Anzeige

Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen

Sitra / Hyvinvointi
9. Apr 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen(20)

Anzeige

Más de Sitra / Hyvinvointi(20)

Último(20)

Anzeige

Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen

 1. Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen Case Turun kaupunki Mari Siimar Suunnittelupäällikkö Toiminta- ja tietoarkkitehtuurit, tiedonhallinta Turun kaupunki Konsernihallinto, Talous- ja strategiaryhmä Strategia- ja kehittäminen Sanoista tekoihin - SOTE tietojohtaminen Suomessa
 2. 9.4.2014 Mari Siimar 2 Tietojohtaminen käsitteenä • Tietojohtaminen muodostaa tutkimuksellisen viiteryhmän, joka muiden johtamistieteiden tavoin tarkastelee erilaisten organisaatioiden toimintaan, johtamiseen ja kehittämiseen liittyviä ilmiöitä – organisaation kulttuuri • Tietojohtamisen lisäarvo muihin johtamistieteisiin syntyy informaatioon ja tietoon liittyvien resurssien, prosessien ja teknologioiden roolien ymmärtämisestä organisaation toiminnassa • Lisäksi tietojohtamisen tutkimus tuottaa käsitteitä, malleja ja menetelmiä, joilla organisaatioiden toimintaa voidaan edellä mainitusta näkökulmasta käytännössä analysoida ja kehittää • Julkishallinnossa keskeiset tietojohtamisen haasteet löytyvät organisaation poliittis-hallinnollisesta rakenteesta ja tavoitteiden moninaisuudesta
 3. Miksi tietojohtaminen? 1  § Kuntien itsehallinto - Kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan • Kaupungin perustehtävän ymmärtäminen tiedon kautta • Tieto erottamattomana osana kunnan tarjoamia palveluita • Tiedon tunnistaminen aineettomana pääomana • Kerätyn tiedon uudelleenkäyttö ja hyödyntäminen • Kaikki data ja informaatio, mikä kirjataan joko johtamisen tai palvelun näkökulmasta on saatavilla yhdistettäväksi ja käytettäväksi lainsäädännön raameissa • Tehokas tiedon tuottamisen ratkaisu • Käsitemallinnus - järjestelmäriippumaton tapa käsitellä tietoa • Perusjärjestelmien käyttötarkoituksen optimointi • Kustannustehokas tapaa tuottaa integroitua tietoa – optimoitu BI- arkkitehtuuri 9.4.2014 Mari Siimar 3
 4. 9.4.2014 Mari Siimar 4 Tiedonhallinnan suunnittelun organisatorinen ja teknologinen viitekehys – Timanttimalli (Kaario & Peltola, 2008)
 5. 9.4.2014 Mari Siimar 5 Tiedonhallinnan suunnittelun organisatorinen ja teknologinen viitekehys – Timanttimalli (Kaario & Peltola, 2008) Tietomalli Tietoarkkitehtuurin tavoitetila
 6. Tietoarkkitehtuurin ohjaus ja kehittäminen Johtamisen mittarit, Indikaattorit, Operatiiviset raporttitiedot, TilastotiedotPäätöskohtaiset Organisaatio Toiminta- ympäristö Henkilöstö Asiakas Vaikuttavuus Laatu Tuottavuus Johtamis- järjestelmä Palvelutuotannon muutos Toiminnan- ja taloudenohjaus (kokemus ja ymmärrys) Tietämyksenkäyttötoiminnanohjauksessa japäätöksenteossa Johto Henkilöstö Asiakas Johto Toiminnansuunnittelujatavoitteet Toiminnanseurantajaarviointi Panos Prosessi Tuotos Tulos Vaikutus Data (tietoalkio) Informaatio (tietorakenteet, tulkinta) Tieto (omaksunta) Tiedon arvoketju Tietotarpeet Tietotuotantoprosessi Tietotuotteet- ja palvelut Tiedonhallinnan prosessimalli Tuloksellisuus 9.4.2014 Mari Siimar 6 Tietojohtamisen toiminnallinen viitekehys Johtamisjärjestelmä Tiedon käytön roolit ja laadun varmistus Tiedonhallinta Tiedolla johtaminen
 7. 9.4.2014 Mari Siimar 7 Tiedolla johtaminen –tiedon tarpeet ja tasot Kustannuspaikat/resurssit/resurssit
 8. 9.4.2014 Mari Siimar Tiedolla johtamisen nykytila ja tavoitetila Palvelu Resurssit Tarve (asiakas, kohde) Palvelu Resurssit Tarve (asiakas, kohde) Käsite- ja tietomallit Tiedon näkökulmat Yhdistäminen Tiedon eri tasot Kumulointi Käsitteiden ja tiedon mallinnus Palvelujen suunnittelun raamit Palveluiden optimointi Asiakas JohtoHenkilöstö Asiakas HenkilöstöJohto Rooli/intressi Rooli/intressi Rooli/intressi
 9. Tietojohtamisen jalkauttamismalli ja rajapinnat tiedonhallintaan 9.4.2014 Mari Siimar 9
 10. Kuntouttava työote Selviytyminen Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen Hoitotyön tarve Hoitotyön tarveluokituksen koodisto Hoitotyön toteutuminen ja tulokset Hoitotyön arviointi (laadun, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden arviointi) Pegasos kirjaukset ja raportointimittarit Hoitotyön toimintoluokituksen koodisto Aistitoiminta Ravitsemus Mittaristot, hoitotyön yhteenveto ja jatkohoitosuunnitelma Pegasos kirjaukset ja raportointimittarit Pegasos kirjaukset ja raportointimittarit Hoitosuunnitelma Päivittäiset toiminnot Hoitotyön tavoitteet Turvallisuus Hoitosuhde Hoitoympäristö Kaatumisriski Infektion vuoksi eristäminen Laadukas asiakkaan tarvelähtöinen hoito kuntouttavalla työotteella Turvallisuus
 11. Selviytymi nen (ongelmara tkaisukyky) 5059 Hoitotyön toimintoluokituksen koodisto 1000 Aistitoiminta (kipu)5297 Ravitsemus 5145 Päivittäiset toiminnot 5256 Turvallisuus 5236 Hoitotyön tarveluokituksen koodisto 5000 Potilaan heikentynyt selviytymiskyky 5060 Muistihäiriö 5068 Potilaan selviytymisen arviointi (MMSE) 1077 Mielialan seuranta (GDS-15) 1484 Akuutti kipu 5313 Krooninen kipu 5319 Kivun voimakkuuden mittaaminen (VAS) 1536 Kivun hoito 1538 Kivun arviointi 1537 Ravitsemuksen muutos 5146 Ravitsemuskartoitus (MNA) 1244 Ravinnon saannin turvaaminen 1248 1245-1255 (BMI) Kaatumisriski 5251 Turvallisen ympäristön järjestäminen 1409 Infektion vuoksi eristäminen 1421 Omatoimisuuteen liittyvät osatekijät (RAVA) 5263-5268 1443-1463 Päivittäisiin toimintoihin liittyvä ohjaus 1463 Selviytymiseen liittyvä ohjaus 1091 Infektiopotilaan ohjaaminen 1430 Kivunhoitoon liittyvä ohjaus 1539 Ravitsemukseen liittyvä ohjaus 1261
 12.  Konsernin tiedolla johtamisen tuki – suunnittelu (mm. TARKE hanke)  Konsernin kehittämisen ohjausmallin lanseeraus  Kokonaisarkkitehtuurityön aloitus kaupungissa (KARKKI)  Tiedolla johtaminen osana tietoarkkitehtuuria (mm. SAP HR – työntekijän ydintieto ja käyttövaltuushallinta)  IT-strategian mukaisen tiedolla johtamisen ja tiedonhallinnan tuen organisointi  Sopimusohjausportaalin vaatimusmäärittely 9.4.2014 12 Turun kaupungin tietojohtamisen kehittäminen vuosina 2009-2014 Kypsyystaso Aika 2010 2011 2012 2013 2014 Konsernitasolla johdettu kokonaisuus Toimialan innovaatio Toimialan tarve (pilotti)  VM:n sote-tietojohtamisen hanke – Turku pilotti  Sote-tieto hanke – sopimus- ohjauksen tiedollinen tuki Mari Siimar
 13. Kehittämisen tuotokset • Tietojohtaminen ja organisointi • Hyto:n tietopalvelumalli • Kaupungin tiedonhallintamalli osana kokonaisarkkitehtuurityötä (luonnos) IT • Konsernin strategisen tiedonhallinnan uusi rooli • Tietojohtaminen ja menetelmät • Tietojohtamisen viitekehys ja jalkauttamismalli • KA- menetelmä ja kaupungin kehittämisen ohjausmalli • Toiminta- ja tietoarkkitehtuurin mallintaminen projekteissa • Tietojohtaminen ja osaaminen • Tietopalvelumallin mukaiset roolit • Osaamistarpeiden selvitys • Raportointipalvelu IT-palveluihin • Tietojohtaminen ja teknologiat • Käsitemallipohjainen tietovarastointi ja tiedon integroinnin ketterä kehittämisalusta • Käsitemallin laajennus ja testaus muilla toimialoilla ja konsernitasolla • Käsitemallin kansallistaminen (Kuti pilotti ym.) 9.4.2014 Mari Siimar 13
 14. Toimialanäkökulma CASE: Hyvinvointitoimiala – Kaste rahoitus • Tarve: Yhdistyneen sote:n sopimusohjausta tukevan tiedon saanti • Tehtävä: Tietojohtamisen tarvelähtöinen ja systemaattinen kehittäminen • Tuotos: Eri palveluiden asiakassegmenteistä ja niitä koskevista palveluista ja kustannuksista tiedon saanti • Tulos: Kaste –hankkeen rahoituksen saaminen 1,5 milj. euroa asiakassegmenttiin liittyvien palvelujen parantamisesta 9.4.2014 Mari Siimar 14
 15. Konserninäkökulma CASE: Arkea Oy – raportoinnin kehittäminen • Tarve: Kiinteistöpalvelut yhtiöitettiin vuoden 2012 alussa. Yhtiöittämisen myötä toiminnan kustannuksia ja resurssiohjausta koskeva tietotarve muuttui ja täsmentyi • Tehtävä: Pilotin tarkoituksena oli todentaa että saatavilla olevasta talous- ja henkilöjärjestelmän datasta pystytään nopeasti koostamaan sellaista informaatiota ja raportteja joihin järjestelmien omat ominaisuudet eivät pysty. • Pilotissa käytettiin Hyto:n tiedolla johtamisen ja tiedon hallinnan toimintamallia ja kehittämiskokemuksia • Pilotti toteutettiin tietovarastoinnin kehittämisympäristössä, näin vältytiin kaupungin Infran käyttöönottoon liittyviltä viiveiltä. Ratkaisu siirrettiin myöhemmin sellaisenaan kaupungin tarjoamaan laite- ja verkkoympäristöön • Tuotos: SAP ja Personec tietojen yhdistäminen raportteihin • Tulos: Tiedot tukevat toiminnan ohjausta ja kehittämistä mm. kilpailutuksiin osallistumista (vuoden 2015 alussa) ja toiminnan kehittämistä 9.4.2014 Mari Siimar 15
 16. Tietojohtamisen prosessit Tietojohtamisen kehittäminen Tietojohtamisratkaisu jen kehittäminen Tietojohtamisessa tarvittavien tietojen tuottaminen Tietojohtamisen tukeminen Tiedon laadun hallinta Tieto- ja raportointitarpeiden määrittely Tietojohtamismallin kehittäminen Ratkaisujen määrittely Ratkaisujen toteutus Ratkaisujen käyttöönotto Tiedon keruu Raporttien ja tilastojen tuottaminen Tietojen julkaisu ja jakeluTiedon varastointi Kokonaisarkkitehtu urin hallinta (tietoarkkitehtuurit) Ydintietojen hallinta Tiedon laadun kehittäminen Tietojohtamisen asiantuntijatuki Tietojohtamisen kouluttaminen
 17. Tietojohtamisen toimintamalli 9.4.2014 Mari Siimar 17 Strateginen johtaminen ja ohjaus Peruspalvelut Tukipalvelut Toiminta Tieto- ja raportointitarpeiden määrittely Tietojohtamismallin kehittäminen Tietojohtamisen kehittäminen Ratkaisujen määrittely Ratkaisujen toteutus Ratkaisujen käyttöönotto Ratkaisujen kehittäminen Tiedon keruu Raporttien ja tilastojen tuottaminen Tietojen julkaisu ja jakelu Tietojen tuottaminen Tiedon varastointi Tietojohtamisen asiantuntijatuki Tietojohtamisen kouluttaminen Tietojohtamisen tukeminen Tiedon laadun hallinta Informaatio Tietotarpeet Toimintatavat Tarpeet Tietojohtamisen toimintatavat Ratkaisut Tukitarve Tuki
 18. Esimerkki tiedon tuottamisen organisoinnista konsernihallinnon tasolla Tietomatriisi Toiminnanohjaus- asiantuntija Tietojärjestelmä- asiantuntija Raportointi- asiantuntija Tietovarasto- asiantuntija Tietovastaava Kokonaisarkkitehti Toimialojen tietovastaavat Tiedon laadun hallinnan yhteyshenkilöt Perusjärjestelmien vastuuhenkilöt Talous- ja strategiaryhmä Strategia- ja kehittämisyksikkö IT-palvelut Perus- ja tukipalvelut Strategia- ja kehittämisjohtaja Tiedonhallinnan prosessien omistaja Vastaa tiedonhallinnan kehittämisen käytännön asioista Tietomatriisin vetäjä Arkkitehtuuritiimi Raportointitiimi
 19. 9.4.2014 Mari Siimar 19 Tietojohtamisen kypsyystaso vs. kustannukset Perus- raportointi Seuranta- raportointi Ennakoiva raportointi Optimoiva raportointi 1 2 3 4 Yhtenäinen tietoarkkitehtuuri • Ydintiedon hallinta • Yhtenäinen tietopohja ja sen laatu • Yhtenäinen käsite- ja tietomalli • Yhtenäinen tietovaranto • Tarvelähtöiset perusraportit • Operatiiviset raportit • Kehitystrendit • Kustannukset • Tuotot • Asiakkaat • Henkilöstö • Automaattiset hälytykset • Oireilu ja heikot signaalit • Asiakasvirta- analyysit • Yhdistelmä- raportit ”ennen kuin” ja ”sitten kun” • Tuottavuus- hyötyraportit • Investointien ohjaaminen Kehittämis- kustannukset Tiedon kattavuus ja laatu Raportoinnin kehitysportaat
 20. Looginen tietomalli Käsitemalli Käsitemalli Looginen tietomalli Käsitemalli Looginen tietomalli 9.4.2014 Mari Siimar 20 Kaupungin tiedon laadun ja ydintiedon hallinta käsitemallin skaalautumisen kautta Toimiala strateginen Taktinen Operatiivinen Konsernitason toiminnan ja talouden ohjaus Tietojohtamisen kypsyystaso Käsitemallin abstraktiotaso Kehittämis- kustannukset Masterdata Asiakas Palvelurakenne Organisaatio Henkilöstö Taloushallinto Toimipaikka Toimittaja Iteraatiokierrokset ajassa Tiedonkumulointija raportointi
 21. Käsitteiden kuvaamisen tasot Kokonaisuuden malli Aluetason mallit Toteutustaso 9.4.2014 Mari Siimar 21 Aluetason liiketoimintakriittinen käsitemalli (Hyto, Arkea) Ydintiedonmalli ja palvelujen ohjausmallin käsitemalli Tekninen tietomalli
 22. Kaupungin ydintietojoukot 9.4.2014 Mari Siimar 22 Yhteiset tietojoukot Paikkatieto Toimittaja (org.rakenne) Taloushallinto Tuote ja tuoterakenteet Henkilöstö Asiakas
 23. Yhteiset tietojoukot Paikkatieto Toimittaja (org.rakenne) Taloushallinto Tuote ja tuoterakenteet Henkilöstö Asiakas Kaupungin tietopohja/ohjaustieto (Tarke) – ydintiedot ja sen attribuutit 9.4.2014 Mari Siimar 23 Asiakas- segmentointi Sijainti Tarve / RAVA Asukas / ei- ulkomaalainen Demografia Palvelu- käyttöPalvelurakenne Laitoshoito Kotisairaan -hoito Kotihoito Ymp. Vuorokautinen hoito Kuntoutus Kokonais- kustannukset Henkilö- resurssit Osto- palvelut Materiaalit Tilat Asiakas Palvelu Resurssit Mittari- tiedot
 24. 9.4.2014 Mari Siimar 24 Ohjaustiedon käsitemalli
 25. 9.4.2014 Mari Siimar 25 Ohjaustiedon käsitemalli attribuuttien kanssa
 26. Tiedonhallinnan arkkitehtuuri 9.4.2014 Esittäjän nimi 26 Julkaisu Analytiikka Integraatio Tietolähde Interaktio SharePoint SAP Portal SAP BI Business Objects BW SAP ERP, MM/SRM, HR RS/AS PowerView/ Powerpivot DW Pegasos, Effica, Personec, vtj, tilastokeskus, vero, … A D Täällä asioi 182 tuhatta turkulaista käyttäen kirjastoja, busseja, sairaaloita, kassakoneita, nettiä ja muita palveluita. Raportointiportaali
 27. Cerionin SmartDW-ratkaisun rooli Turun kaupungin tietojohtamisen kehityksessä • SmartDW on menetelmä ja työkalut ketterään tietovarastokehitykseen • Perustuu toiminnan käsitteiden mallintamiseen tarvelähtöisesti (ei tekninen/tietojärjestelmälähtöinen) • Cerionin K# -työkalun avulla automatisoidaan merkittävä osa tietovaraston kehitystyöstä • Työkalu generoi käsitemallin perusteella tietovarastorakenteet, tietovaraston latausmekanismit ja tarvittavat rajapinnat • Mahdollistaa inkrementaalisen kehittämisen • Osa-alue kerralla, tulokset hyötykäyttöön • Muutokset ja lisäykset nopeita ja turvallisia • Päivitetään käsitemalli – tarvittavat muutokset tietovarastoon ja latauksiin generoidaan • Säästää aikaa ja kustannuksia tietovaraston kehityksessä • Tekninen kehitystyö helppoa ja nopeaa • Tietovarastokehityksen kustannukset pienenevät ja eteneminen nopeutuu • Enemmän resursseja lisäarvoa tuottavaan tehtäviin: mikä tietoa tarvitaan, mistä se saadaan, miten se esitetään • Ratkaisu ei vanhene, vaan tukee toiminnan muuttuvia tarpeita • Uutta tietosisältöä uusiin tarpeisiin helppoa lisätä 9.4.2014 Mari Siimar 27
 28. 9.4.2014 Mari Siimar 28 Mitä Turussa on opittu? • Kokonaisuus: • Kokonaisuuden hahmottaminen ja nykytilan ymmärrys tärkeä, enemmän kuin pelkkä tietoarkkitehtuurin tekninen kuvaus ja kypsyystason mittaus • Organisointi ja osaaminen: • Tietopalveluprosessin määrittäminen koko tiedon arvoketjun laajuudessa • Tiedonhallintamallin olemassaolo ja sen mukainen toiminta • Tarvittavien roolien ja osaamisen selvittäminen ja kouluttaminen tietopalveluprosessin mukaisesti • Menetelmät: • Eritasoisten yhteistyö- ja vuorovaikutusmenetelmien käyttö tarpeen ja kypsyystason mukaan • Kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä edistävät menetelmät (esim.) • Tietojohtamisen viitekehys ja kustannustehokkuusajattelu • Kehittämisen ohjausmalli • KA- menetelmä • Tietopalveluprosessin vaiheita tukevat menetelmät • Tietojohtamisen jalkautusmalli • Erilaiset toiminnan ja tiedon määrittely- ja mallinnusmenetelmät • Teknologia: • Ketterä kehittämis- ja testaamisalusta ja tietojen integroinnin asteittainen tuotantoon vienti kypsyystason mukaan • Kustannustehokas ja osaamisen huomioiva BI-arkkitehtuurivisio taustalla
 29. 9.4.2014 Mari Siimar 29 K I I T O S ! Mari Siimar mari.siimar@turku.fi
Anzeige