ESP9 Q1 MODYUL4 (1).pdf

1

CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Edukasyon sa
Pagpakatao
Ikatlong Markahan – Modyul 4:
Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at
Wastong Pamamahala sa Naimpok
9
Araling Panlipunan – Ikasiyam na Baitang
Alternative Delivery Mode
Ikatlong Markahan – Modyul 4: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at wastong
Pamamahala sa Naimpok
Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay
ang pagtakda ng kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at
mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________
Department of Education – Region IX
Office Address: Regional Center, Balintawak, Pagadian City
E-mail Address: region9@deped.gov.ph
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat: Sajid B. Albain
Editors: Janet N. Recamara, Filma B. Catalan
Tagasuri: Allan T. Garcia, Teresita C. Carbonilla
Tagalapat: Blessy T. Soroysoroy
Tagapamahala: Isabela M. Borres
Eugenio B. Penales
Sonia D. Gonzales
Mildred D. Davao
Aida F. Coyme
9
Edukasyon sa
Pagpakatao
Ikatlong Markahan – Modyul 4:
Kasipagan, Pagpupunyagi,
Pagtitipid at Wastong
Pamamahala sa Naimpok
Paunang Salita
Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating
mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na
gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga
kasanayang itinakda ng kurikulum.
Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na
naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang
o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-
kanilang tahanan.
Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng
mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung
kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding
pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.
May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat
gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa
paggamit nito.
Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang
magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang
anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa
mga pagsasanay.
Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro
kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng
SLM na ito.
Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy,
umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.
1 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Alamin
Masipag ka ba? Naitanong mo na ba ito sa iyong sarili? Paano kung ang isang
tao ay hindi magtataglay ng ganitong katangian, ano kaya ang mangyayari sa
kanyang buhay?
Sa Modyul 3, natuklasan mo ang kahalagahan sa kagalingan sa paggawa. Ito ay
nagsisilbing instrumento upang ang sarili ay maiangat at mapaunlad ang ekonomiya
ng isang bansa. Ang isang tao na nagpapakita ng kagalingan sa paggawa ay
nakapagtatapos ng isang produkto o gawain na mayroong kalidad.
Layunin naman ng modyul na ito na tulungan kang alamin ang mga katangian
na dapat taglayin ng isang manggagawa. Sa pamamagitan nito, higit mong
mapaghuhusay ang iyong mga gawain at maisasakatuparan ito ng may
pagpupunyagi. Sa pamamagitan ng iyong mahusay na paggawa ay matutulungan
mong mapaunlad ang bansa na iyong kinabibilangan. Sa mga pamamagitan ng mga
gawain sa araling ito ay masasagot mo ang mahalagang tanong na: Bakit mahalaga
ang Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Pamamahala sa Naimpok?
Sa modyul na ito, inaasahan na maipamamalas mo ang mga sumusunod na
kaalaman, kakayahan at pag-unawa:
• Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa,
nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok.
• Nakagagawa ng journal ng mga gawain natapos nang pinaghandaan, ayon sa
pamantayan at may motibasyon sa paggawa.
MgaTala para sa Guro
Ito'y naglalaman ng mga paalala, panulong
o estratehiyang magagamit sa paggabay sa
mag-aaral.
2 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Subukin
GAWAIN 1:
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga aytem at piliin ang titik ng
pinakatamang sagot. Isulat ito sa iyong kuwaderno/Sagutang papel/Activity sheet.
1. Ang sumusunod ay kahulugan ng kasipagan, maliban sa:
a. Ito ay pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong
kalidad.
b. Ito ay pagtingin ng may kasiyahan at positibo sa isang gawain.
c. Ito ay nakatutulong sa tao sa kaniyang pakikipag relasyon sa
kaniyang gawain, kapwa, at lipunan.
d. Ito ay paglalaan ng sapat na panahon upang maisakatupan ang isang
gawain.
2. Si Rony ay sadyang masipag, hindi siya nagmamadali sa kanyang mga gawain
at sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan nito. Ano kaya ang
palatandaan ng kasipagan ang taglay ni Rony?
a. Hindi umiiwas sa anomang gawain.
b. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal.
c. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa.
d. Hindi nagrereklamo sa paggawa.
3. Ito ay pagtitiyaga na maabot o makamit ang mithiin o layunin sa buhay na
may kalakip na pagtitiis at determinasyon.
a. Kasipagan
b. Katatagan
c. Pagsisikap
d. Pagpupunyagi
4. Ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao upang higit na
makapagbigay sa iba.
a. Pag-iimpok
b. Pagtitipid
c. Pagtulong
d. Pagkakawanggawa
5. Ano ang naglalarawan sa pinakamahalagang paraan ng pagtitipid?
a. Maging mapagkumbaba at matutong makuntento sa kung anong
mayroon.
b. Maging mapagbigay at matutong tumulong sa kapuwa.
c. Maging maingat sa paggastos at maging simple sa pamumuhay.
d. Maging masipag at matutong maging matiyaga sa mga gawain.
3 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Aralin
1
Kahalagahan sa Kagalingan
sa Paggawa
Balikan
GAWAIN 2.A:
Sa Modyul 3, natuklasan mo ang kahalagahan sa kagalingan sa paggawa.
Naunawaan mo rin ang mga katangian na dapat mong taglayin upang
mapagtagumpayan mo ang isang gawain o makamit ang mithiin sa buhay. Itala ang
mga bagay na iyong ginawa na nagpapakita ng kagalingan sa paggawa. Isulat ang
iyong sagot sa sagutang papel/kwaderno.
1. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
GAWAIN 2.B:
Base sa iyong naitalang mga gawain, tukuyin sa mga ito ang nagbibigay ng
indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at
pinamamahalaan ang naimpok. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel/kwaderno.
Masipag
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Mapagpunyagi
____________________________________________________________________________________
Matipid
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Marunong mamahala sa naimpok
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Mga Tala para sa Guro
Ang paglaan ng limang minuto ay sapat na upang sagutin ang mga
tanong pagkatapos ay ibigay sa mga mag-aaral ang susi sa pagwawasto
upang i-tsek ang kanilang mga sagot. Mahalagang ipaunawa sa mga mag-
aaral na kung anoman ang maging resulta ng paunang pagtataya, hindi
ito magiging bahagi ng pagbibigay ng marka, kundi isang mahalagang
pagbabatayan ng kanyang pag-unlad.
5 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Tuklasin
GAWAIN 3:
A. PUZZLE
Panuto: Tingnang mabuti ang mga larawan. Ilagay ang angkop na titik sa loob ng
kahon upang mabuo ang mga salita. Pagkatapos ay gamitin sa isang pangungusap
na may kaugnayan sa iyong buhay ang salitang nabuo. Isulat ang iyong sagot sa
sagutang papel/kwaderno.
a.
b.
c. P Y
K G
T
P
a. Pangungusap:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________
b. Pangungusap:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
c. Pangungusap:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
6 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
d.
1. Pumili ng isa sa mga salitang iyong nabuo at ibigay ng iyong sariling
pakahulugan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
GAWAIN 3 :
B. COMIC STRIP
Panuto: Pag-aralan ang mga comic strip sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa
sagutang papel/kwaderno.
Mga katanungan:
a. Naging mahirap ba para sa iyo ang pagsagot sa mga sitwasyon? Magbigay ng
iyong katwiran.
b. Bakit mahalaga ang kasipagan, pagpupunyagi, at pagtitipid at wastong
pamamahala sa naimpok sa buhay ng tao? Ipaliwanag.
c. Paano ang mga pagpapahalagang nabanggit makatutulong sa tao at sa
lipunan na kaniyang kinabibilangan? Ipaliwanag.
K
I
d. Pangungusap:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Natapos mo na ang gawaing bahay na nakatalaga sa iyo. Nakita mo ang
iyong kapatid na hindi pa niya natatapos ang pinapagawa sa kanya ng inyong ina
sapagkat napakarami niyang takdang aralin sa araw na iyon. Humihingi ng tulong
sa iyo ang nakababata mong kapatid na gawin muna kung maaari ang gawaing
bahay na nakatalaga sa kanya. Ikaw naman malapit na ring matapos sa proyekto
mo sa EsP. Ano kaya ang magiging tugon mo dito?
Ate, maaari ba
na ikaw muna
ang gumawa
ng pinagagawa
ni nanay?
7 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Suriin
Naniniwala ka ba na mahirap ang buhay? Marahil ay madalas mong marinig
ito sa mga taong nakapaligid sa iyo hindi ba? Ngunit ikaw ano ang pananaw mo ukol
dito? Sa pagpapatuloy ay nais kong ipabasa sa iyo ang isang tula upang mas lalo
mong mapagnilayan ang nilalaman ng paksang ito.
Marami ang nagtuturing mahirap daw itong buhay,
Araw-araw ay paggawang tila din walang humpay;
Datapuwat isang pantas ang nagbadya at nagsaysay;
“Tagumpay ay nakakamit kapag tao ay masikhay.”
Ang sandali’y mahalaga hindi dapat na sayangin,
Kasipagay isagawa at itanim sa damdamin;
Kapag ito’y inugali walang liwag na kakamtin
Ang ginhawang inaasam at bungkos na pangarapin.
Hindi dapat na mahiya itong palad ay kumapal
Kung gawain ay mabuti at hangarin ay marangal;
Pagsisikap na may tiyaga, kasipagan ang kakambal
Ay sandatang pananggalang…pamuksa sa kahirapan.
Paalala’t pagunita sa diwa mo, kabataan…
Sa tuwina’y isaisip, sana’y laging tandaan:
“Kasipaga’y ugaliin at gawin mong pamantayan
Upang kamtin ang masaya at magandang kapalaran.”
(Kasipagan.(2020). Pinoy Edition. www.pinoyedition.com/mga-tula/kasipagan-/)
Napakaganda ng tula hindi ba? Ano ang iyong naging kaisipan matapos mong
mabasa ang tula? Nakita mo ba ang kabutihang dulot nito sa iyo, sa iyong kapwa at
sa lipunan? Ito ay nagpapakita na ang kasipagan ay dapat isaisip, isapuso at isagawa
ng bawat isang nilikha. Kahit anong bagay at anomang larangan ang ating gagawin
kailangan natin ang kasipagan. Kung walang sipag ang isang tao, wala siyang
matatapos na gawain. Kung kaya’t kaakibat ng sipag ay tiyaga na kung wala ang
mga ito, mahihirapan ang tao na makaahon sa buhay na ito.
Ano nga ba ang kahulugan ng kasipagan? Ang kasipagan ay tumutukoy sa
pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Ito ay
tumutulong sa tao na malinang ang iba pang mabubuting katangian tulad ng tiwala
sa sarili, mahabang pasensya, katapatan, integridad, disiplina at kahusayan na
kung saan malaki ang maitutulong nito sa tao sa kaniyang relasyon sa kaniyang
gawain, sa kaniyang kapwa at sa kaniyang lipunan.
8 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Ang kasipagan ang tumutulong sa isang tao upang mapaunlad niya ang
kanyang pagkatao. Nagagamit niya ito sa mabuting pakikipagrelasyon niya sa
kaniyang kapwa at mula sa kasipagan na taglay niya ay makatutulong siya na
mapaunlad ang bansa at lipunan na kaniyang kinabibilangan.
Narito ang ilang palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan.
1. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Ang taong masipag ay hindi
nagmamadali sa kanyang ginagawa. Sinisiguro niya na magiging maayos ang
kalalabasan ng kanyang gawain. Hindi siya nagpapabaya, ibinibigay niya ang
kanyang buong kakayahan, lakas at panahon upang matapos niya ito ng buong
husay.
2. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. Ang isang taong nagtataglay ng
kasipagan ay nagpapakita ng pagmamahal sa kaniyang trabaho. Ibinibigay niya ang
kanyang puso sa kanyang ginagawa ibig sabihin naroroon ang kanyang malasakit.
Hindi lamang niya ito ginagawa upang basta matapos na lamang kundi naghahanap
siya ng perpeksyon dito.
3. Hindi umiiwas sa anumang gawain. Ang taong masipag ay hindi umiiwas sa
anumang gawain lalo na kung ito ay nakaatang sa kanya. Ito ay ginagawa niya ng
maayos at kung minsan ay higit pa na maging ang gawain ng iba ay kaniyang
ginagawa. Hindi na niya kailangan pang utusan o sabihan bagkus siya ay mayroong
pagkukusa na gawin ang gawain na hindi naghihintay ng anomang kapalit.
Tunay nga na mahalaga na taglayin ng isang tao ang kasipagan sapagkat isa
itong susi sa magandang kinabukasan. Ang pagiging masipag ay magbubunga ng
mas maraming biyaya sa mga taong nagtataglay ng ganitong katangian.
Lahat ng tao ay naghahangad ng magandang buhay. Ito ay hindi lamang para
sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating mga minamahal sa buhay. Kung mas
maganda o magiging sagana ang ating buhay mas magkakaroon pa tayo ng higit na
pagkakataon na makapagbigay o tumulong sa ating kapwa. Mahalaga sa tao ang
maging masipag upang siya ay mayroong maabot o marating na magandang bukas.
Kung ikaw ay masipag sa iyong pag-aaral ay makapagtatapos ka. Kung ang isang
empleyado ay masipag siya ay kikita at aasenso. At kung ang isang nilikha ng Diyos
ay masipag na gumawa ng kabutihan makakamit niya ang buhay na walang
hanggan. Lagi nating tandaan na ang kasipagan sa paggawa ng may kabutihan ang
magpapaunlad sa ating bayan.
Ang kabaliktaran ng kasipagan ay katamaran. Ito ay hindi natin dapat
taglayin sapagkat ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho. Ang
katamaran ang pumipigil o humahadlang sa tao upang siya ay magtagumpay. Ang
isang taong tamad ay ayaw tumanggap ng gawain. Hindi pa niya ito nasisimulan ay
umaayaw na siya. Palagi niyang nararamdaman ang kapaguran kahit kaunti pa
lamang ang kaniyang nagagawa. At kadalasan ay hindi niya natatapos ng maayos
9 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
ang isang gawain. Kung kaya’t dapat na puksain natin ang katamaran at huwag
itong bigyan ng puwang sa ating kalooban sapagkat wala itong maidudulot na
maganda sa ating kinabukasan.
Bilang kabataan ay dapat lagi mong ipakita sa lahat ng oras at pagkakataon
ang iyong kasipagan sa iyong gawain. Ngunit lagi mo ring tatandaan na sa isang
gawain ay tiyak na makararamdam ka ng hirap, pagod ng katawan at isipan, mga
pagsubok at mabibigat na problema ngunit sa mga ganitong pagkakataon ay hindi
dapat sumuko sapagkat ang pagsuko ay karuwagan.
Ang pagpupunyagi ay pagtitiyaga na maaabot o makukuha ang iyong
layunin o mithiin sa buhay. Ito ay may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, kasipagan
at determinasyon. Ito ay pagtanggap sa mga hamon o pagsubok ng may
kahinahunan at hindi nagrereklamo. Ito ay patuloy na pagsubok ng mga gawain
hangga’t hindi nakakamit ang mithiin.
Bakit maraming mga tao na matapos kumita at magkaroon ng maraming pera
dahil sa kanilang kasipagan at pagpupunyagi ay nabalewala lamang pagdating ng
panahon? Tulad na lamang ng ilang mga naging sikat na personalidad sa industriya
na matapos kumita ng malaking pera ay bumalik ang kanilang buhay sa
paghihikahos o paghihirap. Ano kaya ang masasabi mo ukol dito? Paano kaya nila
ginamit ang pera na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila?
Naging matipid kaya sila o naging maaksaya sa kanilang kinita? Naging
simple kaya sila sa kanilang pamumuhay o naging praktikal kaya sila? Walang
kinalaman ang liit o laki ng kinikita ng isang tao; ang mahalaga ay kung paano niya
ito pinamamahalaan ng tama at wasto.
Mayroong isang ina na sa tuwing papaubos na ang kanilang toothpaste ay
pinipiga pa niya ito ng husto, kumukuha pa siya ng gunting upang hatiin ang
lalagyan ng toothpaste at simutin ng maigi ang laman nito. Para sa kanya kahit
kaunti lamang ang makuha niya dito ay magagamit pa niya ito sa kaniyang
pagsisipilyo. Para sa kanya, hindi kailangan na punuin ng maraming toothpaste ang
haba ng sipilyo, para lamang makapagsipilyo. Sa tuwing siya ay pupunta sa
palengke ay sinisiguro niya na umaalis siya ng maaga at siya ay naglalakad lamang
imbis na sumakay ng tricycle mula sa kanilang bahay. Ayon sa kanya makatutulong
ang paglalakad sa kanyang kalusugan at ang pera na dapat sana’y gagamitin niya
bilang pamasahe sa tricycle ay kaniyang itinatabi sa kaniyang lalagyan upang
pagdating ng pangangailangan ay makakatulong din ang kaunti niyang naitabi.
Ano kaya ang ipinapahiwatig ng kwentong ito sa iyo? Nakita mo na bang
ginawa rin ng iyong ina ang mga aksyon na ipinakita ng ina na nasa kwento?
Nasubukan mo na rin bang gawin ang ilan sa mga ito? Ipinapakita lamang ng isang
ina ang kanyang pagiging matipid kahit sa pinakamaliit na bagay. Ano nga ba ang
ibig sabihin ng pagtitipid?
10 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Ito ay isang birtud na nagtuturo
sa tao na hindi lamang mamuhay ng masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang
higit na makapagbigay sa iba. Ang pagtitipid ay hindi ubos-ubos sa pera o bagay na
walang saysay. Sapagkat dapat mong mahalin ang bunga ng iyong ginawang
pagsisikap at pagtitiyaga.
Upang lubos mong maunawaan ay narito ang ilang paraan na maaring gawin
upang makatipid sa gastusin sa araw-araw.
1. Magbaon ng pagkain sa opisina o eskwela. Mas makakatipid kung magbabaon na
lamang ng pagkain kaysa bibili pa sa kantina o kakain sa labas.
2. Ugaliin na maglakad lalo na kung malapit lang ang paroroonan. Matitipid mo na
ang pamasahe na gagamitin mo, maganda pa itong ehersisyo sa katawan.
3. Piliing mamili sa pampublikong pamilihan sapagkat higit na mababa ang presyo
ng mga bilihin sa mga lugar na ito. Maari rin makabili ng maramihan o tumpukan
sa mas murang halaga.
4. Gamitin ang load ng cellphone sa mga importanteng bagay lamang tulad ng
pagpapadala ng mga mensahe o text sa magulang, guro, kamag-aral at iba pa.
Iwasan rin na lustayin ang iyong internet data load sa paglalaro ng online games.
5. Maglaan ng takdang oras para sa paggamit ng TV, Computer, at iba pa. Kung hindi
naman ito ginagamit ay patayin mo ang mga ito.
6. Ugaliing gumamit ng baso para sa tubig sa tuwing nagsisipilyo. Mainam din na
gumamit ng planggana sa tuwing maghuhugas ng mga plato at timba sa tuwing
maliligo. Sa ganitong paraan maiiwasan mo na tumapon ang tubig mula sa gripo.
7. Piliin ang mga lokal na produktong gawa sa inyong komunidad kaysa sa mga
gawa sa ibang lugar. Higit na mura ito dahil hindi kinailangan na gumastos para sa
pag-aangkat ng produkto. Sa bawat produktong iyong bibilin, makatutulong ka rin
sa pag-unlad ng maliliit na negosyo sa inyong komunidad at kalaunan ay
magpapaunlad sa ekonomiya ng inyong bayan.
Iyan ay ilan lamang sa mga paraan ng pagtitipid. Kailangan mong ring isaisip
na isang paraan ng pagtitipid ay ang hindi pagananais ng mga materyal na bagay sa
buhay. Mahalaga na matutong makuntento sa kung ano ang meron ka. Ito ang
pinakamahalagang paraan ng pagtitipid.
Bakit mo kailangan na bumili ng mamahaling relo kung nais mo lang naman
malaman ang oras? Bakit mo kailangan na bumili ng mamahaling cellphone kung
ang pangunahing gamit lamang nito ay maka text o makatawag? Bakit mo
kailangang bumili ng mamahaling damit kung mayroon naman na mas mura na
babagay din naman sa iyong katawan? Iyan ay ilan lamang katanungan sapagkat
11 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
marami sa mga tao ngayon ang hindi nagpapahalaga sa kanilang pinaghirapan o
pinagpaguran na nagiging dahilan ng kahirapan ng buhay.
Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng isang tao kung hindi niya
napapamahalaan ng wasto ang kaniyang mga pinaghirapan. Ang wastong
pamamahala sa mga pinaghirapan ng isang tao ay nangangahulugan ng paagmit
nito sa wastong paraan at pag-iimpok. Ang pag-iimpok ay paraan ng pagtatabi
kaunting halaga upang makapag-ipon ng salapi, na siyang magagamit sa ating
pangangailangan sa takdang panahon.
Bakit kailangan na mag-impok ng pera? Ayon sa Teorya ni Maslow, “The
Hierarchy of Needs,” Ang pera ay mahalaga na makatutulong sa tao na maramdaman
ang kanyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap. Kung kaya’t dapat natin na
pahalagahan ang ating mga naipon. Sapagkat hindi napupulot ang pera, hindi ito
mapipitas sa mga puno, o di kaya hindi ito nalalaglag mula sa langit. Ang pera ay
pinagpapaguran upang kitain ito. Kaya kinakailangan lamang na gastusin sa tama
upang huwag itong mawala. Ayon sa isang financial expert na si Francisco Colayco,
mayroong tatlong dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao.
1. Para sa proteksyon sa buhay. Maraming mga hindi inaasahan na maaaring
mangyari sa buhay ng tao tulad na lamang ng pagkakasakit, kalamidad, pagkawala
ng trabaho o pagkabaldado. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari
ito, kailangan na ang tao ay nakahanda at mayroong magagamit na emergency fund
sapagkat kung wala ay mahihirapan siyang makabangon mula dito.
2. Para sa mga hangarin sa buhay. Ito ang nagiging motibasyon ng iba. Ang mag-
impok para sa hangarin sa buhay na mabigyan ng magandang edukasyon ang mga
anak, ang magkaroon ng sariling bahay at magkaroon ng maayos na pamumuhay.
Mahalaga na matamo ang mga ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay.
3. Para sa pagreretiro. Hindi lamang kailangan na mag-impok para sa proteksyon
sa buhay at sa mga hangarin sa buhay, mahalagang nag-iipon din para sa pagtanda
sapagkat hindi sa lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Darating din sa
kasukdulan ang buhay ng tao na siya ay magiging matanda at mahina at hindi
kakayanin pa na magbanat ng buto.
Ayon pa rin kay Francisco Colayco, kinakailangan na tratuhin ang pag-iimpok
na isang obligasyon at hindi Optional. Gaano man kalaki o kaliit ang kinikita ay
obligasyon natin sa ating sarili ang pag-iimpok. Kaya, simulan mo na hanggat maaga
ang pag-iimpok upang mayroon kang magagamit para sa masaganang bukas.
Tingnan natin ang isang langgam, sa tag-araw ay buong sipag silang nag-iipon ng
pagkain kung kaya’t sa pagdating ng tag-ulan ay kampante na sila na hindi
magugutom dahil matagal na nila itong pinaghandaan. Tayo rin bilang tao ay dapat
mag-ipon habang tayo ay malakas upang makamtan natin ang magandang bukas.
12 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Mangyayari lamang ito kung ang kasipagan at pagpupunyagi ay paiiralin at
ang pagtitipid ay pananatiliin. Kaya simulan mo na. Now na!
Pagyamanin
GAWAIN 4:
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga aytem at piliin ang titik ng
pinakaangkop na sagot. Isulat ito sa iyong kuwaderno.
1. Ang kasipagan ay tumutulong sa tao upang higit niyang mapaunlad ang
kaniyang ___________.
a. Gawain c. Lipunan
b. Kaalaman d. Pagkatao
2. Ang mga sumusunod na katangian ay mga salitang may kaugnayan sa
pagpupunyagi maliban sa _________
a. Pag-iimpok c. Pagtitipid
b. Pagkamatapat d. Pagtatrabaho
Mga Tala para sa Guro
Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang bahaging ito ng modyul ay nagtataglay ng mga
pagtatalakay sa mga mahahalagang konsepto na nakapaloob sa aralin. Ang pagtalakay
ng mga kosepto ay may kalakip na katanungan na dapat sagutin upang maging
makabuluhan ang gagawing pagbasa.
13 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
3. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao
ayon kay Francisco Colayco maliban sa:
a. Pagreretiro
b. Mga hangarin sa buhay
c. Maging inspirasyon sa buhay
d. Proteksyon sa buhay
4. Si Ella ay isang mag-aaral na nasa ika-9 na baitang. Kahit siya’y binibigyang ng
perang pambaon, gumigising pa rin siya ng maaga upang magluto para sa
kaniyang babaunin. Ang pera ay itinatabi niya para sa mahahalagang bagay
tulad ng pambili ng kagamitan sa proyekto niya sa iba’t ibang asignatura. Anong
katangian ang itinataglay ni Ella?
a. Matipid c. Masipag
b. Matiyaga d. Mapagmahal
5. Bilang kabataan, paano mo isasabuhay ang pagiging masipag lalo na sa panahon
ng pandemiya?
a. Paglalaan ng panahon sa mga utos ng iyong nanay at tatay.
b. Pamamahala ng oras sa pagsagot ng modyul, sa online na klase at sa
mga gawaing bahay.
c. Paggastos ng pera para sa mga mahahalagang bagay.
d. Pagpapanatili ng kalinisan at pagsunod sa mga patakarang isinasaad
ng pamahalaan upang maging ligtas.
6. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng paraan ng
pagtitipid?
a. Sa tuwing nanonood ng teleserye si Rosa, inoorasan niya ang
paggamit ng TV.
b. Si Teresa ay gumagamit ng baso sa tuwing siya ay nagsisipilyo.
c. Nagtatabi ng pera si Mario para pambili ng imported na laruan na
gusto niya.
d. Naglo-load lamang si Pilar sa cellphone tuwing may kailangang mag-
online sa kalse at magsasaliksik ng aralin sa internet
7. Ang mga sumusunod ay palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan,
maliban sa:
a. Hindi umiiwas sa anomang gawain.
b. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa.
c. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal.
d. Binibigay ang buong oras sa kanyang gawain.
14 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
8. Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Alin sa mga sumusunod na pahayag
ang hindi nagpapakita ng birtud na ito?
a. Magtipid upang guminhawa ang sariling buhay.
b. Ito ay nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana.
c. Kapag ang tao’y marunong magtipid, marunong din siyang magbigay
lalong-lalo na sa mga nangangailangan.
d. Gamitin ang birtud na ito upang higit na makapagbigay sa iba.
9. Ito ay hindi natin dapat taglayin sapagkat ito ang pumapatay sa isang gawain,
hanapbuhay o trabaho.
a. Kahinahunan
b. Kakayahan
c. Katamaran
d. Kaganapan
10. Ayon kay Francisco Colayco, “kinakailangan ang pag-impok ay tratuhin na isang
obligasyon”. Ito ay nangangahulugang…
a. Opsiyonal lamang ang pag-iimpok.
b. Gawing tradisyon ang pag-iimpok.
c. Kailangang may determinasyon sa pag-iimpok.
d. Tungkulin ng bawat isa ang mag-impok.
15 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Isaisip
GAWAIN 5:
Panuto: Mula sa iyong pagkatuto sa aralin, punan ng mga angkop na salita na
makikita sa loob ng kahon ang pangungusap sa ibaba upang mabuo ang batayang
konsepto ng aralin. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba at isulat ito sa
iyong kwaderno/Sagutang papel/Activity sheet.
a. Ang _________________ na nakatuon sa disiplinado at ____________ gawain na
naaayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang ____________________ ang
sariling pagkatao, kapwa, lipunan at bansa.
b. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng _____________ tungo sa
pagtupad ng itinakdang _________________.
1. Ano ang kaugnayan ng batayang konsepto sa aking pag-unlad bilang mag-
aaral? ___________________________________________________________________
2. Ano-ano ang maaaari kong gawin upang mailalapat ang aking mga pagkatuto
sa modyul na ito? _____________________________________________
Umunlad Kasipagan Produktibong
Pagpupunyagi Mithiin
16 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Isagawa
GAWAIN 6: TRAFFIC LIGHTS
Panuto: Gamit ang pormat sa ibaba, punan ang bawat kahon batay sa hinihingi sa
bawat kulay ng traffic lights. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel/kwaderno.
Mga bagay na ginagawa mo noon na
hindi nagpapakita ng kasipagan at
kailangan mo nang ihinto.
Mga gawain na nagpapakita ng
pagtitipid na dapat mong
ipagpatuloy na gawin hanggang sa
kasalukuyan.
Mga gawain na magpapataas ng
motibasyon mo para magpunyagi
sa at tapusin ang mga gawain na
nankatakda.
17 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Mga Tala para sa Guro
Nangangailangan
ng pagpapabuti (1)
Mahusay (2) Napakahusay (3)
Nilalaman ng
refleksyon
Nangangailangan ng
malinaw na
paglalahad ng
nilalaman ng
refleksyon na
nauugnay sa paksa.
Mahusay ang
paglalahad ng
iilang konsepto
na may
kaugnayan sa
paksa.
Napakahusay ang
paglalahad ng
kabuuang konsepto
na naaayon sa
paksa.
Kaayusan Hindi maayos ang
pagkasunod-sunod
ng mga ideya.
Di-gaanong
maayos ang
pagkasunod-
sunod ng mga
ideya.
Napakaayos ang
pagkasunod-sunod
ng mga ideya.
Wastong gamit
ng wika
• Baybay
• Bantas
• Balarila
• Pamantayan
sa wastong
pagsulat ng
talata
Nangangailangan ng
ibayong kaalaman
sa wastong gamit ng
wika at pagsulat.
Mahusay at
kinakitaan ng
kaalaman at
nasunod ang
wastong gamit
ng wika at
pagsulat.
Napakahusay at
kinakitaan ng
malawak na
kaalaman sa
paggamit ng wika at
pagsulat.
18 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Tayahin
GAWAIN 7:
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga aytem at piliin ang titik ng
pinakatamang sagot. Isulat ito sa iyong kuwaderno.
1. Ang sumusunod ay kahulugan ng kasipagan, maliban sa:
a. Ito ay pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong
kalidad.
b. Ito ay pagtingin ng may kasiyahan at positibo sa isang gawain.
c. Ito ay nakatutulong sa tao sa kaniyang pakikipagrelasyon sa
kaniyang gawain, kapwa, at lipunan.
d. Ito ay paglalaan ng sapat na panahon upang maisakatupan ang isang
gawain.
2. Si Rony ay sadyang masipag, hindi siya nagmamadali sa kanyang mga gawain
at sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan nito. Ano kaya ang
palatandaan ng kasipagan ang taglay ni Rony?
a. Hindi umiiwas sa anomang gawain.
b. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal.
c. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa.
d. Hindi nagrereklamo sa paggawa.
3. Ito ay pagtitiyaga na maabot o makamit ang mithiin o layunin sa buhay na
may kalakip na pagtitiis at determinasyon.
a. Kasipagan
b. Katatagan
c. Pagsisikap
d. Pagpupunyagi
4. Ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao upang higit na
makapagbigay sa iba.
a. Pag-iimpok
b. Pagtitipid
c. Pagtulong
d. Pagkakawanggawa
19 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
5. Ano ang naglalarawan sa pinakamahalagang paraan ng pagtitipid?
a. Maging mapagkumbaba at matutong makuntento.
b. Maging mapagbigay at matutong tumulong.
c. Maging maingat sa paggastos at matutong maging simple.
d. Maging masipag at matutong maging matiyaga.
6. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng paraan ng
pagtitipid?
a. Sa tuwing nanonood ng teleserye si Rosa, inoorasan niya ang
paggamit ng TV.
b. Si Ben ay gumagamit ng tabo at timba sa tuwing siya ay naliligo.
c. Tinitipid ni Luis ang kayang pera upang mabili niya ang imported na
laruan na gusto niya.
d. Ginagamit lamang ni Pilar ang data load sa cellphone niya tuwing may
kailangang isaliksik na aralin sa internet.
7. Ang mga sumusunod ay palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan,
maliban sa:
a. Hindi umiiwas sa anomang gawain.
b. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa.
c. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal.
d. Binibigay ang buong oras sa kanyang gawain.
8. Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Alin sa mga sumusunod na
pahayag ang hindi nagpapakita ng birtud na ito?
a. Magtipid upang guminhawa ang sariling buhay.
b. Ito ay nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana.
c. Kapag ang tao’y marunong magtipid, marunong din siyang magbigay
lalong-lalo na sa mga nangangailangan.
d. Gamitin ang birtud na ito upang higit na makapagbigay sa iba.
9. Ito ay hindi natin dapat taglayin sapagkat ito ang pumapatay sa isang gawain,
hanapbuhay o trabaho.
a. Kahinahunan
b. Kakayahan
c. Katamaran
d. Kaganapan
10. Ayon kay Francisco Colayco, “kinakailangan ang pag-impok ay tratuhin na
isang obligasyon”. Ito ay nangangahulugang…
a. Opsiyonal lamang ang pag-iimpok.
b. Gawing tradisyon ang pag-iimpok.
c. Kailangang may determinasyon sa pag-iimpok.
d. Tungkulin ng bawat isa ang mag-impok.
20 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Karagdagang Gawain
Ngayon ay nabatid mo ang kahalagahan ng ng kasipagan, pagpupunyagi,
pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. Ito ay makatutulong sa iyo upang
mapaunlad mo ang iyong sarili at ang iyong lipunan.
GAWAIN 8:
Panuto: Sumulat ng isang pagninilay gamit ang pormat sa ibaba. Gawin ito sa iyong
journal.
Ano ang konsepto at
kaalamang pumukaw sa
akin?
Ano ang aking
pagkaunawa at
reyalisasyon sa bawat
konsepto at kaalamang
ito?
Ano-anong hakbang ang
aking gagawin upang
maisabuhay ang mga
pang-unawa at
reyalisasyong ito sa aking
buhay?
21 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Mga Tala para sa Guro
Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang rubriks na gagamitin sa pagtataya sa
kanilang gagawing pagninilay. Gamitin ang rubrik sa ibaba.
Nangangailangan
ng pagpapabuti (1)
Mahusay (2) Napakahusay (3)
Nilalaman ng
refleksyon
Nangangailangan ng
malinaw na
paglalahad ng
nilalaman ng
refleksyon na
nauugnay sa paksa.
Mahusay ang
paglalahad ng
iilang konsepto
na may
kaugnayan sa
paksa.
Napakahusay ang
paglalahad ng
kabuuang konsepto
na naaayon sa
paksa.
Kaayusan Hindi maayos ang
pagkasunod-sunod
ng mga ideya.
Di-gaanong
maayos ang
pagkasunod-
sunod ng mga
ideya.
Napakaayos ang
pagkasunod-sunod
ng mga ideya.
Wastong gamit
ng wika
• Baybay
• Bantas
• Balarila
• Pamantayan
sa wastong
pagsulat ng
talata
Nangangailangan ng
ibayong kaalaman
sa wastong gamit ng
wika at pagsulat.
Mahusay at
kinakitaan ng
kaalaman at
nasunod ang
wastong gamit
ng wika at
pagsulat.
Napakahusay at
kinakitaan ng
malawak na
kaalaman sa
paggamit ng wika at
pagsulat.
22 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Susi sa Pagwawasto
Subukin
1.
B
2.
C
3.
D
4.
B
5.
A
Isaisip
a.
Kasipagan,
produktibong,
umunlad
b.
Pagpupunyagi,
mithiin
Pagyamanin
1.
D
2.
B
3.
C
4.
A
5.
B
6.
C
7.
D
8.
A
9.
C
10.D
Tayahin
1.
B
2.
C
3.
A
4.
C
5.
D
6.
C
7.
D
8.
A
9.
C
10.D
23 CO_Q3_EsP 9_ Module 4
Sanggunian
Aklat
DepEd. (2015). Edukasyon sa Pagpapakatao 9: Modyul para sa mag-aaral. (pp.
162-177). FEP Printing Corporation.
Ang mga larawan ay hinango sa :
Kasipagan at Pagpupunyagi
DepEd. (2015). Edukasyon sa Pagpapakatao 9: Modyul para sa mag-aaral. (p. 165).
FEP Printing Corporation.
Pag-iimpok
Medina, L. 2020. Shutterstock, Inc. Retrieved from
https://www.shutterstock.com/image-vector/illustration-piggy-bank-coin-
125468426?fbclid=IwAR13P44Z6A8ifq9e-
hqHXGdeKWSTnFnoQ65nR79tdoguA3xKuj7Ug-IQDps
Traffic light
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sutori.com%2Fstor
y%2Fhistory-of-the-traffic-light-
VzzcQjgHS8cr85orRuqRP5at&psig=AOvVaw1O6jMl1HPdtsEgYjU_yrIc&ust=161759
7950747000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic7JLk4-
8CFQAAAAAdAAAAABAD
Pagtitipid
Martin, J. 2020. PINAS The Filipinos Global Newspaper. USA Edition. Retrieved
from https://pinasusa.com/tipid-tips-para-bumaba-ang-kunsumo-ng-kuryente/
Comic Strip
Tan, C. 2021 · chinkeetan.com · C-Tech Trading and Consultancy Inc. Retrieved
from https://chinkeetan.com/2019/01/07/new-chinkee-tan-wealth-
coach/62274342-stock-vector-two-young-women-talking-meeting-colleagues-or-
friends-vector-illustration/
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)
Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985
Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph

Recomendados

EsP 9-Modyul 1 von
EsP 9-Modyul 1EsP 9-Modyul 1
EsP 9-Modyul 1Rivera Arnel
123.5K views22 Folien
EsP 9-Modyul 2 von
EsP 9-Modyul 2EsP 9-Modyul 2
EsP 9-Modyul 2Rivera Arnel
97.3K views24 Folien
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A) von
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Edna Azarcon
35.7K views24 Folien
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf von
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfmapanagutang paggamit ng kalayaan.pdf
mapanagutang paggamit ng kalayaan.pdfbente290929
10.4K views44 Folien
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa von
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEdna Azarcon
152.9K views27 Folien
Ano ang dignidad esp g10 von
Ano ang dignidad esp g10Ano ang dignidad esp g10
Ano ang dignidad esp g10Julie anne Bendicio
10.8K views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan von
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganEsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganMich Timado
179.8K views17 Folien
EsP 8 Modyul 14 (Part 1) von
EsP 8 Modyul 14 (Part 1)EsP 8 Modyul 14 (Part 1)
EsP 8 Modyul 14 (Part 1)Mich Timado
31.8K views17 Folien
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud von
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa BirtudEsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa BirtudLemuel Estrada
42.7K views40 Folien
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga von
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng PagpapahalagaESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng PagpapahalagaRoselle Liwanag
120K views41 Folien
Esp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika von
Esp 9 Modyul 2: Lipunang PampolitikaEsp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
Esp 9 Modyul 2: Lipunang PampolitikaGenefer Bermundo
9.7K views20 Folien
Grade 9 ESP MODULE 1 von
Grade 9 ESP MODULE 1Grade 9 ESP MODULE 1
Grade 9 ESP MODULE 1Avigail Gabaleo Maximo
54K views53 Folien

Was ist angesagt?(20)

EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan von Mich Timado
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganEsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
Mich Timado179.8K views
EsP 8 Modyul 14 (Part 1) von Mich Timado
EsP 8 Modyul 14 (Part 1)EsP 8 Modyul 14 (Part 1)
EsP 8 Modyul 14 (Part 1)
Mich Timado31.8K views
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud von Lemuel Estrada
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa BirtudEsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
EsP 7 Modyul 9 Ang Kaugnayan ng Pagpapahalaga sa Birtud
Lemuel Estrada42.7K views
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga von Roselle Liwanag
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng PagpapahalagaESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
ESP 7 Modyul10 Hirarkiya ng Pagpapahalaga
Roselle Liwanag120K views
Esp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika von Genefer Bermundo
Esp 9 Modyul 2: Lipunang PampolitikaEsp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
Esp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
Genefer Bermundo9.7K views
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity von Mika Rosendale
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at SolidarityEdukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 YUNIT I - Prinsipyo ng Subsidiarity at Solidarity
Mika Rosendale116.6K views
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isip von Emkaye Rex
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isipAng mataas na gamit at tunguhin ng isip
Ang mataas na gamit at tunguhin ng isip
Emkaye Rex296K views
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa von Roselle Liwanag
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa PaggawaESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
ESP 9 Modyul10 Kagalingan sa Paggawa
Roselle Liwanag27.6K views
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak... von Ralph Isidro
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Modyul2 lipunang-pampolitika-prinsipyo-ng-subsidiarity-at-prinsipyo-ng-pagkak...
Ralph Isidro240.2K views
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral von Genefer Bermundo
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas MoralEsp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Esp 9 Modyul 5: Likas na Batas Moral
Genefer Bermundo43.9K views
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin von Maria Fe
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at TungkulinModyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Maria Fe304.6K views
Ang konsiyensiya at ang likas na batas moral von MartinGeraldine
Ang konsiyensiya at ang likas na batas moralAng konsiyensiya at ang likas na batas moral
Ang konsiyensiya at ang likas na batas moral
MartinGeraldine338 views

Similar a ESP9 Q1 MODYUL4 (1).pdf

ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf von
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfhazelpalabasan1
309 views23 Folien
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf von
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfNoelPiedad
143 views18 Folien
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf von
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfFonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfNoelPiedad
118 views17 Folien
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf von
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfJenniferTamesaOliqui
98 views19 Folien
Produksiyon von
ProduksiyonProduksiyon
ProduksiyonTheronAdrianneBueno1
580 views74 Folien
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf von
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfjashemar1
405 views26 Folien

Similar a ESP9 Q1 MODYUL4 (1).pdf(20)

ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf von hazelpalabasan1
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdfap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
ap9_q1_m5_mgasaliknanakakaapektosapagkonsumo_FINAL07242020(23).pdf
hazelpalabasan1309 views
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf von NoelPiedad
Fonollera-G9-Q4-W3.pdfFonollera-G9-Q4-W3.pdf
Fonollera-G9-Q4-W3.pdf
NoelPiedad143 views
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf von NoelPiedad
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdfFonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
Fonollera-G9-Q4-W4 (1).pdf
NoelPiedad118 views
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod8-pag-unlad_ng_hilig_paglawak_ng_tungkulin_FINAL07242020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf von jashemar1
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
jashemar1405 views
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod6_paunlarin_mga_talento_at_kakayahan_FINAL07242020.pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf von ReinNalyn
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdfAP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
AP10_QUARTER1_MODYUL4_DALAWANGAPPROACH_finalcopy (2).pdf
ReinNalyn23 views
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf von JenniferTamesaOliqui
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdfesp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
esp7_q1_mod5_tiwala_sa_sarili_ating_buuin_FINAL07242020.pdf
Edukasyon sa pagpapakatao 10 q2 mod7_layunin_paraansirkumtansyangmakataongkil... von HazelManaay1
Edukasyon sa pagpapakatao 10 q2 mod7_layunin_paraansirkumtansyangmakataongkil...Edukasyon sa pagpapakatao 10 q2 mod7_layunin_paraansirkumtansyangmakataongkil...
Edukasyon sa pagpapakatao 10 q2 mod7_layunin_paraansirkumtansyangmakataongkil...
HazelManaay11.3K views
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf von RohanifahAbdulsamad
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdfEsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf
EsP10_Q2_Mod8_KabutihanOKasamaanNgSarilingPasyaOKilos_V2.pdf
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored... von PrincessJemimaNaingu2
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
Copy of Filipino II Modyul 1-Aralin-1-Cherry-Bahil-RMES (1) MBGjr-not colored...
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf von CrisElcarte
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdfFIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
FIL-12-LA-Q1-Module-6-final for student.pdf
CrisElcarte49 views
Ap2adm melc q1-m1-week-8docx von DepEd
Ap2adm melc q1-m1-week-8docxAp2adm melc q1-m1-week-8docx
Ap2adm melc q1-m1-week-8docx
DepEd203 views
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202... von OLIVESAMSON2
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
OLIVESAMSON2401 views

ESP9 Q1 MODYUL4 (1).pdf

 • 1. CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Edukasyon sa Pagpakatao Ikatlong Markahan – Modyul 4: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok 9
 • 2. Araling Panlipunan – Ikasiyam na Baitang Alternative Delivery Mode Ikatlong Markahan – Modyul 4: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at wastong Pamamahala sa Naimpok Unang Edisyon, 2020 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang bayad. Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Leonor Magtolis Briones Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________ Department of Education – Region IX Office Address: Regional Center, Balintawak, Pagadian City E-mail Address: region9@deped.gov.ph Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul Manunulat: Sajid B. Albain Editors: Janet N. Recamara, Filma B. Catalan Tagasuri: Allan T. Garcia, Teresita C. Carbonilla Tagalapat: Blessy T. Soroysoroy Tagapamahala: Isabela M. Borres Eugenio B. Penales Sonia D. Gonzales Mildred D. Davao Aida F. Coyme
 • 3. 9 Edukasyon sa Pagpakatao Ikatlong Markahan – Modyul 4: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok
 • 4. Paunang Salita Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum. Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani- kanilang tahanan. Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito. Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.
 • 5. 1 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Alamin Masipag ka ba? Naitanong mo na ba ito sa iyong sarili? Paano kung ang isang tao ay hindi magtataglay ng ganitong katangian, ano kaya ang mangyayari sa kanyang buhay? Sa Modyul 3, natuklasan mo ang kahalagahan sa kagalingan sa paggawa. Ito ay nagsisilbing instrumento upang ang sarili ay maiangat at mapaunlad ang ekonomiya ng isang bansa. Ang isang tao na nagpapakita ng kagalingan sa paggawa ay nakapagtatapos ng isang produkto o gawain na mayroong kalidad. Layunin naman ng modyul na ito na tulungan kang alamin ang mga katangian na dapat taglayin ng isang manggagawa. Sa pamamagitan nito, higit mong mapaghuhusay ang iyong mga gawain at maisasakatuparan ito ng may pagpupunyagi. Sa pamamagitan ng iyong mahusay na paggawa ay matutulungan mong mapaunlad ang bansa na iyong kinabibilangan. Sa mga pamamagitan ng mga gawain sa araling ito ay masasagot mo ang mahalagang tanong na: Bakit mahalaga ang Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Pamamahala sa Naimpok? Sa modyul na ito, inaasahan na maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa: • Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok. • Nakagagawa ng journal ng mga gawain natapos nang pinaghandaan, ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. MgaTala para sa Guro Ito'y naglalaman ng mga paalala, panulong o estratehiyang magagamit sa paggabay sa mag-aaral.
 • 6. 2 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Subukin GAWAIN 1: Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga aytem at piliin ang titik ng pinakatamang sagot. Isulat ito sa iyong kuwaderno/Sagutang papel/Activity sheet. 1. Ang sumusunod ay kahulugan ng kasipagan, maliban sa: a. Ito ay pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. b. Ito ay pagtingin ng may kasiyahan at positibo sa isang gawain. c. Ito ay nakatutulong sa tao sa kaniyang pakikipag relasyon sa kaniyang gawain, kapwa, at lipunan. d. Ito ay paglalaan ng sapat na panahon upang maisakatupan ang isang gawain. 2. Si Rony ay sadyang masipag, hindi siya nagmamadali sa kanyang mga gawain at sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan nito. Ano kaya ang palatandaan ng kasipagan ang taglay ni Rony? a. Hindi umiiwas sa anomang gawain. b. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal. c. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. d. Hindi nagrereklamo sa paggawa. 3. Ito ay pagtitiyaga na maabot o makamit ang mithiin o layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiis at determinasyon. a. Kasipagan b. Katatagan c. Pagsisikap d. Pagpupunyagi 4. Ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao upang higit na makapagbigay sa iba. a. Pag-iimpok b. Pagtitipid c. Pagtulong d. Pagkakawanggawa 5. Ano ang naglalarawan sa pinakamahalagang paraan ng pagtitipid? a. Maging mapagkumbaba at matutong makuntento sa kung anong mayroon. b. Maging mapagbigay at matutong tumulong sa kapuwa. c. Maging maingat sa paggastos at maging simple sa pamumuhay. d. Maging masipag at matutong maging matiyaga sa mga gawain.
 • 7. 3 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Aralin 1 Kahalagahan sa Kagalingan sa Paggawa Balikan GAWAIN 2.A: Sa Modyul 3, natuklasan mo ang kahalagahan sa kagalingan sa paggawa. Naunawaan mo rin ang mga katangian na dapat mong taglayin upang mapagtagumpayan mo ang isang gawain o makamit ang mithiin sa buhay. Itala ang mga bagay na iyong ginawa na nagpapakita ng kagalingan sa paggawa. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel/kwaderno. 1. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________
 • 8. 4 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 GAWAIN 2.B: Base sa iyong naitalang mga gawain, tukuyin sa mga ito ang nagbibigay ng indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel/kwaderno. Masipag ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Mapagpunyagi ____________________________________________________________________________________ Matipid ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ Marunong mamahala sa naimpok ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Mga Tala para sa Guro Ang paglaan ng limang minuto ay sapat na upang sagutin ang mga tanong pagkatapos ay ibigay sa mga mag-aaral ang susi sa pagwawasto upang i-tsek ang kanilang mga sagot. Mahalagang ipaunawa sa mga mag- aaral na kung anoman ang maging resulta ng paunang pagtataya, hindi ito magiging bahagi ng pagbibigay ng marka, kundi isang mahalagang pagbabatayan ng kanyang pag-unlad.
 • 9. 5 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Tuklasin GAWAIN 3: A. PUZZLE Panuto: Tingnang mabuti ang mga larawan. Ilagay ang angkop na titik sa loob ng kahon upang mabuo ang mga salita. Pagkatapos ay gamitin sa isang pangungusap na may kaugnayan sa iyong buhay ang salitang nabuo. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel/kwaderno. a. b. c. P Y K G T P a. Pangungusap: ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________ b. Pangungusap: _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ c. Pangungusap: _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________
 • 10. 6 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 d. 1. Pumili ng isa sa mga salitang iyong nabuo at ibigay ng iyong sariling pakahulugan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ GAWAIN 3 : B. COMIC STRIP Panuto: Pag-aralan ang mga comic strip sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel/kwaderno. Mga katanungan: a. Naging mahirap ba para sa iyo ang pagsagot sa mga sitwasyon? Magbigay ng iyong katwiran. b. Bakit mahalaga ang kasipagan, pagpupunyagi, at pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok sa buhay ng tao? Ipaliwanag. c. Paano ang mga pagpapahalagang nabanggit makatutulong sa tao at sa lipunan na kaniyang kinabibilangan? Ipaliwanag. K I d. Pangungusap: _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Natapos mo na ang gawaing bahay na nakatalaga sa iyo. Nakita mo ang iyong kapatid na hindi pa niya natatapos ang pinapagawa sa kanya ng inyong ina sapagkat napakarami niyang takdang aralin sa araw na iyon. Humihingi ng tulong sa iyo ang nakababata mong kapatid na gawin muna kung maaari ang gawaing bahay na nakatalaga sa kanya. Ikaw naman malapit na ring matapos sa proyekto mo sa EsP. Ano kaya ang magiging tugon mo dito? Ate, maaari ba na ikaw muna ang gumawa ng pinagagawa ni nanay?
 • 11. 7 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Suriin Naniniwala ka ba na mahirap ang buhay? Marahil ay madalas mong marinig ito sa mga taong nakapaligid sa iyo hindi ba? Ngunit ikaw ano ang pananaw mo ukol dito? Sa pagpapatuloy ay nais kong ipabasa sa iyo ang isang tula upang mas lalo mong mapagnilayan ang nilalaman ng paksang ito. Marami ang nagtuturing mahirap daw itong buhay, Araw-araw ay paggawang tila din walang humpay; Datapuwat isang pantas ang nagbadya at nagsaysay; “Tagumpay ay nakakamit kapag tao ay masikhay.” Ang sandali’y mahalaga hindi dapat na sayangin, Kasipagay isagawa at itanim sa damdamin; Kapag ito’y inugali walang liwag na kakamtin Ang ginhawang inaasam at bungkos na pangarapin. Hindi dapat na mahiya itong palad ay kumapal Kung gawain ay mabuti at hangarin ay marangal; Pagsisikap na may tiyaga, kasipagan ang kakambal Ay sandatang pananggalang…pamuksa sa kahirapan. Paalala’t pagunita sa diwa mo, kabataan… Sa tuwina’y isaisip, sana’y laging tandaan: “Kasipaga’y ugaliin at gawin mong pamantayan Upang kamtin ang masaya at magandang kapalaran.” (Kasipagan.(2020). Pinoy Edition. www.pinoyedition.com/mga-tula/kasipagan-/) Napakaganda ng tula hindi ba? Ano ang iyong naging kaisipan matapos mong mabasa ang tula? Nakita mo ba ang kabutihang dulot nito sa iyo, sa iyong kapwa at sa lipunan? Ito ay nagpapakita na ang kasipagan ay dapat isaisip, isapuso at isagawa ng bawat isang nilikha. Kahit anong bagay at anomang larangan ang ating gagawin kailangan natin ang kasipagan. Kung walang sipag ang isang tao, wala siyang matatapos na gawain. Kung kaya’t kaakibat ng sipag ay tiyaga na kung wala ang mga ito, mahihirapan ang tao na makaahon sa buhay na ito. Ano nga ba ang kahulugan ng kasipagan? Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. Ito ay tumutulong sa tao na malinang ang iba pang mabubuting katangian tulad ng tiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan, integridad, disiplina at kahusayan na kung saan malaki ang maitutulong nito sa tao sa kaniyang relasyon sa kaniyang gawain, sa kaniyang kapwa at sa kaniyang lipunan.
 • 12. 8 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Ang kasipagan ang tumutulong sa isang tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao. Nagagamit niya ito sa mabuting pakikipagrelasyon niya sa kaniyang kapwa at mula sa kasipagan na taglay niya ay makatutulong siya na mapaunlad ang bansa at lipunan na kaniyang kinabibilangan. Narito ang ilang palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan. 1. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. Ang taong masipag ay hindi nagmamadali sa kanyang ginagawa. Sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan ng kanyang gawain. Hindi siya nagpapabaya, ibinibigay niya ang kanyang buong kakayahan, lakas at panahon upang matapos niya ito ng buong husay. 2. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. Ang isang taong nagtataglay ng kasipagan ay nagpapakita ng pagmamahal sa kaniyang trabaho. Ibinibigay niya ang kanyang puso sa kanyang ginagawa ibig sabihin naroroon ang kanyang malasakit. Hindi lamang niya ito ginagawa upang basta matapos na lamang kundi naghahanap siya ng perpeksyon dito. 3. Hindi umiiwas sa anumang gawain. Ang taong masipag ay hindi umiiwas sa anumang gawain lalo na kung ito ay nakaatang sa kanya. Ito ay ginagawa niya ng maayos at kung minsan ay higit pa na maging ang gawain ng iba ay kaniyang ginagawa. Hindi na niya kailangan pang utusan o sabihan bagkus siya ay mayroong pagkukusa na gawin ang gawain na hindi naghihintay ng anomang kapalit. Tunay nga na mahalaga na taglayin ng isang tao ang kasipagan sapagkat isa itong susi sa magandang kinabukasan. Ang pagiging masipag ay magbubunga ng mas maraming biyaya sa mga taong nagtataglay ng ganitong katangian. Lahat ng tao ay naghahangad ng magandang buhay. Ito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating mga minamahal sa buhay. Kung mas maganda o magiging sagana ang ating buhay mas magkakaroon pa tayo ng higit na pagkakataon na makapagbigay o tumulong sa ating kapwa. Mahalaga sa tao ang maging masipag upang siya ay mayroong maabot o marating na magandang bukas. Kung ikaw ay masipag sa iyong pag-aaral ay makapagtatapos ka. Kung ang isang empleyado ay masipag siya ay kikita at aasenso. At kung ang isang nilikha ng Diyos ay masipag na gumawa ng kabutihan makakamit niya ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan na ang kasipagan sa paggawa ng may kabutihan ang magpapaunlad sa ating bayan. Ang kabaliktaran ng kasipagan ay katamaran. Ito ay hindi natin dapat taglayin sapagkat ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho. Ang katamaran ang pumipigil o humahadlang sa tao upang siya ay magtagumpay. Ang isang taong tamad ay ayaw tumanggap ng gawain. Hindi pa niya ito nasisimulan ay umaayaw na siya. Palagi niyang nararamdaman ang kapaguran kahit kaunti pa lamang ang kaniyang nagagawa. At kadalasan ay hindi niya natatapos ng maayos
 • 13. 9 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 ang isang gawain. Kung kaya’t dapat na puksain natin ang katamaran at huwag itong bigyan ng puwang sa ating kalooban sapagkat wala itong maidudulot na maganda sa ating kinabukasan. Bilang kabataan ay dapat lagi mong ipakita sa lahat ng oras at pagkakataon ang iyong kasipagan sa iyong gawain. Ngunit lagi mo ring tatandaan na sa isang gawain ay tiyak na makararamdam ka ng hirap, pagod ng katawan at isipan, mga pagsubok at mabibigat na problema ngunit sa mga ganitong pagkakataon ay hindi dapat sumuko sapagkat ang pagsuko ay karuwagan. Ang pagpupunyagi ay pagtitiyaga na maaabot o makukuha ang iyong layunin o mithiin sa buhay. Ito ay may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, kasipagan at determinasyon. Ito ay pagtanggap sa mga hamon o pagsubok ng may kahinahunan at hindi nagrereklamo. Ito ay patuloy na pagsubok ng mga gawain hangga’t hindi nakakamit ang mithiin. Bakit maraming mga tao na matapos kumita at magkaroon ng maraming pera dahil sa kanilang kasipagan at pagpupunyagi ay nabalewala lamang pagdating ng panahon? Tulad na lamang ng ilang mga naging sikat na personalidad sa industriya na matapos kumita ng malaking pera ay bumalik ang kanilang buhay sa paghihikahos o paghihirap. Ano kaya ang masasabi mo ukol dito? Paano kaya nila ginamit ang pera na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila? Naging matipid kaya sila o naging maaksaya sa kanilang kinita? Naging simple kaya sila sa kanilang pamumuhay o naging praktikal kaya sila? Walang kinalaman ang liit o laki ng kinikita ng isang tao; ang mahalaga ay kung paano niya ito pinamamahalaan ng tama at wasto. Mayroong isang ina na sa tuwing papaubos na ang kanilang toothpaste ay pinipiga pa niya ito ng husto, kumukuha pa siya ng gunting upang hatiin ang lalagyan ng toothpaste at simutin ng maigi ang laman nito. Para sa kanya kahit kaunti lamang ang makuha niya dito ay magagamit pa niya ito sa kaniyang pagsisipilyo. Para sa kanya, hindi kailangan na punuin ng maraming toothpaste ang haba ng sipilyo, para lamang makapagsipilyo. Sa tuwing siya ay pupunta sa palengke ay sinisiguro niya na umaalis siya ng maaga at siya ay naglalakad lamang imbis na sumakay ng tricycle mula sa kanilang bahay. Ayon sa kanya makatutulong ang paglalakad sa kanyang kalusugan at ang pera na dapat sana’y gagamitin niya bilang pamasahe sa tricycle ay kaniyang itinatabi sa kaniyang lalagyan upang pagdating ng pangangailangan ay makakatulong din ang kaunti niyang naitabi. Ano kaya ang ipinapahiwatig ng kwentong ito sa iyo? Nakita mo na bang ginawa rin ng iyong ina ang mga aksyon na ipinakita ng ina na nasa kwento? Nasubukan mo na rin bang gawin ang ilan sa mga ito? Ipinapakita lamang ng isang ina ang kanyang pagiging matipid kahit sa pinakamaliit na bagay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtitipid?
 • 14. 10 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Ito ay isang birtud na nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay ng masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang higit na makapagbigay sa iba. Ang pagtitipid ay hindi ubos-ubos sa pera o bagay na walang saysay. Sapagkat dapat mong mahalin ang bunga ng iyong ginawang pagsisikap at pagtitiyaga. Upang lubos mong maunawaan ay narito ang ilang paraan na maaring gawin upang makatipid sa gastusin sa araw-araw. 1. Magbaon ng pagkain sa opisina o eskwela. Mas makakatipid kung magbabaon na lamang ng pagkain kaysa bibili pa sa kantina o kakain sa labas. 2. Ugaliin na maglakad lalo na kung malapit lang ang paroroonan. Matitipid mo na ang pamasahe na gagamitin mo, maganda pa itong ehersisyo sa katawan. 3. Piliing mamili sa pampublikong pamilihan sapagkat higit na mababa ang presyo ng mga bilihin sa mga lugar na ito. Maari rin makabili ng maramihan o tumpukan sa mas murang halaga. 4. Gamitin ang load ng cellphone sa mga importanteng bagay lamang tulad ng pagpapadala ng mga mensahe o text sa magulang, guro, kamag-aral at iba pa. Iwasan rin na lustayin ang iyong internet data load sa paglalaro ng online games. 5. Maglaan ng takdang oras para sa paggamit ng TV, Computer, at iba pa. Kung hindi naman ito ginagamit ay patayin mo ang mga ito. 6. Ugaliing gumamit ng baso para sa tubig sa tuwing nagsisipilyo. Mainam din na gumamit ng planggana sa tuwing maghuhugas ng mga plato at timba sa tuwing maliligo. Sa ganitong paraan maiiwasan mo na tumapon ang tubig mula sa gripo. 7. Piliin ang mga lokal na produktong gawa sa inyong komunidad kaysa sa mga gawa sa ibang lugar. Higit na mura ito dahil hindi kinailangan na gumastos para sa pag-aangkat ng produkto. Sa bawat produktong iyong bibilin, makatutulong ka rin sa pag-unlad ng maliliit na negosyo sa inyong komunidad at kalaunan ay magpapaunlad sa ekonomiya ng inyong bayan. Iyan ay ilan lamang sa mga paraan ng pagtitipid. Kailangan mong ring isaisip na isang paraan ng pagtitipid ay ang hindi pagananais ng mga materyal na bagay sa buhay. Mahalaga na matutong makuntento sa kung ano ang meron ka. Ito ang pinakamahalagang paraan ng pagtitipid. Bakit mo kailangan na bumili ng mamahaling relo kung nais mo lang naman malaman ang oras? Bakit mo kailangan na bumili ng mamahaling cellphone kung ang pangunahing gamit lamang nito ay maka text o makatawag? Bakit mo kailangang bumili ng mamahaling damit kung mayroon naman na mas mura na babagay din naman sa iyong katawan? Iyan ay ilan lamang katanungan sapagkat
 • 15. 11 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 marami sa mga tao ngayon ang hindi nagpapahalaga sa kanilang pinaghirapan o pinagpaguran na nagiging dahilan ng kahirapan ng buhay. Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng isang tao kung hindi niya napapamahalaan ng wasto ang kaniyang mga pinaghirapan. Ang wastong pamamahala sa mga pinaghirapan ng isang tao ay nangangahulugan ng paagmit nito sa wastong paraan at pag-iimpok. Ang pag-iimpok ay paraan ng pagtatabi kaunting halaga upang makapag-ipon ng salapi, na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Bakit kailangan na mag-impok ng pera? Ayon sa Teorya ni Maslow, “The Hierarchy of Needs,” Ang pera ay mahalaga na makatutulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap. Kung kaya’t dapat natin na pahalagahan ang ating mga naipon. Sapagkat hindi napupulot ang pera, hindi ito mapipitas sa mga puno, o di kaya hindi ito nalalaglag mula sa langit. Ang pera ay pinagpapaguran upang kitain ito. Kaya kinakailangan lamang na gastusin sa tama upang huwag itong mawala. Ayon sa isang financial expert na si Francisco Colayco, mayroong tatlong dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao. 1. Para sa proteksyon sa buhay. Maraming mga hindi inaasahan na maaaring mangyari sa buhay ng tao tulad na lamang ng pagkakasakit, kalamidad, pagkawala ng trabaho o pagkabaldado. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ito, kailangan na ang tao ay nakahanda at mayroong magagamit na emergency fund sapagkat kung wala ay mahihirapan siyang makabangon mula dito. 2. Para sa mga hangarin sa buhay. Ito ang nagiging motibasyon ng iba. Ang mag- impok para sa hangarin sa buhay na mabigyan ng magandang edukasyon ang mga anak, ang magkaroon ng sariling bahay at magkaroon ng maayos na pamumuhay. Mahalaga na matamo ang mga ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay. 3. Para sa pagreretiro. Hindi lamang kailangan na mag-impok para sa proteksyon sa buhay at sa mga hangarin sa buhay, mahalagang nag-iipon din para sa pagtanda sapagkat hindi sa lahat ng oras ay kakayanin pa ang magtrabaho. Darating din sa kasukdulan ang buhay ng tao na siya ay magiging matanda at mahina at hindi kakayanin pa na magbanat ng buto. Ayon pa rin kay Francisco Colayco, kinakailangan na tratuhin ang pag-iimpok na isang obligasyon at hindi Optional. Gaano man kalaki o kaliit ang kinikita ay obligasyon natin sa ating sarili ang pag-iimpok. Kaya, simulan mo na hanggat maaga ang pag-iimpok upang mayroon kang magagamit para sa masaganang bukas. Tingnan natin ang isang langgam, sa tag-araw ay buong sipag silang nag-iipon ng pagkain kung kaya’t sa pagdating ng tag-ulan ay kampante na sila na hindi magugutom dahil matagal na nila itong pinaghandaan. Tayo rin bilang tao ay dapat mag-ipon habang tayo ay malakas upang makamtan natin ang magandang bukas.
 • 16. 12 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Mangyayari lamang ito kung ang kasipagan at pagpupunyagi ay paiiralin at ang pagtitipid ay pananatiliin. Kaya simulan mo na. Now na! Pagyamanin GAWAIN 4: Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga aytem at piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot. Isulat ito sa iyong kuwaderno. 1. Ang kasipagan ay tumutulong sa tao upang higit niyang mapaunlad ang kaniyang ___________. a. Gawain c. Lipunan b. Kaalaman d. Pagkatao 2. Ang mga sumusunod na katangian ay mga salitang may kaugnayan sa pagpupunyagi maliban sa _________ a. Pag-iimpok c. Pagtitipid b. Pagkamatapat d. Pagtatrabaho Mga Tala para sa Guro Ipaliwanag sa mga mag-aaral na ang bahaging ito ng modyul ay nagtataglay ng mga pagtatalakay sa mga mahahalagang konsepto na nakapaloob sa aralin. Ang pagtalakay ng mga kosepto ay may kalakip na katanungan na dapat sagutin upang maging makabuluhan ang gagawing pagbasa.
 • 17. 13 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 3. Ang mga sumusunod ay dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ang tao ayon kay Francisco Colayco maliban sa: a. Pagreretiro b. Mga hangarin sa buhay c. Maging inspirasyon sa buhay d. Proteksyon sa buhay 4. Si Ella ay isang mag-aaral na nasa ika-9 na baitang. Kahit siya’y binibigyang ng perang pambaon, gumigising pa rin siya ng maaga upang magluto para sa kaniyang babaunin. Ang pera ay itinatabi niya para sa mahahalagang bagay tulad ng pambili ng kagamitan sa proyekto niya sa iba’t ibang asignatura. Anong katangian ang itinataglay ni Ella? a. Matipid c. Masipag b. Matiyaga d. Mapagmahal 5. Bilang kabataan, paano mo isasabuhay ang pagiging masipag lalo na sa panahon ng pandemiya? a. Paglalaan ng panahon sa mga utos ng iyong nanay at tatay. b. Pamamahala ng oras sa pagsagot ng modyul, sa online na klase at sa mga gawaing bahay. c. Paggastos ng pera para sa mga mahahalagang bagay. d. Pagpapanatili ng kalinisan at pagsunod sa mga patakarang isinasaad ng pamahalaan upang maging ligtas. 6. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng paraan ng pagtitipid? a. Sa tuwing nanonood ng teleserye si Rosa, inoorasan niya ang paggamit ng TV. b. Si Teresa ay gumagamit ng baso sa tuwing siya ay nagsisipilyo. c. Nagtatabi ng pera si Mario para pambili ng imported na laruan na gusto niya. d. Naglo-load lamang si Pilar sa cellphone tuwing may kailangang mag- online sa kalse at magsasaliksik ng aralin sa internet 7. Ang mga sumusunod ay palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan, maliban sa: a. Hindi umiiwas sa anomang gawain. b. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. c. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. d. Binibigay ang buong oras sa kanyang gawain.
 • 18. 14 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 8. Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi nagpapakita ng birtud na ito? a. Magtipid upang guminhawa ang sariling buhay. b. Ito ay nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana. c. Kapag ang tao’y marunong magtipid, marunong din siyang magbigay lalong-lalo na sa mga nangangailangan. d. Gamitin ang birtud na ito upang higit na makapagbigay sa iba. 9. Ito ay hindi natin dapat taglayin sapagkat ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho. a. Kahinahunan b. Kakayahan c. Katamaran d. Kaganapan 10. Ayon kay Francisco Colayco, “kinakailangan ang pag-impok ay tratuhin na isang obligasyon”. Ito ay nangangahulugang… a. Opsiyonal lamang ang pag-iimpok. b. Gawing tradisyon ang pag-iimpok. c. Kailangang may determinasyon sa pag-iimpok. d. Tungkulin ng bawat isa ang mag-impok.
 • 19. 15 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Isaisip GAWAIN 5: Panuto: Mula sa iyong pagkatuto sa aralin, punan ng mga angkop na salita na makikita sa loob ng kahon ang pangungusap sa ibaba upang mabuo ang batayang konsepto ng aralin. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba at isulat ito sa iyong kwaderno/Sagutang papel/Activity sheet. a. Ang _________________ na nakatuon sa disiplinado at ____________ gawain na naaayon sa itinakdang mithiin ay kailangan upang ____________________ ang sariling pagkatao, kapwa, lipunan at bansa. b. Ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng _____________ tungo sa pagtupad ng itinakdang _________________. 1. Ano ang kaugnayan ng batayang konsepto sa aking pag-unlad bilang mag- aaral? ___________________________________________________________________ 2. Ano-ano ang maaaari kong gawin upang mailalapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito? _____________________________________________ Umunlad Kasipagan Produktibong Pagpupunyagi Mithiin
 • 20. 16 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Isagawa GAWAIN 6: TRAFFIC LIGHTS Panuto: Gamit ang pormat sa ibaba, punan ang bawat kahon batay sa hinihingi sa bawat kulay ng traffic lights. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel/kwaderno. Mga bagay na ginagawa mo noon na hindi nagpapakita ng kasipagan at kailangan mo nang ihinto. Mga gawain na nagpapakita ng pagtitipid na dapat mong ipagpatuloy na gawin hanggang sa kasalukuyan. Mga gawain na magpapataas ng motibasyon mo para magpunyagi sa at tapusin ang mga gawain na nankatakda.
 • 21. 17 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Mga Tala para sa Guro Nangangailangan ng pagpapabuti (1) Mahusay (2) Napakahusay (3) Nilalaman ng refleksyon Nangangailangan ng malinaw na paglalahad ng nilalaman ng refleksyon na nauugnay sa paksa. Mahusay ang paglalahad ng iilang konsepto na may kaugnayan sa paksa. Napakahusay ang paglalahad ng kabuuang konsepto na naaayon sa paksa. Kaayusan Hindi maayos ang pagkasunod-sunod ng mga ideya. Di-gaanong maayos ang pagkasunod- sunod ng mga ideya. Napakaayos ang pagkasunod-sunod ng mga ideya. Wastong gamit ng wika • Baybay • Bantas • Balarila • Pamantayan sa wastong pagsulat ng talata Nangangailangan ng ibayong kaalaman sa wastong gamit ng wika at pagsulat. Mahusay at kinakitaan ng kaalaman at nasunod ang wastong gamit ng wika at pagsulat. Napakahusay at kinakitaan ng malawak na kaalaman sa paggamit ng wika at pagsulat.
 • 22. 18 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Tayahin GAWAIN 7: Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga aytem at piliin ang titik ng pinakatamang sagot. Isulat ito sa iyong kuwaderno. 1. Ang sumusunod ay kahulugan ng kasipagan, maliban sa: a. Ito ay pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. b. Ito ay pagtingin ng may kasiyahan at positibo sa isang gawain. c. Ito ay nakatutulong sa tao sa kaniyang pakikipagrelasyon sa kaniyang gawain, kapwa, at lipunan. d. Ito ay paglalaan ng sapat na panahon upang maisakatupan ang isang gawain. 2. Si Rony ay sadyang masipag, hindi siya nagmamadali sa kanyang mga gawain at sinisiguro niya na magiging maayos ang kalalabasan nito. Ano kaya ang palatandaan ng kasipagan ang taglay ni Rony? a. Hindi umiiwas sa anomang gawain. b. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal. c. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. d. Hindi nagrereklamo sa paggawa. 3. Ito ay pagtitiyaga na maabot o makamit ang mithiin o layunin sa buhay na may kalakip na pagtitiis at determinasyon. a. Kasipagan b. Katatagan c. Pagsisikap d. Pagpupunyagi 4. Ito ay kakambal ng pagbibigay na nagtuturo sa tao upang higit na makapagbigay sa iba. a. Pag-iimpok b. Pagtitipid c. Pagtulong d. Pagkakawanggawa
 • 23. 19 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 5. Ano ang naglalarawan sa pinakamahalagang paraan ng pagtitipid? a. Maging mapagkumbaba at matutong makuntento. b. Maging mapagbigay at matutong tumulong. c. Maging maingat sa paggastos at matutong maging simple. d. Maging masipag at matutong maging matiyaga. 6. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng paraan ng pagtitipid? a. Sa tuwing nanonood ng teleserye si Rosa, inoorasan niya ang paggamit ng TV. b. Si Ben ay gumagamit ng tabo at timba sa tuwing siya ay naliligo. c. Tinitipid ni Luis ang kayang pera upang mabili niya ang imported na laruan na gusto niya. d. Ginagamit lamang ni Pilar ang data load sa cellphone niya tuwing may kailangang isaliksik na aralin sa internet. 7. Ang mga sumusunod ay palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan, maliban sa: a. Hindi umiiwas sa anomang gawain. b. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. c. Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. d. Binibigay ang buong oras sa kanyang gawain. 8. Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi nagpapakita ng birtud na ito? a. Magtipid upang guminhawa ang sariling buhay. b. Ito ay nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana. c. Kapag ang tao’y marunong magtipid, marunong din siyang magbigay lalong-lalo na sa mga nangangailangan. d. Gamitin ang birtud na ito upang higit na makapagbigay sa iba. 9. Ito ay hindi natin dapat taglayin sapagkat ito ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho. a. Kahinahunan b. Kakayahan c. Katamaran d. Kaganapan 10. Ayon kay Francisco Colayco, “kinakailangan ang pag-impok ay tratuhin na isang obligasyon”. Ito ay nangangahulugang… a. Opsiyonal lamang ang pag-iimpok. b. Gawing tradisyon ang pag-iimpok. c. Kailangang may determinasyon sa pag-iimpok. d. Tungkulin ng bawat isa ang mag-impok.
 • 24. 20 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Karagdagang Gawain Ngayon ay nabatid mo ang kahalagahan ng ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. Ito ay makatutulong sa iyo upang mapaunlad mo ang iyong sarili at ang iyong lipunan. GAWAIN 8: Panuto: Sumulat ng isang pagninilay gamit ang pormat sa ibaba. Gawin ito sa iyong journal. Ano ang konsepto at kaalamang pumukaw sa akin? Ano ang aking pagkaunawa at reyalisasyon sa bawat konsepto at kaalamang ito? Ano-anong hakbang ang aking gagawin upang maisabuhay ang mga pang-unawa at reyalisasyong ito sa aking buhay?
 • 25. 21 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Mga Tala para sa Guro Ipaliwanag sa mga mag-aaral ang rubriks na gagamitin sa pagtataya sa kanilang gagawing pagninilay. Gamitin ang rubrik sa ibaba. Nangangailangan ng pagpapabuti (1) Mahusay (2) Napakahusay (3) Nilalaman ng refleksyon Nangangailangan ng malinaw na paglalahad ng nilalaman ng refleksyon na nauugnay sa paksa. Mahusay ang paglalahad ng iilang konsepto na may kaugnayan sa paksa. Napakahusay ang paglalahad ng kabuuang konsepto na naaayon sa paksa. Kaayusan Hindi maayos ang pagkasunod-sunod ng mga ideya. Di-gaanong maayos ang pagkasunod- sunod ng mga ideya. Napakaayos ang pagkasunod-sunod ng mga ideya. Wastong gamit ng wika • Baybay • Bantas • Balarila • Pamantayan sa wastong pagsulat ng talata Nangangailangan ng ibayong kaalaman sa wastong gamit ng wika at pagsulat. Mahusay at kinakitaan ng kaalaman at nasunod ang wastong gamit ng wika at pagsulat. Napakahusay at kinakitaan ng malawak na kaalaman sa paggamit ng wika at pagsulat.
 • 26. 22 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Susi sa Pagwawasto Subukin 1. B 2. C 3. D 4. B 5. A Isaisip a. Kasipagan, produktibong, umunlad b. Pagpupunyagi, mithiin Pagyamanin 1. D 2. B 3. C 4. A 5. B 6. C 7. D 8. A 9. C 10.D Tayahin 1. B 2. C 3. A 4. C 5. D 6. C 7. D 8. A 9. C 10.D
 • 27. 23 CO_Q3_EsP 9_ Module 4 Sanggunian Aklat DepEd. (2015). Edukasyon sa Pagpapakatao 9: Modyul para sa mag-aaral. (pp. 162-177). FEP Printing Corporation. Ang mga larawan ay hinango sa : Kasipagan at Pagpupunyagi DepEd. (2015). Edukasyon sa Pagpapakatao 9: Modyul para sa mag-aaral. (p. 165). FEP Printing Corporation. Pag-iimpok Medina, L. 2020. Shutterstock, Inc. Retrieved from https://www.shutterstock.com/image-vector/illustration-piggy-bank-coin- 125468426?fbclid=IwAR13P44Z6A8ifq9e- hqHXGdeKWSTnFnoQ65nR79tdoguA3xKuj7Ug-IQDps Traffic light https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sutori.com%2Fstor y%2Fhistory-of-the-traffic-light- VzzcQjgHS8cr85orRuqRP5at&psig=AOvVaw1O6jMl1HPdtsEgYjU_yrIc&ust=161759 7950747000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIic7JLk4- 8CFQAAAAAdAAAAABAD Pagtitipid Martin, J. 2020. PINAS The Filipinos Global Newspaper. USA Edition. Retrieved from https://pinasusa.com/tipid-tips-para-bumaba-ang-kunsumo-ng-kuryente/ Comic Strip Tan, C. 2021 · chinkeetan.com · C-Tech Trading and Consultancy Inc. Retrieved from https://chinkeetan.com/2019/01/07/new-chinkee-tan-wealth- coach/62274342-stock-vector-two-young-women-talking-meeting-colleagues-or- friends-vector-illustration/
 • 28. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph