SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 15
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Ylä-Savon osaamisen aika
Yhdessä uudistumalla elinvoimaa
#osaamisenaika
16.6.2021
Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa?
Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai
jakaa ajatuksiaan.
Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse
puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan
mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
Ohjelma
Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva
kuntayhtymän johtaja, rehtori Kari Puumalainen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta
puheenjohtaja Kalevi Hilli, Iisalmen Yrittäjät
Keskustelua ja kysymyksiä
Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
Kari Puumalainen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon vuorovaikutteinen
tilannekuva
SWOT
Keskeiset ilmiöt ja johtopäätökset
Keskeisimmät tahtotilat
Vuorovaikutteinen tilannekuva:
Kokonaiskuva
Ylä-Savo
1
2
3
4
vahvuudet heikkoudet
mahdollisuudet uhat
• Monipuolinen elinkeinorakenne ja osaaminen
• Vientiyritykset
• Paikallinen koulutus
• Alueen tunnettavuus (yritykset, henkilöt)
• Hyvät perinteet ja alueellinen kulttuuri
• Yläsavolainen yhteistyö ja yhteisöllisyys
• Kattava palvelurakenne
• Ketteryys ja joustavuus reagointiin
• Vakaa talous
• Tulevaisuuden potentiaali
• Puhdas luonto
• Väestörakenne
• Työvoiman saatavuus – uusien osaajien houkuttelu haastavaa
• Vähän työperäisiä maahanmuuttajia – suvaitsevuutta kaivataan
• Start up -toiminnan vähäinen määrä
• Logistiset yhteydet – saavutettavuus
• Palvelusektori ei vahva suhteessa muihin toimialoihin
• Synergia hankkeiden kesken
• Pysyvää toimintaa rahoitetaan hankkeiden avulla
• Palvelurakenteen murros – vahva kuntakohtaisuus, palveluja
voisi tehostaa kuntayhteistyöllä
• Maakunnallinen/Itä-Suomi yhteistyö
• Yrityksen sijainti vaikuttaa tukipalveluiden saatavuuteen
• Halukkuus yhteistyön syventämiseen
• Turvallisuus, luonto, puhtaus – vesi, ympäristö, ilma
• Pienuus tuo ketteryyttä
• Monipaikkaisuus ja etätyö (palvelut ja yritysten kehittäminen)
• Lentokenttä lähellä
• Digitaaliset palvelut – kehittäminen ja oikea hyödyntäminen
• Vahva elinkeinopohja – paikallinen/kasvollinen omistajuus,
• Kansainväliset osaajat – koulutusperäinen maahanmuutto
• Uudet toimialat ja avaukset – rohkeus kokeiluihin – mallashanke
• Health ja wellness alojen hyödyntäminen
• Verkostoituminen – muiden alueiden kanssa kansainvälisesti
• Paikallisen osaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen
• Vahva yrittäjien järjestäytyminen
• Jatkuva elinikäinen oppiminen – Sitra Lab
• Momentumin hukkaaminen
• Väestöennuste – nuorten näköalattomuus
• Ei uskalleta tehdä päätöksiä rohkeasti ennakoivasti, sekä
yrityksissä että julkisella puolella
• Palvelurakenteen edelleen heikkeneminen
• Korona
• Koulutuksen tulevaisuus – ikäluokat pienenee, sen vaikuttavuus
– keskittämisen politiikka
• Vanha aluepoliitiikka-ajattelu – ei nähdä digitalisuuden tuomia
mahdollisuuksia
• Osaamisen vanheneminen – osaamisen uudistamisen jäykkyys
• Pienten yritysten vähäinen yhteistyö oppilaitosten kanssa
• Oppiminen muuttuu
Keskeiset ilmiöt
1. Alueellisen osaamisen johtaminen
Miten osaamista johdetaan ja kuinka se tunnistetaan pääomana?
2. Osaamisen verkosto
Miten osaamisen arvostusta ja pääomamerkitystä voidaan korostaa ja kuinka
alueen markkinointiin, osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen ja
toimintaedellytysten luomiseen saadaan luotua systemaattinen koordinaatio
(tunnistettu verkosto)?
3. Alueen houkuttelevuus ja vetovoima
Miten vahva elinkeinorakenne saadaan käännettyä vetovoimatekijäksi?
Keskeiset ilmiöt
4. Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen polut
Millainen on akateeminen ja ammatillinen polku Ylä-Savon yrityksiin ja kuinka
estämme innovaatioiden hukkaamisen?
5. Yritys-oppilaitosrajapinta
Miten yrityksen, oppilaitoksen ja oppilaan yhteistyö saadaan sujuvaksi ja
laadukkaaksi?
6. Osaaminen menestystekijänä
Kuinka osaamisesta saadaan osa toimintakulttuuria, joka muuttuu sosiaaliseksi
pääomaksi hyödyntäen Ylä-Savon historiaa ja henkeä?
Alueen
yhteinen
tilannekuva
Mahdollisuudet
Heikkoudet
Miten vahvuuksia
voi hyödyntää
tunnistetuissa
mahdollisuuksissa?
Miten heikkoudet
on mahdollista voittaa tunnistetuissa
mahdollisuuksissa?
Miten vahvuuksia voi
hyödyntää uhkia
vastaan?
1. Luomme tilannekuvan olemassa
olevista kehittämistoimenpiteistä ja
toimintamalleista sekä resursseista.
Tilannekuva luo perusteet ennakoivalle
elinkeinopolitiikalle.
2. Kehitämme osaamisen alustan, joka
tuo yritykset, kunnat, oppilaitokset ja
tutkimus- ja kehittämistahot yhteen.
3. Määritämme uuden toimintamallin
omistajuuden.
4. Määritämme toimintamallin
kumppanuusjärjestelyt ja vastuut.
5. Määritämme uuden toimintamallin
resurssoinnin ja rahoituksen.
Miten varmistetaan, että heikkoudet
eivät realisoidu uhkissa?
Johtopäätökset
Alueellisen osaamisen johtaminen on pitkällä
aikavälillä tehtävää suunnitelmallista toimintaa,
jossa osaamisen arvostus nostetaan sille
kuuluvalle tasolle. Alueen elinkeinopolitiikka
tukee alueen osaamispääoman lisäämistä.
Osaaminen nähdään investointina, kuluerän
sijaan. Elinkeinoelämässä osaamisen kehittämistä
tapahtuu arjessa koko ajan ja osaaminen voidaan
konkretisoida. Se on arvo, jota alueella halutaan
vahvalla yhteistyöllä edelleen vahvistaa.
Keskeiset tahtotilat
Käytännössä tämä tarkoittaa, että...
Tahdomme, että...
Kaikilla alueen yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää
tarjolla olevia menestyksen tukitoimija.
Tukitoimia on tarjolla niin pienille kuin suurille yrityksille, jokaisessa
alueen kunnassa, kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille.
Osaamisen kehittämisestä muodostuu houkutteleva vetovoimatekijä
Ylä-Savoon.
Ylä-Savoon on helppo tulla ja asettua. Savolaiskulttuurin vahvuus,
vastaanottava kulttuuri, saa tulijalle tunteen, että hän on tullut
kotiin, kun hän saapuu Ylä-Savoon.
Ylä-Savo säilyy elinvoimaisena alueena Oman väestömme ja muualta Suomesta muuttaneiden lisäksi
seutumme tarvitsee valmistuneita opiskelijoita sekä lisää työperäistä
maahanmuuttoa.
Alueella vallitsee luottamuksen henki Keskinäinen luottamus on vahvaa ja asioita hoidetaan yhteistä etua
ajatellen. Kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioidaan yhteisissä
päätöksissä.
Ylä-Savossa vallitsee yhteistyö- ja yrittämishenki. Ymmärrämme yhteishengen merkityksen ja säilytämme sen
kehityksen voimanlähteenä.
Poliittiselle päätöksenteolle voidaan tarjota tilannekuva, joka sisältää
tulevaisuusorientoituneen näkemyksen osaamisen tarpeista.
Tilannekuvafoorumityön kautta opittu työskentelymalli jää pysyväksi
tavaksi tehdä yhteistyötä Ylä-Savon osaamisen tueksi ja
kehittämiseksi.
Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva
Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että...
...kaikilla alueen yrityksillä on yhtäläiset
mahdollisuudet hyödyntää tarjolla olevia
menestyksen tukitoimia.
...tukitoimia on tarjolla niin pienille kuin suurille
yrityksille, jokaisessa alueen kunnassa, kaikilla
toimialoilla toimiville yrityksille.
...osaamisen kehittämisestä muodostuu houkutteleva
vetovoimatekijä Ylä-Savoon.
...Ylä-Savoon on helppo tulla ja asettua. Savolais-
kulttuurin vahvuus, vastaanottava kulttuuri, saa
tulijalle tunteen, että hän on tullut kotiin.
...Ylä-Savo säilyy elinvoimaisena alueena. ...oman väestömme ja muualta Suomesta muutta-
neiden lisäksi seutumme tarvitsee valmistuneita
opiskelijoita sekä lisää työperäistä maahanmuuttoa.
...alueella vallitsee luottamuksen henki. ...keskinäinen luottamus on vahvaa ja asioita
hoidetaan yhteistä etua ajatellen. Kaikkien
toimijoiden näkökulmat huomioidaan yhteisissä
päätöksissä.
...Ylä-Savossa vallitsee yhteistyö- ja yrittämishenki. ...ymmärrämme yhteishengen merkityksen ja
säilytämme sen kehityksen voimanlähteenä.
...poliittiselle päätöksenteolle voidaan tarjota
tilannekuva, joka sisältää tulevaisuusorientoituneen
näkemyksen osaamisen tarpeista.
...tilannekuvafoorumityön kautta opittu
työskentelymalli jää pysyväksi tavaksi tehdä
yhteistyötä Ylä-Savon osaamisen tueksi ja
kehittämiseksi.
Alueellisen
osaamisen
johtaminen
Osaamisen
verkosto
Koulutuksen,
tutkimuksen ja
kehittämisen
polut
Yritys-
oppilaitos-
rajapinta
Osaaminen
menestys-
tekijänä
S W
O T
Tunnistetut ilmiöt
Alueen
houkuttelevuus
ja vetovoima
Kalevi Hilli
puheenjohtaja
Iisalmen Yrittäjät
Yrityksen näkökulma
alueen elinvoimaan
Kysymyksiä tai kommentteja?
Mitä ajatuksia herää?
Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä
puheenvuoro!
Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions-
valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
Ylä-Savon osaamisen aika
Yhdessä uudistumalla elinvoimaa
#osaamisenaika
Kiitos – palataan vielä hetkeksi
yhteiseen tilaan ennen
tilaisuuden päättämistä!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Talent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura LindemanTalent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura LindemanBusiness Turku
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiaKotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiaCursor Oy
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suomen Ekonomit
 
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätElinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätMaria Virtanen
 
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessaPäivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessaPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Petri Lempinen
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020MS SOSTE
 
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?Petri Lempinen
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Business Arena Oy
 
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
 

Was ist angesagt? (20)

Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
 
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
 
Talent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura LindemanTalent attraction management, Laura Lindeman
Talent attraction management, Laura Lindeman
 
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutuksen uudistukset 2017 03-27
 
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategiaKotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalveluPetri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
 
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
 
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
Suorahakutilaisuuden yhteenveto mps suomen ekonomit 20150127
 
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan YrittäjätElinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
Elinvoima-seminaari 30.1.2019, Pirkanmaan Yrittäjät
 
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessaPäivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa
Päivi Laajala kuntien elinvoimapalvelut maakuntauudistuksessa
 
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
 
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
Mitä haluamme ammatillisen koulutuksen olevan 2025?
 
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
Temaattiset Torstait - Kohti maakuntatason hankekokonaisuuksia 14.11.2013, Po...
 
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
Maahanmuuttajat suomalaisilla työpaikoilla – Millaista on hyvä monikulttuurin...
 

Ähnlich wie Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211

Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataKLVL
 
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purkuLuovaVeto
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Koordinaatti
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluillePaivi Sutinen
 
Yhdessä eteenpäin, avauspuheenvuoro henk.keh.päivät 2014 aulanko, 20082014
Yhdessä eteenpäin, avauspuheenvuoro henk.keh.päivät 2014 aulanko, 20082014Yhdessä eteenpäin, avauspuheenvuoro henk.keh.päivät 2014 aulanko, 20082014
Yhdessä eteenpäin, avauspuheenvuoro henk.keh.päivät 2014 aulanko, 20082014Outi Kallioinen
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaanaLasse Leponiemi
 
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.Finanssiala ry - Finance Finland
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalEevaKuuluvainen
 
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Finanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelma
Finanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelmaFinanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelma
Finanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelmaFinanssi
 
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotKaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotProof Advisory
 
Tapahtumien järjestäminen lpr_13102015
Tapahtumien järjestäminen lpr_13102015Tapahtumien järjestäminen lpr_13102015
Tapahtumien järjestäminen lpr_13102015Matti Koistinen
 

Ähnlich wie Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211 (20)

Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
 
Jyväskylä - Häkkää Elämä
Jyväskylä - Häkkää ElämäJyväskylä - Häkkää Elämä
Jyväskylä - Häkkää Elämä
 
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku
140519_kehittämisohjelma_työpajan_purku
 
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
Kansalliset kehittämispäivät Jaana Fedotoff 04102012
 
Mihin olemme menossa
Mihin olemme menossaMihin olemme menossa
Mihin olemme menossa
 
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluilleKaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
Kaupunki avautuu tutkimus- ja kehitysalustaksi korkeakouluille
 
Soste lahti 2012
Soste lahti 2012Soste lahti 2012
Soste lahti 2012
 
Yhdessä eteenpäin, avauspuheenvuoro henk.keh.päivät 2014 aulanko, 20082014
Yhdessä eteenpäin, avauspuheenvuoro henk.keh.päivät 2014 aulanko, 20082014Yhdessä eteenpäin, avauspuheenvuoro henk.keh.päivät 2014 aulanko, 20082014
Yhdessä eteenpäin, avauspuheenvuoro henk.keh.päivät 2014 aulanko, 20082014
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
 
13.1.2010
13.1.201013.1.2010
13.1.2010
 
-13.01.2010
-13.01.2010-13.01.2010
-13.01.2010
 
13.1.2010
13.1.201013.1.2010
13.1.2010
 
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
Mitä työ edellä, sitä koulutus perässä. Työelämän muutos finanssialalla.
 
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 finalHelkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
Helkan toisen Leader sidosryhmäseminaarin ryhmätöiden tulokset 4.12.2012 final
 
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
 
Finanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelma
Finanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelmaFinanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelma
Finanssi ry:n pitkän tähtäimen suunnitelma
 
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvotKaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
Kaupallistamisen Tila 2022 - esittelykalvot
 
Rakennamme menestystä
Rakennamme menestystäRakennamme menestystä
Rakennamme menestystä
 
Aluekierros Oulu
Aluekierros OuluAluekierros Oulu
Aluekierros Oulu
 
Tapahtumien järjestäminen lpr_13102015
Tapahtumien järjestäminen lpr_13102015Tapahtumien järjestäminen lpr_13102015
Tapahtumien järjestäminen lpr_13102015
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund

Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleSitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaSitra the Finnish Innovation Fund
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminenSitra the Finnish Innovation Fund
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationOrchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationSitra the Finnish Innovation Fund
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund (16)

Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
 
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
 
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
 
Elämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeenElämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeen
 
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöilleMaaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
 
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
 
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
 
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
 
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change ProjectsIina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
 
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationOrchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
 

Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211

 • 1. Ylä-Savon osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 • 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 • 3. Ohjelma Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva kuntayhtymän johtaja, rehtori Kari Puumalainen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta puheenjohtaja Kalevi Hilli, Iisalmen Yrittäjät Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 • 4. Kari Puumalainen kuntayhtymän johtaja, rehtori Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva
 • 5. SWOT Keskeiset ilmiöt ja johtopäätökset Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Ylä-Savo 1 2 3 4
 • 6. vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat • Monipuolinen elinkeinorakenne ja osaaminen • Vientiyritykset • Paikallinen koulutus • Alueen tunnettavuus (yritykset, henkilöt) • Hyvät perinteet ja alueellinen kulttuuri • Yläsavolainen yhteistyö ja yhteisöllisyys • Kattava palvelurakenne • Ketteryys ja joustavuus reagointiin • Vakaa talous • Tulevaisuuden potentiaali • Puhdas luonto • Väestörakenne • Työvoiman saatavuus – uusien osaajien houkuttelu haastavaa • Vähän työperäisiä maahanmuuttajia – suvaitsevuutta kaivataan • Start up -toiminnan vähäinen määrä • Logistiset yhteydet – saavutettavuus • Palvelusektori ei vahva suhteessa muihin toimialoihin • Synergia hankkeiden kesken • Pysyvää toimintaa rahoitetaan hankkeiden avulla • Palvelurakenteen murros – vahva kuntakohtaisuus, palveluja voisi tehostaa kuntayhteistyöllä • Maakunnallinen/Itä-Suomi yhteistyö • Yrityksen sijainti vaikuttaa tukipalveluiden saatavuuteen • Halukkuus yhteistyön syventämiseen • Turvallisuus, luonto, puhtaus – vesi, ympäristö, ilma • Pienuus tuo ketteryyttä • Monipaikkaisuus ja etätyö (palvelut ja yritysten kehittäminen) • Lentokenttä lähellä • Digitaaliset palvelut – kehittäminen ja oikea hyödyntäminen • Vahva elinkeinopohja – paikallinen/kasvollinen omistajuus, • Kansainväliset osaajat – koulutusperäinen maahanmuutto • Uudet toimialat ja avaukset – rohkeus kokeiluihin – mallashanke • Health ja wellness alojen hyödyntäminen • Verkostoituminen – muiden alueiden kanssa kansainvälisesti • Paikallisen osaamisen kartoittaminen ja hyödyntäminen • Vahva yrittäjien järjestäytyminen • Jatkuva elinikäinen oppiminen – Sitra Lab • Momentumin hukkaaminen • Väestöennuste – nuorten näköalattomuus • Ei uskalleta tehdä päätöksiä rohkeasti ennakoivasti, sekä yrityksissä että julkisella puolella • Palvelurakenteen edelleen heikkeneminen • Korona • Koulutuksen tulevaisuus – ikäluokat pienenee, sen vaikuttavuus – keskittämisen politiikka • Vanha aluepoliitiikka-ajattelu – ei nähdä digitalisuuden tuomia mahdollisuuksia • Osaamisen vanheneminen – osaamisen uudistamisen jäykkyys • Pienten yritysten vähäinen yhteistyö oppilaitosten kanssa • Oppiminen muuttuu
 • 7. Keskeiset ilmiöt 1. Alueellisen osaamisen johtaminen Miten osaamista johdetaan ja kuinka se tunnistetaan pääomana? 2. Osaamisen verkosto Miten osaamisen arvostusta ja pääomamerkitystä voidaan korostaa ja kuinka alueen markkinointiin, osaamisen kehittämiseen, tutkimukseen ja toimintaedellytysten luomiseen saadaan luotua systemaattinen koordinaatio (tunnistettu verkosto)? 3. Alueen houkuttelevuus ja vetovoima Miten vahva elinkeinorakenne saadaan käännettyä vetovoimatekijäksi?
 • 8. Keskeiset ilmiöt 4. Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen polut Millainen on akateeminen ja ammatillinen polku Ylä-Savon yrityksiin ja kuinka estämme innovaatioiden hukkaamisen? 5. Yritys-oppilaitosrajapinta Miten yrityksen, oppilaitoksen ja oppilaan yhteistyö saadaan sujuvaksi ja laadukkaaksi? 6. Osaaminen menestystekijänä Kuinka osaamisesta saadaan osa toimintakulttuuria, joka muuttuu sosiaaliseksi pääomaksi hyödyntäen Ylä-Savon historiaa ja henkeä?
 • 9. Alueen yhteinen tilannekuva Mahdollisuudet Heikkoudet Miten vahvuuksia voi hyödyntää tunnistetuissa mahdollisuuksissa? Miten heikkoudet on mahdollista voittaa tunnistetuissa mahdollisuuksissa? Miten vahvuuksia voi hyödyntää uhkia vastaan? 1. Luomme tilannekuvan olemassa olevista kehittämistoimenpiteistä ja toimintamalleista sekä resursseista. Tilannekuva luo perusteet ennakoivalle elinkeinopolitiikalle. 2. Kehitämme osaamisen alustan, joka tuo yritykset, kunnat, oppilaitokset ja tutkimus- ja kehittämistahot yhteen. 3. Määritämme uuden toimintamallin omistajuuden. 4. Määritämme toimintamallin kumppanuusjärjestelyt ja vastuut. 5. Määritämme uuden toimintamallin resurssoinnin ja rahoituksen. Miten varmistetaan, että heikkoudet eivät realisoidu uhkissa? Johtopäätökset
 • 10. Alueellisen osaamisen johtaminen on pitkällä aikavälillä tehtävää suunnitelmallista toimintaa, jossa osaamisen arvostus nostetaan sille kuuluvalle tasolle. Alueen elinkeinopolitiikka tukee alueen osaamispääoman lisäämistä. Osaaminen nähdään investointina, kuluerän sijaan. Elinkeinoelämässä osaamisen kehittämistä tapahtuu arjessa koko ajan ja osaaminen voidaan konkretisoida. Se on arvo, jota alueella halutaan vahvalla yhteistyöllä edelleen vahvistaa.
 • 11. Keskeiset tahtotilat Käytännössä tämä tarkoittaa, että... Tahdomme, että... Kaikilla alueen yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää tarjolla olevia menestyksen tukitoimija. Tukitoimia on tarjolla niin pienille kuin suurille yrityksille, jokaisessa alueen kunnassa, kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille. Osaamisen kehittämisestä muodostuu houkutteleva vetovoimatekijä Ylä-Savoon. Ylä-Savoon on helppo tulla ja asettua. Savolaiskulttuurin vahvuus, vastaanottava kulttuuri, saa tulijalle tunteen, että hän on tullut kotiin, kun hän saapuu Ylä-Savoon. Ylä-Savo säilyy elinvoimaisena alueena Oman väestömme ja muualta Suomesta muuttaneiden lisäksi seutumme tarvitsee valmistuneita opiskelijoita sekä lisää työperäistä maahanmuuttoa. Alueella vallitsee luottamuksen henki Keskinäinen luottamus on vahvaa ja asioita hoidetaan yhteistä etua ajatellen. Kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioidaan yhteisissä päätöksissä. Ylä-Savossa vallitsee yhteistyö- ja yrittämishenki. Ymmärrämme yhteishengen merkityksen ja säilytämme sen kehityksen voimanlähteenä. Poliittiselle päätöksenteolle voidaan tarjota tilannekuva, joka sisältää tulevaisuusorientoituneen näkemyksen osaamisen tarpeista. Tilannekuvafoorumityön kautta opittu työskentelymalli jää pysyväksi tavaksi tehdä yhteistyötä Ylä-Savon osaamisen tueksi ja kehittämiseksi.
 • 12. Ylä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...kaikilla alueen yrityksillä on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää tarjolla olevia menestyksen tukitoimia. ...tukitoimia on tarjolla niin pienille kuin suurille yrityksille, jokaisessa alueen kunnassa, kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille. ...osaamisen kehittämisestä muodostuu houkutteleva vetovoimatekijä Ylä-Savoon. ...Ylä-Savoon on helppo tulla ja asettua. Savolais- kulttuurin vahvuus, vastaanottava kulttuuri, saa tulijalle tunteen, että hän on tullut kotiin. ...Ylä-Savo säilyy elinvoimaisena alueena. ...oman väestömme ja muualta Suomesta muutta- neiden lisäksi seutumme tarvitsee valmistuneita opiskelijoita sekä lisää työperäistä maahanmuuttoa. ...alueella vallitsee luottamuksen henki. ...keskinäinen luottamus on vahvaa ja asioita hoidetaan yhteistä etua ajatellen. Kaikkien toimijoiden näkökulmat huomioidaan yhteisissä päätöksissä. ...Ylä-Savossa vallitsee yhteistyö- ja yrittämishenki. ...ymmärrämme yhteishengen merkityksen ja säilytämme sen kehityksen voimanlähteenä. ...poliittiselle päätöksenteolle voidaan tarjota tilannekuva, joka sisältää tulevaisuusorientoituneen näkemyksen osaamisen tarpeista. ...tilannekuvafoorumityön kautta opittu työskentelymalli jää pysyväksi tavaksi tehdä yhteistyötä Ylä-Savon osaamisen tueksi ja kehittämiseksi. Alueellisen osaamisen johtaminen Osaamisen verkosto Koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen polut Yritys- oppilaitos- rajapinta Osaaminen menestys- tekijänä S W O T Tunnistetut ilmiöt Alueen houkuttelevuus ja vetovoima
 • 14. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 • 15. Ylä-Savon osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!