Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Урок – це форма організації навчальних занять, яка регламентує
довершений обсяг навчального матеріалу для засвоєння його
у...
Урок – це жива клітина навчально-виховного процесу.
Урок – не самоціль. Це лише інструмент виховання й
розвитку особистост...
Сучасний урок: традиційні
та інноваційні підходи
Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено
реальні умови дл...
*Яке місце даного уроку у вивченні конкретної теми?
*Який зв'язок даної теми з іншими навчальними дисциплінами?
*Яка мета ...
Цілепокладання та
цілереалізація уроку
Результат
Взаємодія
Засоби

Мета

Зміст

Методи

Зміст

Форми

Завдання
Інформаційнокомунікаційні
технології

Спрямованість на
соціалізацію учнів

Ігрові методи
Ознаки сучасного
уроку

Особистіс...
«Піраміда навчання»
Лекція — 5%
засвоєння

Відео/аудіо матеріали —
20%
засвоєння

Демонстрація — 30% засвоєння

Дискусійні...
Дослідження російських психологів

* читаючи очима, може запам'ятати 10%
інформації,

* слухаючи — 26% ,
*розглядаючи — 30...
Використання наочності під час уроку
збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до
38%. Експеримент, проведений
американсь...
Інтерактивна модель навчання
*

Слово «інтерактив» прийшло до нас з
англійської від слова «interact», де «inter» —
взаємни...
Модель інтерактивного навчання
Організація інтерактивного
навчання передбачає:
1

2

Моделювання

Використання

життєвих

рольових

ситуацій

ігор

3
Спі...
Інтерактивні технології навчання
Кооперативне (групове) навчання
• робота в парах
• ротаційні (змінювані) трійки
• два – ч...
Нестандартні уроки
* інтегровані уроки;
* уроки-конференції;
* уроки-реквієм;
* уроки-диспути;
* уроки-дослідження;

* уро...
Схема інтерактивного уроку
№
п/п

Етапи уроку (відсотки
навчального часу)

Мета етапу

1.

Мотивація (5%)

Сфокусувати ува...
Використання інтерактивних уроків
сприяє:
*підвищенню загальної обізнаності та освіченості
дітей;

*поглибленню знань з пр...
Загальнопедагогічні

Дидактичні

Вимоги до уроку
Психологічні

Гігієнічні
Загальнопедагогічні вимоги до уроку:
* Пріоритет особистості учня
* Триєдина мета уроку (освітні, виховні і розвиваючі
зав...
Дидактичні вимоги до уроку
*Раціональне використання часу
*Єдність словесних, наукових і практичних

методів навчання
*Вик...
*Створення умов для успішного навчання учнів
*Чітке формулювання освітніх завдань і
складових елементів
*Максимальна самос...
Психологічні вимоги
*Урахування психологічних особливостей
кожного учня

*Нормальний психологічний стан і позитивний
емоці...
Гігієнічні вимоги
*Температурний режим
*Освітлення класного приміщення
*Провітрювання
*Відповідність шкільних меблів
*Черг...
Вимоги до сучасного уроку
(за м.Н.Скаткіним та і.Я.Лернером)
* Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завданн...
ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ
(ЗА М.Н.СКАТКІНИМ ТА І.Я.ЛЕРНЕРОМ)
* Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу...
ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ
(за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.)
* На першому місці організації освітнього процесу ...
Діагностика
об‘єктивних
умов
навчальновиховного
процесу

Прогнозуванн
я
ефективност
і уроку та
досягнень
учнів

Складання ...
Педагогічна техніка-це діяльність
вчителя, направлена на організацію
різних форм і прийомів навчальної
роботи.
Вміння керувати
своєю поведінкою:

 Техніка володіння

своїм
організмом (мімікою,
пантомімікою);
 Керування емоціями, на...
Основні критерії ефективності
сучасного заняття
* створення вчителем на уроці позитивного емоційного настрою
на роботу;
* ...
Конструктор уроку
У сучасній педагогіці є така цікава нова педагогічна ідея
"Конструктор уроку", що використовується як еф...
Алгоритм діяльності по застосуванню
техніки "Конструктор":
1. Обов'язкове позначення
основних розділів уроку і
позначення ...
Конструктор уроку
Етапи
уроку

Методичні прийоми
1

2

Організаційний момент

3

4

5

6

7

8

9

Дивуй!

Так чи ні

Ство...
Зростає
різноманітність
уроків

Відбувається
систематизація
методичних
прийомів

Значно
знижується час
для підготовки
до у...
Підготовка до сучасного уроку
*Врахувати 4 блоки вимог до уроку;
*Обрати ефективну технологію навчання;
*Дотримуватися суч...
Організаційна складова уроку
*Мета і завдання навчання
*Мотивація діяльності
*Організація педагогічної діяльності

вчителя...
Організаційний момент

Перевірка домашнього
завдання

Актуалізація опорних
навчальних
досягнень учнів,
мотивація

Структур...
Мета заняття
*На занятті має ставитися одна освітня

мета, а виконуватися багатоаспектні
завдання, які включають в свою ст...
*використання різноманітного дидактичного

матеріалу;
*форми організації навчальної діяльності учнів
(групові, парні, коле...
Методи навчання

*пояснювально-ілюстративний метод;
*репродуктивний метод;
* метод проблемного викладу навчального
матеріа...
Методи навчання

При якому змісті
матеріалу
доцільно
застосовувати?

При розв’язанні
яких задач
ефективні?

До яких учнів
...
Проблемно-пошукові

Зміст середнього
рівня складності

Розвиток мислення,
дослідницьких
умінь, творчого
підходу до справи
...
Нестандартні методи
* метод складної цілі;

* метод вибору;
* метод випередження;
* метод укрупнення;

* метод самоаналізу...
Форми навчальної діяльності учнів

*
*
*
*
*
*
*

Індивідуальна робота
Фронтальна робота
Колективний спосіб
Групова робота...
Засоби
навчання

Сучасні технічні
засоби навчання (ТЗН)

* вербальні;
* наочні;
* спеціальні;
* технічні.

* відео проекто...
Основні типи уроків (занять)

*комбіновані (змішані) уроки;
*уроки засвоєння нових знань;
*уроки формування навичок і вмін...
Урок засвоєння нових знань
*Організаційна частина.
*Перевірка домашнього завдання.
*Актуалізація і корекція опорних знань ...
Урок формування навичок і вмінь
* Організаційна частина.
* Перевірка домашнього завдання.
* Актуалізація і корекція опорни...
Урок практичного застосування
знань, навичок і вмінь
*Перевірка домашнього завдання.
*Актуалізація і корекція опорних знан...
Урок узагальнення і систематизації знань
*Організаційна частина.
*Повідомлення теми, цілей та завдань уроку.
*Мотивація на...
Нестандартний урок – імпровізоване навчальне

заняття, що має нетрадиційну (невстановлену)
структуру, зміст, і форми, яког...
Комбінований урок:
*перевірка, корекція раніше засвоєних знань, навичок і

вмінь;
* відтворення і корекція опорних знань в...
Основні етапи комбінованого
заняття
Підготовка педагога до заняття.

* вивчення вихованців гуртка;
* докладне вивчення змі...
Підготовка педагога до
конкретного заняття
*формулювання теми;
*визначення виховної, розвивальної та дидактичної

цілей ур...
*Тематичне планування передбачає визначення

типу уроку; визначення обсягу навчального
матеріалу; підготовку засобів наочн...
Початок заняття
* взаємне вітання педагога й вихованців;
* перевірка відсутніх;
* перевірка зовнішнього стану приміщення,п...
Повідомлення теми, цілі й
завдань заняття

Тему кожного заняття педагог повідомляє на
початку заняття або роботи над новим...
Пояснення матеріалу
Цей етап повинен відповідати таким вимогам:
*педагог має продумати своє місце в навчальному кабінеті,
...
Шляхи спонукання інтересу

*Оживлення заняття елементами цікавого.
*Використання впливу засобів мистецтва.
*Спонукання вих...
Сприймання, осмислення і
засвоєння нового матеріалу
*Сприймання є першим етапом процесу засвоєння

учнями нового матеріалу...
Закріплення, тренування,
відпрацювання вмінь
Основні компоненти формування навичок і вмінь:
*розбір і засвоєння правила, я...
Підсумки заняття

*Підбиваючи підсумки

заняття, педагог коротко
повідомляє цілі заняття і
визначає, чи досягнуті
вони, оц...
Самоаналіз уроку
Самоаналіз уроку це:
*спосіб граничної конкретизації управління
навчально-виховним процесом, який шляхом
...
Алгоритм самоаналізу уроку
(за В.Т.Фоменком):
* Оцініть основні (провідні) мотиви, інтереси учнів класу.
* На якому рівні ...
Самоаналіз уроку – це:

*найважливіший канал формування і розвитку творчої
активності вчителя (М.І.Махмутов);

*узагальнен...
Технологічна картка аналізу уроку
№ Структурні елементи уроку
п/п
1.

Організація початку уроку

2.

Ефективність перевірк...
Технологічна картка аналізу уроку
6.

Застосування методів проблемного навчання

7.

Співвідношення діяльності вчителя і у...
Технологічна картка аналізу
уроку
12. Володіння вчителем способами створення
проблемних ситуацій

13. Наявність зворотного...
Технологічна картка аналізу уроку
20.

Ефективність контролю за роботою учнів,
оцінка знань та вмінь

21.

Адекватність са...
Картка здійснення самоаналізу уроку
№
п/п

Параметри самоаналізу

Оцінка
Ідеал

1.

Побудова уроку на основі програмних ви...
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Побудова уроку як цілісної системи взаємодій
вчителя та учнів на основі співробітництва
Врахув...
15.

16.

Розвиток ініціативи і самостійності учнів,
індивідуальних навчальних досягнень,
спонукання до творчості
Визначен...
Використання різноманітних наочних
статистичних матеріалів
24. Використання на уроці матеріалу про сучасні
досягнення наук...
Впровадження методів проблемного і діалогового
навчання
30. Формування вмінь учнів самостійно здобувати
знання
29.

31.

Р...
38.

Врахування результатів аналізу, контролю
ЗУН (під час планування уроку)

38.

Співставлення результатів уроку з його
...
42.

Раціональність використання часу уроку

43.

Управління власним емоційним станом

44.

Забезпечення поетапної обробки...
Cучасний урок. (доповідь на педраду).
Cучасний урок. (доповідь на педраду).
Cучасний урок. (доповідь на педраду).
Cучасний урок. (доповідь на педраду).
Cучасний урок. (доповідь на педраду).
Cучасний урок. (доповідь на педраду).
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Cучасний урок. (доповідь на педраду).

16.852 Aufrufe

Veröffentlicht am

http://leontyev.at.ua/.
Скачать презентацию + доклад: http://file-space.org/files/get/4-x-ikoyI2/suchasniy-urok.rar.html

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/ss63jw2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/ss63jw2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/ss63jw2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/ss63jw2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/ss63jw2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/ss63jw2 } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Cучасний урок. (доповідь на педраду).

 1. 1. Урок – це форма організації навчальних занять, яка регламентує довершений обсяг навчального матеріалу для засвоєння його учнями. Урок – це те місце, де відбуваються основні процеси навчання, виховання й розвитку особистості. Урок – це логічно закінчений, цілісний, обмежений певними рамками відрізок навчально-виховного процесу. Урок – це дзеркало загальної та педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його кругозору, ерудиції. В.О.Сухомлинський
 2. 2. Урок – це жива клітина навчально-виховного процесу. Урок – не самоціль. Це лише інструмент виховання й розвитку особистості. Урок – система соціальна, що може існувати лише за взаємодії вчителя з учнями та учнів одне з одним. Сучасний урок – це урок спрямований на те, щоб кожна дитина збагнула себе як самодостатню особистість. Сучасний урок – це твір мистецтва, де педагог уміло використовує всі можливості для розвитку особистості учня, його активного розумового зростання, глибокого й осмисленого засвоєння знань, формування його моральних основ.
 3. 3. Сучасний урок: традиційні та інноваційні підходи Сучасний урок – це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня, що дозволяє досягти високих результатів за визначеними метою і завданнями http://leontyev.at.ua/
 4. 4. *Яке місце даного уроку у вивченні конкретної теми? *Який зв'язок даної теми з іншими навчальними дисциплінами? *Яка мета та завдання уроку? *Як дати можливість учням самостійно обрати диференційовані завдання, які б відкрили його творчі здібності? *Які форми діяльності учнів використати на уроці? *Як краще організувати спілкування на уроці? *Яку наочність, ТЗН використати? *Як раціонально використати час уроку? *Як контролювати засвоєння навчального матеріалу учнями? *Яка практична напрямленість даної теми уроку? *Яке домашнє завдання підготувати, щоб учні мали можливість розкрити свої творчі здібності?
 5. 5. Цілепокладання та цілереалізація уроку Результат Взаємодія Засоби Мета Зміст Методи Зміст Форми Завдання
 6. 6. Інформаційнокомунікаційні технології Спрямованість на соціалізацію учнів Ігрові методи Ознаки сучасного уроку Особистісно орієнтовані педагогічні технології Інтерактивні методики навчання Метод проектів. Мультимедійні засоби
 7. 7. «Піраміда навчання» Лекція — 5% засвоєння Відео/аудіо матеріали — 20% засвоєння Демонстрація — 30% засвоєння Дискусійні групи — 50% засвоєння Практика через дію — 75% засвоєння Навчання інших і застосування отриманих знань відразу ж — 90% засвоєння
 8. 8. Дослідження російських психологів * читаючи очима, може запам'ятати 10% інформації, * слухаючи — 26% , *розглядаючи — 30% , *слухаючи і розглядаючи — 50%, *обговорюючи — 70%, *особистий досвід — 80%, *спільна діяльність з обговоренням — 90% *навчання інших — 95% http://leontyev.at.ua/
 9. 9. Використання наочності під час уроку збільшує запам'ятовування матеріалу від 14 до 38%. Експеримент, проведений американськими дослідниками, показав, що використання візуальних засобів під час вивчення слів на 200 % поліпшує результати. Крім того, така презентація матеріалу забирає на 40 % менше часу, вона підсилює усну подачу матеріалу. Наочність варта не тільки сотень слів, а й утричі ефективніша за одні лише слова
 10. 10. Інтерактивна модель навчання * Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської від слова «interact», де «inter» — взаємний і «асt;» — діяти. Таким чином, інтерактивний — здатний до взаємодії, діалогу. * Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету — створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.
 11. 11. Модель інтерактивного навчання
 12. 12. Організація інтерактивного навчання передбачає: 1 2 Моделювання Використання життєвих рольових ситуацій ігор 3 Спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації
 13. 13. Інтерактивні технології навчання Кооперативне (групове) навчання • робота в парах • ротаційні (змінювані) трійки • два – чотири – всі разом • карусель • робота в малих групах • акваріум Фронтальне (колективно-групове) навчання • обговорення проблеми в загальному колі • мікрофон • незакінчені речення • мозковий штурм • навчаючи – учусь • ажурна пилка • “дерево рішень” та інші Навчання у грі • імітації або ситуаційні ігри • рольові ігри • драматизація • громадські слухання • спрощене судове слухання Навчання у дискусії • метод ПРЕС • обери позицію • зміни позицію • безперервна шкала думок • дискусія • дискусія в стилі ток-шоу • дебати
 14. 14. Нестандартні уроки * інтегровані уроки; * уроки-конференції; * уроки-реквієм; * уроки-диспути; * уроки-дослідження; * уроки-полеміки; * уроки-конкурси учнівських проектів; * уроки-подорожі; * рольові та ділові ігри http://leontyev.at.ua/
 15. 15. Схема інтерактивного уроку № п/п Етапи уроку (відсотки навчального часу) Мета етапу 1. Мотивація (5%) Сфокусувати увагу учнів на проблемі й викликати інтерес до обговорюваної теми. Прийоми навчання: питання, цитати, коротка історія, невеличке завдання, розминка тощо 2. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів (5%) Забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, чого вони повинні досягти й чого очікує від них учитель 3. Надання необхідної інформації (10%) Дати учням достатньо інформації для виконання практичних завдань. Це можуть бути міні-лекції, читання роздавального матеріалу, виконання домашнього завдання 4. Інтерактивна вправа(60%): інструктування; - поділ на групи або/і розподіл ролей; - виконання завдання; - презентація результату виконання вправи Організувати практичну роботу учнів для самостійного освоєння матеріалу та досягнення поставлених цілей уроку. Учитель виступає в ролі фасілітатора (помічника), створюючи умови для індивідуальної роботи учнів та їх співпраці Підбиття підсумків, оцінювання результатів (20%) Здійснити рефлексію та проаналізувати ступінь реалізації поставлених цілей - 5.
 16. 16. Використання інтерактивних уроків сприяє: *підвищенню загальної обізнаності та освіченості дітей; *поглибленню знань з предмета; *підвищенню кругозору учнів; *перевірці знань учнів в ігровій та захоплюючій формі; *зняттю втомленості учнів; *активному розвитку пізнавальних процесів в учнів.
 17. 17. Загальнопедагогічні Дидактичні Вимоги до уроку Психологічні Гігієнічні
 18. 18. Загальнопедагогічні вимоги до уроку: * Пріоритет особистості учня * Триєдина мета уроку (освітні, виховні і розвиваючі завдання уроку) * Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів * Орієнтація на процес навчання * Емоційно-актуальний фон навчання * Педагогічний такт * Пізнавальна самостійність учнів
 19. 19. Дидактичні вимоги до уроку *Раціональне використання часу *Єдність словесних, наукових і практичних методів навчання *Використання активних методів навчання *Зв’язок з раніше вивченим матеріалом і досвідом, набутим учнем *Формування умінь учнів самостійно здобувати знання й застосовувати їх практично *Індивідуалізація, диференціація та інтенсифікація навчального процесу *Використання сценарних варіантів уроку http://leontyev.at.ua/
 20. 20. *Створення умов для успішного навчання учнів *Чітке формулювання освітніх завдань і складових елементів *Максимальна самостійність учнів у навчанні *Реалізація на уроках всіх дидактичних принципів *Організоване закінчення уроку *Здійснення міжпредметних зв’язків
 21. 21. Психологічні вимоги *Урахування психологічних особливостей кожного учня *Нормальний психологічний стан і позитивний емоційний настрій учителя та учнів *Вимогливість і доброзичливість учителя до учнів *Педагогічна етика і психологічний такт
 22. 22. Гігієнічні вимоги *Температурний режим *Освітлення класного приміщення *Провітрювання *Відповідність шкільних меблів *Чергування видів навчальної роботи *Запобігання перевантаженню, стомлюваності учнів
 23. 23. Вимоги до сучасного уроку (за м.Н.Скаткіним та і.Я.Лернером) * Урок повинен передбачати не лише виклад змісту, а й завдання, що припускають застосування знань на практиці. * Частина знань отримується учнями в процесі самостійного пошуку шляхом вирішення пошукових завдань. * Зміст знань вивчається шляхом постановки вчителем проблеми і розкриття ним шляхів її доказового вирішення. * Науковість – відповідність змісту уроку рівню сучасної науки і процесу навчання – досягненням педагогіки. * Індивідуалізація навчання як стимулювання здібностей одних учнів і створення перспективи інших. * Урок – логічна одиниця теми, розділу, курсу. * Головний критерій цінності уроку – навченість учнів, досягнення мети уроку. * Урок служить не лише навчанню, а й вихованню учнів. * Культура вчителя, його інтелектуальний, моральний та ідейний стан – основна передумова реалізації інших вимог до уроку, його ефективності. * Творче використання ППД. * Дотримання відповідних санітарно-гігієнічних вимог.
 24. 24. ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (ЗА М.Н.СКАТКІНИМ ТА І.Я.ЛЕРНЕРОМ) * Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу. * Орієнтація на процес навчання. * Організація та особистісні досягнення учнів. * Діагностика причин, що впливають на якість пізнавальної діяльності, прогнозування ходу і наслідків навчально-виховного процесу, вибір оптимальної технології для досягнення запроектованих результатів. * Використання активних методів навчання. * Чітке визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку. * Обґрунтований вибір, доцільне використання оптимального досягнення мети комплексу дидактичних завдань. * Особистісний підхід до учнів, діяльна індивідуалізація педагогічної взаємодії на основі діагностики їх реальних можливостей, проектування конкретних змін, контроль запланованих результатів. * Формування вмінь самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. * Атмосфера демократизму, змагань, діловитості, співпраці, висока відповідальність всіх учасників навчально-виховного процесу за результати спільної праці. http://leontyev.at.ua/
 25. 25. ВИМОГИ ДО СУЧАСНОГО УРОКУ (за Дайрі Н.Г., Онищуком М.О., Підласим І.П.) * На першому місці організації освітнього процесу виступає особистість не вчителя, а учня. * Завдання вчителя сьогодні – формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці. * У вимогах до особистісно орієнтованого уроку визначальною є позиція до учня як до суб’єкта навчання. * Одне із завдань сучасного уроку – виховання якостей особистості, працелюбність, бажання бути корисним суспільству. * Необхідність викликати в учнів інтерес до матеріалу (мотивація учіння); створення необхідних умов для сприйняття, осмислення і запам’ятовування навчальної інформації. * Від формування знань, умінь і навичок як основної освітньої мети (яка забезпечує соціальну компетентність) – до створення умов для розкриття суб’єктного досвіду учня, його природної психічної активності як особистості. * Методологічна спрямованість уроку: на першому плані – розвиток творчої і пізнавальної активності учнів; основний шлях його – проблемне навчання, створення творчої ситуації.
 26. 26. Діагностика об‘єктивних умов навчальновиховного процесу Прогнозуванн я ефективност і уроку та досягнень учнів Складання програми керування навчальною діяльністю учнів на уроці
 27. 27. Педагогічна техніка-це діяльність вчителя, направлена на організацію різних форм і прийомів навчальної роботи.
 28. 28. Вміння керувати своєю поведінкою:  Техніка володіння своїм організмом (мімікою, пантомімікою);  Керування емоціями, настроєм;  Вміння знімати психологічне напруження в учнів;  Вміння пробуджувати творчі самопочуття під час уроку;  Опанування умінням соціальної перцепції (техніка керування увагою,уявою);  Опанування техніки мовлення (керування диханням, дикцією, темпом мовлення). Вміння вплинути на особистість і колектив: Техніка організації контакту; Управління педагогічним спілкуванням; Оволодіння технікою навіювання.
 29. 29. Основні критерії ефективності сучасного заняття * створення вчителем на уроці позитивного емоційного настрою на роботу; * чітке визначення теми, мети та завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів; * відповідність змісту навчального матеріалу триєдиній дидактичній меті уроку; * відповідність методів навчання змісту навчального матеріалу, меті і завдання уроку; * методи навчання повинні забезпечувати: а) мотивацію діяльності кожного учня на кожному етапі уроку; б) співпрацю вчителя і учнів; в) залучення кожного учня до навчальної діяльності; г) контроль і самоконтроль; http://leontyev.at.ua/
 30. 30. Конструктор уроку У сучасній педагогіці є така цікава нова педагогічна ідея "Конструктор уроку", що використовується як ефективний засіб для "складання уроків". Будь-який з етапів уроку може бути реалізований різними прийомами або їх комбінаціями, тобто прийоми, по суті, і є елементи конструктора уроку. Кожен етап уроку має своє позначення, а методичний прийом, який використовує учитель - свій номер.
 31. 31. Алгоритм діяльності по застосуванню техніки "Конструктор": 1. Обов'язкове позначення основних розділів уроку і позначення їх буквами. 2. Вивчення різних прийомів і їх комбінацій. 3. Структуризація усіх прийомів в "Конструкторі". 4.Тематичне планування з введенням розділу “Конструктор”. 5. Створення власного "Конструктора" уроків.
 32. 32. Конструктор уроку Етапи уроку Методичні прийоми 1 2 Організаційний момент 3 4 5 6 7 8 9 Дивуй! Так чи ні Створення сприятливої, позитивної психологічної атмосфери в класі А Б Перевірка домашнього завдання «Злови помилку» «Незакінчені речення» «Злови помилку» «Незакінчені речення» Вірю-не вірю Тестуван-ня Епіграф В Актуалізація опорних знань Світлофор Математична мозаїка Логічний ланцю-жок Мотивація навчальної діяльності «Мозковий штурм» Відстрочена відгадка Інтерактивні вправи Кросворди, ребуси Самооцінка Г Постав запитання Свої приклади Знайди помилку Д Повідомлення теми, мети та завдань уроку «Коментатор» Взаємоперевірка Дитячі проекти Інтелектуальна розминка Створення сприятливої, позитивної психологічної атмосфери в класі Аукціон Вивчення нового матеріалу Шпаргалка Мозковий штурм Цікава мета Встано-віть відповідність Тесту-вання Дивуй Є Сприйняття та осмислення набутих знань Встанови відповідність Інструктивні картки Знайди помилку Мозкова атака Електрон-ні презен-тації Впізнай мене Доміно Аукціон К Практич-на робота (робота в групах) «Шерлок Холмс» Дитячі проекти Застосування знань і способів діяльності Практична робота (самостійна) Дитячі проекти Пресконференція Контроль знань і вмінь учнів Світлофор Й Опитування полан цюжку Тихе опитування Програмоване опитування Ідеальне опитування Фактологічний диктант Контрольний тест Бліц контроль Диференційоване домашнє завдання Три рівня Л Обов‘язковий мінімум Тренуваль-ні завдання Незвичайна звичайність Особливе завдання Ідеальне завданння Творчість майбутнього Дитячі проекти Е Фантастична добавка Практичність теорії Логічний ланцюжок Фронтальне опитування
 33. 33. Зростає різноманітність уроків Відбувається систематизація методичних прийомів Значно знижується час для підготовки до уроків Забезпечується достатня по об‘єму і різноманітна по якості робота учнів Зростає творчий потенціал учителя Підвищується інтерес учнів до предмета
 34. 34. Підготовка до сучасного уроку *Врахувати 4 блоки вимог до уроку; *Обрати ефективну технологію навчання; *Дотримуватися сучасної структури уроку; *Визначити час для кожного етапу уроку; *Підготувати всі питання і можливі відповіді; *Дати завдання дітям для попередньої підготовки; *Виробити критерії ефективного оцінювання; *Мотивувати учнів до вивчення теми; *Оголосити очікувані результати (цілі) заняття, критерії оцінки роботи, план проведення уроку.
 35. 35. Організаційна складова уроку *Мета і завдання навчання *Мотивація діяльності *Організація педагогічної діяльності вчителя та навчально-пізнавальної діяльності учнів *Навчально-матеріальне забезпечення та технічне оснащня уроку *Використання часу на уроці *Структура уроку http://leontyev.at.ua/
 36. 36. Організаційний момент Перевірка домашнього завдання Актуалізація опорних навчальних досягнень учнів, мотивація Структура уроку Вивчення нового матеріалу Контроль і корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів Оцінювання навчальних досягнень учнів Підсумки уроку, домашнє завдання
 37. 37. Мета заняття *На занятті має ставитися одна освітня мета, а виконуватися багатоаспектні завдання, які включають в свою структуру цілий комплекс результатів освітньої, мотиваційної, виховної і розвивальної спрямованості. *Ціль заняття не рівнозначна його результату. Вона вказує на напрям, по якому йде педагог, а коли вона прийнята і усвідомлена учнями, як мета їхньої діяльності, то й вони підуть цим шляхом.
 38. 38. *використання різноманітного дидактичного матеріалу; *форми організації навчальної діяльності учнів (групові, парні, колективні, індивідуальні); *форма спілкування на уроці ( діалог, полілог); *різноманітні види оцінки досягнень учнів протягом усього процесу його діяльності, а не тільки за кінцевим результатом; *характер домашнього завдання (тренувальне, творче, індивідуальне, диференційоване). http://leontyev.at.ua/
 39. 39. Методи навчання *пояснювально-ілюстративний метод; *репродуктивний метод; * метод проблемного викладу навчального матеріалу; *евристичний (частково-пошуковий) *дослідницький метод; метод;
 40. 40. Методи навчання При якому змісті матеріалу доцільно застосовувати? При розв’язанні яких задач ефективні? До яких учнів дають найкращий результат? Які можливості повинен мати вчитель? Словесні Матеріал теоретикоінформаційного змісту Формування знань теоретичного та практичного характеру Готових до сприймання вербальної інформації Такі, якими володіє краще, ніж іншими Наочні Такому, що може бути поданий у наочному вигляді Розвиток уваги, спостережливості, уміння аналізувати Для учнів із чуттєвообразним мисленням Може знайти та самостійно виготовити наочність Практичні Коли зміст передбачає вміння застосовувати на практиці Розвиток практичних умінь і навичок, збагачення досвіду Готових до виконання практичних завдань Наявність приладів, посібників для учнів Репродуктивні Занадто простий чи дуже складний Формування базових знань, умінь і навичок Не готових до проблемного навчання Не має часу на застосування інших методів.
 41. 41. Проблемно-пошукові Зміст середнього рівня складності Розвиток мислення, дослідницьких умінь, творчого підходу до справи Тих, які володіють необхідними вміннями Володіє методикою проблемного навчання, має час Індуктивні Зміст викладений за індуктивною логікою Розвиток умінь узагальнювати, мислити від конкретного до загального Таких, які утруднюються в дедуктивних міркуваннях Учитель володіє індуктивними методами Дедуктивні Зміст раціонально викладати в такий спосіб Розвиток мислення (від загального до конкретного) Учні мають відповідний розвиток мислення Учитель володіє дедуктивними методами Самостійна робота Зміст доступний для самостійного вивчення Формування навичок навчальної праці Учні мають відповідний рівень знань, умінь, навичок. Є дидактичні матеріали для кожного учня, учитель уміє керувати роботою дітей Продуктивні Зміст, сприятливий для засвоєння його шляхом відкриття нового знання Розвиток умінь продукувати нове знання Учні готові до самостійної творчої діяльності Учитель володіє методикою організації продуктивної діяльності
 42. 42. Нестандартні методи * метод складної цілі; * метод вибору; * метод випередження; * метод укрупнення; * метод самоаналізу; * метод індивідуалізованого застосування.
 43. 43. Форми навчальної діяльності учнів * * * * * * * Індивідуальна робота Фронтальна робота Колективний спосіб Групова робота Ланкова форма Бригадна форма Парна робота
 44. 44. Засоби навчання Сучасні технічні засоби навчання (ТЗН) * вербальні; * наочні; * спеціальні; * технічні. * відео проектори; * екрани великих розмірів; * персональний комп’ютер; * відеокамера; відеомагнітофон та ін. http://leontyev.at.ua/
 45. 45. Основні типи уроків (занять) *комбіновані (змішані) уроки; *уроки засвоєння нових знань; *уроки формування навичок і вмінь; *уроки узагальнення і систематизації знань; *уроки практичного застосування знань, навичок і умінь; *уроки контролю і корекції знань, навичок і вмінь.
 46. 46. Урок засвоєння нових знань *Організаційна частина. *Перевірка домашнього завдання. *Актуалізація і корекція опорних знань і чуттєвого досвіду учнів. *Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. *Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. *Виклад нового навчального матеріалу. *Закріплення нового навчального матеріалу. *Підведення підсумків уроку. *Повідомлення домашнього завдання.
 47. 47. Урок формування навичок і вмінь * Організаційна частина. * Перевірка домашнього завдання. * Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь учнів. * Повідомлення теми, мети і завдань уроку. * Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. * Вивчення нового матеріалу(вступні, мотиваційні та пізнавальні вправи). * Первинне застосування нових знань (пробні вправи). * Самостійне застосування учнями знань у стандартних ситуаціях (тренувальні вправи за зразком, інструкцією, завданням). * Творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи). * Підведення підсумків уроку. * Повідомлення домашнього завдання. http://leontyev.at.ua/
 48. 48. Урок практичного застосування знань, навичок і вмінь *Перевірка домашнього завдання. *Актуалізація і корекція опорних знань, навичок і вмінь. *Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. *Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. *Осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій. *Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя. *Звіт учнів про роботу і теоретичне обґрунтування отриманих результатів. *Підведення підсумків уроку. *Повідомлення домашнього завдання.
 49. 49. Урок узагальнення і систематизації знань *Організаційна частина. *Повідомлення теми, цілей та завдань уроку. *Мотивація навчально-пізнавальної діяльності. *Відтворення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань. *Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних наукових ідей. *Підведення підсумків уроку. *Повідомлення домашнього завдань. http://leontyev.at.ua/
 50. 50. Нестандартний урок – імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну (невстановлену) структуру, зміст, і форми, якого викликають перш за все інтерес учнів, розвиток їх творчого потенціалу. Для них характерні: максимальна насиченість різними видами пізнавальної діяльності, використання програмованого і проблемного навчання, здійснення міжпредметних зв'язків, відсутність перевантаження учнів.
 51. 51. Комбінований урок: *перевірка, корекція раніше засвоєних знань, навичок і вмінь; * відтворення і корекція опорних знань вихованців; *повідомлення теми, мети і завдань заняття та формування мотивації навчання; *приймання й усвідомлення вихованцям нового матеріалу; * осмислення, узагальнення і систематизація нових знань; *підсумки заняття і повідомлення домашнього завдання.
 52. 52. Основні етапи комбінованого заняття Підготовка педагога до заняття. * вивчення вихованців гуртка; * докладне вивчення змісту навчального матеріалу; * планування навчальної роботи; * підготовку навчально-матеріальної бази.
 53. 53. Підготовка педагога до конкретного заняття *формулювання теми; *визначення виховної, розвивальної та дидактичної цілей уроку; *підбір конкретного матеріалу до теми; *визначення структури вибраного типу уроку; *визначення методики уроку; *підготовку дидактичних засобів і матеріалів; * визначення форми контролю знань, навичок і вмінь; *визначення місця й ролі спостереження, *демонстрування засобів наочності і опитування в рамках уроку; *перевірку своєї готовності до уроку; *перевірку готовності учнів до уроку. http://leontyev.at.ua/
 54. 54. *Тематичне планування передбачає визначення типу уроку; визначення обсягу навчального матеріалу; підготовку засобів наочності, використання технічних засобів навчання й підбір фактичного матеріалу. *Поурочний план включає дату проведення уроку, його порядковий номер за тематичним планом; назву, тип уроку і його мету; структуру уроку; зміст уроку; методи роботи вчителя й учнів; навчальне обладнання і домашнє завдання.
 55. 55. Початок заняття * взаємне вітання педагога й вихованців; * перевірка відсутніх; * перевірка зовнішнього стану приміщення,перевірка робочих місць; * організація уваги.
 56. 56. Повідомлення теми, цілі й завдань заняття Тему кожного заняття педагог повідомляє на початку заняття або роботи над новим матеріалом. При цьому важливо чітко її сформулювати, визначити завдання заняття й основні питання, які учні мають засвоїти. http://leontyev.at.ua/
 57. 57. Пояснення матеріалу Цей етап повинен відповідати таким вимогам: *педагог має продумати своє місце в навчальному кабінеті, щоб його було чути і видно всім вихованцям; *не ходити по класу; *говорити голосно і чітко; темп розповіді має бути розміреним; мова доступною. При цьому важливо спиратися на попередній досвід учнів; виділяти істотне й головне в навчальному матеріалі; послідовно викладати тему; використовувати ілюстративний і демонстраційний матеріал.
 58. 58. Шляхи спонукання інтересу *Оживлення заняття елементами цікавого. *Використання впливу засобів мистецтва. *Спонукання вихованців задавати питання. *Колективний аналіз процесу і результатів роботи. *Практика індивідуальних завдань. *Використання світогляду окремих учнів як джерело знань для інших. *Рекомендація додаткової літератури.
 59. 59. Сприймання, осмислення і засвоєння нового матеріалу *Сприймання є першим етапом процесу засвоєння учнями нового матеріалу. Воно найбільш успішне, коли правильно поєднано виклад матеріалу, наочні посібники та самостійну роботу учнів. * Осмислення знань — це заглиблення в суть явищ, процесів, які вивчаються. Воно передбачає насамперед розкриття внутрішніх закономірностей цих явищ. *Основними прийомами такої роботи є аналіз і синтез, абстрагування і конкретизація, порівняння й узагальнення, моделювання, класифікація тощо. http://leontyev.at.ua/
 60. 60. Закріплення, тренування, відпрацювання вмінь Основні компоненти формування навичок і вмінь: *розбір і засвоєння правила, яке лежить в основі навички; *подолання труднощів під час набуття навички; *вдосконалення й автоматизація навички; *закріплення досягнутого рівня навички та використання її на практиці. Основним методом формування навичок є вправи.
 61. 61. Підсумки заняття *Підбиваючи підсумки заняття, педагог коротко повідомляє цілі заняття і визначає, чи досягнуті вони, оцінює дисципліну як окремихвихованців, так і всієї групи. *Домашнє завдання передбачає чітку систему домашніх завдань; інструктаж про його виконання.
 62. 62. Самоаналіз уроку Самоаналіз уроку це: *спосіб граничної конкретизації управління навчально-виховним процесом, який шляхом особистого оперативного втручання впливає на методи навчання, на добір і формування навчального матеріалу, на вибір і оптимальне поєднання форм організації пізнавальної діяльності учнів; *допомога вчителю оволодіти більш високим рівнем майстерності, підвищити результативність праці; *система із взаємозалежними і взаємопов’язаними компонентами. http://leontyev.at.ua/
 63. 63. Алгоритм самоаналізу уроку (за В.Т.Фоменком): * Оцініть основні (провідні) мотиви, інтереси учнів класу. * На якому рівні сформовано інтерес до вашого предмета, які мотиви переважають при його вивченні? * Визначте ставлення учнів до ваших уроків. * Об’єктивно зважте працездатність учнів на основі факторів: * а) день тижня; б) урок за порядком; в) розклад уроків, чергування легких і важких уроків; г) кінець, середина, початок чверті, року. * Співставте обсяг навчальної роботи, який треба буде виконати на уроці, з можливостями учнів. * Який рівень активності характерний для ваших учнів на уроках, враховуючи характер: * а) навчального матеріалу; б) працездатності; в) рівня уваги; * г) дисциплінованості; д) мотивів діяльності; е) ситуації. * Який характер і обсяг стимулів, які ви введете в дію для того, щоб викликати та утримати інтерес, увагу, активність, високу працездатність? * Як ви будете керувати пізнавальною діяльністю учнів? Чи використаєте старі або випробуєте нові засоби керування? * Об’єктивно констатуйте рівень уваги і дисциплінованості школярів на ваших уроках! * Чи вміють ваші учні використовувати отримані ЗУН на практиці, на якому рівні сформовані ці вміння і навички?
 64. 64. Самоаналіз уроку – це: *найважливіший канал формування і розвитку творчої активності вчителя (М.І.Махмутов); *узагальнення та поширення ППД (Ю.А.Конаржевський); *найважливіший шлях формування єдиного ставлення вчителя до вирішення основних питань навчання і виховання, єдиного ставлення до оцінювання знань і використання оцінки (Т.І.Шамова).
 65. 65. Технологічна картка аналізу уроку № Структурні елементи уроку п/п 1. Організація початку уроку 2. Ефективність перевірки домашнього завдання 3. Перевірка ґрунтовності знань 4. Постановка пізнавального завдання 5. Актуалізація знань і способів діяльності учнів Бали 0 1 2 3
 66. 66. Технологічна картка аналізу уроку 6. Застосування методів проблемного навчання 7. Співвідношення діяльності вчителя і учнів 8. Організація самостійної роботи учнів 9. Забезпечення позитивної мотивації навчання 10. Забезпечення активності учнів 11. Зв’язок матеріалу з життям, з практикою
 67. 67. Технологічна картка аналізу уроку 12. Володіння вчителем способами створення проблемних ситуацій 13. Наявність зворотного зв’язку з учнями в ході уроку 14. Доцільність та ефективність використання наочності, ТЗН 15. Врахування учителем індивідуальних особливостей учнів 16. Диференціація завдань під час уроку 17. Поетапність у вивченні нового матеріалу 18. Тактовність та демократичні взаємини з дітьми 19. Раціональність використання часу
 68. 68. Технологічна картка аналізу уроку 20. Ефективність контролю за роботою учнів, оцінка знань та вмінь 21. Адекватність самооцінки учня оцінці вчителя 22. Розробка алгоритму для виконання домашнього завдання 23. Підведення підсумків уроку 24. Ступінь емоційного впливу уроку на учнів 25. Відповідність типу уроку поставленій меті Критерії кількості балів: 3 б. – виконується повністю 2 б. – виконується в основному 1 б. – виконується частково 0 б. – не виконується
 69. 69. Картка здійснення самоаналізу уроку № п/п Параметри самоаналізу Оцінка Ідеал 1. Побудова уроку на основі програмних вимог, змісту навчання 2. Врахування вимог до сучасного уроку 3. Впровадження ППД в планування уроку 4. Інтеграція змісту уроку 5. Врахування рівня розвитку учнівського колективу 6. Врахування психологічних особливостей учнів 7. Мотивація учня до навчальної діяльності Я
 70. 70. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Побудова уроку як цілісної системи взаємодій вчителя та учнів на основі співробітництва Врахування складних педагогічних ситуацій, рівня зацікавленості учнів до предмета (під час планування уроку) Створення позитивного морально-психологічного клімату Пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу Визначення ступенів емоційного впливу уроку на учнів Розвиток в учнів навичок самоконтролю Забезпечення умов під час уроку для самовизначення особистості, реалізації внутрішніх резервів
 71. 71. 15. 16. Розвиток ініціативи і самостійності учнів, індивідуальних навчальних досягнень, спонукання до творчості Визначення та комплексне вирішення триєдиної мети уроку (освітньої, виховної та розвивальної) 17. Оперування науковою термінологією 18. Вибір типу уроку в залежності від його дидактичної мети Використання активних методів навчання 19. 21. Застосування нетрадиційних форм проведення уроку Застосування інноваційних технологій 22. Створення проблемних ситуацій 20.
 72. 72. Використання різноманітних наочних статистичних матеріалів 24. Використання на уроці матеріалу про сучасні досягнення науки і практики 23. 25. Встановлення і зв’язок матеріалу уроку з іншими предметами (міжпредметні зв’язки) 26. Впровадження в хід уроку аудіовізуальних методів навчання, мультимедійних засобів 27. Використання завдань, що розвивають творчу уяву, когнітивні здібності учнів 28. Здійснення диференціації та індивідуалізації навчання на окремих етапах уроку
 73. 73. Впровадження методів проблемного і діалогового навчання 30. Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання 29. 31. Розвиток гуманітарного мислення 32. Наявність зворотного зв’язку з учнями в ході уроку 33. Виключення перевтоми учнів 34. Різнорівневі домашні завдання Адекватність методів і прийомів навчання цілям і змісту навчання 36. Співвідношення мети і завдань уроку 35. 37. Конкретизація мети під час всього ходу уроку
 74. 74. 38. Врахування результатів аналізу, контролю ЗУН (під час планування уроку) 38. Співставлення результатів уроку з його цільовими настановами 40. Діагностика причин, що впливають на якість пізнавальної діяльності 41. Дотримання відповідних санітарногігієнічних вимог
 75. 75. 42. Раціональність використання часу уроку 43. Управління власним емоційним станом 44. Забезпечення поетапної обробки всіх етапів уроку 45. Передбачення близьких і віддалених результатів навчально-виховного процесу 46. Внесення коректив у планування навчального процесу на основі рефлексивного самоаналізу уроку

×