4 5834834387262244201

‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬
‫زاده‬ ‫میرزاعبدهللا‬ ‫هاجر‬
‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجوی‬
‫طباطبایی‬ ‫عالمه‬ ‫دانشگاه‬
‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫درس‬
‫پاکدامن‬ ‫مریم‬ ‫استاد‬
‫پاییز‬97
‫تاریخچه‬
‫علمی‬ ‫مرکز‬ ‫اولین‬ ‫الزهرا‬ ‫دردانشگاه‬ ‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬-
‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫قطعی‬ ‫موافقت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پژوهشی‬
‫تحقیقات‬ ‫سازماندهی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تاسسیس‬ ‫فناوری‬
‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫راهبرد‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫ِل‬‫ا‬‫مس‬ ‫پیرامون‬
‫درتاریخ‬ ‫آنان‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫مسایل‬1377/2/1‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬
‫است‬ ‫کرده‬.
‫از‬ ‫اسالمی‬ ‫ارزشهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫زنان‬ ‫مطلوب‬ ‫وضعیت‬ ‫تبیین‬
‫و‬ ‫بنیادی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫طریق‬
‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫شناخت‬ ،‫کاربردی‬
‫رفع‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫های‬ ‫راهکار‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬
‫جایگاه‬ ‫ارتقا‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫زمینه‬ ‫آوردن‬ ‫تنگناها،فراهم‬ ،‫موانع‬
‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫زن‬.
‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬ ‫کتابخانه‬ ‫معرفی‬
‫هدف‬ ‫با‬ ،‫اجتماعی‬ ‫نهاد‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫تخصصی‬ ‫کتابخانه‬
‫و‬ ‫پژوهشگران‬ ،‫دانشجویان‬ ،‫اساتید‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫خدمت‬..‫در‬
‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫زنان‬ ‫حوزه‬.
‫دانشگاه‬ ‫خوارزمی‬ ‫ساختمان‬ ‫ششم‬ ‫طبقه‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬
‫سال‬ ‫پاییز‬ ‫در‬ ‫الزهرا‬1381‫تقریبی‬ ‫مساحت‬ ‫با‬120‫متر‬
‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫مربع‬.
‫کتابخانه‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬
1.‫جدید‬ ‫عضو‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬
• 2.‫سند‬ ‫دهی‬ ‫امانت‬
• 3.‫دستی‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬
• 4.‫اتوماسیونی‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬
• 5.‫خریدکتاب‬
• 6.‫نویسی‬ ‫فهرست‬
• 7.‫خوانی‬ ‫رف‬
• 8.‫مرجع‬ ‫مشاوره‬
• 9.‫تعمیرکتاب‬
• 10‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫بازدید‬
• 11.‫منابع‬ ‫سازی‬ ‫اماده‬
• 12.‫درقفسه‬ ‫سندبرگشتی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬
• 13.‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سایرامور‬
‫کتابخانه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬
‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫فضای‬ ‫در‬3‫سرچ‬ ‫برای‬ ‫کامپیوتری‬ ‫سیستم‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬.
‫دارای‬ ‫همچنین‬3‫و‬ ‫میز‬30‫پژوهشی‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫صندلی‬
‫های‬ ‫کتاب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫قفسه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تحقیقی‬ ‫و‬
‫شامل‬ ‫که‬ ‫التین‬ ‫و‬ ‫فارسی‬ ‫تخصصی‬(27‫و‬ ‫فارسی‬ ‫کتاب‬ ‫قفسه‬
3‫التین‬ ‫کتاب‬ ‫قفسه‬)‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،
‫ازجمله‬
‫باشد‬ ‫می‬. Spss/pls/nvivo/amos
‫کتابخانه‬ ‫های‬ ‫موجودی‬
‫شامل‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫قبل‬ ‫اسالید‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬:
3‫تخصصی‬ ‫مرجع‬ ‫کتاب‬ ‫قفسه‬
4‫تخصصی‬ ‫نشریات‬ ‫قفسه‬
‫ازجمله‬ ‫ها‬ ‫فرهنگنامه‬(‫وجهان‬ ‫ایران‬ ‫زنان‬ ‫فرهنگنامه‬)‫و‬(‫زن‬
‫تاریخ‬ ‫تا‬ ‫ازکتیبه‬)
1‫تعداد‬ ‫که‬ ‫پژوهشی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫شامل‬ ‫قفسه‬82‫پژوهشی‬ ‫طرح‬
‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫زنان‬ ‫حوزه‬ ‫در‬
2‫میباشد‬ ‫پژوهشی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مجله‬.
‫حضرت‬ ‫ازجمله‬ ‫زنان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬
‫و‬ ‫مریم‬ ‫و‬ ‫خدیجه‬ ‫و‬ ‫فاطمه‬...‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫مردم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
4 5834834387262244201
4 5834834387262244201
‫روزه‬ ‫یک‬ ‫عضویت‬ ‫نحوه‬
‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬ ‫درکتابخانه‬ ‫روزه‬ ‫یک‬ ‫عضویت‬ ‫شرایط‬:
-1‫کارت‬ ‫ارائه‬ ‫بودن‬ ‫دانشجو‬ ‫درصورت‬
‫دانشجویی‬
-2‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫ارائه‬ ‫نباشد‬ ‫دانشجو‬ ‫اگر‬
-3‫معرفی‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ارگانی‬ ‫از‬ ‫نامه‬ ‫معرفی‬
‫است‬ ‫شده‬.
-4‫عضویت‬ ‫فرم‬ ‫پرکردن‬
‫دائم‬ ‫عضویت‬
‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬ ‫درکتابخانه‬ ‫دائم‬ ‫عضویت‬ ‫شرایط‬:
-1‫باشد‬ ‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬ ‫کارشناس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫عضو‬
-2‫کارگزینی‬ ‫حکم‬ ‫کپی‬
-3‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫کپی‬
-43×‫عکس‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬4
-5‫عضویت‬ ‫فرم‬ ‫پرکردن‬
-6‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬1000‫تومان‬
‫عضویت‬
‫عضویت‬
‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬ ‫اساتید‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫کتاب‬ ‫امانت‬
‫کتاب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اجازه‬ ‫کتابخانه‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫مراجعان‬ ‫دیگر‬
‫دارند‬ ‫را‬.
‫کتابخانه‬ ‫درباره‬
‫بندی‬ ‫رده‬ ‫نوع‬:‫کنگره‬/‫شده‬ ‫چیده‬ ‫موضوعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬
‫است‬.
‫مخزن‬ ‫نوع‬:‫بسته‬ ‫قفسه‬
‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬:‫سیمرغ‬
‫موجود‬ ‫منابع‬:‫زنان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاب‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫آماری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬
‫منابع‬ ‫تعداد‬:4500،‫فارسی‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬500،‫التین‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
5000‫التین‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬
‫منبع‬ ‫نوع‬:‫الکترونیکی‬ ‫و‬ ‫چاپی‬
‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫تهیه‬ ‫بودجه‬.
4 5834834387262244201
‫سیمرغ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ ‫اموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬
‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬
،‫شناسی‬ ‫پزشکی،جامعه‬ ‫زیست‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫بروزترین‬
‫قابل‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫فلسفه‬ ،‫روانشناسی‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ورود‬ ‫رمز‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫پژوهشگران‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬
‫صورت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قبال‬ ‫کتابخانه‬ ‫کتابدار‬ ‫از‬ ‫حضوری‬24
‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ساعته‬.
‫این‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫بیست‬ ‫همچنین‬
‫شام‬ ‫فقط‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬‫کتاب‬ ‫ل‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫التین‬ ‫های‬.
‫دکترای‬ ‫دانشجویان‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫ازهیات‬ ‫پژوهشکده‬ ‫کتابخانه‬ ‫نیازسنجی‬
‫زنان‬ ‫مطالعات‬ ‫رشته‬/‫دراسالم‬ ‫زن‬ ‫حقوق‬/‫شناسی‬ ‫جامعه‬/‫پژوهشگری‬
‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬ ‫اجتماعی‬ ‫علوم‬.
‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬
‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫تخصص‬ ‫با‬ ‫زنان‬ ‫مسائل‬ ‫پژوهشگران‬ ‫و‬ ‫اساتید‬
‫ها‬ ‫استان‬ ‫ودیگر‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬.
‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کتابدار‬ ‫یک‬.
‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫با‬ ‫زاده‬ ‫فتاح‬ ‫هانیه‬‫کتابداری‬
www.hwrc@alzahra.ac.ir
‫کتابخانه‬ ‫کارمند‬ ‫معرفی‬
‫ارتباطی‬ ‫راه‬
‫آدرس‬:‫تهران‬-‫ونک‬ ‫خیابان‬ ‫انتهای‬-‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬-‫ساختمان‬
‫خوارزمی‬-‫طبقه‬6-‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬
‫تلفن‬:88049809
‫دورنگار‬:88058926
‫پست‬‫الکترونیکی‬:
www.wrc@alzahra.ac.ir
4 5834834387262244201
1 von 21

Recomendados

Emam.ali von
Emam.aliEmam.ali
Emam.aliatefehafkar
21 views16 Folien
Baran sharafi von
Baran sharafiBaran sharafi
Baran sharafifatemenami1
48 views16 Folien
Special_services_for _ housewives خدمات_فرانهادی_خانم‌های_خانه‌دار.pptx von
Special_services_for _ housewives خدمات_فرانهادی_خانم‌های_خانه‌دار.pptxSpecial_services_for _ housewives خدمات_فرانهادی_خانم‌های_خانه‌دار.pptx
Special_services_for _ housewives خدمات_فرانهادی_خانم‌های_خانه‌دار.pptxDonyaBaradaran
13 views14 Folien
It library[1] von
It library[1]It library[1]
It library[1]marziehkhosravani
44 views12 Folien
Free ppt22-ghalamo (2) von
Free ppt22-ghalamo (2)Free ppt22-ghalamo (2)
Free ppt22-ghalamo (2)marzinouri
57 views20 Folien
Institute of endocrinology and metabolism von
Institute of endocrinology and metabolismInstitute of endocrinology and metabolism
Institute of endocrinology and metabolismZAHRAMAHALATI
61 views18 Folien

Más contenido relacionado

Similar a 4 5834834387262244201

ketabkhane Pajoheshkade hoghogh von
ketabkhane Pajoheshkade hoghoghketabkhane Pajoheshkade hoghogh
ketabkhane Pajoheshkade hoghoghNegarEslamifard
31 views13 Folien
Art library von
Art libraryArt library
Art librarynegargolestani97
62 views23 Folien
Library of basic science research institute von
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research instituteNekoAtarzade
47 views36 Folien
Library of basic science research institute von
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research instituteNekoAtarzade
26 views36 Folien
معضل فرهنگی کمبود مطالعه von
معضل فرهنگی کمبود مطالعهمعضل فرهنگی کمبود مطالعه
معضل فرهنگی کمبود مطالعهRafiuddin Najam
683 views73 Folien
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapy von
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapyخدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapy
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapyRahaShokri
37 views18 Folien

Similar a 4 5834834387262244201(20)

Library of basic science research institute von NekoAtarzade
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research institute
NekoAtarzade47 views
Library of basic science research institute von NekoAtarzade
Library of basic science research instituteLibrary of basic science research institute
Library of basic science research institute
NekoAtarzade26 views
معضل فرهنگی کمبود مطالعه von Rafiuddin Najam
معضل فرهنگی کمبود مطالعهمعضل فرهنگی کمبود مطالعه
معضل فرهنگی کمبود مطالعه
Rafiuddin Najam683 views
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapy von RahaShokri
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapyخدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapy
خدمات فرانهادی کانون اصلاح و تربیت_Frequency services of the reform and therapy
RahaShokri37 views
بیان مسئله در نوشتن پروپوزال von AryaazInstitute
بیان مسئله در نوشتن پروپوزالبیان مسئله در نوشتن پروپوزال
بیان مسئله در نوشتن پروپوزال
AryaazInstitute33 views
Segmented professions von zahra_mhdn
Segmented professionsSegmented professions
Segmented professions
zahra_mhdn54 views
Farhangestane honar von Mehrnaz_re
Farhangestane honarFarhangestane honar
Farhangestane honar
Mehrnaz_re31 views
Library of ministry of communications and information technology von rominagholami
Library of ministry of communications and information technologyLibrary of ministry of communications and information technology
Library of ministry of communications and information technology
rominagholami72 views
پایگاه اطلاعات کتابخانه انجمن الهیات آمریکا von ghasem omidali
پایگاه اطلاعات کتابخانه انجمن الهیات آمریکاپایگاه اطلاعات کتابخانه انجمن الهیات آمریکا
پایگاه اطلاعات کتابخانه انجمن الهیات آمریکا
ghasem omidali67 views
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnology von mohadasfatemipour
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnologyLibrary of the national institute of genetic engineering and biotechnology
Library of the national institute of genetic engineering and biotechnology
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان von ssuser9a6673
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان
خدمات فرانهادی برای کودکان و نوجوانان
ssuser9a667370 views
Bime presentation von kazemii
Bime presentationBime presentation
Bime presentation
kazemii39 views
کتابخانه پژوهشکده بیمه von zahrakazemiatu
کتابخانه پژوهشکده بیمهکتابخانه پژوهشکده بیمه
کتابخانه پژوهشکده بیمه
zahrakazemiatu125 views

4 5834834387262244201

 • 2. ‫زاده‬ ‫میرزاعبدهللا‬ ‫هاجر‬ ‫شناسی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫کارشناسی‬ ‫دانشجوی‬ ‫طباطبایی‬ ‫عالمه‬ ‫دانشگاه‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫درس‬ ‫پاکدامن‬ ‫مریم‬ ‫استاد‬ ‫پاییز‬97
 • 3. ‫تاریخچه‬ ‫علمی‬ ‫مرکز‬ ‫اولین‬ ‫الزهرا‬ ‫دردانشگاه‬ ‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬- ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫قطعی‬ ‫موافقت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پژوهشی‬ ‫تحقیقات‬ ‫سازماندهی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تاسسیس‬ ‫فناوری‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ ‫های‬ ‫راهبرد‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫ِل‬‫ا‬‫مس‬ ‫پیرامون‬ ‫درتاریخ‬ ‫آنان‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫مسایل‬1377/2/1‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫است‬ ‫کرده‬.
 • 4. ‫از‬ ‫اسالمی‬ ‫ارزشهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫زنان‬ ‫مطلوب‬ ‫وضعیت‬ ‫تبیین‬ ‫و‬ ‫بنیادی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫طریق‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ‫شناخت‬ ،‫کاربردی‬ ‫رفع‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫عملی‬ ‫و‬ ‫اصولی‬ ‫های‬ ‫راهکار‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫جایگاه‬ ‫ارتقا‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫زمینه‬ ‫آوردن‬ ‫تنگناها،فراهم‬ ،‫موانع‬ ‫است‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫نیز‬ ‫زن‬.
 • 5. ‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬ ‫کتابخانه‬ ‫معرفی‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ،‫اجتماعی‬ ‫نهاد‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫زنان‬ ‫تخصصی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫پژوهشگران‬ ،‫دانشجویان‬ ،‫اساتید‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫خدمت‬..‫در‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫زنان‬ ‫حوزه‬. ‫دانشگاه‬ ‫خوارزمی‬ ‫ساختمان‬ ‫ششم‬ ‫طبقه‬ ‫در‬ ‫واقع‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫سال‬ ‫پاییز‬ ‫در‬ ‫الزهرا‬1381‫تقریبی‬ ‫مساحت‬ ‫با‬120‫متر‬ ‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫مربع‬.
 • 6. ‫کتابخانه‬ ‫وظایف‬ ‫شرح‬ 1.‫جدید‬ ‫عضو‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ • 2.‫سند‬ ‫دهی‬ ‫امانت‬ • 3.‫دستی‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ • 4.‫اتوماسیونی‬ ‫حساب‬ ‫تسویه‬ • 5.‫خریدکتاب‬ • 6.‫نویسی‬ ‫فهرست‬ • 7.‫خوانی‬ ‫رف‬ • 8.‫مرجع‬ ‫مشاوره‬ • 9.‫تعمیرکتاب‬ • 10‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫از‬ ‫بازدید‬ • 11.‫منابع‬ ‫سازی‬ ‫اماده‬ • 12.‫درقفسه‬ ‫سندبرگشتی‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ • 13.‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫سایرامور‬
 • 7. ‫کتابخانه‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫فضای‬ ‫در‬3‫سرچ‬ ‫برای‬ ‫کامپیوتری‬ ‫سیستم‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫کتاب‬. ‫دارای‬ ‫همچنین‬3‫و‬ ‫میز‬30‫پژوهشی‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫صندلی‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬ ‫قفسه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫تحقیقی‬ ‫و‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫التین‬ ‫و‬ ‫فارسی‬ ‫تخصصی‬(27‫و‬ ‫فارسی‬ ‫کتاب‬ ‫قفسه‬ 3‫التین‬ ‫کتاب‬ ‫قفسه‬)‫تخصصی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫ازجمله‬ ‫باشد‬ ‫می‬. Spss/pls/nvivo/amos
 • 8. ‫کتابخانه‬ ‫های‬ ‫موجودی‬ ‫شامل‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫قبل‬ ‫اسالید‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬: 3‫تخصصی‬ ‫مرجع‬ ‫کتاب‬ ‫قفسه‬ 4‫تخصصی‬ ‫نشریات‬ ‫قفسه‬ ‫ازجمله‬ ‫ها‬ ‫فرهنگنامه‬(‫وجهان‬ ‫ایران‬ ‫زنان‬ ‫فرهنگنامه‬)‫و‬(‫زن‬ ‫تاریخ‬ ‫تا‬ ‫ازکتیبه‬) 1‫تعداد‬ ‫که‬ ‫پژوهشی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫شامل‬ ‫قفسه‬82‫پژوهشی‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫زنان‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ 2‫میباشد‬ ‫پژوهشی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫مجله‬. ‫حضرت‬ ‫ازجمله‬ ‫زنان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫کتاب‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫مریم‬ ‫و‬ ‫خدیجه‬ ‫و‬ ‫فاطمه‬...‫میدهد‬ ‫قرار‬ ‫مردم‬ ‫اختیار‬ ‫در‬
 • 11. ‫روزه‬ ‫یک‬ ‫عضویت‬ ‫نحوه‬ ‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬ ‫درکتابخانه‬ ‫روزه‬ ‫یک‬ ‫عضویت‬ ‫شرایط‬: -1‫کارت‬ ‫ارائه‬ ‫بودن‬ ‫دانشجو‬ ‫درصورت‬ ‫دانشجویی‬ -2‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫ارائه‬ ‫نباشد‬ ‫دانشجو‬ ‫اگر‬ -3‫معرفی‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ارگانی‬ ‫از‬ ‫نامه‬ ‫معرفی‬ ‫است‬ ‫شده‬. -4‫عضویت‬ ‫فرم‬ ‫پرکردن‬
 • 12. ‫دائم‬ ‫عضویت‬ ‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬ ‫درکتابخانه‬ ‫دائم‬ ‫عضویت‬ ‫شرایط‬: -1‫باشد‬ ‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬ ‫کارشناس‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬ ‫عضو‬ -2‫کارگزینی‬ ‫حکم‬ ‫کپی‬ -3‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫کپی‬ -43×‫عکس‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬4 -5‫عضویت‬ ‫فرم‬ ‫پرکردن‬ -6‫مبلغ‬ ‫پرداخت‬1000‫تومان‬
 • 14. ‫عضویت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬ ‫اساتید‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫کتاب‬ ‫امانت‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اجازه‬ ‫کتابخانه‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫مراجعان‬ ‫دیگر‬ ‫دارند‬ ‫را‬.
 • 15. ‫کتابخانه‬ ‫درباره‬ ‫بندی‬ ‫رده‬ ‫نوع‬:‫کنگره‬/‫شده‬ ‫چیده‬ ‫موضوعی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫است‬. ‫مخزن‬ ‫نوع‬:‫بسته‬ ‫قفسه‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬:‫سیمرغ‬ ‫موجود‬ ‫منابع‬:‫زنان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هاب‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫آماری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫منابع‬ ‫تعداد‬:4500،‫فارسی‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬500،‫التین‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ 5000‫التین‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫منبع‬ ‫نوع‬:‫الکترونیکی‬ ‫و‬ ‫چاپی‬ ‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫تهیه‬ ‫بودجه‬.
 • 17. ‫سیمرغ‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راهنمای‬ ‫اموزشی‬ ‫های‬ ‫کارگاه‬
 • 18. ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ ،‫شناسی‬ ‫پزشکی،جامعه‬ ‫زیست‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫بروزترین‬ ‫قابل‬ ‫مرکز‬ ‫این‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ ‫در‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫فلسفه‬ ،‫روانشناسی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ورود‬ ‫رمز‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫پژوهشگران‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دسترس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫اند‬ ‫گرفته‬ ‫قبال‬ ‫کتابخانه‬ ‫کتابدار‬ ‫از‬ ‫حضوری‬24 ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ساعته‬. ‫این‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫بیست‬ ‫همچنین‬ ‫شام‬ ‫فقط‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫دیجیتال‬ ‫کتابخانه‬‫کتاب‬ ‫ل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫التین‬ ‫های‬. ‫دکترای‬ ‫دانشجویان‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫ازهیات‬ ‫پژوهشکده‬ ‫کتابخانه‬ ‫نیازسنجی‬ ‫زنان‬ ‫مطالعات‬ ‫رشته‬/‫دراسالم‬ ‫زن‬ ‫حقوق‬/‫شناسی‬ ‫جامعه‬/‫پژوهشگری‬ ‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬ ‫اجتماعی‬ ‫علوم‬.
 • 19. ‫کنندگان‬ ‫مراجعه‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫تخصص‬ ‫با‬ ‫زنان‬ ‫مسائل‬ ‫پژوهشگران‬ ‫و‬ ‫اساتید‬ ‫ها‬ ‫استان‬ ‫ودیگر‬ ‫ها‬ ‫دانشگاه‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مشغول‬ ‫کتابخانه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کتابدار‬ ‫یک‬. ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫مدرک‬ ‫با‬ ‫زاده‬ ‫فتاح‬ ‫هانیه‬‫کتابداری‬ www.hwrc@alzahra.ac.ir ‫کتابخانه‬ ‫کارمند‬ ‫معرفی‬
 • 20. ‫ارتباطی‬ ‫راه‬ ‫آدرس‬:‫تهران‬-‫ونک‬ ‫خیابان‬ ‫انتهای‬-‫الزهرا‬ ‫دانشگاه‬-‫ساختمان‬ ‫خوارزمی‬-‫طبقه‬6-‫زنان‬ ‫پژوهشکده‬ ‫تلفن‬:88049809 ‫دورنگار‬:88058926 ‫پست‬‫الکترونیکی‬: www.wrc@alzahra.ac.ir