Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
6RXWK $IULFDQ -RXUQDO RI
%XVLQHVV 0DQDJHPHQW
9ROXPH 1XPEHU 'HFHPEHU 
,661 
6$-0'
RQWHQWV
:KDW LV RXU FRUSRUDWH EUDQG ZRUWK $ JXLGH WR EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV
- 5HQHNH 5 $EUDWW * %LFN
(QWUHSUHQHXULDO G...
6$IU-%XV0DQDJH
:KDW LV RXU FRUSRUDWH EUDQG ZRUWK
$ JXLGH WR EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV
- 5HQHNHD
 5 $EUDWWDE

 DQG * %LFNF
D
*UDGXDWH 5HV...
7KH SUREOHP ZLWK WKHVH OHDJXH WDEOHV LV
WKDW WKH RIWHQ SURGXFH GLIIHUHQW VFRUHV DQG YDOXDWLRQV
OHDGLQJ WR FRQIXVLRQ DQG VF...
0DQDJHUV IDFH WKH SUREOHP RI QRW NQRZLQJ ZKLFK
EUDQG YDOXDWLRQ PHWKRG LV DSSURSULDWH WR XVH $OWKRXJK WKH
GLIIHUHQW EUDQG Y...
(DFK YDOXDWLRQ PHWKRG LV PRUH VXLWDEOH WR DFKLHYH VSHFLILF
REMHFWLYHV ZKLFK FDQ YDU DFFRUGLQJ WR RUJDQLVDWLRQDO QHHGV
7KH ...
Resource-based theory of the firm
7KH UHVRXUFHEDVHG WKHRU RI WKH ILUP VXJJHVWV WKDW D ILUP LV
DEOH WR GHYHORS D VXVWDLQDEO...
$
EUDQG QDPH LV D UHVRXUFH WKDW ILWV WKH FULWHULD RI WKH UHVRXUFH
EDVHG YLHZ KULVWHQVHQ )DKH 6ULYDVWDYD
5HVRXUFHV DV DVVHWV WKDW D ILUP XVHV FDQ DQG VKRXOG EH
DOORFDWHG WR GLIIHUHQWLDWH WKH RUJDQLVDWLRQ LQ LWV LQGXVWU RU
HQYLU...
7KH UHVRXUFHEDVHG YLHZ WKHRULVHV WKDW LQ D ILUP UHVRXUFHV
ZKLFK DUH KHWHURJHQHRXV LPPRELOH DQG WKDW SURYLGH
HPSLULFDO LQGL...
$V D UHVRXUFH D
EUDQG¶V DELOLW WR IXOILO WKHVH FULWHULD LV UHLWHUDWHG E %DOPHU
*UD
7KH DUH RI WKH RSLQLRQ WKDW D VWURQJ ZHOO
PDQDJHG FRUSRUDWH EUDQG TXDOLILHV DV D VXVWDLQHG YDOXDEOH
UHVRXUFH % GLIIHUHQWLD...
6$IU-%XV0DQDJH
RUJDQLVDWLRQV 'ROH
7KH UHVRXUFHEDVHG WKHRU
SURYLGHV D PRGHO RI KRZ ILUPV FUHDWH YDOXH DQG KRZ EUDQGV
FDQ DGG WR WKDW YDOXH 'ROH
The importance of corporate brands
³7KH FRUSRUDWH EUDQG GHILQHV WKH ILUP WKDW ZLOO GHOLYHU DQG
VWDQG EHKLQG WKH RIIHULQJ W...
7KURXJK WKLV VWDWHPHQW $DNHU
VXJJHVWV WKDW WKH FRUSRUDWH EUDQG LV WKH
UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH ILUP LWV SURGXFWV DQG WKH H[SHULHQFHV
DVVRFLDWHG ZLWK WKHLU...
7KH FRUSRUDWH EUDQG LV DEOH WR SOD
PXOWLSOH UROHV ZKHUHE VWDNHKROGHUV XVH LW DV D QDYLJDWLRQDO
WRRO GHQRWLQJ RZQHUVKLS UHS...
DQG ILQDOO D FRQGXLW IRU SOHDVXUDEOH
H[SHULHQFHV %DOPHU *UD
%UDQGV DUH LQFUHDVLQJ
LQ LPSRUWDQFH GXH WR WKHLU LQWHUQDO YDOXH DQG WKH SRZHU WKDW
WKH KDYH WR LQIOXHQFH FXVWRPHU SHUFHSWL...
%DOPHU DQG *UD
VXJJHVW WKDW D
FRUSRUDWH EUDQG SURYLGHV DQ RYHUDUFKLQJ OHYHO RI WUXVW
EHWZHHQ VWDNHKROGHUV DQG WKH RUJDQLVDWLRQ 7KH FRPPHQ...
7KH DVVRFLDWLRQ ZLWK DQG
H[SHFWDWLRQ RI D FRUSRUDWH EUDQG E VWDNHKROGHUV DGGV YDOXH
WR DQ RUJDQLVDWLRQ SURGXFW RU VHUYLFHV...
6PLWK 6PLWK DQG
:DQJ
IRXQG WKDW D SRVLWLYH EUDQG LPDJH SURYLGHV
RUJDQLVDWLRQV ZLWK WKH RSSRUWXQLW WR GHULYH D PDUNHW
SUHPLXP EHQHILW 7KHLU VWXG...
%UDQG HTXLW KDV DQ LPSDFW RQ D FXVWRPHU¶V SURILWDELOLW DQG
WKH FXVWRPHU¶V OLIHWLPH YDOXH $V D FXVWRPHU¶V OLIHWLPH YDOXH
LQ...
*HU]HPD
DQG
+HLWPDQQ HW DO
VXJJHVW WKDW WKH FXVWRPHUV¶
SHUFHSWLRQ RI WKH FRUSRUDWH EUDQG KDV WKH DELOLW WR LQIRUP
WKHLU SHUFHSWLRQ RI WKH SRWHQWLDO D...
Brand equity objectives
%UDQG HTXLW FDQ PDNH XS D VLJQLILFDQW SRUWLRQ RI DQ
RUJDQLVDWLRQ¶V PDUNHW FDSLWDOL]DWLRQ %UDQG HTX...
%UDQGV RQ WKH
EDODQFH VKHHW RU DFFRXQWLQJ IRU EUDQGV DV D FRQFHSW KDV EHHQ
DURXQG VLQFH WKH ODWH V DQG LV D UHODWLYHO QHZ
...
:LWK
PDQDJHUV LQFUHDVLQJO XQGHU SUHVVXUH WR SURYLGH VKDUHKROGHU
YDOXH LQFOXGLQJ LQWDQJLEOH DVVHWV RQ WKH EDODQFH VKHHW KDV...
,Q D VWXG FRQGXFWHG E )RUWXQH PDJD]LQH
ZKHUH 86 FRPSDQLHV ZHUH VXUYHHG LQWDQJLEOH DVVHWV
DFFRXQWHG IRU RI D FRPSDQ¶V PDU...
2UJDQLVDWLRQV VHH EUDQGV DV HQRUPRXVO YDOXDEOH SLHFHV RI
SURSHUW WKDW FDQ EH OHJDOO UHJLVWHUHG DV D WUDGHPDUN WKDW
KDV WKH...
6DOLQDV
LGHQWLILHV WZR WSHV RI WUDQVDFWLRQV ZKHUH EUDQG YDOXDWLRQV
ZLOO EH XVHIXO 7KHVH DUH LQWHUQDO DQG H[WHUQDO WUDQVDFWLRQV
(DF...
%XLOGLQJ D VWURQJ EUDQG KDV EHFRPH DQ LPSRUWDQW REMHFWLYH
IRU FRPSDQLHV EHFDXVH RI WKH QRWLRQ WKDW VWURQJ EUDQGV
SURYLGH W...
7R H[WUDFW WKH RSWLPDO
EHQHILW IURP WKH LQIRUPDWLRQ WKDW EUDQG HTXLW FDOFXODWLRQ
FDQ SURYLGH RUJDQLVDWLRQV QHHG WR ORRN HY...
7KLV ZRXOG UHTXLUH DQ XQGHUVWDQGLQJ RI WKH
FRPSRQHQWV WKDW IRUP SDUW RI WKH EUDQG HTXLW FDOFXODWLRQ
DQG KRZ WKHVH FRPSRQHQ...
JURXS EUDQG YDOXDWLRQ
6$IU-%XV0DQDJH
PRGHOV WRJHWKHU LQ WHUPV RI FRPPRQ XVH SURSRVLQJ WKH
IROORZLQJ WKUHH JURXSLQJV 7UDGLWLRQDO HFRQRPLF EUDQG
YDOXDWLRQ PRGHOV...
JURXSHG WKHLU
UHYLHZ RI WKH EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV LQWR ILYH
FDWHJRULHV RVWEDVHG DSSURDFKHV 0DUNHWEDVHG
DSSURDFKHV (FR...
7KH UHOLDELOLW RI FRVW
PHDVXUHPHQW RI EUDQGV LV GLVFXVVHG E 2WRQNXH HW DO
ZKR VXJJHVW WKDW WKH DFFRXQWLQJ SROLF LQ WHUPV RI
EUDQG UHFRJQLWLRQ DQG FRVW PHDVXUHPHQW GHSHQGV RQ WKH
ZD WKDW WKH EUDQG ...
VXJJHVW D PDUNHWEDVHG DSSURDFK ZKHUH
WUDQVDFWLRQV LQYROYLQJ EUDQGV LQ VLPLODU PDUNHWV DUH
FRPSDUHG WR GHWHUPLQH DQ RSHQ PD...
(FRQRPLF XVH RU LQFRPHEDVHG DSSURDFKHV XVH WKH
IXWXUH QHW HDUQLQJV FRQWULEXWHG E WKH EUDQG DQG FRQVLGHUV
WKH YDOXH LQ WKH ...
6DOLQDV
DQG $PEOHU
VXJJHVW WKDW WKH LQFRPHEDVHG DSSURDFK
LV D YDOXDEOH WRRO VKRXOG WKH XVHU EH FRQFHUQHG DERXW VKDUH
SULFH IOXFWXDWLRQ DQG WK...
%DXPDQQ
*UD DQG 0LU]DHL
LGHQWLI D KRVW RI IRUPXODU EUDQG
HTXLW YDOXDWLRQ PRGHOV XVHG LQ WKH FRPPHUFLDO VHFWRU DQG
TXHVWLRQ WKHLU VXEMHFWLYH LQWDQJ...
WKH
SURGXFW LWHP RU FRPSDQ LV ZRUWK WKH PD[LPXP DPRXQW
WKDW VRPHRQH LV SUHSDUHG WR SD IRU LW 9LUYLODLWơ
-XFDLWWơ
7KLV ZRXOG LQFOXGH YDOXH DGGHG IURP ERWK
WDQJLEOH DQG LQWDQJLEOH DVVHWV VXFK DV EUDQG HTXLW ZKHUH
LQWDQJLEOH DVVHWV DXJPHQ...
7KH FDSLWDO PDUNHW
RULHQWDWHG EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO XVHV WKH FRPSDQ¶V PDUNHW
FDSLWDOL]DWLRQ YDOXH VXEWUDFWV DOO WDQJLEOH D...
DQG WKH UHPDLQLQJ PDUJLQ
LV DWWULEXWHG WR EUDQG YDOXH 7KH EUDQG YDOXH LV WKXV GHILQHG
DV WKH SUHVHQW YDOXH RI IXWXUH FDVK ...
,I WKH FRPSDQ KDV PRUH
WKDQ RQH EUDQG LW LV FDOFXODWHG SUR UDWD DV SHU HDFK EUDQG¶V
FRQWULEXWLRQ WR UHYHQXHV 9LUYLODLWơ -X...
7KH VHFRQG PRGHO LV WKH 0DUNHW YDOXHRULHQWDWHG EUDQG
YDOXDWLRQ PHWKRG ZKLFK UHTXLUHV D PDUNHWHU WR GHWHUPLQH
WKH IDLU PDUN...
7KH WKLUG PRGHO LV WKH FRVWRULHQWHG EUDQG YDOXDWLRQ
UHVLGXDO YDOXH DFFRUGLQJ WR WKH LQYHVWPHQW WKHRU
7KLV
PHWKRG LV XQGHUSLQQHG E WKH QHW DVVHW YDOXH DSSURDFK
ZKHUH WKH DVVHWV DUH OLVWHG E H[SHQVHV DQG HQJDJHPHQWV
VXEWUDFWH...
7KH IRXUWK PRGHO LV WKH (DUQLQJV
FDSDFLWRULHQWHG EUDQG YDOXDWLRQ .HUQ¶V HDUQLQJV FDSDFLW
PRGHO
,W XVHV WKH IXWXUH FDVK IORZV DWWULEXWDEOH WR WKH EUDQG
DQG GLVFRXQWV WKHP EDFN WR D SUHVHQW YDOXH XVLQJ D VHW
LQWHUHVW UD...
7KH ILIWK LV WKH
XVWRPHURULHQWHG EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO ,W ZRUNV RQ WKH
SUHPLVH WKDW FXVWRPHUV IRUP UHODWLRQVKLSV ZLWK EUDQ...
7KH
VXPPDUL]H WKLV JURXSLQJ DV EHLQJ VNHZHG WRZDUGV PDWHULDO
EUDQG YDOXH DQG LV RQH ZKLFK GRHV QRW WDNH WKH FXVWRPHUV¶
LQI...
7KH VHYHQWK PRGHO LV WKH
UHSODFHPHQW FRVW EDVHG RQ ODXQFKLQJ D QHZ EUDQG $EUDWW
DQG %LFN
FRPPHQW WKDW WKLV LV RQH RI WKH PRVW
GLIILFXOW PRGHOV WR FDOFXODWH 7KH FLWH $DNHU¶V
SURSRVLWLRQ WKDW WKH FRVW RI ODXQFKLQJ D EUDQG LV GLYLGHG E
WKH FKDQFHV RI VXFFHVV 7KLV QRWLRQ KRZHYHU GRHV QRW WDNH
LQWR ...
2QH RI WKH FKDOOHQJHV RI WKLV PRGHO 
DV LGHQWLILHG E $EUDWW DQG %LFN
LV WKDW LW GRHV QRW
DOORZ IRU FKDQJH LQ FRQVXPHU EHKDYLRXU ,W DOVR DVVXPHV
WKDW DZDUHQHVV JXDUDQWHHV SXUFKDVH 7KH QLQWK PR...
SUHPLVH WKDW WKH LQFUHDVH LQ EUDQG DZDUHQHVV
FRPSDUHG WR WKH LQFUHDVH LQ VKDUH SULFH RYHU WKH VDPH
SHULRG FDQ EH XVHG WR F...
DOVR KLJKOLJKW WKH LVVXH
WKDW RQH ZRXOG QRW H[SHFW WKH WZR YDULDEOHV WR KDYH D OLQHDU
UDWLR
7KH WHQWK LV WKH RPSDUDEOH DSS...
LV WKDW WKH
6$IU-%XV0DQDJH
PXOWLSOH LV EDVHG RQ ZKDW WKH PDUNHW LV DFWXDOO ZLOOLQJ WR
SD IRU VLPLODU EUDQGV 2QH RI WKH GLIILFXOWLHV LV WR ILQG WZR
EU...
QRWH WKDW WKH
IROORZLQJ HOHPHQWV DUH UHTXLUHG ULVN IUHH UDWH LPSOLHG
YRODWLOLW RI WKH XQGHUOLQJ DVVHW DQG H[SLUDWLRQ WLPH ...
DGG WKDW WKH SUDFWLFDO DSSOLFDWLRQ RI WKLV
PRGHO LV YHU GLIILFXOW 7KH WZHOIWK PRGHO LV WKH UHVLGXDO
PHWKRG 7KLV PRGHO GHUL...
KLJKOLJKW
WZR NH DVVXPSWLRQV LQ WKLV PRGHO QDPHO WKDW WKH PDUNHW
LV HIILFLHQW DQG WKDW WKH DVVHWV DUH EHLQJ XVHG WR WKHLU ...
$EUDWW DQG %LFN
QRWH WKDW WKH
FKDOOHQJH RI WKLV PRGHO LV WR GHWHUPLQH WKH FRUUHFW URDOW
UDWH 7KH VXJJHVW WKDW DV D UXOH RI WKXPE RI WKH Q...
7KH PRGHO WKXV GLVFRXQWV
IXWXUH VDOHV SUHPLXPV WR D SUHVHQW YDOXH 7KH ILIWHHQWK LV
RQMRLQW DQDOVLV 7KH FRQMRLQW DQDOVLV FD...
7KLV PRGHO GHWHUPLQHV WKH
YDOXH RI WKH EUDQG DWWULEXWH WKURXJK PDUNHW UHVHDUFK WR
GHWHUPLQH IXWXUH YDOXHV 7KH VL[WHHQWK LV...
$EUDWW DQG %LFN
QRWH WKDW
WKH PRGHOV GR QRW PDNH WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ LQWDQJLEOH
DVVHWV DQG ZKHUH H[DFWO WKH SUHPLXP LV GHULYHG IURP 7K...
,W LV GLIILFXOW WR ILQG WZR
ILUPV WKDW DUH WKH VDPH H[FHSW IRU WKHLU EUDQGLQJ GLIIHUHQFHV
DQG QR DOORZDQFH LV PDGH LQ WKLV...
7KH QLQHWHHQWK LV WKH GLVFRXQWHG FDVK
IORZ PRGHO 6LPLODUO GHWHUPLQLQJ ZKDW SRUWLRQ RI IXWXUH
FDVK IORZV DUH DWWULEXWDEOH W...
%HKDYLRXUDO EDVHG DSSURDFKHV
7KH ILUVW PRGHO XQGHU WKLV JURXSLQJ LV WKH $DNHU EUDQG
YDOXDWLRQ PRGHO $DNHU
GHILQHV EUDQG ORDOW EUDQG
DZDUHQHVV SHUFHLYHG TXDOLW EUDQG DVVRFLDWLRQV DQG RWKHU
SURSULHWDU EUDQG DVVHWV DV HOHPHQWV WKDW...
FULWLFL]H WKLV PRGHO EHFDXVH LW ODFNV TXDQWLILDEOH YDOXH DQG
EHFDXVH WKH SVFKRJUDSKLF DWWULEXWHV DUH QRW FRQYHUWHG LQWR
D ...
9LUYLODLWơ DQG
-XFDLWWơ
FULWLTXH WKH PRGHO IRU QRW EHLQJ GQDPLF
HQRXJK WR DOORZ FKDQJHV LQ IDFWRUV VXFK DV FXVWRPHU YDOXHV
DQG FRPSHWLWLYH VWUDWHJ...
.HOOHU
GHILQHV EUDQG YDOXH DV WKH
GLIIHUHQFH EUDQG NQRZOHGJH PDNHV LQ WKH FXVWRPHUV¶
GHFLVLRQPDNLQJ %UDQG NQRZOHGJH FRPSULVHV EUD...
DQG EUDQG LPDJH 7KH
IRFXV RI KLV JURXSLQJ LV WKH DWWLWXGHV DQG EHKDYLRXU RI
FXVWRPHUV 9LUYLODLWơ -XFDLWWơ
RPELQHG HFRQRPLF DQG EHKDYLRXUDO EDVHG
DSSURDFKHV
7KH ILUVW PDMRU PRGHO XQGHU WKLV JURXSLQJ LV WKH LQWHJUDWHG
PRGHO RI 9LU...
7KH GHYHORSHG DQ
LQWHJUDWHG EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO ZKLFK VHHNV D EDODQFH
EHWZHHQ WKH WUDGLWLRQDO FRPSDQEDVHG YLHZ DQG WKH
F...
EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO WR
PHDVXUH WKH YDOXH (DFK HOHPHQW LV UDWHG RQ D VFDOH EHWZHHQ
]HUR DQG DQG WKHQ DGGHG WRJHWKHU WR S...
6$IU-%XV0DQDJH
GHULYH WKH SRLQWV IRU WKH FRPSDQEDVHG EUDQG YDOXH 7KH
FXVWRPHUEDVHG YLHZSRLQWV DUH DGGHG WR WKH FRPSDQEDVHG
YLHZSRLQWV WR ...
,Q DQ DWWHPSW WR
SURYLGH FRQVLVWHQF WKH LVVXHG D QHZ VWDQGDUG SHUWDLQLQJ
WR EUDQG YDOXDWLRQ ± ,62 ³7KH QHZ VWDQGDUG
SURYL...
(LJKW XQGHUOLQJ
WKHPHV DUH HYLGHQW LQ WKH VWDQGDUG DQG LQFOXGH WUDQVSDUHQF
YDOLGLW UHOLDELOLW VXIILFLHQF REMHFWLYLW SDUDPH...
Formulary based approaches
)RUPXODU DSSURDFKHV XVH PXOWLSOH FULWHULD DQG DUH
FDWHJRUL]HG WRJHWKHU GXH WR WKHLU SRSXODULW E...
%DXPDQQ HW DO
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

SAJBM 45(4) - Desember 2014

130 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

SAJBM 45(4) - Desember 2014

 1. 1. 6RXWK $IULFDQ -RXUQDO RI %XVLQHVV 0DQDJHPHQW 9ROXPH 1XPEHU 'HFHPEHU ,661 6$-0'
 2. 2. RQWHQWV :KDW LV RXU FRUSRUDWH EUDQG ZRUWK $ JXLGH WR EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV - 5HQHNH 5 $EUDWW * %LFN (QWUHSUHQHXULDO GHFLVLRQV ,QVLJKWV LQWR WKH XVH RI VXSSRUW VHUYLFHV IRU QHZ EXVLQHVV FUHDWLRQ * $PPHWOOHU , 5RGUtJXH]$UGXUD - /ODGyV0DVOORUHQV 7RZDUGV RQOLQH VHFXULW .H GULYHUV RI SRRU XVHU EHKDYLRXU DQG UHFRPPHQGDWLRQV IRU DSSURSULDWH LQWHUYHQWLRQV 0- %XWOHU 7KH LQIOXHQFH RI SRWHQWLDO RXWFRPHV RI FRUSRUDWH VRFLDO UHVSRQVLELOLW HQJDJHPHQW IDFWRUV RQ 60( FRPSHWLWLYHQHVV ( 9HQWHU 3 7XUDNLUD (( 6PLWK $IULFD¶V EXVLQHVV SURFHVV RXWVRXUFLQJ VHUYLFHV VHFWRU /HVVRQV IRU :HVWHUQEDVHG FOLHQW ILUPV 0 /DFLW /3 :LOOFRFNV $ UDLJ 0DUNHW XQGHUUHDFWLRQ WR RSHQ PDUNHW VKDUH UHSXUFKDVHV RQ WKH -6( 1 :HVVRQ 0XOOHU 0 :DUG 9DOXH DQG VPDOO ILUP SUHPLXPV LQ WKH 6RXWK $IULFDQ PDUNHW 6 +DPPDU 7KH SULFHWRERRN HIIHFW RQ WKH -6( 9DOXDWLRQ GLVSDULWLHV DQG VXEVHTXHQW SHUIRUPDQFH 6* GX 7RLW -' .ULJH ‹ RSULJKW E WKH $VVRFLDWLRQ IRU 3URIHVVLRQDO 0DQDJHUV LQ 6RXWK $IULFD $OO ULJKWV UHVHUYHG 1R SDUW RI WKLV SXEOLFDWLRQ PD EH UHSURGXFHG VWRUHG LQ D UHWULHYDO VVWHP RU WUDQVPLWWHG LQ DQ IRUP RU E DQ PHDQV LQFOXGLQJ HOHFWURQLF PHFKDQLFDO SKRWRJUDSKLF PDJQHWLF RU RWKHU PHDQV ZLWKRXW WKH SULRU ZULWWHQ SHUPLVVLRQ RI WKH FRSULJKW KROGHU
 3. 3. 6$IU-%XV0DQDJH
 4. 4. :KDW LV RXU FRUSRUDWH EUDQG ZRUWK $ JXLGH WR EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV - 5HQHNHD 5 $EUDWWDE DQG * %LFNF D *UDGXDWH 5HVHDUFKHU :LWV %XVLQHVV 6FKRRO 8QLYHUVLW RI WKH :LWZDWHUVUDQG 3 2 %R[ :LWV 6RXWK $IULFD E 3URIHVVRU RI 0DUNHWLQJ +XL]HQJD %XVLQHVV 6FKRRO 1RYD 6RXWKHDVWHUQ 8QLYHUVLW ROOHJH $YHQXH )RUW /DXGHUGDOH )/ F 3URIHVVRU RI 0DUNHWLQJ *UDGXDWH 6FKRRO RI %XVLQHVV 8QLYHUVLW RI DSH 7RZQ 3RUWVZRRG 5G *UHHQSRLQW DSH 7RZQ 7R ZKRP DOO FRUUHVSRQGHQFH VKRXOG EH DGGUHVVHG DEUDWW#QRYDHGX %UDQG OHDJXH WDEOHV DUH EHFRPLQJ YHU SRSXODU DV D UHIOHFWLRQ RI WKH SHUIRUPDQFH RI DQ RUJDQLVDWLRQ 6WDNHKROGHUV DOVR YLHZ WKH UDQNLQJ RI EUDQGV DV DQ LPSRUWDQW DUGVWLFN ZKHQ IRUPLQJ D EUDQG LPDJH 7KLV DUWLFOH UHYLHZV WKH DYDLODEOH DSSURDFKHV WR EUDQG YDOXDWLRQ 7KH UHVHDUFK IROORZHG D FDVH VWXG PHWKRGRORJ 7KH FDVH VLWH WKDW ZDV XVHG IRU WKLV VWXG ZDV 7KH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH 7KH PDLQ REMHFWLYH RI WKLV VWXG ZDV WR FDOFXODWH WKH YDOXH RI WKH FRUSRUDWH EUDQG RI RQH FRPSDQ XVLQJ GLIIHUHQW PHWKRGV 7KH DLP ZDV WR VKRZ WKDW WKH YDOXH RI WKH EUDQG LV KLJKO GHSHQGHQW RQ WKH PHWKRG XVHG ,Q WRWDO WZHOYH VHQLRU PDQDJHUV DQG GLUHFWRUV ZHUH LQWHUYLHZHG ,W WKHQ FDOFXODWHV WKH YDOXH RI WKH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH %UDQG XVLQJ D QXPEHU RI GLIIHUHQW PRGHOV 7KHUH LV D GLIIHUHQW UHVXOW XQGHU HDFK DSSURDFK ,W KDV EHHQ HVWDEOLVKHG WKDW GLIIHUHQW PRGHOV DUH PRUH DSSURSULDWH WKDQ RWKHUV GHSHQGLQJ RQ WKH PDQDJHU¶V YDOXDWLRQ REMHFWLYHV 7KLV UHVHDUFK LV D VLQJOH FDVH VWXG DQG WKHUHIRUH IXWXUH UHVHDUFK VKRXOG KDYH DQ LQFUHDVHG VDPSOH VL]H DQG EH D FURVV LQGXVWU VWXG 0DQDJHUV DUH RIWHQ FRQIURQWHG ZLWK WKH SUREOHP RI GHFLGLQJ ZKLFK YDOXDWLRQ PHWKRG WR XVH DV WKHUH DUH PDQ DOWHUQDWLYH DSSURDFKHV :H SURYLGH JXLGDQFH IRU PDQDJHUV ZKR ZDQW WR SHUIRUP D EUDQG YDOXDWLRQ RI WKHLU RUJDQLVDWLRQ Introduction 5DQNLQJ RI EUDQGV DQG WKH SXEOLFDWLRQ RI OHDJXH WDEOHV KDV EHFRPH D SRSXODU DUGVWLFN IRU FRQVXPHUV LQYHVWRUV DQG RWKHU VWDNHKROGHUV ZKHQ IRUPLQJ D EUDQG LPDJH DERXW WKH µEHVW¶ EUDQGV 0DQ RUJDQLVDWLRQV KDYH VHHQ WKHLU EUDQGV JURZ LQ YDOXH WR EHFRPH D VXEVWDQWLDO DVVHW ZLWK EUDQG YDOXDWLRQ EHLQJ XVHG QRW RQO WR PHDVXUH WKH YDOXH RI WKH EUDQG LQ TXHVWLRQ EXW DOVR DV D SHUIRUPDQFH PHWULF 5DJJLR /HRQH
 5. 5. 7KH SUREOHP ZLWK WKHVH OHDJXH WDEOHV LV WKDW WKH RIWHQ SURGXFH GLIIHUHQW VFRUHV DQG YDOXDWLRQV OHDGLQJ WR FRQIXVLRQ DQG VFHSWLFLVP DPRQJVW GLIIHUHQW JURXSV RI VWDNHKROGHUV HUWDLQ YDOXDWLRQ DSSURDFKHV KRZHYHU PD EH DSSURSULDWH IRU FHUWDLQ EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ REMHFWLYHV EXW QRW IRU RWKHUV 6DOLQDV $PEOHU
 6. 6. 0DQDJHUV IDFH WKH SUREOHP RI QRW NQRZLQJ ZKLFK EUDQG YDOXDWLRQ PHWKRG LV DSSURSULDWH WR XVH $OWKRXJK WKH GLIIHUHQW EUDQG YDOXDWLRQV DUH ZHOO GRFXPHQWHG D JDS H[LVWV LQ WKH OLWHUDWXUH ZLWK UHJDUG WR SHUIRUPLQJ D EUDQG YDOXDWLRQ RI DQ RUJDQLVDWLRQ XVLQJ GLIIHUHQW PHWKRGV VHH DPRQJ RWKHUV 6HHWKDUDPDQ %LQ 0RKG 1DG]LU *XQDODQ
 7. 7. (DFK YDOXDWLRQ PHWKRG LV PRUH VXLWDEOH WR DFKLHYH VSHFLILF REMHFWLYHV ZKLFK FDQ YDU DFFRUGLQJ WR RUJDQLVDWLRQDO QHHGV 7KH PDLQ REMHFWLYH RI WKLV VWXG ZDV WR FDOFXODWH WKH YDOXH RI WKH FRUSRUDWH EUDQG RI RQH FRPSDQ XVLQJ GLIIHUHQW PHWKRGV 7KH DLP ZDV WR VKRZ WKDW WKH YDOXH RI WKH EUDQG LV KLJKO GHSHQGHQW RQ WKH PHWKRG XVHG $QRWKHU SXUSRVH RI WKLV VWXG ZDV WR LQYHVWLJDWH KRZ WR VHOHFW D EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFK WR PHHW VSHFLILF EUDQG YDOXDWLRQ REMHFWLYHV :H ILUVW GLVFXVV WKH UHVRXUFHEDVHG WKHRU RI WKH ILUP LQ UHODWLRQ WR EUDQGV DQG WKHQ KLJKOLJKW WKH LPSRUWDQFH RI WKH FRUSRUDWH EUDQG DV D YDOXDEOH UHVRXUFH WR WKH RUJDQLVDWLRQ :H DOVR UHYLHZ DOO WKH DYDLODEOH EUDQG YDOXDWLRQ PHWKRGV 7KHVH DUH WKHQ XVHG WR FDOFXODWH WKH EUDQG YDOXH RI 7KH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH KWWSZZZVDJROGFRLQFR]D
 8. 8. Resource-based theory of the firm 7KH UHVRXUFHEDVHG WKHRU RI WKH ILUP VXJJHVWV WKDW D ILUP LV DEOH WR GHYHORS D VXVWDLQDEOH FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH E VWUDWHJLFDOO H[SORLWLQJ LWV VWUHQJWKV DQG RSSRUWXQLWLHV ZKLOH PLQLPLVLQJ LWV ZHDNQHVVHV DQG WKUHDWV %DUQH
 9. 9. $ EUDQG QDPH LV D UHVRXUFH WKDW ILWV WKH FULWHULD RI WKH UHVRXUFH EDVHG YLHZ KULVWHQVHQ )DKH 6ULYDVWDYD
 10. 10. 5HVRXUFHV DV DVVHWV WKDW D ILUP XVHV FDQ DQG VKRXOG EH DOORFDWHG WR GLIIHUHQWLDWH WKH RUJDQLVDWLRQ LQ LWV LQGXVWU RU HQYLURQPHQW DQG WKHUHE SURYLGH D GLIIHUHQWLDO DGYDQWDJH WR WKH RUJDQLVDWLRQ %DUQH
 11. 11. 7KH UHVRXUFHEDVHG YLHZ WKHRULVHV WKDW LQ D ILUP UHVRXUFHV ZKLFK DUH KHWHURJHQHRXV LPPRELOH DQG WKDW SURYLGH HPSLULFDO LQGLFDWRUV VXFK DV YDOXH UDUHQHVV LPLWDELOLW DQG VXEVWLWXWDELOLW KDYH WKH DELOLW WR SURYLGH D VXVWDLQDEOH FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH %DUQH
 12. 12. $V D UHVRXUFH D EUDQG¶V DELOLW WR IXOILO WKHVH FULWHULD LV UHLWHUDWHG E %DOPHU *UD
 13. 13. 7KH DUH RI WKH RSLQLRQ WKDW D VWURQJ ZHOO PDQDJHG FRUSRUDWH EUDQG TXDOLILHV DV D VXVWDLQHG YDOXDEOH UHVRXUFH % GLIIHUHQWLDWLQJ D ILUP¶V SURGXFWV DQG SURYLGLQJ FRQILGHQFH WR FRQVXPHUV EUDQGV DUH EHLQJ UHFRJQLVHG DV DGGLQJ YDOXH DQG FRQWULEXWLQJ WR WKH VWUHQJWKV RI
 14. 14. 6$IU-%XV0DQDJH
 15. 15. RUJDQLVDWLRQV 'ROH
 16. 16. 7KH UHVRXUFHEDVHG WKHRU SURYLGHV D PRGHO RI KRZ ILUPV FUHDWH YDOXH DQG KRZ EUDQGV FDQ DGG WR WKDW YDOXH 'ROH
 17. 17. The importance of corporate brands ³7KH FRUSRUDWH EUDQG GHILQHV WKH ILUP WKDW ZLOO GHOLYHU DQG VWDQG EHKLQG WKH RIIHULQJ WKDW WKH FRQVXPHU ZLOO EX DQG XVH´ $DNHU
 18. 18. 7KURXJK WKLV VWDWHPHQW $DNHU
 19. 19. VXJJHVWV WKDW WKH FRUSRUDWH EUDQG LV WKH UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH ILUP LWV SURGXFWV DQG WKH H[SHULHQFHV DVVRFLDWHG ZLWK WKHLU XVDJH +H DGGV WKDW WKH FRUSRUDWH EUDQG LV IOH[LEOH DQG DEOH WR SOD GLIIHUHQW UROHV ZLWKLQ WKH EUDQG SRUWIROLR $DNHU
 20. 20. 7KH FRUSRUDWH EUDQG LV DEOH WR SOD PXOWLSOH UROHV ZKHUHE VWDNHKROGHUV XVH LW DV D QDYLJDWLRQDO WRRO GHQRWLQJ RZQHUVKLS UHSUHVHQWLQJ WKH LPDJH RI WKH RUJDQLVDWLRQ EHLQJ D VPERO DVVRFLDWHG ZLWK NH YDOXHV RI WKH RUJDQLVDWLRQ D ZD WR FRQVWUXFW LQGLYLGXDO LGHQWLWLHV GLIIHUHQWLDWLRQ
 21. 21. DQG ILQDOO D FRQGXLW IRU SOHDVXUDEOH H[SHULHQFHV %DOPHU *UD
 22. 22. %UDQGV DUH LQFUHDVLQJ LQ LPSRUWDQFH GXH WR WKHLU LQWHUQDO YDOXH DQG WKH SRZHU WKDW WKH KDYH WR LQIOXHQFH FXVWRPHU SHUFHSWLRQV RI RUJDQLVDWLRQV 1DUDDQ
 23. 23. %DOPHU DQG *UD
 24. 24. VXJJHVW WKDW D FRUSRUDWH EUDQG SURYLGHV DQ RYHUDUFKLQJ OHYHO RI WUXVW EHWZHHQ VWDNHKROGHUV DQG WKH RUJDQLVDWLRQ 7KH FRPPHQW WKDW WKH OHYHO RI WUXVW LV WUDQVIHUUHG WR QHZ SURGXFW OLQHV DQG HYHQ WR GLYHUVLILHG SURGXFWV DQG VHUYLFHV ZKHQ HQWHULQJ QHZ PDUNHWV 7KH DELOLW RI WKH FRUSRUDWH EUDQG WR WUDQVIHU LWV FKDUDFWHULVWLFV VWHPV LQ SDUW IURP WKH DVVRFLDWLRQV DQG H[SHFWDWLRQV WKDW VWDNHKROGHUV KDYH RI WKH EUDQG GXH WR WKHLU LQWHUDFWLRQV ZLWK LW :KHWKHU QHJDWLYH SRVLWLYH RU QHXWUDO DVVRFLDWLRQV VWDNHKROGHUV IRUP IHHOLQJV DQG WKRXJKWV DERXW WKH EUDQG DQG H[SHFW VLPLODU H[SHULHQFHV LQ IXWXUH HQJDJHPHQWV /HLVHU
 25. 25. 7KH DVVRFLDWLRQ ZLWK DQG H[SHFWDWLRQ RI D FRUSRUDWH EUDQG E VWDNHKROGHUV DGGV YDOXH WR DQ RUJDQLVDWLRQ SURGXFW RU VHUYLFHV DQG EXLOGV FRUSRUDWH EUDQG HTXLW 6KDPPD +DVVDQ
 26. 26. 6PLWK 6PLWK DQG :DQJ
 27. 27. IRXQG WKDW D SRVLWLYH EUDQG LPDJH SURYLGHV RUJDQLVDWLRQV ZLWK WKH RSSRUWXQLW WR GHULYH D PDUNHW SUHPLXP EHQHILW 7KHLU VWXGLHV DOVR IRXQG WKDW QRW RQO GRHV SRVLWLYH EUDQG LPDJH OHDG WR D KLJKHU PDUNHW YDOXH SUHPLXP EXW LW DOVR OHDGV WR EHWWHU ILQDQFLDO SHUIRUPDQFH DQG D ORZHU FRVW RI FDSLWDO 7KH YDOXH RI EUDQGV LV IXUWKHU LOOXVWUDWHG E WKH KLJK SULFHV WKDW DUH SDLG IRU EUDQGV ZKHQ WUDGHG LQ PHUJHUV DQG DFTXLVLWLRQV 7KHVH WUDQVDFWLRQV SURYLGH HYLGHQFH RI WKH DFFHSWDQFH RI WKH FRUSRUDWH EUDQG DV D YDOXDEOH DVVHW WR WKH RUJDQLVDWLRQ 0 =XQJX 0HUULOHHV 0LOOHU
 28. 28. %UDQG HTXLW KDV DQ LPSDFW RQ D FXVWRPHU¶V SURILWDELOLW DQG WKH FXVWRPHU¶V OLIHWLPH YDOXH $V D FXVWRPHU¶V OLIHWLPH YDOXH LQFUHDVHV VR GR WKH UHWXUQV IRU WKH ILUP +HLWPDQQ /HKPDQQ 1HVOLQ 6WDKO
 29. 29. *HU]HPD
 30. 30. DQG +HLWPDQQ HW DO
 31. 31. VXJJHVW WKDW WKH FXVWRPHUV¶ SHUFHSWLRQ RI WKH FRUSRUDWH EUDQG KDV WKH DELOLW WR LQIRUP WKHLU SHUFHSWLRQ RI WKH SRWHQWLDO DQG SURILWDELOLW RI DQ RUJDQLVDWLRQ 7KH FRUSRUDWH EUDQG FDQ VKDSH ERWK H[WHUQDO SHUFHSWLRQV DQG EHKDYLRXU DQG HPSORHH SHUFHSWLRQV DQG EHKDYLRXU 7KH FRUSRUDWH EUDQG QRW RQO IRFXVHV RQ FXVWRPHUV DQG WKURXJK DOLJQLQJ WKH FRPPXQLFDWLRQV YDOXHV DQG FXOWXUH RI DQ RUJDQLVDWLRQ ZLWK WKH FRPPLWPHQWV PDGH WR HPSORHHV LW KDV WKH DELOLW WR VKDSH HPSORHH EHKDYLRXUV %URZQKLOO +DUULV GH KHUQDWRQ
 32. 32. Brand equity objectives %UDQG HTXLW FDQ PDNH XS D VLJQLILFDQW SRUWLRQ RI DQ RUJDQLVDWLRQ¶V PDUNHW FDSLWDOL]DWLRQ %UDQG HTXLW YDOXDWLRQ REMHFWLYHV FDQ EH JURXSHG LQWR WKUHH FDWHJRULHV QDPHO YDOXDWLRQV IRU DFFRXQWLQJ SXUSRVHV YDOXDWLRQ IRU WUDQVDFWLRQDO SXUSRVHV DQG YDOXDWLRQV IRU VWUDWHJLF EUDQG PDQDJHPHQW SXUSRVHV 6DOLQDV
 33. 33. %UDQGV RQ WKH EDODQFH VKHHW RU DFFRXQWLQJ IRU EUDQGV DV D FRQFHSW KDV EHHQ DURXQG VLQFH WKH ODWH V DQG LV D UHODWLYHO QHZ DFFRXQWLQJ SUDFWLFH 2WRQNXH (GX (]DN
 34. 34. :LWK PDQDJHUV LQFUHDVLQJO XQGHU SUHVVXUH WR SURYLGH VKDUHKROGHU YDOXH LQFOXGLQJ LQWDQJLEOH DVVHWV RQ WKH EDODQFH VKHHW KDV EHFRPH D PRUH SRSXODU SUDFWLFH %LFN 6DOLQDV $PEOHU
 35. 35. ,Q D VWXG FRQGXFWHG E )RUWXQH PDJD]LQH ZKHUH 86 FRPSDQLHV ZHUH VXUYHHG LQWDQJLEOH DVVHWV DFFRXQWHG IRU RI D FRPSDQ¶V PDUNHW YDOXH ZLWK WR RI WKDW SRWHQWLDOO FRQWULEXWDEOH WR EUDQGV HXQJ 5DPDVDP
 36. 36. 2UJDQLVDWLRQV VHH EUDQGV DV HQRUPRXVO YDOXDEOH SLHFHV RI SURSHUW WKDW FDQ EH OHJDOO UHJLVWHUHG DV D WUDGHPDUN WKDW KDV WKH DELOLW WR LQIOXHQFH FRQVXPHU EHKDYLRXU ZKLFK FDQ SURYLGH VHFXULW IRU IXWXUH UHYHQXHV DQG EH ERXJKW DQG VROG /DUJH HDUQLQJV PXOWLSOLHUV KDYH EHHQ DSSOLHG WR EUDQGV GXULQJ PHUJHUV DQG DFTXLVLWLRQV RU ZKHQ EUDQGV ZHUH ERXJKW RU VROG .RWOHU .HOOHU
 37. 37. 6DOLQDV
 38. 38. LGHQWLILHV WZR WSHV RI WUDQVDFWLRQV ZKHUH EUDQG YDOXDWLRQV ZLOO EH XVHIXO 7KHVH DUH LQWHUQDO DQG H[WHUQDO WUDQVDFWLRQV (DFK FRQWDLQV WZR VXEFDWHJRULHV VHFXULWL]DWLRQ DQG WD[ SODQQLQJ DV VXEFDWHJRULHV IRU LQWHUQDO WUDQVDFWLRQV DQG DFTXLVLWLRQV DQG PHUJHUV IRU H[WHUQDO WUDQVDFWLRQV %UDQG HTXLW YDOXDWLRQ KDV EHHQ XVHG DV D PDQDJHPHQW WRRO LQ FHUWDLQ LQVWDQFHV DQG FDQ EH XVHG WR FRPSDUH WKH OHYHOV RI VXFFHVV RI GLIIHUHQW EUDQGV WR LQIRUP EUDQG DUFKLWHFWXUH DQG EUDQG H[WHQVLRQ GHFLVLRQV DQG WR PHDVXUH WKH UHWXUQ RQ LQYHVWPHQW RI PDUNHWLQJ H[SHQGLWXUH 6DOLQDV
 39. 39. %XLOGLQJ D VWURQJ EUDQG KDV EHFRPH DQ LPSRUWDQW REMHFWLYH IRU FRPSDQLHV EHFDXVH RI WKH QRWLRQ WKDW VWURQJ EUDQGV SURYLGH WKHLU RZQHUV ZLWK D FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH $PLQL 'DUDQL $IVKDQL $PLQL
 40. 40. 7R H[WUDFW WKH RSWLPDO EHQHILW IURP WKH LQIRUPDWLRQ WKDW EUDQG HTXLW FDOFXODWLRQ FDQ SURYLGH RUJDQLVDWLRQV QHHG WR ORRN HYHQ IXUWKHU LQWR KRZ EUDQG HTXLW FDQ EH OHYHUDJHG WR PHHW EXVLQHVV JRDOV /HLVHU
 41. 41. 7KLV ZRXOG UHTXLUH DQ XQGHUVWDQGLQJ RI WKH FRPSRQHQWV WKDW IRUP SDUW RI WKH EUDQG HTXLW FDOFXODWLRQ DQG KRZ WKHVH FRPSRQHQWV DOLJQ WR WKH EXVLQHVV JRDOV DQG REMHFWLYHV Brand equity valuation approaches 7KH FXUUHQW OLWHUDWXUH RQ EUDQG YDOXDWLRQ PHWKRGV DQG PRGHOV LV YDVW 7KH WHQG WR EH JURXSHG LQ GLIIHUHQW ZDV 9LUYLODLWơ DQG -XFDLWWơ
 42. 42. JURXS EUDQG YDOXDWLRQ
 43. 43. 6$IU-%XV0DQDJH
 44. 44. PRGHOV WRJHWKHU LQ WHUPV RI FRPPRQ XVH SURSRVLQJ WKH IROORZLQJ WKUHH JURXSLQJV 7UDGLWLRQDO HFRQRPLF EUDQG YDOXDWLRQ PRGHOV 3VFKRJUDSKLF DQG EHKDYLRXUDOO RULHQWDWHG PRGHOV DQG RPSRVLWH HFRQRPLF EHKDYLRXUDO RULHQWDWHG PRGHOV $EUDWW DQG %LFN
 45. 45. JURXSHG WKHLU UHYLHZ RI WKH EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV LQWR ILYH FDWHJRULHV RVWEDVHG DSSURDFKHV 0DUNHWEDVHG DSSURDFKHV (FRQRPLF XVH RU LQFRPHEDVHG DSSURDFKHV )RUPXODU DSSURDFKHV DQG 6SHFLDO VLWXDWLRQ DSSURDFKHV 7KH FRVWEDVHG DSSURDFKHV FRQVLGHU WKH FRVWV LQFXUUHG WR FUHDWH WKH EUDQG RU VKRXOG WKH EUDQG EH UHSODFHG ZKDW WKH FRVWV ZRXOG EH $EUDWW %LFN
 46. 46. 7KH UHOLDELOLW RI FRVW PHDVXUHPHQW RI EUDQGV LV GLVFXVVHG E 2WRQNXH HW DO
 47. 47. ZKR VXJJHVW WKDW WKH DFFRXQWLQJ SROLF LQ WHUPV RI EUDQG UHFRJQLWLRQ DQG FRVW PHDVXUHPHQW GHSHQGV RQ WKH ZD WKDW WKH EUDQG KDV EHHQ DFTXLUHG 6DOLQDV DQG $PEOHU
 48. 48. VXJJHVW D PDUNHWEDVHG DSSURDFK ZKHUH WUDQVDFWLRQV LQYROYLQJ EUDQGV LQ VLPLODU PDUNHWV DUH FRPSDUHG WR GHWHUPLQH DQ RSHQ PDUNHW YDOXH DQG LV SUREDEO WKH PRVW UHOLDEOH DSSURDFK 7KLV DSSURDFK LV YHU XVHIXO ZKHQ RQH ZDQWV WR VHOO WKH EUDQG $EUDWW %LFN
 49. 49. (FRQRPLF XVH RU LQFRPHEDVHG DSSURDFKHV XVH WKH IXWXUH QHW HDUQLQJV FRQWULEXWHG E WKH EUDQG DQG FRQVLGHUV WKH YDOXH LQ WKH FXUUHQW WLPH $EUDWW %LFN
 50. 50. 6DOLQDV DQG $PEOHU
 51. 51. VXJJHVW WKDW WKH LQFRPHEDVHG DSSURDFK LV D YDOXDEOH WRRO VKRXOG WKH XVHU EH FRQFHUQHG DERXW VKDUH SULFH IOXFWXDWLRQ DQG WKH RUJDQLVDWLRQ¶V UHSXWDWLRQ LQ WKH ILQDQFLDO PDUNHWV )RUPXODU DSSURDFKHV XVH PXOWLSOH FULWHULD DQG DUH FDWHJRUL]HG WRJHWKHU GXH WR WKHLU SRSXODULW E WKH FRPPHUFLDO VHFWRU $EUDWW %LFN
 52. 52. %DXPDQQ *UD DQG 0LU]DHL
 53. 53. LGHQWLI D KRVW RI IRUPXODU EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ PRGHOV XVHG LQ WKH FRPPHUFLDO VHFWRU DQG TXHVWLRQ WKHLU VXEMHFWLYH LQWDQJLEOH PHDVXUHV DV RSSRVHG WR REMHFWLYH EHKDYLRXUDO PHWULFV 3ULRU UHVHDUFK OHDGV XV WR FRQFOXGH WKDW WKH GLIIHUHQW EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV FDQ EH FODVVLILHG DV HLWKHU HFRQRPLF EDVHG EHKDYLRXUDO EDVHG FRPELQHG HFRQRPLF DQG EHKDYLRXUDO EDVHG DQG IRUPXODU DSSURDFKHV 7KHVH ZLOO QRZ EH GLVFXVVHG (FRQRPLF EDVHG DSSURDFKHV 7KH ILUVW PRGHO LV WKH DSLWDO PDUNHWRULHQWDWHG EUDQG YDOXDWLRQ ,Q PDQ VDOHV HQYLURQPHQWV LQFOXGLQJ WKH VWRFN PDUNHW RQH FDQ DUJXH DV SHU WKH WKHRU RI PDUNHWV
 54. 54. WKH SURGXFW LWHP RU FRPSDQ LV ZRUWK WKH PD[LPXP DPRXQW WKDW VRPHRQH LV SUHSDUHG WR SD IRU LW 9LUYLODLWơ -XFDLWWơ
 55. 55. 7KLV ZRXOG LQFOXGH YDOXH DGGHG IURP ERWK WDQJLEOH DQG LQWDQJLEOH DVVHWV VXFK DV EUDQG HTXLW ZKHUH LQWDQJLEOH DVVHWV DXJPHQW WKH YDOXH SURYLGHG E WDQJLEOH DVVHWV 6LPRQ 6XOOLYDQ
 56. 56. 7KH FDSLWDO PDUNHW RULHQWDWHG EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO XVHV WKH FRPSDQ¶V PDUNHW FDSLWDOL]DWLRQ YDOXH VXEWUDFWV DOO WDQJLEOH DVVHWV DQG RWKHU NQRZQ LQWDQJLEOH DVVHWV H[FHSW EUDQG YDOXH VKRXOG LW DOUHDG EH RQ WKH EDODQFH VKHHW
 57. 57. DQG WKH UHPDLQLQJ PDUJLQ LV DWWULEXWHG WR EUDQG YDOXH 7KH EUDQG YDOXH LV WKXV GHILQHG DV WKH SUHVHQW YDOXH RI IXWXUH FDVK IORZV DWWULEXWHG WR WKH EUDQG 6LPRQ 6XOOLYDQ
 58. 58. ,I WKH FRPSDQ KDV PRUH WKDQ RQH EUDQG LW LV FDOFXODWHG SUR UDWD DV SHU HDFK EUDQG¶V FRQWULEXWLRQ WR UHYHQXHV 9LUYLODLWơ -XFDLWWơ
 59. 59. 7KH VHFRQG PRGHO LV WKH 0DUNHW YDOXHRULHQWDWHG EUDQG YDOXDWLRQ PHWKRG ZKLFK UHTXLUHV D PDUNHWHU WR GHWHUPLQH WKH IDLU PDUNHW SULFH RI WKH EUDQG E FRPSDULQJ LW WR VLPLODU EUDQGV LQ WKH PDUNHW SODFH 9LUYLODLWơ -XFDLWWơ
 60. 60. 7KH WKLUG PRGHO LV WKH FRVWRULHQWHG EUDQG YDOXDWLRQ UHVLGXDO YDOXH DFFRUGLQJ WR WKH LQYHVWPHQW WKHRU
 61. 61. 7KLV PHWKRG LV XQGHUSLQQHG E WKH QHW DVVHW YDOXH DSSURDFK ZKHUH WKH DVVHWV DUH OLVWHG E H[SHQVHV DQG HQJDJHPHQWV VXEWUDFWHG WR SURYLGH D ³QHW´ YDOXH IRU WKH DVVHW 9LUYLODLWơ DQG -XFDLWWơ
 62. 62. 7KH IRXUWK PRGHO LV WKH (DUQLQJV FDSDFLWRULHQWHG EUDQG YDOXDWLRQ .HUQ¶V HDUQLQJV FDSDFLW PRGHO
 63. 63. ,W XVHV WKH IXWXUH FDVK IORZV DWWULEXWDEOH WR WKH EUDQG DQG GLVFRXQWV WKHP EDFN WR D SUHVHQW YDOXH XVLQJ D VHW LQWHUHVW UDWH 9LUYLODLWơ -XFDLWWơ
 64. 64. 7KH ILIWK LV WKH XVWRPHURULHQWHG EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO ,W ZRUNV RQ WKH SUHPLVH WKDW FXVWRPHUV IRUP UHODWLRQVKLSV ZLWK EUDQGV DQG DV D UHVXOW RI WKH UHODWLRQVKLS UHSHDW SXUFKDVHV GR QRW UHTXLUH QHZ SXUFKDVLQJ GHFLVLRQV 7KH DYHUDJH FXVWRPHU VSHQG LV XVHG WRJHWKHU ZLWK D UDWH RI FKXUQ WR GHWHUPLQH IXWXUH HDUQLQJV 9LUYLODLWơ -XFDLWWơ
 65. 65. 7KH VXPPDUL]H WKLV JURXSLQJ DV EHLQJ VNHZHG WRZDUGV PDWHULDO EUDQG YDOXH DQG LV RQH ZKLFK GRHV QRW WDNH WKH FXVWRPHUV¶ LQIOXHQFH RQ EUDQG YDOXH LQWR FRQVLGHUDWLRQ 7KH VL[WK PRGHO LV WKH $FFXPXODWHG FRVW PRGHO ZKLFK XVHV KLVWRULFDO PDUNHWLQJ FRVWV WR GHULYH D YDOXH IRU WKH EUDQG 7KH SULPDU GLIILFXOW ZLWK WKLV PRGHO LV GHWHUPLQLQJ ZKLFK FRVWV VKRXOG EH LQFOXGHG DV SDUW RI WKH PDUNHWLQJ VSHQG 2QH RI LWV DGYDQWDJHV WKRXJK LV WKDW WKH KLVWRULFDO FRVWV DUH NQRZQ $EUDWW %LFN
 66. 66. 7KH VHYHQWK PRGHO LV WKH UHSODFHPHQW FRVW EDVHG RQ ODXQFKLQJ D QHZ EUDQG $EUDWW DQG %LFN
 67. 67. FRPPHQW WKDW WKLV LV RQH RI WKH PRVW GLIILFXOW PRGHOV WR FDOFXODWH 7KH FLWH $DNHU¶V
 68. 68. SURSRVLWLRQ WKDW WKH FRVW RI ODXQFKLQJ D EUDQG LV GLYLGHG E WKH FKDQFHV RI VXFFHVV 7KLV QRWLRQ KRZHYHU GRHV QRW WDNH LQWR FRQVLGHUDWLRQ ILUVW PRYHU DGYDQWDJH YHUVXV WKH VXFFHVV RI H[LVWLQJ EUDQGV 7KH HLJKWK LV XVLQJ D FRQYHUVLRQ PRGHO 7KLV PRGHO XVHV WKH SUHPLVH WKDW WKH EUDQG YDOXH LV WKH OHYHO RI DZDUHQHVV UHTXLUHG WR JHQHUDWH WKH FXUUHQW OHYHO RI VDOHV $EUDWW %LFN
 69. 69. 2QH RI WKH FKDOOHQJHV RI WKLV PRGHO DV LGHQWLILHG E $EUDWW DQG %LFN
 70. 70. LV WKDW LW GRHV QRW DOORZ IRU FKDQJH LQ FRQVXPHU EHKDYLRXU ,W DOVR DVVXPHV WKDW DZDUHQHVV JXDUDQWHHV SXUFKDVH 7KH QLQWK PRGHO LV WKH RQVXPHU SUHIHUHQFH PRGHO 7KLV PRGHO LV EDVHG RQ $DNHU¶V
 71. 71. SUHPLVH WKDW WKH LQFUHDVH LQ EUDQG DZDUHQHVV FRPSDUHG WR WKH LQFUHDVH LQ VKDUH SULFH RYHU WKH VDPH SHULRG FDQ EH XVHG WR FDOFXODWH WKH EUDQG YDOXH 2QH RI WKH FKDOOHQJHV RI WKLV PRGHO LV WR DVFHUWDLQ KRZ PXFK RI WKH LQFUHDVH LQ VKDUH SULFH LV GLUHFWO OLQNHG WR WKH LQFUHDVH LQ DZDUHQHVV $EUDWW DQG %LFN
 72. 72. DOVR KLJKOLJKW WKH LVVXH WKDW RQH ZRXOG QRW H[SHFW WKH WZR YDULDEOHV WR KDYH D OLQHDU UDWLR 7KH WHQWK LV WKH RPSDUDEOH DSSURDFK 7KLV PRGHO DV WKH QDPH ZRXOG VXJJHVW XVHV FRPSDUDEOH EUDQGV WKDW KDYH EHHQ VROG DW D SUHPLXP WR GHULYH D PXOWLSOH WKDW FDQ EH DSSOLHG WR WKH EUDQGV EHLQJ YDOXHG 2QH RI WKH DGYDQWDJHV DV KLJKOLJKWHG E $EUDWW DQG %LFN
 73. 73. LV WKDW WKH
 74. 74. 6$IU-%XV0DQDJH
 75. 75. PXOWLSOH LV EDVHG RQ ZKDW WKH PDUNHW LV DFWXDOO ZLOOLQJ WR SD IRU VLPLODU EUDQGV 2QH RI WKH GLIILFXOWLHV LV WR ILQG WZR EUDQGV WKDW DUH DOLNH WR EH DEOH WR PDNH D IDLU FRPSDULVRQ 7KH HOHYHQWK LV WKH XVH RI UHDO RSWLRQV ,Q WKLV PRGHO WKH EUDQG YDOXH LV WKH YDOXH RI WKH XQGHUOLQJ DVVHW 7KH FRVW RI GHYHORSLQJ WKH EUDQG LV WKH H[HUFLVH SULFH 7R FDOFXODWH WKH YDOXH XVLQJ WKLV PRGHO $EUDWW DQG %LFN
 76. 76. QRWH WKDW WKH IROORZLQJ HOHPHQWV DUH UHTXLUHG ULVN IUHH UDWH LPSOLHG YRODWLOLW RI WKH XQGHUOLQJ DVVHW DQG H[SLUDWLRQ WLPH $EUDWW DQG %LFN
 77. 77. DGG WKDW WKH SUDFWLFDO DSSOLFDWLRQ RI WKLV PRGHO LV YHU GLIILFXOW 7KH WZHOIWK PRGHO LV WKH UHVLGXDO PHWKRG 7KLV PRGHO GHULYHV WKH EUDQG YDOXH E VXEWUDFWLQJ WKH QHW DVVHW YDOXH IURP WKH PDUNHW FDSLWDOLVDWLRQ 7KH ³UHVLGXDO´ YDOXH FDQ EH DWWULEXWHG WR LQWDQJLEOH DVVHWV RI ZKLFK WKH EUDQG LV RQH $EUDWW DQG %LFN
 78. 78. KLJKOLJKW WZR NH DVVXPSWLRQV LQ WKLV PRGHO QDPHO WKDW WKH PDUNHW LV HIILFLHQW DQG WKDW WKH DVVHWV DUH EHLQJ XVHG WR WKHLU IXOO SRWHQWLDO 7KH WKLUWHHQWK LV WKH 5RDOW UHOLHI PHWKRG 7KLV PRGHO GHWHUPLQHV EUDQG YDOXH EDVHG RQ WKH URDOW WKDW D FRPSDQ ZRXOG KDYH WR SD WR XVH WKH EUDQG LI LW KDG WR OLFHQVH LW $DNHU
 79. 79. $EUDWW DQG %LFN
 80. 80. QRWH WKDW WKH FKDOOHQJH RI WKLV PRGHO LV WR GHWHUPLQH WKH FRUUHFW URDOW UDWH 7KH VXJJHVW WKDW DV D UXOH RI WKXPE RI WKH QHW SURILW RU RI WKH WXUQRYHU VKRXOG EH XVHG 7KH IRXUWHHQWK LV WKH 3ULFH SUHPLXP ,W LV EDVHG RQ WKH SUHPLVH WKDW D EUDQGHG SURGXFW FDQ FKDUJH D SUHPLXP FRPSDUHG WR D QRQ EUDQGHG SURGXFW $DNHU
 81. 81. 7KH PRGHO WKXV GLVFRXQWV IXWXUH VDOHV SUHPLXPV WR D SUHVHQW YDOXH 7KH ILIWHHQWK LV RQMRLQW DQDOVLV 7KH FRQMRLQW DQDOVLV FDOFXODWHV WKH EUDQG YDOXH DV WKH GLVFRXQWHG SRWHQWLDO IXWXUH UHYHQXHV RI FXVWRPHUV $EUDWW %LFN
 82. 82. 7KLV PRGHO GHWHUPLQHV WKH YDOXH RI WKH EUDQG DWWULEXWH WKURXJK PDUNHW UHVHDUFK WR GHWHUPLQH IXWXUH YDOXHV 7KH VL[WHHQWK LV WKH GLIIHUHQFHV EHWZHHQ UHWXUQ RQ LQYHVWPHQW UHWXUQ RQ DVVHWV DQG HFRQRPLF YDOXH DGGHG 7KLV LV YHU VLPLODU WR FRQMRLQW DQDOVLV LQ WHUPV RI LWV DSSURDFK DQG HQFRPSDVVHV WKUHH PRGHOV LQ RQH HDFK XVLQJ D GLIIHUHQW EDVH 7KH SUHPLVH VLPLODU WR WKDW RI SULFH SUHPLXP DQG FRQMRLQW DQDOVLV LV WKDW EUDQGHG SURGXFWV FRPPDQG D SULFH SUHPLXP DQG WKDW LI ZH FDOFXODWH WKH IXWXUH SUHPLXPV ZH ZRXOG KDYH FDOFXODWHG WKH EUDQG YDOXH $DNHU
 83. 83. $EUDWW DQG %LFN
 84. 84. QRWH WKDW WKH PRGHOV GR QRW PDNH WKH GLVWLQFWLRQ EHWZHHQ LQWDQJLEOH DVVHWV DQG ZKHUH H[DFWO WKH SUHPLXP LV GHULYHG IURP 7KH VHYHQWHHQWK LV WKH 3ULFHWRVDOHV UDWLR PRGHO 8VLQJ WKH SULFHWRVDOHV UDWLR RI D EUDQGHG ILUP DQG WKDW RI D QRQ EUDQGHG ILUP WKH GLIIHUHQFH LQ YDOXH ZRXOG SURYLGH WKH EUDQG YDOXH $EUDWW %LFN
 85. 85. ,W LV GLIILFXOW WR ILQG WZR ILUPV WKDW DUH WKH VDPH H[FHSW IRU WKHLU EUDQGLQJ GLIIHUHQFHV DQG QR DOORZDQFH LV PDGH LQ WKLV PRGHO IRU YDOXH EHLQJ SRVVLEO GHULYHG IURP RWKHU GLIIHUHQFHV 7KH HLJKWHHQWK LV WKH )XWXUH HDUQLQJV PRGHO 7KLV PRGHO XVHV IXWXUH SURILWV GHULYHG IURP WKH EUDQG DQG GLVFRXQWV WKHP EDFN ,W LV YHU GLIILFXOW KRZHYHU WR GHWHUPLQH ZKDW SRUWLRQ RI WKH HVWLPDWHG IXWXUH SURILWV DUH DWWULEXWDEOH WR WKH EUDQG DQG WKLV PRGHO GRHV QRW DOORZ IRU DQ EDODQFH VKHHW DQRPDOLHV $EUDWW %LFN
 86. 86. 7KH QLQHWHHQWK LV WKH GLVFRXQWHG FDVK IORZ PRGHO 6LPLODUO GHWHUPLQLQJ ZKDW SRUWLRQ RI IXWXUH FDVK IORZV DUH DWWULEXWDEOH WR WKH EUDQG SURYHV WR EH SUREOHPDWLF DQG HYHQ WKRXJK WKLV PRGHO WDNHV EDODQFH VKHHW DQG DFFRXQWLQJ DQRPDOLHV LQWR DFFRXQW LI RQH XVHG IUHH FDVK IORZV DOORFDWLQJ WKH FRUUHFW FDVK IORZV LV GLIILFXOW $EUDWW %LFN
 87. 87. %HKDYLRXUDO EDVHG DSSURDFKHV 7KH ILUVW PRGHO XQGHU WKLV JURXSLQJ LV WKH $DNHU EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO $DNHU
 88. 88. GHILQHV EUDQG ORDOW EUDQG DZDUHQHVV SHUFHLYHG TXDOLW EUDQG DVVRFLDWLRQV DQG RWKHU SURSULHWDU EUDQG DVVHWV DV HOHPHQWV WKDW FUHDWH EUDQG HTXLW $FFRUGLQJ WR KLV PRGHO WKHVH HOHPHQWV SURYLGH YDOXH WR FXVWRPHUV E HQKDQFLQJ WKHLU SURGXFW VDWLVIDFWLRQ DQG WKHLU FRQILGHQFH LQ WKH SXUFKDVLQJ GHFLVLRQ ,W DOVR SURYLGHV YDOXH WR WKH ILUP E LPSURYLQJ PDUNHWLQJ SURJUDPPH HIILFLHQF OHYHUDJH LQ WKH WUDGH PDUJLQV EUDQG H[WHQVLRQV DQG FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH 9LUYLODLWơ DQG -XFDLWWơ
 89. 89. FULWLFL]H WKLV PRGHO EHFDXVH LW ODFNV TXDQWLILDEOH YDOXH DQG EHFDXVH WKH SVFKRJUDSKLF DWWULEXWHV DUH QRW FRQYHUWHG LQWR D UHSUHVHQWDWLYH PRQHWDU YDOXH 7KH VHFRQG PRGHO LV WKH .DSIHUHU EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO 7KLV PRGHO VXJJHVWV WKDW WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ D FXVWRPHU DQG D EUDQG LV EDVHG RQ D WUDGHRII ZKHUH WKH EUDQG SURYLGHV UHDVVXUDQFH DQG WKH FXVWRPHU SURYLGHV UHSHDW SXUFKDVH $V VXFK KH FRQFOXGHV WKDW WKH VWURQJHU WKH EUDQG YDOXH WKH OHVV WKH FXVWRPHUSXUFKDVLQJ ULVN 7KH ORZHU WKH ULVN WR WKH FXVWRPHU WKH OHVV WKH QHHG IRU WKH EUDQG WR GLIIHUHQWLDWH WKH SURGXFW .DSIHUHU
 90. 90. 9LUYLODLWơ DQG -XFDLWWơ
 91. 91. FULWLTXH WKH PRGHO IRU QRW EHLQJ GQDPLF HQRXJK WR DOORZ FKDQJHV LQ IDFWRUV VXFK DV FXVWRPHU YDOXHV DQG FRPSHWLWLYH VWUDWHJLHV ZKLFK DIIHFW EUDQG YDOXH DFFRUGLQJ WR WKLV PRGHO 7KH WKLUG LV WKH .HOOHU EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO 7KH WUXH IXWXUH YDOXH RI EUDQGV LV LQ WKH PLQGV DQG DFWLRQV RI FRQVXPHUV 7KURXJK WKHLU SXUFKDVLQJ GHFLVLRQV WKH GHFLGH ZKLFK EUDQGV KDYH PRUH EUDQG HTXLW WKDQ RWKHUV .RWOHU .HOOHU
 92. 92. .HOOHU
 93. 93. GHILQHV EUDQG YDOXH DV WKH GLIIHUHQFH EUDQG NQRZOHGJH PDNHV LQ WKH FXVWRPHUV¶ GHFLVLRQPDNLQJ %UDQG NQRZOHGJH FRPSULVHV EUDQG DZDUHQHVV UHFDOO DQG UHFRJQLWLRQ
 94. 94. DQG EUDQG LPDJH 7KH IRFXV RI KLV JURXSLQJ LV WKH DWWLWXGHV DQG EHKDYLRXU RI FXVWRPHUV 9LUYLODLWơ -XFDLWWơ
 95. 95. RPELQHG HFRQRPLF DQG EHKDYLRXUDO EDVHG DSSURDFKHV 7KH ILUVW PDMRU PRGHO XQGHU WKLV JURXSLQJ LV WKH LQWHJUDWHG PRGHO RI 9LUYLODLWơ DQG -XFDLWWơ
 96. 96. 7KH GHYHORSHG DQ LQWHJUDWHG EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO ZKLFK VHHNV D EDODQFH EHWZHHQ WKH WUDGLWLRQDO FRPSDQEDVHG YLHZ DQG WKH FXVWRPHUEDVHG DVSHFWV 7KH RQH VLGH RI WKLV PRGHO LV GHGLFDWHG WR WKH EUDQG YDOXH IURP WKH FXVWRPHUV¶ SRLQW RI YLHZ DQG XVHV $DNHU¶V
 97. 97. EUDQG YDOXDWLRQ PRGHO WR PHDVXUH WKH YDOXH (DFK HOHPHQW LV UDWHG RQ D VFDOH EHWZHHQ ]HUR DQG DQG WKHQ DGGHG WRJHWKHU WR SURYLGH D SRLQW VFRUH RXW RI 2Q WKH RWKHU VLGH RI WKH PRGHO LV WKH EUDQG YDOXH IURP WKH FRPSDQ¶V SRLQW RI YLHZ )LQDQFLDO DVVHW IDFWRUV DUH H[FOXGHG IURP WKH FDOFXODWLRQ WR UHFHLYH D QHW EUDQG ILQDQFLDO YDOXH )LQDQFLDO VWUHQJWK IDFWRUV DUH WKHQ XVHG WR
 98. 98. 6$IU-%XV0DQDJH
 99. 99. GHULYH WKH SRLQWV IRU WKH FRPSDQEDVHG EUDQG YDOXH 7KH FXVWRPHUEDVHG YLHZSRLQWV DUH DGGHG WR WKH FRPSDQEDVHG YLHZSRLQWV WR SURYLGH D WRWDO SRLQW EDVHG EUDQG YDOXH 7KH VHFRQG PRGHO LV WKH 6ZLVV EDVHG ,QWHUQDWLRQDO 2UJDQLVDWLRQ RI 6WDQGDUGV ,62
 100. 100. ,Q DQ DWWHPSW WR SURYLGH FRQVLVWHQF WKH LVVXHG D QHZ VWDQGDUG SHUWDLQLQJ WR EUDQG YDOXDWLRQ ± ,62 ³7KH QHZ VWDQGDUG SURYLGHV FRQVLVWHQW UHOLDEOH SURFHGXUHV DQG PHWKRGV IRU PHDVXULQJ EUDQG YDOXHV«´ DWW
 101. 101. (LJKW XQGHUOLQJ WKHPHV DUH HYLGHQW LQ WKH VWDQGDUG DQG LQFOXGH WUDQVSDUHQF YDOLGLW UHOLDELOLW VXIILFLHQF REMHFWLYLW SDUDPHWHUV DQG SXUSRVH DOO RI ZKLFK DUH FXUUHQWO EHVW SUDFWLFH VWDQGDUGV DWW
 102. 102. Formulary based approaches )RUPXODU DSSURDFKHV XVH PXOWLSOH FULWHULD DQG DUH FDWHJRUL]HG WRJHWKHU GXH WR WKHLU SRSXODULW E WKH FRPPHUFLDO VHFWRU $EUDWW %LFN
 103. 103. %DXPDQQ HW DO
 104. 104. LGHQWLI D KRVW RI IRUPXODU EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ PRGHOV XVHG LQ WKH FRPPHUFLDO VHFWRU DQG TXHVWLRQ WKHLU VXEMHFWLYH LQWDQJLEOH PHDVXUHV DV RSSRVHG WR REMHFWLYH EHKDYLRXUDO PHWULFV 0RGHOV XQGHU WKLV FDWHJRU LQFOXGH WKH ,QWHUEUDQG DSSURDFK ,QWHUEUDQGFRP
 105. 105. DQG WKH %UDQG= PHWKRG KWWSZZZPLOOZDUGEURZQFRP%UDQG=
 106. 106. 7KH ,QWHUEUDQG DSSURDFK LV EDVHG RQ WKH DVVHVVPHQW RI ZKDW WKH YDOXH LV WRGD RI WKH HDUQLQJV WKH EUDQG FDQ EH H[SHFWHG WR JHQHUDWH LQ WKH IXWXUH ,W WDNHV LQWR DFFRXQW WKH ZDV LQ ZKLFK D EUDQG EHQHILWV WKH RUJDQLVDWLRQ LQFOXGLQJ WKH DWWUDFWLQJ DQG UHWDLQLQJ WDOHQW DQG GHOLYHULQJ RQ FXVWRPHU H[SHFWDWLRQV .HOOHU
 107. 107. 7KH %UDQG= YDOXDWLRQ PHWKRGRORJ FRPELQHV H[WHQVLYH DQG RQJRLQJ FRQVXPHU UHVHDUFK ZLWK ULJRURXV ILQDQFLDO DQDOVLV KWWSVZZZPLOOZDUGEURZQFRP%UDQG=7RSBB*OREDO B%UDQGV0HWKRGRORJDVS[
 108. 108. ,W LV QRW RXU LQWHQWLRQ WR GLVFXVV WKHVH FRPPHUFLDO PHWKRGV KHUH EXW H[SODQDWLRQV FDQ EH IRXQG RQ WKH FRPSDQ ZHEVLWHV Research methodology 7KH FDVH VWXG PHWKRG ZDV XVHG LQ WKLV VWXG DV LW LV D XVHIXO PHWKRG EHFDXVH LW DOORZV GDWD WR EH H[DPLQHG DW D PLFUR OHYHO =DLQDO
 109. 109. 7KH DGYDQWDJHV RI WKLV DSSURDFK LV WKDW WKH H[DPLQDWLRQ RI WKH GDWD ZDV FRQGXFWHG ZLWKLQ WKH DSSURSULDWH FRQWH[W LQ
 110. 110. 7KH GHWDLOHG TXDOLWDWLYH ZRUN WKDW LV DOORZHG IRU LQ WKH FDVH VWXG PHWKRG ZDV H[SORUHG LQ D UHDO OLIH VLWXDWLRQ DQG DVVLVWHG LQ KLJKOLJKWLQJ DQG XQGHUVWDQGLQJ WKH FRPSOLFDWLRQV WKDW WKH UHDO OLIH HQYLURQPHQW DGGV 7KLV ZRXOG QRW KDYH EHHQ SRVVLEOH LQ H[SHULPHQWDO RU VXUYH EDVHG UHVHDUFK =DLQDO
 111. 111. $ GLVDGYDQWDJH RI XVLQJ WKH PHWKRG ZDV WKDW FDVH VWXGLHV DOORZ IRU YHU OLWWOH JHQHUDOLVDWLRQ GXH WR WKH VPDOO VDPSOH VL]H KRZHYHU WKH REMHFWLYH RI WKH UHVHDUFK ZDV QRW WR EH D EURDG DOOHQFRPSDVVLQJ VWXG EXW UDWKHU WR JDLQ DQ LQGHSWK XQGHUVWDQGLQJ DQG SURYLGH D JXLGHOLQH WR PDUNHWLQJ PDQDJHUV 7KH FDVH VLWH WKDW ZDV XVHG IRU WKLV VWXG ZDV 7KH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH KWWSZZZVDJROGFRLQFR]D
 112. 112. 7KLV RUJDQLVDWLRQ KDV EHHQ WUDGLQJ IRU IRUW HDUV DQG LV WKH ODUJHVW RI LWV NLQG LQ 6RXWK $IULFD 7ZR H[HFXWLYH DQG WZR QRQH[HFXWLYH ERDUG PHPEHUV ZHUH LQWHUYLHZHG ,Q DGGLWLRQ HLJKW VHQLRU H[HFXWLYHV ZHUH LQWHUYLHZHG IURP YDULRXV GHSDUWPHQWV ZLWKLQ WKH RUJDQLVDWLRQ ,Q WRWDO WZHOYH VHQLRU PDQDJHUV DQG GLUHFWRUV ZHUH SHUVRQDOO LQWHUYLHZHG VHYHQ PDOHV DQG ILYH IHPDOHV 7ZR ZHUH IURP WKH ILQDQFH GHSDUWPHQW IRXU IURP PDQDJHPHQW WZR IURP PDUNHWLQJ DQG RQH HDFK IURP LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ VDOHV KXPDQ UHVRXUFHV DQG UHWDLOLQJ )LQDQFLDO UHSRUWV DQG PDQDJHPHQW DFFRXQWV GDWLQJ EDFN ILYH HDUV ZHUH XVHG 7KH LQWHUYLHZV ZLWK ERDUG PHPEHUV ILQDQFLDO GHSDUWPHQW KHDGV DQG H[HFXWLYH FRPPLWWHH PHPEHUV ZHUH GHVLJQHG WR HVWDEOLVK WKHLU SHUFHSWLRQ RI WKH EUDQG KRZ WKH YDOXH WKH EUDQG DV D EXVLQHVV UHVRXUFH DQG IRU ZKLFK SXUSRVHV WKH ZRXOG XVH D EUDQG HTXLW PHDVXUHPHQW 7KHVH PDQDJHUV KDG WKH UHOHYDQW DFFHVV WR WKH ILQDQFLDO GDWD QHHGHG WR FDOFXODWH WKH YDOXH RI WKH FRPSDQ¶V EUDQG DQG ZHUH WKH GHFLVLRQ PDNHUV ZKR GHFLGHG WKH PDMRU VWUDWHJLHV RI WKH ILUP 2QFH WKH GLIIHUHQW EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ DSSURDFKHV ZHUH LGHQWLILHG PDWKHPDWLFDO PRGHOV ZHUH XVHG WR DSSO WKH VHOHFWHG EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV 6HPLVWUXFWXUHG LQWHUYLHZV ZHUH DOVR XVHG WR GHWHUPLQH EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ REMHFWLYHV 'DWD ZHUH FROOHFWHG E UHYLHZLQJ WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV DQG PDQDJHPHQW DFFRXQWV RI WKH FDVH VLWH DV ZHOO DV WKURXJK WKH LQGLYLGXDO LQWHUYLHZV FRQGXFWHG ZLWK WKH UHVSRQGHQWV 7KH GDWD FROOHFWHG IURP WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV DQG PDQDJHPHQW DFFRXQWV ZHUH DSSOLHG WR WKH PDWKHPDWLFDO PRGHOV DV VXJJHVWHG E $EUDWW DQG %LFN
 113. 113. IRU HDFK YDOXDWLRQ DSSURDFK Results 9DOXDWLRQV RI WKH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH EUDQG 5HVSRQGHQWV ZHUH WKHQ WDNHQ WKURXJK VHYHQ FDOFXODWLRQV WKDW KDG EHHQ SHUIRUPHG RQ WKH RUJDQLVDWLRQ DQG DVNHG ZKLFK PHWKRG WKH ZRXOG IHHO PRVW FRPIRUWDEOH XVLQJ 6HYHQ EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV ZHUH FDOFXODWHG DV VKRZQ LQ 7DEOH
 114. 114. 6$IU-%XV0DQDJH
 115. 115. 7DEOH %UDQG YDOXDWLRQ DSSURDFK FDOFXODWLRQ UHVXOWV %UDQG YDOXDWLRQ DSSURDFK )RUPXOD 5HVXOW $FFXPXODWHG FRVW PRGHO %UDQG YDOXH Ȉ FRVWV LQFXUUHG WR GDWH OHVV DPRUWL]DWLRQ 5 5HSODFHPHQW FRVW EDVHG RQ ODXQFKLQJ D QHZ EUDQG %UDQG YDOXH FRVW RI ODXQFKLQJ WKH EUDQG SUREDELOLW RI VXFFHVV 5 7KH UHVLGXDO PHWKRG %UDQG YDOXH PDUNHW FDSLWDOL]DWLRQ RU HTXLW YDOXDWLRQ
 116. 116. OHVV WDQJLEOH DVVHWV DQG RWKHU LGHQWLILHG LQWDQJLEOH DVVHWV 5 5RDOW UHOLHI PHWKRG XVLQJ WXUQRYHU DV D EDVH
 117. 117. %UDQG YDOXH URDOW UDWH [ EDVH [ JURZWK UDWH
 118. 118. 'LVFRXQW 5DWH ± JURZWK UDWH
 119. 119. 5 5RDOW UHOLHI PHWKRG XVLQJ SURILWV DV D EDVH
 120. 120. %UDQG YDOXH URDOW UDWH [ EDVH [ JURZWK UDWH
 121. 121. 'LVFRXQW 5DWH ± JURZWK UDWH
 122. 122. 5 3ULFH SUHPLXP PHWKRG %UDQG YDOXH SULFH SUHPLXP [ EDVH [ JURZWK UDWH
 123. 123. GLVFRXQW UDWH JURZWK UDWH
 124. 124. 5 )XWXUH HDUQLQJV PRGHO %UDQG YDOXH Ȉ GLVFRXQWHG EUDQG SURILW 5 'LVFRXQWHG FDVK IORZV PRGHO %UDQG YDOXH Ȉ GLVFRXQWHG FDVK IORZV DWWULEXWDEOH WR WKH EUDQG 5 5HVSRQGHQWV VHOHFWHG VL[ RXW RI WKH VHYHQ FDOFXODWLRQV ZLWK IXWXUH SURILWV EHLQJ VHOHFWHG IRXU WLPHV DQG WKH UHVLGXDO PHWKRG DQG SULFH SUHPLXP PHWKRG EHLQJ VHOHFWHG WKUHH WLPHV HDFK 7KH UHSODFHPHQW FRVW PHWKRG UHFHLYHG QR UHVSRQVHV 2QO RQH UHVSRQGHQW LQGLFDWHG WKDW KH ZDV VHOHFWLQJ WKH FDOFXODWLRQ SXUHO EDVHG RQ WKH YDOXH DOO RWKHU UHVSRQGHQWV LQGLFDWHG WKDW WKH LQSXWV LQ WKH IRUPXOD ZHUH EHLQJ FRQVLGHUHG DQG QRW WKH UHVXOW RI WKH FDOFXODWLRQ $V WKH FDOFXODWLRQV LQGLFDWHG GLIIHUHQW EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV SURYLGHG GLIIHUHQW EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ UHVXOWV 5HVSRQGHQWV LQGLFDWHG WKDW WZR RXW RI WKH VHYHQ DSSURDFKHV ZHUH SUHIHUUHG 7KH IXWXUH SURILWV DQG UHVLGXDO PHWKRGV UHFHLYHG PRUH WKDQ VL[ LQWHUYLHZHH VHOHFWLRQV 7KH UHVXOWV FRQILUPHG WKDW GLIIHUHQW EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ DSSURDFKHV ZRXOG SURYLGH GLIIHUHQW EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ UHVXOWV 7KH 6HYHQ EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV FDOFXODWHG DUH QRZ GLVFXVVHG 7KH FXPXODWLYH FRVW DSSURDFK FDOFXODWLRQ LQFOXGHG WKH FRVWV LQFXUUHG WR GDWH DQG ZHUH XVHG IURP XS WR DQG LQFOXGLQJ $OO QRQEUDQGHG HOHPHQW FRVWV ZHUH UHPRYHG DQG WKH DPRXQWV DPRUWLVHG RI UHVSRQGHQWV VHOHFWHG WKLV PRGHO DV RQH RI WKHLU SUHIHUUHG PHWKRGV DQG IHOW WKDW DOWKRXJK WKH IRUPXODWLRQ ZDV UHOHYDQW WR PDUNHWLQJ VSHQG LW ZDV QRW IRUZDUG ORRNLQJ DQG LQSXWV ZHUH WRR OLPLWHG 7KH UHSODFHPHQW FRVW DSSURDFK FDOFXODWLRQ LQFOXGHG WKH FRVW WR ODXQFK DQG ZDV FDOFXODWHG DV FXUUHQW FRVWV DQG LQFOXGHG DOO H[LVWLQJ EUDQGHG HOHPHQWV DGYHUWLVLQJ DQG FXUUHQW PHGLD KROGLQJV 7KH SUREDELOLW RI VXFFHVV ZDV SODFHG DW WKLV LV EHFDXVH UHFHQW VWXGLHV KDYH VKRZQ WKDW QHZO ODXQFKHG EUDQGV VXIIHU IURP KLJK IDLOXUH UDWHV RI RU PRUH 2JDZD 3LOOHU
 125. 125. DQG SRWHQWLDOO DV KLJK DV LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV DQG LQ (XURSH .RWOHU .HOOHU
 126. 126. 7KH UHSODFHPHQW FRVW DSSURDFK UHFHLYHG QR VXSSRUW IURP UHVSRQGHQWV ZKRVH FRPPHQWV LQFOXGHG WKDW LW LV QRW D IDLU UHIOHFWLRQ RI EUDQG YDOXH EXLOW XS RYHU WLPH DQG WKDW WKH SUREDELOLW RI VXFFHVV ZDV WRR VXEMHFWLYH 7KH UHVLGXDO PHWKRG DSSURDFK FDOFXODWLRQ XVHG DQ HTXLW HYDOXDWLRQ DQG ZDV SHUIRUPHG XVLQJ WKH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV ,QWDQJLEOH DVVHWV ZHUH UHPRYHG IURP WKH HTXLW YDOXDWLRQ DQG WKHUH ZHUH QR RWKHU LGHQWLILDEOH LQWDQJLEOH DVVHWV 7KH UHVLGXDO PHWKRG UHFHLYHG D ORW RI VXSSRUW IURP UHVSRQGHQWV DV WKH IHOW WKDW WKLV PRGHO ZDV OHVV VXEMHFWLYH WKDQ DQ RI WKH RWKHU DSSURDFKHV 7KH URDOW UHOLHI DSSURDFK FDOFXODWLRQ XVHG WZR FDOFXODWLRQV RQH XVLQJ QHW SURILW DV WKH EDVH YDOXH DQG DV WKH URDOW UDWH DQG WKH RWKHU XVLQJ WXUQRYHU DV WKH EDVH YDOXH DQG DV WKH URDOW UDWH 7KH JURZWK UDWH ZDV GHWHUPLQHG E XVLQJ D IRUHFDVWHG JURZWK UDWH RYHU D ILYH HDU SHULRG )RUHFDVWV ZHUH SURYLGHG IRU ERWK WKH WXUQRYHU DQG QHW SURILW JURZWK FDOFXODWLRQV 7KH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH LV D SULYDWH FRPSDQ DQG DV VXFK WKH WUDGLWLRQDO PHWKRG RI FDOFXODWLQJ D GLVFRXQW UDWH XVLQJ UHJUHVVLRQ FRXOG QRW EH SHUIRUPHG $V SHU 'DPRGDUDQ
 127. 127. ILQGLQJ VLPLODU FRPSDQLHV OLVWHG RQ WKH VWRFN H[FKDQJH DQG XVLQJ WKDW ILUP¶V GDWD WR FDOFXODWH D GLVFRXQW UDWH IRU WKH SULYDWH ILUP LV DQ DFFHSWDEOH PHWKRG 7KH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH KDV D XQLTXH SURGXFW DQG LQ DQ LQGXVWU FKDUDFWHUL]HG E IHZ SODHUV LW ZDV GLIILFXOW WR ILQG D OLVWHG ILUP WKDW PLPLFNHG 7KH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH¶V SHUIRUPDQFH )LQDQFLDO LQVWLWXWLRQV ZHUH UXOHG RXW GXH WR WKHLU JRYHUQDQFH E ILQDQFLDO DQG EDQNLQJ UHJXODWLRQV 7KH JROG SULFH ZDV UXOHG RXW GXH WR D OLPLWHG FRUUHODWLRQ EHWZHHQ LWV LQIOXHQFHUV DQG WKDW RI WKH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH 7KH 1HZ *ROG H[FKDQJH WUDGHG IXQG ZDV IRXQG WR EH D VXLWDEOH PHDVXUH DV LWV UHVSRQVH WR PDUNHW IRUFHV PDWFKHG WKH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH FORVHO $ UHJUHVVLRQ ZDV SHUIRUPHG DQG D GLVFRXQW UDWH FDOFXODWHG 7KH GLVFRXQW UDWH ZDV SUHVHQWHG WR WKH ILQDQFLDO RIILFHU WR HQVXUH UHOLDELOLW DQG ZDV FRQILUPHG WR EH UHOLDEOH 7KH SULFH SUHPLXP DSSURDFK FDOFXODWLRQ ZDV FDOFXODWHG DV SHU WKH GHVFULSWLRQ XQGHU WKH URDOW UHOLHI DSSURDFK 1HW SURILW ZDV XVHG DV WKH EDVH YDOXH 7R GHWHUPLQH WKH SULFH SUHPLXP WKH SUHPLXP FKDUJHG RQ WKH VDOHV RI .UXJHUUDQGV ZDV XVHG 5DUH DQG FROOHFWDEOH SURGXFWV ZHUH H[FOXGHG DV WKH PDMRULW RI SURGXFWV VROG E WKH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH DUH H[FOXVLYHO VROG WKURXJK WKH EUDQG DQG DV VXFK WKHUH LV QR FRPSDUDEOH QRQEUDQGHG SURGXFW .UXJHUUDQGV DUH ZLGHO VROG DQG LQ WKLV VWXG WKH .UXJHUUDQG VDOHV E WKH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH ZHUH DUJXHG WR EH GXH WR WKH EUDQG DVVRFLDWLRQ 7KH PRGHO UHFHLYHG WKH VXSSRUW ZLWK UHVSRQGHQWV LQGLFDWLQJ WKDW WKH ZHUH FRPIRUWDEOH ZLWK WKLV PHWKRG GXH WR WKHLU EUDQG YDOXH GHILQLWLRQ WKDW LW LV WKH SUHPLXP WKDW D FXVWRPHU LV ZLOOLQJ WR SD RYHU D JHQHULF SURGXFW
 128. 128. 6$IU-%XV0DQDJH
 129. 129. 7KH IXWXUH HDUQLQJV DSSURDFK FDOFXODWLRQ XVHG QHW SURILW DQG ZDV IRUHFDVW IRU ILYH HDUV DQG GLVFRXQWHG EDFN WR D SUHVHQW YDOXH 7KH SHUFHQWDJH RI IXWXUH SURILWV DWWULEXWDEOH WR WKH EUDQG ZDV GHWHUPLQHG E FRQVLGHULQJ WKH SHUFHQWDJH RI SURILWV DWWULEXWDEOH WR H[FOXVLYH SURGXFWV .UXJHUUDQGV DV VXFK ZHUH H[FOXGHG DV FXVWRPHUV FRXOG LQ IXWXUH SXUFKDVH WKHVH SURGXFWV IURP WKH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH¶V FRPSHWLWRUV 2QO UDUH DQG FROOHFWDEOH SURGXFWV WKDW ZHUH H[FOXVLYHO VROG E WKH FDVH VLWH ZHUH XVHG DV D SHUFHQWDJH RI WRWDO SURILW 7KLV HQVXUHG UHOLDELOLW RI IXWXUH FRQWULEXWLRQV E WKH EUDQG UHSUHVHQWLQJ FXUUHQW FRQWULEXWLRQV 7KLV DSSURDFK ZDV ZHOO VXSSRUWHG E WKH UHVSRQGHQWV LQGLFDWLQJ WKDW WKLV ZRXOG EH D PRGHO RI FKRLFH 5HVSRQGHQWV FRPPHQWHG WKDW WKH IHOW FRPIRUWDEOH ZLWK WKLV DSSURDFK VLQFH WKH EUDQG YDOXH LV D SRUWLRQ RI IXWXUH SURILWV WKXV EHLQJ DEOH WR DGG YDOXH LQ WKH IXWXUH 7KH GLVFRXQWHG IXWXUH FDVK IORZV DSSURDFK FDOFXODWLRQ ZDV GHWHUPLQHG E IRUHFDVWLQJ FDVK IORZV RYHU WKH QH[W ILYH HDUV DQG WKHQ GLVFRXQWLQJ WKHP EDFN WR D SUHVHQW YDOXH 7KH SRUWLRQ RI IXWXUH FDVK IORZV DWWULEXWDEOH WR WKH EUDQG ZDV GHWHUPLQHG XVLQJ WKH PHWKRGRORJ DV GHVFULEHG XQGHU WKH IXWXUH HDUQLQJV DSSURDFK 'LVFRXQWHG IXWXUH FDVK IORZV GLG QRW UHFHLYH DV PXFK VXSSRUW DV H[SHFWHG %UDQG YDOXDWLRQ FDOFXODWLRQV DSSOLHG WR WKH 6RXWK $IULFDQ *ROG RLQ ([FKDQJH FRQILUP WKDW GLIIHUHQW EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV ZLOO SURYLGH GLIIHUHQW EUDQG YDOXDWLRQ UHVXOWV 5HVSRQGHQWV ZHUH PRUH FRQFHUQHG DERXW WKH LQSXWV LQWR WKH DSSURDFK IRUPXODWLRQ WKDQ WKH ZHUH DERXW WKH UHVXOWV 7KLV LV HQFRXUDJLQJ LQ WHUPV RI PDWFKLQJ EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV WR EUDQG YDOXDWLRQ REMHFWLYHV 9DOXDWLRQ REMHFWLYHV 7KH UHVXOWV LQGLFDWHG WKDW UHVSRQGHQWV VWURQJO EHOLHYHG WKDW WKH DSSURDFK WKH KDG VHOHFWHG PDWFKHG WKHLU REMHFWLYHV 5HVSRQGHQWV ZHUH PRUH FRQFHUQHG DERXW WKH VWUXFWXUH RI WKH IRUPXOD RI WKH DSSURDFK WKDQ WKH ZHUH ZLWK WKH DFWXDO UHVXOW 0RUH WKDQ KDOI RI UHVSRQGHQWV VDLG WKDW LW ZDV LPSRUWDQW IRU D ILUP WR GLIIHUHQWLDWH LW LQ RUGHU WR VWDQG RXW IURP FRPSHWLWRUV 7KH XQGHUVWRRG WKDW D GLIIHUHQWLDO DGYDQWDJH FRXOG EH FUHDWHG WKURXJK D XQLTXH RIIHULQJ DQG E GRLQJ VR LW LQFUHDVHG VKDUHKROGHU YDOXH 5HVSRQGHQWV LQGLFDWHG WKDW E UHSUHVHQWLQJ WKH SHUVRQDOLW RI WKH ILUP DQG SRVLWLRQLQJ WKH RYHUDUFKLQJ SHUFHSWLRQ RI WKH ILUP WKH EUDQG DOLJQHG EXVLQHVV DQG LQWHUQDO FXOWXUH ZLWK WKH H[WHUQDO SHUFHSWLRQ RI WKH EUDQG 7KLV PDGH WKH EUDQG D YDOXDEOH DVVHW WR WKH RUJDQLVDWLRQ 5HVSRQGHQWV EHOLHYHG WKDW EUDQG HTXLW ZDV EDVHG RQ EUDQG UHFDOO DQG UHFRJQLWLRQ DQG WKDW VWURQJ EUDQG HTXLW FRXOG LQFUHDVH VDOHV DQG SURILWV DQG XOWLPDWHO PDUJLQV ZKLFK ZRXOG DGG YDOXH WR WKH EXVLQHVV 7KH UHVXOWV FRQILUPHG WKDW EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ REMHFWLYHV LQIOXHQFH WKH VHOHFWLRQ RI WKH EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ DSSURDFKHV 7DEOH VKRZV WKH REMHFWLYHV IRU EUDQG YDOXDWLRQ SURYLGHG E UHVSRQGHQWV 7DEOH 5HVSRQGHQWV¶ EUDQG YDOXDWLRQ REMHFWLYHV FRUUHODWHG ZLWK 6DOLQDV
 130. 130. FDWHJRUL]DWLRQ 9DOXDWLRQV IRU DFFRXQWLQJ SXUSRVHV 9DOXDWLRQV IRU WUDQVDFWLRQDO SXUSRVHV 9DOXDWLRQV IRU VWUDWHJLF EUDQG PDQDJHPHQW SXUSRVHV 5HVSRQGHQWV¶ REMHFWLYHV IRU SHUIRUPLQJ D EUDQG YDOXDWLRQ /LVWLQJ RQ WKH VWRFN H[FKDQJH 6HOOLQJ WKH EXVLQHVV 7R XVH WKH EUDQG YDOXH DV D VHOOLQJ WRRO %ULQJLQJ SDUWQHUV LQWR WKH EXVLQHVV 'HWHUPLQH WKH EUDQG¶V VWUHQJWK 1HZ PDUNHW HQWU RU GLYHUVLILFDWLRQ %HQFKPDUNLQJ 6KDUHKROGHU YDOXH FDOFXODWLRQ 7UDFNLQJ WKH EUDQG¶V JURZWK 3XWWLQJ WKH EUDQG RQ WKH EDODQFH VKHHW 8VH WKH YDOXH WR EXLOG FUHGLELOLW LQ WKH EUDQG 5HVXOWV SHUWDLQLQJ WR EUDQG YDOXDWLRQ IRU DFFRXQWLQJ SXUSRVHV VKRZHG D UDQJH RI SUHIHUUHG DSSURDFKHV WKH DFFXPXODWHG FRVW PHWKRG IXWXUH SURILWV PHWKRG UHVLGXDO PHWKRG URDOW UHOLHI PHWKRG DQG SULFH SUHPLXP PHWKRG ZHUH DOO EHLQJ VHOHFWHG DQ HTXDO QXPEHU RI WLPHV IRU DFFRXQWLQJ REMHFWLYHV 5HVXOWV IRU EUDQG YDOXDWLRQ IRU WUDQVDFWLRQDO SXUSRVHV VKRZHG D VWURQJ SUHIHUHQFH IRU WKH UHVLGXDO PHWKRG 5HVXOWV SHUWDLQLQJ WR WKH EUDQG YDOXDWLRQ IRU VWUDWHJLF PDUNHWLQJ PDQDJHPHQW REMHFWLYHV VKRZHG D VOLJKW SUHIHUHQFH IRU WKH SULFH SUHPLXP PHWKRG DQG WKH IXWXUH SURILWV PHWKRG 5RDOW UHOLHI DQG DFFXPXODWHG FRVW PHWKRG VKRZHG PRGHUDWH VLJQLILFDQFH 2EMHFWLYHV DQG EUDQG YDOXDWLRQ VHOHFWLRQ PHWKRG 5HVSRQGHQWV LQGLFDWHG WKDW WKHLU REMHFWLYHV LQIOXHQFHG WKHLU VHOHFWLRQ RI WKH EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFK 2QO RQH UHVSRQGHQW LQGLFDWHG WKDW KH ZRXOG QRW FKDQJH KLV YDOXDWLRQ DSSURDFK VHOHFWHG ZKHQ DVNHG WR VXJJHVW D QHZ REMHFWLYH 7KLV LV VKRZQ LQ 7DEOH
 131. 131. 6$IU-%XV0DQDJH
 132. 132. 7DEOH %UDQG YDOXDWLRQ PHWKRG VHOHFWHG IRU GLIIHUHQW EUDQG YDOXDWLRQ REMHFWLYHV %UDQG YDOXDWLRQ REMHFWLYH %UDQG YDOXDWLRQ PHWKRG 1XPEHU RI WLPHV VHOHFWHG 7R XVH WKH EUDQG YDOXH DV D VHOOLQJ WRRO 5RDOW UHOLHI PHWKRG %ULQJ HTXLW SDUWQHUV LQWR WKH EXVLQHVV $FFXPXODWHG FRVW PHWKRG 3ULFH SUHPLXP PHWKRG )XWXUH SURILW PHWKRG 5HVLGXDO PHWKRG 7R WUDFN EUDQG JURZWK $FFXPXODWHG FRVW PHWKRG )XWXUH SURILWV PHWKRG ,QWHJUDWHG DSSURDFK 'LVFRXQWHG IXWXUH FDVK IORZV PHWKRG 3ULFH SUHPLXP PHWKRG 7R GHWHUPLQH EUDQG VWUHQJWK 5HVLGXDO PHWKRG 7R VHOO WKH EXVLQHVV 5HVLGXDO PHWKRG 3ULFH SUHPLXP PHWKRG 'LVFRXQWHG IXWXUH FDVK IORZV PHWKRG )XWXUH SURILWV PHWKRG %XLOG EUDQG FUHGLELOLW 3ULFH SUHPLXP PHWKRG 7R GHWHUPLQH WKH FRPSDQ YDOXH 7KH PHWKRG WKDW SURYLGHV WKH KLJKHVW YDOXH 7R EHQFKPDUN WKH EUDQG 5RDOW UHOLHI PHWKRG 3ULFH SUHPLXP PHWKRG 1HZ PDUNHW HQWU RU GLYHUVLILFDWLRQ 5RDOW UHOLHI PHWKRG 7R SXW WKH EUDQG RQ WKH EDODQFH VKHHW 3ULFH SUHPLXP PHWKRG 5HVXOWV VKRZ WKDW GLIIHUHQW REMHFWLYHV OHG WR WKH UHVSRQGHQWV SUHIHUULQJ GLIIHUHQW EUDQG YDOXDWLRQ PHWKRGV 7KLV H[SODLQV ZK WKHUH LV D ODUJH GLVFUHSDQF LQ WKH ORZHVW EUDQG YDOXH DQG WKH KLJKHVW EUDQG YDOXH LQ WKH FDVH VLWH Conclusion 0DQ GLIIHUHQW EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV ZHUH UHYLHZHG 6HYHQ DSSURDFKHV ZHUH DSSOLHG WR WKH 6$ *ROG RLQ ([FKDQJH HDFK SURYLGLQJ D GLIIHUHQW EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ UHVXOW DQG WKHUHE FRQILUPLQJ WKDW GLIIHUHQW EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ DSSURDFKHV ZLOO SURYLGH GLIIHUHQW EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ UHVXOWV ,W ZDV REVHUYHG IURP WKH UHVSRQGHQWV ZKHQ VHOHFWLQJ D EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFK PRGHO WKH FRQVLGHUHG EUDQG YDOXDWLRQ REMHFWLYHV $ SUHIHUHQFH IRU DQ DSSURDFK WKDW KDV DV OLWWOH VXEMHFWLYLW DV SRVVLEOH ZDV VWURQJO IDYRXUHG 1RW RQO ZHUH WKH DSSURDFKHV FRQILUPHG WR KDYH DQ LQIOXHQFH RQ WKH EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFK VHOHFWLRQ EXW EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV FRXOG FOHDUO EH FDWHJRUL]HG DV VXJJHVWHG E 6DOLQDV
 133. 133. $QRQH ORRNLQJ DW WKH EUDQG HTXLW YDOXDWLRQ RI DQ RUJDQLVDWLRQ PXVW EH DZDUH RI WKH IDFW WKDW WKDW YDOXDWLRQ LV RQH RI PDQ DQG WKLV FRXOG YDU GHSHQGLQJ RQ ZKDW PHWKRG RU DSSURDFK ZDV XVHG Recommendations $Q RUJDQLVDWLRQ WKDW ZDQWV WR GR D EUDQG YDOXDWLRQ VKRXOG JR WKURXJK WKH SURFHVV VKRZQ LQ )LJXUH 7KH ILUVW VWHS LQ WKH SURFHVV LV WR GHWHUPLQH WKH REMHFWLYH RI WKH EUDQG YDOXDWLRQ 7KLV LV DQ LPSRUWDQW ILUVW VWHS DV LW GHWHUPLQHV ZKLFK YDOXDWLRQ PHWKRGV DUH DSSURSULDWH WR DFKLHYH WKLV REMHFWLYH 7HQ PDMRU EUDQG YDOXDWLRQ REMHFWLYHV KDYH EHHQ LGHQWLILHG LQ WKLV VWHS 6KRXOG PRUH WKDQ RQH EUDQG YDOXDWLRQ REMHFWLYH EH VHOHFWHG HDFK EUDQG YDOXDWLRQ REMHFWLYH ZLOO QHHG WR KDYH D EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFK VHOHFWHG DQG FRQVLGHUHG VROHO IRU WKDW VSHFLILF REMHFWLYH 7KH VHFRQG VWHS LQ WKH SURFHVV LV WR FRQVLGHU WKH EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFK RSWLRQV DYDLODEOH LQ HDFK FDWHJRU )LJXUH DOVR OLVWV WKH DSSURSULDWH EUDQG YDOXDWLRQ WHFKQLTXHV IRU HDFK REMHFWLYH 2QFH D EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFK KDV EHHQ VHOHFWHG WKH WKLUG VWHS UHTXLUHV WKDW WKH LQSXWV RI WKH VSHFLILF EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFK EH LQVSHFWHG DQG HYDOXDWHG EDVHG RQ WZR TXHVWLRQV
 134. 134. 'R WKH HOHPHQWV RU LQSXWV WR WKH FDOFXODWLRQ UHODWH WR P REMHFWLYH
 135. 135. ,V WKH LQIRUPDWLRQ UHTXLUHG WR SHUIRUP WKLV FDOFXODWLRQ DYDLODEOH DQG UHOLDEOH 6WHS LQYROYHV VFUXWLQL]LQJ WKH GDWD WKH ILOWHUV DSSOLHG WR LW WKH VRXUFHV DQG WKH ³SXULW´ RI WKH LQSXW UHODWLQJ WR WKH REMHFWLYH (QVXUH WKDW WKH GDWD GRHV QRW FRQWDLQ HOHPHQWV WKDW PD VNHZ UHVXOWV )RU H[DPSOH LQ WKH DFFXPXODWHG FRVW DSSURDFK WKH FRVWV QHHG WR EH UHPRYHG RI DQ PDUNHWLQJ VSHQG WKDW GRHV QRW UHODWH WR EXLOGLQJ WKH EUDQG )RU H[DPSOH D SUL]H ZLWK QR EUDQGLQJ RQ LW VKRXOG QRW EH LQFOXGHG $SSOLQJ WKLV ILOWHU WR HDFK LQSXW ZLOO HQVXUH WKH UHOLDELOLW RI WKH LQSXWV )LQDOO VWHS HQWDLOV SHUIRUPLQJ WKH DFWXDO FDOFXODWLRQ 7KLV SURFHVV ZLOO KHOS PDQDJHUV ZLWK WKHLU GHFLVLRQ PDNLQJ ZLWK UHJDUG WR WKH DSSURSULDWH EUDQG YDOXDWLRQ WR XVH 7KLV ZLOO GHSHQG ODUJHO RQ WKHLU EUDQG YDOXDWLRQ REMHFWLYHV DQG WKH DYDLODELOLW RI WKH UHTXLUHG LQIRUPDWLRQ QHHGHG IRU WKH UHOHYDQW FDOFXODWLRQV +XOO
 136. 136. 2QH WKLQJ LV IRU VXUH 9DULRXV VWDNHKROGHUV RI WKH RUJDQLVDWLRQ PXVW QRW DFFHSW WKH ILUVW EUDQG YDOXDWLRQ WKDW WKH DUH JLYHQ E WKH PDQDJHPHQW RI DQ RUJDQLVDWLRQ 7KH PHWKRG RU DSSURDFK XVHG PXVW EH TXHULHG RWKHU YDOXDWLRQ DSSURDFKHV VKRXOG EH FRQVLGHUHG DV ZHOO DV WKH REMHFWLYHV RI WKH YDOXDWLRQ
 137. 137. 6$IU-%XV0DQDJH
 138. 138. )LJXUH 5HFRPPHQGHG EUDQG YDOXDWLRQ FDOFXODWLRQ SURFHVV References $DNHU '$ 0DQDJLQJ EUDQG HTXLW DSLWDOL]LQJ RQ WKH YDOXH RI D EUDQG QDPH 1HZ RUN 7KH )UHH 3UHVV $DNHU ' $ µ/HYHUDJLQJ WKH FRUSRUDWH EUDQG¶ DOLIRUQLD 0DQDJHPHQW 5HYLHZ
 139. 139. $EUDWW 5 %LFN * µ9DOXLQJ EUDQGV DQG EUDQG HTXLW 3LWIDOOV DQG SURFHVVHV¶ -RXUQDO RI $SSOLHG 0DQDJHPHQW DQG (QWUHSUHQHXUVKLS
 140. 140. $PLQL $ 'DUDQL 0 $IVKDQL 0 $PLQL = µ(IIHFWLYHQHVV RI PDUNHWLQJ VWUDWHJLHV DQG FRUSRUDWH LPDJH RQ EUDQG HTXLW DV D VXVWDLQDEOH FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH¶ ,QWHUGLVFLSOLQDU -RXUQDO RI RQWHPSRUDU 5HVHDUFK LQ %XVLQHVV
 141. 141. %DOPHU - 0 7 *UD ( 5 µRUSRUDWH EUDQGV ZKDW DUH WKH :KDW RI WKHP¶ (XURSHDQ -RXUQDO RI 0DUNHWLQJ
 142. 142. %DUQH - % µ)LUP UHVRXUFHV DQG VXVWDLQHG FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH¶ -RXUQDO RI 0DQDJHPHQW
 143. 143. %DXPDQQ *UD ' 0LU]DHL $ 'HYHORSLQJ D QHZ PRGHO IRU WUDFNLQJ EUDQG HTXLW DV D PHDVXUH RI PDUNHWLQJ HIIHFWLYHQHVV¶ 7KH 0DUNHWLQJ 5HYLHZ
 144. 144. %LFN *1 µ,QFUHDVLQJ VKDUHKROGHU YDOXH WKURXJK EXLOGLQJ FXVWRPHU DQG EUDQG HTXLW¶ -RXUQDO RI 0DUNHWLQJ 0DQDJHPHQW
 145. 145. %URZQKLOO , µ7UXVW WKH EUDQG¶ 7UDLQLQJ -RXUQDO 0D
 146. 146. SS DWW -3 µ,62 DQG EUDQG YDOXDWLRQV $ VXPPDU IRU DSSUDLVHUV¶ %XVLQHVV 9DOXDWLRQ 8SGDWH
 147. 147. KULVWHQVHQ +. )DKH / 6ULYDVWDYD 5. µ7KH UHVRXUFHEDVHG YLHZ DQG PDUNHWLQJ 7KH UROH RI PDUNHW EDVHG DVVHWV LQ JDLQLQJ FRPSHWLWLYH DGYDQWDJH¶ -RXUQDO RI 0DQDJHPHQW
 148. 148. 'DPRGDUDQ $ 'DPRGDUDQ RQ YDOXDWLRQ 1HZ RUN -RKQ :LOH DQG 6RQ 'ROH 3 µ6KDUHKROGHUYDOXHEDVHG EUDQG VWUDWHJLHV¶ %UDQG 0DQDJHPHQW
 149. 149. *HU]HPD - µ7KH EUDQG EXEEOH¶ 0DUNHWLQJ 5HVHDUFK 6SULQJ
 150. 150. +DUULV ) KHUQDWRQ / µRUSRUDWH EUDQGLQJ DQG FRUSRUDWH EUDQG SHUIRUPDQFH¶ (XURSHDQ -RXUQDO RI 0DUNHWLQJ
 151. 151. +HLWPDQQ 0 /HKPDQQ ' 5 1HVOLQ 6 $ 6WDKO ) µ7KH LPSDFW RI EUDQG HTXLW RQ FXVWRPHU DFTXLVLWLRQ UHWHQWLRQ DQG SURILW PDUJLQ¶ -RXUQDO RI 0DUNHWLQJ
 152. 152. GRL MP +XOO - µ+RZ PDUNHWHUV VKRXOG XVH EUDQG YDOXDWLRQ¶ 0DUNHW /HDGHU $XWXPQ 6WHS 'HWHUPLQH WKH 2EMHFWLYHV RI WKH FDOFXODWLRQ 8VH WKH EUDQG YDOXH DV D VHOOLQJ WRRO %ULQJ HTXLW SDUWQHUV LQWR WKH EXVLQHVV 7UDFN EUDQG JURZWK 'HWHUPLQH EUDQG VWUHQJWK 7R VHOO WKH EXVLQHVV %XLOG %UDQG UHGLELOLW 'HWHUPLQH FRPSDQ YDOXH 7R EHQFKPDUN WKH EUDQG 1HZ PDUNHW HQWU RU GLYHUVLILFDWLRQ 7R SXW WKH EUDQG RQ WKH EDODQFH VKHHW 6WHS RQVLGHU WKH EUDQG YDOXDWLRQ DSSURDFKHV UHOHYDQW WR WKH GHWHUPLQHG REMHFWLYH FDWHJRU 8VH WKH URDOW UHOLHI PHWKRG 8VH HLWKHU $FFXPXODWHG FRVW PHWKRG 3ULFH SUHPLXP PHWKRG )XWXUH SURILW PHWKRG 5HVLGXDO PHWKRG 8VH HLWKHU )XWXUH SURILWV PHWKRG $FFXPXODWHG FRVW PHWKRG ,QWHJUDWHG DSSURDFK 'LVFRXQWHG IXWXUH FDVK IORZV PHWKRG 5HVLGXDO PHWKRG 8VH HLWKHU 5HVLGXDO PHWKRG 3ULFH SUHPLXP PHWKRG 'LVFRXQWHG IXWXUH FDVK IORZV PHWKRG )XWXUH SURILWV PHWKRG 3ULFH SUHPLXP PHWKRG 8VH WKH PHWKRG WKDW SURYLGHV WKH KLJKHVW YDOXH 5RDOW 5HOLHI PHWKRG 3ULFH SUHPLXP PHWKRG 5RDOW UHOLHI PHWKRG 3ULFH SUHPLXP PHWKRG 6WHS RQVLGHU WKH LQSXWV RI WKH DSSURDFKHV DSSURSULDWH IRU WKH REMHFWLYH 6WHS (QVXUH WKH FUHGLELOLW RI WKH GDWD 6WHS 3HUIRUP WKH FDOFXODWLRQ
 153. 153. 6$IU-%XV0DQDJH
 154. 154. ,QWHUEUDQG %UDQG YDOXDWLRQ $ FKDSWHU IURP %UDQGV DQG EUDQGLQJ 1HZ RUN ,QWHUEUDQG .DSIHUHU -1 6WUDWHJLF EUDQG PDQDJHPHQW QG HGLWLRQ /RQGRQ .RJDQ 3DJH .HOOHU ./ 6WUDWHJLF EUDQG PDQDJHPHQW WK HGLWLRQ 8SSHU 6DGGOH 5LYHU 1HZ -HUVH 3UHQWLFH +DOO .RWOHU 3 .HOOHU ./ 0DUNHWLQJ PDQDJHPHQW WK HGLWLRQ 8SSHU 6DGGOH 5LYHU 3HDUVRQ 3UHQWLFH +DOO /HLVHU 0 µ8QGHUVWDQGLQJ EUDQG V YDOXH DGYDQFLQJ EUDQG HTXLW WUDFNLQJ WR EUDQG HTXLW PDQDJHPHQW¶ +DQGERRN RI %XVLQHVV 6WUDWHJ
 155. 155. 0 =XQJX 6'0 0HUULOHHV % 0LOOHU ' µ%UDQG PDQDJHPHQW WR SURWHFW EUDQG HTXLW $ FRQFHSWXDO PRGHO¶ -RXUQDO RI %UDQG 0DQDJHPHQW
 156. 156. GRL EP 1DUDDQ * µ%UDQG YDOXDWLRQ $ VWUDWHJLF WRRO IRU %XVLQHVV¶ -RXUQDO RI %UDQG 0DQDJHPHQW
 157. 157. 2JDZD 6 3LOOHU )7 µ5HGXFLQJ WKH ULVNV RI QHZ SURGXFW GHYHORSPHQW¶ 0,7 6ORDQ 0DQDJHPHQW 5HYLHZ
 158. 158. 2WRQNXH $'2 (GX %( (]DN ( µ$FFRXQWLQJ IRU EUDQGV RQWHPSRUDU LVVXHV DQG DOWHUQDWLYH RSWLRQV¶ ,83 -RXUQDO RI %UDQG 0DQDJHPHQW
 159. 159. 5DJJLR 5' /HRQH 53 µ'ULYHUV RI EUDQG YDOXH HVWLPDWLRQ RI EUDQG YDOXH LQ SDFWLFH DQG XVH RI EUDQG YDOXDWLRQ ,QWURGXFWLRQ WR WKH VSHFLDO LVVXH¶ -RXUQDO RI %UDQG 0DQDJHPHQW
 160. 160. 6DOLQDV * 7KH LQWHUQDWLRQDO EUDQG YDOXDWLRQ PDQXDO $ FRPSOHWH RYHUYLHZ DQG DQDOVLV RI EUDQG YDOXDWLRQ WHFKQLTXHV PHWKRGRORJLHV DQG DSSOLFDWLRQV 1HZ RUN :LOH 6DOLQDV * $PEOHU 7 µ$ WD[RQRP RI EUDQG YDOXDWLRQ SUDFWLFH 0HWKRGRORJLHV DQG SXUSRVHV¶ -RXUQDO RI %UDQG 0DQDJHPHQW
 161. 161. GRL EP 6HHWKDUDPDQ $ %LQ 0RKG 1DG]LU = *XQDODQ 6 µ$ FRQFHSWXDO VWXG RQ EUDQG YDOXDWLRQ¶ -RXUQDO RI 3URGXFW DQG %UDQG 0DQDJHPHQW
 162. 162. 6KDPPD +0 +DVVDQ 66 µ,QWHJUDWLQJ SURGXFW DQG FRUSRUDWH EUDQG HTXLW LQWR WRWDO EUDQG HTXLW PHDVXUHPHQW¶ ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI 0DUNHWLQJ 6WXGLHV
 163. 163. 6LPRQ - 6XOOLYDQ 0: µ7KH PHDVXUHPHQW DQG GHWHUPLQDQWV RI EUDQG HTXLW $ ILQDQFLDO DSSURDFK¶ 0DUNHWLQJ 6FLHQFH
 164. 164. 6PLWK .7 6PLWK 0 :DQJ . µ'RHV EUDQG PDQDJHPHQW RI FRUSRUDWH UHSXWDWLRQ WUDQVODWH LQWR KLJKHU PDUNHW YDOXH¶ -RXUQDO RI 6WUDWHJLF 0DUNHWLQJ
 165. 165. 9LUYLODLWơ 5 -XFDLWWơ , µ%UDQG YDOXDWLRQ 9LHZSRLQW RI FXVWRPHU DQG FRPSDQ¶ (QJLQHHULQJ (FRQRPLFV
 166. 166. HXQJ 0 5DPDVDP % µ%UDQG YDOXH DQG ILUP SHUIRUPDQFH QH[XV )XUWKHU HPSLULFDO HYLGHQFH¶ -RXUQDO RI %UDQG 0DQDJHPHQW
 167. 167. LQ 5 DVH VWXG UHVHDUFK 'HVLJQ DQG PHWKRGV %HYHUO +LOOV 6$*( 3XEOLFDWLRQV =DLQDO = µDVH VWXG DV D UHVHDUFK PHWKRG¶ -RXUQDO .HPDQXVLDDQ
 168. 168. 6$IU-%XV0DQDJH
 169. 169. (QWUHSUHQHXULDO GHFLVLRQV ,QVLJKWV LQWR WKH XVH RI VXSSRUW VHUYLFHV IRU QHZ EXVLQHVV FUHDWLRQ * $PPHWOOHUD , 5RGUtJXH]$UGXUDE DQG - /ODGyV0DVOORUHQVF D ,QWHUQHW ,QWHUGLVFLSOLQDU ,QVWLWXWH 2SHQ 8QLYHUVLW RI DWDORQLD 8QLYHUVLWDW 2EHUWD GH DWDOXQD
 170. 170. %DUFHORQD 6SDLQ E %DEVRQ ROOHJH :HOOHVOH 0DVVDFKXVHWWV DQG ,QWHUQHW ,QWHUGLVFLSOLQDU ,QVWLWXWH 2SHQ 8QLYHUVLW RI DWDORQLD 8QLYHUVLWDW 2EHUWD GH DWDOXQD
 171. 171. %DUFHORQD 6SDLQ F ,QWHUQHW ,QWHUGLVFLSOLQDU ,QVWLWXWH 2SHQ 8QLYHUVLW RI DWDORQLD 8QLYHUVLWDW 2EHUWD GH DWDOXQD
 172. 172. %DUFHORQD 6SDLQ 7R ZKRP DOO FRUUHVSRQGHQFH VKRXOG EH DGGUHVVHG LURGULJXH]#XRFHGX 7KLV UHVHDUFK SUHVHQWV DQ LQWHJUDWLYH PRGHO DERXW WKH XVH RI WKRVH VHUYLFHV WKDW KDYH EHHQ VSHFLILFDOO GHVLJQHG WR VXSSRUW HQWUHSUHQHXULDO LQLWLDWLYH % FRQWUDVW ZLWK FRQYHQWLRQDO SHUVSHFWLYHV IURP WKH HQWUHSUHQHXUVKLS ILHOG PDLQO GUDZQ IURP D UHVRXUFHEDVHG YLHZ ZH SURSRVH D WZRIROG DSSURDFK WR H[SODLQ WKH XWLOL]DWLRQ RI VHUYLFHV WKDW DUH RULHQWHG WR QHZ EXVLQHVV FUHDWLRQ E FRQVLGHULQJ WKH UROH RI UHVRXUFHV ZLWKLQ WKH VWDUWXS¶V UHDFK LQWHUQDO DQG H[WHUQDO
 173. 173. E LQFRUSRUDWLQJ D EHKDYLRUDO DQG GHFLVLRQPDNLQJ DSSURDFK 2Q WKH EDVLV RI WKH VXJJHVWHG GHFLVLRQPDNLQJ IUDPHZRUN D PXOWLVWDJH GHFLVLRQ PRGHO LV GHYHORSHG DQG WHVWHG E PHDQV RI D UHSUHVHQWDWLYH VDPSOH RI HQWUHSUHQHXUV OLQNHG WR D ORFDO GHYHORSPHQW DJHQF 7KH UHVXOWV VKRZ WKDW WKH DGRSWLRQ DQG XVH RI VXSSRUW VHUYLFHV IRU QHZ EXVLQHVV FUHDWLRQ LV D FRPSOH[ DQG UHIOH[LYH SURFHVV WULJJHUHG E WKH HQWUHSUHQHXU¶V LQWHUQDO IRUFHV 7KH HQWUHSUHQHXU VHDUFKHV IRU LQIRUPDWLRQ WKURXJKRXW WKH SURFHVV DQG ZLWK DVVLVWDQFH IURP LQWHUQDO WHDPV DQG H[WHUQDO QHWZRUNV HYDOXDWHV WKH FKRLFHV RI EXVLQHVV VXSSRUW VHUYLFHV 2XU ILQGLQJV RIIHU UHOHYDQW LPSOLFDWLRQV DQG UHFRPPHQGDWLRQV IRU EXVLQHVV LQFXEDWRUV DQG LQVWLWXWLRQV Introduction %XVLQHVV FUHDWLRQ LV D FULWLFDO DFWLYLW IRU LQQRYDWLRQ ,WV LPSDFW LV FUXFLDOO UHIOHFWHG LQ HFRQRPLF JURZWK DQG FRPSHWLWLYHQHVV ,Q IDFW WKH IRUPDWLRQ RI QHZ ILUPV LV D YHU UHOHYDQW VRXUFH RI DQ LQFUHDVH LQ MRE SURPRWLRQ DQG FRPSDQLHV¶ SURGXFWLYLW WKLV XOWLPDWHO FRQWULEXWHV WR HFRQRPLF DQG VRFLDO SURJUHVV %XW HPHUJLQJ EXVLQHVVHV IDFH VLWXDWLRQV WKDW ZKHQ QRW DGHTXDWHO UHVROYHG PD DIIHFW WKHLU GHYHORSPHQW 7KHVH VLWXDWLRQV RIWHQ UHTXLUH DGYDQFHG NQRZOHGJH DQG FDSDELOLWLHV ZKLFK PLJKW RYHUVWUHWFK D VWDUWXS¶V LQWHUQDO WDQJLEOH DQG LQWDQJLEOH UHVRXUFHV *RRGHUKDP 7RELDVVHQ '¡YLQJ 1RUGKDXJ 'HU 5RVV
 174. 174. 7R DGGUHVV WKHVH VKRUWFRPLQJV 9DQ GHQ 9HQ +XGVRQ 6FKURHGHU 3HxD KULVPDQ 0F0XOODQ
 175. 175. PDQ VWDUWXSV WXUQ WR H[WHUQDO %XVLQHVV 6XSSRUW 6HUYLFHV %66
 176. 176. %66 DUH XVXDOO RIIHUHG E EXVLQHVV LQFXEDWRUV DQG LQVWLWXWLRQV HJ %XVLQHVV /LQN LQ WKH 8. WKH .DXIIPDQ )RXQGDWLRQ LQ WKH 86 WKH 6PDOO (QWHUSULVH 'HYHORSPHQW $JHQF LQ 6RXWK $IULFD WKH 7HFKQRORJLH =HQWUXP LQ *HUPDQ %DUFHORQD $FWLYD LQ 6SDLQ
 177. 177. ZKR LQ WKHLU DWWHPSW WR IDFLOLWDWH LQQRYDWLRQ FRPSHWLWLYHQHVV DQG HFRQRPLF GHYHORSPHQW 0ROH %UDPOH
 178. 178. SURPRWH DQG GHOLYHU KHOS WR HPHUJLQJ EXVLQHVVHV 5DQJLQJ IURP VSDFH LQFXEDWLRQ WR QHWZRUNLQJ RSSRUWXQLWLHV DQG FRXQVHOLQJ VHUYLFHV %66 RIIHU YDULRXV NQRZOHGJH DQG H[SHUWLVH UHVRXUFHV KULVPDQ 0F0XOODQ 0ROH .HRJK
 179. 179. WKDW VWDUWXSV PLJKW QHHG $V D PDWWHU RI IDFW %66 SURJUDPV RIWHQ FRQILJXUH WUXH FROOHFWLYH OHDUQLQJ HQYLURQPHQWV ZKHUH HQWUHSUHQHXUV FDQ DFTXLUH DQG WUDQVIHU EXVLQHVV NQRZOHGJH DQG H[SHULHQFHV IRVWHU WKH H[FKDQJH RI EXVLQHVV LGHDV DQG KHOS WR GHYHORS IUXLWIXO EXVLQHVV UHODWLRQVKLSV $ JUHDW GHDO RI UHVHDUFK KDV GUDZQ XSRQ WKH UHVRXUFHEDVHG YLHZ WR H[SODLQ WKH DGRSWLRQ DQG XWLOL]DWLRQ RI %66 E VWDUW XSV 6WHPPLQJ IURP WKLV VRPH VWXGLHV IRU H[DPSOH :HVWKHDG .RU 0DKRQH $GOHU .ZRQ 8FEDVDUDQ /RFNHWW :ULJKW :HVWKHDG
 180. 180. KDYH H[DPLQHG WKH GULYLQJ UROH SODHG E LQWHUQDO DQG H[WHUQDO LQ
 181. 181. WDQJLEOH UHVRXUFHV OLNH VWDUWXS¶V WHDPV DQG H[WHUQDO QHWZRUNLQJ
 182. 182. UHJDUGLQJ GHFLVLRQV VXUURXQGLQJ %66 $GGLWLRQDOO HQWUHSUHQHXULDO EHKDYLRU KDV DOVR EHHQ UHFRJQL]HG DV DQ HVVHQWLDO HOHPHQW RI WKH GHFLVLRQ SURFHVV ZKHQ %66 XVH LV EHLQJ FRQVLGHUHG *DUWQHU *XVWDIVVRQ
 183. 183. %XW LQ VSLWH RI DOO RI WKLV YHU OLWWOH LV NQRZQ DERXW WKH VSHFLILF FRQWULEXWLRQ RI HQWUHSUHQHXUV¶ EHKDYLRUDO LQFOLQDWLRQ WKDW LV LQYROYHG LQ WKH GHFLVLRQ WR HPSOR %66 2QO D KDQGIXO RI VWXGLHV KDYH WKHRUHWLFDOO FRQQHFWHG %66 XVH ZLWK DWWLWXGLQDO DQG EHKDYLRUDO HOHPHQWV UHODWHG WR WKH HQWUHSUHQHXU :LWKLQ WKLV VPDOO JURXS ZH ILQG %XUNH -DUUDWW¶V SDSHU
 184. 184. ZKLFK FRQVLGHUV WKH UHOLDQFH RQ WKH VHOI WR H[SODLQ %66 DGRSWLRQ $XGHW 6W-HDQ¶V DQDOVLV
 185. 185. WKDW H[SORUHV HQWUHSUHQHXUV¶ SHUFHSWXDO DQG DWWLWXGLQDO IDFWRUV DIIHFWLQJ WKHLU XVH RI H[WHUQDO VXSSRUW %HQQHWW¶V
 186. 186. ZKLFK DGGUHVVHV HQWUHSUHQHXUV¶ H[SHFWDWLRQV ZKHQ XVLQJ %66 %HQQHWW 5DPVGHQ¶V DQDOVLV
 187. 187. DERXW HQWUHSUHQHXUV¶ PRWLYDWLRQ WR LQYROYH EXVLQHVV DVVRFLDWLRQV RIIHULQJ %66 DQG )RR¶V
 188. 188. WKDW
 189. 189. 6$IU-%XV0DQDJH
 190. 190. FRQQHFWV EXVLQHVV WHDPV¶ H[SHULHQFH ZLWK VXSSRUW WKDW LV VRXJKW H[WHUQDOO +RZHYHU WR WKH EHVW RI RXU NQRZOHGJH WKHUH KDV QRW HW EHHQ DQ UHVHDUFK WKDW H[SORUHV WKH HQWUHSUHQHXU¶V GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV DV KH RU VKH ZHLJKV XS ZKHWKHU WR KLUH %66 RU QRW WKHVH SURFHVVHV DUH VWLOO D µEODFN ER[¶ ,Q DQ DWWHPSW WR FRPSOHPHQW SUHYLRXV LQVLJKW LQWR WKH XVH RI %66 DQG JDLQ PRUH XQGHUVWDQGLQJ RI WKH HQWUHSUHQHXUV¶ GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVVHV DERXW WKHVH WSHV RI H[WHUQDO VHUYLFHV DQG SURJUDPV ZH KDYH LQFRUSRUDWHG D EHKDYLRUDO SHUVSHFWLYH LQWR WKH WUDGLWLRQDO UHVRXUFHEDVHG YLHZSRLQW % LQWHJUDWLQJ WKH EHKDYLRUDO DSSURDFK LQ WKH UHVRXUFHEDVHG FRQFHSWXDO IUDPHZRUN ZH GHILQH D WKHRUHWLFDO PRGHO IRU %66 GHFLVLRQV 8QOHDVKHG E HQWUHSUHQHXULDO LQWHUQDO IRUFHV WKH PRGHO FRQWHPSODWHV D PXOWLVWDJH GHFLVLRQ SURFHVV WKURXJKRXW ZKLFK LQWHUQDO WHDPV DQG DOVR H[WHUQDO QHWZRUNV SOD D UHOHYDQW UROH 7KHQ ZH YDOLGDWH WKH PRGHO ZLWK D UHSUHVHQWDWLYH VDPSOH RI HQWUHSUHQHXUV ZKR LQWHUDFW ZLWK D UHJLRQDO GHYHORSPHQW DJHQF EDVHG LQ %DUFHORQD 6SDLQ :H ILQLVK ZLWK D GLVFXVVLRQ RI RXU ILQGLQJV DQG FRPPHQW RQ WKH UHVXOWV DQG RXU FRQFOXVLRQV LQ WKLV DUHD RI HQWUHSUHQHXUVKLS Towards a more holistic picture of the decisions to use BSS ([WHUQDO %66 DUH UHOHYDQW VRXUFHV RI NQRZOHGJH H[SHUWLVH DQG VNLOOV KULVPDQ KULVPDQ 0F0XOODQ $OGULFK 5XHI
 191. 191. WKDW WKH HQWUHSUHQHXU PLJKW UHTXLUH ZKHQ KH RU VKH LV FUHDWLQJ DQG JURZLQJ KLVKHU HPHUJLQJ EXVLQHVV 7KH FDQ HQKDQFH D QHZ ILUP¶V VWUDWHJLF GHFLVLRQPDNLQJ %HQQHWW 5DPVGHQ
 192. 192. LPSURYH D ILUP¶V VWUDWHJ LPSOHPHQWDWLRQ 9DQ GHQ 9HQ HW DO 5RSHU +HZLWW'XQGDV
 193. 193. RU UHVROYH RUJDQL]DWLRQDO LVVXHV KULVPDQ /HVOLH KULVPDQ 0F0XOODQ
 194. 194. $PRQJ RWKHU DGYDQWDJHV %66 FRQWULEXWH WR EXLOGLQJ D ILUP¶V FDSDELOLWLHV 0ROH .HRJK
 195. 195. )DU IURP GHVLJQLQJ DQG RIIHULQJ D XQLTXH %66 PRGH WKDW PLJKW PHHW DQ HQWUHSUHQHXU¶V SDUWLFXODU QHHGV 2¶)DUUHOO 0RIIDW )LW]VLPPRQV 1RK 7KLHV
 196. 196. %66 VXSSOLHUV RIWHQ SURYLGH D UDQJH RI VXSSRUW VHUYLFHV WKDW LQFOXGH VHUYLFHV UHODWHG WR SKVLFDO IDFLOLWLHV RU LQFXEDWLRQ VSDFHV ZKHUH WKH QHZ RUJDQL]DWLRQ FDQ EH EDVHG +DFNHWW 'LOWV
 197. 197. FRDFKLQJ DQG FRXQVHOLQJ VHUYLFHV $EGXK '¶6RX]D 4XD]L %XUOH
 198. 198. QHWZRUNLQJ VHUYLFHV WKDW DUH FRQFHLYHG WR IRVWHU DQG RIIHU WKH RSSRUWXQLW WR FROODERUDWH ZLWK RWKHU ILUPV DQG LQVWLWXWLRQV 3HWHUV 5LFH 6XQGDUDUDMDQ
 199. 199. DQG DGGLWLRQDO VHUYLFHV ± OLNH WUDLQLQJ DQG WHFKQRORJ VXSSRUW ± GRQH WKURXJK WKH LQWHUQHW DQG RWKHU QHZ PHGLD /DZOHVV $OODQ 2¶'ZHU 7KRPDV 3DFNKDP 0LOOHU %URRNVEDQN
 200. 200. 5HVRXUFHEDVHG YLHZ SUHVHQWV D WKHRUHWLFDO IUDPHZRUN WR XQGHUVWDQG WKH XWLOL]DWLRQ RI %66 E HQWUHSUHQHXUV )URP WKLV SHUVSHFWLYH H[WHUQDO QHWZRUNV DQG FRQWDFWV VXFK DV VFLHQWLILFEDVHG LQQRYDWLRQ DJHQWV DORQJ ZLWK D ILUP¶V ZRUNIRUFH DQG WKH RZQHU¶V WHDP RIIHU XVHIXO LQIRUPDWLRQ DQG LQ
 201. 201. WDQJLEOH UHVRXUFHV WKDW KHOS GHFLGH ZKHWKHU RU QRW WR XVH %66 8FEDVDUDQ HW DO /RFNHWW 8FEDVDUDQ %XWOHU
 202. 202. %XW WKLV DSSURDFK GRHV QRW WDNH LQWR FRQVLGHUDWLRQ HLWKHU WKH %66 GHFLVLRQ SURFHVV LWVHOI ZKLFK UHPDLQV DV VRPHWKLQJ RI D EODFN ER[ QRU GRHV LW FRQVLGHU WKH LPSDFW RI DQ HQWUHSUHQHXU¶V LQWHUQDO WULJJHULQJ IRUFHV RYHU D %66 GHFLVLRQ 5HPDUNDEO FRQVXPHU EHKDYLRU DQG PDQDJHULDO GHFLVLRQPDNLQJ WKHRULHV (QJHO .ROODW %ODFNZHOO +RZDUG 6KHWK
 203. 203. FDQ SURYLGH D QHZ SHUVSHFWLYH RQ WKLV LVVXH :LWKLQ WKLV EHKDYLRUDO FRQFHSWXDO IUDPHZRUN WKH GHFLVLRQ WR XVH %66 LV FRQFHLYHG DV WKH UHVXOW RI D PXOWLVWDJH SURFHVV OHW ORRVH E WKH LQGLYLGXDO¶V PRWLYDWLRQ DQG SUHYLRXV H[SHULHQFH DQG WKURXJKRXW ZKLFK KH RU VKH VHDUFKHV IRU DQG HYDOXDWHV LQIRUPDWLRQ DERXW DOWHUQDWH VHUYLFHV EHIRUH PDNLQJ D GHFLVLRQ +RQJ 6WHUQWKDO .XVNRY 9LOODV%RDV 0HKWD +RHJJ KDNUDYDUWL
 204. 204. )ROORZLQJ WKH UHDVRQLQJ RI WKHVH DSSURDFKHV HQWUHSUHQHXUV DUH DFNQRZOHGJHG DV SRWHQWLDO %66 XVHUV 5LFH
 205. 205. 7KH DUH LQIOXHQFHG E IRUFHV WKDW GULYH WKHP IURP ZLWKLQ DQG WKH JR WKURXJK D GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV WKDW WHOOV WKHP ZKHWKHU WR XVH %66 ± RU QRW $GGLWLRQDOO GXH WR WKH FRPSOH[LW RI %66 SOXV WKH LPSRUWDQFH RI WKHVH VHUYLFHV ZKHQ D QHZ ILUP IDFHV GLIILFXOWLHV %66 GHFLVLRQV PDNH QHFHVVDU WKH HDUOLHU GHYHORSPHQW RI VHDUFKHV IRU XQGHUVWDQGLQJ ZKDW %66 DUH DYDLODEOH DV VHHQ LQ )LJXUH
 206. 206. $QG HW LQIOXHQFHG E WKH LQIRUPDWLRQ DQG RWKHU LQ
 207. 207. WDQJLEOH UHVRXUFHV SURYLGHG E H[WHUQDO QHWZRUNV DQG WKH VWDUWXS¶V WHDP WKLV PXOWLVWDJH VHTXHQFH LV ERUQ RXW RI DQ HQWUHSUHQHXU¶V LQWHUQDO WULJJHULQJ IRUFH UHODWHG WR WKH HQWUHSUHQHXUV¶ RZQ PRWLYDWLRQV RU SUHYLRXV H[SHULHQFHV +LOOV /D)RUJH *DUGQHU +DQVHQ (JJHUV
 208. 208. )LJXUH ,QWHJUDWLYH IUDPHZRUN IRU %66 XVH GHFLVLRQV ,QWHUQDO WULJJHULQJ IRUFHV %HKDYLRUDO UHVHDUFK RQ %66 XVH GHFLVLRQV KDV XQGHUOLQHG KRZ SHUVRQDO H[SHULHQFH WULJJHUV PRWLYDWHG LQGLYLGXDOV WKURXJK GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVVHV HJ +RFK 'HLJKWRQ DOFK %UXQHO
 209. 209. LQ RUGHU WR VDWLVI WKHLU SDUWLFXODU QHHGV 1RW VXUSULVLQJO DQ HQWUHSUHQHXU¶V SUHYLRXV H[SHULHQFH RI FUHDWLQJ D EXVLQHVV KDV EHHQ UHYHDOHG WR EH D NH HOHPHQW WKDW LQIOXHQFHV GHFLVLRQV IRU VWDUWXSV 5HVRXUFHEDVHG YLHZ ,QWHUQDO UHVRXUFHV ([WHUQDO UHVRXUFHV 5HVRXUFHEDVHG YLHZ ,QWHUQDO UHVRXUFHV ([WHUQDO UHVRXUFHV Behavioral and decision-making approach Entrepreneur’s triggering force %66 XVH GHFLVLRQ Search for information Assessment of alternatives
 210. 210. 6$IU-%XV0DQDJH
 211. 211. .HWV GH 9ULHV %URFNKDXV :HVWKHDG 8FEDVDUDQ :ULJKW
 212. 212. %XW WKH GLUHFWLRQ RI WKH LQIOXHQFH RI SULRU H[SHULHQFHV RI VHDUFKLQJ IRU LQIRUPDWLRQ KDV QRW EHHQ FODULILHG DQG RQO D IHZ ILQGLQJV VKRZ WKDW WKRVH HQWUHSUHQHXUV ZLWK OLWWOH RU QR SULRU NQRZOHGJH RI %66 RU ZKR DUH OHVV IDPLOLDU ZLWK %66 PLJKW GR IHZHU RU VLPSOHU VHDUFKHV :HVWKHDG 8FEDVDUDQ :ULJKW *XVWDIVVRQ
 213. 213. 'HVSLWH WKH VFDUFLW RI HYLGHQFH LW VHHPV UHDVRQDEOH WR SUHVXPH WKDW HQWUHSUHQHXUV ZLWK JUHDWHU H[SHULHQFH ZLOO EHWWHU XQGHUVWDQG LQIRUPDWLRQ PHFKDQLVPV RI DOO NLQGV WKDW DUH JHDUHG WR WKH FUHDWLRQ RI D VWDUWXS HJ SURFHGXUHV WR H[SORLW LQWHUQDO LQIRUPDWLRQ DQG H[WHUQDO HQWLWLHV ZKR ILQG LQIRUPDWLRQ DERXW SRWHQWLDOO EHQHILFLDO %66
 214. 214. 6R PRUH H[SHULHQFHG HQWUHSUHQHXUV PD EHDU ORZHU VHDUFK FRVWV 3XQM 6WDHOLQ $OED +XWFKLQVRQ
 215. 215. DQG EH PRUH OLNHO WR HQJDJH LQ H[KDXVWLYH VHDUFKHV :HVWKHDG HW DO
 216. 216. $FFRUGLQJ WR WKLV OLQH RI UHDVRQLQJ LW LV OLNHO WKDW DQ HQWUHSUHQHXU¶V SULRU H[SHULHQFH KHOSV LQ FROOHFWLQJ LQIRUPDWLRQ ZLWKLQ WKH RUJDQL]DWLRQ )LHW 3LVNXQRY 3DWHO )LHW 1RUWRQ 9DQ ORXVH
 217. 217. DQG H[SORULQJ H[WHUQDO LQIRUPDWLRQ UHVRXUFHV RRSHU )ROWD :RR :HVWKHDG HW DO
 218. 218. DV VWDWHG LQ WKH IROORZLQJ KSRWKHVHV + 3ULRU VWDUWXS H[SHULHQFH SRVLWLYHO LQIOXHQFHV LQWHUQDO LQIRUPDWLRQ VHDUFK + 3ULRU VWDUWXS H[SHULHQFH SRVLWLYHO LQIOXHQFHV H[WHUQDO LQIRUPDWLRQ VHDUFK ,QIRUPDWLRQ VHDUFK DQG DVVHVVPHQW )ROORZLQJ WKH UDWLRQDOH RI XVHU EHKDYLRU LQ GHFLVLRQPDNLQJ 3XQM 6WDHOLQ -RKQVRQ 5XVVR %UXFNV
 219. 219. WKH IORZ RI LQIRUPDWLRQ DERXW DOWHUQDWH %66 WKDW PLJKW SRWHQWLDOO GHOLYHU VXSSRUW WR WKH VWDUWXS FDQ FRPH IURP HLWKHU LQWHUQDO RU H[WHUQDO VRXUFHV ,Q DQ FDVH WKH DVVHVVPHQW RI WKLV LQIRUPDWLRQ FDQ EHFRPH D FRPSOH[ DQG UHVRXUFHGHPDQGLQJ DFWLYLW *yPH] 6iQFKH] 7LKXOD +XRYLQHQ )LQN
 220. 220. ZKLFK UHTXLUHV WKH LQYROYHPHQW RI ERWK LQWHUQDO DQG H[WHUQDO DJHQWV 0RUH SUHFLVHO WKH VSHFLILFLWLHV DQG LQWULFDFLHV RI WKH DVVHVVPHQW RI WKH LQIRUPDWLRQ JDWKHUHG ± ZKHWKHU H[WHUQDOO RU LQWHUQDOO ± PLJKW UHTXLUH WKH LQYROYHPHQW RI DOO RI WKH RZQHUV LQ WKH VWDUWXS¶V WHDP .RU 0DKRQH 8FEDVDUDQ HW DO
 221. 221. 6LPLODUO LQWHUQDO DQG H[WHUQDO VHDUFKHV FDQ LPSO D JUHDWHU ZLOOLQJQHVV WR FRRSHUDWH ZLWK VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV .OHLQNQHFKW 5HLMQHQ )ULWVFK /XNDV 7HWKHU /ySH]
 222. 222. OLNH XQLYHUVLWLHV DQG UHVHDUFK FHQWHUV ZKR FDQ VSHFLILFDOO DVVLVW ZLWK WKH DFTXLVLWLRQ RI DGYDQFHG NQRZOHGJH %HOGHUERV DUUHH 'LHGHUHQ /RNVKLQ 9HXJHOHUV /DXUVHQ 6DOWHU
 223. 223. 2QFH LQYROYHG LQ WKH DVVHVVPHQW RI WKH VHW RI %66 DYDLODEOH WKH VWDUWXS¶V RZQHU WHDP FDQ ZRUN ZLWK SURIHVVLRQDO FRQWDFWV RRSHU HW DO :HVWKHDG HW DO
 224. 224. WKDW IDFLOLWDWH FROODERUDWLRQ ZLWK UHOHYDQW ³FORVH DJHQWV´ WKRVH DJHQWV WKDW DUH IRXQG LQ WKH QHZ ILUP¶V VSHFLILF PLFURHQYLURQPHQW VXFK DV WHFKQRORJ VXSSOLHUV FRQVXOWDQWV LQGXVWUILUP DVVRFLDWLRQV DQG ILQDQFLDO HQWLWLHV
 225. 225. WR DVVHVV VSHFLILF SLHFHV RI LQIRUPDWLRQ DERXW %66 RRSHU HW DO 7HWKHU %HOGHUERV HW DO
 226. 226. ,Q DGGLWLRQ DQG DV UHVHDUFK LQ LQWHUILUP FROODERUDWLRQ VXJJHVWV FROODERUDWLYH UHODWLRQVKLSV ZLWK FORVH DJHQWV LQ WKH PLFURHQYLURQPHQW FDQ FRQWLQXH WR IDFLOLWDWH DQG SLQSRLQW VSHFLILF DUHDV RI FRRSHUDWLRQ ZKHQ LQIRUPDWLRQ LV DVVHVVHG ZLWK DJHQWV LQ VFLHQWLILF ILHOGV )ULWVFK /XNDV
 227. 227. 7KLV LV GXH WR WKH XVXDO SHUFHSWLRQ RI FRRSHUDWLYH EXVLQHVV UHODWLRQVKLSV DV FRPSOHPHQWDU UDWKHU WKDQ VXEVWLWXWLYH 'DV 7HQJ %|QWH .HLOEDFK
 228. 228. DQG WKXV WKH ZLOOLQJQHVV RI ILUPV DOUHDG LQYROYHG LQ FROODERUDWLYH DFWLYLWLHV WR H[SDQG WKHLU FXUUHQW FRRSHUDWLYH OLQNV ZLWK DJHQWV ZKR PLJKW QRW EH TXLWH VR QHDU WR KDQG VXFK DV VFLHQWLILFEDVHG LQVWLWXWLRQV /DXUVHQ 6DOWHU
 229. 229. $OO RI WKLV OHDGV WR WKH IROORZLQJ VHW RI KSRWKHVHV + ,QWHUQDO LQIRUPDWLRQ IORZV SRVLWLYHO LQIOXHQFH WKH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH VWDUWXS¶V RZQHU WHDP LQ LQIRUPDWLRQ DVVHVVPHQW + ([WHUQDO LQIRUPDWLRQ IORZV SRVLWLYHO LQIOXHQFH WKH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH VWDUWXS¶V RZQHU WHDP LQ LQIRUPDWLRQ DVVHVVPHQW + ,QWHUQDO LQIRUPDWLRQ IORZV SRVLWLYHO LQIOXHQFH FRRSHUDWLRQ ZLWK VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV LQ LQIRUPDWLRQ DVVHVVPHQW + ([WHUQDO LQIRUPDWLRQ IORZV SRVLWLYHO LQIOXHQFH FRRSHUDWLRQ ZLWK VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV LQ LQIRUPDWLRQ DVVHVVPHQW + 2ZQHU WHDP SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH GHFLVLRQ SURFHVV SRVLWLYHO LQIOXHQFHV FRRSHUDWLRQ ZLWK DJHQWV ZLWKLQ WKH PLFURHQYLURQPHQW LQ LQIRUPDWLRQ DVVHVVPHQW + RRSHUDWLRQ ZLWK DJHQWV RI WKH PLFURHQYLURQPHQW LQ WKH GHFLVLRQ SURFHVV SRVLWLYHO LQIOXHQFHV FRRSHUDWLRQ ZLWK VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV LQ LQIRUPDWLRQ DVVHVVPHQW %66 XVH GHFLVLRQV $FFRUGLQJ WR WKH GHFLVLRQPDNLQJ UDWLRQDOH WKH XVH RI JDWKHUHG LQIRUPDWLRQ WR DVVHVV WKH VHW RI %66 DYDLODEOH DVVRQ
 230. 230. PD FXOPLQDWH LQ FKRRVLQJ WKH SRWHQWLDOO EHVW DOWHUQDWLYH WDNHQ LQWR FRQVLGHUDWLRQ DQG XWLOL]LQJ LW +RZHYHU DV VWDUWXS¶V RZQHU WHDPV ZKR DUH PRUH LQYROYHG LQ %66 GHFLVLRQSURFHVVHV FDQ SURYLGH WKH ILUP ZLWK UHOHYDQW NQRZOHGJH DQG LQ
 231. 231. WDQJLEOH UHVRXUFHV IRU VWDUWLQJ XS /XEDWNLQ 6LPVHN /LQJ 9HLJD
 232. 232. D VXEVWLWXWLRQ HIIHFW KDQGOHU +DQNV 'DV 7HQJ
 233. 233. EHWZHHQ WKH HQWUHSUHQHXULDO RZQHU WHDP¶V SDUWLFLSDWLRQ ZLWKLQ WKH GHFLVLRQ SURFHVV DQG WKH XVH RI H[WHUQDO %66 LV H[SHFWHG ROODERUDWLQJ ZLWK VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV LQ HYDOXDWLQJ DOWHUQDWLYH %66 FDQ IDFLOLWDWH WKH DVVLPLODWLRQ RI QHZ NQRZOHGJH DERXW WKHVH H[WHUQDO UHVRXUFHV RKHQ
 234. 234. 6$IU-%XV0DQDJH
 235. 235. /HYLQWKDO %HOGHUERV HW DO
 236. 236. (YHQWXDOO WKH VSHFLDOL]HG NQRZOHGJH SURYLGHG E VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV PD SXVK IRUZDUG WKH GHFLVLRQ WR XVH %66 DV LW DOORZV WKH HQWUHSUHQHXU WR EHWWHU GHILQH WKH VHW RI DOWHUQDWH %66 WR WDNH LQWR FRQVLGHUDWLRQ DQG DOVR WR DSSO HYDOXDWLYH FULWHULD WR DVVHVV WKHP ± ZKLFK LQ WXUQ PDNHV LW HDVLHU WR DGRSW VXEVHTXHQW GHFLVLRQV UHODWHG WR XVLQJ %66 + 6WDUWXS¶V RZQHU WHDP¶V SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH GHFLVLRQ SURFHVV QHJDWLYHO LQIOXHQFHV %66 XVH GHFLVLRQV + RRSHUDWLRQ ZLWK VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV LQ LQIRUPDWLRQ DVVHVVPHQW SRVLWLYHO LQIOXHQFHV %66 XVH GHFLVLRQV )LJXUH 7KHRUHWLFDO PRGHO RI %66 XVH GHFLVLRQ SURFHVV Methodology 6FHQDULR DQG GDWD $ VXUYH ZDV ODXQFKHG LQ WKH XQLYHUVH RI HQWUHSUHQHXUV LQ WRWDO
 237. 237. ZKR LQWHUDFW ZLWK D SXEOLF GHYHORSPHQW DJHQF EDVHG LQ %DUFHORQD 6SDLQ WKDW VHUYHV WKH PHWURSROLWDQ UHJLRQ RI %DUFHORQD DVWHOOV 9LODVHFD
 238. 238. 7KH DJHQF QDPHG %DUFHORQD $FWLYD DLPV WR SURPRWH WKH FUHDWLRQ RI QHZ ILUPV DQG KHOSV ZLWK WKHLU FRQVROLGDWLRQ E PHDQV RI D ZLGH VSHFWUXP RI SURJUDPV VHUYLFHV DQG DFWLYLWLHV LQFOXGLQJ DQ LQFXEDWLRQ FHQWHU )RXQGHG LQ WKLV LQVWLWXWLRQ KDV EHFRPH D UHIHUHQFH ZLWKLQ WKH 2(' DUHD LQ IRVWHULQJ EXVLQHVV SURMHFWV DQG SURPRWLQJ LQQRYDWLRQ WR VXFK DQ H[WHQW WKDW LW KDV EHFRPH D UROH PRGHO IRU RWKHU LQVWLWXWLRQV WKDW SURPRWH HQWUHSUHQHXUVKLS %DUFHORQD $FWLYD
 239. 239. ,Q IDFW VRPH RI WKH EUDQG QHZ %66 FUHDWHG E %DUFHORQD $FWLYD KDYH EHHQ ODWHU DGDSWHG DQG RIIHUHG E DQDORJRXV LQVWLWXWLRQV 2('
 240. 240. 'DWD ZDV JDWKHUHG EHWZHHQ -XO DQG -DQXDU 'XULQJ WKH ILUVW WKUHH PRQWKV RI WKDW SHULRG DQ RQOLQH VXUYH ZDV VHQW RXW DORQJ ZLWK WZR UHPLQGHUV WR SDUWLFLSDWH LQ WKH VXUYH 7KHQ D SDSHU TXHVWLRQQDLUH ZDV SKVLFDOO GLVWULEXWHG WR WKRVH HQWUHSUHQHXUV ZKR KDG QRW ILOOHG LQ WKH RQOLQH TXHVWLRQQDLUH :LWK D WRWDO UHVSRQVH UDWH RI D UHSUHVHQWDWLYH VDPSOH RI HQWUHSUHQHXUV ZDV FROOHFWHG $IWHU TXHVWLRQQDLUHV ZHUH HOLPLQDWHG WKDW GLG QRW KDYH DQVZHUV WKH FRPSOHWH PRGHO ZDV UXQ XVLQJ WKH GDWD IURP REVHUYDWLRQV 0HDVXUHPHQWV 7KH FRQVWUXFWV DQG PHDVXUHPHQWV XVHG LQ WKH VXUYH ZHUH DGDSWHG IURP WKRVH YDOLGDWHG LQ SUHYLRXV UHOHYDQW UHVHDUFK RU GHYHORSHG RQ WKH EDVLV RI WKH OLWHUDWXUH UHYLHZ DQG WZR IRFXV JURXSV RQH RI ZKLFK ZDV ZLWK HQWUHSUHQHXUV DQG WKH RWKHU ZLWK LQVWLWXWLRQDO VWDII 7R PHDVXUH WKH HQWUHSUHQHXU¶V SUHYLRXV H[SHULHQFH ZH FRQVLGHUHG ZKHWKHU WKH HQWUHSUHQHXU KDG DOUHDG FUHDWHG D ILUP RU QRW HJ 3HxD +DQHV
 241. 241. 6R ZH XVHG D GLFKRWRPRXV YDULDEOH WKDW LV ]HUR
 242. 242. IRU HQWUHSUHQHXUV ZLWK QR SULRU VWDUWXS H[SHULHQFH DQG RQH
 243. 243. IRU WKRVH ZLWK DW OHDVW VRPH H[SHULHQFH 7KH PHDVXUHPHQW RI WKH H[WHUQDO LQIRUPDWLRQ VHDUFK DERXW SRWHQWLDO %66 WKDW FRXOG EH XVHG ZDV EDVHG RQ .DWLOD¶V
 244. 244. QXPEHU RI LQIRUPDWLRQ FKDQQHOV H[SORUHG 7KHUHIRUH H[WHUQDO VHDUFK LV DQ DGGLWLYH YDULDEOH WKDW UHIOHFWV WKH QXPEHU RI H[WHUQDO VRXUFHV FRQVXOWHG DQG UDQJHV IURP ]HUR VRXUFHV
 245. 245. WR VL[ RU PRUH VRXUFHV
 246. 246. 6LPLODUO LQWHUQDO LQIRUPDWLRQ VHDUFK RQ %66 ZDV PHDVXUHG WKURXJK WKH QXPEHU RI IXOOWLPH HPSORHHV LQYROYHG LQ VHDUFKLQJ LQWHUQDO LQIRUPDWLRQ )DULxDV /ySH] (OFKH+RWHODQR
 247. 247. 7KLV YDULDEOH UDQJHV IURP ]HUR HPSORHHV
 248. 248. WR VL[ RU PRUH HPSORHHV
 249. 249. 7KH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH RZQHU WHDP LQ WKH DVVHVVPHQW RI LQIRUPDWLRQ ZDV FDSWXUHG E PHDQV RI WKH QXPEHU RI WKH VWDUWXS¶V RZQHUV LQYROYHG 8FEDVDUDQ HW DO 'DXW]HQEHUJ 5HJHU
 250. 250. 7KH YDULDEOH UDQJHV IURP RQH WR IRXU ZKHUH IRXU UHSUHVHQWV RU PRUH RZQHUV RRSHUDWLRQ ZLWK DJHQWV RI WKH PLFURHQYLURQPHQW LQ DVVHVVPHQW DFWLYLWLHV ZDV PHDVXUHG ZLWK DQ DGGLWLYH YDULDEOH WKDW H[SUHVVHV WKH QXPEHU RI GLIIHUHQW UHODWLRQV .DWLOD %HFNHU 'LHW]
 251. 251. HVWDEOLVKHG IRU LQIRUPDWLRQ DVVHVVPHQW SXUSRVHV ZLWK WKRVH DJHQWV FRPSHWLWRUV GLVWULEXWRUV FOLHQWV WHFKQRORJ VXSSOLHUV DQG RWKHU VXSSOLHUV
 252. 252. 7KH YDULDEOH UDQJHV IURP ]HUR UHODWLRQV HVWDEOLVKHG
 253. 253. WR ILYH UHODWLRQV HVWDEOLVKHG ZLWK GLIIHUHQW WSHV RI PLFURHQYLURQPHQW DJHQWV
 254. 254. $QDORJRXVO WR )HUQiQGH]$UGqYRO DQG /ODGyV0DVOORUHQV
 255. 255. VFLHQWLILFEDVHG FRRSHUDWLRQ RI WKH LQIRUPDWLRQ DVVHVVPHQW DERXW %66 ZDV PHDVXUHG E PHDQV RI DQ DGGLWLYH YDULDEOH WKDW FDSWXUHV WKH LQWHQVLW RI WKRVH FROODERUDWLYH UHODWLRQVKLSV ZLWK XQLYHUVLWLHV DQG RWKHU UHVHDUFK FHQWHUV 7KH YDULDEOH UDQJHV IURP ]HUR QR FROODERUDWLYH UHODWLRQVKLS
 256. 256. WR WZR OLQNV WR ERWK XQLYHUVLWLHV DQG RWKHU UHVHDUFK FHQWHUV
 257. 257. ,Q RUGHU WR FDSWXUH WKH GHFLVLRQ DERXW %66 XVH ZH PRGHOHG D ODWHQW YDULDEOH ZKLFK ZH PHDVXUH YLD IRXU DGGLWLYH LQGLFDWRUV (DFK RI WKHVH LQGLFDWRUV UHIOHFWV WKH GHJUHH RI XWLOL]DWLRQ RI WKH IRXU WSHV RI %66 SUHYLRXVO LGHQWLILHG LQFXEDWLRQ %66 FRDFKLQJ DQG FRXQVHOLQJ %66 QHWZRUNLQJ %66 DQG QHZ PHGLDEDVHG %66 ,QFXEDWLRQ VFDOH ODEHOV UDQJH IURP ]HUR QR SDUWLFLSDWLRQ LQ DQ DFWLYLW RU SURJUDP FRQIRUPLQJ LQFXEDWLRQ %66
 258. 258. WR VL[ KDYLQJ WDNHQ SDUW LQ DFWLYLWLHVSURJUDPV RI WKLV FDWHJRU
 259. 259. 6LPLODUO WKH YDULDEOH WKDW UHIOHFWV %66 XVH RI FRDFKLQJ DQG FRXQVHOLQJ UDQJHV IURP ]HUR QR SDUWLFLSDWLRQ LQ DQ DFWLYLW RU SURJUDP RI WKLV FDWHJRU
 260. 260. WR WKUHH DQG XVLQJ %66 IRU QHWZRUNLQJ UDQJHV ,QWHUQDO VHDUFK ([WHUQDO VHDUFK (QWUHSUHQHXU¶V SULRU H[SHULHQFH 3DUWLFLSDWLRQ RI VWDUWXS¶V RZQHU WHDP LQ DVVHVVPHQW $VVHVVPHQW LQ FRRSHUDWLRQ ZLWK PLFURHQYLURQPHQW DJHQWV %66 XVH GHFLVLRQ 1HWZRUNLQJ %66 GHFLVLRQ RXQVHOLQJ %66 GHFLVLRQ ,QFXEDWLRQ %66 GHFLVLRQ Entrepreneur’s triggering force Search for information Assessment of alternatives + + + + + + + + + $VVHVVPHQW LQ FRRSHUDWLRQ ZLWK VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV + 1HZ PHGLDEDVHG %66 GHFLVLRQ
 261. 261. 6$IU-%XV0DQDJH
 262. 262. IURP RQH WR WZR ZKHUH UHSUHVHQWV WKH PD[LPXP QXPEHU RI DFWLYLWLHVSURJUDPV LQ WKLV FDWHJRU LQ ZKLFK WKH HQWUHSUHQHXU KDV WDNHQ SDUW
 263. 263. 1HZ PHGLDEDVHG %66 UDQJH IURP ]HUR WR VHYHQ EHLQJ WKH PD[LPXP QXPEHU RI QHZ PHGLDEDVHG %66 LQ ZKLFK WKH HQWUHSUHQHXU KDV SDUWLFLSDWHG
 264. 264. :H KDYH PHDVXUHG WKH FRQVWUXFW YDOLGLW RI WKH XQREVHUYHG ODWHQW YDULDEOH E PHDQV RI D SULQFLSDO FRPSRQHQWV DQDOVLV 1XQQDOO %HUQVWHLQ
 265. 265. ZLWK YDULPD[ URWDWLRQ 7KH UHVXOWLQJ IDFWRU ZKLFK H[SODLQV RI WKH YDULDQFH KDV DQ HLJHQYDOXH
 266. 266. FOHDUO JUHDWHU WKDQ :H KDYH IXUWKHU WHVWHG WKH UHOLDELOLW RI WKLV PHDVXUH WKURXJK WKH URQEDFK DOSKD FRHIILFLHQW ZKLFK WDNHV D YDOXH
 267. 267. KLJKHU WKDQ WKH WKUHVKROG RI +DLU %ODFN %DELQ $QGHUVRQ
 268. 268. Model estimation and results ,Q RUGHU WR WHVW WKH YDULRXV OHYHOV RI FDXVDWLRQ DQG WKH LQWHUUHODWLRQV DPRQJ WKH YDULDEOHV FRQVLGHUHG ZH KDYH DQDO]HG D JHQHUDO QRQOLQHDU VWUXFWXUDO HTXDWLRQ PRGHO 6WUXFWXUDO HTXDWLRQ PRGHOV DUH UHJUHVVLRQ PRGHOV ZLWK REVHUYHG DQG ODWHQW YDULDEOHV /HH
 269. 269. WKDW H[SODLQ PXOWLSOH LQWHUUHODWLRQV DPRQJ YDULDEOHV +DLU HW DO
 270. 270. 'XH WR WKH RUGLQDO DQG LQWHUYDO QDWXUH RI WKH YDULDEOHV WDNHQ LQWR FRQVLGHUDWLRQ $OEHUW KLE /HH 6RQJ
 271. 271. ZH KDYH XVHG D %DHVLDQ DSSURDFK WR HVWLPDWH WKH SDUDPHWHUV RI WKH PRGHO % PHDQV RI 0DUNRY FKDLQV DQG 0RQWH DUOR PHWKRGV %DHVLDQ HVWLPDWLRQ DOVR DOORZV VDPSOH UHSOLFDWLRQ PDNLQJ LW HVSHFLDOO DSSURSULDWH DQG UHOLDEOH IRU UHODWLYHO VPDOO VDPSOHV /HH
 272. 272. OLNH WKLV DYDLODEOH KHUH 7R H[DPLQH WKH DGHTXDF RI WKH PRGHO LQ WHUPV RI VWDWLVWLFDO FRQYHUJHQFH ZH KDYH XVHG *HOPDQ DQG 5XELQ¶V
 273. 273. SRWHQWLDO VFDOH UHGXFWLRQ PHWKRG ± ZKLFK FRPSDUHV WKH YDULDQFH EHWZHHQ DQG ZLWKLQ 0DUNRY FKDLQV IRU WKH ODVW Q YDOXHV IURP HDFK FKDLQ ± DORQJ ZLWK WKH DQDOVLV RI SRVWHULRU GLVWULEXWLRQ JUDSKLFV QRW VKRZQ KHUH IRU WKH VDNH RI VSDFH
 274. 274. :H KDYH YHULILHG WKH PRGHO¶V JRRGQHVV RI ILW DQG DGHTXDF E PHDQV RI WKH SRVWHULRU SUHGLFWLYH SYDOXH *HOPDQ 0HQJ 6WHUQ
 275. 275. $QG ZH KDYH HPSORHG %DHVLDQ FUHGLEOH LQWHUYDOV WR WHVW ZKHWKHU WKH HVWLPDWHG SDUDPHWHUV RI FULWLFDO SDWKV DUH VLJQLILFDQWO GLIIHUHQW IURP ]HUR 7KH PRGHO ILUVW FRQYHUJHG ZLWK LWHUDWLRQV DQG DV UHFRPPHQGHG E *HOPDQ HW DO
 276. 276. LHOGHG D SRVWHULRU SYDOXH
 277. 277. QRW IDU IURP /HH
 278. 278. %XW DV WKH SRVLWLYH UHODWLRQ
 279. 279. EHWZHHQ WKH SUHYLRXV VWDUWXS H[SHULHQFH 3U([S
 280. 280. DQG WKH H[WHUQDO LQIRUPDWLRQ IORZV (,)
 281. 281. DV ZHOO DV EHWZHHQ (,) DQG RZQHUV¶ WHDP SDUWLFLSDWLRQ 7HDP
 282. 282. QHLWKHU ZDV VLJQLILFDQWO GLIIHUHQW IURP VR WKHVH WZR SDWKV KDYH EHHQ UHPRYHG $IWHU LWHUDWLRQV FRQYHUJHQFH RI WKH UHYLVHG PRGHO SDUDPHWHUV LV UHDFKHG DV ZHOO DV WKH PRGHO¶V JRRGQHVV RI ILW DQG DGHTXDF EHLQJ WKH %DHVLDQ SRVWHULRU SYDOXH
 283. 283. 5HVXOWV DUH VKRZQ LQ )LJXUH ZKLFK LQFOXGHV GLUHFW VWDQGDUGL]HG HIIHFWV
 284. 284. DQG 7DEOH IRU WKH WRWDO VWDQGDUGL]HG HIIHFWV
 285. 285. (VWLPDWHG SDUDPHWHUV VLJQLILFDQW DW (VWLPDWHG SDUDPHWHUV VLJQLILFDQW DW )LJXUH 3DUDPHWHU HVWLPDWHV IRU WKH DQDOWLFDO PRGHO 6LQFH WKH SDWK SDUDPHWHU OLQNLQJ SUHYLRXV VWDUWXS H[SHULHQFH DQG LQWHUQDO VHDUFK LV SRVLWLYH DQG VLJQLILFDQWO GLIIHUHQW IURP ]HUR
 286. 286. + LV FRQILUPHG % FRQWUDVW WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ 3U([S DQG (,) +
 287. 287. LV QRW VXSSRUWHG 0RUHRYHU WKH SRVLWLYH VLJQ RI WRWDO VWDQGDUGL]HG HIIHFWV PHDVXULQJ WKH LQIOXHQFH RI 3U([S RQ ERWK 7HDP
 288. 288. DQG VFLHQWLILF FRRSHUDWLRQ LQ WKH GHFLVLRQ SURFHVV 6FRRS
 289. 289. DOORZV FRQILUPLQJ WKH SRVLWLYH LPSDFW RI 3U([S RQ WKH DVVHVVPHQW RI DOWHUQDWLYH %66 ZKHQ LW LV PHGLDWHG E LQWHUQDO LQIRUPDWLRQ IORZV ,,)
 290. 290. +RZHYHU QR WRWDO HIIHFW VLJQLILFDQWO GLIIHUHQW IURP ]HUR KDV EHHQ GHWHFWHG IRU 3U(;S ZLWK WKH ODWHQW YDULDEOH FDSWXULQJ WKH HQWUHSUHQHXU¶V GHFLVLRQ DERXW %66 XVH 8VH'HF
 291. 291. QRU IURP 3U(;S ZLWK WKH XVH RI DQ WSH RI %66 7DEOH 7RWDO VWDQGDUGL]HG HIIHFWV 3U([S ,,) 7HDP (,) 0LRRS 6FRRS 8VH'HF ,,) 7HDP 0LRRS 6FRRS 8VH'HF ,QFXEDWRU RXQVHOLQJ 1HWZRUNLQJ 1HZ PHGLD 9DOXHV VLJQLILFDQW DW 9DOXHV VLJQLILFDQW DW ,QWHUQDO VHDUFK ([WHUQDO VHDUFK (QWUHSUHQHXU¶V SULRU H[SHULHQFH 3DUWLFLSDWLRQ RI VWDUWXS¶V RZQHU WHDP LQ DVVHVVPHQW $VVHVVPHQW LQ FRRSHUDWLRQ ZLWK PLFURHQYLURQPHQW DJHQWV 1HWZRUNLQJ %66 GHFLVLRQ RXQVHOLQJ %66 GHFLVLRQ ,QFXEDWLRQ %66 GHFLVLRQ Entrepreneur’s triggering force Search for information Assessment of alternatives $VVHVVPHQW LQ FRRSHUDWLRQ ZLWK VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV 1HZ PHGLDEDVHG %66 GHFLVLRQ %66 XVH GHFLVLRQ
 292. 292. 6$IU-%XV0DQDJH
 293. 293. $V WKH SRVLWLYH SDWK SDUDPHWHU OLQNLQJ 3U([S DQG (,) LV QRW VLJQLILFDQWO GLIIHUHQW IURP ]HUR LW LV QRW SRVVLEOH WR GHWHUPLQH ZKHWKHU DQ H[WHUQDO LQIRUPDWLRQ VHDUFK DFWV DV DQ DQWHFHGHQW RI DFWLYLWLHV UHODWHG WR WKH DVVHVVPHQW RI DOWHUQDWLYHV RZQHUV¶ WHDP SDUWLFLSDWLRQ FRRSHUDWLRQ ZLWK PLFURHQYLURQPHQW DJHQWV DQG VFLHQWLILFEDVHG FRRSHUDWLRQ
 294. 294. +RZHYHU WKH SDWK SDUDPHWHU EHWZHHQ (,) DQG 6FRRS
 295. 295. LV SRVLWLYH DQG VLJQLILFDQWO GLIIHUHQW IURP ]HUR VXSSRUWLQJ + (,) DOVR SRVLWLYHO DIIHFWV WKH GHFLVLRQ WR XVH %66 ZKHQ PHGLDWHG E 6FRRS )RU LWV SDUW ,,) SRVLWLYHO DQG GLUHFWO DIIHFWV 6FRRS
 296. 296. ,Q DGGLWLRQ WKLV LQIOXHQFH LV LQGLUHFWO PHGLDWHG E 7HDP DQG FROODERUDWLRQ ZLWK DJHQWV RI PDUNHWLQJ PLFURHQYLURQPHQW 0LRRS
 297. 297. 'HVSLWH WKDW WKH LQGLUHFW HIIHFWV DUH QRW VLJQLILFDQWO GLIIHUHQW IURP ]HUR WKH WRWDO HIIHFWV DUH $V D FRQVHTXHQFH WKH KSRWKHVLV + LV YDOLGDWHG $QG DV H[SHFWHG WKH SDUDPHWHU OLQNLQJ ,,) DQG 7HDP LV SRVLWLYH DQG VLJQLILFDQWO GLIIHUHQW IURP ]HUR +
 298. 298. % FRQWUDVW WKH LQIOXHQFH RI (,) RQ 7HDP LV QRW VWDWLVWLFDOO VLJQLILFDQW OHDGLQJ XV WR UHMHFW + RQWUDU WR WKH H[SHFWHG GLUHFWLRQ UHVXOWV VKRZ D QHJDWLYH VLJQ RI WKH SDUDPHWHU FRQQHFWLQJ 7HDP ZLWK 0LRRS
 299. 299. UHIXWLQJ + DV ZHOO DV D QHJDWLYH WRWDO HIIHFW RI WKH ,,) RQWR 0LRRS IRU %66 GHFLVLRQV
 300. 300. % FRQWUDVW WKH FRUUHVSRQGLQJ SDUDPHWHU OLQNLQJ 0LRRS DQG 6FRRS
 301. 301. LV SRVLWLYH DQG VLJQLILFDQWO GLIIHUHQW IURP ]HUR FRQILUPLQJ + )XUWKHU 0LRRS SRVLWLYHO LQIOXHQFHV %66 XVH GHFLVLRQ ZKHQ PHGLDWHG E 6FRRS $QG VLQFH WKH SDUDPHWHU FRUUHVSRQGLQJ WR WKH LQIOXHQFH RI 7HDP SDUWLFLSDWLRQ RQ WKH %66 XVH GHFLVLRQ LV VLJQLILFDQWO GLIIHUHQW IURP ]HUR DQG QHJDWLYH + LV DOVR YHULILHG 7KH VDPH KDSSHQV ZKHQ FRQVLGHULQJ WKH SDWK EHWZHHQ 6FRRS DQG %66 XVH GHFLVLRQV DOWKRXJK KHUH WKH VLJQ LV SRVLWLYH DV LW ZDV SUHVXPHG +
 302. 302. Discussion and concluding remarks ,Q WKLV VWXG ZH VLWXDWH HQWUHSUHQHXUV DQG WKHLU IUHHGRP RI FKRLFH DW WKH YHU FHQWHU RI WKH GHFLVLRQ SURFHVVHV WKDW FXOPLQDWH ZLWK WKH XVH RI %66 ± WKRVH VHUYLFHV DQG SURJUDPV WKDW DUH SDUWLFXODUO RULHQWHG WR SURYLGH VXSSRUW WR HQWUHSUHQHXULDO LQLWLDWLYHV ,Q DQ DWWHPSW WR RIIHU IXUWKHU LQVLJKWV LQWR KRZ DQG ZKDW HQWUHSUHQHXUV GR LQ WKH GHFLVLRQ SURFHVVHV WR XVH %66 ZH VXJJHVW FRPSOHPHQWLQJ WKH UHVRXUFHEDVHG FRQFHSWXDO IUDPHZRUN XVXDOO HPSORHG E VWXGLHV RQ %66 LQ WKH ILHOG RI HQWUHSUHQHXUVKLS
 303. 303. ZLWK D EHKDYLRUDO DQG GHFLVLRQPDNLQJ DSSURDFK :LWKLQ WKH UHVXOWLQJ LQWHJUDWLYH IUDPHZRUN D GHFLVLRQ SURFHVV LV SURSRVHG IRU %66 XVH ,QLWLDOO D SURFHVV LV WULJJHUHG E LQWHUQDO IDFWRUV UHODWHG WR WKH HQWUHSUHQHXU¶V SHUVRQDO SULRU VWDUWXS H[SHULHQFHV ,W WKHQ GHYHORSV WKURXJKRXW WZR FRQVHFXWLYH VWDJHV GXULQJ ZKLFK LQWHUQDO DQG H[WHUQDO UHVRXUFHV SOD D UHOHYDQW UROO LQ WKH ILUVW E SURYLGLQJ LQIRUPDWLRQ DERXW DOWHUQDWH SRWHQWLDO %66 LQ WKH VHFRQG E IDFLOLWDWLQJ WKH DVVHVVPHQW RI WKHP 7KH SURFHVV HQGV XS ZLWK WKH HIIHFWLYH GHFLVLRQ RI XVLQJ D %66 $V SUHGLFWHG HQWUHSUHQHXUV¶ GHFLVLRQV DERXW %66 SRUWUD WKHPVHOYHV WR EH FRPSOH[ DQG UHIOH[LYH XQOLNH WSLFDOO VLPSOLVWLF DQG VKRUW GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVVHV GULYHQ E XQSODQQHG EHKDYLRU %66 GHFLVLRQV UHTXLUH KLJK LQYROYHPHQW IURP WKH HQWUHSUHQHXU DQG HYROYH WKURXJKRXW WKH IRXU GLIIHUHQWLDWHG SKDVHV SUHYLRXVO LGHQWLILHG LH HQWUHSUHQHXU¶V WULJJHULQJ IRUFH LQIRUPDWLRQ VHDUFK DOWHUQDWLYH DVVHVVPHQW DQG %66 XVH GHFLVLRQ
 304. 304. 7KLV SURYLGHV VXSSRUW WR RXU KROLVWLF YLHZ RI HQWUHSUHQHXUV¶ GHFLVLRQV DERXW %66 DQG VKRZV IRU WKH ILUVW WLPH LQ WKH HQWUHSUHQHXUVKLS OLWHUDWXUH WKH DSSURSULDWHQHVV RI D PXOWL VWDJH IUDPHZRUN WR KHOS GHFRQVWUXFW DQG SUHGLFW HQWUHSUHQHXULDO EHKDYLRU ZLWK UHJDUGV WR WKH XVH RI %66 $SDUW IURP WKLV FRQWULEXWLRQ WKH HPSLULFDO WHVW XQGHUWDNHQ DOVR DQVZHUV WKH FDOO RI VRPH UHVHDUFKHUV LQ WKH ILHOG *XVWDIVVRQ %DURQ
 305. 305. $V D PDWWHU RI IDFW RXU UHVXOWV UHYHDO HQWUHSUHQHXUV¶ FRJQLWLYH IDFWRULQJ JDLQHG IURP SULRU VLPLODU H[SHULHQFHV GXULQJ WKH FUHDWLRQ RI D VWDUWXS DQG ZKLFK KDYH WR GR ZLWK WKH IDPLOLDULW DQG FRQILGHQFH RI WKH %66 GHFLVLRQ SURFHVVHV WKDW DFWV DV D WULJJHULQJ IRUFH ZLWKLQ HQWUHSUHQHXUV¶ GHFLVLRQPDNLQJ EHKDYLRU 0RUH VSHFLILFDOO HQWUHSUHQHXUV¶ SULRU H[SHULHQFHV RI %66UHODWHG DFWLYLWLHV DUH VKRZQ WR SURPSW WKHLU ZLOOLQJQHVV WR JDWKHU LQIRUPDWLRQDO UHVRXUFHV DERXW SRWHQWLDOO XVHIXO %66 IURP ZLWKLQ WKH RUJDQL]DWLRQ % FRQWUDVW DQG FRQWUDU WR RXU H[SHFWDWLRQV DQG WKRVH IRXQG E :HVWKHDG HW DO
 306. 306. DQG *RUGRQ 'DYLGVVRQ 6WHIIHQV
 307. 307. HQWUHSUHQHXUV¶ IDPLOLDULW DQG FRQILGHQFH ZLWK %66 WKDW KDYH EHHQ SURYLGHG E H[SHULHQFH GR QRW GLUHFWO HQFRXUDJH WKH VHDUFK IRU LQIRUPDWLRQ LQ H[WHUQDO VRXUFHV 7KHUHIRUH LW VHHPV WKDW H[SHULHQFHG HQWUHSUHQHXUV GR QRW FRQVLGHU LW VR QHFHVVDU WR UHVRUW WR D ZLGH VSHFWUXP RI H[WHUQDO LQIRUPDWLRQ VRXUFHV ZKLFK LV LQGHHG LQ OLQH ZLWK ILQGLQJV JDWKHUHG E :HVWKHDG HW DO
 308. 308. 1HYHUWKHOHVV WKH XQGHUWDNLQJ RI DQ H[WHUQDO LQIRUPDWLRQ VHDUFK DORQJ ZLWK WKH VHDUFK ZLWKLQ LQWHUQDO VRXUFHV WXUQV RXW WR EH D NH DFWLYLW LQ WKH GHFLVLRQ SURFHVVHV IRU %66 XVH $V REVHUYHG DQG LQ DFFRUG ZLWK )ULWVFK /XNDV¶V
 309. 309. 7HWKHU¶V
 310. 310. DQG /ySH]¶V
 311. 311. ERWK WSHV RI VHDUFKHV LH H[WHUQDO DQG LQWHUQDO
 312. 312. GHWHUPLQH WKH FRRSHUDWLRQ ZLWK VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV IRU %66 HYDOXDWLQJ SXUSRVHV DQG WKLV WKHQ RSHQV XS WKH GHFLVLRQV DERXW %66 XWLOL]DWLRQ $QG VR WKH NQRZOHGJH DQG UHVRXUFHV DFTXLUHG WKDQNV WR WKH FRRSHUDWLRQ ZLWK VFLHQWLILF EDVHG DJHQWV DOORZV HQWUHSUHQHXUV WR EHWWHU LGHQWLI EXVLQHVV RSSRUWXQLWLHV DQG HYDOXDWH WKRVH %66 WKDW WKH FRXOG EHQHILW IURP WKH PRVW XOWLPDWHO WKLV OHDGV WR WKH DGRSWLRQ RI WKH FRUUHVSRQGLQJ %66 $ ERRVWHU RI H[WHUQDO FRRSHUDWLRQ ZLWK DVVHVVPHQW SXUSRVHV DV H[WHUQDO VHDUFK LV LW PLJKW EH OHVV RI D GUDLQ RQ LQWHUQDO UHVRXUFHV 7KLV LV EHFDXVH XQOLNH DQ LQWHUQDO VHDUFK LW GRHV QRW OHDG WR WKH HQWLUH RZQHUV¶ WHDP KDYLQJ WR SDUWLFLSDWH LQ DVVHVVLQJ WKH LQIRUPDWLRQ FROOHFWHG )RU LWV SDUW GLYHUVH DQG FRQFUHWH HIIHFWV GHULYH IURP WKH SDUWLFLSDWLRQ RI WKH RZQHUV¶ WHDP LQ WKH GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV 2Q WKH RQH KDQG WKH XQGHUWDNLQJ RI LQIRUPDWLRQ VHDUFK ZLWKLQ WKH RUJDQL]DWLRQ VWLPXODWHV WKH LQYROYHPHQW RI WKH HQWLUH RZQHU¶V WHDP WR DVVHVV LW $QG LQWHUHVWLQJO WKH NQRZOHGJH DQG UHVRXUFHV SURYLGHG E WKHP WXUQ RXW WR EH D VXEVWLWXWH RI WKRVH WKDW ZRXOG EH REWDLQHG IURP H[WHUQDO VXSSRUW VHUYLFHV DQG
 313. 313. 6$IU-%XV0DQDJH
 314. 314. SURJUDPV VR WKH RZQHU WHDP SDUWLFLSDWLRQ PLJKW HYHQWXDOO UHGXFH WKH HQWUHSUHQHXU¶V ZLOOLQJQHVV WR XVH %66 ZKLFK LV LQ KDUPRQ ZLWK KDQGOHU +DQNV
 315. 315. YLHZ RI IRXQGHUV¶ UROH LQ HPHUJLQJ EXVLQHVVHV 2Q WKH RWKHU KDQG WKH RZQHU¶V WHDP SDUWLFLSDWLRQ LQGLUHFWO DIIHFWV %66 GHFLVLRQV EHFDXVH LW GLVFRXUDJHV FROODERUDWLRQ IRU DVVHVVPHQW SXUSRVHV ZLWK DJHQWV LQ WKH PLFURHQYLURQPHQW $JDLQ WKLV UHVXOW VXJJHVWV WKDW ZKHQ WKH RZQHU¶V WHDP LV SDUW RI WKH GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV LW FDQ KHLJKWHQ WKH UHOHYDQW FDSDELOLWLHV DQG H[SHUWLVH WKH PLJKW SURYLGH ZKLFK FRXOG UHGXFH WKH QHZ ILUP¶V QHHG RI FROODERUDWLQJ ZLWK H[WHUQDO DJHQWV ZKR FRPH IURP WKH PLFURHQYLURQPHQW 2XU LQYHVWLJDWLRQ DOVR KLJKOLJKWV HYLGHQFH RI WKH FRPSOHPHQWDU HIIHFWV RI LQWHUILUP FROODERUDWLRQ HW QRZ ZLWKLQ WKH FRQWH[W RI %66 DGRSWLRQ 6LPLODUO WR VRPH VWXGLHV RQ VWUDWHJLF FRRSHUDWLRQ 'DV 7HQJ %HOGHUERV HW DO %|QWH .HLOEDFK
 316. 316. ZH IRXQG WKDW RQFH H[WHUQDO FRRSHUDWLRQ LV HVWDEOLVKHG ZLWK FORVH DJHQWV RI WKH ILUP¶V VSHFLILF HQYLURQPHQW ILUPV DUH PRUH ZLOOLQJ WR JURZ WKHLU FROODERUDWLRQ QHWZRUN ZLWK RUJDQL]DWLRQV OLNH VFLHQWLILFEDVHG DJHQWV WKDW DUH QRW QHFHVVDU WR KDQG 7KHVH LQVLJKWV QRW RQO RIIHU DQ LPSRUWDQW EDFNGURS IRU XQGHUVWDQGLQJ HQWUHSUHQHXULDO GHFLVLRQV UHJDUGLQJ %66 XVH EXW WKH DOVR KDYH UHOHYDQW LPSOLFDWLRQV IRU SROLF PDNHUV EXVLQHVV LQFXEDWRUV DQG RWKHU SXEOLF DQG SULYDWH LQVWLWXWLRQV WKDW SURYLGH %66 $V D PDWWHU RI IDFW %66 SURYLGHUV FDQ RIIHU UHOHYDQW LQIRUPDWLRQ DERXW WKHLU UDQJH RI VHUYLFHV DQG SURJUDPV WR WKHLU SRWHQWLDO XVHUV DV PXFK DV WR RWKHU UHOHYDQW NH DJHQWV LQ WKH XVH RI WKH GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVV ± VXFK DV VFLHQWLILFEDVHG LQVWLWXWLRQV DQG RUJDQL]DWLRQV ZLWKLQ WKH QHZ ILUP¶V PLFURHQYLURQPHQW %66 SURYLGHUV VKRXOG HTXLS WKRVH DJHQWV ZLWK LQIRUPDWLRQDO UHVRXUFHV DQG WRROV WKDW DOORZ WKHP WR GHOLYHU WKH DSSURSULDWH KHOS WR HQWUHSUHQHXUV LQ WKHLU GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVVHV UHJDUGLQJ %66 7KLV UHFRPPHQGDWLRQ LV SDUWLFXODUO LPSRUWDQW ZKHQ LW FRPHV WR PDNLQJ %66 XVH GHFLVLRQV HDVLHU IRU HQWUHSUHQHXUV ZLWK OLWWOH RU QR VWDUWXS H[SHULHQFH DV WKH DUH SDUDGR[LFDOO OHVV OLNHO WR JDWKHU FRPSUHKHQVLYH LQIRUPDWLRQ DERXW %66 DQG WKHUHIRUH RQO FDUU RXW OLPLWHG GHFLVLRQ SURFHVVHV DERXW %66 2XU UHVHDUFK QRW RQO VKRZV WKDW %66 GHFLVLRQV LQYROYH PXOWLVWHS DQG VHOHFWLYH SURFHVVHV EXW DOVR WKDW WKHVH SURFHVVHV DUH KLJKO LQIOXHQFHG E HQWUHSUHQHXUV¶ SULRU H[SHULHQFH DQG NQRZOHGJH 7KLV VXJJHVWV WKDW WKHUH LV QRW D VLQJOH UHFLSH IRU VXFFHVV RI HQWUHSUHQHXUVKLS SROLFLHV LQ WKH PRGHUQ NQRZOHGJH HFRQRP % WKH VDPH WRNHQ WKDW HQWUHSUHQHXUV FUHDWH QHZ RUJDQL]DWLRQV DGDSWHG WR WKH WUDQVIRUPDWLRQDO FKDQJHV RI ODERU DQG SURGXFW PDUNHWV WKH GHVLJQ DQG GHYHORSPHQW RI %66 VKRXOG DGDSW WR WKH FKDQJLQJ DQG GLIIHUHQW PRWLYDWLRQV DQG QHHGV RI HQWUHSUHQHXUV 7KLV LQYHVWLJDWLRQ KRZHYHU LV QRW H[HPSW IURP OLPLWDWLRQV $V ZLWK PDQ RWKHU VWXGLHV RQ %66 VDPSOH GDWD KDV EHHQ FROOHFWHG IURP HQWUHSUHQHXUV OLQNHG WR RQO RQH LQVWLWXWLRQ )XUWKHUPRUH LW LV UHFRPPHQGHG WKDW IXWXUH VWXGLHV FRQVLGHU HQWUHSUHQHXUV¶ EHKDYLRU LQ %66 SRVWXVDJH VWDJHV ,W ZRXOG EH UHOHYDQW WR GR DQ LQGHSWK VWXG RI SULRU H[SHULHQFH LQ ILUP FUHDWLRQ DQG DOVR H[SORUH SRVVLEOH GLIIHUHQW %66 GHFLVLRQPDNLQJ EHKDYLRUV DPRQJ H[SHULHQFHG VHULDO HQWUHSUHQHXUV ZKR KDYH VHTXHQWLDOO FUHDWHG YDULRXV ILUPV
 317. 317. DQG H[SHULHQFHG SRUWIROLR HQWUHSUHQHXUV ZKR VLPXOWDQHRXVO RZQ PXOWLSOH ILUPV
 318. 318. ,Q DGGLWLRQ WKH SUHVHQW UHVHDUFK PLJKW EH H[WHQGHG EHRQG D JHQHUDO DQDOVLV RI HQWUHSUHQHXUV¶ GHFLVLRQV RQ %66 XVH WR LWV PRGHOLQJ IRU GHFLVLRQV RQ SDUWLFXODU %66 VHUYLFHV DQG SURJUDPV /DVW EXW QRW OHDVW LW ZRXOG EH ZRUWKZKLOH WR UHJDUG WKH VSHFLILF UROH RI HDFK WSH RI H[WHUQDO DJHQW ZLWK ZKRP WKH QHZ ILUP FRRSHUDWHV ZLWKLQ %66 GHFLVLRQPDNLQJ SURFHVVHV Acknowledgements and disclaimer 7KLV ZRUN KDV EHHQ SDUWLDOO VXSSRUWHG E %DUFHORQD $FWLYD DQG WKH (XURSHDQ RPPLVVLRQ UHIHUHQFH QR 37 /(2 RI WKH /LIHORQJ /HDUQLQJ 3URJUDP
 319. 319. 7KLV SXEOLFDWLRQ UHIOHFWV WKH YLHZV RQO RI WKH DXWKRUV DQG WKH RPPLVVLRQ FDQQRW EH KHOG UHVSRQVLEOH IRU DQ XVH ZKLFK PD EH PDGH RI WKH LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG WKHUHLQ References $EGXK 0 '¶6RX]D 4XD]L $ %XUOH +7 µ,QYHVWLJDWLRQ DQG FODVVLILQJ FOLHQWV¶ VDWLVIDFWLRQ ZLWK EXVLQHVV LQFXEDWRU VHUYLFHV¶ 0DQDJLQJ 6HUYLFH 4XDOLW
 320. 320. $GOHU 36 .ZRQ 6: µ6RFLDO FDSLWDO 3URVSHFWV IRU D QHZ FRQFHSW¶ $FDGHP RI 0DQDJHPHQW 5HYLHZ
 321. 321. $OED -: +XWFKLQVRQ -: µ'LPHQVLRQV RI FRQVXPHU H[SHUWLVH¶ -RXUQDO RI RQVXPHU 5HVHDUFK
 322. 322. $OEHUW -+ KLE 6 µ%DHVLDQ DQDOVLV RI ELQDU DQG SROFKRWRPRXV UHVSRQVH GDWD¶ -RXUQDO RI WKH $PHULFDQ 6WDWLVWLFDO $VVRFLDWLRQ
 323. 323. $OGULFK +( 5XHI 0 2UJDQL]DWLRQV HYROYLQJ QG HGLWLRQ /RQGRQ 6DJH $XGHW - 6W-HDQ ( µ)DFWRUV DIIHFWLQJ WKH XVH RI SXEOLF VXSSRUW VHUYLFHV E 60( RZQHUV (YLGHQFH IURP D SHULSKHU UHJLRQ RI DQDGD¶ -RXUQDO RI 'HYHORSPHQWDO (QWUHSUHQHXUVKLS
 324. 324. %DUFHORQD $FWLYD 5HSRUW RQ DFWLYLWLHV %DUFHORQD %DUFHORQD $FWLYD %DURQ 5$ µ%HKDYLRUDO DQG FRJQLWLYH IDFWRUV LQ HQWUHSUHQHXUVKLS (QWUHSUHQHXUV DV WKH DFWLYH HOHPHQW LQ QHZ YHQWXUH FUHDWLRQ¶ 6WUDWHJLF (QWUHSUHQHXUVKLS -RXUQDO
 325. 325. 6$IU-%XV0DQDJH
 326. 326. %HFNHU : 'LHW] - µ5 ' FRRSHUDWLRQ DQG LQQRYDWLRQ DFWLYLWLHV RI ILUPVHYLGHQFH IRU WKH *HUPDQ PDQXIDFWXULQJ LQGXVWU¶ 5HVHDUFK 3ROLF
 327. 327. %HOGHUERV 5 DUUHH 0 'LHGHUHQ % /RNVKLQ % 9HXJHOHUV 5 µ+HWHURJHQHLW LQ 5 ' FRRSHUDWLRQ VWUDWHJLHV¶ ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI ,QGXVWULDO 2UJDQL]DWLRQ
 328. 328. %HQQHWW 5- µ([SHFWDWLRQVEDVHG HYDOXDWLRQ RI 60( DGYLFH DQG FRQVXOWDQF $Q H[DPSOH RI EXVLQHVV OLQN VHUYLFHV¶ -RXUQDO RI 6PDOO %XVLQHVV DQG (QWHUSULVH 'HYHORSPHQW
 329. 329. %HQQHWW 5- 5DPVGHQ 0 µ7KH FRQWULEXWLRQ RI EXVLQHVV DVVRFLDWLRQV WR 60(V 6WUDWHJ EXQGOLQJ RU UHDVVXUDQFH¶ ,QWHUQDWLRQDO 6PDOO %XVLQHVV -RXUQDO

×