Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

The ANT

261 Aufrufe

Veröffentlicht am

The ANT

 1. 1. or
 2. 2. ‫شد‬ ‫می‬ ‫حاضر‬ ‫سرکار‬ ‫زود‬ ‫صبح‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کوچکی‬ ‫مورچه‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫بلفاصله‬ ‫و‬.
 3. 3. ‫کارش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫زیادی‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫خیلی‬ ‫مورچه‬ ‫بود‬ ‫راضی‬.
 4. 4. ( )‫از‬ ‫شیر‬ ‫جنگل‬ ‫سلطان‬ ‫بدون‬ ‫که‬ ‫مورچه‬ ‫فعالیت‬ ،‫کرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫رئیس‬ ‫بود‬ ‫متعجب‬.
 5. 5. ‫مورچه‬ ‫اگر‬ ‫کرد‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫شیر‬ ‫این‬ ‫نظارت‬ ‫بدون‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫به‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تولید‬ ‫همه‬ ‫داشته‬ ‫رئیسی‬ ‫اگر‬ ‫مسلم‬ ‫طور‬ ‫خواهد‬ ‫بیشتری‬ ‫تولید‬ ،‫باشد‬ ‫داشت‬.
 6. 6. ‫را‬ ‫سوسک‬ ‫یک‬ ‫شیر‬ ‫بنابراین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫ریاست‬ ‫تجربه‬ ‫که‬ ‫مشهور‬ ‫خوب‬ ‫گزارشات‬ ‫نوشتن‬ ‫مورچه‬ ‫رئیس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫بود‬ ‫کرد‬ ‫استخدام‬.
 7. 7. ‫خود‬ ‫اقدام‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫سوسک‬ ‫ساعت‬ ‫مورچه‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫کرد‬ ‫نصب‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬.
 8. 8. ‫نیاز‬ ‫همکاری‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫سوسک‬ ‫بنویسد‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫گزارشات‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫کند‬ ‫تایپ‬ ‫و‬...
 9. 9. ... ‫و‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬ ‫سوسک‬ ‫و‬ ‫بایگانی‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫یک‬ ‫ها‬ ‫تلفن‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫کرد‬ ‫استخدام‬ ‫عنکبوت‬.
 10. 10. ‫سوسک‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫شیر‬ ‫که‬ ‫خواست‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫راضی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫تولیدی‬ ‫رشد‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫نرخ‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫مورچه‬ ‫توسط‬ .‫شیر‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫استفاده‬ ،‫گیرد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نمودار‬ ‫این‬ ‫بتواند‬ ‫جنگل‬ ‫مدیران‬ ‫مجمع‬ ‫به‬ ‫گزارش‬ ‫برد‬ ‫کار‬ ‫به‬.
 11. 11. ‫لیزری‬ ‫پرینتر‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫امور‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫سوسک‬ ‫کرد‬ ‫خریداری‬...
 12. 12. ... ‫اداره‬ ‫برای‬ ‫سوسوک‬ ‫تکنولوژی‬ ‫واحد‬ ‫نیز‬ ‫زنبور‬ ‫یک‬ ‫اطلعات‬ ‫کرد‬ ‫استخدام‬.
 13. 13. ‫احساس‬ ‫کارش‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫فعال‬ ‫بسیار‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫مورچه‬ ‫که‬ ‫متعددی‬ ‫جلسات‬ ‫و‬ ‫اداری‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫کاغذ‬ ،‫کرد‬ ‫می‬ ‫آرامش‬ ‫نداشت‬ ‫دوست‬ ‫گرفت‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫وقت‬.
 14. 14. ‫فردی‬ ‫که‬ ‫رسید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫شیر‬ ‫واحدی‬ ‫داخلی‬ ‫مدیر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ،‫کرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مورچه‬ ‫که‬ ‫گمارد‬ ‫بکار‬.
 15. 15. .‫کار‬ ‫اولین‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫ملخ‬ ‫به‬ ‫پست‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫صندلی‬ ‫و‬ ‫فرش‬ ‫یک‬ ‫خریداری‬ ‫ملخ‬ ‫بود‬ ‫کارش‬.
 16. 16. ‫نیاز‬ ‫کارمند‬ ‫و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫ملخ‬ ‫خودش‬ ‫قبلی‬ ‫اداره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫آورد‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬...
 17. 17. ،‫کرد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫مورچه‬ ‫که‬ ‫محیطی‬ ‫تبدیل‬ ‫نشاط‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫فاقد‬ ‫مکانی‬ ‫به‬ ‫حال‬ .‫و‬ ‫خندید‬ ‫نمی‬ ‫کس‬ ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫بودند‬ ‫نگران‬ ‫و‬ ‫غمگین‬ ‫همه‬.
 18. 18. ‫شیر‬ ‫ملخ‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫قانع‬ ‫را‬ ‫دارند‬ ‫هواشناسی‬ ‫مطالعات‬.
 19. 19. ‫های‬ ‫گزارش‬ ‫مطالعه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫متوجه‬ ‫شیر‬ ‫رسیده‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫مورچه‬ ‫تولیدات‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫قبل‬.
 20. 20. ‫با‬ ‫جغد‬ ‫یک‬ ‫شیر‬ ‫بنابراین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پرستیژ‬ ‫استخدام‬ ‫عالی‬ ‫مشاور‬ ‫داد‬ ‫ماموریت‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ،‫کرده‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫امور‬ ‫تا‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫مشکلت‬ ‫نماید‬ ‫ارائه‬ ‫حل‬.
 21. 21. ‫صرف‬ ‫وقت‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫جغد‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫گزارشی‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫تهیه‬ ‫جلد‬ ‫مشکلت‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫است‬ ‫کارمند‬ ‫زیاد‬ ‫تعداد‬.
 22. 22. ‫بود؟‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫اخراج‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫اولین‬ ‫شیر‬ ‫زنید‬ ‫می‬ ‫حدس‬
 23. 23. ‫مورچه‬ ‫البته‬ ”‫نداشت‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫انگیزه‬ ‫دیگر‬ ‫مورچه‬ ‫زیرا‬.“

×