SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 30
Kestävän hyvinvoinnin edistäminen
tietämysyhteisöissä

Juha Kostiainen, 15.6.2012, Opetusalan johtamisen Foorumi
Kestävä uudistuminen teollisen ajan rakenteista
                    ihmiskeskeiseen palveluyhteiskuntaan

                       Suomen syvä lama                Globaali talouskriisi
                        NL:n romahdus
Talouskasvun ja hyvinvoinnin kehitys
                     

                                               2008
                            1980


                                                     Kestävä ihmis-
                                                  keskeinen palveluyhteiskunta


                                  Teollinen
                               hyvinvointiyhteiskunta
                    Geopolitiikan aika       Globalisaation aika 1.0    Globalisaation aika 2.0

                    1980         1990         2000            2010


                                                           Juha Kostiainen    2

                                                                    © Sitra
Kestävä hyvinvointi?
• Ihmiset jaksavat terveinä ja hyvinvoivina palvella yhteisöään
 koko työuran

• Ihmiset voivat kasvaa, kehittyä ja oppia kaikissa työuran
 vaiheissa

• Ihmiset kokevat työnsä merkityksellisenä

• Edellyttää halua sekä työntekijältä että organisaatiolta

• Edellyttää kykyä siirtyä välillä myös epämukavuusalueelle                        Juha Kostiainen    3

                                 © Sitra
Tietämysyhteisöt
• Työ perustuu asiantuntijatietoon ja sen soveltamiseen

• Työ perustuu uuden tiedon luomiseen ja oppimiseen

• Usein verkostomaista; suhteet kollegoihin oman organisaation sisällä
 ja ulkopuolella tärkeitä

• Asiakkailla paljon tietoa, he ovat tulossa mukaan tietämysyhteisöihin

• Koulutus, terveydenhoito, kaupunkisuunnittelu jne.
                          Juha Kostiainen     4

                                   © Sitra
Osallistuminen oman työympäristön
          kehittämiseen
  Case: ”Pahvisairaala” / Turvallista leikkaustoimintaa sujuvasti
(PSHP, Sitra, Aalto-yliopiston media- ja elokuvataiteen laitos, Aalto Service Factory)
                               Juha Kostiainen      5
Osallistuminen työympäristön kehittämiseen

Käyttäjät mukaan    Muunneltavassa tilassa  Yhdessä ideoiden syntyy
suunnitteluprosessiin  ideoita pystyy      esimerkiksi potilaiden
heti alkuvaiheessa.   kehittämään ja      kaipaamia tiloja
            testaamaan        inhimilliseen kontaktiin.
            käytännössä.
                                6.6.2012    6

                                      © Sitra
Sairaala joka inspiroi osallistumaan

Siirreltäviä
seiniä, muuttuvia
merkityksiä –
muutakin
ajateltavaa kuin
sairautta
Pahvisairaalan toteutus:

TULE – Turvallista leikkaustoimintaa
sujuvasti –projekti, yhteistyössä
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Aalto-
yliopiston median- ja elokuvataiteen
laitos, jota rahoittavat Sitra ja Aalto Service
Factory.
                         15.6.2012    7

                               © Sitra
Työhyvinvointi ja innovaatiot: INNO-VOINTI
 (Työterveyslaitos, Vantaan kaupunki, TEKES, VTT, Aalto, Sitra ym.) Case: Vantaan päivähoito / lastentarhanopettaja Jaana Kupela

    http://www.youtube.com/watch?v=LFSlrkZd_e0
                          Juha Kostiainen   8
Asiantuntijat, asiakkaat ja palvelumuotoilijat -
         yhteiskehittely
      Case: Turvallista leikkaustoimintaa sujuvasti
(PSHP, Sitra, Aalto-yliopiston media- ja elokuvataiteen laitos, Aalto
              Service Factory)
                         Juha Kostiainen    9
Palvelumuotoilua Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä
• Vaikuttavuuspohjainen ajattelu
 palvelujen kehittämisessä:
 vähemmällä parempaa

• Tuki- ja liikuntaelinsairauksien
 vastuualue , turvallista
 leikkaustoimintaa sujuvasti.

• Yhteistyö ja dialogi potilaiden kanssa
 palvelumuotoilun keinoin, pelilaudan
 avulla, pilottiryhmänä
 sarkoomapotilaat.
                      Juha Kostiainen   10

                               © Sitra
Sarkoomapotilaiden palvelukokemus

1. Alustava palvelupolun kartoitus
2. Polun läpikäynti sairaalassa ja
  henkilökunnan haastattelu
3. Alustava virtakaavio ja pelilaudan
  luominen
4. Yhdeksän potilashaastattelua
5. Sisäinen analyysityöpaja
6. Konseptointityöpaja potilaiden
  kanssa
                    Juha Kostiainen   11

                             © Sitra
Palvelumuotoiluprojektin tuloksia
• Suunnittelua ohjaavien
 tekijöiden tunnistaminen

• Palvelukokemuksen
 parannusehdotuksia
 potilaskokemuksiin
 perustuen

• Tuottavuutta ja
 vaikuttavuutta

• Palvelukonsepteja, jotka
 luovat visiota tulevaisuuden
 palveluille ja
 infrastruktuurin
 suunnittelulle
                  Juha Kostiainen   12

                           © Sitra
Voimaantuvat organisaatiot
           Juha Kostiainen  13
Voimaantuminen, miksi?

 Uusien tuotteiden, palveluiden, toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämiseksi.
Asiakeskeinen orientaatio;    Systemaattinen, mutta   Kokeilupohjainen
Yhteiskehittely ja -tuotanto.  joustava lähestymistapa  kehittämiskulttuuri    Tarvitaan uusia työskentelytapoja ja jatkuvaa itseuudistumista!                                      © Sitra 2009
Voimaantuminen yhdessäluomisena: Valtion
työmarkkinalaitos (Takanen ja Petrow 2010)
Prosessi               Tulokset
• ”Hyppy tuntemattomaan”       • Dramaattinen
• Päämäärät              asiakastyytyväisyyden kasvu
 - Tietoisuus ajattelusta ja    • Motivoitunut henkilökunta, joka
  tunteista             jakaa vastuuta
 - Itsetutkiskelu ja uudet tavat  • Jatkuva itseuudistuminen
  tehdä yhteistyötä
                   • Aalto Executive Education
 - Kyvykkyys valita
  reagointitapojen välillä      vuoden Tiedon Jano –palkinto
                    2010
• Keskusteluja vapaasti
 organisoituneissa ryhmissä eri
 aiheista kuten
 asiakassuhteet, toisten ihmisten
 kohtaaminen jne.                                   © Sitra
Jaetun johtamisen kehittäminen Espoon koulutoimessa:
alustavia havaintoja

• Viiden koulun johtamisen      • Kouluarjen akuutti ongelma on
 kehittäminen (muun kehitystyön    tehtävien rajaaminen
 osana)
                   • Vastaus on koulujen johtamisen
                    kehittäminen (työyhteisö- ja
• Pääelementit: rehtoreiden vertais-  ammattijohtaminen)
 ryhmät
 , rehtorikonsultit, koulustrategian
                   • Uudistaa rehtori- ja opettaja-
 tekeminen käytännössä
                    professiota

• Konsepti toimii, koska se tarjoaa  • Jaettu johtajuus tukee kouluissa
 osallistujalle            opetettavaa yhteisöllistä
 vertaisoppimista, vertaistukea ja   toimintakulttuuria >
 aidon kytköksen omaan työhön.     työhyvinvointi > opetuksen laatu

                                15.6.2012   16

                                      © Sitra
Työ- ja tehtäväkierto
          Juha Kostiainen  17
Tehtäväkierto julkisessa hallinnossa
Signaalit vähäisestä liikkuvuudesta
• Erikoistunutta asiantuntemusta on perinteisesti kehitetty ja arvostettu
 enemmän kuin yleisiä johtamistaitoja tai laajaa kokemusta
• Johtajat ovat oman alueensa asiantuntijoita
• Tieto ja osaaminen ei välity tuleville työntekijöille ja johtajille
• Innovaatioiden, uusien ideoiden syntyminen ja leviäminen heikentyy

Tehtäväkierto kehittämisen välineeksi
Kannustavat motiivit     Edistysaskelia       Joustavuus tavoitteena
•  Kehittää osaamista    Valtioneuvostopassi
                              Sektori A     Sektori B    Sektori C
•  Lisää tiedonkulkua    mahdollistaa lyhyet      Organisaatio 1  Organisaatio 1  Organisaatio 1
•  Luo edellytyksiä     vierailut paremmin       Organisatio 2  Organisatio 2   Organisatio 2  erilaisille urapoluille
               Tehtäväkierto-opas ja
•  Tukee innovointia                     Organisatio 3  Organisatio 3   Organisatio 3               pelisäännöt
•  Mahdollistaa uusien
               valtionhallintoon       Organisaatio 4  Organisaatio 4  Organisaatio 4  menetelmien
               tekeillä
  oppimisen
                             Juha Kostiainen                     18

                                                       © Sitra
Kannustinjärjestelmät
          Juha Kostiainen  19
Palkitseminen uudistuu
Nykyiset mallit       Tulevaisuudessa aineeton palkitseminen korostuu.
• Dynaamisuus puuttuu:    Merkitykselliseksi koettu työ edellyttää palkitsemiselta
 ihmisten erilaisuutta ja  johdonmukaisuutta sekä,
 eri motiivitekijöitä ei  • voimaannuttavia
 huomioida         • sitouttavia ja
• Ryhmäpalkitseminen     • motivoivia elementtejä.
 on lähes olematonta
• Fokus yhä rahallisessa
 palkitsemisessa vaikka
               Esimerkkejä uusista painopisteistä palkitsemisessa:
 sen hyöty julkisella    Työn/tavoitteiden selkeys
 sektorilla panosten    Esimiestyö
 puuttuessa on huono    Työyhteisö
               Kehitysmahdollisuudet
• Työehtosopimusten
               Vaikuttamismahdollisuudet
 koetaan estävän kaiken
               Haasteet
 palkitsemisen       Budjetti-/resurssilupa
 kehittämisen kunnissa.   Aloitepalkkio, houkutinpalkkio
                               Juha Kostiainen    20

                                         © Sitra
Johtaminen ja johtajuus

   Organisaatiot eivät suinkaan kuole siihen,
      että tekevät vääriä asioita,
      vaan siihen, että ne jatkavat
aikanaan oikeiden asioiden tekemistä liian pitkään…

       Doz & Kosonen (2008)


                     Juha Kostiainen  21
Johtajuus tulilinjalla
- tekniset vs. adaptiiviset haasteet  (Heifetz & Linsky 2001, 2002)
    Tekniset haasteet      Adaptiiviset haasteet

                     Juha Kostiainen      22

                                 © Sitra
Tekniset haasteet    Adaptiiviset haasteet

• Mitä haaste koskee?  • Mitä työ koskee?
 Nykyisen tietotaidon  Uusia asioita, muutosta
 soveltamista

• Kuka tekee työn?   • Kuka tekee työn?
 Auktoriteetit      Se, joka omistaa
             muutoshaasteen, ongelman
                  Juha Kostiainen   23

                           © Sitra
Johtajan tehtävät   Tekninen haaste     Adaptiivinen haaste

Suunta        Määrittele ongelmat ja  Tunnista haaste ja
           anna ratkaisut      määrittele keskeiset
                        kysymykset ja asiat
Suojelu        Suojele organisaatiota  Anna organisaation
           ulkoisilta uhkilta.   tuntea ulkoiset paineet
                        siinä määrin kun
                        organisaation kestää.
Orientaatio      Selkeytä roolit ja    Haasta nykyiset roolit
           vastuut.         ja vastusta painetta
                        määritellä uudet liian
                        nopeasti.
Konfliktin sääntely  Palauta järjestys.    Paljasta konflikti tai
                        anna sen ilmaantua.

Normien        Ylläpidä normeja.    Haasta normit, jotka
muokkaaminen                  eivät ole enää
                        hyödyllisiä.

                          Juha Kostiainen     24

                                     © Sitra
Adaptiivinen muutos – johtajan haasteet
• Tanssilattialta parvekkeelle – havainnointi  • Muutostyön delegointi (Give the Work
 ja kontemplaatio                Back to People)

   - Olla samanaikaisesti mukana pelissä     - ”When you raise the issue, you
    ja ulkona siitä ja nähdä oma rooli       become the issue”
    suhteessa muihin
                        • Vakaana pysyminen
• Muutoksen ”poliittisuuden”
 ymmärtäminen ja hallinta
                          - Kestä painetta, anna muutoksen
                           kypsyä ja pidä fokus selkeänä.
   - Liittolaiset ja oppositio; ymmärrä oma
    roolisi sopassa ja arvouhraukset joita
    vaadit muilta.             • Itsen ja roolin erottaminen toisistaan –
                        roolit päättyvät!
• Konfliktin orkestrointi

   - Turvallisen ympäristön
    luominen, lämpötilan sääntely, rytmin
    sääntely ja tulevaisuuden
    näyttäminen.                                Juha Kostiainen       25

                                             © Sitra
Johtaminen julkishallinnossa –
  Johtamisbarometri 2011
            Juha Kostiainen  26
Tyytyväisyys organisaation johtamiseen kokonaisuutena
                                  Kaikki vastaajat
   5 Täysin tyytyväinen    4 Hyvin tyytyväinen       3 Tyytyväinen   2 Vähemmän tyytyväinen   1 Tyytymätön     Average


Kaikki vastaajat (n=1237) 3              26                44               22       5   3,00
   Poliittinen johto (n=81)        9            43                 33          11    1 3,48


      Ylin johto (n=349)      3            41                 42             12      1 3,34


     Keskijohto (n=399) 3             21                50                24         3 2,97


   Muu johto (esimiehet,
              1          21                46                27          5   2,85
   ryhmänvetäjät) (n=183)

    Asiantuntija (n=225) 1        8            42                 34            14     2,48


                  0      10     20    30   40     50   60     70   80     90      100
                                             %


27           Juha Kostiainen
Keinot julkisen johtajuuden kehittämiseen

                          Johtamis- ja
                         esimiestaitojen
                         painottaminen
                        esimiesvalinnoissa
             Yhteistyön       5,00          Henkilöstön
           kehittäminen yli                 hyvinvoinnista                 Ylin johto
           perinteisten rajojen               huolehtiminen
                         4,00
                                                           Keskijohto
 Uusien toimintatapojen-                                Henkilöstön osaamisen
 ja mallien kehittäminen             3,00                    kehittäminen

                                                           Muu johto (sis.
                         2,00                                 esimiehet, tiimin-
                                                           /ryhmänvetäjät)
                                              Johtajien ja esimiesten  Poliittinen johto
 Sukupuolten tasa-
 arvon edistäminen                1,00                      palkkauksen
                                                parantaminen

                                                           Asiantuntija


                                             Johtamisen ja
 Strategian laatiminen ja
                                            esimiestoiminnan
  käyttöönottaminen
                                             kehittäminen                                    Julkisen johtamisen
        Organisaatiorakenteen
                                    kehittäminen sen
          kehittäminen
                                    omista lähtökohdista
                          Kansalaisten
                          mielipiteiden
                       kytkeminen palveluiden
                          kehittämiseen
28             Juha Kostiainen
Uudistuva johtajuus – communityship                (Mintzberg 2009)


•  Leadershipin ja kansalaisuuden välimaastossa
•  Ei sankarijohtajuutta
•  Jaettua ja omistautunutta johtamista
•  Ei mikromanageerausta, eikä ylätason visiointia

  ”A community leader is personally engaged in order to engage others,
   so that anyone and everyone can exercise initiative.”
                            Juha Kostiainen       29

                                         © Sitra
”Maailma on pelkkää monimuotoisuutta ja
       erilaisuutta.”
     Michel de Montaigne (1533-1592)


                    Juha Kostiainen   30

                             © Sitra

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Innokylän esittely 2012
Innokylän esittely 2012Innokylän esittely 2012
Innokylän esittely 2012Innokyla
 
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...THL
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman online-työskentelyn tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman online-työskentelyn tulokset Varaslähtö tulevaan -tapahtuman online-työskentelyn tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman online-työskentelyn tulokset Sitra Maamerkit
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkUusia Network Oy
 
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossaTyöterveyslaitos
 
kehittaja_opas_response
kehittaja_opas_responsekehittaja_opas_response
kehittaja_opas_responsea1tiki00
 
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...THL
 
Eri-ikäisyys on monimuotoisuutta - miten esimies voi hyödyntää kaikkien poten...
Eri-ikäisyys on monimuotoisuutta - miten esimies voi hyödyntää kaikkien poten...Eri-ikäisyys on monimuotoisuutta - miten esimies voi hyödyntää kaikkien poten...
Eri-ikäisyys on monimuotoisuutta - miten esimies voi hyödyntää kaikkien poten...Johtamisen kehittämisverkosto
 
Elinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilutElinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilutSitra
 
Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa
Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassaToimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa
Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassaEläketurvakeskus
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenTHL
 
Millä joukkoistat think if labs @ tieke 88 businestreffit
Millä joukkoistat  think if labs @ tieke 88 businestreffitMillä joukkoistat  think if labs @ tieke 88 businestreffit
Millä joukkoistat think if labs @ tieke 88 businestreffitKai Hakkarainen
 
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: AsiakasosallisuusLeini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: AsiakasosallisuusTHL
 
Anna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimalla
Anna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimallaAnna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimalla
Anna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimallaTHL
 
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013Saila Tykkyläinen
 
Fanni-Laura Mäntylä: Kommenttipuheenvuoro
Fanni-Laura Mäntylä: KommenttipuheenvuoroFanni-Laura Mäntylä: Kommenttipuheenvuoro
Fanni-Laura Mäntylä: KommenttipuheenvuoroTHL
 

Was ist angesagt? (20)

Innokylän esittely 2012
Innokylän esittely 2012Innokylän esittely 2012
Innokylän esittely 2012
 
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman online-työskentelyn tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman online-työskentelyn tulokset Varaslähtö tulevaan -tapahtuman online-työskentelyn tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman online-työskentelyn tulokset
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
 
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
11.5.2017 Työhyvinvointi ja terveys Koillismaalla tilastojen valossa
 
kehittaja_opas_response
kehittaja_opas_responsekehittaja_opas_response
kehittaja_opas_response
 
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
 
Arjen pelastajat
Arjen pelastajat Arjen pelastajat
Arjen pelastajat
 
Eri-ikäisyys on monimuotoisuutta - miten esimies voi hyödyntää kaikkien poten...
Eri-ikäisyys on monimuotoisuutta - miten esimies voi hyödyntää kaikkien poten...Eri-ikäisyys on monimuotoisuutta - miten esimies voi hyödyntää kaikkien poten...
Eri-ikäisyys on monimuotoisuutta - miten esimies voi hyödyntää kaikkien poten...
 
Elinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilutElinvoimafoorumin kokeilut
Elinvoimafoorumin kokeilut
 
Huomisen sote: ihminen keskiöön
Huomisen sote: ihminen keskiöönHuomisen sote: ihminen keskiöön
Huomisen sote: ihminen keskiöön
 
Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa
Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassaToimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa
Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa
 
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili PartanenI&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
I&O Uudellamaalla: hyvinvoinnin edistämistä ja toimintakykyä, Soili Partanen
 
Millä joukkoistat think if labs @ tieke 88 businestreffit
Millä joukkoistat  think if labs @ tieke 88 businestreffitMillä joukkoistat  think if labs @ tieke 88 businestreffit
Millä joukkoistat think if labs @ tieke 88 businestreffit
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
 
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: AsiakasosallisuusLeini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
 
Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointia
Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointiaTyöyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointia
Työyhteisön keinot rakentaa työhyvinvointia
 
Anna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimalla
Anna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimallaAnna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimalla
Anna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimalla
 
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
Palvelualojen yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa 29102013
 
Fanni-Laura Mäntylä: Kommenttipuheenvuoro
Fanni-Laura Mäntylä: KommenttipuheenvuoroFanni-Laura Mäntylä: Kommenttipuheenvuoro
Fanni-Laura Mäntylä: Kommenttipuheenvuoro
 

Andere mochten auch

Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!Sitra / Hyvinvointi
 
Towards Resource Wisdom - Resource Efficiency Program for Cities
Towards Resource Wisdom - Resource Efficiency Program for CitiesTowards Resource Wisdom - Resource Efficiency Program for Cities
Towards Resource Wisdom - Resource Efficiency Program for CitiesSitra / Ekologinen kestävyys
 
Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä / Sami Humala
Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä / Sami HumalaTulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä / Sami Humala
Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä / Sami HumalaSitra the Finnish Innovation Fund
 
Koli Forum 15.9.2011: Results from the sustainable bioeconomy session organis...
Koli Forum 15.9.2011: Results from the sustainable bioeconomy session organis...Koli Forum 15.9.2011: Results from the sustainable bioeconomy session organis...
Koli Forum 15.9.2011: Results from the sustainable bioeconomy session organis...Sitra Maamerkit
 
Antti Kivelä: Possibilities of ehealth - Sitra's view and ongoing projects
Antti Kivelä: Possibilities of ehealth - Sitra's view and ongoing projectsAntti Kivelä: Possibilities of ehealth - Sitra's view and ongoing projects
Antti Kivelä: Possibilities of ehealth - Sitra's view and ongoing projectsSitra / Hyvinvointi
 
Antti Lippo: Verkostojäsenyys ja kansallinen koordinaattori
Antti Lippo: Verkostojäsenyys ja kansallinen koordinaattoriAntti Lippo: Verkostojäsenyys ja kansallinen koordinaattori
Antti Lippo: Verkostojäsenyys ja kansallinen koordinaattoriSitra / Ekologinen kestävyys
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Sitra / Uusi johtajuus
 
Ihmisen arkea tukeva tiedon käyttö ja tietosuoja
Ihmisen arkea tukeva tiedon käyttö ja tietosuojaIhmisen arkea tukeva tiedon käyttö ja tietosuoja
Ihmisen arkea tukeva tiedon käyttö ja tietosuojaSitra / Hyvinvointi
 
Carr, Howell, Rustecki, Cheetham: Enhancing local democracy
Carr, Howell, Rustecki, Cheetham: Enhancing local democracy Carr, Howell, Rustecki, Cheetham: Enhancing local democracy
Carr, Howell, Rustecki, Cheetham: Enhancing local democracy Sitra
 
Ilkka Herlin: Puhdas ruoka, ilmasto ja Itämeri ravinteita kierrättämällä
Ilkka Herlin: Puhdas ruoka, ilmasto ja Itämeri ravinteita kierrättämällä Ilkka Herlin: Puhdas ruoka, ilmasto ja Itämeri ravinteita kierrättämällä
Ilkka Herlin: Puhdas ruoka, ilmasto ja Itämeri ravinteita kierrättämällä Sitra / Ekologinen kestävyys
 
Mikko Kosonen: Kiertotalous mahdollistaa kestävän kasvun
Mikko Kosonen: Kiertotalous mahdollistaa kestävän kasvunMikko Kosonen: Kiertotalous mahdollistaa kestävän kasvun
Mikko Kosonen: Kiertotalous mahdollistaa kestävän kasvunSitra / Ekologinen kestävyys
 
Resurssitehokas yritys -tietoisko, 23.10.2014 Keski-Suomen Talo, Jyväskylä
Resurssitehokas yritys -tietoisko, 23.10.2014 Keski-Suomen Talo, JyväskyläResurssitehokas yritys -tietoisko, 23.10.2014 Keski-Suomen Talo, Jyväskylä
Resurssitehokas yritys -tietoisko, 23.10.2014 Keski-Suomen Talo, JyväskyläSitra / Ekologinen kestävyys
 
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio
 

Andere mochten auch (20)

Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
Yläfemma sulle, kun autoit eteenpäin!
 
Towards Resource Wisdom - Resource Efficiency Program for Cities
Towards Resource Wisdom - Resource Efficiency Program for CitiesTowards Resource Wisdom - Resource Efficiency Program for Cities
Towards Resource Wisdom - Resource Efficiency Program for Cities
 
Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä / Sami Humala
Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä / Sami HumalaTulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä / Sami Humala
Tulevaisuuden ostaja rakentaa kumppanuutta ja vaatii kilpailukykyä / Sami Humala
 
Ramon Arratia: Radical sustainability is possible
Ramon Arratia: Radical sustainability is possibleRamon Arratia: Radical sustainability is possible
Ramon Arratia: Radical sustainability is possible
 
Koli Forum 15.9.2011: Results from the sustainable bioeconomy session organis...
Koli Forum 15.9.2011: Results from the sustainable bioeconomy session organis...Koli Forum 15.9.2011: Results from the sustainable bioeconomy session organis...
Koli Forum 15.9.2011: Results from the sustainable bioeconomy session organis...
 
Antti Kivelä: Possibilities of ehealth - Sitra's view and ongoing projects
Antti Kivelä: Possibilities of ehealth - Sitra's view and ongoing projectsAntti Kivelä: Possibilities of ehealth - Sitra's view and ongoing projects
Antti Kivelä: Possibilities of ehealth - Sitra's view and ongoing projects
 
Antti Lippo: Verkostojäsenyys ja kansallinen koordinaattori
Antti Lippo: Verkostojäsenyys ja kansallinen koordinaattoriAntti Lippo: Verkostojäsenyys ja kansallinen koordinaattori
Antti Lippo: Verkostojäsenyys ja kansallinen koordinaattori
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
 
Ihmisen arkea tukeva tiedon käyttö ja tietosuoja
Ihmisen arkea tukeva tiedon käyttö ja tietosuojaIhmisen arkea tukeva tiedon käyttö ja tietosuoja
Ihmisen arkea tukeva tiedon käyttö ja tietosuoja
 
Carr, Howell, Rustecki, Cheetham: Enhancing local democracy
Carr, Howell, Rustecki, Cheetham: Enhancing local democracy Carr, Howell, Rustecki, Cheetham: Enhancing local democracy
Carr, Howell, Rustecki, Cheetham: Enhancing local democracy
 
Ilkka Herlin: Puhdas ruoka, ilmasto ja Itämeri ravinteita kierrättämällä
Ilkka Herlin: Puhdas ruoka, ilmasto ja Itämeri ravinteita kierrättämällä Ilkka Herlin: Puhdas ruoka, ilmasto ja Itämeri ravinteita kierrättämällä
Ilkka Herlin: Puhdas ruoka, ilmasto ja Itämeri ravinteita kierrättämällä
 
Joss Blériot: Circular Economy is the New Economy
Joss Blériot: Circular Economy is the New EconomyJoss Blériot: Circular Economy is the New Economy
Joss Blériot: Circular Economy is the New Economy
 
Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?
Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?
Miten kiertotalouden kehitystä mitataan?
 
Matti Pohjola Digitalisaation rooli irtikytekennässä
Matti Pohjola Digitalisaation rooli irtikytekennässäMatti Pohjola Digitalisaation rooli irtikytekennässä
Matti Pohjola Digitalisaation rooli irtikytekennässä
 
Mikko Kosonen: Kiertotalous mahdollistaa kestävän kasvun
Mikko Kosonen: Kiertotalous mahdollistaa kestävän kasvunMikko Kosonen: Kiertotalous mahdollistaa kestävän kasvun
Mikko Kosonen: Kiertotalous mahdollistaa kestävän kasvun
 
CDP Investor Research - Flitching the switch
CDP Investor Research - Flitching the switchCDP Investor Research - Flitching the switch
CDP Investor Research - Flitching the switch
 
Resurssitehokas yritys -tietoisko, 23.10.2014 Keski-Suomen Talo, Jyväskylä
Resurssitehokas yritys -tietoisko, 23.10.2014 Keski-Suomen Talo, JyväskyläResurssitehokas yritys -tietoisko, 23.10.2014 Keski-Suomen Talo, Jyväskylä
Resurssitehokas yritys -tietoisko, 23.10.2014 Keski-Suomen Talo, Jyväskylä
 
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskarttaLiikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta
 
Sustainability as a Business Driver
Sustainability as a Business DriverSustainability as a Business Driver
Sustainability as a Business Driver
 
Mari Pantsar-Kallio: Vähähiilinen kiertotalous
Mari Pantsar-Kallio: Vähähiilinen kiertotalousMari Pantsar-Kallio: Vähähiilinen kiertotalous
Mari Pantsar-Kallio: Vähähiilinen kiertotalous
 

Ähnlich wie Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012

Erilaistu tai kuole; kulttuuri, osallisuus ja johtajuus aluekehityksessä
Erilaistu tai kuole; kulttuuri, osallisuus ja johtajuus aluekehityksessäErilaistu tai kuole; kulttuuri, osallisuus ja johtajuus aluekehityksessä
Erilaistu tai kuole; kulttuuri, osallisuus ja johtajuus aluekehityksessäSitra the Finnish Innovation Fund
 
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaOsastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaJonna Stenman
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetVaraslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetSitra Maamerkit
 
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010Kari I. Mattila
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaanaLasse Leponiemi
 
Osallistavasosiaaliturva kuopio
Osallistavasosiaaliturva kuopioOsallistavasosiaaliturva kuopio
Osallistavasosiaaliturva kuopioTHL
 
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?THL
 
21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaali21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaaliTyöterveyslaitos
 
Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palat
Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palatCasebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palat
Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palatAllianssi-risteily 2014
 
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Games for Health Finland
 
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskykyTyön nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskykyRatkaisu 100
 
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeiluOsallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeiluTHL
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshareYrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshareMS SOSTE
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaSitra / Uusi johtajuus
 
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteetEspoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteetDemos Helsinki
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...Jari Kivirinta
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...NUORI2013
 

Ähnlich wie Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012 (20)

Erilaistu tai kuole; kulttuuri, osallisuus ja johtajuus aluekehityksessä
Erilaistu tai kuole; kulttuuri, osallisuus ja johtajuus aluekehityksessäErilaistu tai kuole; kulttuuri, osallisuus ja johtajuus aluekehityksessä
Erilaistu tai kuole; kulttuuri, osallisuus ja johtajuus aluekehityksessä
 
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaOsastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetVaraslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
 
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
 
Maria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstä
 
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
2010-06-Työelämä korkeakoulun asiakkaana
 
Osallistavasosiaaliturva kuopio
Osallistavasosiaaliturva kuopioOsallistavasosiaaliturva kuopio
Osallistavasosiaaliturva kuopio
 
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?
Mitä oli Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu?
 
21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaali21.2.2018 Työpajan materiaali
21.2.2018 Työpajan materiaali
 
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
 
Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palat
Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palatCasebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palat
Casebook - yhdistysten palvelutuotannon parhaat palat
 
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
Tulevaisuuden työnteko ja työhyvinvointi - teknologisten ratkaisujen hyödyntä...
 
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskykyTyön nopea muutos ja uudistumiskyky
Työn nopea muutos ja uudistumiskyky
 
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeiluOsallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshareYrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu slideshare
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
 
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteetEspoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
 
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla  hyväk...
Nuori 2013 monialaisen toimintamallin juurruttaminen paikallistasolla hyväk...
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund

Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleSitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaSitra the Finnish Innovation Fund
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)Sitra the Finnish Innovation Fund
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
 
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
 
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
 
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
 
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
 
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
 
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
 

Juha Kostiainen: Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä 15.6.2012

 • 1. Kestävän hyvinvoinnin edistäminen tietämysyhteisöissä Juha Kostiainen, 15.6.2012, Opetusalan johtamisen Foorumi
 • 2. Kestävä uudistuminen teollisen ajan rakenteista ihmiskeskeiseen palveluyhteiskuntaan  Suomen syvä lama  Globaali talouskriisi NL:n romahdus Talouskasvun ja hyvinvoinnin kehitys  2008 1980 Kestävä ihmis- keskeinen palveluyhteiskunta Teollinen hyvinvointiyhteiskunta Geopolitiikan aika Globalisaation aika 1.0 Globalisaation aika 2.0 1980 1990 2000 2010 Juha Kostiainen 2 © Sitra
 • 3. Kestävä hyvinvointi? • Ihmiset jaksavat terveinä ja hyvinvoivina palvella yhteisöään koko työuran • Ihmiset voivat kasvaa, kehittyä ja oppia kaikissa työuran vaiheissa • Ihmiset kokevat työnsä merkityksellisenä • Edellyttää halua sekä työntekijältä että organisaatiolta • Edellyttää kykyä siirtyä välillä myös epämukavuusalueelle Juha Kostiainen 3 © Sitra
 • 4. Tietämysyhteisöt • Työ perustuu asiantuntijatietoon ja sen soveltamiseen • Työ perustuu uuden tiedon luomiseen ja oppimiseen • Usein verkostomaista; suhteet kollegoihin oman organisaation sisällä ja ulkopuolella tärkeitä • Asiakkailla paljon tietoa, he ovat tulossa mukaan tietämysyhteisöihin • Koulutus, terveydenhoito, kaupunkisuunnittelu jne. Juha Kostiainen 4 © Sitra
 • 5. Osallistuminen oman työympäristön kehittämiseen Case: ”Pahvisairaala” / Turvallista leikkaustoimintaa sujuvasti (PSHP, Sitra, Aalto-yliopiston media- ja elokuvataiteen laitos, Aalto Service Factory) Juha Kostiainen 5
 • 6. Osallistuminen työympäristön kehittämiseen Käyttäjät mukaan Muunneltavassa tilassa Yhdessä ideoiden syntyy suunnitteluprosessiin ideoita pystyy esimerkiksi potilaiden heti alkuvaiheessa. kehittämään ja kaipaamia tiloja testaamaan inhimilliseen kontaktiin. käytännössä. 6.6.2012 6 © Sitra
 • 7. Sairaala joka inspiroi osallistumaan Siirreltäviä seiniä, muuttuvia merkityksiä – muutakin ajateltavaa kuin sairautta Pahvisairaalan toteutus: TULE – Turvallista leikkaustoimintaa sujuvasti –projekti, yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Aalto- yliopiston median- ja elokuvataiteen laitos, jota rahoittavat Sitra ja Aalto Service Factory. 15.6.2012 7 © Sitra
 • 8. Työhyvinvointi ja innovaatiot: INNO-VOINTI (Työterveyslaitos, Vantaan kaupunki, TEKES, VTT, Aalto, Sitra ym.) Case: Vantaan päivähoito / lastentarhanopettaja Jaana Kupela http://www.youtube.com/watch?v=LFSlrkZd_e0 Juha Kostiainen 8
 • 9. Asiantuntijat, asiakkaat ja palvelumuotoilijat - yhteiskehittely Case: Turvallista leikkaustoimintaa sujuvasti (PSHP, Sitra, Aalto-yliopiston media- ja elokuvataiteen laitos, Aalto Service Factory) Juha Kostiainen 9
 • 10. Palvelumuotoilua Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä • Vaikuttavuuspohjainen ajattelu palvelujen kehittämisessä: vähemmällä parempaa • Tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastuualue , turvallista leikkaustoimintaa sujuvasti. • Yhteistyö ja dialogi potilaiden kanssa palvelumuotoilun keinoin, pelilaudan avulla, pilottiryhmänä sarkoomapotilaat. Juha Kostiainen 10 © Sitra
 • 11. Sarkoomapotilaiden palvelukokemus 1. Alustava palvelupolun kartoitus 2. Polun läpikäynti sairaalassa ja henkilökunnan haastattelu 3. Alustava virtakaavio ja pelilaudan luominen 4. Yhdeksän potilashaastattelua 5. Sisäinen analyysityöpaja 6. Konseptointityöpaja potilaiden kanssa Juha Kostiainen 11 © Sitra
 • 12. Palvelumuotoiluprojektin tuloksia • Suunnittelua ohjaavien tekijöiden tunnistaminen • Palvelukokemuksen parannusehdotuksia potilaskokemuksiin perustuen • Tuottavuutta ja vaikuttavuutta • Palvelukonsepteja, jotka luovat visiota tulevaisuuden palveluille ja infrastruktuurin suunnittelulle Juha Kostiainen 12 © Sitra
 • 13. Voimaantuvat organisaatiot Juha Kostiainen 13
 • 14. Voimaantuminen, miksi? Uusien tuotteiden, palveluiden, toimintatapojen ja ratkaisujen kehittämiseksi. Asiakeskeinen orientaatio; Systemaattinen, mutta Kokeilupohjainen Yhteiskehittely ja -tuotanto. joustava lähestymistapa kehittämiskulttuuri Tarvitaan uusia työskentelytapoja ja jatkuvaa itseuudistumista! © Sitra 2009
 • 15. Voimaantuminen yhdessäluomisena: Valtion työmarkkinalaitos (Takanen ja Petrow 2010) Prosessi Tulokset • ”Hyppy tuntemattomaan” • Dramaattinen • Päämäärät asiakastyytyväisyyden kasvu - Tietoisuus ajattelusta ja • Motivoitunut henkilökunta, joka tunteista jakaa vastuuta - Itsetutkiskelu ja uudet tavat • Jatkuva itseuudistuminen tehdä yhteistyötä • Aalto Executive Education - Kyvykkyys valita reagointitapojen välillä vuoden Tiedon Jano –palkinto 2010 • Keskusteluja vapaasti organisoituneissa ryhmissä eri aiheista kuten asiakassuhteet, toisten ihmisten kohtaaminen jne. © Sitra
 • 16. Jaetun johtamisen kehittäminen Espoon koulutoimessa: alustavia havaintoja • Viiden koulun johtamisen • Kouluarjen akuutti ongelma on kehittäminen (muun kehitystyön tehtävien rajaaminen osana) • Vastaus on koulujen johtamisen kehittäminen (työyhteisö- ja • Pääelementit: rehtoreiden vertais- ammattijohtaminen) ryhmät , rehtorikonsultit, koulustrategian • Uudistaa rehtori- ja opettaja- tekeminen käytännössä professiota • Konsepti toimii, koska se tarjoaa • Jaettu johtajuus tukee kouluissa osallistujalle opetettavaa yhteisöllistä vertaisoppimista, vertaistukea ja toimintakulttuuria > aidon kytköksen omaan työhön. työhyvinvointi > opetuksen laatu 15.6.2012 16 © Sitra
 • 17. Työ- ja tehtäväkierto Juha Kostiainen 17
 • 18. Tehtäväkierto julkisessa hallinnossa Signaalit vähäisestä liikkuvuudesta • Erikoistunutta asiantuntemusta on perinteisesti kehitetty ja arvostettu enemmän kuin yleisiä johtamistaitoja tai laajaa kokemusta • Johtajat ovat oman alueensa asiantuntijoita • Tieto ja osaaminen ei välity tuleville työntekijöille ja johtajille • Innovaatioiden, uusien ideoiden syntyminen ja leviäminen heikentyy Tehtäväkierto kehittämisen välineeksi Kannustavat motiivit Edistysaskelia Joustavuus tavoitteena • Kehittää osaamista Valtioneuvostopassi Sektori A Sektori B Sektori C • Lisää tiedonkulkua mahdollistaa lyhyet Organisaatio 1 Organisaatio 1 Organisaatio 1 • Luo edellytyksiä vierailut paremmin Organisatio 2 Organisatio 2 Organisatio 2 erilaisille urapoluille Tehtäväkierto-opas ja • Tukee innovointia Organisatio 3 Organisatio 3 Organisatio 3 pelisäännöt • Mahdollistaa uusien valtionhallintoon Organisaatio 4 Organisaatio 4 Organisaatio 4 menetelmien tekeillä oppimisen Juha Kostiainen 18 © Sitra
 • 19. Kannustinjärjestelmät Juha Kostiainen 19
 • 20. Palkitseminen uudistuu Nykyiset mallit Tulevaisuudessa aineeton palkitseminen korostuu. • Dynaamisuus puuttuu: Merkitykselliseksi koettu työ edellyttää palkitsemiselta ihmisten erilaisuutta ja johdonmukaisuutta sekä, eri motiivitekijöitä ei • voimaannuttavia huomioida • sitouttavia ja • Ryhmäpalkitseminen • motivoivia elementtejä. on lähes olematonta • Fokus yhä rahallisessa palkitsemisessa vaikka Esimerkkejä uusista painopisteistä palkitsemisessa: sen hyöty julkisella Työn/tavoitteiden selkeys sektorilla panosten Esimiestyö puuttuessa on huono Työyhteisö Kehitysmahdollisuudet • Työehtosopimusten Vaikuttamismahdollisuudet koetaan estävän kaiken Haasteet palkitsemisen Budjetti-/resurssilupa kehittämisen kunnissa. Aloitepalkkio, houkutinpalkkio Juha Kostiainen 20 © Sitra
 • 21. Johtaminen ja johtajuus Organisaatiot eivät suinkaan kuole siihen, että tekevät vääriä asioita, vaan siihen, että ne jatkavat aikanaan oikeiden asioiden tekemistä liian pitkään… Doz & Kosonen (2008) Juha Kostiainen 21
 • 22. Johtajuus tulilinjalla - tekniset vs. adaptiiviset haasteet (Heifetz & Linsky 2001, 2002) Tekniset haasteet Adaptiiviset haasteet Juha Kostiainen 22 © Sitra
 • 23. Tekniset haasteet Adaptiiviset haasteet • Mitä haaste koskee? • Mitä työ koskee? Nykyisen tietotaidon Uusia asioita, muutosta soveltamista • Kuka tekee työn? • Kuka tekee työn? Auktoriteetit Se, joka omistaa muutoshaasteen, ongelman Juha Kostiainen 23 © Sitra
 • 24. Johtajan tehtävät Tekninen haaste Adaptiivinen haaste Suunta Määrittele ongelmat ja Tunnista haaste ja anna ratkaisut määrittele keskeiset kysymykset ja asiat Suojelu Suojele organisaatiota Anna organisaation ulkoisilta uhkilta. tuntea ulkoiset paineet siinä määrin kun organisaation kestää. Orientaatio Selkeytä roolit ja Haasta nykyiset roolit vastuut. ja vastusta painetta määritellä uudet liian nopeasti. Konfliktin sääntely Palauta järjestys. Paljasta konflikti tai anna sen ilmaantua. Normien Ylläpidä normeja. Haasta normit, jotka muokkaaminen eivät ole enää hyödyllisiä. Juha Kostiainen 24 © Sitra
 • 25. Adaptiivinen muutos – johtajan haasteet • Tanssilattialta parvekkeelle – havainnointi • Muutostyön delegointi (Give the Work ja kontemplaatio Back to People) - Olla samanaikaisesti mukana pelissä - ”When you raise the issue, you ja ulkona siitä ja nähdä oma rooli become the issue” suhteessa muihin • Vakaana pysyminen • Muutoksen ”poliittisuuden” ymmärtäminen ja hallinta - Kestä painetta, anna muutoksen kypsyä ja pidä fokus selkeänä. - Liittolaiset ja oppositio; ymmärrä oma roolisi sopassa ja arvouhraukset joita vaadit muilta. • Itsen ja roolin erottaminen toisistaan – roolit päättyvät! • Konfliktin orkestrointi - Turvallisen ympäristön luominen, lämpötilan sääntely, rytmin sääntely ja tulevaisuuden näyttäminen. Juha Kostiainen 25 © Sitra
 • 26. Johtaminen julkishallinnossa – Johtamisbarometri 2011 Juha Kostiainen 26
 • 27. Tyytyväisyys organisaation johtamiseen kokonaisuutena Kaikki vastaajat 5 Täysin tyytyväinen 4 Hyvin tyytyväinen 3 Tyytyväinen 2 Vähemmän tyytyväinen 1 Tyytymätön Average Kaikki vastaajat (n=1237) 3 26 44 22 5 3,00 Poliittinen johto (n=81) 9 43 33 11 1 3,48 Ylin johto (n=349) 3 41 42 12 1 3,34 Keskijohto (n=399) 3 21 50 24 3 2,97 Muu johto (esimiehet, 1 21 46 27 5 2,85 ryhmänvetäjät) (n=183) Asiantuntija (n=225) 1 8 42 34 14 2,48 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 27 Juha Kostiainen
 • 28. Keinot julkisen johtajuuden kehittämiseen Johtamis- ja esimiestaitojen painottaminen esimiesvalinnoissa Yhteistyön 5,00 Henkilöstön kehittäminen yli hyvinvoinnista Ylin johto perinteisten rajojen huolehtiminen 4,00 Keskijohto Uusien toimintatapojen- Henkilöstön osaamisen ja mallien kehittäminen 3,00 kehittäminen Muu johto (sis. 2,00 esimiehet, tiimin- /ryhmänvetäjät) Johtajien ja esimiesten Poliittinen johto Sukupuolten tasa- arvon edistäminen 1,00 palkkauksen parantaminen Asiantuntija Johtamisen ja Strategian laatiminen ja esimiestoiminnan käyttöönottaminen kehittäminen Julkisen johtamisen Organisaatiorakenteen kehittäminen sen kehittäminen omista lähtökohdista Kansalaisten mielipiteiden kytkeminen palveluiden kehittämiseen 28 Juha Kostiainen
 • 29. Uudistuva johtajuus – communityship (Mintzberg 2009) • Leadershipin ja kansalaisuuden välimaastossa • Ei sankarijohtajuutta • Jaettua ja omistautunutta johtamista • Ei mikromanageerausta, eikä ylätason visiointia ”A community leader is personally engaged in order to engage others, so that anyone and everyone can exercise initiative.” Juha Kostiainen 29 © Sitra
 • 30. ”Maailma on pelkkää monimuotoisuutta ja erilaisuutta.” Michel de Montaigne (1533-1592) Juha Kostiainen 30 © Sitra

Hinweis der Redaktion

 1. Technical challenges are problems we can hold. They are issues we can resolve. They are creatures of stable environments. This is the domain of authority, competence and expertise in which we fulfill known expectations. A relatively safe game. Focus on the individual and begin elements. Cultural or societal default.Adaptive challenges areproblems that hold us because they are bigger than us. They are not something we can resolve but rather something for which we must generate options that we can try out. They are creatures of novel or unstable environments. This is the domain of leadership, dancing on your competence’s edge. This is the world of wisdom in which we must renegotiate expectations and loyalties to help organizations survive and thrive in the new environment they face. A dangerous game, walking on the razor’s edge. Focus on systemic element and conflict. Need leadership to get people to enter that space (hard work, risky gamble).Examples: growing old ⁄ taking care of aging parents, raising a child, building an organizational culture that can respond to the needs of the 21st century, re-inventing politics, climate change, education reform, world poverty, world security.