Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211 (20)

Anzeige

Weitere von Sitra the Finnish Innovation Fund (16)

Aktuellste (17)

Anzeige

Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211

 1. 1. Etelä-Savon osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika 16.6.2021
 2. 2. Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi pyytää puheenvuoroa tai jakaa ajatuksiaan. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Kameran voi pitää halutessaan mielellään auki. Tallennamme tilaisuuden.
 3. 3. Ohjelma Etelä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, Etelä-Savon maakuntaliitto Alueen elinvoima yrityksen näkökulmasta founder, CEO Ville Venäläinen, Mindhive Oy Keskustelua ja kysymyksiä Siirtyminen takaisin yhteiseen tilaan
 4. 4. Anne Kokkonen kehittämispäällikkö Etelä-Savon maakuntaliitto Etelä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva
 5. 5. SWOT Keskeiset ilmiöt Keskeisimmät tahtotilat Vuorovaikutteinen tilannekuva: Kokonaiskuva Etelä-Savo 1 2 3 4
 6. 6. vahvuudet heikkoudet mahdollisuudet uhat • Alueella on merkittävästi vielä käyttämätöntä osaamiseen, resursseihin ja ihmisiin liittyvää potentiaalia. • Mökkeily ja monipaikkainen asuminen luovat mahdollisuuksia sekä yrittäjille, asukkaille että turisteille. • Ympäristön puhtaus ja sen erityispiirteet (Saimaa, puhdas vesi, metsät jne.). • Jo olemassa olevat verkostot yritysten ja yksilöiden välillä. Aina on tietysti varaa parantaa, mutta emme selvästikään osaa täysin realistisesti arvioida jo olemassa olevia vahvuuksiamme. • Tarjolla yllättävän laaja määrä formaalia ja non-formaalia koulutusta. • Väestörakenne on haastava. Haasteina tulopohjan kaventuminen väestön ikääntyessä yms. • Tiettyjä toimialoja jo nyt merkittävästi vaikeuttava osaamis- ja osaajapula • Toisaalta myös kilpailun vähyys on heikkous. Hyvien kanssakirittäjien - organisaatioiden ja yksilöiden - puute voi haitata • Hajanainen asutus – logistinen saavutettavuus • Elinkeinopolitiikan heikko arvostus • Korkeaksi koettu elämänlaatu ja merkityksellisyys • Kriisi- ja ongelmapuhe kätkevät alleen myös yritysten kasvu- ja toimintamahdollisuuksia • Rajanylityspaikkojen läheisyys • Erilaiset klusterit (puu & metsä, vesi, EcoSairila, Memory Campus, Kuitulaboratorio yms. toimijaverkostoineen) • Dataan perustuvat tuotteet ja palvelut • Kasvava ymmärrys asumisen monipaikkaisuuden eduista • Ekologisuus – ekolääni- ja maakunta -suunnittelua ja toimenpiteitä jo 80-luvun lopulla. Olemme tässä edelläkävijöitä! • Laaja-alainen kaikki toimialat huomioiva elinkeinojen kehittäminen • Kansainvälisyys • Samanaikainen työvoimapula ja osaajakilpailu • Ikääntyvien yrittäjien yritystoiminnan jatkajien puute • Matala koulutustaso ja työvoiman saatavuus ovat yhteydessä toisiinsa • Uskonpuute ja ennakoinnin puute. ”Kumpi oli ensin - muna vai kana?” –ilmiö? • Eripuraisuus mediassa luo negatiivisia mielikuvia niin paikallisesti kuin kansallisella tasolla. • Satsauksia on tehty ja tehdään, mutta silti kiertotalouden mahdollisuuksia on yhä sivuutettu.
 7. 7. Tunnistetut ilmiöt 1. Maakunnan veto- ja pitovoima a. ”Mikä Etelä-Savo on?” Onnistumisten ja vahvuuksien tunnistaminen ja ihmisten saaminen niiden taakse. b. Houkuttelevuuden lisääminen brändin kirkastamisen kautta - toimijoiden sitoutuminen brändiin ja myönteisen viestinnän vahvistaminen. 2. Monipaikkaisuus a. Vahva vapaa-ajan asutus tuo etätyön kautta elinvoimaa alueelle b. Monipaikkaisuuden vahvistaminen ja mahdollisuuksien luominen
 8. 8. Tunnistetut ilmiöt 3. Digitaalisuus a. Miten digitaalisuus hahmottuu yrityksille kokonaisuutena ja mahdollisuutena kasvattaa liiketoimintaa? b. Alueella on valtakunnallisesti keskeistä osaamista ja potentiaalia toimia suunnannäyttäjänä myös muille. 4. Hyvinvointi ja elämän laatu – arjen helppous a. Kasvupotentiaalia hyvinvointiyrityksille väestön ikääntymisen myötä b. Väljemmät asumismahdollisuudet ja lyhyet välimatkat c. Luontoon, elämyksiin ja merkityksellisyyteen liittyvät yritystoiminnan mahdollisuudet
 9. 9. Tunnistetut ilmiöt 5. Yritysten ja oppilaitosten ekosysteemi a. Miten saadaan yrityksiä vahvemmin osallistumaan kehittämistyöhön? b. Hankkeiden uudelleen tarkastelu – ollaanko liiaksi kiinni totutussa, miten saadaan vielä paremmin hankkeista hyötyä alueelle? c. Yksittäisten hankkeiden sijasta kokonaisuuksien kehittäminen. d. Polku päiväkodista työelämään Etelä-Savossa 6. Osaamisen saatavuuden varmistaminen a. Minkälaisia osaamisen kehittämisen tarpeita yrityksillä on, jotta yrityskanta vahvistuu? b. Millaisia osaamisen kehittämisen malleja meidän tulee kehittää? Yksilölliset oppimispolut. c. Palkkatyön, yrittäjyyden ja vapaaehtoistyön yhdistelmät d. Erityisasiantuntijoiden houkutteleminen alueelle e. Yleisten työelämätaitojen merkitys, laaja osaaminen
 10. 10. Yhteinen tahtotila Käytännössä tämä tarkoittaa, että... Tahdomme, että... Etelä-Savo on aidosti houkutteleva alue asua, yrittää ja tehdä töitä. • Tunnistamme, tuomme vahvasti esille ja hyödynnämme vetovoimatekijämme (mm. erinomaiset puitteet monipaikkaiselle asumiselle ja työlle, harrastus- ja vapaa-aikamahdollisuudet, kulttuuri & taide, luonto, toimiva infra ja sujuvat palvelut, helppo digitaalinen saavutettavuus, sopiva koko), • meillä on osaaminen uusista digitaalisista keinoista tulla löydetyksi ja näkyä, • erityisesti varmistetaan, että maakuntaan jo jollakin tavalla sitoutuneet tai sieltä lähtöisin olevat kokevat Etelä-Savon vetovoimaisena • teemme vahvaa alueiden- ja toimijoiden välistä yhteistyötä vetovoiman lisäämiseksi ja myönteisen ilmapiirin aikaansaamiseksi. Etelä-Savo tunnetaan puhtaan luonnon, hyvinvoinnin ja elämisen laadun maakuntana. • Kestävä kehitys ohjaa vahvasti alueen kehittämistä ja maakunnasta löytyy monipuolisesti luontoon, hyvinvointiin ja elämänlaatuun liittyvää osaamista- ja koulutusta, elinkeino- ja työllistymismahdollisuuksia, asumisen laatua, väljyyttä ja mukavuutta, toimiva infra, monipuoliset harrastus – ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet (ml. rikas kulttuurielämä) sekä aitoa yhteisöllisyyttä. Tiivis työelämän ja oppilaitosten ekosysteemi vahvistaa maakunnan elinvoimaa. • työelämä kytkeytyy vahvasti opiskeluun, • tunnetaan ja saadaan osallistettua ekosysteemiin kuuluvat keskeiset työelämän ja oppilaitosten toimijat • työelämän ja eri kouluasteiden kesken vahvistetaan yhteistyörakenteita ja luodaan uusia toimintamalleja (mm. työelämän oppimissolut, ilmiöpohjainen oppiminen, työssäoppiminen, yritysten kehittämisideat ja –haasteet viedään oppilaitosten vastattavaksi ja ratkaistavaksi ym.), • jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia on kehitetty ja laajennettu, • työelämän osaamistarpeita kartoitetaan jatkuvassa yhteistyössä, • yritykset osaavat käyttää liiketoiminnan kehittämiseksi yhteisesti tuotettua tulevaisuustietoa. • varmistetaan oppilaitosyhteistyöhön perustuva, kaikenkokoisten yritysten kehittymisen polku sekä • opiskelijoiden mahdollisuus saada yrittäjämäistä työelämäkokemusta, joka voi ylittää oppilaitosten, kouluasteiden ja alojen rajoja. Alueen yrityksillä on tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa. • Työelämä-oppilaitosyhteistyö tuottaa koulutettua ja osaamistarpeisiin vastaavaa työvoimaa, auttaa yrityksiä uudistumaan ja kasvamaan ja vahvistaa alueen työllisyyttä ja kilpailukykyä. • Etelä-Savon eri toimijat ovat sitoutuneet yhteiseen vaikuttamistyöhön ja ennakointiprosessiin. • Koulutussuunnittelussa hyödynnetään laajasti ennakointitietoa. • Työelämätaitojen kehittämiseen panostetaan kaikilla kouluasteilla. • Helposti saatavilla olevia ohjauspalveluja on tarjolla sekä nuorille että aikuisille. • Kansainvälisyyden mahdollisuudet ymmärretään ja kansainvälisiä osaajia hyödynnetään laajasti niin yrityksissä kuin koulutus- ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioissa.
 11. 11. Tahdomme, että... Käytännössä tämä tarkoittaa, että... ...Etelä-Savo on aidosti houkutteleva alue asua, yrittää ja tehdä töitä. .... tunnistamme ja hyödynnämme vetovoima- tekijämme ja teemme vahvaa alueiden- ja toimijoiden välistä yhteistyötä vetovoiman lisäämiseksi ja myönteisen ilmapiirin aikaansaamiseksi. ...Etelä-Savo tunnetaan puhtaan luonnon, hyvinvoinnin ja elämisen laadun maakuntana. …meillä on kestävään kehitykseen, luontoon, hyvinvointiin ja elämänlaatuun liittyvää osaamista, elinkeino- ja työmahdollisuuksia ja palveluja sekä aitoa yhteisöllisyyttä. ...tiivis työelämän ja oppilaitosten ekosysteemi vahvistaa maakunnan elinvoimaa. …vahvistetaan työelämä-oppilaitos yhteistyön rakenteita ja toimintamalleja, jatkuvaa oppimista sekä ennakointia ja ennakointitiedon hyödyntämistä. ...alueen yrityksillä on tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa. …työelämä-oppilaitosyhteistyö tuottaa osaamistarpeisiin vastaavaa työvoimaa, auttaa yrityksiä uudistumaan ja vahvistaa alueen työllisyyttä ja kilpailukykyä, toimijat sitoutuvat yhteiseen vaikuttamistyöhön ja ennakointi- prosessiin. Työelämätaitojen kehittämiseen ja ohjaukseen panostetaan ja kansainvälisyyden mahdollisuudet hyödynnetään laajasti. Etelä-Savon vuorovaikutteinen tilannekuva Moni- paikkaisuus Maakunnan veto- ja pitovoima Digitaalisuus Osaamisen saatavuuden varmistaminen S W O T Tunnistetut ilmiöt Hyvinvointi ja elämänlaatu - arjen helppous Yritysten ja oppilaitosten ekosysteemi
 12. 12. Ville Venäläinen founder, CEO Mindhive Oy Yrityksen näkökulma alueen elinvoimaan
 13. 13. Kysymyksiä tai kommentteja? Mitä ajatuksia herää? Kysy tai kommentoi chatissa tai pyydä puheenvuoro! Raise hand -toiminto löytyy yleensä Participants-listalta tai Reactions- valikosta. Voit myös pyytää puheenvuoroa chatin kautta.
 14. 14. Etelä-Savon osaamisen aika Yhdessä uudistumalla elinvoimaa #osaamisenaika Kiitos – palataan vielä hetkeksi yhteiseen tilaan ennen tilaisuuden päättämistä!

×