Anzeige

WEDNESDAY TOPIC.pptx

27. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

WEDNESDAY TOPIC.pptx

 1. KALUNGKUTAN
 2. Ano nga ba ang kalungkutan sa sarili nating pananaw?
 3. Ang pag nanais na matanggap at pag nanais ng kasiguraduhan ay mga bagay na kailangan ng ating mga puso
 4. Sino po ba dito ang nalulungkot?Bakit?
 5. Bakit may suliranin tayo sa kalungkutan?
 6. Nakararanas ang ibang tao ng kalungkutan dahil sa pisikal at mental na pag durusa
 7. Ang ibang tao ay nakararanas ng kalungkutan dahil hindi sila nauunawaan ng kanyang pamilya o ng mga taong nakapaligid sakanya
 8. Minsan ang kalungkutan ay dulot ng isang hayag na kasalanan,kasalanan na hindi ihiningi ng kapatawaran.
 9. ANG PANGINOON AT AT ANG POBLEMA NG KALUNGKUTAN.
 10. Masosorpresa kaba kapag nalaman mo na ang panginoon ay nag dusa ng bigat ng kalungkutan?
 11. "At ng malapit na ang oras na ikasiyam,ay sumigaw si jesus ng malakas na tinig,na sinasabi,Eli,Eli,lama sabachtani?,na ang kahulugan ay Dios ko Dios ko,bakit mo ako pinabayaan?" Mateo 27:46
 12. At nang magtindig siya sa kaniyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis,at sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog? mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso Lucas 22:45-46
 13. Nadama ng panginoon na siya ay lubusang iniwan , nadama niya ang kalungkutan na bunga ng pagka hiwalay niya sa diyos,pag ka hiwalay mula sa kanyang mga kaibigan.
 14. Walang hihigit pa sa tindi ng pag durusa ng panginoon sa oras na yaon ng siya ay namatay upang tubusin tayo mula sa kasalanan.
 15. Ano nga ba ang magagawa natin sa suliranin ng kalungkutan?
 16. Pag hingi ng tulong sa Diyos.
 17. Pag kaka roon ng isang positibong pananaw base sa pananampalataya.
 18. Pag tanggap sa pag katao ng iba at pag papatawad o pag hingi ng tawad.
 19. "Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan". Hebreo13:5
 20. Pahintulutan ang panginoong Jesus na maging tagapagligtas ng iyong buhay. Kung nag titiwala kana sakanya bilang iyong tagapag ligtas ,mag tiwala ka sa kanyang mga pangako sa iyo sa lahat ng panahon kahit ano mang pag kaka taon.
Anzeige