ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM
KALİTE YÖNETİMİ
UYGULAMALARIYLA ARASINDA
Kİ İLİŞKİSİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
OTEL İŞLETMECİLİĞİ
Selma AYDIN
Yrd.Doç.Dr.Cihan Sezer GÜNAYDIN
2015-İstanbul
Bu çalışmada önce kalite ve toplam kalite yönetimi
tanımlanarak, Japon yönetim felsefesi
“Kaizen”(sürekli iyileştirme) modeli üzerinden
TKY’nin amacı, ilkeleri incelenecek, sonrasında
TKY’nin örgüt içindeki yeri ve işlevi ele alınacaktır.
Çalışmanın yöntemi literatür araştırması ve ikincil
kaynakların değerlendirilmesine dayanmaktadır.
Çalışma TKY’nin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi
için örgüt kültürünün önemini ortaya koymaktadır.
Anahtar kelimeler : kalite, toplam kalite yönetimi,
kaizen, örgüt kültürü
KALİTENİN TANIMI
Sınırlı yorumuyla kalite ürünlerin
kalitesidir. Geniş yorumuyla ise kalite,
işin kalitesi, sürecin kalitesi, iş
bölümünün kalitesi, insanların
kalitesi, çalışanların, mühendislerin,
yöneticilerin, icracıların, sistemin
kalitesi, şirketin kalitesi, hedeflerin
kalitesi vs. dir. (Ishakawa, 1985: 44)
Kalite her şeyden önce bir yönetim
felsefesidir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
 TKY değişim demektir. Kararların tüm
çalışanlar tarafından alındığı ve izlendiği bir
süreçtir. Bu süreçte, tepe yönetimin ve
çalışanların bu felsefeye inanması ve
işletmede kalite kültürünün oluşturulması
gerekmektedir. Ayrıca, TKY ilkelerinin tüm
çalışanlar tarafından benimsenmesi ve bu
sürecin işletmenin faaliyetlerini geliştirecek
tarzda planlanması gereklidir (Yalçın, 2007).
 TKY uygulamaları 1980’li yıllardan sonra
Japonya’da, ülkemizde ise 1990’lı yıllardan bu
yana TÜSİAD ve KALDER öncülüğünde
uygulanmaya başlanmıştır.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN AMACI
Toplam kalite yönetiminin temel amacı, kalite
yönetimi faaliyetlerinin kuruluş içinde
kuruluşun bütününe ilişkin kaliteyi sağlamaya
yönelik olarak yapılmasıdır.
Farklı bir yaklaşımla toplam kalite yönetiminin
amacı rekabette yarışı kazanmaktır.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ
 Deming’in kalite yönetiminin
temellerini oluşturan önemli bir araç
olarak değerlendirdiği en önemli
unsurlar şunlardır:
a.)Müşteri Odaklılık
b.) Kaizen (Sürekli iyileştirme)
c.)Tüm çalışanların katılımı
a-) Müşteri Odaklılık
Kalitenin tek değerlendiricisi müşteridir.
Hiçbir başarı, müşterilerin satın aldıkları
ürünlere veya gördükleri hizmetlere
ilişkin olarak ne düşündüklerini tespit
eden bir kuruluşun başarısından daha
önemli olamaz.
b-) Kaizen (Sürekli İyileştirme)
 5N +1K analizi Ne,
Nerede, Neden, Ne
Zaman, Nasıl ve
Kim soruların baş
harflerinden ismini
almıştır. Aynı
zamanda 5W+1H
analizi olarak da
geçer.
c.) Tüm çalışanların katılımı
Kalite çemberleri, çalışanların yaptıkları
işle ilgili çeşitli problemlerin kaynaklarını
ve sebeplerini, birlikte çalışarak ve
periyodik toplantılar yaparak araştıran,
bulan, çözen ve tepe yönetimine rapor
eden, gönüllü kişilerden oluşan bir
gruptur (Dinçer, 2007: 182).
Örgüt kültürünün bazı tanımları;
 “Burada işler böyle yürür” diye tanımlanan her şey,
 Bir örgüt içinde oluşmuş, paylaşılan inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış
kalıpları,
 Bir örgütteki insanların, çevresel koşullara uyumu ve içsel bütünleşmeyi
sağlamak üzere yarattıkları, geliştirdikleri ve geçerli olduğu anlaşıldığında da yeni
aktardıkları değer ve davranış biçimleri,
 Bir toplumda, grup ya da örgütte paylaşılan tutum, davranış, alışkanlık, ilkeler
ve benzeri mantıksal ve duygusal özelliklerin tümü,
 İnsan ve çevresiyle ilgili her şey,
 İnsanların dünyaya bakış açısını, olayları ve bireyleri algılama biçimini belirleyen
örgütsel olgu şeklinde sıralanabilir.
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ
İŞLEVİ
 Kilmann ve diğerleri (1988) örgüt kültürünü bir grubun üyelerini birbirine
bağlayan ve grup üyelerince paylaşılan normlar, tutumlar, beklentiler,
inançlar, sayıtlılar, değerler, ideolojiler ve felsefeler olarak
tanımlamaktadırlar. İşletmedeki “örgütsel davranıs” isletme kültürünün
göstergesidir. (Koçel, s.31)
Diğer bir tanıma göre örgüt kültürü;
Edgar Schein, örgütleri buzdağlarına benzeten, görünen ve
görünmeyen iki boyutlu bir modelden söz etmektedir
 Örgüt kültürünün görünen ve görünmeyen
iki boyutu vardır. (Buono ve diğ., 1985; Schein,
1992; Smircich,1983)Örgüt kültürünün gözle
görünen boyutu semboller, sloganlar, törenler,
özel giysiler ve benzeri somut unsurları içerir.
Bunların bireyler taraından algılanması
kullanımı ile mümkündür. Bir organizasyonun
üyesi olan herkes bir anlamda zorunlu olarak
bu unsurları benimser ve uygular.
 Örgüt kültürünün bireyler tarafından
anlaşılması ve algılanması güç olan boyutu ise
gözle görülemeyen unsurları kapsar. Değerler,
olaylara ve insanlara yaklaşım, yönetim
anlayışı ve benzeri konuların bireylerce
öğrenilmesi, güç ve uzun bir süreç gerektirir. Edgar Schein Örgüt Kültürü Modeli Görseli : T.C. Anadolu
Üniversitesi Yayını No: 2847- Açıköğretim Fakültesi Yayını No:
1804- Örgütsel Davranış Ders Kitabı, 4.Ünite Örgüt Kültürü, s. 91
Kültürün ögelerini, semboller ve davranışlar, değerler
ve sayıltılar olarak üç başlık altında ele almak
mümkündür. (Schein, 1984; 1992).
Ouchi’nin Z Teorisi Örgüt Kültürü Modeli
 Ouchi, Amerikan firmalarının yönetim uygulamalarına Tip A (American), Japon firmalarının
uygulamalarına ise Tip J (Japanese) tanımlaması getirerek, bu anlamda Japonların
başarılarının temelinde, firmaların sahip olduğu örgüt kültürlerinin bir etken olduğunu ifade
etmiştir (Rollinson ve Broadfield, 2002). Buradan hareketle Amerikan firmalarının Japonlarla
rekabette başarılı olabilmelerini sağlamak üzere, A ve J tipi kültürlerin birleştirilmesiyle “Z
Teorisini” ortaya koymuştur. Son grupta yer alan Z Tipi Amerikan şirketleri, hem Japonya’da
hem de ABD’de başarılı olmuş şirketlerdir.
Örgüt Kültürünün Boyutları. Örgüt kültürünün tanımlanıp ölçülmesinde, belirlenmesinde esas
olan 10 boyuttan söz edilmektedir. Bunlar; (Dinçer, 1996; Akıncı, 1998);
 1. Bireysel özerklik:Örgüt çalışanlarının sahip
olduğu özgürlük ve sorumluluk derecesidir.
 2. Risk toleransı:Çalışanların girişimci, yaratıcı ve
risk almaya açık bir biçimde teşvik edilme
derecesidir.
 3. Yön:Örgütün çalışanlarına verdiği açık hedefler
ve kendilerinden beklenilen performans
derecesidir.
 4. Bütünleşme:Örgüt birimlerinin birlikte
eşgüdümlü olarak çalışmaya teşvik edilmeleridir.
 5. Yönetim desteği:Örgüt içinde üstlerin astlarına
sağladığı açık iletişim, yardım ve desteğin
derecesidir.
 6. Kontrol:Örgütte geçerli olan kural ve
yönetmeliklerin sayısı ve çalışanların davranışlarını
kontrol etmek üzere yapılan denetimlerinin
sayısıdır.
 7. Kimlik:Çalışanların örgütü bir bütün halde
görme ve tanımlarının derecesidir.
 8. Ödül Sistemi:Nesnel olarak belirlenmiş
ölçütlere göre verilen ödüllerin derecesidir.
 9. Fikir ayrılıklarına verilen tolerans:Örgütte
çalışanların düşünce ayrılıklarından
kaynaklanan çatışmaların ne kadarının
tolere edildiği ve çalışanlara verilen açık
eleştiri ve mücadele etme derecesidir.
 10. İletişim modelleri:Örgütsel iletişimin,
resmi otorite ve hiyerarşiyle ne kadarının
sınırlandırıldığının derecesidir.
Bu boyutları bir araya getirdiğimizde, örgüt kültürünün bir resmi ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifade
ile, bu boyutların toplamı örgütün kültürünü oluşturmaktadır. Örgüt kültürünün yukarıda belirtilen
boyutları, örgütte işlerin nasıl yapıldığına ve bireylerden neler beklenildiğine ilişkin bir temel
oluşturmaktadır.
 Bir örgütte TKY uygulanabilmesi için kabul edilmiş ve benimsenmiş bir
örgüt kültürüne ihtiyaç vardır. Bu bağlamda örgüt, sürekli değişim ve
gelişmeyi esas alan ve etkin bir öğrenme bilincine sahip bir yapıya
bürünmelidir (Okçu, 2008). TKY felsefesinin bir örgütte başarıyla
uygulanabilmesi için, örgüt kültüründe değişim yapılması gerekmektedir.
TKY’nin en önemli hedefi örgütlerde bir kültür değişimi ortaya
koyabilmesidir.
 TKY anlayışının özünde, örgütte çalışan bütün insanların kalite kültürünü
bir yaşam biçimi olarak kabul etmeleri, sindirmeleri ve gönüllü olarak bu
çabaya katılmaları vardır. Bu durum, örgütlerde çalışan insanların tutum,
değer ve inançlarını öğrenip yavaş yavaş örgüt kültürünü oluşturmasını
sağlayacaktır (Parlak, 2004). Etkin bir örgüt kültürünü sahip olmayan
örgütlerde, çalışanlar gelenekçi, değişim ve yenilik istemeyen bir yapıya
sahip olabilmektedir. Bu tür bir yapı, sürekli gelişmeyi ve eğitimin
sürekliliğini esas alan TKY’nin uygulamalarını başarısız kılabilmektedir
(Terzibaş, 2006)
TKY’ nin başarısında kilit rol oynayan ve bir örgütün TKY’ nin
uygulanması ile ilgili olarak temelde yapması gerekenler şu şekilde
sıralanabilir (Akşehirli, 2009);
 TKY’de görünür biçimde yer almak,
 Örgüt içerisinde paylaşılmış bir görev anlayışı ve vizyon ortaya koymak,
 Tutarlı bir Toplam Kalite kültürü oluşturmak,
 Çalışanları TKY konusunda yetkilendirmek,
 Bireylerin ve grupların çabalarını ve başarılarını zamanında tanımak ve takdir
etmek,
 Gerekli kaynak ve yardımı sağlayarak TKY uygulamalarını desteklemek,
 Müşteri ve tedarikçilerle sürekli ilişki içerisinde bulunmak.
 Öğrenen bir örgüt ortaya koymak
Rungtusanatham ve diğ., (2003) TKY uygulamalarının başarılı olabilmesi için
Deming’in ortaya koyduğu faktörlerin temel alınması gerektiğini belirtmektedir.
Ülkemizde örgütlerin TKY’ne geçiş sürecinde karşılaştıkları
sorunlar;
Üst kademenin verdiği sözde destek, örgütün misyonu,
vizyonu ve politikasını belirleme sürecinde yönetimin az
destek vermesi, TKY sistemini uygulamak için gerekli
eğitilmiş insan kaynağının yetersiz olması, TKY sisteminin
uygulamaya geçmesine yönelik orta kademe
direnç göstermeleri, kalite sisteminin temelini oluşturan
prosedürlerin, yönetmeliklerin ve talimatların düzgün bir
şekilde veya uygun yazılmaması, iç denetim sisteminde
birimlerin birbirini denetlemesinin klasik örgüt yapısına
düşmesi şeklinde sıralanabilir (Aykaç ve Özer, 2006).
KAYNAKLAR
 YILDIZ, G., & MESCİ, M. (2015). TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BAŞARISINDA ROL OYNAYAN KİLİT
FAKTÖRLER. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(27). ulakbim.gov.tr alanından. 07.11.15
 Kaizen sürekli iyileştirme-Deming Döngüsü görseli : Toplam kalite yönetimi eğitim sunumu. Kalder-
O.Vehbi Uçar (Eğitim Uzmanı) http://www.slideshare.net/eibsunum/toplam-kalite-ynetimi-eitimi-sunum-
notlar alanından 07.11.15
 Edgar Schein Örgüt Kültürü Modeli Görseli : T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2847- Açıköğretim
Fakültesi Yayını No: 1804- Örgütsel Davranış Ders Kitabı, 4.Ünite Örgüt Kültürü, s. 91, 92.
 Oushi Örgüt Kültürü Modeli : T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2847- Açıköğretim Fakültesi Yayını No:
1804- Örgütsel Davranış Ders Kitabı, 4.Ünite Örgüt Kültürü, s.103.
 Gizir, S. (2008). Örgütsel değişim sürecinde örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme. Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 4(2). ulakbim.gov.tr alanından. 07.11.15
 Ali, C. A. N. (2008). Örgüt Kültürünün Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına
Uygunluğunun Testine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, Y.2008, C.13, S.3 s.293-307, sdu.edu.tr alanından 07.11.15
 Gülova, A. A., & Demirsoy, Ö. (2012). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü
Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 3(3), 49-76.
berjournal.com alanından 07.11.15
 Akdağ, M. (2005). Toplam Kalite Yönetimi ve Örgüt İçindeki Yeri. Selçuk İletişim, 4(1), 159-170. Erişim
01.11.15
 Alkış, H., & Temizkan, V. (2012). KOBİ’LERİN YÖNETSEL SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE JAPON YÖNETİM
SİSTEMİNİN ROLÜ. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1). karabuk.edu.tr alanından
07.11.15
 GÜÇLÜ, Nezahat. "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ." manas.edu.kg alanından. Erişim 12.11.15
1 von 19

Recomendados

örgütsel vatandaşlık davranışı von
örgütsel vatandaşlık davranışı örgütsel vatandaşlık davranışı
örgütsel vatandaşlık davranışı OZDEN OZLÜ
13.8K views62 Folien
Farklılıkların Yönetimi von
Farklılıkların YönetimiFarklılıkların Yönetimi
Farklılıkların Yönetimiİsmet Barutcugil
11.3K views30 Folien
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim) von
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)
Yönetim Teorilerine Bakış (Klasik Yönetim, Neoklasik Yönetim)Salih GÜMÜŞ
187.9K views44 Folien
toplam kalite yonetimi ve kultur von
toplam kalite yonetimi ve kulturtoplam kalite yonetimi ve kultur
toplam kalite yonetimi ve kulturrhayan82
1.2K views16 Folien
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris... von
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...
Personel Seçim Süreci - İnsan Kaynakları Yönetimi Sunum e-Micro MBA /Univeris...Univerist
20.6K views27 Folien
Temel stratejiler von
Temel stratejilerTemel stratejiler
Temel stratejilerNaciye Genceşmek
26.9K views19 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA von
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKAÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA
ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKAYunus Emre Sarıgül
28.3K views40 Folien
37534301 yonetim-organizasyon von
37534301 yonetim-organizasyon37534301 yonetim-organizasyon
37534301 yonetim-organizasyonilker kayar
6.5K views167 Folien
İş Değerleme von
İş Değerleme İş Değerleme
İş Değerleme Uğurcan Yurtsever
6.4K views41 Folien
öRgütsel güven von
öRgütsel güvenöRgütsel güven
öRgütsel güvennilayy03
8.3K views30 Folien
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım von
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatımöğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatımışıl karapınar
6.6K views21 Folien
Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı von
Kurum Felsefesi ve Kurum DizaynıKurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Kurum Felsefesi ve Kurum DizaynıMerve Şahin
5.5K views36 Folien

Was ist angesagt?(20)

37534301 yonetim-organizasyon von ilker kayar
37534301 yonetim-organizasyon37534301 yonetim-organizasyon
37534301 yonetim-organizasyon
ilker kayar6.5K views
öRgütsel güven von nilayy03
öRgütsel güvenöRgütsel güven
öRgütsel güven
nilayy038.3K views
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım von ışıl karapınar
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatımöğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
ışıl karapınar6.6K views
Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı von Merve Şahin
Kurum Felsefesi ve Kurum DizaynıKurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Merve Şahin5.5K views
Örgütsel Motivasyon von OZDEN OZLÜ
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel Motivasyon
OZDEN OZLÜ5.8K views
Stratejik yonetim prezantasyonu_bolum1 von Mahir İstanbullu
Stratejik yonetim prezantasyonu_bolum1Stratejik yonetim prezantasyonu_bolum1
Stratejik yonetim prezantasyonu_bolum1
Mahir İstanbullu11.8K views
Halkla ilişkiler projesi von Serna Tankut
Halkla ilişkiler projesiHalkla ilişkiler projesi
Halkla ilişkiler projesi
Serna Tankut13.7K views
Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler von Mustafa Ali ÖZAY
Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan TekniklerYönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
Mustafa Ali ÖZAY2.9K views
Ucret yonetimi von Tur Kan
Ucret yonetimiUcret yonetimi
Ucret yonetimi
Tur Kan36.7K views

Similar a ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ

Cagri Merkezi Insan Kaynaklari von
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan KaynaklariAretiasus
2K views49 Folien
Öğrenen Organizasyonlar - Learning Organizations von
Öğrenen Organizasyonlar - Learning OrganizationsÖğrenen Organizasyonlar - Learning Organizations
Öğrenen Organizasyonlar - Learning OrganizationsFerhat İşcan
733 views26 Folien
Olumlu sorgulama von
Olumlu sorgulamaOlumlu sorgulama
Olumlu sorgulamaHacı çakır
1.3K views34 Folien
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-... von
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-...Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-...
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-...Prof. Dr. Halit Hami Öz
4.8K views70 Folien
Dönay kara 20103274 von
Dönay kara 20103274Dönay kara 20103274
Dönay kara 20103274Dönay Kara
1K views51 Folien
2008 1-9 tky araçları von
2008 1-9 tky araçları2008 1-9 tky araçları
2008 1-9 tky araçlarıEda Eda
625 views24 Folien

Similar a ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ(20)

Cagri Merkezi Insan Kaynaklari von Aretiasus
Cagri Merkezi Insan KaynaklariCagri Merkezi Insan Kaynaklari
Cagri Merkezi Insan Kaynaklari
Aretiasus 2K views
Öğrenen Organizasyonlar - Learning Organizations von Ferhat İşcan
Öğrenen Organizasyonlar - Learning OrganizationsÖğrenen Organizasyonlar - Learning Organizations
Öğrenen Organizasyonlar - Learning Organizations
Ferhat İşcan733 views
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-... von Prof. Dr. Halit Hami Öz
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-...Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-...
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi unite 13-kali̇te i̇yi̇leşti̇rmede eki̇p-...
2008 1-9 tky araçları von Eda Eda
2008 1-9 tky araçları2008 1-9 tky araçları
2008 1-9 tky araçları
Eda Eda625 views
örgüt kültürü ve etik von Tutku Ceylan
örgüt kültürü ve etikörgüt kültürü ve etik
örgüt kültürü ve etik
Tutku Ceylan5.2K views
19103934 takımalıması von Hakem Filiz
19103934 takımalıması19103934 takımalıması
19103934 takımalıması
Hakem Filiz286 views
Yönetim final çalışması von Emrullah Baran
Yönetim final çalışmasıYönetim final çalışması
Yönetim final çalışması
Emrullah Baran8.2K views
Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C... von Nur CELEN
Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...
Examination of Organizational Change Studies and Results of Human Resources C...
Nur CELEN72 views

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ

 • 1. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OTEL İŞLETMECİLİĞİ Selma AYDIN Yrd.Doç.Dr.Cihan Sezer GÜNAYDIN 2015-İstanbul
 • 2. Bu çalışmada önce kalite ve toplam kalite yönetimi tanımlanarak, Japon yönetim felsefesi “Kaizen”(sürekli iyileştirme) modeli üzerinden TKY’nin amacı, ilkeleri incelenecek, sonrasında TKY’nin örgüt içindeki yeri ve işlevi ele alınacaktır. Çalışmanın yöntemi literatür araştırması ve ikincil kaynakların değerlendirilmesine dayanmaktadır. Çalışma TKY’nin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için örgüt kültürünün önemini ortaya koymaktadır. Anahtar kelimeler : kalite, toplam kalite yönetimi, kaizen, örgüt kültürü
 • 3. KALİTENİN TANIMI Sınırlı yorumuyla kalite ürünlerin kalitesidir. Geniş yorumuyla ise kalite, işin kalitesi, sürecin kalitesi, iş bölümünün kalitesi, insanların kalitesi, çalışanların, mühendislerin, yöneticilerin, icracıların, sistemin kalitesi, şirketin kalitesi, hedeflerin kalitesi vs. dir. (Ishakawa, 1985: 44) Kalite her şeyden önce bir yönetim felsefesidir.
 • 4. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  TKY değişim demektir. Kararların tüm çalışanlar tarafından alındığı ve izlendiği bir süreçtir. Bu süreçte, tepe yönetimin ve çalışanların bu felsefeye inanması ve işletmede kalite kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca, TKY ilkelerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve bu sürecin işletmenin faaliyetlerini geliştirecek tarzda planlanması gereklidir (Yalçın, 2007).  TKY uygulamaları 1980’li yıllardan sonra Japonya’da, ülkemizde ise 1990’lı yıllardan bu yana TÜSİAD ve KALDER öncülüğünde uygulanmaya başlanmıştır.
 • 5. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN AMACI Toplam kalite yönetiminin temel amacı, kalite yönetimi faaliyetlerinin kuruluş içinde kuruluşun bütününe ilişkin kaliteyi sağlamaya yönelik olarak yapılmasıdır. Farklı bir yaklaşımla toplam kalite yönetiminin amacı rekabette yarışı kazanmaktır.
 • 6. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN İLKELERİ  Deming’in kalite yönetiminin temellerini oluşturan önemli bir araç olarak değerlendirdiği en önemli unsurlar şunlardır: a.)Müşteri Odaklılık b.) Kaizen (Sürekli iyileştirme) c.)Tüm çalışanların katılımı
 • 7. a-) Müşteri Odaklılık Kalitenin tek değerlendiricisi müşteridir. Hiçbir başarı, müşterilerin satın aldıkları ürünlere veya gördükleri hizmetlere ilişkin olarak ne düşündüklerini tespit eden bir kuruluşun başarısından daha önemli olamaz.
 • 8. b-) Kaizen (Sürekli İyileştirme)  5N +1K analizi Ne, Nerede, Neden, Ne Zaman, Nasıl ve Kim soruların baş harflerinden ismini almıştır. Aynı zamanda 5W+1H analizi olarak da geçer.
 • 9. c.) Tüm çalışanların katılımı Kalite çemberleri, çalışanların yaptıkları işle ilgili çeşitli problemlerin kaynaklarını ve sebeplerini, birlikte çalışarak ve periyodik toplantılar yaparak araştıran, bulan, çözen ve tepe yönetimine rapor eden, gönüllü kişilerden oluşan bir gruptur (Dinçer, 2007: 182).
 • 10. Örgüt kültürünün bazı tanımları;  “Burada işler böyle yürür” diye tanımlanan her şey,  Bir örgüt içinde oluşmuş, paylaşılan inançlar, değerler ve alışılagelmiş davranış kalıpları,  Bir örgütteki insanların, çevresel koşullara uyumu ve içsel bütünleşmeyi sağlamak üzere yarattıkları, geliştirdikleri ve geçerli olduğu anlaşıldığında da yeni aktardıkları değer ve davranış biçimleri,  Bir toplumda, grup ya da örgütte paylaşılan tutum, davranış, alışkanlık, ilkeler ve benzeri mantıksal ve duygusal özelliklerin tümü,  İnsan ve çevresiyle ilgili her şey,  İnsanların dünyaya bakış açısını, olayları ve bireyleri algılama biçimini belirleyen örgütsel olgu şeklinde sıralanabilir. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ İŞLEVİ
 • 11.  Kilmann ve diğerleri (1988) örgüt kültürünü bir grubun üyelerini birbirine bağlayan ve grup üyelerince paylaşılan normlar, tutumlar, beklentiler, inançlar, sayıtlılar, değerler, ideolojiler ve felsefeler olarak tanımlamaktadırlar. İşletmedeki “örgütsel davranıs” isletme kültürünün göstergesidir. (Koçel, s.31) Diğer bir tanıma göre örgüt kültürü;
 • 12. Edgar Schein, örgütleri buzdağlarına benzeten, görünen ve görünmeyen iki boyutlu bir modelden söz etmektedir  Örgüt kültürünün görünen ve görünmeyen iki boyutu vardır. (Buono ve diğ., 1985; Schein, 1992; Smircich,1983)Örgüt kültürünün gözle görünen boyutu semboller, sloganlar, törenler, özel giysiler ve benzeri somut unsurları içerir. Bunların bireyler taraından algılanması kullanımı ile mümkündür. Bir organizasyonun üyesi olan herkes bir anlamda zorunlu olarak bu unsurları benimser ve uygular.  Örgüt kültürünün bireyler tarafından anlaşılması ve algılanması güç olan boyutu ise gözle görülemeyen unsurları kapsar. Değerler, olaylara ve insanlara yaklaşım, yönetim anlayışı ve benzeri konuların bireylerce öğrenilmesi, güç ve uzun bir süreç gerektirir. Edgar Schein Örgüt Kültürü Modeli Görseli : T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2847- Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1804- Örgütsel Davranış Ders Kitabı, 4.Ünite Örgüt Kültürü, s. 91
 • 13. Kültürün ögelerini, semboller ve davranışlar, değerler ve sayıltılar olarak üç başlık altında ele almak mümkündür. (Schein, 1984; 1992).
 • 14. Ouchi’nin Z Teorisi Örgüt Kültürü Modeli  Ouchi, Amerikan firmalarının yönetim uygulamalarına Tip A (American), Japon firmalarının uygulamalarına ise Tip J (Japanese) tanımlaması getirerek, bu anlamda Japonların başarılarının temelinde, firmaların sahip olduğu örgüt kültürlerinin bir etken olduğunu ifade etmiştir (Rollinson ve Broadfield, 2002). Buradan hareketle Amerikan firmalarının Japonlarla rekabette başarılı olabilmelerini sağlamak üzere, A ve J tipi kültürlerin birleştirilmesiyle “Z Teorisini” ortaya koymuştur. Son grupta yer alan Z Tipi Amerikan şirketleri, hem Japonya’da hem de ABD’de başarılı olmuş şirketlerdir.
 • 15. Örgüt Kültürünün Boyutları. Örgüt kültürünün tanımlanıp ölçülmesinde, belirlenmesinde esas olan 10 boyuttan söz edilmektedir. Bunlar; (Dinçer, 1996; Akıncı, 1998);  1. Bireysel özerklik:Örgüt çalışanlarının sahip olduğu özgürlük ve sorumluluk derecesidir.  2. Risk toleransı:Çalışanların girişimci, yaratıcı ve risk almaya açık bir biçimde teşvik edilme derecesidir.  3. Yön:Örgütün çalışanlarına verdiği açık hedefler ve kendilerinden beklenilen performans derecesidir.  4. Bütünleşme:Örgüt birimlerinin birlikte eşgüdümlü olarak çalışmaya teşvik edilmeleridir.  5. Yönetim desteği:Örgüt içinde üstlerin astlarına sağladığı açık iletişim, yardım ve desteğin derecesidir.  6. Kontrol:Örgütte geçerli olan kural ve yönetmeliklerin sayısı ve çalışanların davranışlarını kontrol etmek üzere yapılan denetimlerinin sayısıdır.  7. Kimlik:Çalışanların örgütü bir bütün halde görme ve tanımlarının derecesidir.  8. Ödül Sistemi:Nesnel olarak belirlenmiş ölçütlere göre verilen ödüllerin derecesidir.  9. Fikir ayrılıklarına verilen tolerans:Örgütte çalışanların düşünce ayrılıklarından kaynaklanan çatışmaların ne kadarının tolere edildiği ve çalışanlara verilen açık eleştiri ve mücadele etme derecesidir.  10. İletişim modelleri:Örgütsel iletişimin, resmi otorite ve hiyerarşiyle ne kadarının sınırlandırıldığının derecesidir. Bu boyutları bir araya getirdiğimizde, örgüt kültürünün bir resmi ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifade ile, bu boyutların toplamı örgütün kültürünü oluşturmaktadır. Örgüt kültürünün yukarıda belirtilen boyutları, örgütte işlerin nasıl yapıldığına ve bireylerden neler beklenildiğine ilişkin bir temel oluşturmaktadır.
 • 16.  Bir örgütte TKY uygulanabilmesi için kabul edilmiş ve benimsenmiş bir örgüt kültürüne ihtiyaç vardır. Bu bağlamda örgüt, sürekli değişim ve gelişmeyi esas alan ve etkin bir öğrenme bilincine sahip bir yapıya bürünmelidir (Okçu, 2008). TKY felsefesinin bir örgütte başarıyla uygulanabilmesi için, örgüt kültüründe değişim yapılması gerekmektedir. TKY’nin en önemli hedefi örgütlerde bir kültür değişimi ortaya koyabilmesidir.  TKY anlayışının özünde, örgütte çalışan bütün insanların kalite kültürünü bir yaşam biçimi olarak kabul etmeleri, sindirmeleri ve gönüllü olarak bu çabaya katılmaları vardır. Bu durum, örgütlerde çalışan insanların tutum, değer ve inançlarını öğrenip yavaş yavaş örgüt kültürünü oluşturmasını sağlayacaktır (Parlak, 2004). Etkin bir örgüt kültürünü sahip olmayan örgütlerde, çalışanlar gelenekçi, değişim ve yenilik istemeyen bir yapıya sahip olabilmektedir. Bu tür bir yapı, sürekli gelişmeyi ve eğitimin sürekliliğini esas alan TKY’nin uygulamalarını başarısız kılabilmektedir (Terzibaş, 2006)
 • 17. TKY’ nin başarısında kilit rol oynayan ve bir örgütün TKY’ nin uygulanması ile ilgili olarak temelde yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir (Akşehirli, 2009);  TKY’de görünür biçimde yer almak,  Örgüt içerisinde paylaşılmış bir görev anlayışı ve vizyon ortaya koymak,  Tutarlı bir Toplam Kalite kültürü oluşturmak,  Çalışanları TKY konusunda yetkilendirmek,  Bireylerin ve grupların çabalarını ve başarılarını zamanında tanımak ve takdir etmek,  Gerekli kaynak ve yardımı sağlayarak TKY uygulamalarını desteklemek,  Müşteri ve tedarikçilerle sürekli ilişki içerisinde bulunmak.  Öğrenen bir örgüt ortaya koymak Rungtusanatham ve diğ., (2003) TKY uygulamalarının başarılı olabilmesi için Deming’in ortaya koyduğu faktörlerin temel alınması gerektiğini belirtmektedir.
 • 18. Ülkemizde örgütlerin TKY’ne geçiş sürecinde karşılaştıkları sorunlar; Üst kademenin verdiği sözde destek, örgütün misyonu, vizyonu ve politikasını belirleme sürecinde yönetimin az destek vermesi, TKY sistemini uygulamak için gerekli eğitilmiş insan kaynağının yetersiz olması, TKY sisteminin uygulamaya geçmesine yönelik orta kademe direnç göstermeleri, kalite sisteminin temelini oluşturan prosedürlerin, yönetmeliklerin ve talimatların düzgün bir şekilde veya uygun yazılmaması, iç denetim sisteminde birimlerin birbirini denetlemesinin klasik örgüt yapısına düşmesi şeklinde sıralanabilir (Aykaç ve Özer, 2006).
 • 19. KAYNAKLAR  YILDIZ, G., & MESCİ, M. (2015). TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BAŞARISINDA ROL OYNAYAN KİLİT FAKTÖRLER. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(27). ulakbim.gov.tr alanından. 07.11.15  Kaizen sürekli iyileştirme-Deming Döngüsü görseli : Toplam kalite yönetimi eğitim sunumu. Kalder- O.Vehbi Uçar (Eğitim Uzmanı) http://www.slideshare.net/eibsunum/toplam-kalite-ynetimi-eitimi-sunum- notlar alanından 07.11.15  Edgar Schein Örgüt Kültürü Modeli Görseli : T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2847- Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1804- Örgütsel Davranış Ders Kitabı, 4.Ünite Örgüt Kültürü, s. 91, 92.  Oushi Örgüt Kültürü Modeli : T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2847- Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1804- Örgütsel Davranış Ders Kitabı, 4.Ünite Örgüt Kültürü, s.103.  Gizir, S. (2008). Örgütsel değişim sürecinde örgüt kültürü ve örgütsel öğrenme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2). ulakbim.gov.tr alanından. 07.11.15  Ali, C. A. N. (2008). Örgüt Kültürünün Hastanelerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarına Uygunluğunun Testine Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2008, C.13, S.3 s.293-307, sdu.edu.tr alanından 07.11.15  Gülova, A. A., & Demirsoy, Ö. (2012). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal, 3(3), 49-76. berjournal.com alanından 07.11.15  Akdağ, M. (2005). Toplam Kalite Yönetimi ve Örgüt İçindeki Yeri. Selçuk İletişim, 4(1), 159-170. Erişim 01.11.15  Alkış, H., & Temizkan, V. (2012). KOBİ’LERİN YÖNETSEL SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE JAPON YÖNETİM SİSTEMİNİN ROLÜ. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1). karabuk.edu.tr alanından 07.11.15  GÜÇLÜ, Nezahat. "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ." manas.edu.kg alanından. Erişim 12.11.15