Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Disanje
Disanje
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 29 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Aktuellste (20)

Disanje

 1. 1. SISTEM ORGANA ZA DISANJE
 2. 2. Organski sistem koji omogućava • unošenje kiseonika i eliminaciju ugljen dioksida - razmenu gasova (disanje) između spoljašnje sredine (vazduh, voda) i telesnih tečnosti (krv). • u tesnoj vezi sa sistemom organa za krvotok, (kiseonik se vezuje za hemoglobin, koji je vezan za crvena krvna zrnca kičmenjaka ili je rastvoren u krvnoj plazmi kod nekih beskičmenjaka, i putem krvi doprema do svih ćelija i obrnuto, ugljen - dioksid se putem krvi transportuje od ćelija do organa za disanje).
 3. 3. • Primitivno građene višećelijske životinje (Coelenterata, Turbellaria, Rotatoria, i neke Annelida) nemaju organe za disanje. Razmena gasova sa okolinom - preko cele površine tela, difuzijom preko kože, • Više Metazoa, imaju diferenencirane disajne organe. Razmena gasova - preko respiratornog epitela Kod čoveka - površina tela je oko 2 m2 a respiratorna površina pluća je oko 100 m2. Prema tome, da li se kiseonik prima iz vazduha ili vode organi za disanje su škrge kod vodenih životinja, traheje i pluća kod suvozemnih životinja. Kod mnogih opstaje i disanje preko kože.
 4. 4. Škrge (Branchia) kod vodenih beskičmenjaka i vodenih hordata. • Škrge beskičmenjaka su kožni nabori ektodermalnog porekla. U vidu nežnih ploča ili razgranati. • na istaknutim delovima tela • Škrge hordata (ribe, larve vodozemaca) • parni nabori ždrelnog dela organa za varenje, endodermalnog i mezodermalnog porekla.
 5. 5. Škrge košljoriba (Teleostei) četiri para u 2 škržne duplje sa obe strane tela, iza glave. duplje - povezane sa ždrelom, zaštićene škržnim poklopcima (operculum). voda kroz škrge stalno cirkuliše.
 6. 6. •Svaka škrga se sastoji od škržnog luka - hrskavica kod rušljoriba, koštano tkivo kod košljoriba. •Škržni luk sa konveksne strane nosi dva niza •finih listolikih tvorevina - primarne lamele. •Površina primarnih lamela je polumesečasto nabrana - sekundarne lamele. •Sekundarne lamele - prekrivene dvorednim epitelom i predstavljaju respiratornu površinu škrga. •bogato vaskularizovane.
 7. 7. Pluća (pulmo) suvozemnih kičmenjaka. (Pluća nekih suvozemnih beskičmenjaka su rezervoari vazduha kožnog porekla, i sa plućima kičmenjaka čine - analoge tvorevine.) nastaju rano u toku embriogeneze kao izvrat (divertikulum) medioventralnog dela zida ždrela Na krajnjim ograncima respiratornih puteva, kao nabori zida su alveole - prave respiratorne površine Bogata mreža kapilara uspostavlja bliski kontakt sa respiratornim epitelom alveola gradeći vazdušno-krvnu barijeru.
 8. 8. filogenetski - prvi put kod riba plućašica (Dipnoa). Riblji mehur (organ homolog plućima kičmenjaka) kod plućašića, u uslovima suše, preuzima ulogu pluća i omogućava ovim životinjama, koje u normalnim uslovima dišu na škrge, da koriste kiseonik iz vazduha. Pluća Vertebrata su se u toku evolucije usložnjavala od običnih kesastih proširenja repatih vodozemaca, do složeno građenih sunđerastih pluća sisara
 9. 9. Definitivnim napuštanjem vodene sredine, u suvozemnih kičmenjaka je celokupno disanje preko pluća. Pluća sisara imaju najveću respiratornu površinu. Pluća deteta u vreme rađanja sadrže 20 miliona alveola, do osme godine - broj alveola 300 miliona, a pluća odraslog čoveka sadrže 700 miliona alveola, respiratorna površina pluća odraslog čoveka - do 50 puta veća od telesne površine.
 10. 10. Sistem organa za disanje sisara • sprovodni deo • respiratorni deo Sprovodni deo - sistem cevastih organa (sprovode vazduh iz spoljašnje sredine do mesta izmene gasova (vazdušno-krvne barijere) i obratno). Prolaskom kroz sprovodni sistem vazduh se zagreva. Sprovodne puteve čine: •nosne šupljine, •respiratorni deo ždrela, •grkljan, •dušnik, •bronhije, •bronhiole i •terminalne bronhiole. Respiratorni deo organa za disanje su: •respiratorne bronhiole, •alveolarni kanali, •alveolarni meškovi i •alveole. Alveole se nalaze na respiratornim bronhiolama i alveolarnim kanalima i omogućavaju razmenu gasova
 11. 11. Alveolarni kanal - Respiratorne bronhiole se nastavljaju u alveolarne kanale - vrlo tankih zidova u koje se otvaraju alveolarni meškovi i pojedinačne alveole. Veći deo zida alveolarnih kanala čine otvori blisko postavljenih alveolarnih meškova. Alveolarni meškovi se sastoje iz 2 - 4 ili više aleveola, a ulivaju se u alveolarni kanal. Mesto gde se spajaju alveolarni kanali i alveolarni meškovi obično nosi naziv atrium.
 12. 12. Plućni mehurići (alveole) Distalni završeci respiratornih puteva omogućavaju razmenu gasova između unutrašnje i spoljašnje sredine organizma preko krvno-vazdušne barijere. Zid alveola čini kontinuirani celularni omotač -respiratorni epitel i tanka bazalna membrana. Plućne epitelne ćelije, fuzionisane bazalne membrane i endotel kapilara čine vazdušno-krvnu barijeru.
 13. 13. Respiratorni epitel Respiratorni epitel čine 2 vrste ćelija: alveolarne ćelije I i alveolarne ćelije II. Alveolarne ćelije tipa I (pneumociti ili male alveolarne ćelije). - pločastog oblika - pokrivaju 95% površine alveola. - tanki citoplazmatični produžeci. - u kontaktu su sa kapilarima zida alveola. Alveolarne ćelije tipa II (velike alveolarne ćelije) - niskoprizmatične sa mikrovilima. - štrče u šupljinu alveola i - pokrivaju oko 3% površine alveola. - luče aktivnu supstancu koja - oblaže respiratorni epitel pluća. - površinski sloj se uklanja uz pomoć makrofaga i nanovo stvara Pretpostavlja se da okoloćelijski materijal luče i - Klara ćelije – prizmatične ćelije u terminalnim i respiratornim bronhiolama Alveolarne makrofage – monociti koji iz kapilara migriraju u alveole gde se transformišu u makrofage. Kada sadrže čestice prašine - prašinaste ćelije (“čiste” alveole).
 14. 14. Photo 48.12 Human lung 10x: alveolar walls and vascular network. LM.
 15. 15. Photo 48.13 Human lung 64x: alveoli; walls filled with red blood cells. LM.
 16. 16. Photo 48.16 Radioactive plutonium particle in alveolar tissue of human lung. Autoradiographic SEM.
 17. 17. Detalj alveolarne ćelije tipa II i njena veza sa ćelijom tipa I
 18. 18. Dijafragma (diaphragma) Pluća sisara smeštena su u pleuralnoj (grudnoj) duplji. Za razliku od ostalih Vertebrata, pleuralna duplja sisara je razdvojena od peritonealne (trbušne) duplje dijafragmom. Dijafragma je karakteristična samo za sisare. Dijafragma je mišićna pregrada, između pleuralne i peritonealne duplje sisara, koja svojim pokretima igra značajnu ulogu u mehanizmu disanja. Histološki: • serozna membrana, • vezivno tkivo i • poprečno-prugasto mišićno tkivo. Mišići dijafragme nastaju od vratnih miotoma a inerviraju ih nervi vratnog predela.
 19. 19. Pluća ptica kratka i slabo elastična Karakterišu se gustom mrežom respiratornih kanala, koji čine glavnu masu pluća. Razmena gasova se ne vrši u alveolama već u krajnjim ograncima respiratornih kanala u respiratornim bronhiolama. Histološka građa traheje, bronhija i bronhiola je slična kao kod sisara.
 20. 20. Za pluća ptica su karakteristične vazdušne kese - evaginacije plućnog zida. U njih ulaze grane bronhija. Po pravilu ptice imaju 5 pari vazdušnih kesa: •vratne, •međuključne, •prednje grudne •zadnje grudne i •trbušne. 1. Plućno krilo, 2. bronhus, 3. bronhije 5. srce

×