SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Työttömyyde
n haasteiden
edessä
Opinnäytetyön toteutus
• Opinnäytetyössä keskeisin tarkoitus oli selvittää työttömien käsityksiä työttömyyden syistä ja
työttömyyden aiheuttamista haasteista sekä siitä, mikä edistää työllistymistä. Lisäksi kartoitettiin
hallituksen työllisyystoimenpiteitä ja pohdittiin tuloksia niiden valossa. Tavoitteena oli koota tietoa Tatsi
ry:n kyselyn pohjalta, mitä työttömyys on 2020-luvulla ja miten sitä voidaan vähentää. Opinnäytetyöhön
haettiin myös alueellinen näkökulma kyselyn ja sähköpostihaastattelun avulla.
Johdanto
• Työttömyys aiheena on erittäin ajankohtainen ja
yhteiskunnallisesti tärkeä ilmiö. Työttömyys ja köyhyys ovat
koskettaneet monia ihmisiä sekä ovat aiheuttaneet suuria
kriisejä niin työelämässä kuin perheissä.
• Keväällä 2020 alkoi Covid -19 epidemia. Tämä epidemia sai
yhteiskuntamme sekaisin pitkäksi aikaa. Monet firmat
lopettivat toimintansa ja joutuivat irtisanomaan tai
lomauttamaan työntekijänsä. Työttömyys, köyhyys ja
pienituloisuus lisääntyi. Nykyinen hallitus ja
työmarkkinajärjestöt ryhtyivät nopeisiin toimiin, joilla
pystyttiin varmistamaan kansalaisten toimeentulo.
• Työttömyys vaikuttaa niin yksilötasoon kuin yhteiskunnan
tasoon. Työttömyyteen vaikuttaa hyvin monet asiat, eikä sitä
voida selittää yhdellä syyllä.
Työttömyys
Yleensä työttömän arki täyttyy
epävarmasta odottelusta, katkoksista ja
epäsolidaarisuudesta. Työttömät
kokevat, ettei heitä haluta päästää
yhteiskunnassamme yhtään
vähemmällä. Työttömänä oleminen ei
ole niin sanotusti vapaa-aikaa, ei lomaa
eikä työtä vaan pysähdys -ja välitila,
jossa työtön elää koko ajan
hälytystilassa, päivystäen töitä. (Näre &
Näre 2022, 302–336.)
Työttömät ovat henkilöitä, jotka
ovat vailla työtä. Myös sellaiset
henkilöt ovat työttömiä, jotka on
lomautettu tai, odottavat sovitun
työn alkamista. (Tilastokeskuksen
2022c.)
Yhteistyö Tatsi ry:n, SAK aluetoimiston ja Kuopion
navigaattorin kanssa
Työttömien ay- jäsenten tukiyhdistys ry eli Tatsi on työttömien ay-jäsenten
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Tatsi tukee, auttaa sekä palvelee
ammattiliittoihin kuuluvia työttömiä (Tatsi 2022).
Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry ja Työväen sivistysliitto TSL ry olivat
käynnistäneet vuoden 2021 lopussa nimettömän verkkoselvityksen työtön 2020-
luvulla. TATSI ry halusi, että ilmiötä tutkitaan sekä pohditaan opinnäytetyön
raameissa.
Tutkielman prosessi
Laadullinen ja määrällinen
tutkimusote Tatsi ry;n kysely
120 henkilöä
Jakelu: Tatsi ry:n Facebook sivujen ja TSL
sivujen kautta
Google Forms
Teemoittelu
Alueellinen näkökulma
10 henkilöä
Kysely
Sähköposti haastattelu/ puhelut
Google Forms
Teemoittelu
Hallituksen työllisyystoimet
Hallituksen
työllisyystoimet
Työ- ja
elinkeinoministeriön,
Opetus- ja
kulttuuriministeriön ja
Valtioneuvoston
asiakirjoja.
Analysointi
Aineisto analysointiin Google
Formsin lomakemenetelmän avulla
kysymyksittäin ja
monivalintakysymyksien tuloksia
esitellään ja kuvataan kuvioiden
sekä lukumäärien ja
prosenttijakaumien avulla.
Muu vaihtoehto kysymykset sekä
avoin kysymys (Haluan kertoa
vielä?) analysoitiin kvalitatiivisen
tutkimuksen näkökulman
mukaan teemoittain google
Formsia ja exceliä apuna
käyttäen
Kyselyjen vastaukset ja
johtopäätökset
Miksi olet työtön
VALTAKUNNALLINEN ALUEELLINEN
Olen työtön,
koska
• .
Mikä työttömyydessä vaikeinta on?
VALTAKUNNALLINEN VAIKEINTA OLI:
• Rahojen riittävyys
• Toiveikkuuden ja positiivisuuden ylläpitäminen
työnhaussa
• Tulevaisuuden ennakointi
• Alueellisessa nousi vielä byrokratia
• Vaikeinta on myös ammatillisen identiteetin ja
osaamisen ylläpitäminen, digitalisaatio, ikäsyrjintä sekä
työnantajien ja yhteiskunnan negatiivisena koettu
asenne.
KUOPIO
Näihin vaikuttivat esimerkiksi työttömyyden kesto, ulkopuolisuus ja häpeän tunne, pakottamisen pelko, osatyökyky sekä vääränlaisena
koettu apu ja tuki. Vastaajien mielestä toiveikkuutta ja positiivisuutta heikentää muun muassa työnhaastatteluun pääseminen ja
työnantajien kieltävät vastaukset. Hallitustoimet pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin esimerkiksi lisäämällä osallisuutta, yhteisöllisyyttä
ja tasa-arvoa. Hallituksen työllisyystoimien mukaan muun muassa TE-palveluiden tuominen lähemmäksi työnhakijaa edesauttaa työtöntä
työllistymään ja saamaan onnistumisen kokemuksia työnhaussa.
• Vastaajien työllistymisen kannalta haasteita esiintyy myös hyvinvoinnissa, että terveydessä. Vastaajien vastauksissa nousi esille psyykkinen ja fyysinen terveys
kuten sairaudet ja vammat sekä mielenterveysongelmia kuten masennus. Vastauksissa esille nousi myös sairasloma, joka on tehty työttömälle hyvin
haastavaksi rahojen riittävyyden takia. Koettiin vääryyttä myös siitä, että sairaslomasta rankaistaan rahallisesti.
• Opinnäytetyön teoria osuudessa ja työttömien vastauksissa on nähtävillä työttömien kielteiset ja negatiiviset tunteet sekä kokemukset. Nämä tunteet
korostuvat enemmän kuin positiiviset. Vastaajien negatiivisia tunteita kohotti esimerkiksi TE-toimiston ja Kelan toiminta, byrokratia ja työllisyystoimet. Yhä
useampi vastaaja koki, ettei heillä ole sosiaalista pääomaa ja he ovat väliinputoajia. Monet kokivat, ettei oma elämä ollutkaan enää omissa käsissä, kun jäi
työttömäksi, kun työttömyyden mukana tuli velvoitteita, pakotteita ja sanktioita. Alueellisen näkökulman vastauksissa esille nousi myös, että työttömällä
voisi olla enemmän oikeuksia eikä vain velvoitteita.
• Vastauksista voidaan päätellä, että tänä päivänä ei ole helppoa löytää töitä ja työn hakeminen on haasteellista, koska työttömiä muistutetaan joka paikassa
siitä, kuinka epäonnistuneita he ovat, kun eivät ole löytäneet töitä. Tämä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti työttömän koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin.
Mikä edistäisi työllistymistäsi?
VALTAKUNNALLINEN
TYÖLLISTYMISTÄNI
EDISTÄÄ: ALUEELLINEN
• Useampi vastaaja koki, että työnantajien ja yhteiskunnan asenne työttömiä kohtaan oli vähättelevä.
Asennemuutos työllisyyden edistämisessä olisi olennaista, koska se tukisi niin osallisuutta kuin tasa-
arvoa yhteiskunnassa. Muutos toisi mukanaan, myös eriarvoisuuden vähentämistä, joka puolestaan
tukisi työttömien kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia ja elämää, mutta myös työllistymistä.
• Vastaajat kokivat, että koulutus on olennaista työllistymisessä. Koulutuksen näkökulmasta vastaajat
kertoivat hyötyvänsä esimerkiksi jatkuvasta oppimisesta, headhunting-palveluista, palkkatukityöstä,
uudesta ammatista ja työttömyysturvan opiskeluoikeuden vapauttamisesta. Työttömyysturvan
opiskeluoikeuden rajoittaminen oli vastaajien mielestä naurettavaa. Työttömien mielestä rajoitus estää
esimerkiksi oman osaamisen kehittämistä ja jatkuvaa oppimista. Vastaajat kertoivat, että tänä päivänä
ei välttämättä yksi tutkinto riitä työllistymiseen ja siksi onkin olennaista, että kaikille taataan tasa-
arvoinen opiskelu mahdollisuus. Hallitustoimet pyrkivät vastaamaan jatkuvaan oppimiseen, työttömien
opiskelumahdollisuuksien parantamisen ja osaamisen kehittämiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö
2021; Työ- ja elinkeinoministeriö 2022i).
• Useat työttömät kokivat, että heillä on vielä paljon annettavaa työmarkkinoille.
Vastaajien mielestä edistäviä
tekijöitä olisivat:
• eriarvoisuuden ja ikäsyrjinnän
poistaminen
• yritysten palkkaamisen motivointi
• itsensä brändäys
• enemmän työkyvyn arviointia
• osa-aikatyön ja pätkätyön
mahdollisuuksien lisääminen
• uusien työpaikkojen luominen
• työttömyyseläkkeelle pääsyn
helpottaminen
• palkkatuen muuttaminen
• automaation hidastaminen
• toimeentulon korottaminen
• työttömyysasiavaltuutetun
etsiminen
• enemmän resursseja työnhakuun.
• vastikkeeton ja riittävän suuri
perustulon käyttöönotto
• Byrokratian keventäminen
Osallistuisitko mieluiten työkykyä ylläpitääksesi tai
kehittääksesi? (Mihin toimintaan työtön mieluiten osallistuisi.)
VALTAKUNNALLINEN TYÖTTÖMÄT TOIVOVAT, ALUEELLINEN
Hallitus ja
työllisyystoimet
• Nykyinen hallitus on päättänyt tavoitella työllisyysasteen nousua 75:n prosenttiin ja on sitoutunut tavoittelemaan sitä pitkäjänteisesti.
• Viimeisin mitattu työllisyysaste koko maassa oli heinäkuussa 2022, jolloin se oli 73,7 % ja työttömyysaste 6,8 %. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli tuolloin 50 000
enemmän kuin vuosi sitten ja työttöminä 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten.
• Tilastokeskuksen ja Kuopion työllisyys näkymien perusteella voidaan päätellä, että työllisyysaste on koko maassa nousussa ja työttömyysaste laskussa.
• Mutta pitkäaikaistyöttömyys yhteiskunnassamme on kasvussa sekä valtakunnallisesti, mutta myös täällä Kuopiossa.
• Vastauksissa nousee useammassa kohdassa esille palkkatuki ja työvoimamalli. Palkkatukeen liittyvissä kokemuksissa vastaajilla oli hyvin eriäviä mielipiteitä. Moni työtön
koki, että palkkatuki pitäisi vapauttaa tai siihen pitäisi tehdä muutoksia (palkkatuen korottaminen), kun toiset eivät ymmärtäneet, miksi sitä tarjottiin työttömälle
vääristä syistä. Työ- ja elinkeinoministeriön (2022f) mukaan se on tarkoitettu työnhakijan työllistymisen edistämiseksi, harkinnanvaraiseksi tueksi. Hallitus on tekemässä
kokonaisuudistuksen palkkatukeen ja lainsäädäntöön, jossa olisi tarkoitus vähentää työnantajabyrokratiaa ja nostaa vaikeasti työllistyvien palkkatuen enimmäismäärää.
• Työvoimamalli on otettu käyttöön toukokuussa 2022. Työnhaunvelvoite on aiheuttanut työttömille ahdistusta ja haasteita työnhakuun. Vastaajien mielestä
työnhakuprosessit ja aktiivimallit ovat näytelmätaloutta ja turhapäisiä, koska työnantajat eivät itse kelpuuta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä töihin. Ylen (2022) uutisissa
kerrotaan, että uusi työnhakumalli kerää sekä kritiikkiä, että kiitosta. Uusi työnhakumalli on saanut kiitosta TE-virkailijoiden ja työttömien aktiivisemmasta
vuorovaikutuksesta. Kritiikkiä on puolestaan tullut työnhakuvelvoitteesta, joka aiheuttaa huolta. Työttömät ovat kokeneet, ettei heille ole tarjolla työpaikkoja.
Työhakemuksia on lähetetty niin sanotusti pakon edessä, eikä tarjolla ole työpaikkoja, jotka vastaisivat työnhakijan toiveita, tarpeita ja osaamista.
• Vastaajien kokemuksista voidaan päätellä, ettei työhakumalli toimi oikein. Työnhaun velvoite on suorastaan epäoikeudenmukainen sekä työnantajaa että työtöntä
kohtaan. Työnantajalle tulee liikaa hakemuksia, eikä hakijoilla ole välttämättä koulutusta työhön. Eikä se välttämättä edes auta työnsaamisessa, vaan aiheuttaa kielteisiä
kokemuksia ja epäluottamusta työllisyyspalveluita kohtaan.
(Kuopio 2022a; Tilastokeskus 2022b &2022d; Tilastokeskus 2021; Työ- ja
elinkeinoministeriö 2022l; Valtioneuvoston 2022 & 2020.)
Johtopäätökset
• Päätelmänä tässä tutkielmassa voidaan todeta, että korkeampaan työllisyysasteeseen päästäessä hallituksen tulisi kuunnella enemmän
työttömien kokemuksia ja ääntä, jotta työllisyystoimet vastaisivat työttömien toiveisiin ja kokemuksiin.
• Useamman työttömän äänessä kuului halu mennä töihin, koska moni heistä ei halunnut olla tällaisessa asemassa. Osa koki, että olivat asemassa
pakon sanelemana. Työttömät itse ovat oman itsensä asiantuntijoita, eikä kukaan muu pysty kertomaan, mikä parantaa työllisyyttä paremmin,
kuin asiantuntijuus.
• Vastauksista voidaan myös todeta, että työttömien oma ääni jää enemmän politiikan puheen varjoon kuin tulee näkyväksi.
• Kokonaisuudessa opinnäytetyö toi mukanaan päätöksen, että työttömiä pitää tukea ja auttaa entistä enemmän. Tärkeää olisi myös oikeasti
kuulla, mitä työttömillä on kerrottavana. Olennaista on myös se, että työttömyyttä tutkittaisiin lisää erilaisista näkökulmista, jotta saataisiin
kokonaisempi kuva siitä, mitä työllisyystoimien pyörteissä oikeasti tapahtuu ja saavatko työttömät työllistymiseen toivomaansa apua ja tukea.
Tästä opinnäytetyöstä on
hyötyä jatkossa, kun
suunnitellaan, mitä pitää
huomioida, kun ryhdytään
toimiin työttömyyden
vähentämiseksi.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Työttömyyden haasteiden edessä

Avustajan haasteet arjessa JHL luento
Avustajan haasteet arjessa JHL luento Avustajan haasteet arjessa JHL luento
Avustajan haasteet arjessa JHL luento AssiAssari
 
Kokko, Perheystävälliset käytännöt
Kokko, Perheystävälliset käytännötKokko, Perheystävälliset käytännöt
Kokko, Perheystävälliset käytännötTyöterveyslaitos
 
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...Pauli Forma
 
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Petri Lempinen
 
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...
Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...
Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...Työterveyslaitos
 
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestäYritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestäTHL
 
Kokko Perheystävälliset käytännöt
Kokko Perheystävälliset käytännötKokko Perheystävälliset käytännöt
Kokko Perheystävälliset käytännötTyöterveyslaitos
 
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Pauli Forman esitelmä Pohjoisen Työhyvinvointifoorumissa 23.1.2014
Pauli Forman esitelmä Pohjoisen Työhyvinvointifoorumissa 23.1.2014Pauli Forman esitelmä Pohjoisen Työhyvinvointifoorumissa 23.1.2014
Pauli Forman esitelmä Pohjoisen Työhyvinvointifoorumissa 23.1.2014Pauli Forma
 
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suuntaMaailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suuntaEläketurvakeskus
 
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristöTyöurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristöPauli Forma
 
Kun koulu loppuu -tutkimus 2013
Kun koulu loppuu -tutkimus 2013Kun koulu loppuu -tutkimus 2013
Kun koulu loppuu -tutkimus 2013Millennial Board
 

Ähnlich wie Työttömyyden haasteiden edessä (20)

Uusi aikuiskoulutus
Uusi aikuiskoulutusUusi aikuiskoulutus
Uusi aikuiskoulutus
 
Avustajan haasteet arjessa JHL luento
Avustajan haasteet arjessa JHL luento Avustajan haasteet arjessa JHL luento
Avustajan haasteet arjessa JHL luento
 
Kokko, Perheystävälliset käytännöt
Kokko, Perheystävälliset käytännötKokko, Perheystävälliset käytännöt
Kokko, Perheystävälliset käytännöt
 
Nuorten työllistäminen
Nuorten työllistäminenNuorten työllistäminen
Nuorten työllistäminen
 
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
Pohdintaa työelämää, työhyvinvointia ja työkykyä koskevasta tiedosta ja sen h...
 
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
Vastaako ammatillisen koulutuksen reformi toimintaympäristön vaatimuksiin?
 
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
 
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
Rinne 30.3.2022 Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymisee...
 
Työlinjalla
TyölinjallaTyölinjalla
Työlinjalla
 
Suomen perustulokokeilu 2017-2018.
Suomen perustulokokeilu 2017-2018.Suomen perustulokokeilu 2017-2018.
Suomen perustulokokeilu 2017-2018.
 
Hiilamo kuopio21022011
Hiilamo kuopio21022011Hiilamo kuopio21022011
Hiilamo kuopio21022011
 
Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...
Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...
Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä - hanke: Työn tuunaamisen muuto...
 
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestäYritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
Yritysten kokemuksia hankinnoilla työllistämisestä
 
Kokko Perheystävälliset käytännöt
Kokko Perheystävälliset käytännötKokko Perheystävälliset käytännöt
Kokko Perheystävälliset käytännöt
 
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...
Miten asiakkaat selviytyivät? Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien näk...
 
Pauli Forman esitelmä Pohjoisen Työhyvinvointifoorumissa 23.1.2014
Pauli Forman esitelmä Pohjoisen Työhyvinvointifoorumissa 23.1.2014Pauli Forman esitelmä Pohjoisen Työhyvinvointifoorumissa 23.1.2014
Pauli Forman esitelmä Pohjoisen Työhyvinvointifoorumissa 23.1.2014
 
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suuntaMaailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
Maailma muuttui, muuttuiko Työeläkealan suunta
 
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristöTyöurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö
Työurat ja julkisen sektorin toimintaympäristö
 
Kun koulu loppuu -tutkimus 2013
Kun koulu loppuu -tutkimus 2013Kun koulu loppuu -tutkimus 2013
Kun koulu loppuu -tutkimus 2013
 
Miten purkaa rakennetyöttömyyttä? SAK:n julkaisusarja 7-2012
Miten purkaa rakennetyöttömyyttä? SAK:n julkaisusarja 7-2012Miten purkaa rakennetyöttömyyttä? SAK:n julkaisusarja 7-2012
Miten purkaa rakennetyöttömyyttä? SAK:n julkaisusarja 7-2012
 

Työttömyyden haasteiden edessä

 • 2. Opinnäytetyön toteutus • Opinnäytetyössä keskeisin tarkoitus oli selvittää työttömien käsityksiä työttömyyden syistä ja työttömyyden aiheuttamista haasteista sekä siitä, mikä edistää työllistymistä. Lisäksi kartoitettiin hallituksen työllisyystoimenpiteitä ja pohdittiin tuloksia niiden valossa. Tavoitteena oli koota tietoa Tatsi ry:n kyselyn pohjalta, mitä työttömyys on 2020-luvulla ja miten sitä voidaan vähentää. Opinnäytetyöhön haettiin myös alueellinen näkökulma kyselyn ja sähköpostihaastattelun avulla.
 • 3. Johdanto • Työttömyys aiheena on erittäin ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti tärkeä ilmiö. Työttömyys ja köyhyys ovat koskettaneet monia ihmisiä sekä ovat aiheuttaneet suuria kriisejä niin työelämässä kuin perheissä. • Keväällä 2020 alkoi Covid -19 epidemia. Tämä epidemia sai yhteiskuntamme sekaisin pitkäksi aikaa. Monet firmat lopettivat toimintansa ja joutuivat irtisanomaan tai lomauttamaan työntekijänsä. Työttömyys, köyhyys ja pienituloisuus lisääntyi. Nykyinen hallitus ja työmarkkinajärjestöt ryhtyivät nopeisiin toimiin, joilla pystyttiin varmistamaan kansalaisten toimeentulo. • Työttömyys vaikuttaa niin yksilötasoon kuin yhteiskunnan tasoon. Työttömyyteen vaikuttaa hyvin monet asiat, eikä sitä voida selittää yhdellä syyllä.
 • 4. Työttömyys Yleensä työttömän arki täyttyy epävarmasta odottelusta, katkoksista ja epäsolidaarisuudesta. Työttömät kokevat, ettei heitä haluta päästää yhteiskunnassamme yhtään vähemmällä. Työttömänä oleminen ei ole niin sanotusti vapaa-aikaa, ei lomaa eikä työtä vaan pysähdys -ja välitila, jossa työtön elää koko ajan hälytystilassa, päivystäen töitä. (Näre & Näre 2022, 302–336.) Työttömät ovat henkilöitä, jotka ovat vailla työtä. Myös sellaiset henkilöt ovat työttömiä, jotka on lomautettu tai, odottavat sovitun työn alkamista. (Tilastokeskuksen 2022c.)
 • 5. Yhteistyö Tatsi ry:n, SAK aluetoimiston ja Kuopion navigaattorin kanssa Työttömien ay- jäsenten tukiyhdistys ry eli Tatsi on työttömien ay-jäsenten edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Tatsi tukee, auttaa sekä palvelee ammattiliittoihin kuuluvia työttömiä (Tatsi 2022). Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry ja Työväen sivistysliitto TSL ry olivat käynnistäneet vuoden 2021 lopussa nimettömän verkkoselvityksen työtön 2020- luvulla. TATSI ry halusi, että ilmiötä tutkitaan sekä pohditaan opinnäytetyön raameissa.
 • 6. Tutkielman prosessi Laadullinen ja määrällinen tutkimusote Tatsi ry;n kysely 120 henkilöä Jakelu: Tatsi ry:n Facebook sivujen ja TSL sivujen kautta Google Forms Teemoittelu Alueellinen näkökulma 10 henkilöä Kysely Sähköposti haastattelu/ puhelut Google Forms Teemoittelu Hallituksen työllisyystoimet Hallituksen työllisyystoimet Työ- ja elinkeinoministeriön, Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valtioneuvoston asiakirjoja. Analysointi Aineisto analysointiin Google Formsin lomakemenetelmän avulla kysymyksittäin ja monivalintakysymyksien tuloksia esitellään ja kuvataan kuvioiden sekä lukumäärien ja prosenttijakaumien avulla. Muu vaihtoehto kysymykset sekä avoin kysymys (Haluan kertoa vielä?) analysoitiin kvalitatiivisen tutkimuksen näkökulman mukaan teemoittain google Formsia ja exceliä apuna käyttäen
 • 8. Miksi olet työtön VALTAKUNNALLINEN ALUEELLINEN Olen työtön, koska • .
 • 9. Mikä työttömyydessä vaikeinta on? VALTAKUNNALLINEN VAIKEINTA OLI: • Rahojen riittävyys • Toiveikkuuden ja positiivisuuden ylläpitäminen työnhaussa • Tulevaisuuden ennakointi • Alueellisessa nousi vielä byrokratia • Vaikeinta on myös ammatillisen identiteetin ja osaamisen ylläpitäminen, digitalisaatio, ikäsyrjintä sekä työnantajien ja yhteiskunnan negatiivisena koettu asenne. KUOPIO Näihin vaikuttivat esimerkiksi työttömyyden kesto, ulkopuolisuus ja häpeän tunne, pakottamisen pelko, osatyökyky sekä vääränlaisena koettu apu ja tuki. Vastaajien mielestä toiveikkuutta ja positiivisuutta heikentää muun muassa työnhaastatteluun pääseminen ja työnantajien kieltävät vastaukset. Hallitustoimet pyrkivät vastaamaan näihin haasteisiin esimerkiksi lisäämällä osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Hallituksen työllisyystoimien mukaan muun muassa TE-palveluiden tuominen lähemmäksi työnhakijaa edesauttaa työtöntä työllistymään ja saamaan onnistumisen kokemuksia työnhaussa.
 • 10. • Vastaajien työllistymisen kannalta haasteita esiintyy myös hyvinvoinnissa, että terveydessä. Vastaajien vastauksissa nousi esille psyykkinen ja fyysinen terveys kuten sairaudet ja vammat sekä mielenterveysongelmia kuten masennus. Vastauksissa esille nousi myös sairasloma, joka on tehty työttömälle hyvin haastavaksi rahojen riittävyyden takia. Koettiin vääryyttä myös siitä, että sairaslomasta rankaistaan rahallisesti. • Opinnäytetyön teoria osuudessa ja työttömien vastauksissa on nähtävillä työttömien kielteiset ja negatiiviset tunteet sekä kokemukset. Nämä tunteet korostuvat enemmän kuin positiiviset. Vastaajien negatiivisia tunteita kohotti esimerkiksi TE-toimiston ja Kelan toiminta, byrokratia ja työllisyystoimet. Yhä useampi vastaaja koki, ettei heillä ole sosiaalista pääomaa ja he ovat väliinputoajia. Monet kokivat, ettei oma elämä ollutkaan enää omissa käsissä, kun jäi työttömäksi, kun työttömyyden mukana tuli velvoitteita, pakotteita ja sanktioita. Alueellisen näkökulman vastauksissa esille nousi myös, että työttömällä voisi olla enemmän oikeuksia eikä vain velvoitteita. • Vastauksista voidaan päätellä, että tänä päivänä ei ole helppoa löytää töitä ja työn hakeminen on haasteellista, koska työttömiä muistutetaan joka paikassa siitä, kuinka epäonnistuneita he ovat, kun eivät ole löytäneet töitä. Tämä vaikuttaa kokonaisvaltaisesti työttömän koettuun elämänlaatuun ja hyvinvointiin.
 • 12. • Useampi vastaaja koki, että työnantajien ja yhteiskunnan asenne työttömiä kohtaan oli vähättelevä. Asennemuutos työllisyyden edistämisessä olisi olennaista, koska se tukisi niin osallisuutta kuin tasa- arvoa yhteiskunnassa. Muutos toisi mukanaan, myös eriarvoisuuden vähentämistä, joka puolestaan tukisi työttömien kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia ja elämää, mutta myös työllistymistä. • Vastaajat kokivat, että koulutus on olennaista työllistymisessä. Koulutuksen näkökulmasta vastaajat kertoivat hyötyvänsä esimerkiksi jatkuvasta oppimisesta, headhunting-palveluista, palkkatukityöstä, uudesta ammatista ja työttömyysturvan opiskeluoikeuden vapauttamisesta. Työttömyysturvan opiskeluoikeuden rajoittaminen oli vastaajien mielestä naurettavaa. Työttömien mielestä rajoitus estää esimerkiksi oman osaamisen kehittämistä ja jatkuvaa oppimista. Vastaajat kertoivat, että tänä päivänä ei välttämättä yksi tutkinto riitä työllistymiseen ja siksi onkin olennaista, että kaikille taataan tasa- arvoinen opiskelu mahdollisuus. Hallitustoimet pyrkivät vastaamaan jatkuvaan oppimiseen, työttömien opiskelumahdollisuuksien parantamisen ja osaamisen kehittämiseen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021; Työ- ja elinkeinoministeriö 2022i). • Useat työttömät kokivat, että heillä on vielä paljon annettavaa työmarkkinoille. Vastaajien mielestä edistäviä tekijöitä olisivat: • eriarvoisuuden ja ikäsyrjinnän poistaminen • yritysten palkkaamisen motivointi • itsensä brändäys • enemmän työkyvyn arviointia • osa-aikatyön ja pätkätyön mahdollisuuksien lisääminen • uusien työpaikkojen luominen • työttömyyseläkkeelle pääsyn helpottaminen • palkkatuen muuttaminen • automaation hidastaminen • toimeentulon korottaminen • työttömyysasiavaltuutetun etsiminen • enemmän resursseja työnhakuun. • vastikkeeton ja riittävän suuri perustulon käyttöönotto • Byrokratian keventäminen
 • 13. Osallistuisitko mieluiten työkykyä ylläpitääksesi tai kehittääksesi? (Mihin toimintaan työtön mieluiten osallistuisi.) VALTAKUNNALLINEN TYÖTTÖMÄT TOIVOVAT, ALUEELLINEN
 • 15. • Nykyinen hallitus on päättänyt tavoitella työllisyysasteen nousua 75:n prosenttiin ja on sitoutunut tavoittelemaan sitä pitkäjänteisesti. • Viimeisin mitattu työllisyysaste koko maassa oli heinäkuussa 2022, jolloin se oli 73,7 % ja työttömyysaste 6,8 %. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli tuolloin 50 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttöminä 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten. • Tilastokeskuksen ja Kuopion työllisyys näkymien perusteella voidaan päätellä, että työllisyysaste on koko maassa nousussa ja työttömyysaste laskussa. • Mutta pitkäaikaistyöttömyys yhteiskunnassamme on kasvussa sekä valtakunnallisesti, mutta myös täällä Kuopiossa. • Vastauksissa nousee useammassa kohdassa esille palkkatuki ja työvoimamalli. Palkkatukeen liittyvissä kokemuksissa vastaajilla oli hyvin eriäviä mielipiteitä. Moni työtön koki, että palkkatuki pitäisi vapauttaa tai siihen pitäisi tehdä muutoksia (palkkatuen korottaminen), kun toiset eivät ymmärtäneet, miksi sitä tarjottiin työttömälle vääristä syistä. Työ- ja elinkeinoministeriön (2022f) mukaan se on tarkoitettu työnhakijan työllistymisen edistämiseksi, harkinnanvaraiseksi tueksi. Hallitus on tekemässä kokonaisuudistuksen palkkatukeen ja lainsäädäntöön, jossa olisi tarkoitus vähentää työnantajabyrokratiaa ja nostaa vaikeasti työllistyvien palkkatuen enimmäismäärää. • Työvoimamalli on otettu käyttöön toukokuussa 2022. Työnhaunvelvoite on aiheuttanut työttömille ahdistusta ja haasteita työnhakuun. Vastaajien mielestä työnhakuprosessit ja aktiivimallit ovat näytelmätaloutta ja turhapäisiä, koska työnantajat eivät itse kelpuuta esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä töihin. Ylen (2022) uutisissa kerrotaan, että uusi työnhakumalli kerää sekä kritiikkiä, että kiitosta. Uusi työnhakumalli on saanut kiitosta TE-virkailijoiden ja työttömien aktiivisemmasta vuorovaikutuksesta. Kritiikkiä on puolestaan tullut työnhakuvelvoitteesta, joka aiheuttaa huolta. Työttömät ovat kokeneet, ettei heille ole tarjolla työpaikkoja. Työhakemuksia on lähetetty niin sanotusti pakon edessä, eikä tarjolla ole työpaikkoja, jotka vastaisivat työnhakijan toiveita, tarpeita ja osaamista. • Vastaajien kokemuksista voidaan päätellä, ettei työhakumalli toimi oikein. Työnhaun velvoite on suorastaan epäoikeudenmukainen sekä työnantajaa että työtöntä kohtaan. Työnantajalle tulee liikaa hakemuksia, eikä hakijoilla ole välttämättä koulutusta työhön. Eikä se välttämättä edes auta työnsaamisessa, vaan aiheuttaa kielteisiä kokemuksia ja epäluottamusta työllisyyspalveluita kohtaan. (Kuopio 2022a; Tilastokeskus 2022b &2022d; Tilastokeskus 2021; Työ- ja elinkeinoministeriö 2022l; Valtioneuvoston 2022 & 2020.)
 • 16. Johtopäätökset • Päätelmänä tässä tutkielmassa voidaan todeta, että korkeampaan työllisyysasteeseen päästäessä hallituksen tulisi kuunnella enemmän työttömien kokemuksia ja ääntä, jotta työllisyystoimet vastaisivat työttömien toiveisiin ja kokemuksiin. • Useamman työttömän äänessä kuului halu mennä töihin, koska moni heistä ei halunnut olla tällaisessa asemassa. Osa koki, että olivat asemassa pakon sanelemana. Työttömät itse ovat oman itsensä asiantuntijoita, eikä kukaan muu pysty kertomaan, mikä parantaa työllisyyttä paremmin, kuin asiantuntijuus. • Vastauksista voidaan myös todeta, että työttömien oma ääni jää enemmän politiikan puheen varjoon kuin tulee näkyväksi. • Kokonaisuudessa opinnäytetyö toi mukanaan päätöksen, että työttömiä pitää tukea ja auttaa entistä enemmän. Tärkeää olisi myös oikeasti kuulla, mitä työttömillä on kerrottavana. Olennaista on myös se, että työttömyyttä tutkittaisiin lisää erilaisista näkökulmista, jotta saataisiin kokonaisempi kuva siitä, mitä työllisyystoimien pyörteissä oikeasti tapahtuu ja saavatko työttömät työllistymiseen toivomaansa apua ja tukea. Tästä opinnäytetyöstä on hyötyä jatkossa, kun suunnitellaan, mitä pitää huomioida, kun ryhdytään toimiin työttömyyden vähentämiseksi.