Anzeige

Les categories gramaticals 2n eso

Professora de Llengua Catalana i Tutora de 3r ESO en Escolàpies Sant Martí um Escolàpies Sant Martí
9. Oct 2013
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Les categories gramaticals 2n eso

 1. Les categories gramaticaLs Tipus de paraules Sílvia Montals 2n ESO
 2. categories gramaticaLs  Noms  Adjectius  Verbs  Determinants  Pronoms  Adverbis  Preposicions  Conjuncions  Interjeccions
 3. eL nom (o substantiu)  Designa un ésser, animat o inanimat, o una idea. Exemples: nen, llop, amor, bellesa…  És una paraula variable té:  Gènere (el nen, la nena)  Nombre (el llop, els llops).  Tenen entre 1 i 4 formes:  2 formes: arbre, arbres  4 formes: noi, noia, nois, noies  És el nucli del SN: Una dona rossa Det nucli CN
 4. L’adjectiu  Designa les característiques dels éssers o les coses (noia rossa, herba verda, camí curt).  És una paraula variable, sol tenir:  Gènere i nombre: (madur, madura, madurs, madures)  Pot presentar entre 1 i 3 formes:  2 formes: marró, marrons  3 formes: feliç, feliços, felices  4 formes: nou, nova, nous, noves  Acompanya el nom i el verb. (noi alt, és alta).  Fa de nucli del S.Adj. Dins el SN fa la funció de complement del nom. El camí llarg Det N CN
 5. eL determinant  Paraula que presenta el nom (un elefant), l’identifica segons la proximitat (aquella alzina) i possessió (el meu cotxe) o el quantifica (tres avions).  Acompanyen els noms. Normalment es posen al seu davant.  Presenten entre 1 i 4 formes:  1 forma: tres, quatre  2 formes: en, na .  4 formes: seu, seva, seus, seves...
 6. eLs verbs Expressa:  Acció (jugar)  Esdeveniment (ploure)  Estat (estar)  Presenten més de 100 formes.  És la paraula més variable, ja que es conjuga en funció de:  La persona (1a, 2a…)  El nombre (canta, cantem)  El temps (canto, cantava, cantaré)  És el nucli del SV (sintagma verbal)  Mengen conill amb ceba.
 7. Pronoms  Paraula de significat variable que permet referir-se a una persona, un animal o un objecte sense haver de dir-ne el nom. Ell canta.  Per tant, no tenen un significat propi, sinó que adopten el del nom o sintagma al qual fan referència.  Substitueixen noms i sintagmes:  Venim de la platja  En venim  En Lluís és simpàtic  En Lluís ho és.
 8. Els advErbis  Expressen circumstàncies de:  Temps (avui, demà, sempre…)  Lloc (aquí, allà, enlloc…)  Manera (bé, malament…)  Quantitat (més, menys…)  Afirmació (sí, també…)  Negació (no, tampoc…)  Dubte (potser…)  És una paraula invariable.
 9. lEs PrEPosicions  Paraula que serveix per unir o relacionar altres paraules.  Uneixen sintagmes: Ex: pa tomàquet pa→ amb tomàquet  Són paraules invariables, és a dir, tenen una sola forma.
 10. Les conjuncions  Paraula que serveix per unir sintagmes o oracions: Per exemple: Sintagmes: la noia i el noi Oracions: Anirem a la platja si fa bon temps  Són invariables.
 11. Les interjeccions  Paraula que serveix per fer una exclamació. Ex: Ei, vigila!  Poden expressar dolor o oblit, incredulitat, avorriment, repugnància (ai!, bah!, uf!, ecs!)  Són invariables.  Sovint introdueixen les oracions de modalitat exclamativa.
Anzeige