Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Insight251011_talous_start-up_tuloslaskelma_tase

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Insight251011_talous_start-up_tuloslaskelma_tase (20)

Anzeige

Weitere von Spinno Enterprise Center (20)

Anzeige

Insight251011_talous_start-up_tuloslaskelma_tase

 1. 1. Yrityksen johtaminen tuloslaskelman ja taseen avulla
 2. 2. Talousraportit <ul><li>Tuloslaskelma </li></ul><ul><ul><ul><li>Kuvastaa yrityksen ja toimintojen kannattavuutta tiettynä ajanjaksona </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laaditaan suoriteperusteisesti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> Ei kuvaa suoraan yritykseen tulevia ja yrityksestä lähteviä rahavirtoja </li></ul></ul></ul><ul><li>Tase </li></ul><ul><ul><ul><li>Kertoo varallisuuden tietyllä hetkellä </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vastattavaa (= miten yritys on rahoitettu) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vastaavaa (= yrityksen varallisuus, johon rahoitus on sitoutunut) </li></ul></ul></ul><ul><li>Maksuvalmius </li></ul><ul><ul><ul><li>Kassavirta- ja rahoituslaskelma </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuvastaa yritykseen tulevia ja yrityksestä lähteviä rahavirtoja </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Suoriteperusteisuus <ul><li>Tulot ja menot syntyvät kun hyödyke vaihtaa omistajaa tai haltijaa </li></ul><ul><li>Tuotto = tilikauden tulot </li></ul><ul><li>Menot jaksotetaan tilikauden kuluiksi sen mukaan, kun niitä on tarvittu tilikauden tulojen (eli tuottojen - esimerkiksi liikevaihdon - aikaan saamiseen) </li></ul><ul><li>Liikevaihto = varsinaisen myyntitoiminnan tuotot – alennukset ja myynnin määrään perustuvat verot (esim. alv) </li></ul><ul><li>Huom! Yrityksellä voi olla muitakin tuottoja kuin liikevaihto. </li></ul>
 4. 4. Tuloslaskelma (KPA) <ul><li>Liikevaihto </li></ul><ul><li>+/- Lopputuote ja keskeneräisen varaston arvon muutos </li></ul><ul><li>+ Liiketoiminnan muut tuotot </li></ul><ul><li>Materiaalit ja palvelut </li></ul><ul><ul><li>Aineet ja tarvikkeet </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>- Ostot tilikauden aikana </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>+/- Aine- ja tarvikearastojen arvon muutos </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- Ulkopuoliset palvelut </li></ul></ul></ul><ul><li>Henkilöstökulut </li></ul><ul><li>Poisto ja arvonalentumiset </li></ul><ul><li>Liiketoiminnan muut kulut </li></ul><ul><li>= Liikevoitto </li></ul><ul><li>+ / - rahoituserät </li></ul><ul><li>= Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja </li></ul><ul><li>- Tuloverot </li></ul><ul><li>= Tilikauden voitto </li></ul>
 5. 5. Tase
 6. 6. Esimerkki: Mittaus Oy <ul><li>Yrityksen myynti 1. tilikauden aikana on 1500 kpl mittalaitteita hintaan 100 € / kpl (ilman alv) </li></ul><ul><li>Asiakkaina olevat jälleenmyyjät ovat maksaneet tuotteet 1200 kpl:n osalta </li></ul><ul><li>Yritys on ostanut raaka-aineita 2000 laitetta varten hintaan 40 € / kpl (ilman alv), jotka on maksettu 1800 kpl:n osalta </li></ul><ul><li>Henkilöstömenot ovat 70.000 € (pääsääntöisesti kehitystyötä) </li></ul><ul><li>Muut menot 15.000 € </li></ul><ul><li>Investoinnit ovat 15.000 € 10 vuoden pitoajalla </li></ul><ul><li>Osakepääoma on 8.000 € </li></ul><ul><li>Laina 60.000 € 4% korolla p.a. </li></ul><ul><li>Lainan korko ja verot maksetaan vasta tilikauden päättymisen jälkeen </li></ul><ul><li> TEE YRITYKSEN TULOSLASKELMA JA TASE </li></ul>
 7. 7. Tarkista tuloslaskelmasta ja taseesta <ul><li>Yrityksen tuloksentekokyky ja katetasot. Jos tulos on negatiivinen, niin analysoi, mitkä kustannustekijät ovat vieneet tuloksen negatiiviseksi ja mikä olisi myynnin kriittinen piste, jotta tulos olisi positiivinen . </li></ul><ul><li>Yrityksen poisto- ja aktivointipolitiikka. Erityisesti tarkista aineettoman omaisuuden aktivointiperiaatteet ja mistä aineettoman omaisuuden aktivoinnit muodostuvat, ja että aktivointiedellytykset täyttyvät (kts. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20081066). </li></ul><ul><li>Oman pääoman tilanne (Oma pääoma on positiivinen). </li></ul><ul><li>Vakavaraisuus eli oman pääoman suhde koko pääomaan. Luo myös yleiskatsaus taseen varallisuuden rakenteesta. Toisin sanoen kuinka suuri osa taseesta painottuu likvideihin ja ”varmaan” varallisuuteen ja kuinka suuri osa epävarmaan ”aineettomaan” varallisuuteen. Mikäli taseessa on paljon aineetonta varallisuutta, tulisi yrityksen rahoituksen olla enemmän oman pääoman ehtoista kuin vieraanpääoman. Toisin sanoen, yrityksen pitäisi välttää rahoittamasta velalla vaikeasti likvidoitavissa olevaa omaisuutta tai jopa epävarmaa ”aineetonta” omaisuutta. </li></ul><ul><li>Vaihto-omaisuuden eri erien kiertonopeudet sekä käyttöpääoman tarve. Pohdi toimenpiteet, joilla tarvittavan käyttöpääoman määrää voidaan vähentää. </li></ul><ul><li>Maksuvalmius eli rahoitusomaisuuden suhde ostovelkoihin. Koska tase on vain poikkileikkaus tietystä hetkestä, pohdi myös lähikuukausien rahoitustilanne ja syntyvät menot. </li></ul>
 8. 8. Tuloslaskelma Liikevaihto - muuttuvat kulut = Myyntikate - kiinteät kulut = Käyttökate - poistot = Liikevoitto + / - rahoituserät = Tulos ennen veroja - verot = Nettotulos
 9. 9. Mitä eri katteet kertovat? <ul><li>Mistä se kertoo, jos yrityksen myyntikate on jo negatiivinen? </li></ul><ul><li>Mitä, jos myyntikate on positiivinen, mutta käyttökate on negatiivinen? </li></ul><ul><li>Entä, jos käyttökate on positiivinen, mutta liikevoitto on negatiivinen? </li></ul><ul><li>Entä, jos liikevoitto on positiivinen, mutta tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on negatiivinen? </li></ul>
 10. 10. Miksi on järkevää jaotella kulut muuttuviin ja kiinteisiin? <ul><ul><li>Auttaa varmistamaan, että tuote on hinnoiteltu oikein. </li></ul></ul><ul><ul><li>Auttaa laskemaan myynnin kriittisen pisteen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Helpottaa kustannusten kohdistamista eri tuoteryhmille. Esimerkiksi toimintolaskennassa kaikkia kustannuksia käsitellään kuin muuttuvia kustannuksia. </li></ul></ul>
 11. 11. Myynnin kriittisen pisteen laskeminen <ul><ul><li>Mitä yrityksen myyntikate % kertoo? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Myyntikate % = 100* Myyntikate / Liikevaihto </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Mitä kertoo: LV krp * Myyntikate % </li></ul></ul><ul><ul><li>Ratkaistaan </li></ul></ul><ul><ul><li>LV krp = 100*(kikut + poistot + rahoituserät) / Myyntikate % </li></ul></ul>
 12. 12. Pohdittavaa katteiden soveltamisesta myynnissä ja hinnoittelussa <ul><li>Kuinka paljon tulee liikevaihdon kasvaa, jos yrityksen myyntikateprosentti on 5% ja yritykselle syntyy 1000 euron ”ylimääräinen” kiinteä kustannus, jota ei päästä laskuttamaan asiakkaalta? </li></ul><ul><li>Onko yrityksen järkevää antaa asiakkaalle 2% alennus, jos saa lyhennettyä asiakkaan maksuaikaa 2 viikolla (esimerkiksi 21pv  7pv) </li></ul><ul><li>Jos tuotteen myyntikate % ennen alennuksia on 20% ja myyjä antaa 5% alennuksen asiakkaalle, kuinka paljon myyntimäärän tulee kasvaa, jotta alennus on saatu katettua? </li></ul>
 13. 13. Käyttöpääoman sitoutuminen yrityksen toimintaan Aika Kustannuskertymä Raaka-aineet Työvoima ym. kustannukset Myynti Maksu
 14. 14. Velan vipuvaikutus, liikeriski ja rahoitusriski
 15. 15. Liikeriski <ul><li>Kertoo kuinka herkästi liikevoitto tai tulos vaihtelee riippuen: </li></ul><ul><ul><li>myyntimäärän vaihtelusta </li></ul></ul><ul><ul><li>myyntihintojen vaihtelusta </li></ul></ul><ul><ul><li>kustannustekijöiden vaihtelusta </li></ul></ul><ul><ul><li>kustannusrakenteesta </li></ul></ul>
 16. 16. Esimerkki liikeriskistä <ul><ul><li>Yrityksen vuotuinen myynti 1000 kappaletta hilavitkuttimia hintaan 500 € / kpl. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kokonaiskustannukset ovat 300.000 € , josta muuttuvia kustannuksia ovat 100 € / kpl </li></ul></ul><ul><ul><li>Yrityksen pääoman tarve on 1.000.000 € , josta omaa pääomaa on 300.000 € . Vieraan pääoman korko on 6%. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuinka paljon yrityksen tulos ennen veroja muuttuu, jos myyntimäärä laskee 30%? </li></ul></ul><ul><ul><li>Entä, jos muuttuvien kustannusten osuus olisi alkuperäisessä tilanteessa 200 € / kpl ja kiinteät kustannukset olisivat 100.000 € (yhteensä siis samat 300.000 €), ja myynti laskee 30% ? </li></ul></ul>

×