A Research On The Critical Thinking Tendency Of Nurse Managers

Paper Writing Service http://StudyHub.vip/A-Research-On-The-Critical-Thinking-Ten 👈

63
Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma
A research on the critical thinking tendency of nurse managers
Yönetici Hemşirelerin Eleştirel
Düşünme Eğilimleri Üzerine
Bir Araştırma
ARAŞTIRMA
A Research on the Critical ThinkingTendency of
Nurse Managers
Geliş Tarihi / Arrival Date: 29.03.2017 Kabul tarihi / Date of Acceptance: 02.06.2017
İletişim / Corresponding author: Muhteşem Baran, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı, Avcılar Kampüsü,
34320 Avcılar, İstanbul
E-posta / E-mail: muhtesem@istanbul.edu.tr
Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4 Yıl / Year: 2017 e-ISSN:2149-018X doi:10.5222/SHYD.2017.063
63
Muhteşem Baran1
, Fatma Balcı2
1
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul
ÖZ
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, İstanbul ili Avrupa yakasında yer alan Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastanelerinde
görev alan yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimlerini ve bu eğilimlerin sosyodemografik özellikleriyle ilişkisini ortaya koymaktır.
YÖNTEM: Çalışma, İstanbul ili Avrupa yakasında yer alan Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren 12 eğitim ve araştırma hastanesinde görev
yapan toplam 288 yönetici hemşire üzerinde kolayda örneklem yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak, yönetici
hemşirelerin sosyodemografik özelliklerini içeren bilgi formu ile Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği (KEDEÖ) kullanılmıştır Araştırma için
04 Ocak 2012 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden, gerekli yasal izin alınmıştır. Dağıtılan anketleri yanıtlayan hemşire
sayısı 233 (% 80) olarak belirlenmiştir. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA)
programı kullanılmıştır. Veriler Kolmogorov Smirnov test, Oneway Anova Testi, Tukey HSD testi, Student t test, Pearson Korelasyon Testi, Spearman
Korelasyon Testi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği toplam puanları 170,45 ile 277,81 arasında değişmekte olup, orta-
lama 216,26±22,48’dir. Çalışmaya katılanların yaş grupları arasında ölçek toplam puanı (p:0,013) ve analitiklik (p:0,001), kendine güven (p:0,001),
meraklılık (p:0,013) alt boyutlarıyla yönetim kademeleri arasında, ölçeğin sistematiklik alt boyutu (p:0,042); eleştirel düşünme eğitimi alma durumları
ile ölçeğin doğruyu arama (p:0,034), açık fikirlilik (p:0,008), analitiklik (p:0,002), sistematiklik (p:0,005) alt boyutlarından alınan puanlar arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmıştır. Çalışmaya katılanların eleştirel düşünme ile ilgili bilimsel toplantıya katılma durumları ile ölçek toplamı
ve alt boyutlarından alınan puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).
SONUÇ: Ölçeğin puan ortalaması değerlendirildiğinde, çalışma kapsamına alınan yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının düşük
düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin yaşlarının artmasıyla eleştirel düşünme eğilimi, kendine güven, analitiklik ve meraklılığın arttığı gözlen-
miştir. Hemşirelerin eğitim durumlarının eleştirel düşünme eğilimine etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Eleştirel düşünme becerileri hakkında eğitim
almış olan katılımcıların doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik ve sistematiklik açısından almayanlara göre üstünlük gösterdiği izlenmiştir. Bu verilere
göre eleştirel düşünme eğiliminin artırılmasına yönelik eğitim programların düzenlenmesi ile sağlık kuruluşlarında, yönetici olarak görev alan hemşi-
relerin politika saptama ve karar verme sürecine daha etkin şekilde katılabilecekleri belirtilebilir.
Anahtar kelimeler: Eleştirel düşünme, yönetim, hemşirelik, eleştirel düşünme eğilimi
ABSTRACT
AIM: The aim of this study is to determine the critical thinking trends of nurse managers working at Ministry of health training and research hospitals
on the European side of İstanbul province and demographic characteristics of these trends reveal whether the relationship with.
METHODS: : In this study, between 2012-2013 year in 12 different training and research hospital nurse managers. Sean samples on a total of 288
units has been applied with the method. As a tool for data collection that contains the properties for the handle administrator nurses and professio-
nal information form and the scale of the California critical thinking Disposition (CCTDI). NCSS for statistical analysis (Number Cruncher Statistical
System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) program was used.
RESULTS: CCTDI of respondents working scale total score range average between 277.81with 170.45 of 216,26 ± 22,48. Participants in the working
age groups include CCTDI scale total score (p: 0, 013); management positions include CCTDI scale of systematic child size (p: 0, 042); critical thin-
king training according to the scale of the truth search CCTDI (p: 0,034), open-mindedness (p: 0,008), analytical (p: 0.001, 002), systematic (p: 0,005)
are the lower size difference statistically has been identified in the points received.
CONCLUSION: Item average score was evaluated study group received scores of critical thinking disposition of nursing administrator at a low level.
Increasing age of nurse stend to critical thinking, self-confidence, increased the analytical and inquisitive. The effect of training status of the nurse
stend to have been observed when critical thinking. Critical thinking skills are trained participants the truth about search, open-mindedness, analytical
and systematic advantages for those who placed in terms of points. According to this data, health care, of critical thinking the tendency to increase
the regulation of educational programs.
Keywords: Critical thinking, nurse managers, critical thinking tendency
64
Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma
A research on the critical thinking tendency of nurse managers
Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd
GİRİŞ
Günümüzün hızla değişen bilim ve teknolojisine hastanelerde ayak uydurarak yeniden yapılanma sürecine girmekte
ve sağlık kurumları yönetimi anlayışı, sağlık bakımındaki değişmelere paralel olarak gelişmektedir. Sağlık hizmetleri
ve yönetimindeki değişimlerin, hemşire yöneticilerin rol ve fonksiyonlarında da değişime neden olması, yönetsel
pozisyonlar için hazırlanmış, alanını iyi bilen, yönetsel faaliyetleri etkin bir şekilde planlayıp uygulayabilen, değer-
lendirebilen, kurumdaki hemşirelik hizmetlerinde ve gerektiğinde diğer hizmetlerin yönetiminde söz sahibi olabilen,
lider yönetici hemşirelere olan gereksinimi de artırmaktadır. Hemşire yöneticilerden, hastane organizasyonu içinde,
kurumun amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, ulaşılması çalışmalarına katılmaları ve diğer bölümlerle etkileşim içinde
olmaları beklenmektedir.Yapılan literatür taraması ışığında, hemşirelerin gerek organizasyonun yeniden yapılanma
süreci içindeki değişimlere, gerekse değişen ve gelişen rollerine pek hazırlıklı olmadıkları görülmektedir. Sağlık hiz-
metlerinin sunumunda, kararların hızlı ve doğru bir şekilde alınmasının esas olduğu hemşirelik mesleğinde, eleştirel
düşünme becerisine sahip olarak akılcı kararların alınması önem taşımakta ve eleştirel düşünme temel bir beceri
olarak tanımlanmaktadır (Facione, 1990).
Sağlık alanında profesyonel olmada gerekli ve önemli bir unsur olan eleştirel düşünme; hemşirelik için birçok kay-
naktan elde edilen bilgilerin toplanması ve düzenlenmesi, bu bilgiler ışığında neye gereksinim olduğuna karar ve-
rilmesi, birçok olası yaklaşımlardan birinin seçilmesi, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi gibi özellikleri
açısından vazgeçilmez bir düşünme süreci olmaktadır (Velioğlu, 1998).
Eleştirel düşünmenin hemşirelik literatüründe 1980’lerden bu yana yer alarak, bir çok karar verme ve hemşirelik
süreci ile ilişkilendirildiği dikkat çekmektedir. Ulusal ve uluslararası tüm hemşirelik kuruluşları, eleştirel düşünme
gücünü hemşirelik uygulamalarının temel öğesi olarak kabul etmekte ve eleştirel düşünme gücünü hemşirelikte
aranan bir evrensel davranış olarak nitelendirmektedir (White ve ark. , 1990; Case, 1994; Kaya, 1997; Ulupınar,
1997).
Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinin, hemşireliğe önemli katkıları olacaktır. Hemşirelik, sağlıklı/hasta bi-
reye, aileye ve topluma her basamakta hizmet veren bir meslek olması nedeniyle, hemşirelerin eleştirel düşünme
becerileri ne kadar iyi gelişirse, o ölçüde toplumun sağlığını koruma, geliştirme, yaşam kalitesini artırma yönünde
daha etkin hizmet verebileceklerdir (Öztürk ve Ulusoy, 2008). Hemşirelerin eleştirel düşünme becerisini geliştirme-
leri mesleğin, bilime inanan, bilimsel gerçekleri araştırıp uygulayan ve uygulamalarını kanıta dayalı olarak gerçek-
leştiren bir disiplin olmasını sağlayacaktır.
Eleştirel düşünme, hemşirelere olayları sorgulama ve hastalar hakkında karar verme fırsatı sunmaktadır. Hemşire-
nin, aldığı temel hemşirelik eğitimini, mesleki deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını mantıksal değerlendirmeden
geçirerek hasta bakım uygulamalarına yansıtması beklenmektedir. Böylece bağımsız şekilde ilerlemeyi ve geliş-
meyi gerçekleştiren kararlar alınarak hastanın gereksinimleri saptanmakta, bu gereksinimlerini karşılamaya yönelik
en uygun girişimler belirlenerek, uygun girişimlerin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilen sorunların çözümünde
önemli bir adım atılmış olacaktır (Paul ve Heaslip, 1995; Girot, 2000; Özer, 2002; Taşçı, 2005). Bu açıdan bakıldı-
ğında, yönetici hemşirelerin, diğer hemşirelerin yönetim, eğitim ve organizasyonunu sağlarken; sağlıklı/hasta bireyin
ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, sağlık sorunlarının belirlenmesinde, bakım gereksinimleri-
nin karşılanmasında, yaratıcı, hızlı ve doğru kararlar verebilmeleri için eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi
önemli bir sorun olarak ortaya konmaktadır (Kaya, 1997). Ancak ülkemizde özellikle yönetici pozisyonunda görev
yapan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması nedeniyle
bu konuda çalışma yapılmasına gereksinim duyulmuştur. Araştırmanın bu gereksinime yanıt vererek, konuya ilişkin
literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür.
Bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen araştırmayla, yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri belirlene-
rek, bu eğiliminlerin sosyodemografik özellikleriyle ilişkisi ortaya konmaya çalışılacaktır.
YÖNTEM
Araştırmanın amacı ve türü: Araştırma, yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri ve bu eğilimin sosyo-
demografik özellikleriyle ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın evren ve örneklemi: Araştırmanın evrenini, İstanbul ili Avrupa yakasında yer alan Sağlık Bakanlığına
bağlı faaliyet gösteren 12 eğitim ve araştırma hastanesinde görevli yönetici hemşireler oluşturmuştur. Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürlüğü/ Başhemşireleri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda ana kütlenin 288 hemşireden oluştu-
ğu belirlenmiş ve araştırmada herhangi bir örneklem seçimine gidilmeyerek, tüm evrene ulaşılması hedeflenmiştir.
Ancak, araştırmaya katılmayı kabul etmeyenlerin ve yıllık izin ya da doğum izni kullanan hemşirelere ulaşılamaması,
hastanelerin bazı özel birimlerine girilememesi gibi nedenlerle toplam 233 hemşirenin verileri değerlendirmeye alın-
mıştır. Araştırmada yanıtlama oranı %80’dir.
65
Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma
A research on the critical thinking tendency of nurse managers
Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd
Veri toplama aracı: Araştırmada, hemşirelerin sosyodemografik özelliklerine ilişkin toplam 10 sorudan oluşan
tanıtıcı bilgi formu ve Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (KEDEÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek, 1990 yılında
Amerikan Felsefe Derneğinin yürüttüğü Delphi projesinde, eleştirel düşünme düzeyini değerlendirmek amacıyla
geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kökdemir (2003) tarafından yapılmış olup, 51 mad-
de ve doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven, meraklılık olmak üzere toplam altı alt
boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin toplam Cronbach Alfa kat sayısı. 0.88, bulunurken, alt boyutların değerleri doğruyu
arama: 0,61, açık fikirlilik: 0,75, analitiklik: 0,75, sistematiklik: 0,63, kendine güven: 0,77 ve meraklılık: 0,78 olarak
belirlenmiştir. Bu çalışmada ise KEDEÖ’nün toplam Cronbach Alfa katsayısı 0,826 iken, alt boyutların doğruyu
arama: 0,53, açık fikirlilik: 0,61, analitiklik: 0,72, sistematiklik: 0,23, kendine güven: 0,88 ve meraklılık: 0,89 olduğu
saptanmıştır.
Ölçek, altılı Likert tipinde, “Hiç katılmıyorum-1”
, “Katılmıyorum-2”
, “Kısmen katılmıyorum-3”
, “Kısmen katılıyorum-4”
,
“Katılıyorum-5”
,” “Tamamen katılıyorum-6” şeklinde değerlendirilmektedir. Ölçekten alınan toplam puanın 239 ve altı
puan düşük, 240-299 arası orta, 300 ve üstü yüksek eleştirel düşünme eğilimini göstermektedir (Kökdemir, 2003).
Verilerin toplanması: Araştırma verileri, 04 Ocak 2012-04 Nisan 2012 tarihleri arasında izin alınma sürecinin ta-
mamlanmasından ve örneklemi oluşturan yönetici hemşirelerin bilgilendirilmiş sözel onamlarının alınmasından son-
ra, ilgili hastanelere araştırmacıların ziyaret ederek veri toplama aracını elden dağıtılması ve yaklaşık bir hafta sonra
yine giderek toplanması şeklinde elde edilmiştir.
Verilerin değerlendirilmesi: Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamına aktarılarak, NCSS
(Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) programında yüzdelik hesaplaması,
Kolmogorov Smirnov test, Oneway Anova testi, Tukey HSD testi, Student t test, Pearson Korelasyon testi ve Spear-
man Korelasyon testi kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırmanın bağımlı değişkenini yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanları ve alt ölçek puanları oluş-
tururken, bağımsız değişkenlerini yönetici hemşirelerin yaşı, eğitim durumu, hemşire olarak toplam çalışma yılı,
yönetici hemşire olarak toplam çalışma yılı, yönetim kademeleri, eleştirel düşünme ile ilgili bir eğitim alma durumu
ve bilimsel bir toplantıya katılım durumu oluşturmuştur.
Araştırmanın etik ilkeleri: Araştırmanın yapılması için 04 Ocak 2012 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl
Sağlık Müdürlüğünden yazılı onay alındıktan sonra, çalışmanın uygulanması sırasında da araştırmaya katılan hem-
şirelerden araştırma amacı ve içeriği hakkında bilgi verilerek sözel onayları alınmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin sosyodemografik özellikleri incelendiğinde, yaşlarının 23 ile 58 yıl arasında
değiştiği ve ortalama 36,59±6,33 yıl olduğu, %94,8’inin (n=221) kadın, %5,2’sinin (n=12) erkek olduğu belirlen-
miştir.
Çalışmaya katılanların %12,4’ü (n=29) Bağcılar EAH, %3,4’ü (n=8) Bakırköy Ruh ve sinir Hastalıkları EAH, %4,7’si
(n=11) Beyoğlu Göz Hastalıkları EAH, %9,0’ı (n=21) Haseki EAH, %6,9’u (n=16) İstanbul EAH, %13,3’ü (n=31)
Kanuni Sultan Süleyman EAH, %4,3’ü (n=10) Mehmet Akif Ersoy EAH, %11,6’sı (n=27) Okmeydanı EAH, %11,6’sı
(n=27) Dr. Sadi Konuk EAH, %3,0’ı (n=7) Süleymaniye EAH, %10,7’si (n=25) Şişli Etfal EAH, %9,0’ı (n=21) ise Ye-
dikule Göğüs Hastalıkları EAH’de görev yapmaktadır.
Çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin %4,7’si (n=11) Sağlık Meslek Lisesi mezunu iken, %24,0’ının (n=56) ön
lisans, %46,4’ünün (n=108) lisans, %24,9’unun (n=58) ise yüksek lisans mezunu olduğu; %5,6’sının (n=13) Hem-
şirelikte Yönetim, %14,2’sinin (n=33) Hastane ve Sağlık Kurumlarında Yönetim, %6,0’ının (n=14) ise diğer alanlarda
lisansüstü eğitim aldığı, toplam çalışma sürelerinin 1 ile 38 yıl arasında değiştiği ve ortalama 15,82±7,22 yıl olduğu
ve %6’sı (n=14) 1 ile 5 yıl arasında çalışır iken, %20,2’sinin (n=47) 6 ile 10 yıl arası, %25,8’inin (n=60) 11 ile 15 yıl
arasında, %20,6’sının (n=48) 16 ile 20 yıl arası ve %27,5’inin (n=64) ise 21 yıl ve daha fazla süredir çalıştığı sap-
tanmıştır.
Çalışmaya katılanların yönetici olarak çalışma süreleri ise 1 ile 33 yıl arasında değişmekte olup, ortalama 6,45±5,37
yıldır ve %56,7’sinin (n=132) 1 ile 5 yıl arasında yöneticilik yaptığı belirlenirken, %31,3’ünün (n=73) 6 ile 10 yıl arası,
%4,7’sinin (n=11) 11 ile 15 yıl arası, %3,9’unun (n=9) 16 ile 20 yıl arası, %3,4’ünün (n=8) ise 21 yıl ve daha fazla
süredir yöneticilik yaptığı saptanmıştır.
Katılımcıların yönetsel pozisyonları incelendiğinde; %5,2’si (n=12) başhemşire iken, %24,5’inin (n=57) başhemşire
yardımcısı, %70,4’ünün (n=164) ise sorumlu-rehber hemşire olarak görev yaptığı saptanmıştır.
Çalışmaya katılanların %21’inin (n=49) eleştirel düşünme eğitimi aldığı, %6,4’ünün (n=15) eleştirel düşünme ile ilgili
66
Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma
A research on the critical thinking tendency of nurse managers
Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd
bilimsel toplantıya katıldığı ve bunların 9’u (%60) hizmet içi eğitim alırken, 1’i (%6,7) konferans/sempozyum ve 5’i
(%33,3) kongreye katılmıştır.
Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği doğruyu arama alt boyutundan aldıkları puanlar 12,86 ile 47,14 arasında de-
ğişmekte olup ortalama 31,78±6,29’dur. Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği açık fikirlilik alt boyutundan aldıkları
puanlar 17,5 ile 45,83 arasında değişmekte olup ortalama 28,86±4,96’dır. Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği
analitiklik alt boyutundan aldıkları puanlar 30,91 ile 59,09 arasında değişmekte olup ortalama 44,94±5,17’dir. Çalış-
maya katılanların KEDEÖ ölçeği sistematiklik alt boyutundan aldıkları puanlar 21,67 ile 48,33 arasında değişmekte
olup ortalama 32,48±4,73’tür. Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği kendine güven alt boyutundan aldıkları puanlar
20 ile 60 arasında değişmekte olup, ortalama 39,00±8,91’dir. Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği meraklılık alt
boyutundan aldıkları puanlar 20 ile 57,5 arasında değişmekte olup ortalama 39,21±9,88’dir. Çalışmaya katılanların
KEDEÖ ölçeği toplam puanlarının 170,45 ile 277,81 arasında değişmekte olup, ortalama 216,26±22,48’dir.
Çalışmaya katılanların yaş grupları arasında KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik ve sistematiklik alt boyut-
larından elde edilen puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Ancak analitiklik
alt boyutundan elde edilen puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,001). Fark-
lılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; yaşı 46 ve üzeri olan katılımcıların analitiklik
puanlarının yaşı 26 ile 30 arası, 31 ile 35 arası ve 36 ile 40 arası olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (sırasıyla; p:0,001; p:0,001; p:0,002). Diğer yaş grupları arasında ise
istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).
Ayrıca KEDEÖ ölçeğinin kendine güven alt boyutunda da istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır
(p:0,001). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ileri analizde; yaşı 46 ve üzeri olan katılımcıların kendine
güven puanlarının yaşı 26 ile 30 arası, 31 ile 35 arası ve 36 ile 40 arası olan katılımcıların puanlarından istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (sırasıyla; p:0,001; p:0,005; p:0,001). Diğer yaş grupları arasın-
da ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).
Çalışmaya katılanların yaş grupları arasında KEDEÖ ölçeği meraklılık alt boyutundan elde edilen puanlar bakımından
istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,013). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değer-
lendirmelere göre, yaşı 46 ve üzeri olan katılımcıların meraklılık puanlarının yaşı 26 ile 30 arası, 31 ile 35 arası ve 36
ile 40 arası olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (sırasıyla;
p:0,008; p:0,049; p:0,024). Diğer yaş grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).
Çalışmaya katılanların yaş grupları arasında KEDEÖ ölçeği toplam puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı
fark olduğu saptanmıştır (p:0,013). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre, yaşı
46 ve üzeri olan katılımcıların toplam puanlarının yaşı 36 ile 40 arası olan katılımcıların puanlarından istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p:0,022). Diğer yaş grupları arasında ise istatistiksel olarak
anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05) (Şekil 1).
Şekil 1:Yaş Gruplarında KEDEÖ Ölçeği Toplam Puanı Dağılımı
67
Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma
A research on the critical thinking tendency of nurse managers
Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd
Çalışmaya katılanların eğitim durumları ile KEDEÖ ölçeği toplam ve alt boyutları arasında yapılan karşılaştırma Tablo
2’de incelendiğinde;doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven ve meraklılık alt boyutlarından
elde edilen puanlar ve ölçek toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).
Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği doğruyu arama alt boyutundan elde edilen
puanlar arasında negatif yönde %19,0 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r:-0,190;
p:0,004). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği açık fikirlilik alt boyutundan elde
edilen puanlar arasında negatif yönde %14,2 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r:-
0,142; p:0,030). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği analitiklik alt boyutundan
elde edilen puanlar arasında pozitif yönde %30,2 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır
(r:0,302; p:0,001). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği sistematiklik alt boyu-
tundan elde edilen puanlar arasında negatif yönde %19,9 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptan-
mıştır (r:-0,199; p:0,002). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği kendine güven
alt boyutundan elde edilen puanlar arasında pozitif yönde %22,2 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu
saptanmıştır (r:0,222; p:0,001). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği meraklılık
alt boyutundan elde edilen puanlar arasında pozitif yönde %19,8 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu
saptanmıştır (r:0,198; p:0,002). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği toplam
puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Çalışmaya katılanların yönetici olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik,
sistematiklik, kendine güven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve ölçek toplam puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).
Çalışmaya katılanların yönetim kademesine göre KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, kendine
güven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve KEDEÖ ölçeği toplam puanları bakımından istatistiksel
olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).
Çalışmaya katılanların yönetim kademeleri arasında KEDEÖ ölçeği sistematiklik alt boyutundan elde edilen puanlar
bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,042). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için
yapılan ikili değerlendirmelere göre, yönetim kademesi başhemşire olan katılımcıların sistematiklik puanlarının yö-
netim kademesi sorumlu-rehber hemşire olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük
olduğu saptanmıştır (p:0,049). Diğer yönetim kademeleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamış-
tır (p>0,05).
Tablo 1: Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (KEDEÖ) Puan Ortalamalarının Dağılımı
Doğruyu arama
Açık fikirlilik
Analitiklik
Sistematiklik
Kendine güven
Meraklılık
Eleştirel Düşüme Eğilimi (EDE)
12,86 - 47,14
17,5 - 45,83
30,91 - 59,09
21,67 - 48,33
20 - 60
20 - 57,5
170,45 - 277,81
Min-Max
31,78±6,29
28,86±4,96
44,94±5,17
32,48±4,73
39,00±8,91
39,21±9,88
216,26±22,48
Ort±ss
Tablo 2:Yönetici Hemşirelerin Eğitim Durumu ile KEDEÖ Puanlarının Karşılaştırılması
Doğruyu arama
Açık fikirlilik
Analitiklik
Sistematiklik
Kendine güven
Meraklılık
EDE
32,47±8,57
29,77±5,89
45,21±4,05
33,18±6,89
40,39±10,69
41,25±11,79
222,27±30,88
1
Sağlık Meslek Lisesi
31,56±6,26
28,68±4,80
46,02±5,96
31,61±4,40
40,00±9,90
40,31±10,34
218,17±23,20
2
Önlisans
32,09±6,01
29,28±5,21
44,36±5,09
33,10±4,51
39,10±8,25
38,81±9,32
216,74±21,48
3
Lisans
31,31±6,47
28,06±4,43
44,91±4,60
32,04±4,90
37,59±8,81
38,49±10,18
212,39±21,87
4
Yüksek Lisans
0,262
0,913
1,287
1,516
0,813
0,548
0,987
F
0,852
0,436
0,280
0,211
0,488
0,650
0,400
p
Tek yönlü varyansanalizi
Post-hoc:Tukey HSD test
68
Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma
A research on the critical thinking tendency of nurse managers
Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd
Çalışmaya katılanların eleştirel düşünme eğitimi alma durumlarına göre KEDEÖ ölçeği kendine güven ve meraklılık
alt boyutlarından elde edilen puanlar ve KEDEÖ ölçeği toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmamıştır (p>0,05).
Eleştirel düşünme eğitimi almış olan katılımcıların KEDEÖ ölçeği doğruyu arama alt boyutundan elde edilen puan-
larının eleştirel düşünme eğitimi almamış olanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu
saptanmıştır (p:0,034).
Eleştirel düşünme eğitimi almış olan katılımcıların KEDEÖ ölçeği açık fikirlilik alt boyutundan elde edilen puanla-
rının eleştirel düşünme eğitimi almamış olanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu
saptanmıştır (p:0,008).
Eleştirel düşünme eğitimi almış olan katılımcıların KEDEÖ ölçeği analitiklik alt boyutundan elde edilen puanlarının
eleştirel düşünme eğitimi almamış olanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu sap-
tanmıştır (p:0,002).
Eleştirel düşünme eğitimi almış olan katılımcıların KEDEÖ ölçeği sistematiklik alt boyutundan elde edilen puanla-
rının eleştirel düşünme eğitimi almamış olanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu
saptanmıştır (p:0,005).
Çalışmaya katılanların eleştirel düşünme ile ilgili bilimsel toplantıya katılma durumlarına göre KEDEÖ ölçeği doğru-
yu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve
KEDEÖ ölçeği toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05).
TARTIŞMA
Yönetici hemşirelerin toplam çalışma süreleri incelendiğinde; toplam çalışma süreleri, 1 ile 38 yıl arasında değiş-
mekte olup, ortalama 15,82±7,22 yıl olduğu saptanmıştır. Çalışma süreleri açısından değerlendirildiğinde, en yüksek
oranı, 21 yıl ve daha fazla süredir çalışan hemşirelerin oluşturduğu görülmektedir. Yönetici olarak çalışma süreleri
incelendiğinde ise, toplam çalışma süreleri 1 ile 33 yıl arasında değişmekte olup ortalama 6,45±5,37 yıl olduğu sap-
tanmıştır.Yönetici olarak çalışma süreleri değerlendirildiğinde en yüksek oranı 6 ile 10 yıl arası çalışan hemşirelerin
oluşturduğu görülmektedir. Bu bulgular incelendiğinde, yönetici hemşirelerin profilinin ağırlıklı lisans mezunu uzun
süre hemşirelik deneyimine sahip hemşireler olduğu söylenebilir.
Hemşirelerin bilimsel toplantıya katılma ve eleştirel düşünme ile ilgili olarak eğitim alma durumlarına bakıldığında,
%21,0’ının eleştirel düşünme ile ilgili eğitimi aldığı, %6,4’ünün eleştirel düşünme ile ilgili bilimsel toplantıya katıldığı
belirlenmiştir. Arslan ve ark.’nın (2007) çalışmasında, hemşirelerin %61,6’sının kurum içi bilimsel toplantıya hiç ka-
tılmadığı belirtilirken, %88,4’ünün de kurum dışı bilimsel toplantıya hiç katılmadığı gözlenmiştir. Eşer ve arkadaşları
(2007) çalışmasında da benzer şekilde hemşirelerin %70,2’sinin hizmet içi eğitim almadıkları saptamıştır.
Bu durumun hastanelerde eleştirel düşünme eğiliminin hemşirelik bakımındaki öneminin yeterince anlaşılmadığının
bir göstergesi olabileceği gibi ülkemizde yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme etkinliklerine önem vermediklerini
gösteren bir bulgu olduğu da söylenebilir.
Ölçeğin puan ortalamaları değerlendirildiğinde, çalışma kapsamına alınan yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme
eğilim puanlarının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Dirimeşe (2006)’ nin “Hemşirelerin ve öğrenci hemşirelerin
eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi’’ isimli çalışmasında hemşirelerin KEDEÖ’den aldıkları toplam puan
ortalamaları 261,1±23,4, Eşer ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında 191,1±30,14, Arslan ve arkadaşlarının (2007)
çalışmasında ise 200,08±21,95 olarak bulunmuştur. Yurt dışında ise Rodriquez (2000) tarafından yapılan çalışma-
da, hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının orta düzeyde olduğu bildirilmiştir.
Çalışmaya ait eleştirel düşünme eğilimi alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde ise alt ölçekler için sırasıyla,
analitiklik 44,94±5,17, açık fikirlilik 28,86±4,96, meraklılık 39,21±9,88, kendine güven 39,00±8,91, doğruyu arama
31,78±6,29, sistematiklik 32,48±5,17 olarak bulunmuştur. Alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde, çalışmaya
katılan yönetici hemşirelerin analitik alt boyutu ortalama puanı orta düzeyde bulunmasına rağmen, diğer alt boyut
puan ortalamalarının düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bulgular, Eşer ve arkadaşlarının (2007) çalışma
sonuçlarıyla paralellik göstermektedir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar ve diğer çalışma sonuçları incelendiğinde, hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim
puan ortalamalarının 170,45 ile 277,81 arasında değişmekte olup, ortalama 216,26±22,4 olduğu, genel olarak düşük
düzeyde eleştirel düşünme eğiliminde oldukları görülmektedir. Çalışmada yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme
eğilimlerinin düşük düzeyde olmasının nedeni ülkemizdeki hemşirelik eğitim sistemindeki farklılıklar, iş yoğunluğu,
kurumun işleyişi, rutini yerine getirme beklentisi, iş doyumsuzluğu, eleştirel düşünmeyi destekleyici ve uyarıcı yöne-
69
Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma
A research on the critical thinking tendency of nurse managers
Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd
timsel yaklaşımların sınırlı olması gibi faktörlere bağlı olduğu düşünülebilir. Eleştirel düşünme liderliğin ve yöneticili-
ğin değer verilen bir özelliği olagelmiştir. Fakat yıllar içinde, özellikle de yönetici yetiştiren okullar, niteliksel beceriler
yerine niceliksel becerilere ağırlık vermeye başlayınca, eleştirel düşünme bir kenara bırakılmıştır.Yönetici hemşire-
lerin düşük düzeyde eleştirel düşünme eğilimine sahip olması, hastaneler gibi karmaşık tedarik zincirleriyle iç içe
geçmiş, değişimin süreğen olduğu ve hızlı karar vermenin gerektiği ortamlarda belirsizlikleri yönetmek zorunda olan
meslek grupları olmalarına bağlanabilir. Literatür incelendiğinde, hemşirelerin eleştirel düşünme düzeylerini belirle-
meye yönelik pek çok araştırma bulunmaktadır. Dirimeşe (2006) ve Sarıoğlu (2009) hemşirelerle yaptığı çalışma-
larda, hemşirelerin orta düzeyde eleştirel düşünme eğilimlerine sahip olduğu belirlenirken Erkuş’un (2011), Eşer ve
arkadaşlarının (2007), Kıranşal ve arkadaşlarının (2006) ve Yıldırım ve arkadaşlarının (2016) yaptığı çalışmalarda,
düşük düzeyde eleştirel düşünme eğilimlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Bunların yanında yönetici hemşirelerin
yüksek düzeyde eleştirel düşünme eğilimlerinin olduğu çalışmalar (Zori ve ark. 2010) sınırlıdır. Bu bağlamda yönetici
hemşirelerin daha fazla eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilecekleri ortamlar yaratılması gerekmektedir.
Çalışmada yönetici hemşirelerin yaş grupları ile toplam eleştirel düşünme eğilimi ve analitiklik, kendine güven ve
meraklılık alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çalışmayla benzer
şekilde, Rodriguez (2000), hemşirelerin yaşlarına göre eleştirel düşünme eğilimi toplam puanları ve alt boyutlardan
“açık fikirlilik’’ ile “analitiklik’’alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır.
Yaşla ilgili çalışma sonucundan elde edilen bulgular, ilgili literatürle paralellik göstermekle birlikte, yönetici hemşi-
relerin yaşları arttıkça eleştirel düşünme, sorun çözme ve analitik düşünme gibi becerilerinin arttığının belirlenmesi
olumlu bir bulgu olarak yorumlanabilir.Yaşın artmasıyla beraber hemşirelerin iş yaşamındaki deneyimlerinin artması
bireyin sorunları daha kolay çözmelerini sağladığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Araştırma kapsamına alınan yönetici hemşirelerin eğitim durumları ile eleştirel düşünme eğilimi puan ortalamaları
ve alt boyut puan ortalamaları arasında yapılan tek yönlü varyans analizinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-
mamıştır (p>0.05). Literatürde eğitim düzeyi ile eleştirel düşünme eğilimi arasında ilişki olduğunu belirten çalışma-
ların (Howenstein ve ark., 1996; Wangensteen ve ark., 2010) yanı sıra bazı araştırma sonuçlarında ise anlamlı bir
farklılığın olmadığı belirtilmektedir (Spelicve ark., 2001, Hicks ve ark., 2003; Stewart ve Demsey, 2005; Arslan ve
ark., 2007). Bu sonuç, farklı örneklem gruplarında eğitim düzeyinin eleştirel düşünmeyi etkilemede farklı sonuçlar
ortaya çıkardığını düşündürmektedir.
Eleştirel düşünme becerisinin, deneyim arttıkça artığı, hemşirelerin klinik ortamda uygulama fırsatı yakaladıkça ve
hasta bakımında otonom kararlar verdikçe eleştirel düşünme seviyelerinin geliştiği belirtilmektedir (Potter, 2005).
Çalışmada, yönetici hemşirelerin çalışma sürelerinin eleştirel düşünme eğilimine etkisini belirlemek için yapılan
Pearson korelasyon analizinde, yönetici hemşirelerin çalışma süreleri ile eleştirel düşünme eğilimi arasında anlamlı
bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Arslan ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları çalışmada da bu çalışmayla
benzer şekilde toplam çalışma süresi ile eleştirel düşünme eğilimi arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Ancak,
alt boyutlar incelendiğinde, yönetici hemşirelerin toplam çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık
fikirlilik ve sistematiklik alt boyutları arasında anlamlı, negatif yönde bir ilişki, analitiklik, kendine güven ve meraklılık
alt boyutları ile anlamlı, pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Hick ve arkadaşlarının (2003) yaptıkları araş-
tırmada da hemşirelerin klinik deneyim yılı arttıkça, karar verme beceri puanının anlamlı olarak artış gösterdiği
saptanmıştır. Ayrıca alt boyutlardan elde edilen bu bulgular, çalışmada yaş artışının eleştirel düşünme eğilimini
etkilediği sonucu ile paralellik göstermektedir. Bu sonuç, yönetici hemşirelerin deneyimleri arttıkça doğruyu arama,
açık fikirlilik, sistematiklik, analitiklik, kendine güven ve meraklılık becerilerinin arttığını gösteren olumlu bir bulgu
olarak değerlendirilebilir.
Çalışmaya katılanların yönetici olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik,
sistematiklik, kendine güven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve ölçek toplam puanları arasında
ise yapılan Pearson korelasyon analizinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Elde edilen
bu bulgu, ilgili literatürle paralellik göstermemektedir. Bunun nedeninin, çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin ağır-
lıklı olarak (%56,7, n=132) 1 ile 5 yıl arasında yöneticilik yapmış gruptan olmasının araştırma sonucunu etkilemiş
olabileceği düşünülmektedir.
Çalışmaya katılanların yönetim kademeleri ile KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, kendine gü-
ven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve KEDEÖ ölçeği toplam puanları bakımından istatistiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılanların yönetim kademeleri arasında KEDEÖ ölçeği
sistematiklik alt boyutundan elde edilen puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır
(p:0,042). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ileri analize göre, yönetim kademesi başhemşire olan
katılımcıların sistematiklik puanlarının sorumlu-rehber hemşire olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p:0,049).
Yönetici hemşirelerden meslek yaşantıları boyunca eleştirel düşünme becerileri hakkında eğitim almış olan ka-
tılımcıların eleştirel düşünme eğilimi puan ortalamaları arasında yapılan analizde, doğruyu arama, açık fikirlilik,
analitiklik ve sistematiklik alt boyutlarından elde edilen puanların eleştirel düşünme eğitimi almamış olanların pu-
70
Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma
A research on the critical thinking tendency of nurse managers
Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd
anlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (doğruyu arama p:0.034, açık fikirlilik
p:0.008, analitiklik p:0.002, sistematiklik p:0.005). Toplam ölçek ve diğer alt boyut puan ortalamaları arasındaki
farkın ise anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 1). Eşer ve arkadaşlarının (2007) yaptığı çalışmada ise,
eğitim alan hemşirelerin almayan hemşirelere göre açık fikirlilik ve kendine güven boyutlarının anlamlı olarak daha
yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Bu durum meslek yaşantıları boyunca eleştirel düşünme becerileri hakkında
eğitim alan hemşirelerin karar verirken yalnızca kendi düşüncelerine değil karşısındakilerin görüş ve düşüncelerine
de dikkat ettiğini göstermektedir.
Bilimsel toplantılarda elde edilen bilgilerin yalnızca beceri geliştirerek uygulamalara aktarılabilir değil, düşünmeyi
güdüleyerek sorun çözücü tutum ve değerlerin gelişmesinde yardımcı olduğu bildirilmekle (Dirimeşe, 2006) birlikte,
bu çalışma sonuçlarında, yönetici hemşirelerin bilimsel toplantıya katılma durumlarının, eleştirel düşünme eğilimle-
rini etkilemediği belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 1). Zori ve Morrison (2009), Dirimeşe (2006), Arslan ve arkadaşlarının
(2007) çalışmalarında da hemşirelerin bilimsel toplantıya katılma durumlarının eleştirel düşünme eğilimini etkileme-
diği saptanmıştır.
SONUÇ
Araştırma sonuçunda, çalışanlarının %50-60’ını hemşirelerin oluşturduğu sağlık kuruluşlarında, yönetici olarak gö-
rev alan hemşirelerin politika saptama ve karar verme sürecine katılmaları için düşünme süreçlerinin, doğru ve etkili
olması, eleştirel düşünebilme becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer çalışma sonuçları ile paralellik gös-
teren bu çalışmadan da yola çıkarak, hemşirelerin bilimsel toplantılarda edindikleri bilgi kazanımlarını uygulamaya
aktarmadaki farkındalıklarının sorgulanması gerektiği söylenebilir.
Ayrıca araştırma sonuçları doğrultusunda:
• Eleştirel düşünme becerilerini kazanabilmeleri için hemşirelik eğitiminin yürütülmesinde zihinsel süreci aktif kı-
lan ve düşünmeyi sağlayan eğitim modelleri ve eğitim tekniklerinin kullanılması,
• Eleştirel düşünmelerine fırsat sağlayacak kurumsal politikaların geliştirilmesi ve hastane yöneticileri tarafından
yönetici hemşirelerin desteklenmesi,
• Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlen-
mesi,
• Uygulamada olan eleştirel düşünme ve problem çözme eğitimlerinin içerik olarak gözden geçirilerek, verilen
eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi ve eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması,
• Eleştirel düşünme eğilimini etkileyen etmenlerin daha ayrıntılı incelenerek, daha geniş örneklemler üzerinde ve
farklı sağlık kurumlarını kapsayan araştırmaların yapılması önerilebilir.
KAYNAKLAR
Angel, Bonnie F., Duffy, Mary E., Belyea, Michael. (2000). An Evidence-based project for evaluating strategies to
improve knowledge acquisition and critical-thinking performance in nursing students. Journal of Nursing Education,
39:5, 219-228.
Arslan, G., Demir,Y., Eşer, İ., Khorshid L. (2007). Hemşirelerde Eleştirel Düşünnme Eğilimini Etkileyen Etmenlerin
İncelenmesi’’
, 4. Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özeti Kitabı, Ankara.
Case, B. (1994). Walbing around the elephant: A critical thinking strategy for decision making, The Journal of Con-
tinuing Education in Nursing, Vol:25, No:3, P.101.
Erkuş, B. (2011). Özel Hastanelerde Çalışan Yönetici Hemşirelerin ve Hemşirelerin Eleştirel DüşünmeDüzeyi ve
Problem Çözme Becerileri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Eşer İ., Khorshid, L., Demir,Y. (2007). Yoğun bakım hemşirelerinde eleştirel düşünme eğilimi ve etkileyen faktörle-
rin incelenmesi. C.Ü. Hemsirelik Yüksekokulu Dergisi, 11:3, 13-22
Facione P. A. (1990). Critical Thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment
and instruction. Research findings and recommendations. Millbrae, CA: The Califomia Academic Press. (ERIC Do-
cument Reproduction Service No: ED3I5423). Mart 2009’da http://www.eric.ed.gov/,
Dirimeşe, E. (2006). Hemşirelerin ve Öğrenci Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin incelenmesi. Yüksek
Lisans Tezi, İzmir.
Girot, E. A. (2000). Graduate nurses: Critical thinkers or better decision makers?. Journal of Advanced Nursing,
31:2, 288.
71
Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma
A research on the critical thinking tendency of nurse managers
Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd
Hicks, Frank D., Merritt, Sharon L., Elstein, Arthur S. (2003). Critical thinking and clinical decision making in cri-
tical care nursing: A pilot study. Heart and Lung, 32, 169-180.
Howenstein, M. A., Bilodeau, K., Brogna, M.J., Good, G. (1996). Factors associated with critical thinking among
nurses. Journal Continue Education Nurse. May-Jun;27:3, 100-3.
Kataoka-Yahiro, M., Saylor, C. A. (1994). Critical thinking model for nursing judgment. Journal Nurse Education.
33:8, 351-6.
Kaya, H. (1997). Üniversite Ögrencilerinde Eleştirel Akıl Yürütme Gücü. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Kıranşal, N., Adana, F., Erdağı, S. (2006). Kars’ta Çalışan Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenme-
si, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı, İstanbul.
Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
McCarthy, P., Schuster, P., Zehr, P., McDougal, D. (1999). Evaluation of critical thinking in a baccalaureate nursing
program. Journal Nurse Education. Marc 38:3, 142-4.
Özer, N. (2002). Kritik düşünme. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5:2, 63-67.
Öztürk, N., Ulusoy, H. (2008). Lisans ve yüksek lisans hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleş-
tirel düşünmeyi etkileyen faktörler. İstanbul Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, İstanbul, 1:1.
Paul, R.W. ve Heaslip, P. (1995). Critical thinking and intuitive nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 22, 40-47
.
Potter, P. A.(1999). Critical thinking and nursing judgment. Basic Nursing A Critical Thinking Approach, USA.
Rodriguez, G. (2000). Demographics and Disposition as Predictors of The Aplication of Critical Thinking Skills in
Nursing Practice: In partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy School of Nursing,
University of Colarado. UMI No: 3002095.
Sarıoğlu, Ö. (2009). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Çalışan Yoğun Bakım
Ve Servis Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Karşılaştırılması.Yüksek Lisans Tezi, Bolu.
Spelic, S., Stockard,V. (2001). Evaluation of critical thinking outcomes of a BSN program. Holistic Nursing Practice,
15:3, 27-34.
Stewart, S., Dempsey, L. F. (2005). Longitudinal study of baccalaureate nursing students’ critical thinking dispositi-
ons. Journal of Nursing Education, 44:2, 81-89.
Taşçı, S. (2005). Hemsirelikte problem çözme süreci. Saglık Bilimleri Dergisi, 14, Ek Sayı: Hemsirelik Özel Sayısı, 73-78.
Ulupınar, S. (1997). Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi. Doktora Tezi, İstanbul
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Velioğlu, B. (1998). Hemşirelik Eğitiminde Esaslar, II. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, İstanbul.
Wangensteen, S., Johansson, I.S., Björkström, M.E., Nordström, G. (2010). Critical thinking dispositions among
newly graduated nurse. Journal of Advanced Nursing, 66:10, 2170-2181
White, N., Beardslee, D.P., Supples, J. M. (1990). Promoting critical thinking. Nurse Educator, 15:5, 16-19.
Wrobel, B. V., Sullivan, P., Simith, L. (1997). Evaluating critical thinking skills of baccalaureate nursing students.
Journal of Nursing Education, 36:10,485-488
Yıldırım, Ö.T., Karadag, M. (2016). The perceptions of nurse managers on their critical thinking skills and research
utilization barriers and facilitators. Journal of Health and Nursing Management. 3:2, 73-85
Zori, S., Nosek, L.J., Musil, C., (2010). Critical thinking of nurse managers related to staff rns’ perceptions of the
practice environment. Journal of Nursing Scholarship, 42:3, 305-313.
Zori, S., Morrison, B., (2009). Critical thinking in nurse managers, Nursing Economics, 27:2, 75-98.

Recomendados

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2017;9(3)207-17207Ünive.docx von
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2017;9(3)207-17207Ünive.docxTurkiye Klinikleri J Nurs Sci 2017;9(3)207-17207Ünive.docx
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2017;9(3)207-17207Ünive.docxturveycharlyn
4 views38 Folien
Salon 1 13 kasim 16.00 17.30 aysun baysan von
Salon 1 13 kasim 16.00 17.30 aysun baysanSalon 1 13 kasim 16.00 17.30 aysun baysan
Salon 1 13 kasim 16.00 17.30 aysun baysantyfngnc
1.6K views22 Folien
Salon 2 13 kasim 16.00 17.30 eda özge yazgan von
Salon 2 13 kasim 16.00 17.30 eda özge yazganSalon 2 13 kasim 16.00 17.30 eda özge yazgan
Salon 2 13 kasim 16.00 17.30 eda özge yazgantyfngnc
522 views27 Folien
Final for the thesis (bitirme tezi) von
Final for the thesis (bitirme tezi)Final for the thesis (bitirme tezi)
Final for the thesis (bitirme tezi)kerem eker
1.2K views51 Folien
ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA von
ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMAÖRGÜTSEL İKLİMİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
ÖRGÜTSEL İKLİMİN ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNE ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMAH.Tezcan Uysal
1.4K views18 Folien
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ von
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİ
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARIYLA ARASINDA Kİ İLİŞKİSİSelmaAYDIN3
180 views19 Folien

Más contenido relacionado

Similar a A Research On The Critical Thinking Tendency Of Nurse Managers

Hemşi̇reli̇k Süreci von
Hemşi̇reli̇k SüreciHemşi̇reli̇k Süreci
Hemşi̇reli̇k SüreciHisar Hospital Hemşireleriyiz
19.4K views17 Folien
Big Brain of Pharma Genis Ozeti von
Big Brain of Pharma Genis OzetiBig Brain of Pharma Genis Ozeti
Big Brain of Pharma Genis OzetiPharma Tailor Made Services
1.3K views14 Folien
Kanıta Dayalı Degi Kulübü - Cryptorchidism: AUA guideline, itfuroloji von
Kanıta Dayalı Degi Kulübü - Cryptorchidism: AUA guideline, itfurolojiKanıta Dayalı Degi Kulübü - Cryptorchidism: AUA guideline, itfuroloji
Kanıta Dayalı Degi Kulübü - Cryptorchidism: AUA guideline, itfurolojiTC İÜ İTF Üroloji AD
397 views26 Folien
Muhasebe meslek mensupları yanında çalışan i̇şgörenlerin sinizm düzeylerini b... von
Muhasebe meslek mensupları yanında çalışan i̇şgörenlerin sinizm düzeylerini b...Muhasebe meslek mensupları yanında çalışan i̇şgörenlerin sinizm düzeylerini b...
Muhasebe meslek mensupları yanında çalışan i̇şgörenlerin sinizm düzeylerini b...ZGEBYK3
74 views16 Folien
Salon 1 15 kasim 11.00 12.00 besey ören-türkçe von
Salon 1 15 kasim 11.00 12.00 besey ören-türkçeSalon 1 15 kasim 11.00 12.00 besey ören-türkçe
Salon 1 15 kasim 11.00 12.00 besey ören-türkçetyfngnc
372 views50 Folien
Salon 2 14 kasim 15.30 17.00 yasemi̇n ergün von
Salon 2 14 kasim 15.30 17.00 yasemi̇n ergünSalon 2 14 kasim 15.30 17.00 yasemi̇n ergün
Salon 2 14 kasim 15.30 17.00 yasemi̇n ergüntyfngnc
335 views22 Folien

Similar a A Research On The Critical Thinking Tendency Of Nurse Managers(20)

Kanıta Dayalı Degi Kulübü - Cryptorchidism: AUA guideline, itfuroloji von TC İÜ İTF Üroloji AD
Kanıta Dayalı Degi Kulübü - Cryptorchidism: AUA guideline, itfurolojiKanıta Dayalı Degi Kulübü - Cryptorchidism: AUA guideline, itfuroloji
Kanıta Dayalı Degi Kulübü - Cryptorchidism: AUA guideline, itfuroloji
Muhasebe meslek mensupları yanında çalışan i̇şgörenlerin sinizm düzeylerini b... von ZGEBYK3
Muhasebe meslek mensupları yanında çalışan i̇şgörenlerin sinizm düzeylerini b...Muhasebe meslek mensupları yanında çalışan i̇şgörenlerin sinizm düzeylerini b...
Muhasebe meslek mensupları yanında çalışan i̇şgörenlerin sinizm düzeylerini b...
ZGEBYK374 views
Salon 1 15 kasim 11.00 12.00 besey ören-türkçe von tyfngnc
Salon 1 15 kasim 11.00 12.00 besey ören-türkçeSalon 1 15 kasim 11.00 12.00 besey ören-türkçe
Salon 1 15 kasim 11.00 12.00 besey ören-türkçe
tyfngnc372 views
Salon 2 14 kasim 15.30 17.00 yasemi̇n ergün von tyfngnc
Salon 2 14 kasim 15.30 17.00 yasemi̇n ergünSalon 2 14 kasim 15.30 17.00 yasemi̇n ergün
Salon 2 14 kasim 15.30 17.00 yasemi̇n ergün
tyfngnc335 views
Otizim spektrum bozukluğu olan çocuklar ve gençler için bilimsel dayanaklı uy... von Tringa Shpendi
Otizim spektrum bozukluğu olan çocuklar ve gençler için bilimsel dayanaklı uy...Otizim spektrum bozukluğu olan çocuklar ve gençler için bilimsel dayanaklı uy...
Otizim spektrum bozukluğu olan çocuklar ve gençler için bilimsel dayanaklı uy...
Tringa Shpendi525 views
KOCLUKTA YAKLASIMLAR, EKOLLER, MODELLER VE KANITA DAYALI KOCLUK UYGULAMALARI von Kocluk Platformu Dernegi
KOCLUKTA YAKLASIMLAR, EKOLLER, MODELLER VE KANITA DAYALI KOCLUK UYGULAMALARIKOCLUKTA YAKLASIMLAR, EKOLLER, MODELLER VE KANITA DAYALI KOCLUK UYGULAMALARI
KOCLUKTA YAKLASIMLAR, EKOLLER, MODELLER VE KANITA DAYALI KOCLUK UYGULAMALARI
Saglik Hizmetlerinde İletisim Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Eğitim von Erol Özmen
Saglik Hizmetlerinde İletisim Yüksek Lisans Programı - Uzaktan EğitimSaglik Hizmetlerinde İletisim Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Eğitim
Saglik Hizmetlerinde İletisim Yüksek Lisans Programı - Uzaktan Eğitim
Erol Özmen13.8K views
Klinik ve akademik açılımlar 2013 von Ufuk Yurdalan
Klinik ve akademik açılımlar 2013Klinik ve akademik açılımlar 2013
Klinik ve akademik açılımlar 2013
Ufuk Yurdalan574 views
KanıTa Dayalı TıP von Turquaz
KanıTa Dayalı TıPKanıTa Dayalı TıP
KanıTa Dayalı TıP
Turquaz8.9K views
istatistik ve biyoistatistik nedir (fazlası için www.tipfakultesi.org) von www.tipfakultesi. org
istatistik ve biyoistatistik nedir (fazlası için www.tipfakultesi.org)istatistik ve biyoistatistik nedir (fazlası için www.tipfakultesi.org)
istatistik ve biyoistatistik nedir (fazlası için www.tipfakultesi.org)
www.tipfakultesi. org14.2K views
Okul Müdürlerinin İletişim Sürecindeki Etkinliği: Makale İncelmesi von Kutluhan Gül
Okul Müdürlerinin İletişim Sürecindeki Etkinliği: Makale İncelmesiOkul Müdürlerinin İletişim Sürecindeki Etkinliği: Makale İncelmesi
Okul Müdürlerinin İletişim Sürecindeki Etkinliği: Makale İncelmesi
Kutluhan Gül228 views
Mustafa Değerli - 2014 - Stratejik Yönetim - Makale İncelemeleri - Rapor von Dr. Mustafa Değerli
 Mustafa Değerli - 2014 - Stratejik Yönetim - Makale İncelemeleri - Rapor Mustafa Değerli - 2014 - Stratejik Yönetim - Makale İncelemeleri - Rapor
Mustafa Değerli - 2014 - Stratejik Yönetim - Makale İncelemeleri - Rapor
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı-Yönetici Hemşirelerin ve Hemşireler... von İtibar Yönetimi Enstitüsü
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı-Yönetici Hemşirelerin ve Hemşireler...2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı-Yönetici Hemşirelerin ve Hemşireler...
2.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı-Yönetici Hemşirelerin ve Hemşireler...
Analysis Of Primary School Students Critical Thinking Skills Through Various... von Sean Flores
Analysis Of Primary School Students Critical Thinking Skills Through Various...Analysis Of Primary School Students Critical Thinking Skills Through Various...
Analysis Of Primary School Students Critical Thinking Skills Through Various...
Sean Flores2 views
Öğretmenlerin Örgütsel İkiyüzlülük Algıları ve Bazı Değişkenlere Göre İncelen... von ESRA SIPAHI
Öğretmenlerin Örgütsel İkiyüzlülük Algıları ve Bazı Değişkenlere Göre İncelen...Öğretmenlerin Örgütsel İkiyüzlülük Algıları ve Bazı Değişkenlere Göre İncelen...
Öğretmenlerin Örgütsel İkiyüzlülük Algıları ve Bazı Değişkenlere Göre İncelen...
ESRA SIPAHI28 views
SYBTD YIL: 2007 Cilt:2 Sayı: 2 von Levent ATALI
SYBTD YIL: 2007 Cilt:2 Sayı: 2SYBTD YIL: 2007 Cilt:2 Sayı: 2
SYBTD YIL: 2007 Cilt:2 Sayı: 2
Levent ATALI1.2K views
HESAPVERİLEBİLİRLİK VE HESAPVERİLEBİLİRLİĞİN OLUŞTURULMASI; KURUMSAL YÖNETİŞİ... von ESRA SIPAHI
HESAPVERİLEBİLİRLİK VE HESAPVERİLEBİLİRLİĞİN OLUŞTURULMASI; KURUMSAL YÖNETİŞİ...HESAPVERİLEBİLİRLİK VE HESAPVERİLEBİLİRLİĞİN OLUŞTURULMASI; KURUMSAL YÖNETİŞİ...
HESAPVERİLEBİLİRLİK VE HESAPVERİLEBİLİRLİĞİN OLUŞTURULMASI; KURUMSAL YÖNETİŞİ...
ESRA SIPAHI54 views

Más de Sean Flores

Archaeology As Disaster Capitalism von
Archaeology As Disaster CapitalismArchaeology As Disaster Capitalism
Archaeology As Disaster CapitalismSean Flores
2 views22 Folien
A Model For Achieving Equivalence And Comparability In Higher Education Cours... von
A Model For Achieving Equivalence And Comparability In Higher Education Cours...A Model For Achieving Equivalence And Comparability In Higher Education Cours...
A Model For Achieving Equivalence And Comparability In Higher Education Cours...Sean Flores
2 views4 Folien
A Model For Determining Student Plagiarism Electronic Detection And Academic... von
A Model For Determining Student Plagiarism Electronic Detection And Academic...A Model For Determining Student Plagiarism Electronic Detection And Academic...
A Model For Determining Student Plagiarism Electronic Detection And Academic...Sean Flores
2 views14 Folien
A Study Of Group Dynamics In Educational Leadership Cohort And Non-Cohort Groups von
A Study Of Group Dynamics In Educational Leadership Cohort And Non-Cohort GroupsA Study Of Group Dynamics In Educational Leadership Cohort And Non-Cohort Groups
A Study Of Group Dynamics In Educational Leadership Cohort And Non-Cohort GroupsSean Flores
2 views26 Folien
A Research On The Improvement Of Persuasive Writing Skill Of Sixth Grade Stud... von
A Research On The Improvement Of Persuasive Writing Skill Of Sixth Grade Stud...A Research On The Improvement Of Persuasive Writing Skill Of Sixth Grade Stud...
A Research On The Improvement Of Persuasive Writing Skill Of Sixth Grade Stud...Sean Flores
5 views35 Folien
An Innovative Method For Analysis Of Statically Indeterminate Beams Using Rel... von
An Innovative Method For Analysis Of Statically Indeterminate Beams Using Rel...An Innovative Method For Analysis Of Statically Indeterminate Beams Using Rel...
An Innovative Method For Analysis Of Statically Indeterminate Beams Using Rel...Sean Flores
3 views5 Folien

Más de Sean Flores(20)

Archaeology As Disaster Capitalism von Sean Flores
Archaeology As Disaster CapitalismArchaeology As Disaster Capitalism
Archaeology As Disaster Capitalism
Sean Flores2 views
A Model For Achieving Equivalence And Comparability In Higher Education Cours... von Sean Flores
A Model For Achieving Equivalence And Comparability In Higher Education Cours...A Model For Achieving Equivalence And Comparability In Higher Education Cours...
A Model For Achieving Equivalence And Comparability In Higher Education Cours...
Sean Flores2 views
A Model For Determining Student Plagiarism Electronic Detection And Academic... von Sean Flores
A Model For Determining Student Plagiarism Electronic Detection And Academic...A Model For Determining Student Plagiarism Electronic Detection And Academic...
A Model For Determining Student Plagiarism Electronic Detection And Academic...
Sean Flores2 views
A Study Of Group Dynamics In Educational Leadership Cohort And Non-Cohort Groups von Sean Flores
A Study Of Group Dynamics In Educational Leadership Cohort And Non-Cohort GroupsA Study Of Group Dynamics In Educational Leadership Cohort And Non-Cohort Groups
A Study Of Group Dynamics In Educational Leadership Cohort And Non-Cohort Groups
Sean Flores2 views
A Research On The Improvement Of Persuasive Writing Skill Of Sixth Grade Stud... von Sean Flores
A Research On The Improvement Of Persuasive Writing Skill Of Sixth Grade Stud...A Research On The Improvement Of Persuasive Writing Skill Of Sixth Grade Stud...
A Research On The Improvement Of Persuasive Writing Skill Of Sixth Grade Stud...
Sean Flores5 views
An Innovative Method For Analysis Of Statically Indeterminate Beams Using Rel... von Sean Flores
An Innovative Method For Analysis Of Statically Indeterminate Beams Using Rel...An Innovative Method For Analysis Of Statically Indeterminate Beams Using Rel...
An Innovative Method For Analysis Of Statically Indeterminate Beams Using Rel...
Sean Flores3 views
A Case For Weakening The Church-Turing Thesis von Sean Flores
A Case For Weakening The Church-Turing ThesisA Case For Weakening The Church-Turing Thesis
A Case For Weakening The Church-Turing Thesis
Sean Flores2 views
Academic Essay Writing For Postgraduates (Independent Study) SUPPLEMENTARY MA... von Sean Flores
Academic Essay Writing For Postgraduates (Independent Study) SUPPLEMENTARY MA...Academic Essay Writing For Postgraduates (Independent Study) SUPPLEMENTARY MA...
Academic Essay Writing For Postgraduates (Independent Study) SUPPLEMENTARY MA...
Sean Flores2 views
An Existential Journey Within Siddhartha By Hermann Hesse von Sean Flores
An Existential Journey Within Siddhartha By Hermann HesseAn Existential Journey Within Siddhartha By Hermann Hesse
An Existential Journey Within Siddhartha By Hermann Hesse
Sean Flores6 views
Argumentive Writing As A Collaborative Activity von Sean Flores
Argumentive Writing As A Collaborative ActivityArgumentive Writing As A Collaborative Activity
Argumentive Writing As A Collaborative Activity
Sean Flores4 views
Affective Archives Caste And Contemporary Malayalam Cinema von Sean Flores
Affective Archives Caste And Contemporary Malayalam CinemaAffective Archives Caste And Contemporary Malayalam Cinema
Affective Archives Caste And Contemporary Malayalam Cinema
Sean Flores26 views
A FEMINIST READING OF MAHESH DATTANI S SELECTED PLAYS von Sean Flores
A FEMINIST READING OF MAHESH DATTANI S SELECTED PLAYSA FEMINIST READING OF MAHESH DATTANI S SELECTED PLAYS
A FEMINIST READING OF MAHESH DATTANI S SELECTED PLAYS
Sean Flores37 views
Appendix K Model Letters For Use By The Engineer von Sean Flores
Appendix K Model Letters For Use By The EngineerAppendix K Model Letters For Use By The Engineer
Appendix K Model Letters For Use By The Engineer
Sean Flores15 views
A Review Paper On Construction And Demolition Waste Management von Sean Flores
A Review Paper On Construction And Demolition Waste ManagementA Review Paper On Construction And Demolition Waste Management
A Review Paper On Construction And Demolition Waste Management
Sean Flores7 views
A Basic Approach In Sampling Methodology And Sample Size Calculation von Sean Flores
A Basic Approach In Sampling Methodology And Sample Size CalculationA Basic Approach In Sampling Methodology And Sample Size Calculation
A Basic Approach In Sampling Methodology And Sample Size Calculation
Sean Flores2 views
Application Of Vertex Colouring In Sports And Co-Curricular Activity Management von Sean Flores
Application Of Vertex Colouring In Sports And Co-Curricular Activity ManagementApplication Of Vertex Colouring In Sports And Co-Curricular Activity Management
Application Of Vertex Colouring In Sports And Co-Curricular Activity Management
Sean Flores2 views
A Short Course In International Business Culture von Sean Flores
A Short Course In International Business CultureA Short Course In International Business Culture
A Short Course In International Business Culture
Sean Flores5 views
A Critical Review On Role Of Prison Environment On Stress And Psychiatric Pro... von Sean Flores
A Critical Review On Role Of Prison Environment On Stress And Psychiatric Pro...A Critical Review On Role Of Prison Environment On Stress And Psychiatric Pro...
A Critical Review On Role Of Prison Environment On Stress And Psychiatric Pro...
Sean Flores8 views
Academic Stress Among Faculty And Students In Higher Institutions von Sean Flores
Academic Stress Among Faculty And Students In Higher InstitutionsAcademic Stress Among Faculty And Students In Higher Institutions
Academic Stress Among Faculty And Students In Higher Institutions
Sean Flores5 views
Addressing Plagiarism In A Digital Age von Sean Flores
Addressing Plagiarism In A Digital AgeAddressing Plagiarism In A Digital Age
Addressing Plagiarism In A Digital Age
Sean Flores2 views

A Research On The Critical Thinking Tendency Of Nurse Managers

 • 1. 63 Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma A research on the critical thinking tendency of nurse managers Yönetici Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma ARAŞTIRMA A Research on the Critical ThinkingTendency of Nurse Managers Geliş Tarihi / Arrival Date: 29.03.2017 Kabul tarihi / Date of Acceptance: 02.06.2017 İletişim / Corresponding author: Muhteşem Baran, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı, Avcılar Kampüsü, 34320 Avcılar, İstanbul E-posta / E-mail: muhtesem@istanbul.edu.tr Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4 Yıl / Year: 2017 e-ISSN:2149-018X doi:10.5222/SHYD.2017.063 63 Muhteşem Baran1 , Fatma Balcı2 1 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, İstanbul 2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul ÖZ AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, İstanbul ili Avrupa yakasında yer alan Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastanelerinde görev alan yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimlerini ve bu eğilimlerin sosyodemografik özellikleriyle ilişkisini ortaya koymaktır. YÖNTEM: Çalışma, İstanbul ili Avrupa yakasında yer alan Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren 12 eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan toplam 288 yönetici hemşire üzerinde kolayda örneklem yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, veri toplama aracı olarak, yönetici hemşirelerin sosyodemografik özelliklerini içeren bilgi formu ile Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği (KEDEÖ) kullanılmıştır Araştırma için 04 Ocak 2012 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden, gerekli yasal izin alınmıştır. Dağıtılan anketleri yanıtlayan hemşire sayısı 233 (% 80) olarak belirlenmiştir. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanılmıştır. Veriler Kolmogorov Smirnov test, Oneway Anova Testi, Tukey HSD testi, Student t test, Pearson Korelasyon Testi, Spearman Korelasyon Testi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya katılanların Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği toplam puanları 170,45 ile 277,81 arasında değişmekte olup, orta- lama 216,26±22,48’dir. Çalışmaya katılanların yaş grupları arasında ölçek toplam puanı (p:0,013) ve analitiklik (p:0,001), kendine güven (p:0,001), meraklılık (p:0,013) alt boyutlarıyla yönetim kademeleri arasında, ölçeğin sistematiklik alt boyutu (p:0,042); eleştirel düşünme eğitimi alma durumları ile ölçeğin doğruyu arama (p:0,034), açık fikirlilik (p:0,008), analitiklik (p:0,002), sistematiklik (p:0,005) alt boyutlarından alınan puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar saptanmıştır. Çalışmaya katılanların eleştirel düşünme ile ilgili bilimsel toplantıya katılma durumları ile ölçek toplamı ve alt boyutlarından alınan puanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). SONUÇ: Ölçeğin puan ortalaması değerlendirildiğinde, çalışma kapsamına alınan yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Hemşirelerin yaşlarının artmasıyla eleştirel düşünme eğilimi, kendine güven, analitiklik ve meraklılığın arttığı gözlen- miştir. Hemşirelerin eğitim durumlarının eleştirel düşünme eğilimine etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Eleştirel düşünme becerileri hakkında eğitim almış olan katılımcıların doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik ve sistematiklik açısından almayanlara göre üstünlük gösterdiği izlenmiştir. Bu verilere göre eleştirel düşünme eğiliminin artırılmasına yönelik eğitim programların düzenlenmesi ile sağlık kuruluşlarında, yönetici olarak görev alan hemşi- relerin politika saptama ve karar verme sürecine daha etkin şekilde katılabilecekleri belirtilebilir. Anahtar kelimeler: Eleştirel düşünme, yönetim, hemşirelik, eleştirel düşünme eğilimi ABSTRACT AIM: The aim of this study is to determine the critical thinking trends of nurse managers working at Ministry of health training and research hospitals on the European side of İstanbul province and demographic characteristics of these trends reveal whether the relationship with. METHODS: : In this study, between 2012-2013 year in 12 different training and research hospital nurse managers. Sean samples on a total of 288 units has been applied with the method. As a tool for data collection that contains the properties for the handle administrator nurses and professio- nal information form and the scale of the California critical thinking Disposition (CCTDI). NCSS for statistical analysis (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) program was used. RESULTS: CCTDI of respondents working scale total score range average between 277.81with 170.45 of 216,26 ± 22,48. Participants in the working age groups include CCTDI scale total score (p: 0, 013); management positions include CCTDI scale of systematic child size (p: 0, 042); critical thin- king training according to the scale of the truth search CCTDI (p: 0,034), open-mindedness (p: 0,008), analytical (p: 0.001, 002), systematic (p: 0,005) are the lower size difference statistically has been identified in the points received. CONCLUSION: Item average score was evaluated study group received scores of critical thinking disposition of nursing administrator at a low level. Increasing age of nurse stend to critical thinking, self-confidence, increased the analytical and inquisitive. The effect of training status of the nurse stend to have been observed when critical thinking. Critical thinking skills are trained participants the truth about search, open-mindedness, analytical and systematic advantages for those who placed in terms of points. According to this data, health care, of critical thinking the tendency to increase the regulation of educational programs. Keywords: Critical thinking, nurse managers, critical thinking tendency
 • 2. 64 Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma A research on the critical thinking tendency of nurse managers Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd GİRİŞ Günümüzün hızla değişen bilim ve teknolojisine hastanelerde ayak uydurarak yeniden yapılanma sürecine girmekte ve sağlık kurumları yönetimi anlayışı, sağlık bakımındaki değişmelere paralel olarak gelişmektedir. Sağlık hizmetleri ve yönetimindeki değişimlerin, hemşire yöneticilerin rol ve fonksiyonlarında da değişime neden olması, yönetsel pozisyonlar için hazırlanmış, alanını iyi bilen, yönetsel faaliyetleri etkin bir şekilde planlayıp uygulayabilen, değer- lendirebilen, kurumdaki hemşirelik hizmetlerinde ve gerektiğinde diğer hizmetlerin yönetiminde söz sahibi olabilen, lider yönetici hemşirelere olan gereksinimi de artırmaktadır. Hemşire yöneticilerden, hastane organizasyonu içinde, kurumun amaç ve hedeflerinin belirlenmesi, ulaşılması çalışmalarına katılmaları ve diğer bölümlerle etkileşim içinde olmaları beklenmektedir.Yapılan literatür taraması ışığında, hemşirelerin gerek organizasyonun yeniden yapılanma süreci içindeki değişimlere, gerekse değişen ve gelişen rollerine pek hazırlıklı olmadıkları görülmektedir. Sağlık hiz- metlerinin sunumunda, kararların hızlı ve doğru bir şekilde alınmasının esas olduğu hemşirelik mesleğinde, eleştirel düşünme becerisine sahip olarak akılcı kararların alınması önem taşımakta ve eleştirel düşünme temel bir beceri olarak tanımlanmaktadır (Facione, 1990). Sağlık alanında profesyonel olmada gerekli ve önemli bir unsur olan eleştirel düşünme; hemşirelik için birçok kay- naktan elde edilen bilgilerin toplanması ve düzenlenmesi, bu bilgiler ışığında neye gereksinim olduğuna karar ve- rilmesi, birçok olası yaklaşımlardan birinin seçilmesi, uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesi gibi özellikleri açısından vazgeçilmez bir düşünme süreci olmaktadır (Velioğlu, 1998). Eleştirel düşünmenin hemşirelik literatüründe 1980’lerden bu yana yer alarak, bir çok karar verme ve hemşirelik süreci ile ilişkilendirildiği dikkat çekmektedir. Ulusal ve uluslararası tüm hemşirelik kuruluşları, eleştirel düşünme gücünü hemşirelik uygulamalarının temel öğesi olarak kabul etmekte ve eleştirel düşünme gücünü hemşirelikte aranan bir evrensel davranış olarak nitelendirmektedir (White ve ark. , 1990; Case, 1994; Kaya, 1997; Ulupınar, 1997). Eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesinin, hemşireliğe önemli katkıları olacaktır. Hemşirelik, sağlıklı/hasta bi- reye, aileye ve topluma her basamakta hizmet veren bir meslek olması nedeniyle, hemşirelerin eleştirel düşünme becerileri ne kadar iyi gelişirse, o ölçüde toplumun sağlığını koruma, geliştirme, yaşam kalitesini artırma yönünde daha etkin hizmet verebileceklerdir (Öztürk ve Ulusoy, 2008). Hemşirelerin eleştirel düşünme becerisini geliştirme- leri mesleğin, bilime inanan, bilimsel gerçekleri araştırıp uygulayan ve uygulamalarını kanıta dayalı olarak gerçek- leştiren bir disiplin olmasını sağlayacaktır. Eleştirel düşünme, hemşirelere olayları sorgulama ve hastalar hakkında karar verme fırsatı sunmaktadır. Hemşire- nin, aldığı temel hemşirelik eğitimini, mesleki deneyimlerini ve araştırma sonuçlarını mantıksal değerlendirmeden geçirerek hasta bakım uygulamalarına yansıtması beklenmektedir. Böylece bağımsız şekilde ilerlemeyi ve geliş- meyi gerçekleştiren kararlar alınarak hastanın gereksinimleri saptanmakta, bu gereksinimlerini karşılamaya yönelik en uygun girişimler belirlenerek, uygun girişimlerin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkabilen sorunların çözümünde önemli bir adım atılmış olacaktır (Paul ve Heaslip, 1995; Girot, 2000; Özer, 2002; Taşçı, 2005). Bu açıdan bakıldı- ğında, yönetici hemşirelerin, diğer hemşirelerin yönetim, eğitim ve organizasyonunu sağlarken; sağlıklı/hasta bireyin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesinde, sağlık sorunlarının belirlenmesinde, bakım gereksinimleri- nin karşılanmasında, yaratıcı, hızlı ve doğru kararlar verebilmeleri için eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi önemli bir sorun olarak ortaya konmaktadır (Kaya, 1997). Ancak ülkemizde özellikle yönetici pozisyonunda görev yapan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimini inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması nedeniyle bu konuda çalışma yapılmasına gereksinim duyulmuştur. Araştırmanın bu gereksinime yanıt vererek, konuya ilişkin literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen araştırmayla, yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri belirlene- rek, bu eğiliminlerin sosyodemografik özellikleriyle ilişkisi ortaya konmaya çalışılacaktır. YÖNTEM Araştırmanın amacı ve türü: Araştırma, yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri ve bu eğilimin sosyo- demografik özellikleriyle ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı tipte gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evren ve örneklemi: Araştırmanın evrenini, İstanbul ili Avrupa yakasında yer alan Sağlık Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren 12 eğitim ve araştırma hastanesinde görevli yönetici hemşireler oluşturmuştur. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü/ Başhemşireleri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda ana kütlenin 288 hemşireden oluştu- ğu belirlenmiş ve araştırmada herhangi bir örneklem seçimine gidilmeyerek, tüm evrene ulaşılması hedeflenmiştir. Ancak, araştırmaya katılmayı kabul etmeyenlerin ve yıllık izin ya da doğum izni kullanan hemşirelere ulaşılamaması, hastanelerin bazı özel birimlerine girilememesi gibi nedenlerle toplam 233 hemşirenin verileri değerlendirmeye alın- mıştır. Araştırmada yanıtlama oranı %80’dir.
 • 3. 65 Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma A research on the critical thinking tendency of nurse managers Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd Veri toplama aracı: Araştırmada, hemşirelerin sosyodemografik özelliklerine ilişkin toplam 10 sorudan oluşan tanıtıcı bilgi formu ve Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (KEDEÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek, 1990 yılında Amerikan Felsefe Derneğinin yürüttüğü Delphi projesinde, eleştirel düşünme düzeyini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması, Kökdemir (2003) tarafından yapılmış olup, 51 mad- de ve doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven, meraklılık olmak üzere toplam altı alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin toplam Cronbach Alfa kat sayısı. 0.88, bulunurken, alt boyutların değerleri doğruyu arama: 0,61, açık fikirlilik: 0,75, analitiklik: 0,75, sistematiklik: 0,63, kendine güven: 0,77 ve meraklılık: 0,78 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada ise KEDEÖ’nün toplam Cronbach Alfa katsayısı 0,826 iken, alt boyutların doğruyu arama: 0,53, açık fikirlilik: 0,61, analitiklik: 0,72, sistematiklik: 0,23, kendine güven: 0,88 ve meraklılık: 0,89 olduğu saptanmıştır. Ölçek, altılı Likert tipinde, “Hiç katılmıyorum-1” , “Katılmıyorum-2” , “Kısmen katılmıyorum-3” , “Kısmen katılıyorum-4” , “Katılıyorum-5” ,” “Tamamen katılıyorum-6” şeklinde değerlendirilmektedir. Ölçekten alınan toplam puanın 239 ve altı puan düşük, 240-299 arası orta, 300 ve üstü yüksek eleştirel düşünme eğilimini göstermektedir (Kökdemir, 2003). Verilerin toplanması: Araştırma verileri, 04 Ocak 2012-04 Nisan 2012 tarihleri arasında izin alınma sürecinin ta- mamlanmasından ve örneklemi oluşturan yönetici hemşirelerin bilgilendirilmiş sözel onamlarının alınmasından son- ra, ilgili hastanelere araştırmacıların ziyaret ederek veri toplama aracını elden dağıtılması ve yaklaşık bir hafta sonra yine giderek toplanması şeklinde elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi: Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamına aktarılarak, NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 Statistical Software (Utah, USA) programında yüzdelik hesaplaması, Kolmogorov Smirnov test, Oneway Anova testi, Tukey HSD testi, Student t test, Pearson Korelasyon testi ve Spear- man Korelasyon testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanları ve alt ölçek puanları oluş- tururken, bağımsız değişkenlerini yönetici hemşirelerin yaşı, eğitim durumu, hemşire olarak toplam çalışma yılı, yönetici hemşire olarak toplam çalışma yılı, yönetim kademeleri, eleştirel düşünme ile ilgili bir eğitim alma durumu ve bilimsel bir toplantıya katılım durumu oluşturmuştur. Araştırmanın etik ilkeleri: Araştırmanın yapılması için 04 Ocak 2012 tarihinde T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yazılı onay alındıktan sonra, çalışmanın uygulanması sırasında da araştırmaya katılan hem- şirelerden araştırma amacı ve içeriği hakkında bilgi verilerek sözel onayları alınmıştır. BULGULAR Çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin sosyodemografik özellikleri incelendiğinde, yaşlarının 23 ile 58 yıl arasında değiştiği ve ortalama 36,59±6,33 yıl olduğu, %94,8’inin (n=221) kadın, %5,2’sinin (n=12) erkek olduğu belirlen- miştir. Çalışmaya katılanların %12,4’ü (n=29) Bağcılar EAH, %3,4’ü (n=8) Bakırköy Ruh ve sinir Hastalıkları EAH, %4,7’si (n=11) Beyoğlu Göz Hastalıkları EAH, %9,0’ı (n=21) Haseki EAH, %6,9’u (n=16) İstanbul EAH, %13,3’ü (n=31) Kanuni Sultan Süleyman EAH, %4,3’ü (n=10) Mehmet Akif Ersoy EAH, %11,6’sı (n=27) Okmeydanı EAH, %11,6’sı (n=27) Dr. Sadi Konuk EAH, %3,0’ı (n=7) Süleymaniye EAH, %10,7’si (n=25) Şişli Etfal EAH, %9,0’ı (n=21) ise Ye- dikule Göğüs Hastalıkları EAH’de görev yapmaktadır. Çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin %4,7’si (n=11) Sağlık Meslek Lisesi mezunu iken, %24,0’ının (n=56) ön lisans, %46,4’ünün (n=108) lisans, %24,9’unun (n=58) ise yüksek lisans mezunu olduğu; %5,6’sının (n=13) Hem- şirelikte Yönetim, %14,2’sinin (n=33) Hastane ve Sağlık Kurumlarında Yönetim, %6,0’ının (n=14) ise diğer alanlarda lisansüstü eğitim aldığı, toplam çalışma sürelerinin 1 ile 38 yıl arasında değiştiği ve ortalama 15,82±7,22 yıl olduğu ve %6’sı (n=14) 1 ile 5 yıl arasında çalışır iken, %20,2’sinin (n=47) 6 ile 10 yıl arası, %25,8’inin (n=60) 11 ile 15 yıl arasında, %20,6’sının (n=48) 16 ile 20 yıl arası ve %27,5’inin (n=64) ise 21 yıl ve daha fazla süredir çalıştığı sap- tanmıştır. Çalışmaya katılanların yönetici olarak çalışma süreleri ise 1 ile 33 yıl arasında değişmekte olup, ortalama 6,45±5,37 yıldır ve %56,7’sinin (n=132) 1 ile 5 yıl arasında yöneticilik yaptığı belirlenirken, %31,3’ünün (n=73) 6 ile 10 yıl arası, %4,7’sinin (n=11) 11 ile 15 yıl arası, %3,9’unun (n=9) 16 ile 20 yıl arası, %3,4’ünün (n=8) ise 21 yıl ve daha fazla süredir yöneticilik yaptığı saptanmıştır. Katılımcıların yönetsel pozisyonları incelendiğinde; %5,2’si (n=12) başhemşire iken, %24,5’inin (n=57) başhemşire yardımcısı, %70,4’ünün (n=164) ise sorumlu-rehber hemşire olarak görev yaptığı saptanmıştır. Çalışmaya katılanların %21’inin (n=49) eleştirel düşünme eğitimi aldığı, %6,4’ünün (n=15) eleştirel düşünme ile ilgili
 • 4. 66 Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma A research on the critical thinking tendency of nurse managers Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd bilimsel toplantıya katıldığı ve bunların 9’u (%60) hizmet içi eğitim alırken, 1’i (%6,7) konferans/sempozyum ve 5’i (%33,3) kongreye katılmıştır. Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği doğruyu arama alt boyutundan aldıkları puanlar 12,86 ile 47,14 arasında de- ğişmekte olup ortalama 31,78±6,29’dur. Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği açık fikirlilik alt boyutundan aldıkları puanlar 17,5 ile 45,83 arasında değişmekte olup ortalama 28,86±4,96’dır. Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği analitiklik alt boyutundan aldıkları puanlar 30,91 ile 59,09 arasında değişmekte olup ortalama 44,94±5,17’dir. Çalış- maya katılanların KEDEÖ ölçeği sistematiklik alt boyutundan aldıkları puanlar 21,67 ile 48,33 arasında değişmekte olup ortalama 32,48±4,73’tür. Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği kendine güven alt boyutundan aldıkları puanlar 20 ile 60 arasında değişmekte olup, ortalama 39,00±8,91’dir. Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği meraklılık alt boyutundan aldıkları puanlar 20 ile 57,5 arasında değişmekte olup ortalama 39,21±9,88’dir. Çalışmaya katılanların KEDEÖ ölçeği toplam puanlarının 170,45 ile 277,81 arasında değişmekte olup, ortalama 216,26±22,48’dir. Çalışmaya katılanların yaş grupları arasında KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik ve sistematiklik alt boyut- larından elde edilen puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Ancak analitiklik alt boyutundan elde edilen puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,001). Fark- lılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre; yaşı 46 ve üzeri olan katılımcıların analitiklik puanlarının yaşı 26 ile 30 arası, 31 ile 35 arası ve 36 ile 40 arası olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (sırasıyla; p:0,001; p:0,001; p:0,002). Diğer yaş grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Ayrıca KEDEÖ ölçeğinin kendine güven alt boyutunda da istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,001). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ileri analizde; yaşı 46 ve üzeri olan katılımcıların kendine güven puanlarının yaşı 26 ile 30 arası, 31 ile 35 arası ve 36 ile 40 arası olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (sırasıyla; p:0,001; p:0,005; p:0,001). Diğer yaş grupları arasın- da ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılanların yaş grupları arasında KEDEÖ ölçeği meraklılık alt boyutundan elde edilen puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,013). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değer- lendirmelere göre, yaşı 46 ve üzeri olan katılımcıların meraklılık puanlarının yaşı 26 ile 30 arası, 31 ile 35 arası ve 36 ile 40 arası olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (sırasıyla; p:0,008; p:0,049; p:0,024). Diğer yaş grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılanların yaş grupları arasında KEDEÖ ölçeği toplam puanı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,013). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre, yaşı 46 ve üzeri olan katılımcıların toplam puanlarının yaşı 36 ile 40 arası olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p:0,022). Diğer yaş grupları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05) (Şekil 1). Şekil 1:Yaş Gruplarında KEDEÖ Ölçeği Toplam Puanı Dağılımı
 • 5. 67 Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma A research on the critical thinking tendency of nurse managers Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd Çalışmaya katılanların eğitim durumları ile KEDEÖ ölçeği toplam ve alt boyutları arasında yapılan karşılaştırma Tablo 2’de incelendiğinde;doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve ölçek toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği doğruyu arama alt boyutundan elde edilen puanlar arasında negatif yönde %19,0 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r:-0,190; p:0,004). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği açık fikirlilik alt boyutundan elde edilen puanlar arasında negatif yönde %14,2 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r:- 0,142; p:0,030). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği analitiklik alt boyutundan elde edilen puanlar arasında pozitif yönde %30,2 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r:0,302; p:0,001). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği sistematiklik alt boyu- tundan elde edilen puanlar arasında negatif yönde %19,9 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptan- mıştır (r:-0,199; p:0,002). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği kendine güven alt boyutundan elde edilen puanlar arasında pozitif yönde %22,2 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r:0,222; p:0,001). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği meraklılık alt boyutundan elde edilen puanlar arasında pozitif yönde %19,8 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r:0,198; p:0,002). Çalışmaya katılanların hemşire olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılanların yönetici olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve ölçek toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılanların yönetim kademesine göre KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, kendine güven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve KEDEÖ ölçeği toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılanların yönetim kademeleri arasında KEDEÖ ölçeği sistematiklik alt boyutundan elde edilen puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,042). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ikili değerlendirmelere göre, yönetim kademesi başhemşire olan katılımcıların sistematiklik puanlarının yö- netim kademesi sorumlu-rehber hemşire olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p:0,049). Diğer yönetim kademeleri arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamış- tır (p>0,05). Tablo 1: Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (KEDEÖ) Puan Ortalamalarının Dağılımı Doğruyu arama Açık fikirlilik Analitiklik Sistematiklik Kendine güven Meraklılık Eleştirel Düşüme Eğilimi (EDE) 12,86 - 47,14 17,5 - 45,83 30,91 - 59,09 21,67 - 48,33 20 - 60 20 - 57,5 170,45 - 277,81 Min-Max 31,78±6,29 28,86±4,96 44,94±5,17 32,48±4,73 39,00±8,91 39,21±9,88 216,26±22,48 Ort±ss Tablo 2:Yönetici Hemşirelerin Eğitim Durumu ile KEDEÖ Puanlarının Karşılaştırılması Doğruyu arama Açık fikirlilik Analitiklik Sistematiklik Kendine güven Meraklılık EDE 32,47±8,57 29,77±5,89 45,21±4,05 33,18±6,89 40,39±10,69 41,25±11,79 222,27±30,88 1 Sağlık Meslek Lisesi 31,56±6,26 28,68±4,80 46,02±5,96 31,61±4,40 40,00±9,90 40,31±10,34 218,17±23,20 2 Önlisans 32,09±6,01 29,28±5,21 44,36±5,09 33,10±4,51 39,10±8,25 38,81±9,32 216,74±21,48 3 Lisans 31,31±6,47 28,06±4,43 44,91±4,60 32,04±4,90 37,59±8,81 38,49±10,18 212,39±21,87 4 Yüksek Lisans 0,262 0,913 1,287 1,516 0,813 0,548 0,987 F 0,852 0,436 0,280 0,211 0,488 0,650 0,400 p Tek yönlü varyansanalizi Post-hoc:Tukey HSD test
 • 6. 68 Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma A research on the critical thinking tendency of nurse managers Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd Çalışmaya katılanların eleştirel düşünme eğitimi alma durumlarına göre KEDEÖ ölçeği kendine güven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve KEDEÖ ölçeği toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Eleştirel düşünme eğitimi almış olan katılımcıların KEDEÖ ölçeği doğruyu arama alt boyutundan elde edilen puan- larının eleştirel düşünme eğitimi almamış olanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p:0,034). Eleştirel düşünme eğitimi almış olan katılımcıların KEDEÖ ölçeği açık fikirlilik alt boyutundan elde edilen puanla- rının eleştirel düşünme eğitimi almamış olanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p:0,008). Eleştirel düşünme eğitimi almış olan katılımcıların KEDEÖ ölçeği analitiklik alt boyutundan elde edilen puanlarının eleştirel düşünme eğitimi almamış olanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu sap- tanmıştır (p:0,002). Eleştirel düşünme eğitimi almış olan katılımcıların KEDEÖ ölçeği sistematiklik alt boyutundan elde edilen puanla- rının eleştirel düşünme eğitimi almamış olanların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p:0,005). Çalışmaya katılanların eleştirel düşünme ile ilgili bilimsel toplantıya katılma durumlarına göre KEDEÖ ölçeği doğru- yu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve KEDEÖ ölçeği toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). TARTIŞMA Yönetici hemşirelerin toplam çalışma süreleri incelendiğinde; toplam çalışma süreleri, 1 ile 38 yıl arasında değiş- mekte olup, ortalama 15,82±7,22 yıl olduğu saptanmıştır. Çalışma süreleri açısından değerlendirildiğinde, en yüksek oranı, 21 yıl ve daha fazla süredir çalışan hemşirelerin oluşturduğu görülmektedir. Yönetici olarak çalışma süreleri incelendiğinde ise, toplam çalışma süreleri 1 ile 33 yıl arasında değişmekte olup ortalama 6,45±5,37 yıl olduğu sap- tanmıştır.Yönetici olarak çalışma süreleri değerlendirildiğinde en yüksek oranı 6 ile 10 yıl arası çalışan hemşirelerin oluşturduğu görülmektedir. Bu bulgular incelendiğinde, yönetici hemşirelerin profilinin ağırlıklı lisans mezunu uzun süre hemşirelik deneyimine sahip hemşireler olduğu söylenebilir. Hemşirelerin bilimsel toplantıya katılma ve eleştirel düşünme ile ilgili olarak eğitim alma durumlarına bakıldığında, %21,0’ının eleştirel düşünme ile ilgili eğitimi aldığı, %6,4’ünün eleştirel düşünme ile ilgili bilimsel toplantıya katıldığı belirlenmiştir. Arslan ve ark.’nın (2007) çalışmasında, hemşirelerin %61,6’sının kurum içi bilimsel toplantıya hiç ka- tılmadığı belirtilirken, %88,4’ünün de kurum dışı bilimsel toplantıya hiç katılmadığı gözlenmiştir. Eşer ve arkadaşları (2007) çalışmasında da benzer şekilde hemşirelerin %70,2’sinin hizmet içi eğitim almadıkları saptamıştır. Bu durumun hastanelerde eleştirel düşünme eğiliminin hemşirelik bakımındaki öneminin yeterince anlaşılmadığının bir göstergesi olabileceği gibi ülkemizde yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme etkinliklerine önem vermediklerini gösteren bir bulgu olduğu da söylenebilir. Ölçeğin puan ortalamaları değerlendirildiğinde, çalışma kapsamına alınan yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Dirimeşe (2006)’ nin “Hemşirelerin ve öğrenci hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi’’ isimli çalışmasında hemşirelerin KEDEÖ’den aldıkları toplam puan ortalamaları 261,1±23,4, Eşer ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında 191,1±30,14, Arslan ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında ise 200,08±21,95 olarak bulunmuştur. Yurt dışında ise Rodriquez (2000) tarafından yapılan çalışma- da, hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puanlarının orta düzeyde olduğu bildirilmiştir. Çalışmaya ait eleştirel düşünme eğilimi alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde ise alt ölçekler için sırasıyla, analitiklik 44,94±5,17, açık fikirlilik 28,86±4,96, meraklılık 39,21±9,88, kendine güven 39,00±8,91, doğruyu arama 31,78±6,29, sistematiklik 32,48±5,17 olarak bulunmuştur. Alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde, çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin analitik alt boyutu ortalama puanı orta düzeyde bulunmasına rağmen, diğer alt boyut puan ortalamalarının düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bulgular, Eşer ve arkadaşlarının (2007) çalışma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ve diğer çalışma sonuçları incelendiğinde, hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamalarının 170,45 ile 277,81 arasında değişmekte olup, ortalama 216,26±22,4 olduğu, genel olarak düşük düzeyde eleştirel düşünme eğiliminde oldukları görülmektedir. Çalışmada yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimlerinin düşük düzeyde olmasının nedeni ülkemizdeki hemşirelik eğitim sistemindeki farklılıklar, iş yoğunluğu, kurumun işleyişi, rutini yerine getirme beklentisi, iş doyumsuzluğu, eleştirel düşünmeyi destekleyici ve uyarıcı yöne-
 • 7. 69 Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma A research on the critical thinking tendency of nurse managers Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd timsel yaklaşımların sınırlı olması gibi faktörlere bağlı olduğu düşünülebilir. Eleştirel düşünme liderliğin ve yöneticili- ğin değer verilen bir özelliği olagelmiştir. Fakat yıllar içinde, özellikle de yönetici yetiştiren okullar, niteliksel beceriler yerine niceliksel becerilere ağırlık vermeye başlayınca, eleştirel düşünme bir kenara bırakılmıştır.Yönetici hemşire- lerin düşük düzeyde eleştirel düşünme eğilimine sahip olması, hastaneler gibi karmaşık tedarik zincirleriyle iç içe geçmiş, değişimin süreğen olduğu ve hızlı karar vermenin gerektiği ortamlarda belirsizlikleri yönetmek zorunda olan meslek grupları olmalarına bağlanabilir. Literatür incelendiğinde, hemşirelerin eleştirel düşünme düzeylerini belirle- meye yönelik pek çok araştırma bulunmaktadır. Dirimeşe (2006) ve Sarıoğlu (2009) hemşirelerle yaptığı çalışma- larda, hemşirelerin orta düzeyde eleştirel düşünme eğilimlerine sahip olduğu belirlenirken Erkuş’un (2011), Eşer ve arkadaşlarının (2007), Kıranşal ve arkadaşlarının (2006) ve Yıldırım ve arkadaşlarının (2016) yaptığı çalışmalarda, düşük düzeyde eleştirel düşünme eğilimlerine sahip olduğu belirlenmiştir. Bunların yanında yönetici hemşirelerin yüksek düzeyde eleştirel düşünme eğilimlerinin olduğu çalışmalar (Zori ve ark. 2010) sınırlıdır. Bu bağlamda yönetici hemşirelerin daha fazla eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilecekleri ortamlar yaratılması gerekmektedir. Çalışmada yönetici hemşirelerin yaş grupları ile toplam eleştirel düşünme eğilimi ve analitiklik, kendine güven ve meraklılık alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çalışmayla benzer şekilde, Rodriguez (2000), hemşirelerin yaşlarına göre eleştirel düşünme eğilimi toplam puanları ve alt boyutlardan “açık fikirlilik’’ ile “analitiklik’’alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu saptamıştır. Yaşla ilgili çalışma sonucundan elde edilen bulgular, ilgili literatürle paralellik göstermekle birlikte, yönetici hemşi- relerin yaşları arttıkça eleştirel düşünme, sorun çözme ve analitik düşünme gibi becerilerinin arttığının belirlenmesi olumlu bir bulgu olarak yorumlanabilir.Yaşın artmasıyla beraber hemşirelerin iş yaşamındaki deneyimlerinin artması bireyin sorunları daha kolay çözmelerini sağladığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Araştırma kapsamına alınan yönetici hemşirelerin eğitim durumları ile eleştirel düşünme eğilimi puan ortalamaları ve alt boyut puan ortalamaları arasında yapılan tek yönlü varyans analizinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulun- mamıştır (p>0.05). Literatürde eğitim düzeyi ile eleştirel düşünme eğilimi arasında ilişki olduğunu belirten çalışma- ların (Howenstein ve ark., 1996; Wangensteen ve ark., 2010) yanı sıra bazı araştırma sonuçlarında ise anlamlı bir farklılığın olmadığı belirtilmektedir (Spelicve ark., 2001, Hicks ve ark., 2003; Stewart ve Demsey, 2005; Arslan ve ark., 2007). Bu sonuç, farklı örneklem gruplarında eğitim düzeyinin eleştirel düşünmeyi etkilemede farklı sonuçlar ortaya çıkardığını düşündürmektedir. Eleştirel düşünme becerisinin, deneyim arttıkça artığı, hemşirelerin klinik ortamda uygulama fırsatı yakaladıkça ve hasta bakımında otonom kararlar verdikçe eleştirel düşünme seviyelerinin geliştiği belirtilmektedir (Potter, 2005). Çalışmada, yönetici hemşirelerin çalışma sürelerinin eleştirel düşünme eğilimine etkisini belirlemek için yapılan Pearson korelasyon analizinde, yönetici hemşirelerin çalışma süreleri ile eleştirel düşünme eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Arslan ve arkadaşlarının (2007) yaptıkları çalışmada da bu çalışmayla benzer şekilde toplam çalışma süresi ile eleştirel düşünme eğilimi arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Ancak, alt boyutlar incelendiğinde, yönetici hemşirelerin toplam çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik ve sistematiklik alt boyutları arasında anlamlı, negatif yönde bir ilişki, analitiklik, kendine güven ve meraklılık alt boyutları ile anlamlı, pozitif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Hick ve arkadaşlarının (2003) yaptıkları araş- tırmada da hemşirelerin klinik deneyim yılı arttıkça, karar verme beceri puanının anlamlı olarak artış gösterdiği saptanmıştır. Ayrıca alt boyutlardan elde edilen bu bulgular, çalışmada yaş artışının eleştirel düşünme eğilimini etkilediği sonucu ile paralellik göstermektedir. Bu sonuç, yönetici hemşirelerin deneyimleri arttıkça doğruyu arama, açık fikirlilik, sistematiklik, analitiklik, kendine güven ve meraklılık becerilerinin arttığını gösteren olumlu bir bulgu olarak değerlendirilebilir. Çalışmaya katılanların yönetici olarak çalışma süreleri ile KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, sistematiklik, kendine güven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve ölçek toplam puanları arasında ise yapılan Pearson korelasyon analizinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Elde edilen bu bulgu, ilgili literatürle paralellik göstermemektedir. Bunun nedeninin, çalışmaya katılan yönetici hemşirelerin ağır- lıklı olarak (%56,7, n=132) 1 ile 5 yıl arasında yöneticilik yapmış gruptan olmasının araştırma sonucunu etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Çalışmaya katılanların yönetim kademeleri ile KEDEÖ ölçeği doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik, kendine gü- ven ve meraklılık alt boyutlarından elde edilen puanlar ve KEDEÖ ölçeği toplam puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Çalışmaya katılanların yönetim kademeleri arasında KEDEÖ ölçeği sistematiklik alt boyutundan elde edilen puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p:0,042). Farklılığı yaratan grubu belirlemek için yapılan ileri analize göre, yönetim kademesi başhemşire olan katılımcıların sistematiklik puanlarının sorumlu-rehber hemşire olan katılımcıların puanlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır (p:0,049). Yönetici hemşirelerden meslek yaşantıları boyunca eleştirel düşünme becerileri hakkında eğitim almış olan ka- tılımcıların eleştirel düşünme eğilimi puan ortalamaları arasında yapılan analizde, doğruyu arama, açık fikirlilik, analitiklik ve sistematiklik alt boyutlarından elde edilen puanların eleştirel düşünme eğitimi almamış olanların pu-
 • 8. 70 Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma A research on the critical thinking tendency of nurse managers Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd anlarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (doğruyu arama p:0.034, açık fikirlilik p:0.008, analitiklik p:0.002, sistematiklik p:0.005). Toplam ölçek ve diğer alt boyut puan ortalamaları arasındaki farkın ise anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 1). Eşer ve arkadaşlarının (2007) yaptığı çalışmada ise, eğitim alan hemşirelerin almayan hemşirelere göre açık fikirlilik ve kendine güven boyutlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Bu durum meslek yaşantıları boyunca eleştirel düşünme becerileri hakkında eğitim alan hemşirelerin karar verirken yalnızca kendi düşüncelerine değil karşısındakilerin görüş ve düşüncelerine de dikkat ettiğini göstermektedir. Bilimsel toplantılarda elde edilen bilgilerin yalnızca beceri geliştirerek uygulamalara aktarılabilir değil, düşünmeyi güdüleyerek sorun çözücü tutum ve değerlerin gelişmesinde yardımcı olduğu bildirilmekle (Dirimeşe, 2006) birlikte, bu çalışma sonuçlarında, yönetici hemşirelerin bilimsel toplantıya katılma durumlarının, eleştirel düşünme eğilimle- rini etkilemediği belirlenmiştir (p>0.05) (Tablo 1). Zori ve Morrison (2009), Dirimeşe (2006), Arslan ve arkadaşlarının (2007) çalışmalarında da hemşirelerin bilimsel toplantıya katılma durumlarının eleştirel düşünme eğilimini etkileme- diği saptanmıştır. SONUÇ Araştırma sonuçunda, çalışanlarının %50-60’ını hemşirelerin oluşturduğu sağlık kuruluşlarında, yönetici olarak gö- rev alan hemşirelerin politika saptama ve karar verme sürecine katılmaları için düşünme süreçlerinin, doğru ve etkili olması, eleştirel düşünebilme becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer çalışma sonuçları ile paralellik gös- teren bu çalışmadan da yola çıkarak, hemşirelerin bilimsel toplantılarda edindikleri bilgi kazanımlarını uygulamaya aktarmadaki farkındalıklarının sorgulanması gerektiği söylenebilir. Ayrıca araştırma sonuçları doğrultusunda: • Eleştirel düşünme becerilerini kazanabilmeleri için hemşirelik eğitiminin yürütülmesinde zihinsel süreci aktif kı- lan ve düşünmeyi sağlayan eğitim modelleri ve eğitim tekniklerinin kullanılması, • Eleştirel düşünmelerine fırsat sağlayacak kurumsal politikaların geliştirilmesi ve hastane yöneticileri tarafından yönetici hemşirelerin desteklenmesi, • Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet içi eğitim programlarının düzenlen- mesi, • Uygulamada olan eleştirel düşünme ve problem çözme eğitimlerinin içerik olarak gözden geçirilerek, verilen eğitim sonuçlarının değerlendirilmesi ve eğitimlerin sürekliliğinin sağlanması, • Eleştirel düşünme eğilimini etkileyen etmenlerin daha ayrıntılı incelenerek, daha geniş örneklemler üzerinde ve farklı sağlık kurumlarını kapsayan araştırmaların yapılması önerilebilir. KAYNAKLAR Angel, Bonnie F., Duffy, Mary E., Belyea, Michael. (2000). An Evidence-based project for evaluating strategies to improve knowledge acquisition and critical-thinking performance in nursing students. Journal of Nursing Education, 39:5, 219-228. Arslan, G., Demir,Y., Eşer, İ., Khorshid L. (2007). Hemşirelerde Eleştirel Düşünnme Eğilimini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi’’ , 4. Uluslararası 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özeti Kitabı, Ankara. Case, B. (1994). Walbing around the elephant: A critical thinking strategy for decision making, The Journal of Con- tinuing Education in Nursing, Vol:25, No:3, P.101. Erkuş, B. (2011). Özel Hastanelerde Çalışan Yönetici Hemşirelerin ve Hemşirelerin Eleştirel DüşünmeDüzeyi ve Problem Çözme Becerileri, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Eşer İ., Khorshid, L., Demir,Y. (2007). Yoğun bakım hemşirelerinde eleştirel düşünme eğilimi ve etkileyen faktörle- rin incelenmesi. C.Ü. Hemsirelik Yüksekokulu Dergisi, 11:3, 13-22 Facione P. A. (1990). Critical Thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction. Research findings and recommendations. Millbrae, CA: The Califomia Academic Press. (ERIC Do- cument Reproduction Service No: ED3I5423). Mart 2009’da http://www.eric.ed.gov/, Dirimeşe, E. (2006). Hemşirelerin ve Öğrenci Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Girot, E. A. (2000). Graduate nurses: Critical thinkers or better decision makers?. Journal of Advanced Nursing, 31:2, 288.
 • 9. 71 Yönetici hemşirelerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma A research on the critical thinking tendency of nurse managers Sayı / Number: 2 Cilt / Volume: 4, 2017 www.journalagent.com/shyd Hicks, Frank D., Merritt, Sharon L., Elstein, Arthur S. (2003). Critical thinking and clinical decision making in cri- tical care nursing: A pilot study. Heart and Lung, 32, 169-180. Howenstein, M. A., Bilodeau, K., Brogna, M.J., Good, G. (1996). Factors associated with critical thinking among nurses. Journal Continue Education Nurse. May-Jun;27:3, 100-3. Kataoka-Yahiro, M., Saylor, C. A. (1994). Critical thinking model for nursing judgment. Journal Nurse Education. 33:8, 351-6. Kaya, H. (1997). Üniversite Ögrencilerinde Eleştirel Akıl Yürütme Gücü. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Kıranşal, N., Adana, F., Erdağı, S. (2006). Kars’ta Çalışan Hemşirelerin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenme- si, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Kitabı, İstanbul. Kökdemir, D. (2003). Belirsizlik Durumlarında Karar Verme ve Problem Çözme. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. McCarthy, P., Schuster, P., Zehr, P., McDougal, D. (1999). Evaluation of critical thinking in a baccalaureate nursing program. Journal Nurse Education. Marc 38:3, 142-4. Özer, N. (2002). Kritik düşünme. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5:2, 63-67. Öztürk, N., Ulusoy, H. (2008). Lisans ve yüksek lisans hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleş- tirel düşünmeyi etkileyen faktörler. İstanbul Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanat Dergisi, İstanbul, 1:1. Paul, R.W. ve Heaslip, P. (1995). Critical thinking and intuitive nursing practice. Journal of Advanced Nursing, 22, 40-47 . Potter, P. A.(1999). Critical thinking and nursing judgment. Basic Nursing A Critical Thinking Approach, USA. Rodriguez, G. (2000). Demographics and Disposition as Predictors of The Aplication of Critical Thinking Skills in Nursing Practice: In partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy School of Nursing, University of Colarado. UMI No: 3002095. Sarıoğlu, Ö. (2009). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesinde Çalışan Yoğun Bakım Ve Servis Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Karşılaştırılması.Yüksek Lisans Tezi, Bolu. Spelic, S., Stockard,V. (2001). Evaluation of critical thinking outcomes of a BSN program. Holistic Nursing Practice, 15:3, 27-34. Stewart, S., Dempsey, L. F. (2005). Longitudinal study of baccalaureate nursing students’ critical thinking dispositi- ons. Journal of Nursing Education, 44:2, 81-89. Taşçı, S. (2005). Hemsirelikte problem çözme süreci. Saglık Bilimleri Dergisi, 14, Ek Sayı: Hemsirelik Özel Sayısı, 73-78. Ulupınar, S. (1997). Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Sorun Çözme Becerilerine Etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Velioğlu, B. (1998). Hemşirelik Eğitiminde Esaslar, II. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu Kitabı, İstanbul. Wangensteen, S., Johansson, I.S., Björkström, M.E., Nordström, G. (2010). Critical thinking dispositions among newly graduated nurse. Journal of Advanced Nursing, 66:10, 2170-2181 White, N., Beardslee, D.P., Supples, J. M. (1990). Promoting critical thinking. Nurse Educator, 15:5, 16-19. Wrobel, B. V., Sullivan, P., Simith, L. (1997). Evaluating critical thinking skills of baccalaureate nursing students. Journal of Nursing Education, 36:10,485-488 Yıldırım, Ö.T., Karadag, M. (2016). The perceptions of nurse managers on their critical thinking skills and research utilization barriers and facilitators. Journal of Health and Nursing Management. 3:2, 73-85 Zori, S., Nosek, L.J., Musil, C., (2010). Critical thinking of nurse managers related to staff rns’ perceptions of the practice environment. Journal of Nursing Scholarship, 42:3, 305-313. Zori, S., Morrison, B., (2009). Critical thinking in nurse managers, Nursing Economics, 27:2, 75-98.