Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621

Sitra the Finnish Innovation Fund
Sitra the Finnish Innovation FundSitra the Finnish Innovation Fund
Seinäjoen ja Ilmajoen
osaamisen aika
Yhdessä uudistumalla elinvoimaa
#osaamisenaika
16.6.2021
Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa?
Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai
jakaa ajatuksiaan.
Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse
puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan
mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
Ohjelma
Seinäjoen ja Ilmajoen vuorovaikutteinen tilannekuva
toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta
myyntijohtaja Jussi Eväsoja, Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy
Keskustelua ja kysymyksiä
Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
Pertti Kinnunen
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari
Seinäjoen ja Ilmajoen
vuorovaikutteinen tilannekuva
SWOT
Keskeiset ilmiöt ja johtopäätökset
Keskeisimmät tahtotilat
Vuorovaikutteinen tilannekuva:
Kokonaiskuva
Seinäjoki ja Ilmajoki
1
2
3
4
vahvuudet heikkoudet
mahdollisuudet uhat
• Asenne, tekeminen, yrittäjyys
• Verkostot, kumppanuudet
• Joustavat opintopolut
• Digitaidot, yleinen osaamisen taso
• Vähäinen suora vienti ja heikko
jalostusaste
• Työn tuottavuus
• Korkeakoulutuspaikkojen määrä - vastaava
työpaikkojen määrä
• Osaamisen aito arvostus, onko sitä?
• Osaajapulan paheneminen (kaikilla tasoilla,
usealla eri toimialalla), kilpailu työvoimasta
• Vetovoiman heikkeneminen
• Ikärakenne, uhkaako "ulkomuseo" ja
auringonlasku
• "Uusi normaali", digiloikka, etätyö ja –
opiskelu (hybridimallit)
• Vienti, erit. Alihankintaosaaminen
• Työperusteinen maahanmuutto
• Työn merkityksellisyys, hyvät
työyhteisöt
• TKI, käytännön ja tutkimuksen liitto
Keskeisiä ilmiöitä
1. Onko Seinäjoen seutu jatkossakin Suomen yritysmyönteisin?
Miten houkuttelevaa / helppoa yrityksen on sijoittua alueelle? Mitkä asiat tukevat sitä?
– Seinäjoen seutu on palkittu viisi kertaa peräkkäin Suomen yritysmyönteisimpänä alueena
– Yritysvaikutuksia arvioidaan kaikessa päätöksenteossa ja yhteistyö on tiivistä yritysten kanssa
– Voitaisiinko julkisten hankintojen osalta tehdä vielä enemmän, esim. tiedottaa yrityksille etukäteen,
jos alle kynnysarvon oleva hankinta / Pilkotaanko julk. hankinnat osiin, jotta pienyrityksetkin voivat
osallistua? Onko kaupungin hankintaosaaminen ja yritysten tarjoustenteko-osaaminen riittävää?
– Ovatko lupaprosessit tarpeeksi sujuvia ja nopeita ja onko tarpeeksi sopivia tontteja tarjolla?
– Onko alueella tarpeeksi sellaista osaavaa työvoimaa, jota yritykset tarvitsevat? Toisaalta
hitsareita, särmääjiä, kokkeja ja lähihoitajia, toisaalta korkeasti koulutettuja asiantuntijoita
– Logistinen sijainti pääradan varrella ja hyvät kulkuyhteydet (huom. myös eurooppalainen
rahtidroneverkoston tukikohta jatkossa)
– Löydetäänkö jatkajat hyvässä kunnossa oleviin yrityksiin eläköityvien yrittäjien tilalle?
Keskeisiä ilmiöitä
2. Kaikki keinot osaajapotentiaalin kasvuun
- Alueen työmarkkinatilanne on menossa parempaan suuntaan. Monella toimialalla on
osaajapula. Mistä saamme/löydämme uusia tekijöitä alueelle? Tarvitsemmeko nyt laajaa,
monipuolista alueellista yhteistyötä osaajien houkuttelemiseksi?
- Työelämä on muuttumassa. Vastaavatko koulutusten sisällöt työelämän muuttuvia
tarpeita? Osaajatarpeiden ennakointityön vahvistaminen, koulutusten tuotteistaminen
selkeämmin yritysten tarpeisiin.
- Tarvitsemme käyttöön alueen koko työvoima- ja osaajapotentiaalin, työllisyyden
kuntakokeilu ja uudet käytänteet; toimitaan lähellä kuntia ja niiden elinkeinoja
- Työperusteisen maahanmuuton mahdollisuudet tutkittava ja mitä se edellyttää alueelta
ja yrityksiltä
- Jatkuva oppiminen tulisi nähdä työelämässä mahdollisuutena; oppivat organisaatiot ja
yksilöt, osaaminen = laatu
Keskeisiä ilmiöitä
3. Ekosysteemimäisen ajattelun vahvistaminen
- E-P:llä yhteistyö toimii kokonaisuudessaan hyvin ja on monenlaisia ekosysteemejä: esim.
”Yrittäjien ystävien” tiivis yhteistyö, yrityspalvelijoiden verkosto, TKI-toiminta ja jatkuva
oppiminen, työelämäfoorumit, hanketoiminta ja pilotit. Seuraava askel?
- Haasteena saada enemmän yrityksiä mukaan verkostoihin eri toimialoilta > miten
verkostotyö kehittyy niin että yritykset saadaan kokonaisvaltaisemmin mukaan? Miten
katalysoidaan yritysten keskinäistä bisnesorientoitunutta yhteistyötä jopa ilman hankkeita ja
julkista sektoria?
- Kuntien yhteistyön kehittäminen: Miten kunnat voisivat tuottaa yhdessä
kuntariippumattomia palveluita yrityksille maakunnan laajuisessa mittakaavassa
paikallislähtöisyyttä unohtamatta?
- Työllisyysasiat kuntien lakisääteiseksi tehtäviksi 2024. Miten työllisyyspalveluiden
siirtymäaika käytetään hyödyksi? Positiivista valtion elinkeinotoimijoiden uusi aktiivinen
yhteistyöhakuisuus. Mitä voimme oppia Yrityspalvelukeskuksen verkostoitumisesta?
Keskeisiä ilmiöitä
4. Collaborate and develop, or die!
Yhteistyön metrokartta
- Yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä on syytä lisätä. Työkaluksi koostetaan
käytännön yhteistyömahdollisuuksia kuvaava kartta.
Ennakointiedon systemaattinen kartoittaminen ja analyysi
- Alueen osaamistarpeita ja muutostrendejä kuvaavan ennakointitiedon analysointi tiiviimmin
yhteistyössä oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa, jotta osaamistarpeita vastaavaa koulutusta
voidaan tarjota oikea-aikaisesti eri oppilaitosten yhteistyössä (Sedu, SeAMK, UCS)
Parempaa koulutusta yhteistyöllä
- Innovatiiviset ja joustavat koulutuksen toteuttamisen muodot
- Tarpeiden sanoittaminen ja tunnistaminen yhteistyössä
- Jatkuvan oppimisen alusta, tarjonnan näkyväksi tekeminen, markkinoinnin tehostaminen
- TKI-toiminnassa saadun tiedon systemaattisempi hyödyntäminen
- Sedu, SeAMK, UCS yhteistyön tiivistäminen
Alueen
yhteinen
tilannekuva
Mahdollisuudet
Heikkoudet
Miten vahvuuksia
voi hyödyntää tunnistetuissa
mahdollisuuksissa?
Miten heikkoudet
on mahdollista voittaa tunnistetuissa
mahdollisuuksissa?
Miten vahvuuksia voi
hyödyntää uhkia vastaan?
1. Joustavat opintopolut ja
jatkuva oppiminen digitaalisen
osaamisen nostossa
2. Monialaiset tiiviit verkostot ja
eri kouluasteiden ja yritysten
yhteistyö (TKI)
3. Tekemisen meiningin ja
asenteen suuntaaminen myös
uuden oppimiseen ja
kehittämiseen.
4. Verkostojen "parviäly" entistä
paremmin kaikkien käyttöön
yhteisillä alustoilla.
5. Luja usko ja panostaminen
alueen menestymiseen ja
elinvoimaan yli kuntarajojen!
Miten varmistetaan, että heikkoudet
eivät realisoidu uhkissa?
Johtopäätökset
Yhteinen näkemys: Olemme Suomen
vetovoimaisin ja yritysmyönteisin alue,
jossa otetaan kaikki keinot käyttöön
osaaja- ja työvoimapotentiaalin kasvussa.
Innovatiivisella verkostoyhteistyöllä
kohti osaamisen ekosysteemiä ja
elinvoimaa Etelä-Pohjanmaalla!
Keskeisimmät tahtotilat
Käytännössä tämä tarkoittaa, että...
Tahdomme, että...
Yrityksillä on myönteinen asenne digitalisaatioon
ja digiosaamisen kasvattamiseen ja sen
hyödyntäminen liiketoiminnassa
• Ennakoidaan digitalisaation vaikutusta osana strategiaa.
• Kartoitetaan digitaalisia osaamistarpeita ja laaditaan tarpeisiin vastaavaa
joustavaa koulutustarjontaa (myös digikeinoin)
Osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan • Ennakoidaan tulevaisuuden "heikkoja signaaleja", ammatteja ja
osaamistarpeita ja kasvatetaan työ- ja osaamisperusteista
maahanmuuttoa.
• Kehitetään monialaista yhteistyötä, tehostetaan kotoutumista ja
sitoutumista hyvillä malleilla (WIISE) (pk)
Työn tuottavuuden kasvu, TKI-panostukset,
jalostusarvo
• TKI-toiminnan ja jatkuvan oppimisen yhteistyön tiivistäminen.
Vahvistetaan syötettä TKI-toiminnasta koulutuskentälle ja työllisyyteen.
• Hankkeissa jälkihoito ja yhteydenpito yrityksiin myös hankkeen jälkeen
tulosten jalkautuksen varmistamiseksi.
Yritykset kansainvälistyvät • Vahvistetaan kv-verkostoja ja –osaamista ja kaikkien kielitaitoa (myös
tulijoiden suomen kielen taitoa)
• Huolehditaan sekä maahanmuuttajien että yritysten valmennuksesta ja
• Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueelle
Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että...
...yrityksillä on myönteinen asenne digitalisaatioon ja
digiosaamisen kasvattamiseen ja sen hyödyntäminen
liiketoiminnassa
- Ennakoidaan digitalisaation vaikutusta osana
strategiaa.
- Kartoitetaan digitaalisia osaamistarpeita ja laaditaan
tarpeisiin vastaavaa joustavaa koulutustarjontaa
...osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan -Ennakoidaan tulevaisuuden "heikkoja signaaleja",
ammatteja ja osaamistarpeita ja kasvatetaan työ- ja
osaamisperusteista maahanmuuttoa.
-Kehitetään monialaista yhteistyötä, tehostetaan
kotoutumista ja sitoutumista hyvillä malleilla
...työn tuottavuuden kasvu, TKI-panostukset,
jalostusarvo
- TKI-toiminnan ja jatkuvan oppimisen yhteistyön
tiivistäminen. Vahvistetaan syötettä TKI-toiminnasta
koulutuskentälle ja työllisyyteen.
- Hankkeissa jälkihoito ja yhteydenpito yrityksiin myös
hankkeen jälkeen tulosten jalkautuksen
varmistamiseksi.
...yritykset kansainvälistyvät - Vahvistetaan kv-verkostoja ja –osaamista ja kaikkien
kielitaitoa
- Huolehditaan sekä maahanmuuttajien että yritysten
valmennuksesta ja edistetään kansainvälisten
opiskelijoiden työllistymistä alueelle
Seinäjoen ja Ilmajoen
vuorovaikutteinen tilannekuva
Onko
Seinäjoen seutu
jatkossakin
Suomen
vetovoimaisin?
Collaborate
and develop,
or die
Kaikki keinot
osaaja-
potentiaalin
kasvuun
Ekosysteemi-
mäisen
ajattelutavan
vahvistaminen
S W
O T
Tunnistetut ilmiöt
Jussi Eväsoja
myyntijohtaja
Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy
Yrityksen näkökulma
alueen elinvoimaan
Kysymyksiä tai kommentteja?
Mitä ajatuksia herää?
Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä
puheenvuoro!
Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions-
valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
Seinäjoen ja Ilmajoen
osaamisen aika
Yhdessä uudistumalla elinvoimaa
#osaamisenaika
Kiitos – palataan vielä hetkeksi
yhteiseen tilaan ennen
tilaisuuden päättämistä!
1 von 17

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?(20)

Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Sitra the Finnish Innovation Fund228 views
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
Sitra the Finnish Innovation Fund1.5K views
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Sitra the Finnish Innovation Fund1.2K views
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Oy338 views
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Kuuluuko työntekijän ääni alustataloudessa?
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK3.1K views
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalveluPetri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Petri Keränen 11.4.2017 kasvupalvelu
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus177 views

Similar a Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621(20)

Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Työelämälähtöisen ammatillisen peruskoulutuksen kehittämisen tavoitteet ja od...
Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen 364 views
Työelämä 2020 / EsittelydiasarjaTyöelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
Tyoelama2020695 views
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen
Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen

Business Arena Oy268 views
Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...
Valmistavan pk-teollisuuden kasvun tekijät, Tiina Apilo, Henna Sundqvist-Andb...
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd1.2K views
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murroksetStrategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murrokset
Strategisen tutkimuksen ratkaisukortit 2019: Teknologian ja työn murrokset
Strateginen tutkimus | Strategic Research2.2K views
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
Business Arena Oy404 views
Rekrytointi murroksessaRekrytointi murroksessa
Rekrytointi murroksessa
JobiJobi!985 views
Industria osavuosikatsaus q4/2011Industria osavuosikatsaus q4/2011
Industria osavuosikatsaus q4/2011
Pekka Nurmi495 views

Más de Sitra the Finnish Innovation Fund(16)

Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Sitra the Finnish Innovation Fund1.9K views
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Sitra the Finnish Innovation Fund760 views
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Sitra the Finnish Innovation Fund324 views
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Sitra the Finnish Innovation Fund242 views
Elämäntavat pandemian jälkeenElämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeen
Sitra the Finnish Innovation Fund8.2K views
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöilleMaaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Sitra the Finnish Innovation Fund2.4K views
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Sitra the Finnish Innovation Fund1.3K views
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Sitra the Finnish Innovation Fund1.9K views
Iina Oilinki: Building Systemic Change ProjectsIina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Sitra the Finnish Innovation Fund2.6K views

Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621

 • 1. Seinäjoen ja Ilmajoen osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 • 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 • 3. Ohjelma Seinäjoen ja Ilmajoen vuorovaikutteinen tilannekuva toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta myyntijohtaja Jussi Eväsoja, Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 • 5. SWOT Keskeiset ilmiöt ja johtopäätökset Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Seinäjoki ja Ilmajoki 1 2 3 4
 • 6. vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat • Asenne, tekeminen, yrittäjyys • Verkostot, kumppanuudet • Joustavat opintopolut • Digitaidot, yleinen osaamisen taso • Vähäinen suora vienti ja heikko jalostusaste • Työn tuottavuus • Korkeakoulutuspaikkojen määrä - vastaava työpaikkojen määrä • Osaamisen aito arvostus, onko sitä? • Osaajapulan paheneminen (kaikilla tasoilla, usealla eri toimialalla), kilpailu työvoimasta • Vetovoiman heikkeneminen • Ikärakenne, uhkaako "ulkomuseo" ja auringonlasku • "Uusi normaali", digiloikka, etätyö ja – opiskelu (hybridimallit) • Vienti, erit. Alihankintaosaaminen • Työperusteinen maahanmuutto • Työn merkityksellisyys, hyvät työyhteisöt • TKI, käytännön ja tutkimuksen liitto
 • 7. Keskeisiä ilmiöitä 1. Onko Seinäjoen seutu jatkossakin Suomen yritysmyönteisin? Miten houkuttelevaa / helppoa yrityksen on sijoittua alueelle? Mitkä asiat tukevat sitä? – Seinäjoen seutu on palkittu viisi kertaa peräkkäin Suomen yritysmyönteisimpänä alueena – Yritysvaikutuksia arvioidaan kaikessa päätöksenteossa ja yhteistyö on tiivistä yritysten kanssa – Voitaisiinko julkisten hankintojen osalta tehdä vielä enemmän, esim. tiedottaa yrityksille etukäteen, jos alle kynnysarvon oleva hankinta / Pilkotaanko julk. hankinnat osiin, jotta pienyrityksetkin voivat osallistua? Onko kaupungin hankintaosaaminen ja yritysten tarjoustenteko-osaaminen riittävää? – Ovatko lupaprosessit tarpeeksi sujuvia ja nopeita ja onko tarpeeksi sopivia tontteja tarjolla? – Onko alueella tarpeeksi sellaista osaavaa työvoimaa, jota yritykset tarvitsevat? Toisaalta hitsareita, särmääjiä, kokkeja ja lähihoitajia, toisaalta korkeasti koulutettuja asiantuntijoita – Logistinen sijainti pääradan varrella ja hyvät kulkuyhteydet (huom. myös eurooppalainen rahtidroneverkoston tukikohta jatkossa) – Löydetäänkö jatkajat hyvässä kunnossa oleviin yrityksiin eläköityvien yrittäjien tilalle?
 • 8. Keskeisiä ilmiöitä 2. Kaikki keinot osaajapotentiaalin kasvuun - Alueen työmarkkinatilanne on menossa parempaan suuntaan. Monella toimialalla on osaajapula. Mistä saamme/löydämme uusia tekijöitä alueelle? Tarvitsemmeko nyt laajaa, monipuolista alueellista yhteistyötä osaajien houkuttelemiseksi? - Työelämä on muuttumassa. Vastaavatko koulutusten sisällöt työelämän muuttuvia tarpeita? Osaajatarpeiden ennakointityön vahvistaminen, koulutusten tuotteistaminen selkeämmin yritysten tarpeisiin. - Tarvitsemme käyttöön alueen koko työvoima- ja osaajapotentiaalin, työllisyyden kuntakokeilu ja uudet käytänteet; toimitaan lähellä kuntia ja niiden elinkeinoja - Työperusteisen maahanmuuton mahdollisuudet tutkittava ja mitä se edellyttää alueelta ja yrityksiltä - Jatkuva oppiminen tulisi nähdä työelämässä mahdollisuutena; oppivat organisaatiot ja yksilöt, osaaminen = laatu
 • 9. Keskeisiä ilmiöitä 3. Ekosysteemimäisen ajattelun vahvistaminen - E-P:llä yhteistyö toimii kokonaisuudessaan hyvin ja on monenlaisia ekosysteemejä: esim. ”Yrittäjien ystävien” tiivis yhteistyö, yrityspalvelijoiden verkosto, TKI-toiminta ja jatkuva oppiminen, työelämäfoorumit, hanketoiminta ja pilotit. Seuraava askel? - Haasteena saada enemmän yrityksiä mukaan verkostoihin eri toimialoilta > miten verkostotyö kehittyy niin että yritykset saadaan kokonaisvaltaisemmin mukaan? Miten katalysoidaan yritysten keskinäistä bisnesorientoitunutta yhteistyötä jopa ilman hankkeita ja julkista sektoria? - Kuntien yhteistyön kehittäminen: Miten kunnat voisivat tuottaa yhdessä kuntariippumattomia palveluita yrityksille maakunnan laajuisessa mittakaavassa paikallislähtöisyyttä unohtamatta? - Työllisyysasiat kuntien lakisääteiseksi tehtäviksi 2024. Miten työllisyyspalveluiden siirtymäaika käytetään hyödyksi? Positiivista valtion elinkeinotoimijoiden uusi aktiivinen yhteistyöhakuisuus. Mitä voimme oppia Yrityspalvelukeskuksen verkostoitumisesta?
 • 10. Keskeisiä ilmiöitä 4. Collaborate and develop, or die! Yhteistyön metrokartta - Yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä on syytä lisätä. Työkaluksi koostetaan käytännön yhteistyömahdollisuuksia kuvaava kartta. Ennakointiedon systemaattinen kartoittaminen ja analyysi - Alueen osaamistarpeita ja muutostrendejä kuvaavan ennakointitiedon analysointi tiiviimmin yhteistyössä oppilaitosten ja elinkeinoelämän kanssa, jotta osaamistarpeita vastaavaa koulutusta voidaan tarjota oikea-aikaisesti eri oppilaitosten yhteistyössä (Sedu, SeAMK, UCS) Parempaa koulutusta yhteistyöllä - Innovatiiviset ja joustavat koulutuksen toteuttamisen muodot - Tarpeiden sanoittaminen ja tunnistaminen yhteistyössä - Jatkuvan oppimisen alusta, tarjonnan näkyväksi tekeminen, markkinoinnin tehostaminen - TKI-toiminnassa saadun tiedon systemaattisempi hyödyntäminen - Sedu, SeAMK, UCS yhteistyön tiivistäminen
 • 11. Alueen yhteinen tilannekuva Mahdollisuudet Heikkoudet Miten vahvuuksia voi hyödyntää tunnistetuissa mahdollisuuksissa? Miten heikkoudet on mahdollista voittaa tunnistetuissa mahdollisuuksissa? Miten vahvuuksia voi hyödyntää uhkia vastaan? 1. Joustavat opintopolut ja jatkuva oppiminen digitaalisen osaamisen nostossa 2. Monialaiset tiiviit verkostot ja eri kouluasteiden ja yritysten yhteistyö (TKI) 3. Tekemisen meiningin ja asenteen suuntaaminen myös uuden oppimiseen ja kehittämiseen. 4. Verkostojen "parviäly" entistä paremmin kaikkien käyttöön yhteisillä alustoilla. 5. Luja usko ja panostaminen alueen menestymiseen ja elinvoimaan yli kuntarajojen! Miten varmistetaan, että heikkoudet eivät realisoidu uhkissa? Johtopäätökset
 • 12. Yhteinen näkemys: Olemme Suomen vetovoimaisin ja yritysmyönteisin alue, jossa otetaan kaikki keinot käyttöön osaaja- ja työvoimapotentiaalin kasvussa. Innovatiivisella verkostoyhteistyöllä kohti osaamisen ekosysteemiä ja elinvoimaa Etelä-Pohjanmaalla!
 • 13. Keskeisimmät tahtotilat Käytännössä tämä tarkoittaa, että... Tahdomme, että... Yrityksillä on myönteinen asenne digitalisaatioon ja digiosaamisen kasvattamiseen ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa • Ennakoidaan digitalisaation vaikutusta osana strategiaa. • Kartoitetaan digitaalisia osaamistarpeita ja laaditaan tarpeisiin vastaavaa joustavaa koulutustarjontaa (myös digikeinoin) Osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan • Ennakoidaan tulevaisuuden "heikkoja signaaleja", ammatteja ja osaamistarpeita ja kasvatetaan työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa. • Kehitetään monialaista yhteistyötä, tehostetaan kotoutumista ja sitoutumista hyvillä malleilla (WIISE) (pk) Työn tuottavuuden kasvu, TKI-panostukset, jalostusarvo • TKI-toiminnan ja jatkuvan oppimisen yhteistyön tiivistäminen. Vahvistetaan syötettä TKI-toiminnasta koulutuskentälle ja työllisyyteen. • Hankkeissa jälkihoito ja yhteydenpito yrityksiin myös hankkeen jälkeen tulosten jalkautuksen varmistamiseksi. Yritykset kansainvälistyvät • Vahvistetaan kv-verkostoja ja –osaamista ja kaikkien kielitaitoa (myös tulijoiden suomen kielen taitoa) • Huolehditaan sekä maahanmuuttajien että yritysten valmennuksesta ja • Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueelle
 • 14. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...yrityksillä on myönteinen asenne digitalisaatioon ja digiosaamisen kasvattamiseen ja sen hyödyntäminen liiketoiminnassa - Ennakoidaan digitalisaation vaikutusta osana strategiaa. - Kartoitetaan digitaalisia osaamistarpeita ja laaditaan tarpeisiin vastaavaa joustavaa koulutustarjontaa ...osaavan työvoiman saatavuus varmistetaan -Ennakoidaan tulevaisuuden "heikkoja signaaleja", ammatteja ja osaamistarpeita ja kasvatetaan työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa. -Kehitetään monialaista yhteistyötä, tehostetaan kotoutumista ja sitoutumista hyvillä malleilla ...työn tuottavuuden kasvu, TKI-panostukset, jalostusarvo - TKI-toiminnan ja jatkuvan oppimisen yhteistyön tiivistäminen. Vahvistetaan syötettä TKI-toiminnasta koulutuskentälle ja työllisyyteen. - Hankkeissa jälkihoito ja yhteydenpito yrityksiin myös hankkeen jälkeen tulosten jalkautuksen varmistamiseksi. ...yritykset kansainvälistyvät - Vahvistetaan kv-verkostoja ja –osaamista ja kaikkien kielitaitoa - Huolehditaan sekä maahanmuuttajien että yritysten valmennuksesta ja edistetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä alueelle Seinäjoen ja Ilmajoen vuorovaikutteinen tilannekuva Onko Seinäjoen seutu jatkossakin Suomen vetovoimaisin? Collaborate and develop, or die Kaikki keinot osaaja- potentiaalin kasvuun Ekosysteemi- mäisen ajattelutavan vahvistaminen S W O T Tunnistetut ilmiöt
 • 15. Jussi Eväsoja myyntijohtaja Ilmajoen Teräsputkikaluste Oy Yrityksen näkökulma alueen elinvoimaan
 • 16. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 • 17. Seinäjoen ja Ilmajoen osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!