Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -selvityksen julkistustilaisuus

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 21 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -selvityksen julkistustilaisuus (20)

Anzeige

Weitere von Sitra the Finnish Innovation Fund (15)

Aktuellste (17)

Anzeige

Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -selvityksen julkistustilaisuus

 1. 1. Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea! Tervetuloa mukaan! Aloitamme klo 9.00 – odotellessa voit tutustua julkaistaviin suosituksiin: www.sitra.fi/julkaisut/milla- suosituksilla #osaamisenaika
 2. 2. Helena Mustikainen projektijohtaja Sitra Tapio Huttula vanhempi neuvonantaja Sitra Toimintaympäristön muutokset ja systeeminen tarkastelu
 3. 3. Suositusten rakenne
 4. 4. Systeemisen muutoksen kuusi olosuhdetta 8 Kania, Kramer & Senge (2018)
 5. 5. Systeeminen muutos edellyttää muutosta kaikilla kolmella tasolla eli transformatiivisella, vuorovaikutuksellisella ja järjestelmän tasolla. Kun on yhteinen ymmärrys tilannekuvasta, haasteista ja siitä, minkälaisiin ajattelumalleihin nykyinen systeemi on rakennettu on mahdollista lähteä uudistamaan ajattelua, joka on edellytys kokonaisvaltaiselle muutokselle. 9 Ajatusmallien uudistaminen
 6. 6. Vanha ajattelumalli • Paras lopputulos sekä laadunettä tehokkuudennäkökulmasta syntyy pilkkomisella ja vastuiden jakamisella. • Hierarkisestiylempänä olevalla on paras viisaus yksilöiden, organisaatioidenja alueiden tarpeista. • Voidaan lukita ajankohta,jossa ymmärrys ja osaaminen on huipussaan ja käynnistää toimeenpano siitä. 10 Elinikäisen oppimisen kokonaisvaltainen tarkastelu edellyttää ajatusmallien törmäyttämistä ja yksilön asettamista ajattelun keskiöön Muutoksen ajattelumalli • Paras lopputulos syntyy yhteistyössä, kun ymmärretään kokonaiskuva (ml. vaihtoehtoiskustannukset).Pyritään integroimaantekemiset ja yksilö on ajattelun keskiössä. • Tarvitaan laajasti tuotettua tietoa, yhteistyötä ja vapautta vastata toimijoiden(organisaatiot,yksilöt) tarpeisiin. • Iteratiivinen ja kokeileva lähestymistapa mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.
 7. 7. 11 Toimijat kehittävät tavoitteellisia osaamisen uudistumisen ekosysteemejä Haasteet • Verkostomainen yhteistyö ei onnistu ilman realistista ja aitoa yhteistä tilannekuvaa ja yhteisiä tavoitteita • Verkostomainen yhteistyö ei toimi ilman selkeää vastuunjakoa ja koordinaattoria • Rahoitusmallit eivät tue verkostomaista yhteistyötä Tarkennuksia suositukseen 5A Tarvitaan yhteistä aikaa tilannekuvan rakentamiseen ja päivittämiseen. 5B Tarvitaan vastuunjakajia yhteistyön synnyttämiseen ja koordinointiin. 5C Julkisten toimijoiden kannattaa tukea uudenlaisten osaamisen jakamiseen tähtäävien ekosysteemien ja osaamiskeskittymien syntymistä.
 8. 8. Tarkennuksia suositukseen 6A Kerättävän tiedon laatua on edelleen parannettava ja tiedonkeruuta on systematisoitava. 6B Tarvitaan avoimia tietoalustoja, jotka muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. 6C On luotava tapa tulkita yhteistä tietoa. 6D Avoimen datan hyödyntäminen edellyttää viranomaisten johtamaa yhteistyötä alustat omistavien organisaatioiden kesken. 6E Tarvitaan poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä vastaamaan tekoälyn kehittämisestä. 12 Elinikäisen oppimisen toimijat tuottavat ja hyödyntävät laadukasta tietoa Haaste Elinikäistä oppimista ohjaavassa tiedossa ja sen yhteisessä tulkinnassa ja hyödyntämisessä on merkittäviä puutteita, jotka vaikuttavat johtamisen ja palveluiden laatuun.
 9. 9. Kirsi Heinivirta johtaja Jatkuvan oppimisen ja työllisyydenpalvelukeskus 13 Ida Mielityinen toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostoArene Toimintaympäristön muutokset ja systeeminen tarkastelu
 10. 10. 14 Toimintaympäristön muutokset ja systeeminen tarkastelu Muutosnäkymät Muutosnopeushaastaa nykyjärjestelmät Osaamisenmerkitys talouskasvunja hyvinvoinnin perustana korostuu Yhteiskunnan monimuotoistuminen lisääntyy Suositus 5 Toimijat kehittävät tavoitteellisia osaamisen uudistumisen ekosysteemejä Suositus 6 Elinikäisen oppimisen toimijat tuottavat ja hyödyntävät laadukasta tietoa Suositus 1 Elinikäisenoppimisenkokonaisvaltainen tarkastelu edellyttää ajatusmallien törmäyttämistä ja yksilön asettamista ajattelunkeskiöön
 11. 11. Helena Mustikainen projektijohtaja Sitra Tapio Huttula vanhempi neuvonantaja Sitra Elinikäisen oppimisen ilmiölähtöinen johtaminen
 12. 12. 16 Keskeiset toimijat päättävät elinikäisen oppimisen strategiasta yhdessä Verkostomainen johtamismalli Hierarkinen johtamismalli
 13. 13. 17 Lisätään poliittista yhteisymmärrystä pitkän aikavälin investointien tuotoista osaamisen kehittämisessä Haasteet • Osaamisen kehittämisen kustannuksia arvioidaan lyhytjänteisesti ja yksipuolisesti. • Osaamisen kehittämiseen investoidaan kaikilla sektoreilla vähemmän kuin olisi taloudellisesti kannattavaa. Tarkennuksia suositukseen 3A Kouluttaminen tulisi nähdä pitkän aikavälin ratkaisuna valtiontalouden vahvistamiseen. 3B Ilmiölähtöistä budjetointia on edistettävä tavoitteellisesti. 3C Koulutusinvestointien tasoa tulee arvioida suhteessa kansallisiin tavoitteisiin.
 14. 14. Toimijat kohdistavat kehittämistyön vastaamaan alueiden ja yritysten todellisia osaamistarpeita Haasteet • Kehittämishankkeet ja yritysten tarvitsema tuki osaamisen kehittämiseen eivät kohtaa • Strateginen ajattelu ei ohjaa rahoitushakuihin osallistumista • Kehittämisrahoitusta myönnetään määrällisten mittareiden perusteella • Yhtenäinen vaikuttavuusketju ei ohjaa kehittämisrahoituksen tavoitteiden asettamista Tarkennuksia suositukseen 4A Kehittämisrahoituksen tulee vauhdittaa perusrahoituksella tehtävää strategista kehittämistyötä. 4B Kehittämisrahoituksen myöntämisen tulee perustua muutostavoitteisiin. 4C Yritysten tarpeet on nostettava yritys- oppilaitosyhteistyössä keskiöön. 4D Vaikuttavimpien käytäntöjen käyttöönottoa ja skaalaamista on tuettava. 4E Tarvitaan yhä monipuolisempia jatkuvan oppimisen toteutustapoja.
 15. 15. 19 Rakennetaan laaja-alainen ja eri toimijat mukaan ottava tiedolla johtamisen toimintamalli Elinikäisenoppimisenilmiön johtaminen edellyttää hajautettua johtamistaja päätöksenteonviemistä mahdollisimman lähelleasiakasrajapintaa. Tiedolla johtamisenmallissakuvataan, miten strategisia tavoitteita määritellään yhdessä,miten muodostetaanjaettu tilannekuva, miten tietoa tuotetaanja tulkitaan yhdessä ja miten vaikutuksista kertynyt tieto ohjaa päätöksentekoa.
 16. 16. Teemu Hassinen toimitusjohtaja Sivistystyönantajat 20 Riina Nousiainen asiantuntija, koulutus ja osaaminen STTK Elinikäisen oppimisen ilmiölähtöinen johtaminen
 17. 17. 21 Elinikäisen oppimisen ilmiölähtöinen johtaminen Suositus 2 Keskeiset toimijat päättävät elinikäisen oppimisen strategiasta yhdessä Suositus 3 Lisätään poliittista yhteis- ymmärrystä pitkän aikavälin investointien tuotoista osaamisen kehittämisessä Suositus 4 Toimijat kohdistavat kehittämistyön vastaamaan alueiden ja yritysten todellisia osaamistarpeita Suositus 7 Rakennetaan laaja-alainen ja eri toimijat mukaan ottava tiedolla johtamisen toimintamalli
 18. 18. Helena Mustikainen projektijohtaja Sitra Kohti elinikäisen oppimisen Suomea
 19. 19. Miksi Miten #osaamisenaika Tahtotila Tahtotilalla viitataan siihen, kuinka asioiden tulisi ideaalisti olla tulevaisuudessa. Esimerkiksi: ”Osaamistarpeisiin vastataan monipuolisesti, joustavasti ja ketterästi.” Muutosnäkymä Muutosnäkymällä pyritään kuvaamaan kehityksen suuntaa: millaiseen maailmaan nyky-järjestelmä on rakennettu, miten olosuhteet ovat jo muuttuneet, ja mikä on oletuksemme tulevista muutoksen suunnista. Suositukset Suositukset antavat suuntaviivoja elinikäisen oppimisen politiikan rakentamiseen ja ilmiölähtöiseen johtamiseen. Sitran suositukset voidaan nähdä kolmen vuoden aikana tehdyn sidosryhmätyön, tiedontuotannon, kumppanuuksien ja yhteisen ajattelun tuloksina. Elinikäisen oppimisen tarkoitus Mikä merkitys elinikäisellä oppimisella on yksilön elämässä, yhteisöjen toiminnassa ja koko yhteiskunnassa.
 20. 20. Kohti elinikäisen oppimisen Suomea – paneelissa jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa ryhmässä toimineet kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta (sd) Paula Risikko (kok) Mikko Kinnunen (kesk) Inka Hopsu (vihr)
 21. 21. Helena Mustikainen projektijohtaja Sitra Yhteenveto ja askeleet jatkoon

×