Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Salamandertesten Jonas av Jens Bjørneboe Simon Malkenes UDF Møre og Romsdal 02032023.pptx

 1. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 2. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 3. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 4. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 5. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 6. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 7. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 8. Tidsånden. 1951 1957 1958 1961 «Barn er ikke salamandere... Ved en tørr, forstandsmessig skoletype oppdrar man fremtidens nazister» (s. 114) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 9. 1945 1950 1971/1975/1980/1996 Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 10. 1961 «Utdanning har alltid hatt ei sentral rolle i politiske utopiar. Derfor er det i utopiar alltid ein vilje til å utnytte barnet ved å ta frå dei unge deira eigne mogelegheit til sjølv å forme deira eiga verd, i deira eiga tid, slik dei sjølve vil ha den». Kap 5, The Crisis in Education (s. 170-193) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 11. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 12. 1972 Positivismestriden Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 13. Positivismestriden og Den anti-autoritære pedagogikken • – Pedagogikken ble fiende nummer én. Den ble sett på som et positivistisk styringsredskap for Arbeiderpartiets statsapparat, ja, som et instrument for hele det teknokratisk-materialistiske samfunnet, sier Helsvig. • Positivismekritikken hadde en viktig inspirator i den tyske filosofen Jürgen Habermas’ identifisering av den positivistiske samfunnsvitenskapen som sentral ideologi i det kapitalistiske samfunnet. Kritikken fikk i Norge en viktig talsmann i filosofen Hans Skjervheim. I stedet for en positivistisk vitenskap ønsket de radikale kritikerne en ”frigjørende dialektisk pedagogikk”. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 14. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 15. Opprør eller moralsk forfall? They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool 'Til you're so fucking crazy you can't follow their rules A working class hero is something to be A working class hero is something to be “Working Class Hero” John Lennon Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 16. When we grew up and went to school There were certain teachers who would Hurt the children in any way they could By pouring their derision Upon anything we did And exposing every weakness However carefully hidden by the kids But in the town, it was well known When they got home at night, their fat and Psychopathic wives would thrash them Within inches of their lives. We don't need no education We dont need no thought control No dark sarcasm in the classroom Teachers leave them kids alone Hey! Teachers! Leave them kids alone! All in all it's just another brick in the wall. All in all you're just another brick in the wall. "If you don't eat yer meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat yer meat?" "You! Yes, you behind the bikesheds, stand still laddy!» The Happiest Days of our Lives/ Another Brick in the Wall - Part 2 (Waters) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 17. • «Uro i skolen» er omtalt både som: «Manglende disiplin og reformiver». Dette knyttes videre til generelle oppløsningstendenser i samfunnet. Arbeiderpartiets reformiver og disiplinproblemene i skolen henger derfor sammen: «Gjennom lengre tid, i misforstått mildhet og toleranse, har det ene sanksjonsmidlet etter det andre blir systematisk avskaffet. Resultatet er at skolen til sist står nokså ribbet og hjelpeløs tilbake når noe skjer som fordrer reaksjon. Denne kapitulasjonslinjen må skolen få lov til å snu (…) Vi kan ikke ha en tilstand med nærmest permanent skolerevolusjon – det sliter for mye». • Austad, Tore: En skole for alle (Cappelen: Oslo, 1981). s. 54 • Austad, Tore: En skole for alle (Cappelen: Oslo, 1981), s. 56-57 Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 18. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 19. En skolepolitisk lesning: Jonas – 2022. «I en moderne stat, med hele den maktvilje som utstråles fra staten, vil skolevesenet ytterst lett forvandles fra en del av åndslivet til et maktmiddel i den politiske kamp. Skolevesenet blir uttrykk for de herskende kretsers kulturpolitikk og menneskesyn. Målet med skolegangen blir ikke mennesket, eleven, men at eleven oppdrages til statens ideologi» (Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 332) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 20. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 Norge er en skoletaper! Hermed er det solid dokumentert. Dagbladet 04.12.2001 om Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet sin pressekonferanse om PISA-resultat 4. des 2001 Man må kunne arbeide for noe uten å tro at det er den ideelle sak, uten å tro det er Saken» (s. 302)
 21. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 22. Etter Oljen: Kunnskapssamfunnet «[k]unnskapssamfunnet er globalt. Globaliseringen vil bidra til at kvaliteten på utdanningssystemet kommer i sentrum, også i Norge. Vi konkurrerer med andre land på utdanningsmarkedet, noe som igjen fordrer at vårt utdanningstilbud må være av god kvalitet for å hevde seg. Norsk utdanning må kunne hevde seg i sammenlikning med andre land.» I første rekke, kap 4. En opplæring for sin tid, punkt 4.3.3 globalisering. I kunnskapssamfunnet er «befolkningens kompetanse i dag vurdert som den viktigste enkeltfaktoren i et lands økonomiske yteevne». I første rekke, kap 4. En opplæring for sin tid, punkt 4.2 Humankapitalen – vår viktigste ressurs. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 23. ”Humankapital – vår viktigste ressurs” Omgrepet humankapital kjem frå professor i økonomi ved Universitetet i Chicago, Gary Becker. Becker ser til dømes forholdet mellom mor og barn som eit økonomisk forhold. - korleis mor og barn ter seg overfor kvarandre, - kor mykje tid dei bruker saman - kor mykje omsorg, ømheit og merksemd mor gjev - korleis ho følgjer med barnets utvikling, utdanninga det får, framstega det gjer på skolen, den fysiske utviklinga, kva mat ungen får. • Alt dette utgjer ei investering som betaler seg i form av den humankapitalen barnet utgjer. • I neste omgang seier dette noko om kva inntekt eller avkasting mora får av investeringa i barnet sitt. Gary S. Becker: ”Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis” Journal of Political Economy, Vol 70, Issue 5 1975 Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 24. ”Humankapital – vår viktigste ressurs” Kva gjer det med skolen? • Ein innfører ein økonomisk retorikk som investering, bestilling og resultat, kapitalkostnader, økonomisk og psykologisk forteneste i utdannings- og oppsedingsforholdet mellom vaksen og barn og mellom lærar og elev. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 25. Kategorimistak: Økonomisk forståing av det sosiale feltet ”Med en framgang på 25 PISA-poeng vil Norges BNP auke med 841 milliardar dollar i 2090” The high cost of low educational performance, the long-run economic impact of improving PISA outcomes, OECD 2010, Eric Hanushek mfl) «Dersom ein ikkje held fast ved dette skiljet forfalskar ein problemstillingane både når det gjeld politikk, pedagogikk og administrativ styring». «Bakgrunnen for dette er at det er karakteristisk for dei totalitære systema i det tjuande hundreåret at dei gjer seg skuldig i ei illegitim utviding av produksjonsparadigmet». Skjervheim, Hans: «Målstyring er av mange slag» i Menneske (Universitetsforlaget: Oslo, 2002), s. 178 Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 26. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «problemet er å kunne arbeide for en sak uten å tro at man holder på med å frelse verden» (s. 302)
 27. 2001 «Det er den moderne og frie oppsedinga som har skylda» (s 31) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 28. «Den antiautoritære, norske faglitteraturen viste gjerne til den amerikanske pragmatikeren John Dewey og hans lære om fire grunnleggende interesser: • 1) interessen for samvær og konversasjon. • 2) Interessen for gransking. • 3) Interessen for å konstruere eller lage ting. • 4) Behovet for kunstnerisk ekspresjon. Skolen som en del av velferdsstatens «utopiske kjerne» for på bruke en Habermas-term, skulle beskytte eleven mot virkningene av det kapitalistiske systemet, det vil si mot den sortering og hardhet som kapitalismen med dens jakt på profitt representerte. Derfor avviste progressivismen den tradisjonelle, borgerlige motivasjonsbasisen med vekt på belønning og straff i form av konkurranse, karakterer, segregasjonstiltak og stigmatisering, det vil si tiltak som baserer seg på selvhevdelse, misunnelse, skyldfølelse, skam og pine. Eleven skulle settes fri fra en opplæringssituasjon dominert av den voksnes autoritet, av ytre press og kontroll, av tvang og plikt.» Telhaug, Alfred Oftedal: Kunnskapsløftet – ny eller gammel skole? Beskrivelse og analyse av Kristin Clemets reformer i grunnopplæringen (Cappelen Akademisk: Oslo, 2005) s. 118. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 29. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 30. «den progressive pedagogikken var grunnleggende antikapitalistisk» der «elevene skulle beskyttes mot harde og brutale krav fra det kapitalistiske systemet, det vil si evaluering, konkurranse, sortering, og i det hele tatt mot prestasjonspresset» (s.28-29). «Avvisningen av målbare prestasjoner og karakterer hang nøye sammen med det bredere filosofiske oppgjøret om positivismen» (s.29) «Innholdsmessig førte altså den progressive pedagogikken til en radikal nyorientering i arbeiderpartistatens skolepolitikk – med skjebnesvangre følger.» (s. 31) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 31. 2004 Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 32. «Alt annet vil føre til kaos og brottsverk» (s 34) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 33. Standardisering Senter utvikler pedagogiske «pakker» som de selger til kommunene (som konkurrerer om resultat). «Evidensbasert» «Det som virker» Instrumentelle Behavioristiske TIEY Connect PALS Konflikt: «Data, not doctrine». (forskning, ikke ideologi/erfaringsbasert) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 34. En datadoktrine? Amerikansk curriculum-tradisjon • Må bygge på vitenskapelige resultater om hvordan ting fungerer i skolen. • kvantitativ, er orientert mot læringsresultater og «utbytte», ikke kvalitativt orientert • sentral i den internasjonale utdanningspolitikken de siste to tiårene både i USA og i Europa • hviler på antakelsen om at læring og kunnskap kan måles. • resultater på tester og prøver som er det ultimate kriteriet på «hva som virker» • Behavioristisk: læring betraktes som fullendt og målbart. • Læring er identisk med «kompetanse», som en bærer med seg på tvers av ulike situasjoner og utfordringer. • ligger til grunn for testbevegelsen og for de fleste forskningsresultatene om «hva som virker» i undervisningen. • Den ligger også i bunnen av Læreplanen for Kunnskapsløftet og for deler av elevvurderingen. Alle sitat: Professor i Pedagogikk, Gunn Imsen: Hattie-feberen i norsk skolepolitikk (Bedre skole 4/2011) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 35. «The Social Efficiency Progressives» • Effective industrial management • Constant evaluation • Differentiation • Development of standards to make education comparable • Reducing education to easily quantifiable and comparable metrics • Determine the most effective teaching methods • Standardized approach in all classrooms • Evaluation of teachers performance • Performance pay • Standardized tests • Intelligence tests/Acheivement tests • Ensure efficiently run education system • Intelligence fixed and heritable • Little shcool could do • Educational resourses should be distributed on the basis of intelligence • Elitist vision of democracy • Serve capitalism • Against equality and economic distribution of resources • Improving human welfare and increasing the overall wealth of the country was to give favorable opportunities and more resources to the most intelligent rather than distribute them equally (s. 23-35) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 36. Amerikansk Curriculum tradisjon/ «The social Efficiency Progressives» Opphav i Taylorismens ide om scientific management Effektivitet for lønnsomhet i fabrikkens mas Taylor, Fredric Winslow: The Principles of Scientific Management (London: Harper & Brothers, 1911) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 37. Import: Testbasert regnskapsplikt Amerikanske Curriculum-tradisjon: • Skolen skal levere tjenester, kunnskaper og ferdigheter for å skape nyttige samfunnsborgere og produktive arbeidere. • Læreren skal avlevere pensum/Curriculum ved hjelp av de mest effektive metodene, gjerne basert på standardiserte, forskningsbaserte oppskrifter laget av eksperter. • Lærere blir sett på som konservative, de kan stå i veien for endring. De skal derfor gjøre det de er instruert til. • Denne didaktiske tradisjonen har igjen opphav i Taylorismens ide om scientific management. • (Den hevder å fremme effektivitet og lønnsomhet ved å analysere alle deler av produksjonen. Den splitter opp undervisning i små deler og gir detaljerte instruksjoner for hver del). Imsen, Gunn & Rye Ramberg, Magnus: ”Fra progressivisme tIl tradisjonalisme i den norske grunnskolen? Endringer i norske læreres pedagogiske oppfatninger i perioden 2001–2012” Pedagogisk institutt (NTNU) SOSIOLOGI I DAG, ÅRGANG 44, NR. 4/2014. Imsen, Gunn: Lærerens verden 5 utg (Universitetsforlaget: Oslo, 2016) Simon Malkenes 06.02.2020
 38. Det usynlige barnet Simon Malkenes Stortinget 03042018
 39. Simon Malkenes 06.02.2020
 40. Simon Malkenes 06.02.2020 1-10 trinn: 148 styringsparameter 46 styringsparameter om nasjonale prøver Totalt 79 styringsparameter frå standardiserte prøver 8 parameter om eksamen/grunnskole poeng
 41. Resultatkontrakt http://static.vg.no/uploaded/vgdesk/filer/2013/lederkontrakt.pdf Bak fasaden i Osloskolen 21.08.2017, Simon Malkenes
 42. Rektor får karakteren 1 når en finner mange barn med lærevansker Simon Malkenes 06.02.2020
 43. Rektor får karakteren 5 når en ikke finner barn med lærevansker Simon Malkenes 06.02.2020
 44. Hva sier karakterskalaen? Simon Malkenes 06.02.2020
 45. Analyserer alle deler av produksjon Taylor, Fredric Winslow: The Principles of Scientific Management (London: Harper & Brothers, 1911) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 46. Detaljerte instruksjoner for hver oppgave Taylor, Fredric Winslow: The Principles of Scientific Management (London: Harper & Brothers, 1911) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 47. Splitter opp undervisning i minst mulig deler Taylor, Fredric Winslow: The Principles of Scientific Management (London: Harper & Brothers, 1911) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 48. Totalt ca 5000 mål Simon Malkenes 06.02.2020 August 2017: Ca 1500 nye læringsmål i Musikk Mat og Helse Kunst & håndtverk Fremmedspråk Kroppsøving
 49. Mål Eleven4 skal4 kunne4 delta4 i4 en4 samtale4 om4 hva4 som4 er4 god4 oppførsel4 i4 ulike4 situasjoner4 (4 f.eks.4 i4 klasserommet,4 hjemme,4 blant4 venner,4 på4 besøk,4 i4 bursdag). Eleven4 skal4 kunne4 delta4 i4 en4 samtale4 om4 hvilke4 rettigheter4 barn4 har4 (f.4 eks.4 et4 sted4 å4 bo,4 mat4 og4 drikke,4 omsorg,4 skolegang4 og4 fritid). Eleven4 skal4 kunne4 delta4 i4 samtale4 om4 klasseregler. Eleven4 skal4 kunne4 delta4 i4 samtale4 om4 ulike4 familieformer4 (kjernefamilie,4 eneforeldre,4 likekjønnede4 foreldre,4 adoptiv/fosterfamilie,4 barn4 med4 to4 hjem4 etc.). Eleven4 skal4 kunne4 forklare4 begrepene4 besteforeldre,4 oldeforeldre,4 tante4 og4 onkel,4 fetter4 og4 kusine/søskenbarn. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 om4 seg4 selv4 og4 familien4 sin4 før4 og4 nå. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 om4 sin4 nærmeste4 familie. Eleven4 skal4 kunne4 gjenkjenne4 det4 samiske4 flagget4 og4 beskrive4 tradisjonelle4 samiske4 drakter. Eleven4 skal4 kunne4 lage4 et4 enkelt4 kart4 over4 et4 valgt4 område. Eleven4 skal4 kunne4 lese4 av4 land,4 vann4 og4 landegrenser4 på4 enkle4 kart. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hva4 det4 vil4 si4 å4 bestemme4 over4 egen4 kropp,4 hva4 som4 er4 greit4 og4 hva4 som4 ikke4 er4 greit. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hva4 man4 bruker4 kart4 til. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvordan4 det4 er4 å4 bli4 holdt4 utenfor. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvordan4 samisk4 kultur4 lever4 videre4 i4 dag. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvorfor4 barn4 og4 foreldre4 ofte4 er4 uenige4 om4 leggetider,4 hva4 man4 skal4 spise4 og4 hvor4 mye4 tid4 barn4 skal4 bruke4 foran4 TV. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvorfor4 det4 er4 viktig4 å4 holde4 brukernavn4 og4 passord4 hemmelig. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvorfor4 noen4 kan4 slå4 eller4 4 sparke,4 og4 hva4 man4 heller4 4 kan4 gjøre. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvorfor4 og4 hvordan4 man4 setter4 grenser4 i4 samspill4 og4 lek. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 tradisjonell4 samisk4 kultur4 (Nordkalotten,4 reinsdyr,4 boliger). Eleven4 skal4 kunne4 sette4 ord4 på4 egne4 tanker4 og4 stille4 spørsmål4 om4 det4 de4 lurer4 på. Eleven4 skal4 kunne4 bruke4 begrepene4 storfamilie,4 besteforeldre,4 oldeforeldre,4 tante4 og4 onkel,4 fetter4 og4 kusine/søskenbarn. Eleven4 skal4 kunne4 bruke4 nøyaktige4 geografiske4 benevnelser4 (f.eks.4 elv,4 bekk,4 skog,4 åker,4 park,4 gater,4 stier)4 for4 å4 beskrive4 nærområdet. Eleven4 skal4 kunne4 delta4 i4 diskusjoner4 i4 klasserommet. Eleven4 skal4 kunne4 delta4 i4 faglige4 samtaler. Eleven4 skal4 kunne4 delta4 i4 spørreundersøkelser4 i4 klassen4 om4 f.eks.4 fritidsaktiviteter4 og4 matvaner. Eleven4 skal4 kunne4 finne4 igjen4 og4 navngi4 verdensdelene4 på4 kart. Eleven4 skal4 kunne4 forklare4 hvordan4 og4 hvorfor4 steinaldermennesker4 laget4 helleristninger. Eleven4 skal4 kunne4 forstå4 og4 bruke4 faglige4 ord4 og4 begreper4 om4 tema4 4 (f.4 eks.4 før/nå,4 fjell/dal,4 storfamilie,4 generasjoner). Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 hva4 det4 vil4 si4 å4 respektere4 andre. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 hva4 en4 arkeolog4 gjør. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 hva4 som4 kan4 skje4 dersom4 man4 bryter4 normene4 (f.4 eks.4 hjemme,4 på4 skolen,4 blant4 venner). Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 hvor4 og4 hvordan4 folk4 i4 steinalderen4 levde4 (bolig,4 mat,4 klær,4 redskap,4 våpen)4 og4 forklare4 hvorfor4 tidsepoken4 kalles4 steinalderen. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 hvordan4 året4 er4 delt4 inn4 i4 samisk4 kultur. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 hvorfor4 man4 ikke4 skal4 dele4 personlige4 opplysninger4 på4 internett. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 hvorfor4 sola4 "beveger4 seg"4 på4 himmelen. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle,4 tegne4 eller4 lage4 modeller4 for4 å4 vise4 hvordan4 barn4 og4 voksne4 levde4 i4 steinalderen. Eleven4 skal4 kunne4 fylle4 inn4 resultatene4 av4 en4 undersøkelse4 i4 enkel4 tabell4 og4 søylediagram. Eleven4 skal4 kunne4 gi4 eksempler4 på4 hvilke4 oppgaver4 foreldre4 og4 besteforeldre4 hadde4 da4 de4 var4 barn. Eleven4 skal4 kunne4 gi4 eksempler4 på4 oppgaver4 voksne4 og4 barn4 har4 i4 en4 familie. Eleven4 skal4 kunne4 gjenkjenne4 joik. Eleven4 skal4 kunne4 lage4 og4 ta4 seg4 frem4 etter4 enkle4 kart4 fra4 eget4 nærområde. Eleven4 skal4 kunne4 lytte4 til4 og4 gjenkjenne4 samisk. Eleven4 skal4 kunne4 peke4 ut4 sør,4 nord,4 øst4 og4 vest4 fra4 skolegården4 og4 på4 kart. Eleven4 skal4 kunne4 sammenligne4 hva4 dagens4 barn4 gjør4 med4 hva4 som4 var4 vanlig4 før4 i4 tiden. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 forskjellen4 på4 verdenskart4 og4 globus. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hva4 barn4 gjør4 i4 fritiden,4 og4 om4 gutter4 og4 jenter4 holder4 på4 med4 det4 samme. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hva4 det4 vil4 si4 å4 respektere4 egen4 og4 andres4 kropp. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hva4 en4 norm4 er4 og4 gi4 eksempler4 på4 skikk4 og4 bruk4 i4 hverdagen. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hva4 man4 gjør4 sammen4 med4 de4 forskjellige4 familiemedlemmene. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hva4 som4 er4 rettferdig4 i4 nære4 situasjoner4 (i4 lek,4 på4 skolen,4 hjemme). Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvordan4 vi4 feirer4 17.4 mai4 og4 6.4 februar,4 og4 hvorfor4 de4 datoene4 er4 valgt. Bak fasaden i Osloskolen 21.08.2017, Simon Malkenes Utdrag veiledende læringsmål 1 – 2. trinn samfunnsfag (Totalt 340 mål 1-10 trinn) Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvorfor4 ikke4 alle4 kan4 få4 viljen4 sin4 i4 en4 stor4 gruppe. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvorfor4 og4 hvordan4 man4 setter4 grenser4 for4 seg4 selv4 og4 andre. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 ulike4 landformer4 i4 Norge4 (f.4 eks.4 fjell,4 fjord,4 dal,4 sletter). Eleven4 skal4 kunne4 være4 med4 og4 lage4 klasseregler. Eleven4 skal4 kunne4 beskrive4 hvordan4 folk4 i4 bronsealderen4 levde4 (bolig,4 mat,4 klær,4 redskap,4 våpen,4 jordbruk,4 byttehandel)4 og4 sammenlikne4 med4 steinalderen. Eleven4 skal4 kunne4 bruke4 enkle4 spørreskjemaer4 for4 å4 gjennomføre4 undersøkelser. Eleven4 skal4 kunne4 bruke4 samfunnsfaglige4 begreper4 i4 samtale4 innenfor4 utvalgte4 tema. Eleven4 skal4 kunne4 delta4 i4 klassemøter4 og4 andre4 styrte4 diskusjoner. Eleven4 skal4 kunne4 delta4 i4 samtale4 om4 forskjellen4 på4 viktig4 og4 mindre4 viktig4 informasjon. Eleven4 skal4 kunne4 diskutere4 forskjellen4 på4 en4 norm4 og4 en4 regel. Eleven4 skal4 kunne4 finne4 frem4 i4 og4 presentere4 nyttig4 informasjon4 fra4 oppgitte4 kilder. Eleven4 skal4 kunne4 finne4 igjen4 byer,4 innsjøer,4 fjell4 og4 elver,4 og4 sammenlikne4 de4 nordiske4 landene. Eleven4 skal4 kunne4 finne4 igjen4 viktige4 steder4 i4 nærområdet4 på4 kartet4 (f.4 eks.4 skole,4 idrettsplass,4 parker). Eleven4 skal4 kunne4 forklare4 begrepene4 fortid,4 nåtid4 og4 fremtid. Eleven4 skal4 kunne4 forklare4 hva4 reindriftssamer,4 sjøsamer4 og4 elvesamer4 primært4 levde4 av4 i4 gamle4 dager. Eleven4 skal4 kunne4 forklare4 hvordan4 bronse4 fremstilles,4 og4 gi4 eksempler4 på4 hva4 man4 brukte4 bronse4 til. Eleven4 skal4 kunne4 forklare4 klassereglene. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 hva4 man4 skal4 gjøre4 hvis4 man4 blir4 redd4 eller4 lei4 seg4 av4 det4 andre4 sier4 på4 Internett. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 hvordan4 sjø,4 jord,4 skog4 og4 fjell4 kan4 gi4 menneskene4 arbeid. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 om4 egen4 hverdag4 og4 sammenlikne4 med4 hverdagen4 til4 barn4 i4 andre4 land. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 om4 geografiske4 landemerker4 i4 Norden. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 om4 hva4 man4 kan4 legge4 ut4 av4 bilder4 og4 omtale4 av4 andre4 personer4 på4 Internett. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 om4 hvor4 de4 kan4 finne4 informasjon4 om4 samfunnsfaglige4 tema. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 om4 landskap4 (både4 naturR 4 og4 kulturlandskap)4 som4 er4 typiske4 for4 hvert4 enkelt4 av4 landene4 i4 Norden. Eleven4 skal4 kunne4 fortelle4 om4 sentrale4 punkter4 i4 FNs4 barnekonvensjon. Eleven4 skal4 kunne4 gi4 eksempler4 på4 konsekvenser4 av4 å4 bryte4 normer4 (f.eks.4 virke4 uhøflig,4 skille4 seg4 uheldig4 ut,4 miste4 muligheter). Eleven4 skal4 kunne4 gi4 eksempler4 på4 rettigheter4 barn4 har. Eleven4 skal4 kunne4 hente4 ut4 informasjon4 fra4 ulike4 diagram4 og4 tabelloppsett. Eleven4 skal4 kunne4 intervjue4 foreldre4 og4 besteforeldre4 om4 deres4 barndom4 (levekår,4 hverdagsliv4 og4 hvem4 som4 gjorde4 hva4 i4 familien). Eleven4 skal4 kunne4 lage4 en4 oversikt4 over4 ulike4 normer4 mennesker4 møter4 i4 hverdagen4 (f.eks.4 hjemme,4 på4 skole/arbeidsplass,4 fritidsaktiviteter). Eleven4 skal4 kunne4 lage4 og4 etterleve4 hverdagsregler4 (f.eks.4 for4 garderoben,4 lagspill4 og4 lek,4 bruk4 av4 utstyr). Eleven4 skal4 kunne4 plassere4 egen4 bydel4 på4 kart. Eleven4 skal4 kunne4 plassere4 istiden,4 steinalderen4 og4 bronsealderen4 på4 en4 tidslinje. Eleven4 skal4 kunne4 plassere4 Oslo4 på4 kart. Eleven4 skal4 kunne4 presentere4 viktige4 endringer4 i4 levekår4 og4 familieliv4 de4 siste4 504 årene. Eleven4 skal4 kunne4 sammenlikne4 liv4 og4 arbeid4 i4 byen4 med4 liv4 og4 arbeid4 på4 landet4 eller4 ved4 kysten. Eleven4 skal4 kunne4 sammenlikne4 og4 fortelle4 om4 forskjeller4 i4 familieliv4 før4 og4 nå. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 forskjellen4 på4 respekt4 og4 frykt. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 geografiske4 forskjeller4 i4 ulike4 deler4 av4 Norge. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hva4 mennesker4 med4 ulike4 bakgrunner4 kan4 lære4 av4 hverandre. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hva4 menneskeverd4 betyr. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvordan4 de4 selv4 og4 familien4 vil4 ha4 det4 i4 fremtiden. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvordan4 det4 er4 på4 steder4 de4 kjenner4 eller4 interesserer4 seg4 for. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvordan4 landskapet4 har4 fått4 sin4 form. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvordan4 man4 skal4 "snakke4 til"4 hverandre4 på4 digitale4 media. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvordan4 man4 viser4 respekt4 for4 andre4 menneskers4 meninger4 og4 følelser. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 hvordan4 misforståelser4 kan4 føre4 til4 krangel4 og4 uvennskap. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 skikker4 og4 tro4 i4 bronsealderen. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 ulike4 folkegrupper4 og4 språk4 i4 Norden4 (både4 majoritetsR 4 og4 minoritetsspråk). Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 ulike4 naturlandskap4 (f.4 eks.4 fjellandskap,4 viddelandskap)4 i4 de4 nordiske4 landene. Eleven4 skal4 kunne4 samtale4 om4 utfordringer4 som4 kan4 oppstå4 når4 ulike4 mennesker4 møtes. Eleven4 skal4 kunne4 sette4 navn4 på4 og4 plassere4 landene4 i4 Norden.
 50. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «Han følte seg alltid uvel ved salamanderspråket. I dag ble han kvalm. Dette var direkte fra salamandernes hovedkvarter!» (s. 65)
 51. Ukeplan 1.trinn Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 52. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 53. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 54. Simon Malkenes 06.02.2020
 55. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 22 læringsmål pr uke x 26 elever x 38 skoleuker = 21.736 mål i året
 56. Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Inkludering/ Empati; toleranse , respekt vise omtanke for, evne til å lese seg inn i andres situasjon, ha respekt for andres følelser og synspunkter, vise støtte/ oppmuntring, rose. Tenkevaner: Tenke fleksibelt, Tenke sammen, Tenke gjennom hvordan du tenker , Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner, Lytte til andre Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok"  kan kjenne igjen glede, tristhet, sinne og redsel hos andre.  Jeg kan se på kroppsspråket og ansikter når noen er lei seg, sinte osv.  Kan vise omsorg for andre som ikke har det godt.  Jeg ler ikke av noen selv om de sier eller gjør noe dumt.  Jeg sier i fra til en voksen hvis noen er lei seg eller trenger hjelp.  er en god venn/klassekamerat  Jeg leker med alle  Jeg trøster hvis noen er lei seg.  Hvis noen går alene spør jeg om han/hun vil være med  Jeg forstyrrer ikke andre i deres arbeid.  kunne si unnskyld hvis jeg har gjort noe dumt mot andre  Jeg sier unnskyld på en oppriktig måte Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 57. Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Ansvarlighet; vise respekt for egne og andres eiendeler og arbeid, utføre oppgaver, holde avtaler, følge regler. Tenkevaner: Lytte til andre, Selvkontroll, Tenke gjennom hvordan du tenker, Ta i bruk tidligere kunnskap i nye situasjoner , Tenke og kommunisere tydelig og presist Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok"  bidrar til arbeidsro  Jeg snakker med innestemme, ber om ordet ved å rekke opp hånden.  Jeg er rolig og forstyrrer ingen  Jeg holder orden på ting og bøker.  Jeg følger lærers beskjed og klasseregler.  -viser respekt for andre og skolens regler.  Jeg er hyggelig og høflig.  Jeg respekterer andres grenser med blant annet STOPP reglen.  Jeg respekterer ulikheter i form av utseende, klær, interesser, språk og læringsmåter.  Jeg sier i fra til en voksen når noen blir plaget eller mobbet.  Jeg er ute i friminuttene.   Tar ansvar for orden på skolen  Jeg holder det ryddig i klasserom, garderobe og i egne saker.  Gjøre sitt beste.  Jeg er arbeidsom og utholdende i læringsarbeidet  Jeg gjør det jeg vet er riktig.  Jeg leverer lekser/ elevarbeid innen fristen. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 58. Sosial kompetanseplan 1-2 trinn Selvkontroll; vente på tur, inngå kompromisser, kontrollere impulsivitet, forhandle om regler, følge instruksjoner og beskjeder Tenkevaner: Utholdenhet, Lytte til andre, Tenke og kommunisere tydelig og presist, Tenke gjennom hvordan du tenker, Tenke fleksibelt, Være åpen for kontinuerlig læring Forventet kompetanse Kriterier/"Det er bra nok"  vise respekt for ulikheter  Jeg bruker ikke stygge ord om andre eller erter andre  bruker innestemme.  Jeg tilpasser stemmen etter situasjon.  Jeg kan hviske.  følger klasseregler for lek, og i spill.  Jeg tåler å tape.  Jeg aksepterer reglene i spillet.  tåler at noen kommer borti meg.  Jeg tar ikke igjen selv om noen ved et uhell dunker borti meg. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 59. Simon Malkenes 06.02.2020
 60. Simon Malkenes 06.02.2020
 61. Simon Malkenes 06.02.2020
 62. Simon Malkenes 06.02.2020
 63. Simon Malkenes 06.02.2020
 64. Simon Malkenes 06.02.2020
 65. Simon Malkenes 06.02.2020
 66. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 84 sosiale mål
 67. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «vi har tapt krigen mot salamanderne! .... Salamanderne har besatt skolevesenet. Stakkars barn!» (s 47)
 68. Klassens mål: Vær en god venn. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 69. Skolens mål: Jeg har skolesakene i orden og er klar for læring hver dag. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 70. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 71. Simon Malkenes 06.02.2020
 72. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 73. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «Så spurte han moren om alle måtte på skolen når de var syv år» (s 11)
 74. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 75. Simon Malkenes 06.02.2020
 76. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 77. Egenevaluering med smilefjes Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 78. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 79. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 80. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 81. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 82. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 83. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 84. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 85. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 86. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 87. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 88. s. 65-66 «Særlig dette med målingen av Jonas hadde opphisset ham» (s 66) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 89. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 90. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 91. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 92. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 93. «intelligensalder og intelligenskvosient var understreke med rødt» ( s65) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 94. : Resultatkvalitet: Nasjonale prøver (standardisert test) Prosesskvalitet: Elevundersøkelse (standardisert test) Strukturkvalitet: Innsatsfaktorer som timeressurser og penger til andre formål, lærerkompetanse, tilgjengelige læremidler, skolelokaler og utstyr.” Simon Malkenes 06.02.2020
 95. Normalfordelte rangeringsprøver ”Tallene sier ikke noe om årsakene, bare om den relative endringen.” Utdanningsdirektoratet, nasjonale prøver 5 trinn, 2014. ”Nasjonale prøver måler elevenes grunnleggende ferdigheter, men de måler ikke kvaliteten på den undervisningen skolen gir.” NIFU, rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system, s. 160.) Simon Malkenes 06.02.2020
 96. Simon Malkenes 06.02.2020
 97. «kvalitetsutvikling», «læringstrykk», «ansvarliggjøring», «forbedre resultatene», «kvalitet» = Performativity Kvalitetsutvalget la i 2002 fram en delinnstilling som beskrev et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem for norsk grunnopplæring. Dette omfattet etableringen av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem og en endring av opplæringsloven for å sikre kommunene større lokalt handlingsrom og ansvar. Det å synliggjøre skolens resultater skulle bidra til ansvarliggjøring av alle nivåer – både internt i skolen og ved hjelp av eksternt trykk. Systemet besto av nasjonale prøver i elevenesgrunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 98. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «Hvis jeg var dem, da ville jeg øve han i lesing hver dag fremover. Hver eneste dag, en lang stund av gangen. Så blir det et slags press på han. Og så blir klassen lei av å sitte og høre på han bestandig. På den måten blir presset større, ser de. Og da vil han nok ta seg sammen!» (s 36)
 99. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «Gode skoler får høye pointsummer» (s 92)
 100. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 101. Simon Malkenes 06.02.2020
 102. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 103. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 ”Fra barn til borger” Lindgren, Janne NRK 16.08.2016
 104. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 105. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 106. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 107. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 108. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 109. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 110. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 111. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 112. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 113. Simon Malkenes 06.02.2020
 114. ”Hvis man får dårlig karakter eller poeng på en prøve så føler en at en ikke får det til. Og de andre i klassen jubler. Og da føler en seg ganske ensom.” Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 Ragnhild Bergem: Hvem vinner? En dokumentar om Osloskolen 2015 «Og at den bestandig gikk ut over ungene, denne målingen» (s. 67)
 115. ”jeg gruer meg fordi andre tror at jeg er dårlig og at de ikke vil være venner med meg” Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 Ragnhild Bergem: Hvem vinner? En dokumentar om Osloskolen 2015
 116. Juleavslutning på en prestasjonsorientert skole Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 ”Fra barn til borger” Lindgren, Janne NRK 16.08.2016
 117. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 118. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 119. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 120. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 121. Kva gjer dette med skolebarna? Mestringsforventning hos eleven: •Elevene lærer at de ikke kan •Elevene tror at de ikke får til •Påvirker motivasjon og lærelyst Skaalvik og Skaalvik: Motivasjon for læring (Universitetsforlaget, Oslo 2015). Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 122. Kva lærer skolebarna i ein prestasjonsorientert skole? Prestasjonsorientert skole: - ” skolen legger størst vekt på resultatene, og at elevenes resultater sammenlignes med elever, klasser og skoler.” - ”Læringsprosessen, samarbeid, innsats og problemløsning, verdsettes i mindre grad enn selve resultatet.” - ”Elevene verdsettes ut fra sine prestasjoner.” - ”Suksess er at skolen er bedre enn andre skoler, eller at en elev får bedre resultater enn andre elever.” - ”negativ utvikling av mestring, forventninger, holdninger til skolen og skolefaglige prestasjoner.” Skaalvik og Skaalvik: Motivasjon for læring (Universitetsforlaget, Oslo 2015). Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «Gutten er idiot» sa frøken til Lærer Strange ( s 46).
 123. Fagleg sjølvvurdering: • «I en skoleklasse vil sosial sammenligning alltid fortelle noen elever at de er blant de beste i klassen, mens den vil fortelle andre elever at de er blant de svakeste.» • «Sosial sammenligning vil alltid bidra til lavere faglig selvvurdering for noen elever, men også til at den faglige selvvurderingen blir truende for elevenes selvverd. Det vil svekke motivasjonen for disse elevene.» Skaalvik og Skaalvik: Motivasjon for læring (Universitetsforlaget, Oslo 2015). Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «Av og til lo de, særlig når det var lette ting som han ikke klarte... (s 40)
 124. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «ad Jonas Andreassen, f. 14/1 – 1946», «henger etter» (s. 65)
 125. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «En annen ting var det at han ikke fikk til å lese i den (ABC-boken), men det klarte han å holde hemmelig, for faren hjalp han til å lære linjene utenat». (s. 22)
 126. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «Og efterhvert lærte han seg dessuten å sitte helt stille, mens han så ut av vinduet. En gang så han en fugl der. Og den nyskjerrigheten som han hadde følt for bokstavene, dryppet langsomt ut av han» ( s. 24)
 127. Fortellingen om seksåringen (s.48) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 128. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «Da Jonas kom hjem fra skolen, alt på den første skoledagen, spurte moren hva han hadde lært. Jonas tenkte seg om. «Jeg har lært å sitta stille», svarte han». (s. 20)
 129. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 130. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 131. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 132. «Han hadde gått ut fra at når alt gikk så bra på skolen, så var det nettopp fordi han leste så flittig som han gjorde. Han forsto slett ikke hva han hadde gjort, men frøken hadde vært lei av seg, og hadde sagt så hele klassen hørte på at han løy og var en skam for skolen...Og nå forsto han at han ikke kunne lese. (s 36) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 133. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 134. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 135. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 136. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 137. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 138. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 139. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 140. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 141. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 142. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 143. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 144. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 145. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 146. Eksempler: Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 147. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 148. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 149. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 150. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 151. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 152. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 153. Litteraturen «Skolehandlingen i Jonas er en ren ytre rammehandling. Hendelsesforløpet kunne like godt ha vært henlagt til en avis, et sykehus eller hvad som helst» (Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 333-334) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 154. Det mytologiske «Sentrum i boken er gjenfortellingen av Gralssagaen, og den forutgående skildringen av gymnasiastene. Hovedtemaet er anslått i setningen: For hvis Gralsridder glemmer Gral, da dreper de hverandre. Og: For Parsifal hadde enda ikke lært det som var nødvendig for den som skal finne Gral; han hadde ikke lært å føle andres smerter like sterkt som sine egne. Derfor måtte han igjen ut i verden for å lære mer og for å få mer forstand». • (Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 334) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 155. «Sentrum i boken er gjenfortellingen av Gralssagaen» • Forening av keltisk mytos og kristen etikk. • Metaforer for menneskelige stadier av vekst, utvikling og psykologi. • Myten eksemplifiserer den kjærligheten (amor) som gir individet mulighet til å bli mer seg selv gjennom forståelse og kontakt med seg selv og andre. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 156. «Den rene dåre» «En del kritikere har klaget over ar disse lange mytene gjør boken full av digresjoner: i virkeligheten er de selve fortellingen. Når boken har fått tittelen Jonas, da er det ikke fordi skolegutten Jonas er hovedpersonen, men fordi han gjennom sin ordblindhet er den «rene dåre» som Parsifal er; Jonas er utilgjengelig for vår fordervelse og selve det abstrakte menneskelige som lever i vår samtidige kultur. Parsifal var «som en hjort fra skogen». Og innledningen som skildrer Jonas drømmeliv, antyder hans spesielle art, hans «rase». Gjennom å ha vært isolert og beskyttet i sin barndom, slik som Parsifal var, skal han en dag vise seg å ha veldige reserver som Gralsridder. Men denne uskyld og harmløshet i barndommen har påført ham lidelser, og dette vil gi ham den kunnskap som Parsifal trenger». • (Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 334) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 157. Det indre liv og metaforer «Jonas lå med ansiktet ned i puten og følte at kroppen og sengen svevet... Han var et bitte lite, kjempestort luftmenneske, en syvåring så stor som hele himmelen når den er mørk og har stjerner. Han var større enn byen og svevet over den. Han rakk fra den ene blå åsen til den andre tvers overfor den, og enda langt utover fjorden» (s. 12) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 158. Det indre liv og metaforer «Jonas var ikke engstelig, for han var vant til denne reisen . Han følte seg varm og myk og lykkelig i hele kroppen. Han var fremdeles av luft... Han hadde bestandig sett dem – så lenge han kunne huske tilbake. Men for at de skulle komme, måtte han passe på to ting: han måtte ikke tenke på noe, og han måtte ikke sovne. Og dette hadde han øvelse i, han kunne bli så stille som vann inne i seg uten å gli inn i søvnen. Når han hadde ligget slik en stund, kom det første bildet... Natten var en stor bror som hadde hentet han (s. 13). Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 159. Første setning (reisemotiv): «Den åtteårige Jonas Andreassen er meldt savnet fra sitt hjem i Trondheimsveien» (s. 9) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 160. Det gode • «Hver eneste betydningsfull person i boken er en variant av Jonas-rasen: • Jochumsen som dør, er Jonas. • Werner er den gamle Jonas, av en annen årgang, og av et materiale som overlever. • Marx er Jonas. • Jungmannen er Jonas. • Presten er Jonas. • Og ikke minst Bobbi, tyskerungen er Jonas. • Den som dreper Bobbi, er ikke trikkeføreren, han er uskyldig i privat forstand, men han tjener den anonyme, mekaniske makt, sporvognen, det skinnelagte – slik som det mekaniske seleksjonssystem i skolen, point- og karaktersystemet vil drepe gutten Jonas». • Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 334) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 161. Det onde «Det er slik tenkt: De Onde, Satanas, i boken er ikke mennesker, de er det anonyme, ansiktsløse, de er «systemet» – det store vacum. Dette er samtidens demoni: »mennesket» uten blikk og trekk. Det er blitt innvendt at «salamanderne», overlærer Strange osv ikke er skildret i overensstemmelse med kunstens og «tendensromanens» regler. I virkeligheten er de skildret to-dimensjonalt, ikke som mennesker med gode og onde sider, men som pappfigurer. De er fremstillet nøyaktig slik som det har vært min hensikt å vise problemet: de er ikke mennesker. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 162. Salamanderen Strange er et rent symbol for samme makt som dreper Bobbi ved trikken, det samme demoni, uten blikk, uten trekk. Vi mister i dag vår menneskelighet, vi blir deler av «systemet» – av det store.» «Nei. Strange er aldri tenkt som menneske; han er noe langt mindre og samtidig langt sterkere enn et menneske. Han er inkorporasjon av tidens onde ånd. Han er tidsdemonen, Salamanderen.» (Jens Bjørneboe: «Når jeg skrev Jonas», (1956) Samlede Essays, Kultur 2, s 332) Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 Science fiction-dystopi av Karel Capek (1936). Allegori over fascismen og kommunismens fremvekst i Europa.
 163. Lydighet vs spontanitet «The banality of Evil» Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 164. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 165. Læreren som gjør det rette i møte med barn Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 166. Fra en generasjon til den neste. «Om en ønsker at mennesker er selvstendige, kritiske, reflekterte og tør å ta standpunkt selvstendig, tør å opponere mot ting de mener er feil, da må man ikke ta fra barna mer av barndommen.» Professor Per Brodal NRK 26.02.2021: Abels tårn Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
 167. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «Men det viktigste han lærte på skolen, det var å leke lange, spennende fortellinger om hester og katter og båter» ( s. 24)
 168. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023 «Så drømte han en lang, vond drøm om frøken Bø og overlærer Strange og den gule hunden. De ville gjøre noe med hodet hans... Og her slutter historien om en gutt som ikke kunne lese på tross av at han var over åtte år gammel, men som alikevel klarte å sette igang mange ting ute i verden2 (s. 303, siste setning).
 169. Salamandertesten - Jonas av Jens Bjørneboe. Simon Malkenes 01.02.2023
Anzeige