Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Vesa Harmaakorpi

17 Aufrufe

Veröffentlicht am

Eväitä alueelliseen innovaatioprosessiin

Veröffentlicht in: Präsentationen & Vorträge
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Vesa Harmaakorpi

 1. 1. Sitra Eväitä alueelliseen innovaatioprosessiin 30.09.2019 LUT yliopisto Prof. Vesa Harmaakrpi
 2. 2. Hyvinvointiekosysteemin kehittäminen (Sitra) • Ongelmien juurisyiden ymmärtäminen • Hyvinvointitutkimukse n hyödyntäminen • Innovaatiopotentiaalin tunnistaminen • Nykyisen toiminnan kartoitus (portfolio) • Toimintamallien valinta • Osaamisen kehittäminen • Valmennus ja mentorointi • Markkinointituki • PPP-yhteis- kehittäminen • Innovaatiotoiminta kaupungeissa • Kansallinen yhteistyö • Ongelmilla ja tiedolla haastaminen • Ratkaisuaihioiden esittely • Match making • Yhteiskehittäminen • Yhteinen visio & strategia Ongelmien, mahdolli- suuksien ja nykyisen toiminnan analysointi Innovaatioiden kehitys ja kiihdyttäminen Toimijoiden yhteistyön edistäminen Kansallinen orkestrointi & fasilitointi + ohjausryhmä + virtuaalialusta
 3. 3. Systeeminen muutos Footer Muutosajurit:  Kolmoisvelkaantuminen  Uusi innovaatiofilosofia  Internet-talous  Tutkimusparadigman muutos  Siiloutuneisuus  Keskitetty suunnittelu  Hitaat kehitysputket  Strategiat ja ydinosaamiset  Arvoketjut Johtamisen vanha regiimi Muutostyökalut: Kehitysalustatyökalut Älyllinen ristipölytys Käyttäjä mukaan Näkymätön näkyväksi  Yleinen kyky rakentaa mahdollisia maailmoja  Joukkoistaminen  Nopeat innovointiverkot  Ekosysteemit ja kokeiluympäristöt  Arvoverkostot Johtamisen uusi regiimi Systeeminen muutos Tuottavuus
 4. 4. Von Döbeln Hyvinvointiala Sosiologia ICT-tutkimus Muotoilu Asiakkaat
 5. 5. Kuka innovoi? Yhdessä työtä tekevä ryhmä tai verkosto = käytäntöyhteisö (communities of practice) - Työnteon ohessa ryhmä hioo yhteiset käytäntönsä - Käytäntöihin tallentuu kokemusperäistä, hiljaista, toiminnallista ja tilannekohtaista tietoa => Ryhmän yhteinen tietopohja: - tiedostamaton - itsestäänselvä - ohjaa, miten ryhmä havaitsee, vastaanottaa, muodostaa ja jakaa uutta tietoa Kulttuuriset käsitykset Käyttäytymis- normit Arvot Uskomukset Käyttäytymi nen Puhe, sanat Teot Symbolit
 6. 6. Alueellinen kehitysalustamemetelmä alueellisen innovaatiojärjestelmän työkaluna • Menetelmä alueellisten vahvuuksien määrittämiseen tulevaisuuden teknologia- ja innovaatiostrategioiden laatimisten tueksi. • Voidaan käyttää soveltuvin osin hyvinvointiekosysteemien (kehitysalustojen) luomiseen
 7. 7. Metodologia Alueellinen kehitysalustamenetelmä koostui alunperin kahdeksasta toisiinsa linkittyvästä osasta: • Aiheen teoreettinen tarkastelu • Tausta-aineiston kartoittaminen • Asiantuntijamielipiteiden kartoittaminen • Tulevaisuuden uusien teknologioiden arviointi • Tilasto- ja asiantuntija-aineiston analyysi • Alueellisen innovaatiojärjestelmän toimintakonseptin määrittäminen •Tiedon keruu-ja prosessointijärjestelmän luominen • Alueellisen innovaatiojärjestelmän ydinprosessien hahmottaminen
 8. 8. 100-päivää menetelmäsovellus OSAAMISALAT -muotoilun osaamisala -laadun osaamisala -ympäristöteknologian ja -ekologian osaamisala -biotekniikan osaamisala -tietoteknologian osaamisala -mekatroniikan osaamisala -viestinnän ja sisältötuotannon osaamisala -talouden ja hallinnon osaamisala -innovaatioiden hallinnan osaamisala -hyvinvoinnin osaamisala -kokoonpanon osaamisala -markkinoinnin osaamisala -kansainvälistymisen osaamisala TOIMIALAT -muovitoimiala -ympäristötoimiala -biotekniikkatoimiala -rakennustoimiala -elektroniikkatoimiala -tietoteknologiatoimiala -mekaaninenpuutuotetoimiala -huonekalutoimiala -kone-jametallituotetoimiala -tekstiili-javaatetustoimiala -elintarviketoimiala -mediatoimiala -matkailu-jakulttuuritoimiala -logistiikantoimiala -kaupantoimiala Resurssipohjainen tulevaisuuskatsaus 1. Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys 2. Oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen Toimialojen arviointikriteerejä (esimerkkejä) • yritystoiminnan määrä ja työllistävyys • toimialan kasvunäkymät • yritystoiminnan rakenteen tasapainoisuus • yritystoiminnan kansainvälisyys • yritystoiminnan innovatiivisuus • yritystoiminnan jalostusarvo/osaamisintensiivisyys • toimialan kärkiyritysten johdon kyvykkyys • koulutustarjonnan alueellinen soveltuvuus • toimialan alueellinen tutkimuspanostus • alueelliset teknologiansiirtotoiminnot. Osaamisalojen arviointikriteerejä (esimerkkejä) • yritystoiminnan (KIBS) määrä ja laatu • osaamisalan alueellinen edelläkävijyys/ innovatiivisuus • osaamisalan alueellinen ja ylialueellinen verkottuminen • koulutustarjonnan alueellinen soveltuvuus • alueelliset teknologiansiirtotoiminnot. Tilastot - asiantuntijapaneelit Tulevaisuus Hyvinvointi- ja ikääntymisteknologia ja -tutkimus Innovaatioiden hallinta Ikääntymistutkimus DQE Kansain- välistyminen Muovi Puu Tekstiili Metalli Pienyritystoiminta Hyvinvointi- palvelut Hautomot Innoputki ... Ympäristö Kehitysalustaverkoston luominen (osallistaminen)
 9. 9. • Ne ovat alueen vahvoihin toimi- ja osaamisaloihin nojaavia tulevaisuussuuntautuneita kehittämisprosesseja. • Niille tulee asettaa joitakin peruslähtökohtia: • Niiden hyödyntäjinä tulee olla alueen merkittäviä yrityksiä. • Ne saavat elinvoimansa tulevaisuuden signaaleista. • Niiden tulee pystyä synnyttämään uutta yritystoimintaa. • Niiden kullekin osa-alueelle tulee olla riittävän vahvat toimijat. • Niiden kullekin osa-alueelle tulee pystyä nimeämään vastuuorganisaatiot ja –henkilöt. • Niiden toimijoiden tulee pystyä sopimaan yhteisistä päämääristä ja menettelytavoista. Alueellisen innovaatiojärjestelmän ekosysteemien kehitysalustojen hahmottaminen
 10. 10. Ikäbisnes-kehitysalustan keskeisiä toimijoita Tulevaisuus: väestön ikääntyminen Hyvinvointiteknologian tutkimus DQE Uusyritystoiminta Hyvinvointi- palvelut Innoverkko Hautomot Innoputki ... Osaamiskeskus- ohjelma Kansain- välistyminenLAMK Indoor Group Isku Hartela Eimo Halton Lahden Autokori L-Fashion Group Merivaara jne jne ... Innovaatioiden hallinta Kunnat, kolmas sektori, yritykset Ikääntymistutkimus Muovipoli Puu Tekstiili Metalli Ympäristö Muovi Aluekeskusohjelma: kehitysalustan omistaja ESO TKK: Tulevaisuudentutkimus Turva- ja viestintäpalvelu- tutkimus Sosiaaligerontologian professori Palmenia: hyvinvointitiimi LAMK: Oppimiskeskus Optiimi Neopol i Puualan kehittämiskeskus Lahti Mechatronics Network Muotoilun tutkimuslaitos
 11. 11. Ikäbisnes-kehitysalustan keskeisiä toimijoita
 12. 12. Hyvinvointiekosysteemien kehitysalusta Ongelman ratkaisu Tulevaisuu- den enna- kointi ja kilpailevat ratkaisut Relevantit toimijat eri sektoreilla Paikalliset resurssit ja osaamiset 1. Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys 2. Oman talouden hallinta ja ylivelkaantumi- nen • Tutkimus • Kokemus • Koulutus • Verkostot • Teknologiat • Luonto • Jne. • Yritykset • Julkishallinto • Kolmas sektori Yhteinen visio ja strateginen agenda
 13. 13. Yhteenveto alueellisesta kehitysalustasta • Rakentuu paikallisille vahvuuksille, osaamiselle ja toiminnalle. • Luo avoimia ja asiakaslähtöisiä sekä sektori- ja ammattikuntarajat ylittäviä oppimis- ja innovaatioprosesseja valituilla painopistealueilla. • Näissä prosesseissa yhdistyvät (a) käytännön toimijoiden kokemusperäinen, kontekstuaalinen ja hiljainen tieto sekä (b) tutkijoiden ja julkishallinnon formaali tieto. • Innovaatioprosessit hyödyntävät olemassa olevaa ja rakentavat uutta sosiaalista pääomaa verkostoimalla eri toimijoita yhteistyöhön. Innovaatiot syntyvät usein eri toimijoiden rajapinnoilla. • Innovaatioprosesseissa kehitetään uusia ratkaisuja, osaamisia ja yhteistyökumppanuuksia sekä tunnistetaan ja poistetaan uusien ratkaisujen kehittämistä estäviä pullonkauloja. • Yhteisen oppimis- ja innovaatioprosessin organisoijalla on keskeinen rooli sen onnistumisessa. • Alueiden tulevaisuuden kilpailukyky rakennetaan tällaisissa oppimis- ja innovaatioprosesseissa, joissa alueen osaamisia ja resursseja kehitetään ja yhdistellään uudella tavoilla.

×