Aug.25,2014

375 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
375
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
3
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
1
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie

Aug.25,2014

 1. 1. KORO: SA PIGING NG ATING PANGINOON TAYO’Y LAGING NATITIPON UPANG MATUTONG MAGMAHALAN SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
 2. 2. 1. BUHAY AY INALAY N’YA SA DAKILANG AMA UPANG ATIN NANG MAKAMTAN BUHAY NA WALANG HANGGAN
 3. 3. KORO: SA PIGING NG ATING PANGINOON TAYO’Y LAGING NATITIPON UPANG MATUTONG MAGMAHALAN SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
 4. 4. 2. BUHAY AY INIALAY N’YA UPANG TAYO’Y MAGKAISA SA PAGHAHATID NG LIGAYA MULA SA PAG-IBIG N’YA.
 5. 5. KORO: SA PIGING NG ATING PANGINOON TAYO’Y LAGING NATITIPON UPANG MATUTONG MAGMAHALAN SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
 6. 6. 3. MAY GALAK NA MAKAKAMTAN SA BAWAT PAGBIBIGAYAN HABANG BUHAY AY INGATAN ANG TAPAT NA SAMAHAN.
 7. 7. KORO: SA PIGING NG ATING PANGINOON TAYO’Y LAGING NATITIPON UPANG MATUTONG MAGMAHALAN SA PAG-IBIG NA NAKAMTAN.
 8. 8. KORO: ISANG PANANAMPALATAYA, ISANG PAGBIBINYAG, ISANG PANGINOON, ANGKININ NATING LAHAT
 9. 9. 1.HABILIN NI HESUS, NOONG SIYA’Y LUMISAN KAYO AY MAGKATIPON SA PAGMAMAHALAN
 10. 10. KORO: ISANG PANANAMPALATAYA, ISANG PAGBIBINYAG, ISANG PANGINOON, ANGKININ NATING LAHAT
 11. 11. 2. AMA, PAKINGGAN MO ANG AMING PANALANGIN DALISAY NA PAG-IBIG SA AMI’Y SUMAPIT
 12. 12. KORO: ISANG PANANAMPALATAYA, ISANG PAGBIBINYAG, ISANG PANGINOON, ANGKININ NATING LAHAT
 13. 13. 3. MGA ALAGAD KO PA’NO MAKIKILALA? TAPAT NILANG PAG-IBIG, WALA NANG IBA PA.
 14. 14. KORO: ISANG PANANAMPALATAYA, ISANG PAGBIBINYAG, ISANG PANGINOON, ANGKININ NATING LAHAT
 15. 15. INAAMIN KO SA MAKAPANGYARIHANG DIYOS , AT SA INYO, MGA KAPATID, NA LUBHA AKONG NAGKASALA SA ISIP , SA SALITA , SA GAWA, SA AKING PAGKUKULANG.
 16. 16. ISINASAMO KO SA MAHAL NA BIRHENG MARIA , SA LAHAT NG MGA ANGHEL AT MGA BANAL AT SA INYO, MGA KAPATID, NA AKO’Y IPANALANGIN SA PANGINOONG ATING DIYOS
 17. 17. PANGINOON , MAAWA KA . PANGINOON MAAWA KA. PANGINOON MAAWA KA. KRISTO , MAAWA KA. KRISTO MAAWA KA. KRISTO MAAWA KA.
 18. 18. PANGINOON, MAAWA KA, PANGINOON MAAWA KA. PANGINOON , MAAWA KA.PANGINOON , MAAWA KA. PANGINOON , MAAWA KA.PANGINOON , MAAWA KA.
 19. 19. ALELUYA , ALELUYA! WIKAIN MO, POON, NAKIKINIG AKO SA IYONG MGA SALITA ALELUYA, ALELU , ALELU- YA!
 20. 20. SUMASAMPALATAYA AKO SA DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, NA MAY GAWA NG LANGIT AT LUPA. SUMASAMPALATAYA AKO
 21. 21. KAY HESUKRISTO, IISANG ANAK NG DIYOS, PANGINOON NATING LAHAT. NAGKATAWANG-TAO SIYA LALANG NG ESPIRITU SANTO, IPINANGANAK NI SANAT MARIANG BIRHEN,
 22. 22. PINAGPAKASAKIT NI PONCIO PILATO, IPINAKO SA KRUS, NAMATAY, INILIBING, NANAOG SA KINAROROONAN NG MGA YUMAO. NANG MAY IKATLONG ARAW, NABUHAY NA MAG-MULI,
 23. 23. UMAKYAT SA LANGIT. NALUKLOK SA KANAN NG DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT. DOON MAGMUMULANG PARIRITO AT HUHUKOM SA
 24. 24. NANGABUBUHAY AT NANGANAGMATAY NA TAO. SUMASAMPALATAYA NAMAN AKO SA DIYOS ESPIRITU SANTO, SA BANAL NA SIMBAHANG KATOLIKA, SA KASAMAHAN NG
 25. 25. MGA BANAL. SA KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN, SA PAGKABUHAY NA MULI NG NANGAMAMATAY NA TAO AT SA BUHAY NA WALANG HANGGAN. AMEN
 26. 26. DI BA’T SADYANG MAY KAPWA ANG SARILI DAPAT HAINAN NG PAGSISILBI? AT MAMANGHA LIGAYA’Y DADALISAY, PAG SA KAPWA BUHAY MO AY NA-A-LAY.
 27. 27. BAWAT GALING GAMITIN SA PAGLINGAP LAGING DAMHIN KUNG MAY NAGHIHIRAP AT TANDAAN, GANYANG PAGMAMAHALAN UNANG-UNANG ATAS NG KABANALAN
 28. 28. SANTO , SANTO, SANTO! PANGINOONG D’YOS NA MAKAPANGYARIHAN NAPUPUNO ANG LANGIT AT LUPA NG KALUWALHATIAN MO
 29. 29. OSANA , OSANA SA KAITAASAN! OSANA , OSANA SA KAITAASAN! PINAGPALA ANG NAPARIRITO SA NGALAN NG PANGINOON OSANA , OSANA SA KAITAASAN!
 30. 30. SI KRISTO’Y NAMATAY SI KRISTO’Y NABUHAY, SI KRISTO’Y BABALIK SA WAKAS NG PANAHON
 31. 31. AMEN , AMEN , AMEN , AMEN , ALELUYA PURIHIN ANG DIYOS, PURIHIN ANG DIYOS. AMEN, ALELU - YA! AMEN , AMEN , AMEN , AMEN , ALELUYA
 32. 32. 1. PAG-IBIG ANG SIYANG PUMUKAW SA ATING PUSO AT KALULUWA AT SIYANG NAGDULOT SA ATING BUHAY NG GINTONG ARAL AT PAG-ASA
 33. 33. 2. PAG-IBIG, ANG SIYANG BUKLOD NATIN, DI MAPAPAWI KAILAN PA MAN SA PUSO’T DIWA, TAYO’Y ISA LAMANG, KAHIT NA TAYO’Y MAGKAHIWALAY
 34. 34. KORO: PAGKAT ANG DIYOS NATI’Y DIYOS NG PAG-IBIG, MAGMAHALAN TAYO’T MAGTULUNGAN AT KUNG TAYO’Y BIGO AY H’WAG LIMUTIN NA MAY DIYOS TAYONG NAGMAMAHAL.
 35. 35. 1. IT ONLY TAKES A SPARK TO GET A FIRE GOING AND SOON ALL THOSE AROUND CAN WARM UP IN ITS GLOWING THAT’S HOW IT IS WITH GOD’S LOVE, ONCE YOU’VE EXPERIENCED IT YOU SPREAD HIS LOVE TO EVRYONE , YOU WANT TO PASS IT ON.
 36. 36. 2. WHAT A LOVELY TIME IS SPRING WHEN ALL THE TREES ARE BUDDING, THE BIRDS BEGIN TO SING, THE FLOWERS THEY ARE BLOOMING THAT’S HOW IT IS WITH GOD’S LOVE, ONCE YOU’VE EXPERIENCED IT YOU WANT TO SING, IT’S FRESH LIKE SPRING, YOU WANT TO PASS IT ON.
 37. 37. 3. I WISH FOR YOU MY FRIEND THIS HAPPINESS THAT I’VE FOUND. YOU CAN DEPEND ON HIM, IT MATTERS NOT WHERE YOU’RE BOUND, I’LL SHOUT IT FROM THE MOUNTAINTOPS, I WANT THE WORLD TO KNOW, THE LOVE OF GOD HAS COME TO ME, I WANT TO PASS IT ON.
 38. 38. TAIZE VIGIL sa MALIBAY Ika- 22 ng Agosto, 2014 TAYO NA … IPAGDIWANG ANG LIWANAG NI KRISTO TAYO NA SA ISANG GABI NG KATAHIMIKAN ! SAMA-SAMANG SUMAMO SA AMA, TANGGAPIN ANG LIWANAG NI KRISTO ! TAYO NA… TUNAY NA IPAGDIWANG ANG IKA-50 TAON NG PAROKYA NG SAN JUAN NEPOMUCENO! TAYO NA… SIMULAN ANG 5TAON NG PAGHAHANDA SA IKA-50 TAON NG PAARALANG SAN JUAN NEPOMUCENO MAGDIWANG TAYO!

×