Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Avoimuus ja tutkimusetiikka
Avoimuus ja tutkimusetiikka
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 20 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist

 1. 1. LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN VERKOSSA SITRALAB HERÄÄMÖ 11.6.2020 Kirsimarja Blomqvist LUT-yliopisto 2
 2. 2. 3 “Yksilön tai organisaation halu ja kyky ottaa riskiä/ asettua alttiiksi. LUOTETTAVUUSLUOTTAMUS MITÄ LUOTTAMUS ON? TULEVAISUUTTA KOSKEVIA MYÖNTEISIÄ ODOTUKSIA TILANTEESTA, MIHIN LIITTYY RISKI JA KESKINÄISRIIPPUVUUS LUOTTAVAISUUS Asenne, päätöksiä ja käyttäytymistä Kirsimarja Blomqvist
 3. 3. 4 PERINTEINEN LUOTTAMUS • Ihmisten välinen luottamus • Fyysinen ympäristö • Hidas • Luottavaisuus • Ennustettavuus • Passiivisuus MODERNI LUOTTAMUS • Ihmiset, instituutiot & teknologia • Virtuaalinen ympäristö • Nopea • Analyyttisyys • Ymmärtäminen • Aktiivisuus LUOTTAMUS MUUTOKSESSA Kirsimarja Blomqvist
 4. 4. TEKNOLOGIAVÄLITTEINEN VUOROVAIKUTUS • Vuorovaikutusteknologiat • Kytkeytyminen • Aika ja paikkariippumattomuus • Yhteistyö- ja tietoprosessit • Tekstiä, ääntä, kuvaa • Muovautuvuus • Sosiaalinen media, yhteisöllisyys, tunne Kirsimarja Blomqvist
 5. 5. 6 OSAAMINEN INTEGRITEETTI, IDENTITEETTI HYVÄNTAHTOISUUS LUOTTAMUS MITEN LUOTETTAVUUTTA ARVIOIDAAN? ENNUSTETTAVUUS JÄRKEÄ & TUNNETTA Kirsimarja Blomqvist
 6. 6. TIIMIN LUOTTAMUS TIIMIN TULOKSELLISUUS VIRTUAALISUUS KESKINÄIS- RIIPPUVUUS ERILAISUUS LUOTTAMUKSEN YHTEYS TIIMIN TULOKSELLISUUTEEN De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N. (2016). Trust and team performance: A meta-analysis of main effects, moderators, and covariates. Journal of Applied Psychology, 101(8), 1134.
 7. 7. 8 KOGNITIIVINEN LUOTTAMUS TIIMIN JÄSENIIN SITOUTUMINEN TIIMIN TEHTÄVIEN SUORITTÄMISEEN TUNNEPOHJAINEN LUOTTTAMUS TIIMIN JÄSENIIN HILJAISEN TIEDON JAKAMINEN & HAASTAMINEN TULOKSELLISUUS KOGNITIIVISEN JA TUNNEPOHJAISEN LUOTTAMUKSEN YHTEYS TIIMIN TULOKSELLISUUTEEN De Jong, B. A., Dirks, K. T., & Gillespie, N. (2016). Trust and team performance: A meta-analysis of main effects, moderators, and covariates. Journal of Applied Psychology, 101(8), 1134.
 8. 8. 9 Tiimin jäsenen luottavaisuus Muiden jäsenten luotettavuuden arviointi Tiimin vetäjän luottamus muihin tiimiläisiin Identifioituminen Sosiaalinen kategorisointi Yhteiset kokemukset Tilannekohtaiset tekijät: esim. organisaatio, ympäristö TIIMIN JÄSENTEN LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN Nienaber, A. M. I., Holtgrave, M., & Romeike, P. D. (2018). Trust in Teams: A review across levels. In The Routledge Companion to Trust, 105-128. Tiimiläisen luottavaisuus Tiimin vetäjän luotettavuus Yhteinen visio Henkilökohtainen tuki Reiluus Oikeudenmukaisuus Johtamistyyli Kommunikaatio LUOTTAMUS TIIMIN MUIHIN JÄSENIIN LUOTTAMUS TIIMIN VETÄJÄÄN
 9. 9. ALKULUOTTAMUS – ENNEN VUOROVAIKUTUSTA Ihmiskäsitys Kognitiiviset prosessit Hyväntahtoisuus Osaaminen Integriteetti Ennustettavuus Aikomus luottaa ”kaikki hyvin” tukevat rakenteet Luottamus Institutionaalinen luottamus kontrollin tunne kategorisointi suhtautuminen Luottavaisuus Perustuu tekstiin: McKnight, D. H., Cummings, L. L., & Chervany, N. L. (1998). Initial trust formation in new organizational relationships. Academy of Management Review, 23(3), 473-490.
 10. 10. 11 LUOTTAMUKSEN KOKEMUS Perustuu tekstiin: Jones, G. R., & George, J. M. (1998). The experience and evolution of trust: Implications for cooperation and teamwork. Academy of Management Review, 23(3), 531-546.
 11. 11. 12 LUOTTAMUKSEN SYNTYMINEN VUOROVAIKUTUKSESSA LUOTTAMUS Asenteet, uskomukset YHTEISTYÖ Teot, käyttäytyminen YHTEISTYÖ Normit, pelisäännöt, valvonta LUOTTAMUS Asenteet, uskomukset Perustuu tekstiin: Crisp, C. B., & Jarvenpaa, S. L. (2013). Swift trust in global virtual teams: Trusting beliefs and normative actions. Journal of Personnel Psychology, 12(1), 45.
 12. 12. 13Meyerson et al. (1996)
 13. 13. 14 FAST EXPERT TEAMS VS. KORONA • Etätyölaboratorio • Hengityssuojainten puhdistus • 3D-tulostusosaaminen • Palkkatyön ja keikkatyön yhdistäminen • Nopeat TKI-instrumentit • Etätyön ja virtuaalifasilitoinnin toimivat käytännöt LUT-yliopisto, LAB, Aalto, VTT, THL, TTL, Fimea, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, PVTutkL, TEM, LVM,VM, Sitra Lab, Tiedeakatemia, Hämeen liitto, YKA Gofore, Howspace, Humap Consultation, Aiwo, Skillhive, Solved, Industyhack Käytössä MSTeams, Howspace, Skype, Google drive, WhatsApp, Twitter sekä ryhmäpuhelut Kirsimarja Blomqvist
 14. 14. 15 DIGITAALISUUS & SOSIAALINEN PÄÄOMA Sosiaalinen pääoma - Rakenteellinen - Kognitiivinen - Suhdepääoma Sosiaalisen pääoman tyypit: Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
 15. 15. 16 NOPEAT ASIANTUNTIJARYHMÄT – CASE HENGITYSSUOJAINTEN PUHDISTUS • Kompleksinen tehtävä • Keskinäisriippuvuus • Monialaisuus • Vieraus • Ei yhteistä historiaa • Määräaikaisuus • Selkeä tavoite • Selkeät roolit • Verkostot • Jatkuva vuorovaikutus Meyerson, D., Weick, K. E., & Kramer, R. M. (1996). Swift trust and temporary groups. Trust in organizations: Frontiers of theory and research, 166-195. Kuva: Sirpa Jalkala, PV Kuva: Marko Haapala, PV
 16. 16. NOPEAN LUOTTAMUKSEN RAKENNUSAINEET VIRTUAALISESSA TIIMITYÖSSÄ • Selkeät roolit • Merkittävä tehtävä • Selkeät tavoitteet • Aktiivinen kommunikaatio • tehtävä ja sisällössä • aloitteellisuus, tiiviys, nopeus ja palaute • Yhteiset normit & arvot • Intensiivinen viestintä ja läsnäolon tuntu
 17. 17. 18 NOPEAN LUOTTAMUKSEN RAKENTUMINEN TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ ASIANTUNTIJATYÖSSÄ Ei-henkilöityvä nopea luottamus Henkilöityvä nopea luottamus Esittäytyminen Proaktiivinen vuorovaikutus Avoin kommunikaatio Luottavaisuus Sosiaalinen kategorisointi Referenssit Sosiaaliset prosessit Ei-henkilöityvätrakenteet Alkuluottamus Kirsimarja Blomqvist Roolit Tavoitteet Normit Teknologia/t
 18. 18. 19 LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN ERILAISTEN IHMISTEN KESKEN • Myönteinen tunne - mistä pidän hänessä? • Läsnäolo – kuulenko ja ymmärränkö? • Mitä yhteistä meillä on? – kiinnostuksen kohteet, arvot • Identiteetti – kuka hän on? • Perspektiivi – miltä asia näyttää hänen näkökulmastaan? • Mahdollisuus – mitä voimme saada aikaan yhdessä? • Kommunikaatio – miten tulen ymmärretyksi? Kirsimarja Blomqvist
 19. 19. 20 KIITOS! kirsimarja.blomqvist@lut.fi 040 755 1693 @KirsimarjaB

×