สื่อแนะแนวการศึกษาต่อม.3ภาค1 ปี57

พัน พัน
พัน พันครูสอนคอมพิวเตอร์ um โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
แนวทางการศึกษาต่อ 
ของ 
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย 
นางอุไรวรรณมะลิลา 
ครูแนะแนว 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
แนวทางการศึกษาต่อ 
เมื่อจบชั้น ม.3 
สายสามัญ 
สายอาชีพ 
สถาบัน อื่นๆ 
ทหาร ตารวจ
การศึกษาต่อสายสามัญ
สายสามัญ 
(ม.4-ม.6) 3ปี 
เรียนต่อ 
มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก
สายสามัญ ( ม.4-ม.6) 
เรียนได้ที่ 
โรงเรียนรัฐบาล (สพฐ.) โรงเรียนสาธิต (สกอ.) โรงเรียนเอกชนและการศึกษานอกโรงเรียน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จัดการเรียน 8กลุ่มสาระ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน 
กลุ่มสาระภาษาไทย 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระศิลปะ 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม 
-กลุ่มสาระฯ เน้น วิทย์ –คณิต 
-กลุ่มสาระฯ เน้น ภาษา –คณิต (อังกฤษ) 
-กลุ่มสาระฯ เน้น ภาษา –(ฝรั่งเศส ,เยอรมัน ,จีน ,ญี่ปุ่นฯ) 
-กลุ่มสาระฯ อื่นๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ , ธุรกิจ , สังคม ,ศิลปะ , พลศึกษา ฯลฯ 
*กลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม แต่ละโรงเรียนอาจจัดแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับความถนัด และความพร้อมของโรงเรียน*
แนวทางการศึกษาต่อ เมื่อจบชั้น ม.6 
มหาวิทยาลัยเปิด 
มหาวิทยาลัยปิด 
พยาบาล -สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยเอกชน 
สถาบันอื่นๆ
จุฬาฯ , ม.เกษตรศาสตร์ , ม.มหิดล , ม.ขอนแก่น , ม.ธรรมศาสตร์ , ม.เชียงใหม่ , ม.นเรศวร , ม.ศรีนครินทรวิโรฒ , ม.สงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีฯ(พระนครเหนือ,ลาดกระบัง, พระจอมเกล้าธนบุรี) , ม.ทักษิณ , ม.มหาสารคาม ม.อุบลราชธานี ,ม.บูรพา , ม.พะเยา , ม.วลัยลักษณ์ , ม.แม่ฟ้าหลวง ม.แม่โจ้ ,ม.เทคโนโลยีราชมงคล, ว.แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ม.ราชภัฎ และ ว.แพทยศาสตร์ กทม. และวชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยปิด
มหาวิทยาลัยรามคาแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเปิด
ว.พยาบาลตารวจ / ทหาร(อากาศ,บก,เรือ) 
ว.พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ว.พยาบาลสภากาชาดไทย 
พยาบาล -สาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเอกชน 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยเกริก 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ว.พลศึกษา 
ว.การชลประทาน 
ว.ช่างศิลป์ 
สถาบันอาชีวศึกษา 
สถาบันการบินพลเรือน 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 
ว.นาฏศิลป์ 
ร.ร.ไปรษณีย์ไทย 
ร.ร.สถานฝึกอบรมทางวิชาการนาเข้าและส่งออก 
สถาบันอื่นๆ
การศึกษาต่อสายอาชีวศึกษา
สายอาชีพ (ปวช.) 3ปี 
ปวส. 2ปี 
ป.ตรี 2ปี 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ปริญญาตรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เวลาเรียน 3ปี 
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 
ว.เทคนิค / ว.อาชีวศึกษา / ว.เกษตรกรรม / ว.สารพัดช่าง / ว.การอาชีพ 
สายอาชีวศึกษา 
เรียนได้ที่
2.เกษตรกรรม 
ประเภทสาขาวิชา 
3.พาณิชยกรรม 
1.อุตสาหกรรม 
4.คหกรรม 
5.ศิลปกรรม
ศึกษา ด้านการหล่อโลหะทุกชนิด การเชื่อมโลหะทุกชนิด,การเคลือบโลหะ โลหะวิทยา,การประเมินราคาโลหะ ฯ 
สาขาวิชาช่างโลหะ 
ศึกษา ด้านงานโลหะ , การใช้เครื่องกล ทุกชนิด , การเชื่อมโลหะฯ 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 1. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม
ด้านการตรวจซ่อมบารุง สภาพ เครื่องยนต์ รถยนต์, การพ่นสีรถยนต์ฯ 
ด้านงานไฟฟ้าทั่วไป , เครื่องกลไฟฟ้า ควบคุมไฟฟ้าในโรงงาน ,ระบบเครื่องทา ความเย็น ,อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
สาขาวิชาช่างยนต์ 1. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ศึกษาทางทฤษฎี และ ปฏิบัติ วิชา เครื่องรับ –ส่งวิทยุ ,โทรทัศน์ ระบบโทรคมนาคม , วงจร อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมใหม่ 
ศึกษาด้านการคานวณออกแบบโครงสร้าง, การเขียนแบบ , การประมาณราคา ก่อสร้าง ฯ 
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ศึกษาด้านการทาแผนที่งาน , แผน ที่จากภาพถ่ายทางอากาศ ฯ 
รังวัดที่ดิน 
ศึกษาด้านวิศวกรรม เกี่ยวกับงานการ ทาง , งานสารวจ , งานโครงสร้าง ระบบสุขาภิบาลฯ 
สาขาวิชาช่างสารวจ 1. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม 
สาขาวิชาช่างโยธา
ศึกษาด้านพื้นฐานของช่างอุตสาหกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เขียนแบบวิศวกรรม , ทฤษฎีเกี่ยวกับงาน อุตสาหกรรมฯ สาขาวิชา ช่างเทคนิค อุตสาหกรรม สาขาวิชา การถ่ายภาพและ ภาพยนตร์ 
ศึกษาวิชาการถ่ายภาพ , ถ่ายภาพยนตร์ และ เทคโนโลยีทางโทรทัศน์ , อุปกรณ์ เครื่องมือการ ถ่ายภาพ 1. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างเทคโนโลยีเครื่อง จักรกลเกษตร 
ศึกษาด้านการซ่อมเครื่องจักร การบารุงรักษา เครื่องทุ่นแรงทาง การเกษตร , การผลิตเครื่องมือทางการ เกษตรและชลประทานเพื่อการเกษตรฯ สาขาวิชา ช่างเคหะภัณฑ์ 
ศึกษาออกแบบการผลิตเครื่องเรือน เขียน แบบ , ออกแบบ , พัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับเครื่องไม้ ฯ 1. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม
1. ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างผลิตเครื่องมือ และแม่พิมพ์ 
ศึกษาการแปรรูปโลหะด้วยเครื่องมือ กล , เครื่องเจาะ เครื่องไส , เครื่อง เจียระไน , การออกแบบชิ้นส่วนการ ผลิต ฯ สาขาวิชา การพิมพ์ 
ศึกษาด้านการอุตสาหกรรมการพิมพ์ การ ถ่ายภาพการพิมพ์, 
การแยกสีการพิมพ์ ,เรียงพิมพ์ ฯ
ศึกษาการผลิตเครื่องประดับ ,ออกแบบ การทา ตัวเรือน , การหล่อเครื่องประดับ สาขาวิชา ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 
ศึกษาการออกแบบเสื้อผ้า , ออกแบบ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้า , อุตสาหกรรม เสื้อผ้า ฯ สาขาวิชา ช่างแม่พิมพ์ อัญมณี 1.ประเภทวิชาช่าง อุตสาหกรรม
ศึกษาทางด้านพืชไร่ , ไม้ผล พืชผัก พืชสวนประดับ , ปฐพีวิทยา , การปรับปรุงพันธ์ พืช ฯ 2. ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชา พืชศาสตร์ สาขาวิชา สัตวศาสตร์ 
ศึกษาการเลี้ยง และจัดการฟาร์ม ทางด้านสัตว์ใหญ่ , สัตว์เล็ก สัตว์ปีก ฯ
สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหาร 
ศึกษาการแปรรูป , การถนอมอาหาร , ผลิตภัณฑ์การเกษตร , ควบคุมและ วิเคราะห์คุณภาพอาหารและการ สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม สาขาวิชา การจัดการ ธุรกิจเกษตร 
ศึกษาการจัดการวางแผนกาลังคน ควบคุมการผลิตและการจาหน่าย ผลิตผลทางการเกษตร 2. ประเภทวิชา เกษตรกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีการยาง 
ศึกษาเทคโนโลยีการยาง , การ ควบคุมการผลิตอุตสาหกรรมยางดิบ ยางสาเร็จรูป ฯ สาขาวิชา การประมง 
ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า , การอนุรักษ์ สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ประมง 2. ประเภทวิชา เกษตรกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
ศึกษาการออกแบบและตกแต่ง สถานที่ , งานภูมิทัศน์ ตกแต่งไม้ ดอก ไม้ประดับ ฯ 2. ประเภทวิชา เกษตรกรรม
3. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา บัญชี 
ศึกษาการจัดทาบัญชี , งบการเงินของ ธุรกิจทุกรูปแบบ , การตรวจสอบ บัญชี สาขาวิชา เลขานุการ 
ศึกษาด้านการปฏิบัติงานสานักงาน สามารถวิเคราะห์ ตัดสิน และปัญหา อย่างมีหลักการ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ 
ศึกษาหลักของคอมพิวเตอร์ การ ประมวลผล , รวบรวมข้อมูล , โปรแกรมสาเร็จต่างๆ สาขาวิชา การตลาด 
ศึกษางานบริหารธุรกิจ , การตลาด , การ ขาย , การจัดซื้อ ,บริหารคลังพัสดุ งานวิจัย และข้อมูลการตลาด ฯ 3. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชา การเงิน การธนาคาร 
ศึกษาหลักการเศรษฐศาสตร์ , การบัญชี การเงิน , ตลาดหลักทรัพย์ ธุรกิจการ ธนาคาร การวางแผนและควบคุมทางการ เงิน สาขาวิชา การโรงแรม 
ศึกษาการปฏิบัติงานธุรกิจการโรงแรม 3. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
ศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการ บริหารและการบริการ สาขาวิชา การท่องเที่ยว สาขาวิชา การจัดการ 
ศึกษาการจัดการ , วางแผน , สั่งการ ควบคุม บริหารงานบริหาร งานสานักงาน วิเคราะห์และ ประเมินผลโครงการ งบประมาณ , ด้านแรงงาน สัมพันธ์ 3. ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4.ประเภทวิชา คหกรรม 
ศึกษาด้านเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร์ ด้านผ้า และเครื่องแต่งกาย , ออกแบบ ,การ ตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม ฯ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
ศึกษาเทคนิคการทาอาหารแบบต่างๆ วิธี ดาเนินธุรกิจด้านอาหารหลักโภชนาการ 
ศึกษาวิชาชีพทาง คหกรรมศาสตร์ การประดิษฐ์วัสดุต่างๆ ,ดอกไม้-ใบตองฯ
สาขาวิชา จิตรกรรม 
ศึกษา การเขียนภาพด้วยสีต่างๆ , ภาพหุ่นนิ่ง รูปแบบงานจิตกรรมต่างๆ , การใช้เทคนิคต่าง ๆ ด้านศิลปะ ฯ สาขาวิชา ประติมากรรม สาขาวิชา ศิลปะภาพพิมพ์ 
ศึกษางานประติมากรรมทั้งแบบนูนสูง, นูนต่า , วิธีการแกะสลัก เทคนิคและ วิธีการด้านประติมากรรม 
ศึกษางานศิลปะภาพพิมพ์ , กรรมวิธี แม่พิมพ์ร่องลึก , วิธีการพิมพ์สอดสี , ผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทางศิลปะ 5. ประเภทวิชา ศิลปกรรม
โรงเรียนเตรียมทหาร(เรือ,บก,อากาศและตารวจ) 
โรงเรียนเตรียมทหาร 
โรงเรียนจ่าอากาศ 
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
ทหาร -ตารวจ 
เรียนได้ที่ 
โรงเรียนตารวจภูธร 
โรงเรียนกรมแผนที่ทหาร 
โรงเรียนดุริยางค์ทหาร(เรือ,บก,อากาศ)
วิทยาลัยนาฏศิลป์ 
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วิทยาลัยในวังหญิง 
วิทยาลัยในวังชาย 
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 
โรงเรียนราชาพาณิชย์นาวี 
วิทยาลัยช่างศิลป์ 
สถาบันอื่นๆ 
เรียนได้ที่ 
โรงเรียนไปรษณีย์ไทย
1 von 38

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Key bi oporn2562_kruwichaituKey bi oporn2562_kruwichaitu
Key bi oporn2562_kruwichaitu
Wichai Likitponrak29.4K views
การโต้วาทีการโต้วาที
การโต้วาที
maerimwittayakom school23.8K views
แผนนาฏศิลป์ 1แผนนาฏศิลป์ 1
แผนนาฏศิลป์ 1
089823002916.7K views
เฉลยสอวนBio60เฉลยสอวนBio60
เฉลยสอวนBio60
Wichai Likitponrak195.2K views

Similar a สื่อแนะแนวการศึกษาต่อม.3ภาค1 ปี57(20)

รายวิชา ปวสรายวิชา ปวส
รายวิชา ปวส
Maxky Thonchan13.2K views
นำเสนอ  ศึกษาต่อ ม3นำเสนอ  ศึกษาต่อ ม3
นำเสนอ ศึกษาต่อ ม3
saowanee Somsuktavekul906 views
ศิลปากรศิลปากร
ศิลปากร
krunoony352 views
Pancom m1Pancom m1
Pancom m1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง168 views
Pancom m1Pancom m1
Pancom m1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง645 views
Pancom m1Pancom m1
Pancom m1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง156 views
Pancom m1Pancom m1
Pancom m1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง293 views
Pancom m1Pancom m1
Pancom m1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง167 views
605 43projectcom605 43projectcom
605 43projectcom
ภัทรานิษฐ์ ราชา47 views

Más de พัน พัน(20)

เรื่องภาษาซีเรื่องภาษาซี
เรื่องภาษาซี
พัน พัน14.8K views
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
พัน พัน538 views
การปริ้นการปริ้น
การปริ้น
พัน พัน657 views
OfficeOffice
Office
พัน พัน331 views
ยาเสพติดยาเสพติด
ยาเสพติด
พัน พัน3.9K views

สื่อแนะแนวการศึกษาต่อม.3ภาค1 ปี57