Anzeige

Rapport topographie 2016-2017

Civil Engineer um Institute of technology of cambodia
26. Jan 2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Anzeige
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Anzeige
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Anzeige
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Anzeige
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Anzeige
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Anzeige
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Anzeige
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Anzeige
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Anzeige
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Rapport topographie 2016-2017
Nächste SlideShare
stress-and-strainstress-and-strain
Wird geladen in ... 3
1 von 154
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Rapport topographie 2016-2017

 1. សាស្រសាតាចារាយ ការពិសោធន៍ទី១៖ ១. សេចក្តីស្តើម TOPOGRAPHIE (មកពីពាក្យក្កិច t o p o s =ទីកន្លែង លិង g r a p h e i n =គំលូរ)មាលល័យថា ជាវិទ្ាសា ស្ត្រន្ែល្ិក្ាពីការវា្់ន្វងែី រួចបង្ហ្ញលលើបែង់មួយ ឬន្ែលទីមួយលោយលមអិត្រីអំពីែីន្ែលវា្់ន្វង ថាវា មាលទក្មង់ន្បបធមមជាតិ(ែូចជា្ណ្ឋ្លែី) ឬ្ិប្បលិមមិត (ែូចជា្ំណង់អគារែែូវថ្នល់ជាលែើម)។ចំន្ណកឯ លគាលបំណងរប្់វាគឺលែើម្បីកំណត់ទីតំង លិងរយៈកមព្់នលចំណុចណ្មួយលៅកនុងតំបល់ន្ែលបាលែរល់ឱ្យ លិងកំណត់ទំហំនលទវីបណ្មួយ ក្បលទ្ណ្មួយ ឬតំបល់ណ្មួយ។្ក្មាប់ Trépied មាល2ក្បលេទគឺ៖ 1. Trépieds en bois៖ ល ើងរប្់វាលធវើអំលពើល ើនម៉ៃសាក់ ន្ែលលក្បើ្ក្មាប់ការោឋ្លលថ្រឬ អចល័ត លក្ពាោះវា ធងល់ លហើយមិលរីកមាឌ។ 2. Trépieds en métale (Aluminum)៖ ល ើងរប្់វាលធវើពីអាលុយមីញ៉ៃូម ន្ែលលក្បើ្ក្មាប់ការោឋ្លន្ែល លយើងក្តូវការឧបករណ៍ចល័ត លក្ពាោះវាក្សាលជាង Trépieds en bois លធវើឲ្យលគអាចកាត់បលថយបលទុកបាល មួយចំលួល។ប៉ៃុន្លរវាង្យកនុងការរីកមាឌល ើង ន្ែលលធវើឲ្យការវា្់មាលបញ្ហ្។ លោយលហតុលលោះលហើយ លគក្តូវលក្បើឆ័ក្តលែើម្បីការពារល ើងទក្មន្ែលលធវើពីអាលុយមីញ៉ៃូមកុំឲ្យរីកមាឌ លិងលធវើឲ្យ ទិលនល័យខុ្។ ២. ឧបក្រណ៍ ពិសោធន៍ ២.១.ឧបក្រណ៍ Théodolite 1. 2. 3. តួ 4. បង្អួចពន្លឺ 5. 6. 7. 8. 9. 10. សំរាប់ងាកឆ្វេង្ ឬស្ដំតតតំលៃមំមិន្រត់ 11. 12. ប្បអប់សប្ាប់ដាក់ឧបករណ៍ 13. ប្បឆ្ោង្ 14. រសបៀបក្នុងការតំស ើងឧបក្រណ៍ ពិសោធន៍ (THÉODOLITE) Vis calante 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11
 2. សាស្រសាតាចារាយ ៣.ដំសណើ រការតំស ើងឧបក្រណ៍ ជាែំបូងលយើងក្តូវលក្ ើ្លរី្លូវទីតំងឧបករណ៍ លោយែំអ័ក្ស្នឹង VIS ជា្ញ្ញ្្មាគ្ល់្ក្មាប់លធវើការ តំល ើងលូវឧបករណ៏រប្់លយើងជាមុល ចំន្ណកឯ Station ន្ែលលយើងលក្ ើ្លរី្ល ោះ គឺយកកន្លែងណ្ន្ែល ង្យក្្ួល្ក្មាប់ោក់ឧបករណ៍ លិងង្យកនុងការលធវើអំណ្លមុំ។កនុងករណីតំល ើងឧបករណ៍លៅលលើែីេក់ ឬខ្ាច់ លយើងក្តូវោក់កល់បលទោះកាត្រ លែើម្បីឲ្យវាមាលលំលឹង។ កនុងការតំល ើង Trépied លយើងក្តូវោក់ល ើងទក្មឲ្យឃ្ល្តគាន្ក្បន្ហលកលែោះន្ម៉ៃត លិងមិលឲ្យធំលពកល ៀ្ វាងការលែើរប៉ៃោះពី្ំណ្ក់អនកលែើរកាត់។ ប ទ្ប់មកតំល ើងល ើងទក្មរួចរាល់លហើយ លយើងក្តូវលធវើយ្ងណ្ឲ្យអ័ក្ស ្នឹងលៅចំចំលុចកណ្ត្ល ឬក្បហាក់ក្បន្ហលចំលុចកណ្ត្ល តមរយៈការលមើលតមក្បលហាងល្ច្ Écrou ន្ែល លៅលក្កាម Plateau។ប ទ្ប់ពីល ោះ លយើងក្តូវលមើលថា លតើ Plateau រាបល្មើឬអត់? លបើមិលទាល់ល្មើលអលទ លយើងក្តូវ ន្ក្ក្មួលល ើងទក្មឲ្យរាបល្មើលអ រួចទោះតិចៗលលើ Plateau លិងជាល់លលើល ើងទក្ម។ប ទ្ប់មកលទៀតលយើងយក ឧបករណ៍លចញពីក្បអប់មកោក់លលើ Plateau រួចយកនែមាខ្ងមួរល្ច្ Écrou លោយនែមាខ្ងលទៀតកាល់ទប់ឧបករណ៍ កុំឲ្យធ្ល្ក់។ ្ក្មាប់ឧបករណ៏ Théodolite លែើម្បីោក់វាលអាយចំកណ្ត្លអ័ក្ស្នឹងមាលពីររលបៀបគឺ៖ - ការន្កតំរូវលោយលក្បើន្ខ្សក្បលយល (File à Plomb) - ការន្កតំរូវលោយលក្បើក្បលយលអុបទិច (Plomb Optique)។ ៣.១.ការតំស ើងឧបក្រណ៍ សោយស្បើខ្សែ្បសោល (File à Plomb ) ប ទ្ប់ពីោក់ឧបករណ៍លលើល ើងទក្មរួចរាល់ លយើងយកន្ខ្សក្បលយលមកមួលភ្ជ្ប់ជាមួយទំពក់ល្ច្នល Écrouលោយទមាល្ក់ន្ខ្សក្បលយលចុោះលក្កាមឲ្យក្តង់លោយទុកចល ល្ោះពីអ័ក្ស្នឹងមកន្ខ្សក្បលយលក្បន្ហល 2𝑚𝑚 − 3𝑚𝑚 លបើន្ខ្សក្បលយលមិលចំអ័ក្ស្នឹងលទ លយើងក្តូវន្កតក្មូវលលើល ើងទក្ម។ កនុងការន្កតក្មូវល ើងទក្មលលោះ លយើងក្តូវ បលធូរល្ច្កលទុយក្តី (Vis de Coullisante) លហើយលលើកល ើងទក្ម ល ើងលលើ ឬចុោះលក្កាមលោយលធវើយ្ងណ្ឲ្យន្ខ្សក្បលយលចំអ័ក្ស្នឹង។ ប ទ្ប់ពីន្ខ្សរក្បលយងចំអ័ក្ស្នឹងលហើយ
 3. សាស្រសាតាចារាយ លយើងលោោះន្ខ្សក្បលយលលចញ លិងលធវើការពិលិត្យលិងន្ក្ក្មួលយ្ងណ្ឲ្យពពុោះទឹក្ុីឡំង លិងទឹកន្្វលៅចំក ណ្ត្ល លិងមាលលំលឹង។ ៣.២ ការតំស ើងឧបក្រណ៍ សោយស្បើ្បសោលអុបទិច (Plomb Optique) ប ទ្ប់ពីលយើងតំល ើងឧបករណ៏ោក់លលើល ើងទក្មឲ្យមាលលំលឹងរួចរាល់លហើយ លយើងចាប់អលុវតរែូចខាង លក្កាម៖  លយើងចាប់លែដើមលមើលតមរយៈ Plomb Optique ថាលតើន្ខ្សប ទ្ត់ន្ខវងរប្់ក្បលយល អុបទិចចំអ័ក្ស្នឹង ឬលៅកនុងកណីរន្ែលលមើលលៅន្ខ្សប ទ្ត់ន្ខវងមិលក្តួតចំកណ្ត្លអ័ក្ស្នឹង លគក្តូវោក់ល ើងបលញ្ឆ្ត ចំអ័ក្សលែើម្បីលអាយង្យក្្ួលន្កតំរូវន្ខ្សន្ខវង។  ប ទ្ប់មកលយើងមួលលៅលលើ Vis calante លធវើយ្ងណ្លអាយន្ខ្សន្ខវងក្តួតចំកណ្ត្លអ័ក្ស្នឹង លបើកនុង ករណីលមើលមិល្ូវច្ា្់ លយើងអាចមួលលៅលលើ Vis Focus ឬ Zoom។  ប ទ្ប់ពីល ើញថាវាក្តួត្ុីគាន្លហើយ លយើងក្តួតពិលិត្យលមើលលលើពពុោះទឹកន្្វរលអាយចំកណ្ត្លរងវង់ Référence ។  លែើម្បីលអាយពពុោះន្្វរ្ថិតចំកណ្ត្ល លគពិលិត្យលមើលលលើពពុោះទឹកមាលទិ្លៅចំលឹងល ើងទំរណ្ មួយ លហើយលធវើការបលធូរល្ច្កលទុយក្តីនលល ើងទំរមួយល ោះ លលើកល ើងទំរល ើងលលើ ឬ ចុោះលក្កាម លហើយបលរអលុវតរលលើល ើងទក្ម ២ឬ ៣ យ្ងណ្លអាយពពុោះទឹក្ថិតចំកណ្ត្លរងវង់Référence។  ប ទ្ប់មកលមើលតម Plomb Optique មរងលទៀតលបើវាលៅន្តមិលចំលយើងបលរអលុវតរែូចខាងលលើរហូតែល់ ន្ខ្សន្ខវងចំកណ្ត្លអ័ក្ស្នឹង។  ប ទ្ប់មកលយើងអាចបលរលៅន្កតំរូវពពុោះទឹក្ុីឡំងលែើម្បីលអាយឧបករណ៏មាលលំលឹង។ ៣.៣.ការសធវើសោយឧបក្រណ៏ មានលំនឹង លែើម្បីឲ្យឧបករណ៏មាលលំលឹងលយើងមាល២ ែំណ្ក់កាល៖ - ែំណ្ក់កាលទី១៖ លយើងទាញពពុោះទឹក្ុីឡំងឲ្យរត់មកក្្បលឹងល ើងមួល Vis Calante 1 លិង 2 រួច លហើយលយើងមួល Vis Calanteទាំងពីរលោយចូល ចូលទាំងពីរ លហើយលបើលចញ លចញទាំងពីរ លធវើយ្ង ណ្ឲ្យពពុោះទឹក្ុីឡំងល ោះរត់ចូលចំកណ្ត្ល។ - ែំណ្ក់កាលទី២៖ លយើងបងវិលទឹក្ុីឡំងឲ្យចូលមកន្កងលឹង Vis Calante 1 លិង 2 រួចលយើងមួលន្ត Vis Calante 3 លធវើយ្ងណ្ឲ្យពពុោះទឹក្ុីឡំងចូលចំកណ្ត្ល។ ប ទ្ប់មកលយើងក្តូវក្តលប់ទឹក្ុីឡំង មកទីតំងលែើមវិញ លបើពពុោះទទឹកមិលលៅចំកណ្ត្លលយើងក្តូវអលុវតដែូចែំណ្ក់កាលទី១ លិង ទី២ មដងលទៀតរហូតែល់ពពុោះទឹក្ុីឡំងន្លងន្ក្បក្បួលលទើប ប់(ចំកណ្ត្ល)។
 4. សាស្រសាតាចារាយ ែំណ្ក់កាល ទី ១ ែំណ្ក់កាល ទី ២
 5. សាស្រសាតាចារាយ ការពិសោធន៍ទី២ ១. សោលបំណង ការពិលសាធល៍មាលលគាលបំណងលធវើអំណ្លមុំលែរកលោយលក្បើឧបករណ៍ E l e c t r o n i c T o t a l S t a t i o n ។ ២. ឧបក្រណ៍ ពិសោធន៍ 1. Point visée 2. Handle Locking Screw 3. On-board Battery 4. Optical plummet telescope 5. Objective lens 6. Vertical motion clamp 7. Vertical tangent screw 8. Plate level(ទឹក្ុីឡំង) 9. Display unit 10. Serial Signal connector 11. Power supply connector 12. Leveling screw 13. Circular level(ទឹកស្វ៊ែរ) 14. Base 15. Telescope focusing knob (Dispositif au mis de point) 16. Telescope grip 17. Telescope eyepiece (occulaire) 18. Tribrach fixing lever ឧបករណ៍
 6. សាស្រសាតាចារាយ ល ើងចាប់ក្ពី្ ឧបករណ៍ ល ើងទក្ម ថ្ម្ម្រាប់
 7. សាស្រសាតាចារាយ កនុងការលធវើអំលណ្លមុំលែរកលលោះ លយើងក្តូវមាលឧបករណ៍ែូចជា៖  E l e c t r o ni c To t a l S t a t i o n ៖្ក្មាប់លធវើអំណ្លមុំ  ល ើងទក្ម E l e c t r o ni c To t a l S t a t i o n ៖្ក្មាប់ោក់ឧបករណ៍ E l e c t r o n i c T o t a l S t a t i o n  ្នឹង លិងញញួរ៖្ក្មាប់លៅទីតំងោក់ឧបករណ៍  Pl a s t i c c a r r y i ng c a s e ៖្ក្មាប់ោក់ឧបករណ៍  Pr i s m៖្ក្មាប់លៅចំលុចន្ែលក្តូវវា្់ ្ក្មាប់វា្់ក្បន្វង លិង្ក្មាប់វា្់មុំកនុងករណីមាលការ បាំងលែ្សងៗ។  ល ើងទក្មក្ពី្៖្ក្មាប់ោក់ក្ពី្លពលលធវើការវា្់ក្បន្វង លិងលធវើអំណ្លមុំ ៣. ការតំស ើងឧបក្រណ៍ ពិសោធន៍ កនុងការតំល ើងឧបករណ៍ពិលសាធល៍ ជាែំបូងលយើងក្តូវែំន្ែកលគាលលែើម្បីលៅទីតំងោក់ឧបករណ៍។ ប ទ្ប់មកលយើងតំល ើងល ើងទក្ម E l e c t r o n i c T o t a l S t a t i o n លោយលមើលតមក្បលហាងក ណ្ត្លន្លល្ច្លអក្គូ(éc r o u )ឲ្យចំកណ្ត្ល រួចចាប់លែរើមតំល ើងឧបករណ៍។ លក្កាយពីតំល ើងឧបករណ៍ លយើងក្តូវពិលិត្យពិលិត្យលមើលតម Op t i c a l p l u mme t t e l e s c o p e លោយលធវើការន្កតក្មូវល ើង ទក្ម លែើម្បីឲ្យន្ខ្សន្ខវងរត់មកចំចំលុចន្ែលលយើងបាលលៅលលើលលើន្ែកលគាល រួចលធវើការន្កតក្មូវទឹកន្្វរលោយបលធូរ ល ើងទក្មចំលួល២កនុងចំលណ្មល ើងទក្មទាំង៣លធវើយ្ណ្ឲ្យទឺកន្្វរលៅចំកណ្ត្ល លិងការន្កតក្មូវទឹក្ុី ឡំងឲ្យចំកណ្ត្លលោយមួរ L e v e l i n g s c r e w ែូចការលរៀបរាប់កនុងការពិលសាធល៍ទី១។ ជាចុង លក្កាយលយើងក្តួតពិលិ្យលមើលទីតំងន្ែកលគាលតម Op t i c a l p l u mme t t e l e s c o p e លបើលៅមិល ចំចំលុចលទលយើងអាចន្កតក្មូវលោយមួរក្បលហាងល្ច្លអក្គូ(éc r o u )។
 8. សាស្រសាតាចារាយ ៤. ការវាេ់ខ្ែង  ជាែំបូងលយើងក្តូវតក្មង់Point viséeឲ្យចំទីតំងន្ែលលយើងចង់វា្់ រួចលមើលតម Telescope eyepiece (occulaire)តក្មង់ឲ្យចំ រួចលធវើការមួរ Ho r i z o n t a l mo t i o n c l a mp លិង Ve r t i c a l mo t i o n c l a mp លែើម្បីកុំវាឲ្យន្ក្បក្បួលទីតំង។ ប ទ្ប់មកលយើងលធវើការតក្មូវ ន្ខ្សន្ខវងឲ្យចំចំលុចន្ែលចង់វា្់លោយលក្បើHo r i z o n t a l t a n g e n t s c r e w លិង Ve r t i c a l t a n g e n t s c r e w លិងចុច s e t u p មុំ0°00′ 00′′ ឬមុំលែ្សងតមន្ែលលយើង ចង់បាល។  ប ទ្ប់ពីល ោះលយើងបលធូរលចញវិញលូវ Ho r i z o n t a l mo t i o n c l a mp លិងVe r t i c a l mo t i o n c l a mp រួចបងវិលឧបករណ៍លោយតក្មង់Point viséeឲ្យចំទីតំងន្ែលលយើងចង់វា្់ មួយលទៀតរួចលមើលតម Telescope eyepiece (occulaire)តក្មង់ឲ្យចំ រួចលធវើការមួរ Ho r i z o n t a l mo t i o n c l a mp លិងVe r t i c a l mo t i o n c l a mp លែើម្បីកុំវាឲ្យ ន្ក្បក្បួលទីតំង។ប ទ្ប់មកលយើងលធវើការតក្មូវន្ខ្សន្ខវងឲ្យរត់មកចំចំលុចន្ែលចង់វា្់លោយលយើងក្គាល់ ន្តមួរលលើ Ho r i z o n t a l t a n g e n t s c r e w លិងVe r t i c a l t a n g e n t s c r e w ។ លបើលយើងលមើលមិល្ូវច្ា្់ លយើងអាចមូរ Telescope focusing knob (Dispositif au mis de point)រហូតដល់យ ើងអាចយ ើលចា្់។ បលង់ទីតំងខ្ដលវាេ់មុំ Bâtiment A កង់ទីល អាគារ យោងជាង
 9. សាស្រសាតាចារាយ  លក្កាយលពលពិលិត្យចំ លយើងលឹងទទួលបាលទិលនល័យន្ែលលយើងចង់បាល ន្ែលលយើងអាចល ើញលៅលលើ Di s p l a y u n i t ។លហើយលយើងក្តូវបលរលធវើន្បបល ោះឲ្យបាលក្គប់ចំលុចន្ែលលយើងចង់វា្់។  ជាចុងបញ្ចប់នលការវា្់រប្់លយើង លយើងក្តូវបងវិលឧបករណឲ្យចំទីតំងលែើមន្ែលលយើងវា្់ែំបូងវិញ កនុងលគាលបំណងវា្់ភ្ពលលអៀងកនុងការពិលសាធល៍រប្់លយើង។  កនុងករណីភ្ពលលអៀងរប្់លយើងធំជាងភ្ពលលអៀងន្ែលលគឲ្យ លយើងក្តូវវា្់សារជាថ្មីរហូតបាលទិលនល័យ ន្ែលលយើងចង់បាលន្ែលមាលភ្ពលលអៀតតិចបំែុត។ ៥. ការគណនា រូបមលរន្ែលលយើងយកមកលក្បើ្ក្មាប់ការគណ ភ្ពលលអៀងកនុងការពិលសាធល៍លលោះគឺ៖ ន្ែល𝛼 𝐴𝑉 =L e c t u r e a r r i èr e 𝛼 𝐴𝑅 =L e c t u r e Av a n t លបើ 𝛼 𝐴𝑉 < 𝛼 𝐴𝑅លយើងក្តូវបូកន្ថ្ម360°  ករណីមុំ 𝟎°𝟎𝟎′ 𝟏𝟎′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 0°00′10′′ − 0°00′ 00′′ = 0°00′10′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 27°30′ 55′′ − 0°00′ 10′′ = 27°30′ 45′′ ចំលុចទី2 − 3៖𝛼2 = 58°36′ 20′′ − 27°30′ 55′′ = 31°05′25′′ ចំលុចទី3 − 4៖𝛼3 = 73°24′ 30′′ − 58°36′ 20′′ = 14°48′10′′ ចំលុចទី4 − 5៖𝛼4 = 82°42′ 35′′ − 73°24′ 30′′ = 0918′05′′ ចំលុចទី5 − 6៖𝛼5 = 93°25′ 40′′ − 82°42′ 35′′ = 10°42′55′′ ចំលុចទី6 − 7៖𝛼6 = 108°00′ 25′′ − 93°25′ 40′′ = 14°34′45′′ ចំលុចទី7 − 8៖𝛼7 = 118°33′ 45′′ − 108°00′ 25′′ = 10°33′20′′ ចំលុចទី8 − 9៖𝛼7 = 153°24′ 35′′ − 118°33′ 45′′ = 34°50′50′′ ចំលុចទី9 − 1៖𝛼8 = 00°00′ 0′′ + 360° − 153°24′ 35′′ = 206°35′25′′ 1 2 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 + 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑟 2 = 0°00′ 10′′ + 0°00′0′′ 2 = 0°00′ 05′′ 𝜶𝒊 = 𝜶 𝑨𝑽 − 𝜶 𝑨𝑹
 10. សាស្រសាតាចារាយ  ការគណ Lecture Remenée à o 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐧é𝐞 à 𝐨 = 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐇𝐳 − ½ 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒕𝒖𝒓𝒆 ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°00′ 10′′ − 0°00′ 05′′ = 0°00′ 05′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 2 = 27°30′ 55′′ − 0°00′ 05′′ = 27°30′ 50′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 3 = 58°36′ 20′′ − 0°00′ 05′′ = 58°36′ 15′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 4 = 73°24′ 30′′ − 0°00′ 05′′ = 73°24′ 25′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 5 = 82°42′ 35′′ − 0°00′ 05′′ = 82°42′ 30′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 6 = 93°25′ 40′′ − 0°00′ 05′′ = 93°25′ 35′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 7 = 108°00′ 25′′ − 0°00′ 05′′ = 108°00′ 20′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 8 = 118°33′ 45′′ − 0°00′ 05′′ = 118°33′ 40′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 9 = 153°24′ 35′′ − 0°00′ 05′′ = 153°24′ 30′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°00′ 00′′ + 360° − 0°00′ 05′′ = 359°59′ 55′′ តរាងពិលសាធល៍ Station Point visée Désignat Objectif Angle Hz 0 ⍺ 134 1 Pôteau Lecture Hz 0°00′ 10′′ 0°00′ 10′′½ fermeture 0°00′ 05′′ Lecture Remenée à o 0°00′ 05′′ 2 Pôteau Lecture Hz 27°30′ 55′′ 27°30′ 45′′½ fermeture 0°00′ 05′′ Lecture Remenée à o 27°30′ 50′′ 3 Pôteau Lecture Hz 58°36′ 20′′ 31°05′25′′ ½ fermeture 0°00′ 05′′ Lecture Remenée à o 58°36′ 15′′ 4 Pôteau Lecture Hz 73°24′ 30′′ 14°48′10′′ ½ fermeture 0°00′ 05′′ Lecture Remenée à o 73°24′ 25′′ 5 Pôteau Lecture Hz 82°42′ 35′′ ′ 09 𝑜 18′05′′ ½ fermeture 0°00′ 05′′ Lecture Remenée à o 82°42′ 30′′ 6 Pôteau Lecture Hz 93°25′ 40′′ 10°42′55′′½ fermeture 0°00′ 05′′ Lecture Remenée à o 93°25′ 35′′ 7 Pôteau Lecture Hz 108°00′ 25′′ 14°34′45′′½ fermeture 0°00′ 05′′
 11. សាស្រសាតាចារាយ  ករណីមុំ 𝟎°𝟎𝟎′ 𝟐𝟎′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 0°00′20′′ − 0°00′ 00′′ = 0°00′20′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 27°31′ 05′′ − 0°00′ 20′′ = 27°30′ 45′′ ចំលុចទី2 − 3៖𝛼2 = 58°36′ 40′′ − 27°31′ 05′′ = 31°05′35′′ ចំលុចទី3 − 4៖𝛼3 = 73°24′ 45′′ − 58°36′ 40′′ = 14°48′05′′ ចំលុចទី4 − 5៖𝛼4 = 82°42′ 35′′ − 73°24′ 45′′ = 9°17′50′′ ចំលុចទី5 − 6៖𝛼5 = 93°25′ 50′′ − 82°42′ 35′′ = 10°43′15′′ ចំលុចទី6 − 7៖𝛼6 = 108°00′ 30′′ − 93°25′ 50′′ = 14°34′40′′ ចំលុចទី7 − 8៖𝛼7 = 118°33′ 50′′ − 108°00′ 30′′ = 10°33′20′′ ចំលុចទី8 − 9៖𝛼7 = 153°24′ 40′′ − 118°33′ 50′′ = 34°50′50′′ ចំលុចទី9 − 1៖𝛼8 = 00°00′ 25′′ + 360° − 153°24′ 40′′ = 206°35′45′′ 1 2 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 + 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑟 2 = 0°00′ 20′′ + 0°00′25′′ 2 = 0°00′ 22.5′′  ការគណ Lecture Remenée à o 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐧é𝐞 à 𝐨 = 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐇𝐳 − ½ 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒕𝒖𝒓𝒆 ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°00′ 20′′ − 0°00′ 22.5′′ = −0°00′ 2.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 2 = 27°31′ 05′′ − 0°00′ 22.5′′ = 27°30′42.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 3 = 58°36′ 40′′ − 0°00′ 22.5′′ = 58°36′ 17.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 4 = 73°24′ 45′′ − 0°00′ 22.5′′′ = 73°24′22.5′′ Lecture Remenée à o 108°00′ 20′′ 8 Pôteau Lecture Hz 118°33′ 45′′ 10°33′20′′ ½ fermeture 0°00′ 05′′ Lecture Remenée à o 118°33′ 40′′ 9 Pôteau Lecture Hz 153°24′ 35′′ 153°24′ 35′′ ½ fermeture 0°00′ 05′′ Lecture Remenée à o 153°24′ 30′′ 1 Pôteau Lecture Hz 0°00′ 00′′′ 206°35′25′′½ fermeture 0°00′ 05′′ Lecture Remenée à o 359°59′ 55′′
 12. សាស្រសាតាចារាយ ⇒ Lecture Remenée à o point 5 = 82°42′ 35′′ − 0°00′ 22.5′′ = 82°42′12.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 6 = 93°25′ 50′′ − 0°00′ 22.5′′ = 93°25′27.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 7 = 108°00′ 30′′ − 0°00′ 22.5′′ = 108°00′7.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 8 = 118°33′ 50′′ − 0°00′ 22.5′′ = 118°33′27.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 8 = 153°24′ 40′′ − 0°00′ 22.5′′ = 153°24′17.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 00°00′ 25′′ + 360° − 0°00′ 22.5′′ = 0°00′2.5′′ តរាងពិលសាធល៍ Station Point visée Désignat Objectif Angle Hz 0 ⍺ 134 1 Pôteau Lecture Hz 0°00′ 20′′ 0°00′ 20′′½ fermeture 0°00′ 22.5′′ Lecture Remenée à o −0°00′ 2.5′′ 2 Pôteau Lecture Hz 27°31′ 05′′ 27°30′ 45′′½ fermeture 0°00′ 22.5′′ Lecture Remenée à o 27°30′42.5′′ 3 Pôteau Lecture Hz 58°36′ 40′′ 31°05′35′′ ½ fermeture 0°00′ 22.5′′ Lecture Remenée à o 58°36′ 17.5′′ 4 Pôteau Lecture Hz 73°24′ 45′′ 14°48′05′′½ fermeture 0°00′ 22.5′′ Lecture Remenée à o 73°24′22.5′′ 5 Pôteau Lecture Hz 82°42′ 35′′ 9°17′50′′½ fermeture 0°00′ 22.5′′ Lecture Remenée à o 82°42′12.5′′ 6 Pôteau Lecture Hz 93°25′ 50′′ 10°43′15′′½ fermeture 0°00′ 22.5′′ Lecture Remenée à o 93°25′27.5′′ 7 Pôteau Lecture Hz 108°00′ 30′′ 14°34′40′′½ fermeture 0°00′ 22.5′′ Lecture Remenée à o 108°00′7.5′′ 8 Pôteau Lecture Hz 118°33′ 50′′ 10°33′20′′½ fermeture 0°00′ 22.5′′ Lecture Remenée à o 118°33′27.5′′ 9 Pôteau Lecture Hz 153°24′ 40′′ 34°50′50′′½ fermeture 0°00′ 22.5′′ Lecture Remenée à o 153°24′17.5′′ 1 Pôteau Lecture Hz 00°00′ 25′′ 206°35′45′′½ fermeture 0°00′ 22.5′′ Lecture Remenée à o 0°00′2.5′′
 13. សាស្រសាតាចារាយ  ករណីមុំ 𝟎°𝟎𝟎′ 𝟑𝟎′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 0°00′30′′ − 0°00′ 00′′ = 0°00′30′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 27°31′ 20′′ − 0°00′ 30′′ = 27°30′ 50′′ ចំលុចទី2 − 3៖𝛼2 = 58°36′ 50′′ − 27°31′ 20′′ = 31°05′30′′ ចំលុចទី3 − 4៖𝛼3 = 73°24′ 55′′ − 58°36′ 50′′ = 14°48′05′′ ចំលុចទី4 − 5៖𝛼4 = 82°42′ 50′′ − 73°24′ 55′′ = 09°17′55′′ ចំលុចទី5 − 6៖𝛼5 = 93°26′ 05′′ − 82°42′ 50′′ = 10°43′15′′ ចំលុចទី6 − 7៖𝛼6 = 108°00′ 40′′ − 93°26′ 05′′ = 14°34′35′′ ចំលុចទី7 − 8៖𝛼7 = 118°33′ 55′′ − 108°00′ 40′′ = 10°33′15′′ ចំលុចទី8 − 9៖𝛼7 = 153°25′ 00′′ − 118°33′ 55′′ = 34°51′05′′ ចំលុចទី9 − 1៖𝛼8 = 0°00′ 35′′ + 360° − 153°25′ 00′′ = 206°35′35′′ 1 2 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 + 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑟 2 = 0°00′ 30′′ + 0°00′35′′ 2 = 0°00′ 32.5′′  ការគណ Lecture Remenée à o 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐧é𝐞 à 𝐨 = 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐇𝐳 − ½ 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒕𝒖𝒓𝒆 ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°00′ 30′′ − 0°00′ 32.5′′ = −0°00′2.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 2 = 27°31′ 20′′ − 0°00′ 32.5′′ = 27°30′57.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 3 = 58°36′ 50′′ − 0°00′ 32.5′′ = 58°36′26.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 4 = 73°24′ 55′′ − 0°00′ 32.5′′ = 73°24′31.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 5 = 82°42′ 50′′ − 0°00′ 32.5′′ = 82°42′ 26.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 6 = 93°26′ 05′′ − 0°00′ 32.5′′ = 93°25′32.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 7 = 108°00′ 40′′ − 0°00′ 32.5′′ = 108°00′7.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 8 = 118°33′ 55′′ − 0°00′ 32.5′′ = 118°33′22.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 9 = 153°25′ 00′′ − 0°00′ 32.5′′ = 153°24′27.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°00′ 35′′ + 360° − 0°00′ 32.5′′ = 0°00′2.5′′
 14. សាស្រសាតាចារាយ តរាងពិលសាធល៍  ករណីមុំ 𝟎°𝟎𝟎′ 𝟒𝟎′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 0°00′40′′ − 0°00′ 00′′ = 0°00′40′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 27°31′ 40′′ − 0°00′ 40′′ = 27°31′ 00′′ ចំលុចទី2 − 3៖𝛼2 = 58°36′ 55′′ − 27°31′ 40′′ = 31°05′15′′ ចំលុចទី3 − 4៖𝛼3 = 73°25′ 10′′ − 58°36′ 55′′ = 14°48′15′′ ចំលុចទី4 − 5៖𝛼4 = 82°43′ 00′′ − 73°25′ 10′′ = 9°17′50′′ Station Point visée Désignat Objectif Angle Hz 0 ⍺ 134 1 Pôteau Lecture Hz 0°00′ 30′′ 0°00′30′′½ fermeture 0°00′ 32.5′′ Lecture Remenée à o −0°00′2.5′′ 2 Pôteau Lecture Hz 27°31′ 20′′ 27°30′ 50′′½ fermeture 0°00′ 32.5′′ Lecture Remenée à o 27°30′57.5′′ 3 Pôteau Lecture Hz 58°36′ 50′′ 31°05′30′′½ fermeture 0°00′ 32.5′′ Lecture Remenée à o 58°36′26.5′′ 4 Pôteau Lecture Hz 73°24′ 55′′ 14°48′05′′½ fermeture 0°00′ 32.5′′ Lecture Remenée à o 73°24′31.5′′ 5 Pôteau Lecture Hz 82°42′ 50′′ 09°17′55′′½ fermeture 0°00′ 32.5′′ Lecture Remenée à o 82°42′ 26.5′′ 6 Pôteau Lecture Hz 93°26′ 05′′ 10°43′15′′½ fermeture 0°00′ 32.5′′ Lecture Remenée à o 93°25′32.5′′ 7 Pôteau Lecture Hz 108°00′ 40′′ 14°34′35′′½ fermeture 0°00′ 32.5′′ Lecture Remenée à o 108°00′7.5′′ 8 Pôteau Lecture Hz 118°33′ 55′′ 10°33′15′′½ fermeture 0°00′ 32.5′′ Lecture Remenée à o 118°33′22.5′′ 9 Pôteau Lecture Hz 153°25′ 00′′ 34°51′05′′½ fermeture 0°00′ 32.5′′ Lecture Remenée à o 153°24′27.5′′ 1 Pôteau Lecture Hz 0°00′ 35′′ 206°35′35′′½ fermeture 0°00′ 32.5′′ Lecture Remenée à o 0°00′2.5′′
 15. សាស្រសាតាចារាយ ចំលុចទី5 − 6៖𝛼5 = 93°26′ 25′′ − 82°43′ 00′′ = 10°43′25′′ ចំលុចទី6 − 7៖𝛼6 = 108°01′ 00′′ − 93°26′ 25′′ = 14°34′35′′ ចំលុចទី7 − 8៖𝛼7 = 118°34′ 05′′ − 108°01′ 00′′ = 10°33′05′′ ចំលុចទី8 − 9៖𝛼7 = 153°25′ 15′′ − 118°34′ 05′′ = 34°51′10′′ ចំលុចទី9 − 1៖𝛼8 = 0°00′ 30′′ + 360° − 153°25′ 15′′ = 206°35′15′′ 1 2 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 + 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑟 2 = 0°00′ 40′′ + 0°00′30′′ 2 = 0°00′ 35′′  ការគណ Lecture Remenée à o 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐧é𝐞 à 𝐨 = 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐇𝐳 − ½ 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒕𝒖𝒓𝒆 ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°00′ 40′′ − 0°00′ 35′′ = 0°00′05′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 2 = 27°31′ 40′′ − 0°00′ 35′′ = 27°31′05′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 3 = 58°36′ 55′′ − 0°00′ 35′′ = 58°36′20′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 4 = 73°25′ 10′′ − 0°00′ 35′′ = 73°24′35′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 5 = 82°43′ 00′′ − 0°00′ 35′′ = 82°42′ 25′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 6 = 93°26′ 25′′ − 0°00′ 35′′ = 93°25′55′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 7 = 108°01′ 00′′ − 0°00′ 35′′ = 108°00′25′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 8 = 118°34′ 05′′ − 0°00′ 35′′ = 118°33′30′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 9 = 153°25′ 15′′ − 0°00′ 35′′ = 153°24′40′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°00′ 30′′ − 0°00′ 35′′ = −0°00′05′′ តរាងពិលសាធល៍ Station Point visée Désignat Objectif Angle Hz 0 ⍺ 134 1 Pôteau Lecture Hz 0°00′ 40′′ 0°00′40′′½ fermeture 0°00′ 35′′ Lecture Remenée à o 0°00′05′′ 2 Pôteau Lecture Hz 27°31′ 40′′ 27°31′ 00′′½ fermeture 0°00′ 35′′ Lecture Remenée à o 27°31′05′′ 3 Pôteau Lecture Hz 58°36′ 55′′ 31°05′15′′½ fermeture 0°00′ 35′′ Lecture Remenée à o 58°36′20′′ 4 Pôteau Lecture Hz 73°25′ 10′′ 14°48′15′′½ fermeture 0°00′ 35′′ Lecture Remenée à o 73°24′35′′
 16. សាស្រសាតាចារាយ  ករណីមុំ 𝟎°𝟎𝟎′ 𝟓𝟎′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 0°00′50′′ − 0°00′ 00′′ = 0°00′50′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 27°31′ 50′′ − 0°00′ 50′′ = 27°31′ 00′′ ចំលុចទី2 − 3៖𝛼2 = 58°37′ 10′′ − 27°31′ 00′′ = 31°06′10′′ ចំលុចទី3 − 4៖𝛼3 = 73°25′ 30′′ − 58°37′ 10′′ = 20°48′20′′ ចំលុចទី4 − 5៖𝛼4 = 82°43′ 15′′ − 73°25′ 30′′ = 09°17′45′′ ចំលុចទី5 − 6៖𝛼5 = 93°26′ 40′′ − 82°43′ 15′′ = 10°43′25′′ ចំលុចទី6 − 7៖𝛼6 = 108°01′ 15′′ − 93°26′ 40′′ = 14°34′35′′ ចំលុចទី7 − 8៖𝛼7 = 118°34′ 15′′ − 108°01′ 15′′ = 10°33′00′′ ចំលុចទី8 − 9៖𝛼8 = 153°25′ 30′′ − 93°26′ 40′′ = 34°51′15′′ ចំលុចទី9 − 1៖𝛼8 = 00°01′ 00′′ + 360° − 153°25′ 30′′ = 206°45′30′′ 1 2 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 + 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑟 2 = 0°00′ 50′′ + 0°01′00′′ 2 = 0°00′ 55′′  ការគណ Lecture Remenée à o 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐧é𝐞 à 𝐨 = 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐇𝐳 − ½ 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒕𝒖𝒓𝒆 5 Pôteau Lecture Hz 82°43′ 00′′ 9°17′50′′½ fermeture 0°00′ 35′′ Lecture Remenée à o 82°42′ 25′′ 6 Pôteau Lecture Hz 93°26′ 25′′ 10°43′25′′½ fermeture 0°00′ 35′′ Lecture Remenée à o 93°25′55′′ 7 Pôteau Lecture Hz 108°01′ 00′′ 14°34′35′′½ fermeture 0°00′ 35′′ Lecture Remenée à o 108°00′25′′ 8 Pôteau Lecture Hz 118°34′ 05′′ 10°33′05′′½ fermeture 0°00′ 35′′ Lecture Remenée à o 118°33′30′′ 9 Pôteau Lecture Hz 153°25′ 15′′ 34°51′10′′½ fermeture 0°00′ 35′′ Lecture Remenée à o 153°24′40′′ 1 Pôteau Lecture Hz 0°00′ 30′′ 206°35′15′′½ fermeture 0°00′ 35′′ Lecture Remenée à o −0°00′05′′
 17. សាស្រសាតាចារាយ ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°00′50′′ − 0°00′ 55′′ = −0°00′05′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 2 = 27°31′ 50′′ − 0°00′ 55′′ = 27°30′55′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 3 = 58°37′ 10′′ − 0°00′ 55′′ = 58°36′15′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 4 = 73°25′ 30′′ − 0°00′ 55′′ = 73°24′35′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 5 = 82°43′ 15′′ − 0°00′ 55′′ = 82°42′ 20′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 6 = 93°26′ 40′′ − 0°00′ 55′′ = 93°25′45′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 7 = 108°01′ 15′′ − 0°00′ 55′′ = 108°00′20′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 8 = 118°34′ 15′′ − 0°00′ 55′′ = 118°33′20′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 9 = 153°25′ 30′′ − 0°00′ 55′′ = 153°24′35′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 00°01′ 00′′ − 0°00′ 55′′ = 0°00′05′′ តរាងពិលសាធល៍ Station Point visée Désignat Objectif Angle Hz 0 ⍺ 134 1 Pôteau Lecture Hz 0°00′50′′ 0°00′50′′½ fermeture 0°00′ 55′′ Lecture Remenée à o −0°00′05′′ 2 Pôteau Lecture Hz 27°31′ 50′′ 27°31′ 00′′½ fermeture 0°00′ 55′′ Lecture Remenée à o 27°30′55′′ 3 Pôteau Lecture Hz 58°37′ 10′′ 31°06′10′′½ fermeture 0°00′ 55′′ Lecture Remenée à o 58°36′15′′ 4 Pôteau Lecture Hz 73°25′ 30′′ 20°48′20′′½ fermeture 0°00′ 55′′ Lecture Remenée à o 73°24′35′′ 5 Pôteau Lecture Hz 82°43′ 15′′ 09°17′45′′½ fermeture 0°00′ 55′′ Lecture Remenée à o 82°42′ 20′′ 6 Pôteau Lecture Hz 93°26′ 40′′ 10°43′25′′½ fermeture 0°00′ 55′′ Lecture Remenée à o 93°25′45′′ 7 Pôteau Lecture Hz 108°01′ 15′′ 14°34′35′′½ fermeture 0°00′ 55′′ Lecture Remenée à o 108°00′20′′ 8 Pôteau Lecture Hz 118°34′ 15′′ 10°33′00′′½ fermeture 0°00′ 55′′ Lecture Remenée à o 118°33′20′′ 9 Pôteau Lecture Hz 153°25′ 30′′ 34°51′15′′½ fermeture 0°00′ 55′′ Lecture Remenée à o 153°24′35′′ Lecture Hz 00°01′ 00′′ 206°45′30′′
 18. សាស្រសាតាចារាយ  ករណីមុំ 𝟎 𝟎°𝟎𝟏′ 𝟎𝟎′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 0°01′00′′ − 0°00′ 00′′ = 0°01′00′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 27°32′ 10′′ − 0°01′00′′ = 27°31′ 00′′ ចំលុចទី2 − 3៖𝛼2 = 58°37′ 25′′ − 27°32′ 10′′ = 31°05′15′′ ចំលុចទី3 − 4៖𝛼3 = 73°25′ 15′′ − 58°37′ 25′′ = 14°47′50′′ ចំលុចទី4 − 5៖𝛼4 = 82°43′ 25′′ − 73°25′ 15′′ = 09°18′10′′ ចំលុចទី5 − 6៖𝛼5 = 93°26′ 40′′ − 82°43′ 25′′ = 10°43′15′′ ចំលុចទី6 − 7៖𝛼6 = 108°01′ 25′′ − 93°26′ 40′′ = 14°34′45′′ ចំលុចទី7 − 8៖𝛼7 = 118°34′ 30′′ − 108°01′ 25′′ = 10°33′05′′ ចំលុចទី8 − 9៖𝛼8 = 153°25′ 55′′ − 118°34′ 30′′ = 34°51′25′′ ចំលុចទី9 − 1៖𝛼8 = 00°01′ 15′′ + 360° − 153°25′ 55′′ = 206°35′20′′ 1 2 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 + 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑟 2 = 0°01′ 00′′ + 0°01′15′′ 2 = 0°01′ 7.5′′  ការគណ Lecture Remenée à o 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐧é𝐞 à 𝐨 = 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐇𝐳 − ½ 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒕𝒖𝒓𝒆 ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°01′00′′ − 0°01′ 7.5′′ = −0°00′ 7.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 2 = 27°32′ 10′′ − 0°01′ 7.5′′ = 27°31′ 2.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 3 = 58°37′ 25′′ − 0°01′ 7.5′′ = 58°36′ 17.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 4 = 73°25′ 15′′ − 0°01′ 7.5′′ = 73°24′ 7.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 5 = 82°43′ 25′′ − 0°01′ 7.5′′ = 82°42′ 17.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 6 = 93°26′ 40′′ − 0°01′ 7.5′′ = 93°25′ 32.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 7 = 108°01′ 25′′ − 0°01′ 7.5′′ = 108°00′ 17.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 8 = 118°34′ 30′′ − 0°01′ 7.5′′ = 118°33′ 22.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 9 = 153°25′ 55′′ − 0°01′ 7.5′′ = 153°24′ 47.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 00°01′ 15′′ − 0°01′ 7.5′′ = 0°01′ 7.5′′ 1 Pôteau ½ fermeture 0°00′ 55′′ Lecture Remenée à o 0°00′05′′
 19. សាស្រសាតាចារាយ តរាងពិលសាធល៍  ករណីមុំ 𝟎°𝟎𝟏′ 𝟏𝟎′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 0°01′10′′ − 0°00′ 00′′ = 0°01′10′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 27°32′25′′ − 0°01′10′′ = 27°31′ 15′′ ចំលុចទី2 − 3៖𝛼2 = 58°37′ 30′′ − 27°32′25′′ = 31°05′05′′ ចំលុចទី3 − 4៖𝛼3 = 73°25′ 25′′ − 58°37′ 30′′ = 14°47′55′′ ចំលុចទី4 − 5៖𝛼4 = 82°43′ 30′′ − 73°25′ 25′′ = 09°18′05′′ Station Point visée Désignat Objectif Angle Hz 0 ⍺ 134 1 Pôteau Lecture Hz 0°01′00′′ 0°01′00′′ ½ fermeture 0°01′ 7.5′′ Lecture Remenée à o −0°00′ 7.5′′ 2 Pôteau Lecture Hz 27°32′ 10′′ 27°31′ 00′′½ fermeture 0°01′ 7.5′′ Lecture Remenée à o 27°31′ 2.5′′ 3 Pôteau Lecture Hz 58°37′ 25′′ 31°05′15′′½ fermeture 0°01′ 7.5′′ Lecture Remenée à o 58°36′ 17.5′′ 4 Pôteau Lecture Hz 73°25′ 15′′ 14°47′50′′½ fermeture 0°01′ 7.5′′ Lecture Remenée à o 73°24′ 7.5′′ 5 Pôteau Lecture Hz 82°43′ 25′′ 09°18′10′′½ fermeture 0°01′ 7.5′′ Lecture Remenée à o 82°42′ 17.5′′ 6 Pôteau Lecture Hz 93°26′ 40′′ 10°43′15′′½ fermeture 0°01′ 7.5′′ Lecture Remenée à o 93°25′ 32.5′′ 7 Pôteau Lecture Hz 108°01′ 25′′ 14°34′45′′½ fermeture 0°01′ 7.5′′ Lecture Remenée à o 108°00′ 17.5′′ 8 Pôteau Lecture Hz 118°34′ 30′′ 10°33′05′′½ fermeture 0°01′ 7.5′′ Lecture Remenée à o 118°33′ 22.5′′ 9 Pôteau Lecture Hz 153°25′ 55′′ 34°51′25′′½ fermeture 0°01′ 7.5′′ Lecture Remenée à o 153°24′ 47.5′′ 1 Pôteau Lecture Hz 00°01′ 15′′ 206°35′20′′½ fermeture 0°01′ 7.5′′ Lecture Remenée à o 0°01′ 7.5′′
 20. សាស្រសាតាចារាយ ចំលុចទី5 − 6៖𝛼5 = 93°26′ 50′′ − 82°43′ 30′′ = 10°42′20′′ ចំលុចទី6 − 7៖𝛼6 = 108°01′ 40′′ − 93°26′ 50′′ = 14°34′50′′ ចំលុចទី7 − 8៖𝛼7 = 118°34′ 25′′ − 108°01′ 40′′ = 10°32′45′′ ចំលុចទី8 − 9៖𝛼8 = 153°25′ 50′′ − 118°34′ 25′′ = 34°51′25′′ ចំលុចទី9 − 1៖𝛼8 = 0°01′ 25′′ + 360° − 153°25′ 50′′ = 206°35′35′′ 1 2 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 + 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑟 2 = 0°01′10′′ + 0°01′ 25′′ 2 = 0°01′ 17.5′′  ការគណ Lecture Remenée à o 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐧é𝐞 à 𝐨 = 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐇𝐳 − ½ 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒕𝒖𝒓𝒆 ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°01′10′′ − 0°01′ 17.5′′ = −0°00′ 7.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 2 = 27°32′25′′ − 0°01′ 17.5′′ = 27°31′ 7.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 3 = 58°37′ 30′′ − 0°01′ 17.5′′ = 58°36′ 12.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 4 = 73°25′ 25′′ − 0°01′ 17.5′′ = 73°24′ 7.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 5 = 82°43′ 30′′ − 0°01′ 17.5′′ = 82°42′ 12.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 6 = 93°26′ 50′′ − 0°01′ 17.5′′ = 93°25′ 32.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 7 = 108°01′ 40′′ − 0°01′ 17.5′′ = 108°00′ 22.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 8 = 118°34′ 25′′ − 0°01′ 17.5′′ = 118°33′ 7.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 9 = 153°25′ 50′′ − 0°01′ 17.5′′ = 153°24′ 32.5′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°01′ 25′′ − 0°01′ 17.5′′ = 0°00′ 7.5′′ តរាងពិលសាធល៍ Station Point visée Désignat Objectif Angle Hz 0 ⍺ 134 1 Pôteau Lecture Hz 0°01′10′′ 0°01′10′′½ fermeture 0°01′ 17.5′′ Lecture Remenée à o −0°00′ 7.5′′ 2 Pôteau Lecture Hz 27°32′25′′ 27°31′ 15′′½ fermeture 0°01′ 17.5′′ Lecture Remenée à o 27°31′ 7.5′′ 3 Pôteau Lecture Hz 58°37′ 30′′ 31°05′05′′½ fermeture 0°01′ 17.5′′ Lecture Remenée à o 58°36′ 12.5′′ 4 Pôteau Lecture Hz 73°25′ 25′′ 14°47′55′′ ½ fermeture 0°01′ 17.5′′
 21. សាស្រសាតាចារាយ  ករណីមុំ 𝟎°𝟎𝟏′ 𝟐𝟎′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 0°01′20′′ − 0°00′ 00′′ = 0°01′20′′ ចំលុចទី2៖ 𝛼1 = 27°32′ 25′′ − 0°01′20′′ = 27°31′ 05′′ ចំលុចទី2 − 3៖𝛼2 = 58°37′ 30′′ − 27°32′ 25′′ = 31°05′05′′ ចំលុចទី3 − 4៖𝛼3 = 73°25′ 50′′ − 58°37′ 30′′ = 14°48′20′′ ចំលុចទី4 − 5៖𝛼4 = 82°43′ 35′′ − 73°25′ 50′′ = 09°17′45′′ ចំលុចទី5 − 6៖𝛼5 = 93°27′ 00′′ − 82°43′ 35′′ = 10°43′25′′ ចំលុចទី6 − 7៖𝛼6 = 108°01′ 45′′ − 93°27′ 00′′ = 14°34′45′′ ចំលុចទី7 − 8៖𝛼7 = 118°34′ 40′′ − 108°01′ 45′′ = 10°32′55′′ ចំលុចទី8 − 9៖𝛼8 = 153°26′ 15′′ − 118°34′ 40′′ = 34°51′35′′ ចំលុចទី9 − 1៖𝛼8 = 00°01′ 30′′ + 360° − 153°26′ 15′′ = 206°35′15′′ 1 2 𝑓𝑒𝑚𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒 = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 + 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑟 2 = 0°01′20′′ + 00°01′ 30′′ 2 = 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o 73°24′ 7.5′′ 5 Pôteau Lecture Hz 82°43′ 30′′ 09°18′05′′½ fermeture 0°01′ 17.5′′ Lecture Remenée à o 82°42′ 12.5′′ 6 Pôteau Lecture Hz 93°26′ 50′′ 10°42′20′′½ fermeture 0°01′ 17.5′′ Lecture Remenée à o 93°25′ 32.5′′ 7 Pôteau Lecture Hz 108°01′ 40′′ 14°34′50′′½ fermeture 0°01′ 17.5′′ Lecture Remenée à o 108°00′ 22.5′′ 8 Pôteau Lecture Hz 118°34′ 25′′ 10°32′45′′½ fermeture 0°01′ 17.5′′ Lecture Remenée à o 118°33′ 7.5′′ 9 Pôteau Lecture Hz 153°25′ 50′′ 34°51′25′′½ fermeture 0°01′ 17.5′′ Lecture Remenée à o 153°24′ 32.5′′ 1 Pôteau Lecture Hz 0°01′ 25′′ 206°35′35′′½ fermeture 0°01′ 17.5′′ Lecture Remenée à o 0°00′ 7.5′′
 22. សាស្រសាតាចារាយ  ការគណ Lecture Remenée à o 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐧é𝐞 à 𝐨 = 𝐋𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐇𝐳 − ½ 𝒇𝒆𝒓𝒎𝒆𝒕𝒖𝒓𝒆 ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 0°01′20′′ − 0°01′ 25′′ = −0°00′05′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 2 = 27°32′ 25′′ − 0°01′ 25′′ = 27°31′00′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 3 = 58°37′ 30′′ − 0°01′ 25′′ = 58°36′05′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 4 = 73°25′ 50′′ − 0°01′ 25′′ = 73°24′25′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 5 = 82°43′ 35′′ − 0°01′ 25′′ = 82°42′ 10′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 6 = 93°27′ 00′′ − 0°01′ 25′′ = 93°25′35′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 7 = 108°01′ 45′′ − 0°01′ 25′′ = 108°00′20′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 8 = 118°34′ 40′′ − 0°01′ 25′′ = 118°33′15′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 9 = 153°26′ 15′′ − 0°01′ 25′′ = 153°24′50′′ ⇒ Lecture Remenée à o point 1 = 00°01′ 30′′ − 0°01′ 25′′ = 0°00′05′′ តរាងពិលសាធល៍ Station Point visée Désignat Objectif Angle Hz 0 ⍺ 134 1 Pôteau Lecture Hz 0°01′20′′ 0°01′20′′½ fermeture 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o −0°00′05′′ 2 Pôteau Lecture Hz 27°32′ 25′′ 27°31′ 05′′½ fermeture 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o 27°31′00′′ 3 Pôteau Lecture Hz 58°37′ 30′′ 31°05′05′′½ fermeture 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o 58°36′05′′ 4 Pôteau Lecture Hz 73°25′ 50′′ 14°48′20′′½ fermeture 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o 73°24′25′′ 5 Pôteau Lecture Hz 82°43′ 35′′ 09°17′45′′½ fermeture 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o 82°42′ 10′′ 6 Pôteau Lecture Hz 93°27′ 00′′ 10°43′25′′½ fermeture 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o 93°25′35′′ 7 Pôteau Lecture Hz 108°01′ 45′′ 14°34′45′′½ fermeture 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o 108°00′20′′ 8 Pôteau Lecture Hz 118°34′ 40′′ 10°32′55′′½ fermeture 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o 118°33′15′′ Lecture Hz 153°26′ 15′′ 34°51′35′′
 23. សាស្រសាតាចារាយ ៦. សេចក្តីេននិោា ន លក្កាយពីបាលលធវើការពិលសាធល៍ជាលលើកែំបូង លយើង្លងេតល ើញថាការវា្់រប្់លយើងមាលភ្ពលលអៀង បលរិចបលរួច លិងលពលខែោះមិលលលអៀង លោយលហតុកនុងលពលកំពុងអលុវតរ មាលកតត្នចែល្យមួយចំលួលន្ែលលកើត ល ើងពីការមិលក្បុងក្បយ័តន លិងចាប់អារមមណ៏ែូចជា៖ - ការប៉ៃោះទងេិចលលើល ើងទក្មរប្់ឧបករណ៏ន្ែលបងេឲ្យឧបករណ៏បាត់បង់លំលឹង - ការលធវ្ក្បន្ហ្រប្់អនកវា្់ផ្ទ្ល់ - ការតក្មង់ឧបករណ៍មិលចំលលើទីតំងន្ែលចង់វា្់ - កងវោះបទពិលសាធល៍កនុងការអលុវតរ - លធវើអំណ្លមុំមិល្ុក្កិតលអ លោយសារន្តមាលបញ្ហ្លលើន្េនករប្់លយើង កនុងការលធវើអំណ្ល ឬមាលការ ភ្ល់ក្ច ំកនុងការក្កិតខាន្តលលើលអក្កង់។ យ្ងណ្មិញ ប ទ្ប់ពីបាលអលុវតរលូវការពិលសាធល៍លលោះ លយើងក៏ទទួលបាលលូវបទពិលសាធល៍ជាលក្ចើលរួម មាល ការតំល ើងឧបករណ៍ ក៏ែូចជាការវា្់មុំលោយលក្បើឧបករណ៍E l e c t r o ni c To t a l S t a t i o n ជាលែើម។មួយវិញលទៀតលយើងល ើញថា លបើលទាោះបីជាការវា្់មុំមិល្ុក្កឹតឲ្យបាល100%ក៏លោយ ក័ភ្ពលលអៀងរប្់លយើងមាលទំហំតូចន្ែលលយើងអាចទទួលយកបាល។ 9 Pôteau ½ fermeture 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o 153°24′50′′ 1 Pôteau Lecture Hz 00°01′ 30′′ 206°35′15′′½ fermeture 0°01′ 25′′ Lecture Remenée à o 0°00′05′′
 24. សាស្រសាតាចារាយ ការងារពិសោធន៍ទី៣ ការវាស់មុំក្នុងរបស់ ១.ការវា្់មុំកនុងរប្់ពហុលកាណមាលលគាលបំណង ៖ - វា្់មុំខាងកនុងលៅតមក្ ុងរប្់ - រកតនមែនលការវា្់ លែើម្បីទទួលបាលពហុលកាណបិទ ិតមូយ - លក្បៀបលធៀបតនមែមុំ លឹង លែើម្បីលែទៀងផ្ទ្ត់តនមែមុំយ្ង្ុក្កិ ត។ ក្ប្ិលលបើតនមែតនមែមុំ ធំជាងតនមែ ន្ែលរកតមក្ទឹ្ដី រូបមលរ ល ោះមាលល័យថា ការវា្់រប្់លយើងមិល្ុក្កិតល ោះលទ ែូលចាន្ោះ លទធែលនលការវា្់រប្់លយើងមិលអាច ទទួលយកបាលល ោះលទ គឺមាលល័យថាតក្មូវលអាយវា្់សារជាថ្មី រហូតែល់តនមែ តូច ជាងតនមែ លទើបអាចទទួលយកបាល ។ ២.ការវា្់ លិងបែង់ទីតំងន្ែលវា្់ (HR) s t a t i o n l o c a t i o n α74 α64 α84 α204 α94  ែំណ្ក់កាលែំបូងកនុងែំលណើរការពិលសាធល៍ លយើងក្តូវតំល ើងឧបករណ៍ក្តង់ទីតំង(s t a t i o n ) លីមួយៗន្ែលបាលកំណត់ ។ ប ទ្ប់មក លយើងក្តូវតក្មង់P o i n t Vi s ée លអាយចំលគាលលៅន្ែល
 25. សាស្រសាតាចារាយ បាលកំណត់(AR) លោយលមើលតមT e l e s c o p e e y e p i e c e (o c c u l a i r e ) លហើយ មួលHo r i z o n t a l mo t i o n c l a mp លិង Ve r t i c a l mo t i o n c l a mp លែើម្បី កុំលអាយឧបករណ៍លធវើការផ្ល្្់ទី បណ្ត្លលអាយខុ្ពីទីតំងន្ែលលយើងបាលកំណត់ ។ ប ទ្ប់មក លៅ ក្តង់ចំលុចន្ែល P o i n t v i s ée ្ថិតលៅចំចំលុចARលហើយ លយើងក្តូវចុច(P o we r b o t t o m) លែើម្បីលបើកលអាយមា្្ុីលឧបករណ៍ែំលលើរការ ប ទ្ប់មកចុចលលើបូតុង OS E T (F 1) លែើម្បីកំណត់លអាយមុំលៅក្តង់AR មាលតនមែមុំ Hz = 0°00′00′′លៅតមលគាលការណ៍ន្ែលបាលកំណត់ ។  ប ទ្ប់មកបលធូរ Ho r i z o n t a l mo t i o n c l a mp លិង Ve r t i c a l mo t i o n c l a mp លែើម្បីលធវើការបងវិលឧបករណ៍ពីទីតំង(AR)លោយតក្មង់ P o i n t Vi s ée លៅកាល់ទី តំងន្ែលលយើងចង់វា្់(AR) លោយតក្មូវលអាយន្ខ្សន្ខវងរត់ចំចំលុច AV ន្ែលបលងេើតបាលមុំលំង្ក (α) ន្ែលលយើងចង់បាល រួចលហើយលយើងមួលបិទលូវ Ho r i z o n t a l mo t i o n c l a mp លិង Ve r t i c a l mo t i o n c l a mp កុំលអាយឧបករណ៍ង្កលចញពីទីតំង (AV) លហើយលយើងកត់ ក្តលូវទិលនល័យលលើ S c r e e n ប៉ៃុន្លរយកន្តមុំ Hz លទ លហើយការវា្់មុំ គឺវា្់មុំសា្្ំ មាលល័យថាវា្់ លចញពីលឆវងលៅ (HR) ។  លយើងវា្់តមរលបៀបផ្ល្្់បដូរទីតំងបលរប ទ្ប់គាន្ ៖ - ជាែំបូងោក់ឧបករណ៍លៅក្តង់ទីតំងលលខ64 លហើយតក្មង់P o i n t Vi s ée លៅកាល់ទីតំងលលខ 204ប ទ្ប់មកកំណត់តនមែមុំ Hz លៅក្តង់ទីតំងលលខ204មាលតនមែHz =0°00′00′′រួចលហើយបងវិល ឧបករណ៍ពីទីតំង204លៅកាល់ទីតំង74 ពីលឆវងលៅសា្្ំ ន្ែលទទួលបាលមុំ 𝛼64 ។ - ប ទ្ប់មកលទៀត លធវើបំលា្់ទីឧបករណ៍ពីទីតំងទី 64 លៅោក់ក្តង់ទីតំងលលខ 204 លហើយតក្មង់ P o i n t Vi s ée លៅកាល់ទីតំងលលខ 94 វិញមរង ប ទ្ប់មកកំណត់តនមែមុំHz លៅក្តង់ទីតំងលលខ 94 លហើយកំណត់តនមែ Hz =0°00′00′′ែូចមុលន្ែរ លហើយបងវិលឧបករណ៍ពីទីតំង 94 លៅកាល់ទីតំង 64 វិញ ពីលឆវងលៅសា្្ំ លយើងលិងន្ែលទទួលបាលមុំ 𝛼204 ែូចបង្ហ្ញកនុងរូប ។ - បលរលធវើន្បបលលោះរហូតែល់ទីតំងលលខ ៧៤ ន្ែលជាទីតំងចុងលក្កាយនលការវា្់ លហើយលយើងលឹងទទួល បាលមុំលៅតមក្ ុងលីមួយៗ ។ ៣,ការគណ 𝛼 = 𝛼 𝐴𝑉 − 𝛼 𝐴𝑅 លោយ 𝛼 𝐴𝑅 = 0°00′00′′ លយើងទាញបាល 𝛼 = 𝛼 𝐴𝑉
 26. សាស្រសាតាចារាយ  ការគណ រក L ’e r r e u r d e F e r me t u r e : L ’e r r e u r d e F e r me t u r e = ∑ 𝑶𝑩𝑺 − ∑ 𝑻𝒉é𝒐𝒓𝒊𝒆 Où ∑ 𝑂𝐵𝑆= 𝛼64+𝛼204+𝛼94+𝛼84+𝛼74 E t ∑ 𝑇ℎé𝑜𝑟𝑖𝑒 = 2(𝑛 − 2) × 90° = 2(𝑛 − 2) × 100 𝑔𝑟 𝑛 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡é តរាងទិលនល័យនលការវា្់ s t a t i o n Po i n t v i s ée S e ns L e c t ur e α 64 204 74 AR AV 0°00′00" 53°52′00′′ 53°52′00′′ 204 94 64 AR AV 0°00′ 00′′ 149°53′25" 149°53′25" 94 84 204 AR AV 0°00′ 00′′ 143°56′20′′ 143°56′20′′ 84 74 94 AR AV 0°00′ 00′′ 85°49′15′′ 85°49′15′′ 74 64 84 AR AV 0°00′ 00′′ 106°29′20′′ 106°29′20′′ លយើងទទួលបាល ៖ ∑ 𝑂𝐵𝑆= 𝛼64+𝛼204+𝛼94+𝛼84+𝛼74 ∑ 𝑂𝐵𝑆= 53°52′00′′ + 149°53′25" + 143°56′20′′ + 85°49′15′′ + 106°29′20′′ = 540°00′20′′ ម្ា្ងលទៀត ∑ 𝑇ℎé𝑜𝑟𝑖𝑒 = 2(𝑛 − 2) × 90° = 2(𝑛 − 1) × 100 𝑔𝑟 = 2(5 − 2) × 90° = 540°00′00′′  L ’e r r e u r d e f e r me t u r e = 540°00′ 20′′ − 540°00′ 00′′ = 0°00′20′′  L ’e r r e u r d e T o l e r a n c e = 𝜀 × 2,7 × √2 × √ 𝑛 𝜀 ជាភ្ពលលអៀងរប្់ឧបករណ៍
 27. សាស្រសាតាចារាយ - លោយសារន្តឧបករណ៍លលោះ => 𝜀 = 3 = 3′′  L ’e r r e u r d e T o l e r e n c e = × 2.7 × 2 × 5 = 25.61" លោយសារន្ត L ’e r r e u r d e f e r me t u r e < L ’e r r e u r d e T o l e r e n n c e ែូចលលោះ ការពិលសាធល៍រប្់លយើងអាចទទួលយកបាល ។ C o mp e n s ée = 𝐿′ 𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑛 𝐴 = 0°00′20′′ 5 = 0°00′04′′ ន្ែល 𝑛 𝐴 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′ 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡é = 5 លយើងបាលមុំរប្់ពហុលកាណន្ែលន្កតក្មូវ ៖  𝛼64 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠é𝑒 = 53°52′00′′ − 0°00′ 04′′ = 53°51′ 56′′  𝛼204 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠é𝑒 = 149°53′25" − 0°00′04′′ = 149°53′21"  𝛼94 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠é𝑒 = 143°56′20′′ − 0°00′ 04′′ = 143°56′16′′  𝛼84 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠é𝑒 = 85°49′15′′ − 0°00′ 04′′ = 85°49′11′′  𝛼74 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠é𝑒 = 106°29′20′′ − 0°00′ 04′′ = 106°29′16′′ ៤,ការ្លនិោធ្លលលើការពិលសាធល៍ ប ទ្ប់ពីការពិលសាធល៌ លយើងល ើញថា កំរិតលលអៀងខាល្ំងទាំងលលោះគឺលកើតល ើងលោយសារកតត្មួយចំលួលែូច ជា៖ Station Sens Point visée Lecture Horizontale α Adjustment αcompensée 64 A V 204 0°00′00" 53°52′00′′ 0°00′ 04′′ 53°51′ 56′′ A R 74 53°52′00′′ 204 A V 94 0°00′00" 149°53′25" 149°53′21" A R 64 149°53′25" 94 A V 84 0°00′00" 143°56′20′′ 143°56′16′′ A R 204 143°56′20′′ 84 A V 74 0°00′00" 85°49′15′′ 85°49′11′′ A R 94 85°49′15′′ 74 A V 64 0°00′00" 106°29′20′′ 106°29′16′′ A R 84 106°29′20′′
 28. សាស្រសាតាចារាយ  កតត្អាកា្ធ្តុ ការវា្់លៅកនុងតំបល់ល្្្ គឺបណ្ត្លលអាយទឹកពពុោះន្្វ លឹងទឹក្ុីឡំងមាលការន្ក្បក្បួល លធវើលអាយអំ លមុំ មាលភ្ពលលអៀងខាល្ំង ។ ែូលចាន្ោះលហើយបាលជា លៅលពលវា្់លយើងលក្បើឆ័ក្តលែើម្បីបាំងពលែឺ។ លទាោះបីជាយ្ងណ្ក៏ លោយ ឆ័ក្តមិលអាចការពារកំលៅក្ពោះអាទិក្តបាលន្ែរ ។  កតត្ផ្ទ្ល់ខែួល ការវា្់មុំពហុលកាណគឺទាមទារលអាយផ្ល្្់បរូរទីតំងរប្់ឧបករណ៍ ែូលចាន្ោះលហើយ លពលលយើង តំល ើងលូវឧបករណ៍តមទីតំងលីមួយៗ វាបណ្ត្លលអាយឧបករណ៍្ថិតលៅមិលចំចំលុចលអ លំលិងរប្់ ឧបករណ៍អត់ S TABL E ។  កតត្ទីតំង ទីតំង្ក្មាប់តំល ើងឧបករណ៍មាល្ភ្ពមិលល្មើសាច់ ពិបាកកនុងការតំល ើងឧបករណ៍ លហើយទីតំងខែោះខព្់ លធវើលអាយពិបាកកនុងការវា្់ លិងតំរង់លគាលលៅបណ្ត្លលអាយភ្ពលលអៀងលចោះន្តលកើតមាលល ើង ។ កតត្ទាំងអ្់លលោះលហើយរួមែ្សំគាន្ លធវើលអាយមាលភ្ពលលអៀងកនុងការវា្់មុំពហុលកាណលកើតមាលល ើង ។
 29. សាស្រសាតាចារាយ ការងារអនុវត្តន៍ទី៤ ការគណនារកក្កលាផ្ទៃ និងមុុំកនុងPolygone 1. គោលបុំណងផ្នការពិគោធន៍ ការពិសោធន៍សនេះមានសោលបំណងស ើម្បីរកក្កលាផ្ទៃរបស់ពហុសកាណសោយការសក្បើក្ាស់ ឧបករណ៍T o t a l S t a t i o n ការរកក្បវែង ការគណនាចមាង្យចសនា្្េះផ្នចំនុច។ 2. ឧបករណ៍សុំរាប់ការពិគោធន៍ - ឧបករណ៍ T o t a l S t a t i o n - ស ើងទក្មរ - ក្ពីសបញ្ឈរ។ 3. ដុំគណីរការផ្នការវាស់ ំបូងសយើងក្រូែរំស ើងមា្សុីនសៅកនុងចំនុចណាមួយវ លអាចសមើលស ើញក្គប់ចំនុចទំងអស់សៅកនុង ផ្ទៃ p o l y g o n e វ លសយើងានកំនរ់យក(75) រួចក្រូែកំនរ់មុ៉ុំវាសៅ០ជាចំាច់។ បនាទ្ប់មកសយើងក្រូែ ាញ់វាសំសៅសៅកាន់ចំនុចបនតរបនាទ្ប់សទៀរវ លមាន ូចជាចំនុច 71, 65, 61, 205, 204, 95, 91, 84, និងចំ នុច81 សោយគិរវាជារង្វ្ស់មុំោ្្ំ។ សៅតាមចំនុចនីមួយៗសនាេះ សយើងក្រូែករ់រង្វ្ស់មុំវា,សោយគិរពីចំនុច 75 និងក្រូែករ់ចំង្យរបស់ចំនុចនីមួយៗសនាេះសោយសគានោក់ក្ពីសសៅក្រង់ចំនុចទំងសនាេះ សោយចំ ង្យសនាេះសគគិរពីចំនុច 75។ 4. ទីតុំងផ្នការវាស់ ទីតាំងផ្នការវាស់សនេះគឺសថិរសៅខាងមុខអោរ E វ លសថិរសៅទិសខាងលិចផ្នអោរ A ផ្នែិទ្ាោថ្ន បសចេកែិទ្ាកមពុជា។ 5. ដុំគណីរការផ្នកាគណនា  គណនាមុ៉ុំα  α1= α71 – α75 = 84˚18’35’’ - 0˚00’00’’ = 84˚18’35’’  α2= α65 – α71 = 128˚25’30’’ - 84˚18’35’’ = 44˚6’55’’  α3= α61 – α65 = 129˚17’10’’ - 128˚25’30’’ = 0˚51’40’’
 30. សាស្រសាតាចារាយ  α4= α205 – α61 = 170˚25’35’’ - 129˚17’10’’ = 9˚50’20’’  α5= α204 – α205 = 183˚45’30’’ -170˚25’35’’ = 13˚19’55’’  α6= α95 – α204 = 217˚13’40’’ - 183˚45’30’’ = 33˚28’10’’  α7= α91 – α95 = 231˚01’40’’ - 217˚13’40’’ = 13˚48’00’’  α8= α84 – α91 = 251˚23’25’’ - 231˚01’40’’ = 20˚21’45’’  α9= α81 – α84 = 257˚11’25’’ - 251˚23’25’’ = 5˚48’00’’  α10= α75 – α81 = 0˚00’10’’ -257˚11’25’’ = 112˚48’35’’  គណនារកក្កឡាផ្ទៃ (S ) តាមក្ទឹសតីបទសុីនុស  S1 = L75 × L71 × Sinα1 = 5.178 × 3.809 × Sin(84˚18’35’’) = 19.6258 m2  S2 = L71 × L65 × Sinα2 = 3.809 ×29.362 × Sin( 44˚6’55’’) = 77.8522 m2  S3 = L65 × L61 × Sinα3 = 29.362×34.112 × Sin(0˚51’40’’) = 15.0527 m2  S4 = L61 × L205 × Sinα4 = 34.112× 17.414× Sin(9˚50’20’’) = 101.5062 m2  S5 = L205 × L204 × Sinα5 = 17.414×22.752 × Sin(13˚19’55’’) = 91.3614 m2  S6 = L204 × L95 × Sinα6 = 22.752×23.042× Sin(33˚28’10’’) = 288.0703 m2  S7 = L95 ×L91 × Sinα7 = 23.042×22.317 × Sin(13˚48’00’’) = 122.6607 m2  S8 = L91 ×L84 × Sinα8 = 22.317×22.225 × Sin(20˚21’45’’) = 172.5858 m2  S9 = L84 × L81 × Sinα9 = 22.225× 17.522× Sin(5˚48’00’’) = 39.3540 m2  S10 = L81 × L75 × Sinα10 = 17.522× 5.178× Sin(112˚48’35’’) = 83.6338 m2  𝑠 = 1 2 (𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + 𝑆4 + 𝑆5 + 𝑆6 + 𝑆7 + 𝑆8 + 𝑆9 + 𝑆10) = 1 2 (19.6258 + 77.8522 + 15.0527 + 101.5062 + 91.3614 + 288.0703 + 122.6607 + 172.5858 + 39.3540 + 83.6338) = 505.9015 𝑚2 S = 505.9015 m2
 31. សាស្រសាតាចារាយ 6. តរាងការងារ Station Point visée Lecture Hr α Dh (m) Surface (m2 ) 75 75 0˚00’00’’ 84˚18’35’’ 44˚6’55’’ 0˚51’40’’ 9˚50’20’’ 13˚19’55’’ 33˚28’10’’ 13˚48’00’’ 20˚21’45’’ 5˚48’00’’ 112˚48’35’’ 5.178 19.6258 m2 77.8522 m2 15.0527 m2 101.5062 m2 91.3614 m2 288.0703 m2 122.6607 m2 172.5858 m2 39.3540 m2 83.6338 m2 71 84˚18’35’’ 3.809 65 128˚25’30’’ 29.362 61 129˚17’10’’ 34.112 205 170˚25’35’’ 17.414 204 183˚45’30’’ 22.752 95 217˚13’40’’ 23.042 91 231˚01’10’’ 22.317 84 251˚23’25’’ 22.225 81 257˚11’25’’ 17.522 75 00˚00’10’’ 5.178 7. គសចក្តតសននិដ្ឋា ន បនាទ្ប់ពីឆ្លងការ់ការពិសោធន៍សនេះសយើងអាចសចេះសក្បើក្ាស់ឧបករណ៍កនុងការរករង្វ្ស់មុំ និងសចេះរក ចំង្យតាមរយៈមា្សុីនពីសោលសៅមកចំនុចវ លសយើងោក់មា្សុីន។ បនាទ្ប់មកសយើងអាចសចេះ គណនារកក្កលាផ្ទៃតាបរយៈការសក្បើក្ាស់មុំ និងចំង្យ។
 32. សាស្រសាតាចារាយ ការពិសោធន៍ទី៥ ១.សោលបំណង លគាលបំណងនលការពិលសាធល៍គឺ ចង់រកក្បន្វងតមរយៈការលក្បើក្បា្់មា្្ុីលElectronic Total Station រួចលធវើ ការលក្បៀបលធៀបលឹងការវា្់ជាក់ន្្រងលោយលក្បើន្ម៉ៃក្ត។ ២.ឧបក្រណ៍ េ្មាប់ការស្បើ្ាេ់ កនុងការលធវើអំលណ្លមុំលែរកលលោះ លយើងក្តូវមាលឧបករណ៍ែូចជា៖ 1. Electronic Total Station (្ក្មាប់លធវើអំណ្លមុំ) 2. ល ើងទក្ម Electronic Total Station ( ្ក្មាប់ោក់ឧបករណ៍ E l e c t r o n i c T o t a l S t a t i o n ) 3. Prism (ក្ពី្) ្ំរាប់វា្់ចំង្យ ក្បន្វង... 4. Prism pole Holder (្ំរាប់ ទប់លំលឹង ក្ពី្ឲ្យពពុោះទឹកន្្វរលៅចំកណ្ត្ល) 5. ថ្ម្ំរាប់ Electronic Total Station . 6. ន្ម៉ៃក្ត (្ក្មាប់វា្់ជាក់ន្្រង) ៣. រសបៀបននការពិសោធន៍ ប ការវាេ់ចមាា យរវាងពីរចំនុច អាគារ បលង់ទីតំងខ្ដលវាេ់
 33. សាស្រសាតាចារាយ  លក្ ើ្លរី្ទីតំង (s t a t i o n ) ្ក្មាប់ការតលមែើងមា្្ុីល (ក្តូវលក្ ើ្លរី្យ្ងណ្លធវើឲ្យ s t a t i o n រប្់លយើងអាចលមើលល ើញ, អាចតក្មង់លៅក្គប់ទីតំងន្ែលលយើងចង់វា្់)  លធវើការតលមែើងមា្្ុីល ពីលលើទីតំងន្ែលបាលលក្ ើ្រួច  លធវើការតលមែើងក្ពី្ លៅក្តង់ទីតំងលែើមលិង ទីតំងចុង នលក្បន្វងន្ែលលយើងចង់  តក្មង់មា្្ុីលលោយោក់ J a l o n លអាយចំមុខរប្់ក្ពី្  លបើកមា្្ុីលលអាយែំលណើរការ ប ទ្ប់មកចុចក្តង់្ញ្ញ្ក្តីលកាណលៅលលើមា្្ុីល្ក្មាប់រកក្បន្វង  កត់ក្តក្បន្វងន្ែលឧបករណ៍បង្ហ្ញ(HR=………<m>)  តក្មង់មា្្ុីលលអាយចំទីតំងក្ពី្ទី១ លោយោក់ J a l o n ចំលុចលក្កាមនលគល់រប្់ក្ពី្ទី១  ចុចក្តង់ F 1=Os e t លោយឲ្យមុំក្តង់ចំលុចទី១ 0° 00′ 00′′  បងវិលមា្្ុីលលៅទីតំងក្ពី្ទី២ ោក់ J a l o n លអាយ្ថិតលៅចុងលក្កាមរប្់ក្ពី្  កត់ក្តមុំរវាងចំលុចទី១ លៅ ចំលុចទី២  ប ទ្ប់មកោក់ J a l o n លអាយចំមុខរប្់ក្ពី្ លហើយចុច្ញ្ញ្រូបក្តីលកាណលែើម្បីលមើលក្បន្វងពី S t a t i o n លៅចំលុចទី២(HR=..........<m>)  បលរលៅចំលុចទី៣ ទី៤ ទី៥ ទី៦ ទី៧ ទី៨ ទី៩ ទី១០ែូចគាន្  លយើងក្តូវការន្តមុំ រវាងចំលុចទី១ លៅ ២ ពី ២លៅ៣ ពី ៣លៅ៤ ពី ៤លៅ៥ ពី ៥លៅ៦ ពី ៦លៅ៧ ពី ៧លៅ៨ ពី ៨ពី៩លិងទី ១០។  លិងចមាង្យពី S t a t i o n លៅចំលុចទី១ទី២ ទី៣ ទី៤ ទី៥ ទិ៦ ទី៧ ទី៨ ទី៩ លិង ទី១០។ របបៀបប្បើម៉ាស៊ីនកវាស់្បវែង ក្នុងពិសោធន៍សនេះកាវវាស់របស់ស ើងត្រូវបានចែក្សែញជាពីរវិធីស្សេងគ្នសគឺ៖  ែិធ៊ីទ៊ី១៖ ការពិសោធន៍សោ វា់ស់ែម្ងស ពីឧបក្រណ៍សៅទីតាំងទាំងពីរចែលែង់វាស់សោ ោក្់ត្ពីសសៅទី តាំងចែលែង់វាស់។ ស ើងសធវើការរត្រង់ឧបក្រណ៍ឲសយែាំរុខត្ពីស សពលស េះែាំរុខត្ពីសស ើ ស ើងែុែសញ្ញ រូបត្រីសកាណស េះវាស់នឹងត្បាប់ែម្ងស ពីឧបក្រណ៍សៅត្ពីស។ ប ទសប់រក្ស ើងសធវើការវាស់រុាំសោ សធវើការ រត្រង់ឧបក្រណ៍សៅស ើងត្ពីសត្រង់ទីតាំងទីរួ សោ រួរ L o c k ។ ប ទសប់រក្ស ើងសធវើការ s e t u p រុាំ 0°00′00′′ រួែសធវើការបងវិលសៅស ើងត្ពីសទីពីរចែលស ើងែង់វាស់ ស េះស ើងនឹងទទួលបានរុាំរវាងែាំណុែទាំង ពីរ។ប ទសប់រក្ស ើងសធវើការគណ ែម្ងស រវាងទីតាំងទាំងពីរសោ សត្បើរូបរនតត្ទឹសតីបទក្ូសុីនុស។ ៤. ការគណ  តាមរូបមនត 𝑳 𝟏−𝟐 = √𝑫 𝟏 𝟐 +𝑫 𝟐 𝟐 −𝟐𝑫 𝟏 𝑫 𝟐 𝐜𝐨𝐬 𝜶 ៤.១.តម្មៃមុំ  តមរូបមលរ α = 𝛼 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝛼 𝑎𝑟𝑟𝑖è𝑟𝑒 𝛼1−2 = 1° 30′40′′ − 0° 00′ 00′′ = 1° 30′ 40′′ 𝛼2−3 = 3° 05′ 40′′ − 1° 30′ 40′′ = 1° 35′ 00′′ 𝛼3−4 = 8 𝑜 15′ 40′′ − 3° 05′ 40′′ = 5° 10′ 00′′
 34. សាស្រសាតាចារាយ 𝛼4−5 = 19° 05′ 40′′ − 8 𝑜 15′ 40′′ = 10 𝑜 50′ 00′′ 𝛼5−6 = 30° 42′ 00′′ − 19° 05′ 40′′ = 11 𝑜 36′ 20′′ 𝛼6−7 = 49° 47′ 25′′ − 30° 42′ 00′′ = 19 𝑜 05′ 25′′ 𝛼7−8 = 110° 35′ 00′′ − 49° 47′ 25′′ = 60 𝑜 47′ 35′′ 𝛼8−9 = 140° 10′ 40′′ − 110° 35′ 00′′ = 29 𝑜 35′ 40′′ 𝛼9−10 = 146° 13′25′′ − 140° 10′ 40′′ = 6° 02′ 45′′ ៤.២.តនមែក្បន្វង 𝐷1 = 41.104𝑚 𝐷2 = 35.616𝑚 𝐷3 = 31.617𝑚 𝐷4 = 23.097𝑚 𝐷5 = 15.015𝑚 𝐷6 = 11.308𝑚 𝐷7 = 8.584𝑚 𝐷8 = 8.788𝑚 𝐷9 = 15.327𝑚 𝐷10 = 19.055𝑚 ំឲ្យ: 𝐿1−2 = √41.1042 + 35.6162 − 2(41.104 × 35.616) cos 1°30′40′′ = 5.580𝑚 𝐿2−3 = √35.6162 + 31.6172 − 2(35.616 × 31.617) cos 1°35′00′′ = 4.105 𝑚 𝐿3−4 = √31.6172 + 23.0972 − 2(31.617 × 23.097) cos 5°10′00′′ = 8.861𝑚 𝐿4−5 = √23.0972 + 15.0152 − 2(23.097 × 15.015) cos 10 𝑜50′00′′ = 8.813𝑚 𝐿5−6 = √15.0152 + 11.3082 − 2(15.015 × 11.308) cos 11 𝑜36′20′′ = 4.548𝑚 𝐿6−7 = √11.3082 + 8.5842 − 2(11.308 × 8.584) cos 19 𝑜05′25′′ = 4.254𝑚 𝐿7−8 = √8.5842 + 8.7882 − 2(8.584 × 8.788) cos60 𝑜47′35′′ = 8.791𝑚 𝐿8−9 = √8.7882 + 15.3272 − 2(8.788 × 15.327) cos 29 𝑜35′40′′ = 8.826𝑚 𝐿9−10 = √15.3272 + 19.0552 − 2(15.327 × 19.055) cos 6 𝑜02′45′′ = 4.145𝑚 ∑ 𝐿 𝑀𝐿𝑀, 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 = 5.580 + 4.105 + 8.861 + 8.813 + 4.548 + 4.254 + 8.791 + 8.826 + 4.145 = 57.923𝑚 ∑ 𝐿 𝑀𝐿𝑀, 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = 5.584 + 4.103 + 8.859 + 8.811 + 4.553 + 4.254 + 8.788 + 8.832 + 4.144 = 57.928𝑚 ∑ 𝐿 𝑀𝐿𝑀, 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 − ∑ 𝐿 𝑀𝐿𝑀, 𝐶𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 = 57.928 − 57.923 = 0.005𝑚
 35. សាស្រសាតាចារាយ តរាង្រុបរបាយការណ៍នលការពិលសាធល៍ Station Point visée Lecture HR α HD Manuel MLM, direct 1 0° 00′ 00′′ 41.104 1° 30′ 40′′ 5.580 5.584 2 1° 30′ 40′′ 35.616 1° 35′ 00′′ 4.105 4.103 3 3° 05′ 40′′ 31.617 5° 10′ 00′′ 8.861 8.859 ST1 4 8 𝑜 15′ 40′′ 23.097 10 𝑜 50′ 00′′ 8.813 8.811 5 19° 05′ 40′′ 15.015 11 𝑜 36′ 20′′ 4.548 4.553 6 30° 42′ 00′′ 11.308 19 𝑜 05′ 25′′ 4.254 4.253 7 49° 47′ 25′′ 8.584 60 𝑜 47′ 35′′ 8.791 8.788 8 110° 35′ 00′′ 8.788 29 𝑜 35′ 40′′ 8.826 8.832 9 140° 10′ 40′′ 15.327 06 𝑜 02′ 45′′ 4.145 4.144 10 146° 13′ 25′′ 19.055  វិធីទី២៖ លយើងវា្់ចមាង្យរវាងពីរចំណុចលោយលក្បើ MLM។ លោយជាែំបូងលយើងក្តូវចុចលៅលលើ ឧបករណ៍ែូចតលៅ៖ P r e s s Me n u ME NU 1/3 F 1=DE T A C OL L E C T F 2=L AY OUT F 3=ME MORY MGR P 1
 36. សាស្រសាតាចារាយ F 1 F 2 F 3 F 4 ប ទ្ប់កមកចុច F 4 លែើម្បីឆែងលៅទំព័រ (P a g e ) ទី២ ល ោះលឹងលចញែូចខាងលក្កាម៖ ME NU 2/3 F 1=P ROGRAMME F 2=GRAT D F AC T OR F 3=I L L UMI NAT I ON P 2 F 1 F 2 F 3 F 4 ន្ែល៖ GRID FACTOR: ទាក់ទងលឹងកាំកំលណ្ងរប្់ន្ែលែី ILLUMINATION: មាលទីតំងពីរកន្លែងគឺលៅ ILLUMINATION លិងលៅ Ba c k s t a r t លយើងចុចយក F1: PROGRAMME P ROGRAMME ½ F 1=RE M F 2=ML M F 3=Z .C OORDONE F 1 F 2 F 3 F 4 P RE S S F 2 P RE S S F 2 GRAI D F AC T OR F 1=US E GF F 2=DON’T US E F 1 F 2 F 3 F 4 ML M F 1=US E F I L E F 2=DON’T US E F I L E P 1 F 1 F 2 F 3 F 4
 37. សាស្រសាតាចារាយ P RE S S F 2 ML M F 1=ML M1(AB,AC ) F 2=ML M2(A-B,B-C ) F 1 F 2 F 3 F 4 P RE S S F 2 ML M-2(A-B,B-C ) <S T E P -1> HD= M ME AS RHT NE Z C OL L I MAT I ON P 1 & P RE E S F 1 ME AS ML M-2 (A-B,B-C ) <S T E P -1> HD(N)= M ME AS RHT NE Z EDM= ELECTRONIC DISTANCE MEASEREMENT ៥. សេចក្តីេននិោា ន ប ទ្ប់ពីលធវើការវា្់ន្វង លិង លធវើការគណ រួចរាល់ លយើង្លងេតល ើញមាលភ្ពលលើ្គាន្រវាងការគណ លិង តនមែន្ែលមា្្ុីលែរល់ឲ្យ បញ្ហ្លលោះអាចបណ្ត្លមកពី កំហុ្លែ្សងៗែូចជា៖ ក) កតត្អនកវា្់ លពលខែោះអនកវា្់ោក់ លៅចំមុខរប្់ក្ពី្លែើម្បីរកមុំ ជាលហតុលធវើលអាយមាលភ្ពលំលអៀងមុំ។ ខ) កតត្ឧបករណ៍ មាលការន្ក្បក្បួលទឹក្ុីឡំង ឬ ទឹកន្្វរ លៅលពលែំលណើរការពិលសាធល៍ល ើងទក្ម មាលភ្ពរងកល្ត្ខាល្ំង ជាលហតុលធវើលអា យមាលការរីកលូត បលរិចបលរួច។
 38. សាស្រសាតាចារាយ ការពិសោធន៍ទី៦ ១.សោលបំណង លគាលបំណងនលការពិលសាធល៍គឺ ៖  រកកមព្់រប្់អាគារ លោយការលក្បើមា្្ុីល E l e c t r o n i c T o t a l S t a t i o n លោយ ផ្ទ្ល់ (Me s u r e Di r e c t ) លិង លែទៀតផ្ទ្ត់សារល ើងវិញលោយការគណ (Ve r i f i c a t i o n a v e c ma n u e l ) ។ ២.ឧបក្រណ៍ ពិសោធន៍ 1. Point visée 2. Handle Locking Screw 3. On-board Battery 4. Optical plummet telescope 5. Objective lens 6. Vertical motion clamp 7. Vertical tangent screw 8. Plate level(ទឹក្ុីឡំង) 9. Display unit 10. Serial Signal connector 11. Power supply connector 12. Leveling screw 13. Circular level(ទឹកស្វ៊ែរ) 14. Base 15. Telescope focusing knob (Dispositif au mis de point) 16. Telescope grip 17. Telescope eyepiece (occulaire) 18. Tribrach fixing lever ការវាេ់ក្មពេ់ោោរ ឧបករណ៍
 39. សាស្រសាតាចារាយ ល ើងទក្ម ឧបករណ៍
 40. សាស្រសាតាចារាយ  ឧបករណ៍ E l e c t r o ni c To t a l S t a t i o n៖្ក្មាប់វា្់ក្បន្វង លិងលធវើអំណ្ំលមុំ  ក្ពី្៖្ក្មាប់កំណត់ទីតំងន្ែលក្តូវវា្់  ល ើងទក្មឧបករណ៍ E l e c t r o ni c To t a l S t a t i o n៖ ្ក្មាប់ោក់ឧបករណ៍ E l e c t r o n i c T o t a l S t a t i o n  ន្ម៉ៃក្ត៖្ក្មាប់វា្់ជាក់ន្្រង  ្នឹង៖ ្ក្មាប់កំណត់ទីតំងោក់ឧបករណ៍  ល ើងទក្មក្ពី្៖្ក្មាប់ោក់ក្ពី្លពលលធវើការវា្់ក្បន្វង លិងលធវើអំណ្លមុំ
 41. សាស្រសាតាចារាយ ៣.១ ការតំស ើងឧបក្រណ៍ ពិសោធន៍ កនុងការតំល ើងឧបករណ៍ពិលសាធល៍ ជាែំបូងលយើងក្តូវតំល ើងល ើងទក្ម E l e c t r o n i c T o t a l S t a t i o n លោយលមើលតមក្បលហាងកណ្ត្លន្លល្ច្លអក្គូ(éc r o u )ឲ្យចំកណ្ត្ល រួចចាប់លែរើមតំល ើង ឧបករណ៍។ លក្កាយពីតំល ើងឧបករណ៍ លយើងក្តូវពិលិត្យពិលិត្យលមើលតម Op t i c a l p l u mme t t e l e s c o p e លោយលធវើការន្កតក្មូវល ើងទក្ម លែើម្បីឲ្យន្ខ្សន្ខវងរត់មកចំចំលុចន្ែលលយើងបាលលៅលលើលលើ ន្ែកលគាល រួចលធវើការន្កតក្មូវទឹកន្្វរលោយបលធូរល ើងទក្មចំលួល២កនុងចំលណ្មល ើងទក្មទាំង៣លធវើយ្ណ្ឲ្យទឺ កន្្វរលៅចំកណ្ត្ល លិងការន្កតក្មូវទឹក្ុីឡំងឲ្យចំកណ្ត្លលោយមួរ L e v e l i n g s c r e wែូចការ លរៀបរាប់កនុងការពិលសាធល៍ទី១ទំព័រទី៦។ជាចុងលក្កាយលយើងក្តួតពិលិ្យលមើលទីតំងន្ែកលគាលតម Op t i c a l p l u mme t t e l e s c o p e លបើលៅមិលចំចំលុចលទលយើងអាចន្កតក្មូវលោយមួរក្បលហាងល្ច្ លអក្គូ(éc r o u )។ ៤.រសបៀបននការពិសោធន៍ ៤.១.បូតុង្ក្មាប់ពិលសាធល៍ លក្កាយលពលលយើងតំល ើងឧបករណ៍ចប់្ពវក្គប់លហើយ លយើងក្តូវ៖ - ជាែំបូងលយើងក្តូវតក្មង់ឧបករណ៍លៅទិ្ខាងល ើងលោយលក្បើក្តីវិ្័យ រួចមួរHo r i z o n t a l mo t i o n - c l a mp និងVe r t i c a l mo t i o n c l a mp លែើម្បីឲ្យកុំឲ្យន្ក្បក្បួលទីតំង។រួចលយើងលធវើការ s e t u p មុំ0°00′00′′។ប ទ្ប់មកលយើងមួរបលថូរមកវិញលូវHo r i z o n t a l mo t i o n c l a mp និងVe r t i c a l mo t i o n c l a mp ។ - លយើងលធវើការតក្មង់ឧបករណ៍លៅទីតំងលែ្សងៗ លោយលមើលតមP o i n t v i s ée ។លក្កាយពីលយើង តក្មង់ចំទីតំងរួចរាល់ លយើងមួរHo r i z o n t a l mo t i o n c l a mp និងVe r t i c a l mo t i o n c l a mp លែើម្បីកុំឲ្យន្ក្បក្បួលទីតំង។ - លយើងលមើលតម Telescope eyepiece (occulaire)តក្មង់ឲ្យចំគល់P r i s m លោយមួរVertical tangent screw
 42. សាស្រសាតាចារាយ ៤.២.ការពិលសាធល៍  ជាែំបូងលយើងក្តូវតំល ើងឧបករណ៍រប្់លយើងក្តង់ទីតំង(𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁)ន្ែលបាលកំណត់(ទីតំង71) ។  លធវើការតលមែើងក្ពី្លៅពីលក្កាមទីតំងន្ែលចង់វា្់កមព្់ ក្ពមទាំងកត់ក្តក្បន្វងរប្់ក្ពី្ (RHT : Re f l e x t o r He i g h t )  ប ទ្ប់មកលយើងក្តូវតក្មង់Point viséeឲ្យចំគល់P r i s mន្ែលបាលកំលត់( 𝐴𝑅)លោយលមើលតម Telescope eyepiece (occulaire)រួចមួរ Ho r i z o n t a l mo t i o n c l a mp លិង Ve r t i c a l mo t i o n c l a mp លែើម្បីកុំវាឲ្យន្ក្បក្បួលទីតំង។ប ទ្ប់មកលយើងលធវើការតក្មូវន្ខ្ស ន្ខវងឲ្យចំចំលុចន្ែលចង់វា្់លោយលក្បើHo r i z o n t a l t a n g e n t s c r e w លិង Ve r t i c a l t a n g e n t s c r e w  ចុចS t a r t លែើម្បីលបើកលអាយែំលណើរការ  ការលក្បើមា្្ុីល មុលលពលែំលណើរការវា្់មាលែូចជា៖ 𝑉𝑖 អាគារ លមើល ពីចំលហៀង បលង់េ្មាប់វាេ់ 𝑉1 𝑖1 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑒 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
 43. សាស្រសាតាចារាយ P r e s s Me n u ME NU 1/3 F 1=DE T A C OL L E C T F 2=L AY OUT F 3=ME MORY MGR P 1 F 1 F 2 F 3 F 4 P RE S S F 4 ME NU 2/3 F 1=P ROGRAMME F 2=GRAT D F AC T OR F 3=I L L UMI NAT I ON P 2 F 1 F 2 F 3 F 4 P RE S S F 1 P ROGRAMME ½ F 1=RE M F 2=ML M F 3=Z .C OORDONE 1 F 2 F 3 F 4 P RE S S F 1 RE M F 1=I NP UT F 2=NO.RHT F 1 F 2 F 3 F 4 P RE S S F 1
 44. សាស្រសាតាចារាយ RE M-1 <S T E P -1> RHT : 2.5.00 M C L E AR E NT E R F 1 F 2 F 3 F 4 P RE S S F 4 HD= កមព្់រប្់ក្ពី្ RE M-1 <S T E P -2> HD: M ME AS S E T F 1 F 2 F 3 F 4 P RE S S F 1 RE M-1 <S T E P -2> HD= M >ME AS URI NG C OL L I MAT E C E R S UMMI T RE M-1 VD: M RHT HD E DM= E L E C T RONI C DI S T ANC E ME AS E RE ME NT  ចុងលក្កាយគឺ ោក់ J a l o n លអាយចំចំលុចណ្មួយន្ែលអនកចង់វា្់ លហើយមា្្ុីល លិង លចញលូវ ក្បន្វងរប្់អាគារលអាយលៅលលើលអក្កង់  លយើងក្តូវការ ក្បន្វងន្ែលគណ លោយមា្្ុីល ។ RE M-1 VD= RHT HD- M
 45. សាស្រសាតាចារាយ  V 𝑉𝑖មុំ HD,VDក្បន្វងទិ្លែក ទិ្ រ ៥.ការគណនា  តមរូបមលរ 𝑖 = 900 − 𝑉𝑖 𝑉𝐷𝑖 = 𝐻𝐷 × 𝑡𝑎𝑛(𝑖) ⇒ 𝑉𝐷1 = 21.640 ∗ 𝑡𝑎𝑛(90° − 52°21′05′′)= 16.754𝑚 ⇒ 𝑉𝐷2 = 21.637 ∗ 𝑡𝑎𝑛(90° − 52°29′52′′)= 16.60. 𝑚 ⇒ 𝑉𝐷3 = 21.773 ∗ 𝑡𝑎𝑛(90° − 52°25′45′′)= 16.750𝑚 ⇒ 𝑉𝐷4 = 21.532 ∗ 𝑡𝑎𝑛(90° − 52°10′55′′′)= 16.713𝑚 ⇒ 𝑉𝐷5 = 22.969 ∗ 𝑡𝑎𝑛(90° − 52°49′43′′′)= 16.550𝑚  ចំន្ណក𝐻 𝑜𝑏𝑗 = 2.9 + 𝑉𝐷1 − 𝑉𝐷 ⇒ 𝐻𝐷1 = 2.5 + 16.754 − 1.947 = 17.307𝑚 ⇒ 𝐻𝐷2 = 2.5 + 16.60 − 1.760 = 17.34𝑚 ⇒ 𝐻𝐷3 = 2.5 + 16.750 − 1.988 = 17.262𝑚 ⇒ 𝐻𝐷4 = 2.5 + 16.713 − 1.882 = 17.331𝑚 ⇒ 𝐻𝐷5 = 2.5 + 16.550 − 1.623 = 17.427𝑚  ∆= 𝑅𝐸𝑀 − 𝐻 𝑜𝑏𝑗 ⇒ ∆1= 17.305 − 17.307 = −0.002𝑚 ⇒ ∆2= 17.347 − 17.340 = 0.007𝑚 ⇒ ∆3= 17.264 − 17.262 = 0.002𝑚 ⇒ ∆4= 17.330 − 17.331 = −0.001𝑚 ⇒ ∆5= 17.418 − 17.427 = −0.009𝑚
 46. សាស្រសាតាចារាយ ៦.ទិននន័យ ៧. សេចក្តីេននិោា ន លក្កាយពីបាលលធវើការពិលសាធល៍រួចមក លយើង្លងេតល ើញថាការវា្់មាលភ្ពលលអៀងធំលោយសារកតត្លែ្សងៗ ែូចជា៖  កតត្ផ្ទ្ល់ខែួល ្ក្មាប់ការពិលសាធល៍លលោះ ការវា្់មុំ 𝑉𝑖មាលភ្ពពិបាក លោយវាមាលកមព្់ខព្់ន្ែលជាលហតុលធវើឲ្យការវា្់ អាចមិលចំចំណុច។លលើ្ពីលលោះលៅលទៀត លយើងតំល ើងឧបករណ៍មិលមាលលំលឹងលអ ក៏ជាកតត្នលការវា់ខុ្ន្ែរ។  កតត្ទីតំង លោយសារការផ្ល្្់ទី លិងតំល ើងឧបករណ៍លៅកន្លែងលែ្សងៗ ន្ែលកន្លែងខែោះមាល្ភ្ពតូចចលងអៀត លិងពិបាក កនុងការតំល ើងឧបករណ៍ន្ែលជាលហតុលធវើឲ្យការតំល ើងមិលចំលគាលលៅ។ រីឯទីតំងខែោះមាលការបាំងលោយលែើម ល ើជាលែើម ន្ែលជាលហតុលធវើឲ្យការវា្់មិលចំទីតំងបាលលអ។ ប៉ៃុន្លរលបើលទាោះបីជាការវា្់មាលភ្ពលលអៀងខាល្ំងក្តង់ចំណុចខែោះន្មល ន្តការលលអៀងលលោះអាចឲ្យលយើងទទួល យកបាលលក្ពាោះវាមាលទំហំតូចជាងភ្ពលលអៀងន្ែលលគឲ្យ។ម្ា្ងលទៀតការពិលសាធល៍អាចឲ្យលយើងបលងេើលចំលណោះ ែឹងអំពីការវា្់មុំកមព្់អាគារ លិងទីតំង បាល។លយើង្ង្ឃឹមថាលយើងព្ាយមលធវើឲ្យបាលលអជាងលលោះលៅ លទៀត លបើលយើងមិលលពលលវលាក្គប់ក្គាល់។ ST RHT 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑣𝑖𝑠é𝑒 𝑉 𝑉𝑖 𝑖 𝑖1 𝑉𝐷 𝐻𝐷 𝐻𝑠𝑡 𝑅𝐸𝑀 ∆ 1 84°51′20′′ 52°21′05′′ 5°08′40′′ 37°44′55′′ 1.947 21.64 2.5 17.305 −0.0022 2 85°21′05′′ 52°29′52′′ 4°38′55′′ 37°30′8′′ 1.760 21.637 17.347 0.007 3 84°47′10′′ 52°25′45′′ 5°12′50′′ 37°34′15′′ 1.988 21.773 17.264 0.002 4 85°00′20′′ 52°10′55′′ 4°59′40′′ 37°49′50′′ 1.882 21.532 17.330 −0.001 5 85°42′53′′ 52°49′43′′ 4°17′7′′ 37°10′17′′ 1.623 22.969 17.418 −0.009
 47. សាស្រសាតាចារាយ ការពិសោធន៍ទី័៧ ១.សោលបំណងននការពិសោធន៍ ្ក្មាប់ការពិលសាធល៍លលោះមាលលគាលបំណងលធវើឲ្យលយើងលចោះ៖ - អំណ្លមុំលែរក - វា្់ក្បន្វងពីទីតំងោក់ឧបករណ៍លៅចំណុចលែ្សងៗ - ការគណ កំលលើលនលកូអរលោលល(∆𝑥, ∆𝑦) - លិងជាពិល្្ការគណ កូអរលោលលនលទីតំងលែ្សងៗ។ ២. ឧបក្រណ៍ ពិសោធន៍ 1. Point visée 2. Handle Locking Screw 3. On-board Battery 4. Optical plummet telescope 5. Objective lens 6. Vertical motion clamp 7. Vertical tangent screw 8. Plate level(ទឹក្ុីឡំង) 9. Display unit 10. Serial Signal connector 11. Power supply connector 12. Leveling screw 13. Circular level(ទឹកស្វ៊ែរ) 14. Base 15. Telescope focusing knob (Dispositif au mis de point) 16. Telescope grip 17. Telescope eyepiece (occulaire) 18. Tribrach fixing lever ការគណនាក្ូអរសោសន ∆𝒙, ∆𝒚, 𝒙, 𝒚 𝑴𝒆𝒓𝒔𝒖𝒓𝒆 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 ∆𝒙, ∆𝒚, 𝒙, 𝒚 ឧបករណ៍
 48. សាស្រសាតាចារាយ ល ើងទក្ម ឧបករណ៍
 49. សាស្រសាតាចារាយ ្តីែិេ័យ ខ្សែខ្ម៉ែត
Anzeige