Teaching for understanding

‫کاربرد تدریس برای فهمیدن در دوره متوسطه‬
‫‪Teaching for Understanding‬‬
‫سوسن بالغی زاده‬
‫دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی‬
‫‪ ‬مبانی نظری به کار‬
‫گرفته شده در مقاله‬
‫‪‬‬

‫پروژه« تدریس برای فهمیدن» ) این پروژه تحت هدایت‬
‫محققان دانشگاه هاروارد که در مرکز پروژه صفر کار‬
‫می کنند اجرا شده است(. برای اطلاعات بیشتر در‬
‫مورد پروژه صفر )‪ ( project zero‬می توانید به‬
‫آدرس :‬
‫‪.www.pz.harvard.edu‬مراجعه کنید‬
‫) پروژه صفر یک مرکزپژوهشی وابسته به بخش تحصیلت‬
‫تکمیلی دانشکده تعلیم و تربیت دانشگاه هاروارد می باشد.(‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫نظریه هوش های چندگانه ) هوش کلمی/ زبانی، هوش بصری/‬
‫فضایی، هوش منطقی/ ریاضی، هوش میان فردی، هوش درون‬
‫فردی، هوش بدنی/جنبشی، هوش طبیعت گرایی(‬
‫نظریه پنج ذهن گاردنر‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫ذهن دیسیپلینی : ‪disciplined mind‬‬
‫‪synthesized mind‬‬
‫ذهن ترکیب کننده:‬
‫ذهن خل ق : ‪creative mind‬‬
‫‪ethical mind‬‬
‫ذهن اخلیقی:‬
‫‪respectful mind‬‬
‫ذهن محترمانه:‬
‫ دانستن‬

(understanding) ‫فهمیدن‬

knowing))
‫دستیابی به دانستن :‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫نیازبه باور ندارد.‬
‫نیاز به ساختن دانش ندارد.‬
‫نیاز به تجربه ندارد.‬
‫نیاز به مشارکت ندارد.‬
‫نیاز به اتصال دانش ندارد.‬
‫بسیاری از مواقع نیاز به معلم ندارد.‬
‫در دانستن:‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫یادگیرنده به قدرت دانش پی نمی برد.‬
‫یادگیرنده زیبایی دانش را احساس‬
‫نمی کند.‬
‫یادگیرنده پس از کسب دانش احساس‬
‫توانمندی نمی کند.‬
‫یادگیرنده از کسب دانش احساس لذت‬
‫نمی کند.‬
‫تدریس برای دانستن یا‬
‫تدریس برای فهمیدن ؟‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای فهمیدن معلم نیاز به ارائه مثال های متنوع‬
‫دارد.‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای فهمیدن انفصال دانش به اتصال مبدل‬
‫می شود.‬
‫در تدریس برای فهمیدن دانش آموزان و معلم با ارتباط‬
‫دادن اطلاعات به یکدیگر مباحث مولد ایجاد می کنند.‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای «فهمیدن» عملکرد دانش آموزان از‬
‫مشاهده به مشارکت مبدل می شود، در حالی که در‬
‫«دانستن» عملکرد دانش آموزان در سطح مشاهده کردن‬
‫باقی می ماند.‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای فهمیدن دانش و تجربه پیشین بازسازی‬
‫می شود.‬
‫‪ ‬تدریس برای فهمیدن در محیط‬
‫های غیر کلسی شکل می گیرد.‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫فهمیدن در محیط های آموزشی غیر رسمی شکل می گیرد.‬
‫دانش آموزان دانش و تجربه اولیه خود را از محیط های‬
‫غیر رسمی به دست آورده و در محیط رسمی آن را شکل‬
‫داده و به آن چهارچوب علمی می بخشند.‬
‫غنای تجربه های غیر رسمی دانش آموزان پشتوانه تدریس‬
‫برای فهمیدن است.‬
‫نقش پرسش درتدریس‬
‫برای فهمیدن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای فهمیدن پرسش های معلم‬
‫ابزاری است برای پی بردن به میزان فهم‬
‫دانش آموزان‬
‫در تدریس برای دانستن پاسخ ها یکسان و از‬
‫پیش تعیین شده است، در حالی که در تدریس‬
‫برای فهمیدن ما به تعداد دانش آموزان‬
‫می توانیم پاسخ های متعدد صحیح داشته باشیم.‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫در تدریس برای فهمیدن پرسش ها دانش‬
‫آموزان را از مشاهده به مشارکت دعوت‬
‫می کند.‬
‫دانش آموزان از طریق پرسش های معلم هدایت‬
‫می شوند.‬
‫دانش آموزان از طریق پرسش ها به تفکر چند‬
‫وجهی دست پیدا می کنند.‬
1 von 17

Recomendados

What Makes Great Infographics von
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsSlideShare
1.1M views1 Folie
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization von
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation OptimizationOneupweb
926.7K views21 Folien
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare von
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to SlideshareSTOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to SlideshareEmpowered Presentations
932.2K views13 Folien
Masters of SlideShare von
Masters of SlideShareMasters of SlideShare
Masters of SlideShareKapost
979.8K views30 Folien
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing von
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content MarketingHow To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content MarketingContent Marketing Institute
1.1M views33 Folien
You Suck At PowerPoint! von
You Suck At PowerPoint!You Suck At PowerPoint!
You Suck At PowerPoint!Jesse Desjardins - @jessedee
1.4M views61 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Teaching for understanding

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع... von
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...PEDAGOGY.IR
369 views42 Folien
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیانDr. Farideh Mashayekh
9 views2 Folien
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری von
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریPEDAGOGY.IR
218 views30 Folien
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال von
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال Dr. Farideh Mashayekh
13 views43 Folien
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیPEDAGOGY.IR
678 views53 Folien
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال von
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالPEDAGOGY.IR
2K views44 Folien

Similar a Teaching for understanding(20)

نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع... von PEDAGOGY.IR
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
نگاهی راهبردی به تحول پداگوژی (علم وهنر یاددهی-یادگیری) درپیوند با سواد اطلاع...
PEDAGOGY.IR 369 views
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری von PEDAGOGY.IR
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیریتاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه وعمل پداگوژی : علم وهنر یاددهی-یادگیری
PEDAGOGY.IR 218 views
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال von Dr. Farideh Mashayekh
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش و جایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von PEDAGOGY.IR
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
PEDAGOGY.IR 678 views
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال von PEDAGOGY.IR
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتالنقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
نقش وجایگاه رویکردهای یاددهی-یادگیری در محیط های یادگیری عصر دیجیتال
PEDAGOGY.IR 2K views
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری von Dr. Farideh Mashayekh
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری  تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
تاملی برتحول اندیشه و عمل پداگوژی: علم و هنر یاددهی-یادگیری
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی von Dr. Farideh Mashayekh
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسیمفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
مفاهیم نو و رویکردهای نوین به فرایند یاددهی-یادگیری در حوزه برنامه ریزی درسی
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه von PEDAGOGY.IR
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانهنگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
نگاهی نو به رویکرد های یاددهی-یادگیری در عصر اطلاعات و رسانه
PEDAGOGY.IR 323 views
تربيت معنوي و اخلاقي شاه von Homa Raeisdana
تربيت معنوي و اخلاقي شاهتربيت معنوي و اخلاقي شاه
تربيت معنوي و اخلاقي شاه
Homa Raeisdana164 views
دامن کلوش von simakade
دامن کلوشدامن کلوش
دامن کلوش
simakade46 views
Mentors Training For Medical Education von mansoor masjedi
Mentors Training For Medical EducationMentors Training For Medical Education
Mentors Training For Medical Education
mansoor masjedi588 views
21اصل برای یک معلم خوب von reza kaboli
21اصل برای یک معلم خوب21اصل برای یک معلم خوب
21اصل برای یک معلم خوب
reza kaboli129 views
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال von PEDAGOGY.IR
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتالسواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
سواد اطلاعات رسانه ها : پیش بایست و پیامد یادگیری در عصر دیجیتال
PEDAGOGY.IR 1.9K views
Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali von Ali Dalili
 Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali
Basir - Aabyek - مشاوره های دینی - Ali Dalili daliliali @daliliali
Ali Dalili101 views
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation von Soraya Ghoddousi
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentationESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
ESP- Chapter10 -Translated by Soraya Ghoddousi for oral presentation
Soraya Ghoddousi86 views

Teaching for understanding

 • 1. ‫کاربرد تدریس برای فهمیدن در دوره متوسطه‬ ‫‪Teaching for Understanding‬‬ ‫سوسن بالغی زاده‬ ‫دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی‬
 • 2. ‫‪ ‬مبانی نظری به کار‬ ‫گرفته شده در مقاله‬
 • 3. ‫‪‬‬ ‫پروژه« تدریس برای فهمیدن» ) این پروژه تحت هدایت‬ ‫محققان دانشگاه هاروارد که در مرکز پروژه صفر کار‬ ‫می کنند اجرا شده است(. برای اطلاعات بیشتر در‬ ‫مورد پروژه صفر )‪ ( project zero‬می توانید به‬ ‫آدرس :‬ ‫‪.www.pz.harvard.edu‬مراجعه کنید‬ ‫) پروژه صفر یک مرکزپژوهشی وابسته به بخش تحصیلت‬ ‫تکمیلی دانشکده تعلیم و تربیت دانشگاه هاروارد می باشد.(‬
 • 4. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نظریه هوش های چندگانه ) هوش کلمی/ زبانی، هوش بصری/‬ ‫فضایی، هوش منطقی/ ریاضی، هوش میان فردی، هوش درون‬ ‫فردی، هوش بدنی/جنبشی، هوش طبیعت گرایی(‬ ‫نظریه پنج ذهن گاردنر‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ذهن دیسیپلینی : ‪disciplined mind‬‬ ‫‪synthesized mind‬‬ ‫ذهن ترکیب کننده:‬ ‫ذهن خل ق : ‪creative mind‬‬ ‫‪ethical mind‬‬ ‫ذهن اخلیقی:‬ ‫‪respectful mind‬‬ ‫ذهن محترمانه:‬
 • 6. ‫دستیابی به دانستن :‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫نیازبه باور ندارد.‬ ‫نیاز به ساختن دانش ندارد.‬ ‫نیاز به تجربه ندارد.‬ ‫نیاز به مشارکت ندارد.‬ ‫نیاز به اتصال دانش ندارد.‬ ‫بسیاری از مواقع نیاز به معلم ندارد.‬
 • 7. ‫در دانستن:‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫یادگیرنده به قدرت دانش پی نمی برد.‬ ‫یادگیرنده زیبایی دانش را احساس‬ ‫نمی کند.‬ ‫یادگیرنده پس از کسب دانش احساس‬ ‫توانمندی نمی کند.‬ ‫یادگیرنده از کسب دانش احساس لذت‬ ‫نمی کند.‬
 • 8. ‫تدریس برای دانستن یا‬ ‫تدریس برای فهمیدن ؟‬
 • 9. ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای فهمیدن معلم نیاز به ارائه مثال های متنوع‬ ‫دارد.‬
 • 10. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای فهمیدن انفصال دانش به اتصال مبدل‬ ‫می شود.‬ ‫در تدریس برای فهمیدن دانش آموزان و معلم با ارتباط‬ ‫دادن اطلاعات به یکدیگر مباحث مولد ایجاد می کنند.‬
 • 11. ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای «فهمیدن» عملکرد دانش آموزان از‬ ‫مشاهده به مشارکت مبدل می شود، در حالی که در‬ ‫«دانستن» عملکرد دانش آموزان در سطح مشاهده کردن‬ ‫باقی می ماند.‬
 • 12. ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای فهمیدن دانش و تجربه پیشین بازسازی‬ ‫می شود.‬
 • 13. ‫‪ ‬تدریس برای فهمیدن در محیط‬ ‫های غیر کلسی شکل می گیرد.‬
 • 14. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫فهمیدن در محیط های آموزشی غیر رسمی شکل می گیرد.‬ ‫دانش آموزان دانش و تجربه اولیه خود را از محیط های‬ ‫غیر رسمی به دست آورده و در محیط رسمی آن را شکل‬ ‫داده و به آن چهارچوب علمی می بخشند.‬ ‫غنای تجربه های غیر رسمی دانش آموزان پشتوانه تدریس‬ ‫برای فهمیدن است.‬
 • 16. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای فهمیدن پرسش های معلم‬ ‫ابزاری است برای پی بردن به میزان فهم‬ ‫دانش آموزان‬ ‫در تدریس برای دانستن پاسخ ها یکسان و از‬ ‫پیش تعیین شده است، در حالی که در تدریس‬ ‫برای فهمیدن ما به تعداد دانش آموزان‬ ‫می توانیم پاسخ های متعدد صحیح داشته باشیم.‬
 • 17. ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫در تدریس برای فهمیدن پرسش ها دانش‬ ‫آموزان را از مشاهده به مشارکت دعوت‬ ‫می کند.‬ ‫دانش آموزان از طریق پرسش های معلم هدایت‬ ‫می شوند.‬ ‫دانش آموزان از طریق پرسش ها به تفکر چند‬ ‫وجهی دست پیدا می کنند.‬