Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

tekstong-impormatibo.pptx

 1. PAGBASAAT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA PANANALIKSIK WENNIE D. DAWING Guro
 2. PAGBASAAT PAGSUSURI NG TEKSTONG IMPORMATIBO
 3. MGA KASANAYANG PAMPAGKATUTO Naipamamalas ang pag-unawa sa kahulugan at katangian ng tekstong impormatibo sa iba’t ibang larangan. Nasusuri ang binasang tekstong impormatibo batay sa paksa, katamgian, layunin ng may-akda, at paraan ng pagsulat. Naisusulat ang sariling tekstong impormatibo sa pananaliksik
 4. PAG-ISIPAN! Bakit nga ba kailangan natin ng mga impormasyon? Kapakipakinabang ba ang pagbabasa ng mga impormasyon?
 5. Impormasyon Sistematiko ng pagbubuo, paghahana y, at pag- uugnay ng mga ideya Upang magkaroon ng malinaw na ugnayan pagbabalangkas ng mga kaisipan, ideya, saloobin, katotohanan at impormasyon Mga Pangunahing Impormasyon o Pangalan o Edad o Tirahan o Paaralan o Pisikal na kaanyuan o Katangian o atbp. maaring malaman sa kapwa o mga bagay. TIYAK AT TUMPAK
 6. Tekstong Impormatibo LAYUNIN: o Maging daluyan ng makatotohanang impormasyon sa mambabasa KATANGIAN: o Obhetibo – limitado lamang ang pagkiling o paglapat ng damdamin ng may- akda sa paksa EMOSYON, DAMDAMIN, KAISIPAN, OPINYON AT SARILI NG MAY- AKDA: o Maaaring mabigyan ng pagkakataong isiwalat kung napangibabawan pa rin ito ng samot-saring kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa.
 7. Mga Gabay sa pagsusuri ng ilang Tekstong Impormatibo 1. Mapagkakatiwalaan ba ang may- akda/tagapaglathala? 2. Makatotohanan ba ang impormasyon o datos? 3. Napapanahon ba ang mga impormasyon?
 8. Tekstong Impormatibo oUpang maging mabisa ang pagkalap ng mga impormasyon, mainam na isalaang- alang ang iba’t ibang paraan ng paghango ng mga datos na makatutulong sa pagpapalawak ng kaalaman
 9. Mga Hangun ng Impormasyon o datos (Ayon kay Mosura, et al. 1999) o Mga indibidwal o awtoridad o Mga grupo o organisasyon o Mga kaugalian o Mga pampublikong kasulatan o dokumento o Internet sa pamamagitan ng e- mail o Telepono o cellphone o Mga aklat (diksiyonaryo, ensiklopedya, taunang-aklat o yearbook, almanac, atlas) o Mga nalathalang artikulo sa journal, magasin, pahayagan at newsletter o Mga tesis, disertasyon, at pag- aaaral sa feasibility (nailathala man o hindi) o Mga monograp, manwal, polyeto, manuskrito, at iba pa. Hanguang Primarya Hanguang Elektroniko Hanguang Sekondarya
 10. Katangian ng Tekstong Impormatibo o Naglalahad ng mga mahahalagang bagong impormasyon, kaalaman, pangyayari, paniniwala, at tiyak na detalye para sa kabatiran ng mga mambabasa. o Ang mga kaalaman ay nakaayos nang may pagkakasunod- sunod at inilalahad nang buong linaw at kaisahan. o Karamihan sa mga impormayon ay patungkol sa mga bagay at paksang pinag-uusapan.
 11. Katangian ng Tekstong Impormatibo o Nagbibigay ng mga impormayong nakapagpapalawak ng kaalaman at nagbibigay-linaw sa mga paksang inilalahad upang mawala ang alinlangan. o Naglalahad ng mga datos na nakatutulong sa paglilinaw ng mga konsepto. o Naglalaman ng mga impormasyong makatotohanan at hindi gawa-gawa lamang.
 12. Katangian ng Tekstong Impormatibo o Nagbibigay ng impormasyon o paliwanag na makatotohanan ayon sa pananaliksik o masusing pag-aaral.
 13. Ano ang tekstong impormatibo? An0-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng isang tekstong impormatibo? Bakit kailangang makatotohanan ang isang tekstong impormatibo?
 14. Ebalwasyon A. Panuto: Suriin kung TAMA o Amli ang inihahayag sa mga sumusunod na pahayag. Kung mali ilahad ang maling salita o parirala sa pahayag.
 15. 1. Layunin ng tekstong impormatibo na maging daluyan ng makatotohanan at gawa-gawang impormasyon. 2. Maaaring ilahad ng may-akda ang kanyang damdamin, saloobin at opinion kung napangibabawan pa rin ito ng mga kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. 3. Karamihan sa mga impormayon sa tekstong impormatibo ay patungkol sa mga bagay at paksang labas sa pinag-uusapan sa teksto.
 16. 4. Nagbibigay ng impormasyon o paliwanag na makatotohanan ayon sa haka-haka at opinion lamang . 5. Mas mainam na napapanahon ang paksa sa tekstong impormatibo.
 17. Ebalwasyon B. Panuto: Tukuyin kung Hanguang Primarya, Elektroniko, o Hanguang sekondarya ang mga sumusunod na hanguan ng datos.
 18. 1. Cellphone 2. Artikulo sa pahayagan 3. Tesis 4. Organisasyon 5. Google.com 6. Webster Dictionary 7. Panayam mula sa Kagawaran ng kalusugan 8. Obserbasyon sa mga kaugalian ng mga katutubong Bago. 9. Blogspot.com 10. Pahayag ng Suyo Municipal Police Office tungkol sa Illegal Drug status ng bayan ng Suyo.
 19. 1. Cellphone 2. Artikulo sa pahayagan 3. Tesis 4. Organisasyon 5. Google.com 6. Webster Dictionary 7. Panayam mula sa Kagawaran ng kalusugan 8. Obserbasyon sa mga kaugalian ng mga katutubong Bago. 9. Blogspot.com 10.Pahayag ng Suyo Municipal Police Office tungkol sa Illegal Drug status ng bayan ng Suyo.
 20. ISAISIP AT ISAPUSO “Anumang impormasyon dapat tayo’y tumugon.”
Anzeige