SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 21
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Millä
suosituksilla?
Kohti elinikäisen
oppimisen Suomea!
Tervetuloa mukaan!
Aloitamme klo 9.00 – odotellessa
voit tutustua julkaistaviin
suosituksiin:
www.sitra.fi/julkaisut/milla-
suosituksilla
#osaamisenaika
Helena Mustikainen
projektijohtaja
Sitra
Tapio Huttula
vanhempi neuvonantaja
Sitra
Toimintaympäristön muutokset
ja systeeminen tarkastelu
Suositusten
rakenne
Systeemisen muutoksen kuusi olosuhdetta
8
Kania, Kramer & Senge
(2018)
Systeeminen muutos edellyttää muutosta kaikilla
kolmella tasolla eli transformatiivisella,
vuorovaikutuksellisella ja järjestelmän tasolla.
Kun on yhteinen ymmärrys
tilannekuvasta, haasteista ja siitä, minkälaisiin
ajattelumalleihin nykyinen systeemi on rakennettu
on mahdollista lähteä uudistamaan ajattelua,
joka on edellytys kokonaisvaltaiselle
muutokselle.
9
Ajatusmallien uudistaminen
Vanha ajattelumalli
• Paras lopputulos sekä laadunettä
tehokkuudennäkökulmasta syntyy
pilkkomisella ja vastuiden
jakamisella.
• Hierarkisestiylempänä olevalla
on paras viisaus yksilöiden,
organisaatioidenja alueiden
tarpeista.
• Voidaan lukita ajankohta,jossa
ymmärrys ja osaaminen on
huipussaan ja käynnistää
toimeenpano siitä.
10
Elinikäisen oppimisen kokonaisvaltainen tarkastelu
edellyttää ajatusmallien törmäyttämistä ja yksilön
asettamista ajattelun keskiöön
Muutoksen ajattelumalli
• Paras lopputulos syntyy yhteistyössä,
kun ymmärretään kokonaiskuva (ml.
vaihtoehtoiskustannukset).Pyritään
integroimaantekemiset ja yksilö on
ajattelun keskiössä.
• Tarvitaan laajasti tuotettua
tietoa, yhteistyötä ja vapautta vastata
toimijoiden(organisaatiot,yksilöt)
tarpeisiin.
• Iteratiivinen ja kokeileva lähestymistapa
mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.
11
Toimijat kehittävät tavoitteellisia osaamisen
uudistumisen ekosysteemejä
Haasteet
• Verkostomainen yhteistyö ei onnistu ilman
realistista ja aitoa yhteistä tilannekuvaa ja
yhteisiä tavoitteita
• Verkostomainen yhteistyö ei toimi ilman
selkeää vastuunjakoa ja koordinaattoria
• Rahoitusmallit eivät tue verkostomaista
yhteistyötä
Tarkennuksia suositukseen
5A Tarvitaan yhteistä aikaa tilannekuvan
rakentamiseen ja päivittämiseen.
5B Tarvitaan vastuunjakajia yhteistyön
synnyttämiseen ja koordinointiin.
5C Julkisten toimijoiden kannattaa tukea
uudenlaisten osaamisen jakamiseen
tähtäävien ekosysteemien ja
osaamiskeskittymien syntymistä.
Tarkennuksia suositukseen
6A Kerättävän tiedon laatua on edelleen
parannettava ja tiedonkeruuta on
systematisoitava.
6B Tarvitaan avoimia tietoalustoja, jotka
muodostavat toisiaan täydentävän
kokonaisuuden.
6C On luotava tapa tulkita yhteistä tietoa.
6D Avoimen datan hyödyntäminen edellyttää
viranomaisten johtamaa yhteistyötä alustat
omistavien organisaatioiden kesken.
6E Tarvitaan poikkihallinnollinen
asiantuntijaryhmä vastaamaan tekoälyn
kehittämisestä.
12
Elinikäisen oppimisen toimijat tuottavat ja hyödyntävät
laadukasta tietoa
Haaste
Elinikäistä oppimista ohjaavassa tiedossa ja sen
yhteisessä tulkinnassa ja hyödyntämisessä on
merkittäviä puutteita, jotka vaikuttavat
johtamisen ja palveluiden laatuun.
Kirsi Heinivirta
johtaja
Jatkuvan oppimisen ja
työllisyydenpalvelukeskus
13
Ida Mielityinen
toiminnanjohtaja
Ammattikorkeakoulujen
rehtorineuvostoArene
Toimintaympäristön muutokset ja systeeminen tarkastelu
14
Toimintaympäristön muutokset ja systeeminen tarkastelu
Muutosnäkymät
Muutosnopeushaastaa nykyjärjestelmät
Osaamisenmerkitys talouskasvunja
hyvinvoinnin perustana korostuu
Yhteiskunnan monimuotoistuminen
lisääntyy
Suositus 5
Toimijat kehittävät tavoitteellisia
osaamisen uudistumisen
ekosysteemejä
Suositus 6
Elinikäisen oppimisen toimijat
tuottavat ja hyödyntävät laadukasta
tietoa
Suositus 1
Elinikäisenoppimisenkokonaisvaltainen
tarkastelu edellyttää ajatusmallien
törmäyttämistä ja yksilön asettamista
ajattelunkeskiöön
Helena Mustikainen
projektijohtaja
Sitra
Tapio Huttula
vanhempi neuvonantaja
Sitra
Elinikäisen oppimisen
ilmiölähtöinen johtaminen
16
Keskeiset toimijat päättävät elinikäisen oppimisen
strategiasta yhdessä
Verkostomainen johtamismalli
Hierarkinen johtamismalli
17
Lisätään poliittista yhteisymmärrystä pitkän aikavälin
investointien tuotoista osaamisen kehittämisessä
Haasteet
• Osaamisen kehittämisen kustannuksia
arvioidaan lyhytjänteisesti ja yksipuolisesti.
• Osaamisen kehittämiseen investoidaan
kaikilla sektoreilla vähemmän kuin olisi
taloudellisesti kannattavaa.
Tarkennuksia suositukseen
3A Kouluttaminen tulisi nähdä pitkän
aikavälin ratkaisuna valtiontalouden
vahvistamiseen.
3B Ilmiölähtöistä budjetointia on
edistettävä tavoitteellisesti.
3C Koulutusinvestointien tasoa tulee arvioida
suhteessa kansallisiin tavoitteisiin.
Toimijat kohdistavat kehittämistyön vastaamaan
alueiden ja yritysten todellisia osaamistarpeita
Haasteet
• Kehittämishankkeet ja yritysten tarvitsema
tuki osaamisen kehittämiseen eivät kohtaa
• Strateginen ajattelu ei ohjaa
rahoitushakuihin osallistumista
• Kehittämisrahoitusta myönnetään
määrällisten mittareiden perusteella
• Yhtenäinen vaikuttavuusketju ei ohjaa
kehittämisrahoituksen tavoitteiden
asettamista
Tarkennuksia suositukseen
4A Kehittämisrahoituksen tulee vauhdittaa
perusrahoituksella tehtävää strategista
kehittämistyötä.
4B Kehittämisrahoituksen myöntämisen tulee
perustua muutostavoitteisiin.
4C Yritysten tarpeet on nostettava yritys-
oppilaitosyhteistyössä keskiöön.
4D Vaikuttavimpien käytäntöjen käyttöönottoa
ja skaalaamista on tuettava.
4E Tarvitaan yhä monipuolisempia jatkuvan
oppimisen toteutustapoja.
19
Rakennetaan laaja-alainen ja eri toimijat mukaan
ottava tiedolla johtamisen toimintamalli
Elinikäisenoppimisenilmiön johtaminen
edellyttää hajautettua johtamistaja
päätöksenteonviemistä mahdollisimman
lähelleasiakasrajapintaa.
Tiedolla johtamisenmallissakuvataan,
miten strategisia tavoitteita määritellään
yhdessä,miten muodostetaanjaettu
tilannekuva, miten tietoa tuotetaanja
tulkitaan yhdessä ja miten vaikutuksista
kertynyt tieto ohjaa päätöksentekoa.
Teemu Hassinen
toimitusjohtaja
Sivistystyönantajat
20
Riina Nousiainen
asiantuntija,
koulutus ja osaaminen
STTK
Elinikäisen oppimisen ilmiölähtöinen johtaminen
21
Elinikäisen oppimisen ilmiölähtöinen johtaminen
Suositus 2
Keskeiset toimijat päättävät
elinikäisen oppimisen strategiasta
yhdessä
Suositus 3
Lisätään poliittista yhteis-
ymmärrystä pitkän aikavälin
investointien tuotoista osaamisen
kehittämisessä
Suositus 4
Toimijat kohdistavat kehittämistyön
vastaamaan alueiden ja yritysten
todellisia osaamistarpeita
Suositus 7
Rakennetaan laaja-alainen ja eri
toimijat mukaan ottava tiedolla
johtamisen toimintamalli
Helena Mustikainen
projektijohtaja
Sitra
Kohti elinikäisen
oppimisen Suomea
Miksi
Miten
#osaamisenaika
Tahtotila
Tahtotilalla viitataan siihen, kuinka asioiden tulisi ideaalisti olla
tulevaisuudessa. Esimerkiksi: ”Osaamistarpeisiin vastataan
monipuolisesti, joustavasti ja ketterästi.”
Muutosnäkymä
Muutosnäkymällä pyritään kuvaamaan kehityksen suuntaa:
millaiseen maailmaan nyky-järjestelmä on rakennettu, miten
olosuhteet ovat jo muuttuneet, ja mikä on oletuksemme
tulevista muutoksen suunnista.
Suositukset
Suositukset antavat suuntaviivoja elinikäisen oppimisen
politiikan rakentamiseen ja ilmiölähtöiseen johtamiseen. Sitran
suositukset voidaan nähdä kolmen vuoden aikana tehdyn
sidosryhmätyön, tiedontuotannon, kumppanuuksien ja yhteisen
ajattelun tuloksina.
Elinikäisen oppimisen tarkoitus
Mikä merkitys elinikäisellä oppimisella on yksilön
elämässä, yhteisöjen toiminnassa ja koko
yhteiskunnassa.
Kohti elinikäisen oppimisen Suomea – paneelissa jatkuvan
oppimisen parlamentaarisessa ryhmässä toimineet kansanedustajat
Eeva-Johanna
Eloranta
(sd)
Paula
Risikko
(kok)
Mikko
Kinnunen
(kesk)
Inka
Hopsu
(vihr)
Helena Mustikainen
projektijohtaja
Sitra
Yhteenveto ja
askeleet jatkoon

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenElinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenSitra the Finnish Innovation Fund
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020MS SOSTE
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Oy
 
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?Sanna Ketonen-Oksi
 
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, lyhyt 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, lyhyt Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, lyhyt 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, lyhyt Sitra the Finnish Innovation Fund
 

Was ist angesagt? (20)

Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainenElinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, kokonainen
 
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
 
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
 
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
 
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
6.9.2021 esitysmateriaali miten työssä ja vapaa ajalla kertyvä osaaminen saad...
 
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyseInnovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
Innovaatioportfoliot - mistä niissä on kyse
 
Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista
Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteistaJohtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista
Johtaminen 2020 - lyhyt esittely panelisteista
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
 
Johtaminen 2020, Avaus
Johtaminen 2020, AvausJohtaminen 2020, Avaus
Johtaminen 2020, Avaus
 
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
M/S SOSTE 2014: Euroopan paras työelämä 2020
 
Kevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -koosteKevätkylvö 2013 -kooste
Kevätkylvö 2013 -kooste
 
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimiBusiness Arena Iloinen TKI-tiimi
Business Arena Iloinen TKI-tiimi
 
Johtaminen 2020, julkisen johtamisen laatukriteerit
Johtaminen 2020, julkisen johtamisen laatukriteeritJohtaminen 2020, julkisen johtamisen laatukriteerit
Johtaminen 2020, julkisen johtamisen laatukriteerit
 
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
Mitä on tulevaisuuskyvykkyys?
 
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja OyjStrateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
Strateginen johtaminen, Lassila&Tikanoja Oyj
 
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
Kohti osaamisen aikaa: elinikäisen oppimisen muutoshaasteet ja rahoituksen pe...
 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, lyhyt 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, lyhyt Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, lyhyt 
Elinikäisen oppimisen yhteisen tahtotilan julkaisu, lyhyt 
 

Ähnlich wie Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -selvityksen julkistustilaisuus

Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataKLVL
 
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssaOnko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssaSinikka Ahokas
 
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010Kari I. Mattila
 
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)Juha Wiskari
 
Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...
Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...
Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...Työterveyslaitos
 
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminenStrategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminenTekes
 
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäNella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäTHL
 
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Opso ry:n kevätseminaari 31.3.2016
Opso ry:n kevätseminaari 31.3.2016Opso ry:n kevätseminaari 31.3.2016
Opso ry:n kevätseminaari 31.3.2016Oppisopimus.fi
 
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaTHL
 
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiMaailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiLionSteps Oy
 
Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315Tyoelama2020
 
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...Loihde Advisory
 
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveäTalent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveäReni Waegelein
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetVaraslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetSitra Maamerkit
 
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...Tieturi Oy
 
Agile Leadership Webinar
Agile Leadership WebinarAgile Leadership Webinar
Agile Leadership WebinarJani Tuuri
 
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus LukeMiten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus LukeUudistuva hevostalous
 
Oivalluksia vaikuttavasta strategiaprosessista
Oivalluksia vaikuttavasta strategiaprosessistaOivalluksia vaikuttavasta strategiaprosessista
Oivalluksia vaikuttavasta strategiaprosessistaPipsa Salkosalo
 
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa  copyWebinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa  copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copyomniatopo
 

Ähnlich wie Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -selvityksen julkistustilaisuus (20)

Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vataYhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
Yhteistyöverkosto strat. 3.6. vata
 
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssaOnko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
Onko osaamisenhallinnalla jotain tekemistä strategian kanssa
 
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010Oulu kauppak aamukahvi 20121010
Oulu kauppak aamukahvi 20121010
 
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)
 
Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...
Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...
Kasvuyritysten ketterä henkilöstöjohtaminen – toimintamalleja pk-yrityksille:...
 
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminenStrategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
Strategiset tutkimusavaukset - tavoitteet, arviointi, hakeminen
 
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessäNella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Nella Savolainen: Yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
 
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
 
Opso ry:n kevätseminaari 31.3.2016
Opso ry:n kevätseminaari 31.3.2016Opso ry:n kevätseminaari 31.3.2016
Opso ry:n kevätseminaari 31.3.2016
 
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessaPäätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
Päätöksenteko, johtaminen ja organisaatiokansalaisuus työelämän murroksessa
 
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksiMaailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
Maailman parhaat opit ja työkalut kehittymisen tueksi
 
Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315Antti närhinen tiedeverkosto 040315
Antti närhinen tiedeverkosto 040315
 
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...
Reni Waegelein & Talent Base: Digitalisaation pelikirja – onnistumisen neljä ...
 
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveäTalent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä
Talent Base - Digitalisaation Pelikirja - Onnistumisen neljä kulmakiveä
 
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tuloksetVaraslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
Varaslähtö tulevaan -tapahtuman 19.9.2012 työskentelypisteiden tulokset
 
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...
 
Agile Leadership Webinar
Agile Leadership WebinarAgile Leadership Webinar
Agile Leadership Webinar
 
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus LukeMiten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
Miten ennakoida muutoksia ja trendejä/ Pasi Rikkonen, Luonnonvarakeskus Luke
 
Oivalluksia vaikuttavasta strategiaprosessista
Oivalluksia vaikuttavasta strategiaprosessistaOivalluksia vaikuttavasta strategiaprosessista
Oivalluksia vaikuttavasta strategiaprosessista
 
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa  copyWebinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa  copy
Webinaari balanced scorecard henkilöstöjohtamisessa copy
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund

Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleSitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaSitra the Finnish Innovation Fund
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminenSitra the Finnish Innovation Fund
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationOrchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationSitra the Finnish Innovation Fund
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund (15)

Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
 
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
Saa osaamisesi näkyviin -esitysmateriaali 30.8.21
 
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoilleEsitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
Esitysmateriaali Yhteislähtö osaaminen näkyviin -viikoille
 
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisestaEsitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta
 
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
Perehdytys Erätauko-dialogiin osaamisen huomaamisesta 18.8.2021
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
 
Elämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeenElämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeen
 
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöilleMaaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
Maaperän valmistaminen yhteistoiminnallisille ilmiöille
 
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
Luottamuksen rakentuminen verkossa - Kirsimarja Blomqvist
 
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti
 
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change ProjectsIina Oilinki: Building Systemic Change Projects
Iina Oilinki: Building Systemic Change Projects
 
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for TransformationOrchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
Orchestrating Innovation Ecosystems (and Portfolios) for Transformation
 

Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -selvityksen julkistustilaisuus

 • 1. Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea! Tervetuloa mukaan! Aloitamme klo 9.00 – odotellessa voit tutustua julkaistaviin suosituksiin: www.sitra.fi/julkaisut/milla- suosituksilla #osaamisenaika
 • 2. Helena Mustikainen projektijohtaja Sitra Tapio Huttula vanhempi neuvonantaja Sitra Toimintaympäristön muutokset ja systeeminen tarkastelu
 • 4. Systeemisen muutoksen kuusi olosuhdetta 8 Kania, Kramer & Senge (2018)
 • 5. Systeeminen muutos edellyttää muutosta kaikilla kolmella tasolla eli transformatiivisella, vuorovaikutuksellisella ja järjestelmän tasolla. Kun on yhteinen ymmärrys tilannekuvasta, haasteista ja siitä, minkälaisiin ajattelumalleihin nykyinen systeemi on rakennettu on mahdollista lähteä uudistamaan ajattelua, joka on edellytys kokonaisvaltaiselle muutokselle. 9 Ajatusmallien uudistaminen
 • 6. Vanha ajattelumalli • Paras lopputulos sekä laadunettä tehokkuudennäkökulmasta syntyy pilkkomisella ja vastuiden jakamisella. • Hierarkisestiylempänä olevalla on paras viisaus yksilöiden, organisaatioidenja alueiden tarpeista. • Voidaan lukita ajankohta,jossa ymmärrys ja osaaminen on huipussaan ja käynnistää toimeenpano siitä. 10 Elinikäisen oppimisen kokonaisvaltainen tarkastelu edellyttää ajatusmallien törmäyttämistä ja yksilön asettamista ajattelun keskiöön Muutoksen ajattelumalli • Paras lopputulos syntyy yhteistyössä, kun ymmärretään kokonaiskuva (ml. vaihtoehtoiskustannukset).Pyritään integroimaantekemiset ja yksilö on ajattelun keskiössä. • Tarvitaan laajasti tuotettua tietoa, yhteistyötä ja vapautta vastata toimijoiden(organisaatiot,yksilöt) tarpeisiin. • Iteratiivinen ja kokeileva lähestymistapa mahdollistaa jatkuvan kehittymisen.
 • 7. 11 Toimijat kehittävät tavoitteellisia osaamisen uudistumisen ekosysteemejä Haasteet • Verkostomainen yhteistyö ei onnistu ilman realistista ja aitoa yhteistä tilannekuvaa ja yhteisiä tavoitteita • Verkostomainen yhteistyö ei toimi ilman selkeää vastuunjakoa ja koordinaattoria • Rahoitusmallit eivät tue verkostomaista yhteistyötä Tarkennuksia suositukseen 5A Tarvitaan yhteistä aikaa tilannekuvan rakentamiseen ja päivittämiseen. 5B Tarvitaan vastuunjakajia yhteistyön synnyttämiseen ja koordinointiin. 5C Julkisten toimijoiden kannattaa tukea uudenlaisten osaamisen jakamiseen tähtäävien ekosysteemien ja osaamiskeskittymien syntymistä.
 • 8. Tarkennuksia suositukseen 6A Kerättävän tiedon laatua on edelleen parannettava ja tiedonkeruuta on systematisoitava. 6B Tarvitaan avoimia tietoalustoja, jotka muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden. 6C On luotava tapa tulkita yhteistä tietoa. 6D Avoimen datan hyödyntäminen edellyttää viranomaisten johtamaa yhteistyötä alustat omistavien organisaatioiden kesken. 6E Tarvitaan poikkihallinnollinen asiantuntijaryhmä vastaamaan tekoälyn kehittämisestä. 12 Elinikäisen oppimisen toimijat tuottavat ja hyödyntävät laadukasta tietoa Haaste Elinikäistä oppimista ohjaavassa tiedossa ja sen yhteisessä tulkinnassa ja hyödyntämisessä on merkittäviä puutteita, jotka vaikuttavat johtamisen ja palveluiden laatuun.
 • 9. Kirsi Heinivirta johtaja Jatkuvan oppimisen ja työllisyydenpalvelukeskus 13 Ida Mielityinen toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvostoArene Toimintaympäristön muutokset ja systeeminen tarkastelu
 • 10. 14 Toimintaympäristön muutokset ja systeeminen tarkastelu Muutosnäkymät Muutosnopeushaastaa nykyjärjestelmät Osaamisenmerkitys talouskasvunja hyvinvoinnin perustana korostuu Yhteiskunnan monimuotoistuminen lisääntyy Suositus 5 Toimijat kehittävät tavoitteellisia osaamisen uudistumisen ekosysteemejä Suositus 6 Elinikäisen oppimisen toimijat tuottavat ja hyödyntävät laadukasta tietoa Suositus 1 Elinikäisenoppimisenkokonaisvaltainen tarkastelu edellyttää ajatusmallien törmäyttämistä ja yksilön asettamista ajattelunkeskiöön
 • 11. Helena Mustikainen projektijohtaja Sitra Tapio Huttula vanhempi neuvonantaja Sitra Elinikäisen oppimisen ilmiölähtöinen johtaminen
 • 12. 16 Keskeiset toimijat päättävät elinikäisen oppimisen strategiasta yhdessä Verkostomainen johtamismalli Hierarkinen johtamismalli
 • 13. 17 Lisätään poliittista yhteisymmärrystä pitkän aikavälin investointien tuotoista osaamisen kehittämisessä Haasteet • Osaamisen kehittämisen kustannuksia arvioidaan lyhytjänteisesti ja yksipuolisesti. • Osaamisen kehittämiseen investoidaan kaikilla sektoreilla vähemmän kuin olisi taloudellisesti kannattavaa. Tarkennuksia suositukseen 3A Kouluttaminen tulisi nähdä pitkän aikavälin ratkaisuna valtiontalouden vahvistamiseen. 3B Ilmiölähtöistä budjetointia on edistettävä tavoitteellisesti. 3C Koulutusinvestointien tasoa tulee arvioida suhteessa kansallisiin tavoitteisiin.
 • 14. Toimijat kohdistavat kehittämistyön vastaamaan alueiden ja yritysten todellisia osaamistarpeita Haasteet • Kehittämishankkeet ja yritysten tarvitsema tuki osaamisen kehittämiseen eivät kohtaa • Strateginen ajattelu ei ohjaa rahoitushakuihin osallistumista • Kehittämisrahoitusta myönnetään määrällisten mittareiden perusteella • Yhtenäinen vaikuttavuusketju ei ohjaa kehittämisrahoituksen tavoitteiden asettamista Tarkennuksia suositukseen 4A Kehittämisrahoituksen tulee vauhdittaa perusrahoituksella tehtävää strategista kehittämistyötä. 4B Kehittämisrahoituksen myöntämisen tulee perustua muutostavoitteisiin. 4C Yritysten tarpeet on nostettava yritys- oppilaitosyhteistyössä keskiöön. 4D Vaikuttavimpien käytäntöjen käyttöönottoa ja skaalaamista on tuettava. 4E Tarvitaan yhä monipuolisempia jatkuvan oppimisen toteutustapoja.
 • 15. 19 Rakennetaan laaja-alainen ja eri toimijat mukaan ottava tiedolla johtamisen toimintamalli Elinikäisenoppimisenilmiön johtaminen edellyttää hajautettua johtamistaja päätöksenteonviemistä mahdollisimman lähelleasiakasrajapintaa. Tiedolla johtamisenmallissakuvataan, miten strategisia tavoitteita määritellään yhdessä,miten muodostetaanjaettu tilannekuva, miten tietoa tuotetaanja tulkitaan yhdessä ja miten vaikutuksista kertynyt tieto ohjaa päätöksentekoa.
 • 16. Teemu Hassinen toimitusjohtaja Sivistystyönantajat 20 Riina Nousiainen asiantuntija, koulutus ja osaaminen STTK Elinikäisen oppimisen ilmiölähtöinen johtaminen
 • 17. 21 Elinikäisen oppimisen ilmiölähtöinen johtaminen Suositus 2 Keskeiset toimijat päättävät elinikäisen oppimisen strategiasta yhdessä Suositus 3 Lisätään poliittista yhteis- ymmärrystä pitkän aikavälin investointien tuotoista osaamisen kehittämisessä Suositus 4 Toimijat kohdistavat kehittämistyön vastaamaan alueiden ja yritysten todellisia osaamistarpeita Suositus 7 Rakennetaan laaja-alainen ja eri toimijat mukaan ottava tiedolla johtamisen toimintamalli
 • 19. Miksi Miten #osaamisenaika Tahtotila Tahtotilalla viitataan siihen, kuinka asioiden tulisi ideaalisti olla tulevaisuudessa. Esimerkiksi: ”Osaamistarpeisiin vastataan monipuolisesti, joustavasti ja ketterästi.” Muutosnäkymä Muutosnäkymällä pyritään kuvaamaan kehityksen suuntaa: millaiseen maailmaan nyky-järjestelmä on rakennettu, miten olosuhteet ovat jo muuttuneet, ja mikä on oletuksemme tulevista muutoksen suunnista. Suositukset Suositukset antavat suuntaviivoja elinikäisen oppimisen politiikan rakentamiseen ja ilmiölähtöiseen johtamiseen. Sitran suositukset voidaan nähdä kolmen vuoden aikana tehdyn sidosryhmätyön, tiedontuotannon, kumppanuuksien ja yhteisen ajattelun tuloksina. Elinikäisen oppimisen tarkoitus Mikä merkitys elinikäisellä oppimisella on yksilön elämässä, yhteisöjen toiminnassa ja koko yhteiskunnassa.
 • 20. Kohti elinikäisen oppimisen Suomea – paneelissa jatkuvan oppimisen parlamentaarisessa ryhmässä toimineet kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta (sd) Paula Risikko (kok) Mikko Kinnunen (kesk) Inka Hopsu (vihr)