Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Foresight Friday 14.6.2019 kalvot

238 Aufrufe

Veröffentlicht am

Foresight Friday - Uusi hallitusohjelma ennakoinnin ja tulevaisuuspolitiikan näkökulmista

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Foresight Friday 14.6.2019 kalvot

 1. 1. 14.6.2019 Hallitusohjelma ennakoinnin ja tulevaisuuspolitiikan näkökulmista #fsightfriday @ennakointi
 2. 2. MILLÄ YHDELLÄ SANALLA KUVAILISIT HALLITUSOHJELMAA? Mene osoitteeseen www.menti.com ja käytä koodia 30 65 06
 3. 3. HALLITUSOHJELMA MEGATRENDIEN JA HEIKKOJEN SIGNAALIEN NÄKÖKULMASTA Mikko Dufva @mdufva
 4. 4. “Ilmastonmuutos, globalisaatio, kaupungistuminen, väestön ikääntyminen ja teknologinen kehitys muuttavat Suomea ja maailmaa ehkä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin.” Hallitusohjelman ensimmäinen lause
 5. 5. Megatrendit hallitusohjelmassa Ekologinen kestävyyskriisi Geopolitiikan jännitteet Teknologian kehitys Työn murros Demokratian haasteet Väestön muutokset
 6. 6. Ekologinen kestävyyskriisi ”Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. Kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää nopeaa systeemistä muutosta yhteiskunnassa. … Aikaa globaalien päästöjen kääntämiseen pysyvästi laskuun on vain muutamia vuosia.”
 7. 7. Geopolitiikan jännitteet Kansainvälinen yhteistyö haastavaa, mutta tarpeellista EU kaipaa vahvistamista Maailma on moninapaistunut Afrikan merkitys EU:n strategisena kumppanina kasvaa ”Sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden puolustaminen ja kehittäminen uusia tarpeita vastaavaksi on entistä vaikeampaa jakolinjojen vuoksi.”
 8. 8. Teknologian kehitys ”Hiilineutraalisuus, ekologiset investoinnit, cleantech, kierto- ja biotalous ja resurssiniukkuus synnyttävät uusia suomalaisen teollisuuden kasvutarinoita, rakennuspalikoita hyvinvoinnillemme.” ”Suomi edistää eettisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän datapolitiikan ja tekoälypoliittisen sääntelykehikon laatimista.”
 9. 9. Työn murros ja osaaminen Miksi työ muuttuu? Ilmastonmuutos Ikääntyvä väestö ja alhainen syntyvyys Teknologian kehitys Mitä tulisi tehdä? Osaamisen kehitys Epävarmuuden lieventäminen Eriarvoisuuden vähentäminen
 10. 10. Demokratia ja osallisuus ”Liian moni kokee, ettei kykene vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin ja yhteiskunnan kehitykseen. Yhteiskunnallisessa osallisuudessa on suuria sosioekonomisia ja alueellisiakin eroja.
 11. 11. Väestön muutokset Ikään- tyminen Alhainen syntyvyys Maahan- muutto Eriarvois- tuminen Syrjäy- tyminen Alueelliset erot Kaupungis- tuminen ”Ikääntyminen ja matala syntyvyys johtavat huoltosuhteen heikkenemiseen. Väestökehitys yhdistettynä huono-osaisuuden kasautumiseen ja talouskasvun hidastumiseen edellyttää voimakasta panostusta ongelmien ehkäisyyn poikkihallinnollisin keinoin.”
 12. 12. Jännitteitä Työn määritelmä Alueelliset erot Kestävä talouskasvu Aikajänteet
 13. 13. Varautuminen yllätyksiin ” Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa varaudutaan muun muassa ilmastonmuutokseen, luonnonkatastrofeihin, eriarvoisuuden kasvuun, hybridi- ja kybervaikuttamiseen ja muihin ei- sotilaallisiin uhkiin.” ”Muuttuva ilmasto pakottaa ruuantuotannon varautumaan erilaisiin sää-, eläintauti- ja markkinariskeihin.” ”Työn muutos tuo mukanaan myös uudenlaisia ilmiöitä, joita nykylainsäädäntö ei vielä tunnista”
 14. 14. HALLITUSOHJELMA VISIOINNIN NÄKÖKULMASTA Paula Laine
 15. 15. Tulevaisuuspolitiikka: - Pitkän aikavälin muutoksiin eli megatrendeihin vastaava politiikka, jossa tavoitellaan toivottua tulevaisuutta eli visiota. Visio: - Kuvaus toivotusta tulevaisuuden tilasta. Visio edellyttää toimia, jotta sen kuvaamaan maailmaan päästään. Megatrendi: - Laaja kehityssuunta, johon liittyy yksi tai useampia ilmiöitä. Megatrendi vaikuttaa yhteiskuntaan jo tällä hetkellä ja merkittävästi myös tulevaisuudessa.
 16. 16. Rinteen hallitusohjelma: Visiota, onko sitä? - Sana “visio” esiintyy ohjelmassa viisi kertaa, jätteiden kierrätyksen, ruokajärjestelmän ja lapsistrategian yhteydessä, lisäksi yksi viittaus aiempaan korkeakouluvisioon ja televisioon  - Koko ohjelmaa kattavaa yhtä nimettyä visiota ei ole, mutta alussa todetaan: ”Tavoitteenamme on luoda Suomesta sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen yhteiskunta vuoteen 2030 mennessä.” Tämä yhdistettynä ohjelman nimeen: ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” voitaneen tulkita ohjelman visioksi
 17. 17. Vision muodostamisen tarkastuslista 2. Onko käsitelty megatrendien uhkat ja mahdollisuudet? 3. Onko käsitelty tarvittavan muutoksen suuruus? 4. Kytkeytyykö visio loogisesti kohtiin 1-3? 1. Onko tunnistettu megatrendit lähtökohdaksi?
 18. 18. Megatrendeihin vastaaminen vaatii PALJON MUUTOSTA Megatrendit ovat UHKA …mahdollisuus Minkälaisen vision hallitusohjelma tar joaa ? …vain VÄHÄN MUUTOSTA
 19. 19. Keskinäisriippuvuus & ristiriidat? Mittakaavat? Epätodet väitteet? Vision laadun tarkastuslista
 20. 20. KESKUSTELU Jaana Tapanainen Jaakko Kuosmanen Robert Sundman Anu Koivunen #fsightfriday @ennakointi
 21. 21. HALLITUSOHJELMA PITKÄN AIKAVÄLIN POLITIIKAN NÄKÖKULMASTA Kaisa Oksanen
 22. 22. Hallitusohjelma pitkän aikavälin päätöksenteon näkökulmasta 14.6.2019 Kaisa Oksanen Johtava asiantuntija, VNK
 23. 23. VN.FI Uudistumiskykyinen, pitkälle katsova ja yhtenäinen valtioneuvosto pystyy paremmin vastaamaan muuttuvan maailman paineisiin. Pitkän aikavälin päätöksenteko Pitkän aikavälin päätöksentekoa tukee merkittävien uudistusten valintaa ja priorisointi, kestävän kehityksen huomioiminen päätöksenteon viitekehyksenä, panostaminen strategisiin johtamisvälineisiin sekä pitkän aikavälin päätöksenteon vahvempi kytkös rahoituspäätöksiin. Yhtenäinen valtioneuvosto kokoaa resursseja ja voimavaroja hallituksen strategisten kokonaisuuksien toteuttamiseksi.
 24. 24. VN.FI Yhteistä tulevaisuustyötä valtioneuvostossa Jatkuva ennakointi valtioneuvostossa Toimintaympäristöanalyysi Tulevaisuuskatsaukset Mahdollisuudet Suomelle Tulevaisuusselonteko Ennakointiyhteistyö
 25. 25. VN.FI Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto • Kehittää tulevaisuusselonteon vaikuttavuutta siten, että tulevaisuusselonteon valmistelu kiinnitetään paremmin ministeriöiden yhteiseen ja jatkuvaan ennakointiin; Ministeriöiden yhteisen ja jatkuvan tulevaisuustyön yhteen keräävä julkaisu voi toimia tulevaisuusselonteon ensimmäisenä, yhteistä ymmärrystä rakentavana osana; Tulevaisuusselonteon toisessa osassa valtioneuvosto voi valintansa mukaan avata paremmin jonkin tai jotkut selvityksessä esille nousseista ilmiöistä; Selontekomenettely mahdollistaa samalla sen, että myös eduskunta voi ottaa kantaa sekä ministeriöiden tulevaisuustyöhön että myös valtioneuvoston valitsemaan kärkiteemaan. • Kehittää teknologian eettistä arviointia ja teknologian yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia verkostomaisesti esimerkiksi osana kansallista ennakointiverkostoa ja sen strategisia ennakointikeskittymiä. Tulevaisuusvaliokunta kannustaa myös muita valiokuntia kuulemaan kansallisen ennakointiverkoston toimijoita ja oman alansa ennakointiasiantuntijoita. 25 Tulevaisuusvaliokunnan mietinnöstä 14.6.2019 TuVM 1/2018 vp VNS 5/2018 vp
 26. 26. VN.FI Lupaukset kansalaisille politiikan uudistamisesta: 1. Lupaus hallinnon jatkuvasta oppimisesta 2. Lupaus uudenlaisesta vuorovaikutuksesta 3. Lupaus pitkän aikavälin politiikasta 4. Lupaus tietopohjaisesta politiikasta 5. Lupaus syrjimättömyydestä 6. Lupaus sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma
 27. 27. VN.FI 27 Pitkän aikavälin politiikkaa hallitus- ohjelmassa Hallituksen päätöksillä Suomi kulkee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. EU:n hiilineutraalius saavutetaan ennen vuotta 2050. Vahvistetaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä niin, että ei ajauduta kestämättömän velkaantumisen uralle. Mm. ikäsidonnaisten menojen kasvu jatkuu koko 2020-luvun ja siitä eteenpäin. Kestävän liikenteen vero- ja maksu-uudistus, joka vähentää päästöjä, sis. pitkän aikavälin sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti ja alueellisesti kestävä toimintamalli. Uudistus toteutetaan vaiheittain. Hallitus uudistaa parlamentaarisen komiteatyöskentelyn. Parlamentaarinen komiteatyö vastaa tulevien vaalikausien suurten rakenne- ja muiden uudistusten valmistelusta. Uudella komiteatyön mallilla vahvistetaan valmistelun avoimuutta, osallisuutta ja laajaa tietopohjaa.
 28. 28. VN.FI 28 Pitkän aikavälin kansallinen visio suomalaiseksi ruokajärjestelmäksi; kansallinen strategia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä ruokajärjestelmästä vuoteen 2030. Osaamisen ja oppimisen tiekartta vuodelle 2030: pitkän aikavälin keinot Suomen koulutus- ja osaamistason nostamiseksi, koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi ja oppimiserojen kaventamiseksi. Pitkän aikavälin suunnitelma TKI-toimintaympäristön parantamiseksi, ja yksityisten ja julkisten investointien ja rahoituksen tasossa neljän prosentin bruttokansantuoteosuuden saavuttamiseksi. Tulevaisuusinvestointi- ohjelma (3 miljardia euroa kertaluonteisiin investointeihin ja yhteiskunnallisesti tärkeisiin kokeiluihin). Sosiaaliturvauudistus, jossa hyödynnetään TOIMI-hankkeessa tehtyä työtä. Uudistus valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa. Pitkän aikavälin politiikkaa hallitus- ohjelmassa
 29. 29. LISÄTIETOJA: https://vnk.fi/tulevaisuus kaisa.oksanen@vnk.fi
 30. 30. KESKUSTELU Jaana Tapanainen Jaakko Kuosmanen Robert Sundman Anu Koivunen #fsightfriday @ennakointi
 31. 31. Tervetuloa kansalliseen ennakointiverkostoon! www.foresight.fi www.yammer.com/ennakointi twitter @ennakointi #fsightfriday
 32. 32. sitra.fi/en @sitrafund

×