អភិបាលកិច្ចល្អ.pdf

Facebook
FacebookHR Supervisor um Facebook

អភិបាលកិច្ចល្អ.pdf

អភិបាលកិច្ចល្អ.pdf
GPi)alkic©l¥
Extula qñaM 2010
e)aHBum<elIkTI2
matika
esckþIepþIm>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1
1>TidæPaBTUeTAénGPi)alkic©l¥>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3
1>1 niymn½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3
1>2 eKalbMNgénGPi)alkic©l¥ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3
1>3 tYGgÁsMxan;² kñúgGPi)alkic©l¥ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4
2>eKalkarN_énGPi)alkic©l¥ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>6
TI1 ³ karcUlrYm>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>7
TI2 ³ nItirdæ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>10
TI3 ³ tmøaPaB >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>13
TI4 ³ karRBmeRBog nigÉkPaB >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>13
TI5 ³ smFm’>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>15
TI6 ³ RbsiT§PaB nigPaBs½kþisiT§i>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>16
TI7 ³ KNenyüPaB >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>17
TI8 ³ kareqøIytb >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>18
TI9 ³ ckçúvis½yCayuT§saRsþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>18
3>GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐeKalneya)ay nigc,ab;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>19
3>1 GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐyuT§saRsþctuekaN
rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>19
3>2 GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMusgáat; >>23
3>3 GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI
extþ Rkug Rsuk xNÐ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>24
3>3>1 GMBIeKalkarN_RKb;RKgrdæ)alraCFanIextþRkugRsukxNÐ >>24
3>3>2 KNenyüPaBrbs;RkumRbwkSaKN³GPi)alnigbuKÁlik>>>>25
BaküKnøwH>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>27
esckþIepþIm
GPi)alkic©l¥ CaEpñkmYyy:agsMxan;kñúgkarCMruj nigKaMRTdMeNIrkar
énkarRKb;RKgFnFanrbs;sßab½n GgÁPaB nigkarGPivDÆmYyRbkbeday
nirnþrPaB.
GPi)alkic©EdlRbkbedaysuPvinicä½y KWCaGPi)alkic©l¥ edaykar
cat;Ecg nigkarRKb;RKgbBaða nigFnFansaFarN³RbkbedayRbsiT§PaB
ehIyeqøIytbeTAnwgtRmUvkar nigplRbeyaCn_rbs;sgÁmCatiTaMgmUl.
PaBRtwmRtUvtameKalneya)ay KWCal½kçx½NÐcaM)ac;dMbUgeKbMput
énGPi)alkic©l¥. PaBRtwmRtUvtameKalneya)ay RtUv)anBicarNa
edayepþatCasMxan;eTAelIktþaBIry:agKW ³ 1¦-karKaMRTedayRbCaBlrdæ
PaKeRcInbMput b¤TaMgGs; nig 2¦-karbeRmIplRbeyaCn_dl;RbCaBlrdæ
PaKeRcInbMput b¤TaMgGs;. ebIrdæ sßab½n b¤GgÁPaB minmanPaBRtwmRtUv
tameKalneya)ayeTenaHeyIgminGacniyayGMBIGPi)alkic©l¥)aneLIy.
edayyl;eXIjBIsar³sMxan;énGPi)alkic©l¥ raCrdæaPi)alkm<úCa
)anRbkasfa :GPi)alkic©l¥KWCabuerl½kçx½NÐsMxan;bMputmYyedIm,IFana[man
karGPivDÆsgÁm esdækic©RbkbedaycIrPaB smFm’ nigyutþiFm’kñúgsgÁm :.
Ep¥kelIsar³sMxan;énGPi)alkic©l¥raCrdæaPi)al)annwgkMBugbnþGnuvtþEpnkar
1
skmµPaBGPi)alkic©l¥ eday)ankMNt;enAkñúgyuT§saRsþctuekaNrbs;
raCrdæaPi)alkm<úCa nig)anbBa©ÚleKalkarN_énGPi)alkic©l¥eTAkñúg
Rkbx½NÐeKalneya)ay nigyuT§saRsþnanarbs;raCrdæaPi)al nigc,ab;
sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanIextþRkugRsukxNÐedIm,Ieq<aHeTArkkarGPivDÆ
RbeTsRbkbedayeCaKC½y.
2
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
1> TidæPaBTUeTAénGPi)alkic©l¥
1>1> niymn½y
GPi)alkic©l¥ RtUv)aneK[niymn½yepSg²KñaCaeRcInGaRs½ynwg
sßanPaBCak;Esþg.CasamBaØGPi)alkic©l¥mann½yfa³{CaviFIsa®sþEdlrdæ
sßab½n GgÁPaB eRbIR)as;kñúgkarRKb;RKgesdækic© sgÁmkic© nigsnþisux
edIm,IbeRmIplRbeyaCn_rYmrbs;RbCaBlrdæ}.
RsedogKñaenHEdr kmµviFIGPivDÆn_shRbCaCati (UNDP 1997)
)an[niymn½yfa {GPi)alkic©l¥ CakareRbIR)as;GMNacxagneya)ay
esdækic© nigrdæ)al edIm,IRKb;RKgkic©karrbs;RbeTs}.
1>2> eKalbMNgénGPi)alkic©l¥
eKalbMNgénGPi)alkic©l¥ KWedIm,IRKb;RKgesdækic© sgÁmkic©
nigvibtþiTaMgLaytammeFüa)aymYyEdlpþl;nUvplRbeyaCn_y:ageRcInbMput
dl;RbCaBlrdæ.
edIm,IseRmc)annUveKalbMNgxagelIenHeK)anTTYlsÁal;CaTUeTAfa
GPi)alkic©l¥TamTarnUvkarGPivDÆFnFanmnusSRbkbedaynirnþrPaB.cMNuc
sMxan;²énkarGPivDÆFnFanmnusSRbkbedaynirnþrPaBmandUcxageRkam³
 RtUvmanesvaEfTaMsuxPaBl¥smRsb nigRKb;RKan;sRmab;RbCaCn
3
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
TaMgGs;edIm,ICYy[BYkeKmansuxPaBmaMmYnnigGayuyWnyUr.enHCa
ktþaEdlGaceFVI[RbCaBlrdæmansuxumalPaBnigfamBlRKb;RKan;
edIm,IcUlrYm)any:ageBjeljenAkñúgskmµPaBesdækic© nigsgÁm.
 RtUvmanesvaGb;rMl¥smRsb nigRKb;RKan;sRmab;RbCaBlrdæTUeTA
edIm,I[BYkeKmancMeNHdwg nigCMnajeBjeljkñúgkarbegáIt»kas
[)aneRcIn nigsmRsbbMputsRmab;xøÜneK.
 RtUvbegáIt»kassRmab;RbCaBlrdæTUeTA edIm,ITTYl)annUvpl
RbeyaCn_BIskmµPaBesdækic©nigmankargareFVIedIm,Irk)anR)ak;cMNUl
RKb;RKan;sRmab;bMeBjtRmUvkarCamUldæan dUcCa es,ógGahar
sMelokbMBak; CRmk CaedIm sRmab;BYkeKpÞal; nigRkumRKYsar
rbs;BYkeK.
1>3> tYGgÁsMxan;² kñúgGPi)alkic©l¥
kalBImuneKyl;eXIjfa manEtrdæaPi)almYyKt; EdlCatYGgÁén
GPi)alkic©l¥. b:uEnþbc©úb,nñenH manKMnitfµI²CaeRcIn)anbgðaj[eXIjfa
EpñkÉkCn nigGgÁkarsgÁmsIuvilepSg²eTotk¾)anedIrtYnaTIy:agsMxan;
kñúgkarRKb;RKgesdækic© nigsgÁmkic©rbs;RbeTspgEdr. dUcenHtYGgÁ
sMxan;kñúgGPi)alkic©l¥ manbIKW ³
 sßab½nrdæ ¬sßab½nneya)ay nigrdæaPi)al³ CatYGgÁsMxan;CageK¦
 EpñkÉkCn
 sgÁmsIuvil
4
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
T§iBléntYGgÁEpñkÉkCn nigsgÁmsIuvil manPaBxusKñaBI
RbeTsmYyeTARbeTsmYyGaRs½yelIl½kçx½NÐmYycMnYn dUcCa RbB½n§
neya)ay lkçN³GMeNayplxagFnFanFmµCati RbCaBlrdæ TItaMg
PUmisa®sþ Rbvtþisa®sþ vb,Fm’ nigkRmiténkarGPivDÆesdækic© .l.
5
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
karcUlrYm
karRBmeRBogÉkPaBKña
tmøaPaB
nItirdæ
smFm’
KNenyüPaB
kareqøIytb
ckçúvis½yCayuT§saRsþ
RbsiT§PaB nigPaBs½kþisiT§i
GPi)alkic©l¥
2> eKalkarN_énGPi)alkic©l¥
GPi)alkic©l¥ CaviFIsa®sþ b¤meFüa)ayEdlrdæ sßab½n GgÁPaB
eRbIR)as;kñúgkarRKb;RKgesdækic©sgÁmkic©nigsnþisuxedIm,IbeRmIplRbeyaCn_
rYmrbs;RbCaBlrdæ edaybMeBjnUveKalkarN_TaMg 9 dUcxageRkamenH ³
6
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
TI1³ karcUlrYm
karcUlrYmkñúgbribTGPi)alkic©l¥ sMedAeTAelIkarcUlrYmrbs;
RbCaBlrdæTaMgburs nig®sþI ¬GaCJaFr RbCaBlrdæ GgÁkarminEmnrdæaPi)al
nananigGñkBak;B½n§epSg²eTot¦kñúgdMeNIrkareFVIesckþIseRmccitþnigGnuvtþ
esckþIseRmccitþenaH. sar³sMxan;énkarcUlrYm KWedIm,IFanafa B½t’man
TaMgLaysþIBIbBaðatRmUvkar nigbMNgR)afñarbs;RbCaBlrdæRKb;rUb RtUv)an
RbmUl nigviPaK)anRKb;RCugeRCay munnwgeFVIkarseRmccitþ.
CaTUeTA karcUlrYmeFVIeLIgtam 2rebob KWkarcUlrYmedaypÞal;
nigkarcUlrYmtamry³GñktMNag.
1>1>karcUlrYmedaypÞal;
karcUlrYmedaypÞal;mann½yfaCakarcUlrYmrbs;GñkBak;B½n§RKb;rUb
edayxøÜnÉgpÞal;enAkñúgdMeNIrénkareFVIesckþIseRmccitþnigkarGnuvtþesckþI
seRmccitþenaH.kñúgrbbRbCaFibetyüRbCaBlrdæmansiT§icUlrYmedaypÞal;
Bak;B½n§eTAnwgkic©karsaFarN³nigenAkñúgskmµPaBGPivDÆn_mUldæandUcCa³
 kare)aHeqñat
 karcUlrYmkñúgKNbkSneya)ay
 karQreQµaHe)aHeqñat
 karbegáItsmaKm shKmn_nana
 karcUlrYmenAkñúgdMeNIrkar nigeFVIesckþIseRmccitþenAkñúgkarksag
7
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
EpnkarGPivDÆn_mUldæanrbs;xøÜn
 karcUlrYmCakmøaMgBlkmµ nigFnFanrbs;RbCaBlrdæ enAkñúg
skmµPaBGPivDÆn_mUldæanrbs;xøÜn k¾cat;TukCakarcUlrYmeday
pÞal;Edr.l.
1>2>karcUlrYmtamry³GñktMNag
karcUlrYmtamry³GñktMNagmann½yfaGñktMNagrbs;RbCaBlrdæ
cUlrYmkñúgdMeNIrkarénkarseRmccitþ nigGnuvtþesckþIseRmcenaH.
GñktMNagRtUvEtbMeBjtYnaTICaGñktMNag[qnÞ³nigplRbeyaCn_
RbCaBlrdæEdlxøÜntMNag[.
GñktMNagRbCaBlrdæGacRtUv)aneRCIserIstamnItiviFIepSg²eTAtam
lkçN³ nigsßanPaBCak;Esþg dUcCa ³
 karEtgtaMg b¤kareRCIserIsedaymankarRBmeRBogÉkPaBKña
 kare)aHeqñatskl b¤Gskl ¬smaCikrdæsPa smaCikRBwT§sPa
RkumRbwkSaraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ nig XMu sgáat;¦
 TMenomTMlab;RbéBNI .l.
kñúgkareRCIserIsGñktMNag RtUvBicarNacMNucmYycMnYn dUcxageRkam ³
- manlkçN³sm,tþiRKb;RKan; ehIymansmtßPaB niglT§PaBGac
bMeBjtYnaTICaGñktMNag)an
- CatMNagBitR)akd[RkumCak;lak;NamYy
8
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
- eRCIserIs b¤EtgtaMgGñktMNageTAtamnItiviFIEdlsmRsbeTAnwg
sßanPaBCak;Esþg
- kMNt;tYnaTI nigkarTTYlxusRtUv[)anc,as;las;
- manEpnkarkargarc,as;las;
- mannItiviFIpøas;bþÚrsmaCikGñktMNagc,as;las;
- mankmµviFIBRgwgsmtßPaB nigkarKaMRTCaRbcaMdl;GñktMNag.l.
viFIsa®sþedIm,ICMrujkarcUlrYm³edIm,ICMruj[skmµPaBcUlrYmkan;Et
manPaBRbesIreLIg nigedIm,IFana[RbCaBlrdæ nigGñktMNagrbs;
RbCaBlrdæman»kascUlrYmy:ageBjelj CaBiesstMNagRkumGñkRkIRk
RkumRsþI nigRkumgayrgeRKaH. cMNucmYycMnYnEdlKYrBicarNa mandUc
xageRkam ³
 pSBVpSaydl;RbCaBlrdæGMBIsar³sMxan;nigPaBcaM)ac;énkarcUlrYm
rbs;BYkeK
 pSBVpSayB½t’mansþIBIkic©RbCuM nigB½t’manepSg²[)anTUlMTUlay
dl;RbCaBlrdæ
 kMNt;eBlevla nigTIkEnøgRbCuM[)ansmRsb
 bgábriyakasénkarRbCuM[manlkçN³CacMh mankarcUlrYmy:ag
pulpus nigsb,ayrIkray
 erobcMTIkEnøgRbCuMRbkbedaypasuxPaB
9
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
10
 erobcM[manRbB½n§TTYl nigpþl;B½t’manEdlmanlkçN³gay² nig
GacTTYlyk)an
 begáItTMnak;TMngl¥ nigsñiT§sñalCamYyRbCaBlrdæ .l.
TI2³ nItirdæ
nItirdækñúgn½yGPi)alkic©l¥ TamTar[manÉksarRkbx½NÐc,ab;
RKb;RKan; edIm,IbeRmI nigkarBarplRbeyaCn_saFarN³ karBarsiT§imnusS
CaBiessRkumgayrgeRKaH b¤RkumPaKtic ehIyc,ab;TaMgenaHRtUv)anGnuvtþ
edayminlMeGog. elIsBIenHeTot RtUvmanRbB½n§TTYlxusRtUv manRbB½n§
tulakarÉkraCünigyutþiFm’nigsmtßkic©BRgwgkarGnuvtþc,ab;edayminlMeGog
nigminBukrlYy.
nItirdækñúgn½yGPi)alkic©l¥epþatCasMxan;eTAelI ³
 ÉksarRkbx½NÐc,ab;
 karkarBarsiT§imnusS
 RbB½n§TTYlxusRtUv
 RbB½n§yutþiFm’
 smtßkic©BRgwgkarGnuvtþc,ab;edayminlMeGog nigminBukrlYy.
2>1>ÉksarRkbx½NÐc,ab;
ÉksarRkbx½NÐc,ab; KWCalixitbTdæanKtiyutþ EdlrYmman c,ab;
RBHraCRkwtü GnuRkwtü Rbkas esckþIseRmc esckþIENnaM dIka niglixit
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
11
bTdæanKtiyutþnana. ÉksarRkbx½NÐc,ab;sMxan;² rYmman ³
- eKalkarN_ ³ tamkarvivtþrbs;sgÁm nigtamtRmUvkarénkar
RKb;RKgrdæ
- c,ab;épÞkñúg ³ c,ab; RBHraCRkwtü GnuRkwtü Rbkas .l.
- c,ab;GnþrCati ³ sn§isBaØa GnusBaØa ktikasBaØa BiFIsar .l.
2>2>karkarBarsiT§imnusS
siTi§mnusS KWCaesckþIRtUvkarcaM)ac;rbs;mnusSRKb;²rUb Edl
mantaMgBIkMeNIt edIm,ITamTarnUvGVI²EdleFVI[mnusSrs;enARbkbeday
vicarNBaØaN nigesckþIéføfñÚr. karTTYlsÁal;nUvesckþIéføfñÚrCab;BIkMeNIt
rbs;ral;smaCikénRKYsarmnusS RBmTaMgsiT§iesµI²Kñarbs;mnusSTaMgGs;
EdlminGaclk;bþÚrepÞrb¤dkhUt)anCaRKwHénesrIPaByutþiFm’nigsnþiPaB.
siT§iCamUldæanFMbMputsRmab;mnusSRKb;rUbKW CIvit esrIPaB nigkarsVHEsVg
rksuPmgÁl.
2>3>RbB½n§TTYlxusRtUv
RbB½n§TTYlxusRtUvsMxan;²bMput rYmman ³
- xagGMNacneya)ay ³ sPa rdæaPi)al Rbmuxrdæ
- xagGMNacnItibBaØtþi ³ sPaTTYlxusRtUvenAkñúgkartak;Etgc,ab;
- xagGMNacRbtibtþi ³ rdæ)al GaCJaFrEdndI m®nþIraCkar
- xagGMNactulakar ³ CaGñkeFVI[mankareKarBc,ab;
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
12
2>4>RbB½n§yutþiFm’
eKalkarN_ énRbB½n§yutþiFm’KW ÉkraCü nigyutþiFm’. tulakarman
tYnaTIkat;kþInigCemøaHnanaedayyutþiFm’nigminlMeGog.dUecñHtulakarÉkraCü
nigyutþiFm’CaynþkarsñÚlmYykñúgkarCMruj[mankareKarBnigGnuvtþc,ab;.
RbB½n§yutþiFm’enAkñúgRbeTskm<úCa rYmman ³
- RbB½n§tulakar ³
 tulakarraCFanI extþ nigtulakareyaFa
 sala]T§rN_
 tulakarkMBUl
- eRkARbB½n§tulakar ³
 karcrca
 sn§ankmµ ¬karnaMsRmuHsRmYl¦
 mCÄtþvinicä½y ¬karvinicä½ykñúgzan³CaGaCJakNþal¦
2>5>smtßkic©BRgwgkarGnuvtþc,ab;minlMeGog nigminBukrlYy
ÉksarRkbx½NÐc,ab;RtUv)andak;[eRbIR)as;CabnþbnÞab;.ral;kar
GnuvtþRtUvEteFVIeLIgedayRsb tamÉksarRkbx½NÐc,ab;TaMgenaHy:ag
eBjeljRtwmRtUvyutþiFm’nigminlMeGog.smtßkic©TTYlxusRtUvRtUvGnuvtþ
tamc,ab;edayminlMeGog nigminBukrlYy KWCakarrYmcMENky:agxøaMgkñúg
GPi)alkic©l¥.
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
13
TI3³ tmøaPaB
tmøaPaBkñúgn½yGPi)alkic©l¥mann½yfa ral;karseRmccitþ nig
karGnuvtþesckþIseRmcenaH RtUveFVIeLIg ³
 edayGnuelameTAtamc,ab; nigbTdæannana
 B½t’manBak;B½n§nwgkarseRmccitþ nigkarGnuvtþesckþIseRmccitþ
RtUvpSBVpSayCacMh tamry³ RbB½n§smRsb nigGacEsVgrk)an
CaBiess cMeBaHGñkEdlTTYlrgnUvplb:HBal;BIkarseRmccitþ
nigkarGnuvtþesckþIseRmccitþTaMgenaH
 B½t’manTaMgenaHRtUvEtmanlkçN³RKb;RKan; niggayyl;.
TI4³ karRBmeRBogÉkPaBKña
karRBmeRBogÉkPaBKñakñúgn½y GPi)alkic©l¥ KWCakarBicarNa
TUlMTUlay nigEvgq¶ayelIplRbeyaCn_ nigtRmUvkarrbs;GñkBak;B½n§
epSg²KñaenAkñúgsgÁmehIyQaneTArkkarseRmccitþedaymankarRBmeRBog
ÉkPaBKñaelICMerIs nigviFIsa®sþl¥NamYy EdlbeRmIplRbeyaCn_
saFarN³.
4>1>PaBepSg²KñaenAkñúgsgÁm
RkummnusSkñúgsgÁmEtgEtmanKMnit bBaða tRmUvkarGaTiPaB
dMeNaHRsaykareBjcitþcMeNHdwgnigkaryl;eXIjepSg²Kña.ehtudUecñH
karBicarNa[)any:agTUlMTUlay nigEvgq¶ayelIplRbeyaCn_énGñk
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
14
Bak;B½n§epSg²KñaTaMgenaH RtUvKitdl;cMNucmYycMnYn dUcCa ³
 sßanPaBrYmmanbBaðatRmUvkarGaTiPaBePTGayuzan³kñúgsgÁm
muxrbr .l.
 RkumCngayrgeRKaH rYmman GñkCMgWeGds_ CnBikar GñkeRbIR)as;
eRKOgejón kumarkMRBa ®sþIrksuIpøÚvePT TurKtCn cas;Cra .l.
 RbvtþisaRsþrYmman Rbvtþirbs;Rkum b¤CnCatinImYy²
 vb,Fm’ TMenomTmøab;RbéBNI rYmman Pasa BiFIGaBah_BiBah_ BiFI
buNüRbéBNIepSg²eTot
 CMenOsasnarYmmansasnaRBHBuT§sasnasøamsasnaRKisþ.l.
 KNbkSneya)ayrYmmanKNbkSRbCaCnhVú‘nsiunbiucsmrgSIú.l.
 RkumCatisasn_rYmmanKYyPñgcarayRKwgkack;cincamevotNam.l.
4>2>eKalkarN_ENnaMsRmab;sRmbsRmYl[mankarRBmeRBógÉkPaBKña
k¦>l½kçx½NÐénkarRBmeRBogÉkPaBKña
l½kçx½NÐénkarRBmeRBógÉkPaBKña rYmman ³
 karRBmeRBogKñaRbkbedaysuxdumrmna
 karBieRKaHeyabl;CamYyRkumBak;B½n§TaMgGs;
 karcUlrYmBIRkumGñkBak;B½n§epSg²kñúgdMeNIrkarénkareFVIesckþI
seRmccitþ
 karyl;dwgGMBIKñaeTAvijeTAmk rvagRkumBak;B½n§TaMgGs;.
x¦>dMeNIrkarénkarRBmeRBogÉkPaBKña
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
15
xageRkamenHCakarENnaMxøH²edIm,IeFVIkarsRmuHsRmYl[mankar-
RBmeRBogÉkPaBKña ³
 erobcM[mankarCYbCMuKñarvagRkumBak;B½n§TaMgGs;
 EsVgyl;KñaeTAvijeTAmkrvagRkumGñkBak;B½n§TaMgGs; nig
begáItkareyaKyl;Kña
 BiPakSaCamYyRkumBak;B½n§TaMgGs;GMBIplRbeyaCn_ nigbegáIt
CeRmIsnana
 sRmuHsRmYl edIm,IseRmcykCeRmIsl¥mYyEdlbeRmInUvpl
RbeyaCn_rYm edaymankarRBmeRBogÉkPaBKñaRbkbeday
suxdumrmna.
TI5³ smFm’
smFm’kñúgn½yGPi)alkic©l¥mann½yfa Rkum b¤CnRKb;rUbTaMgGs;
CaBiess RkumPaKtic nigRkumEdlgayrgeRKaH man»kasRKb;RKan;
enAkñúgkarcUlrYmbeBa©jeyabl;elIkeLIgnUvtRmUvkarBitGnuvtþskmµPaB
nigTTYlplRbeyaCn_smRsb edIm,IEklMG nigEfrkSasuxumalPaBrbs;
BYkeK. elIsBIenHeTot BYkeKmanGarmµN_fa xøÜnKWCasmaCikBitR)akd
rbs;sgÁm nigminRtUv)ansgÁme)aHbg;ecalenaHeT.
suxumalPaBrbs;smaCik b¤RkumnImYy² KWCasuxumalPaBrbs;
sgÁmTaMgmUl.dUcenHdMeNIrkarénkarseRmccitþnigkarGnuvtþesckþIseRmc
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
16
citþRbkbedaysmFm’nwgeFVI[RKb;smaCikTaMgGs;enAkñúgsgÁmmanGarmµN_
faBYkeKmñak;²KWCasmaCikBitR)akdrbs;sgÁmnig)ancUlrYmcMENkenAkñúg
dMeNIrkarGPivDÆn_sgÁmenaH.elIsBIenHeTotminmansmaCikNamñak;Kitfa
xøÜneKRtUv)ansgÁme)aHbg;ecaleLIy.
suxumalPaB epþatCasMxan;eTAelI PaBsb,ay PaBsuxRsYl
suvtßiPaBsnþisuxsuxPaBl¥.l.suxumalPaBrbs;mnusSmñak;²minRKan;Et
KitelIEpñkrUbragkaybu:eNÑaHeTEtRtUvKitdl;EpñkCMenOsasnasµartIpøÚvcitþ
GarmµN_ RBmTaMgPaBRKb;RKan;kñúgCIvPaBrs;enApgEdr.
TI6³ RbsiT§PaB nigPaBs½kþisiT§i
RbsiT§PaB nigPaBs½kþisiT§ikñúgn½yGPi)alkic©l¥ mann½yfaCa
dMeNIrkar nigrcnasm<½n§RKb;RKgkñúg kareRbIR)as;FnFan[Gs;lT§PaB
nigsnSMsMécx<s;edIm,IbegáItlT§plEdlmanKuNPaBx<s;brimaNeRcInGac
beRmIplRbeyaCn_CaGtibrmanig)aneqøIytbeTAtRmUvkarBitrbs;sgÁm.
eKalKMniténPaBs½kþisiT§ienAkñúgbribTGPi)alkic©l¥k¾)anbBa©ÚlpgEdrcMeBaH
kareRbIR)as;FnFanFmµCati RbkbedaynirnþrPaB nigkarkarBarbrisßan.
edIm,I[manRbsiT§PaB nigPaBs½kþisiT§ikñúgkarGnuvtþ RtUvBicarNa
elIcMNucmYycMnYn dUcxageRkam ³
 kareRbIR)as;FnFan»ü)anRtwmRtUv
¬FnFanmnusS hirBaØvtßú smÖar eBlevla¦
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
17
 karGnuvtþskmµPaBEdlCaGaTiPaBx<s;
 eCosvagGnuvtþnUvkariyaFibetyü
 karKitKUrry³eBlEvgelIkareRbIR)as;FnFanFmµCati
 KµanGMeBIBukrlYy
 karseRmccitþtamEbbcUlrYm .l.
TI7³ KNenyüPaB
KNenyüPaBkñúgn½yGPi)alkic©l¥ mann½yfa CakarGnuvtþtYnaTI
nigParkic©enAkñúgdMeNIrkarnigGnuvtþesckþIseRmccitþehIyTTYlxusRtUvcMeBaH
TegVIrbs;xøÜn edayraykarN_ RBmTaMgbBa¢ak;BImUlehtu nUvGVIEdlxøÜn)an
seRmc nigGnuvtþ.
KNenyüPaBKWminRtwmEtCakarTTYlxusRtUvcMeBaHmuxGñkNamñak;
Edl)anesñIsuM[eFVIGVImYyenaHeTb:uEnþCakarTTYlxusRtUvnUvskmµPaBEdl)an
GnuvtþcMeBaHmuxGñkBak;B½n§TaMgGs;pgEdr.
minEmnmanEtsßab½n GgÁPaBrbs;rdæaPi)alb:ueNÑaHeTEdlRtUvman
KNenyüPaBGgÁkarsgÁmsIuvilnigRkumh‘unÉkCnk¾RtUvmanKNenyüPaB
CasaFarN³cMeBaHGñkBak;B½n§TaMgGs;rbs;xøÜnpgEdrBiesscMeBaHGñkEdl
TTYlrgnUvplb:HBal;GMBIkarseRmccitþ.
KNenyüPaB rYmman KNenyüPaBcMeBaHmuxfñak;dwknaM nig
KNenyüPaBcMeBaHmuxsaFarNCn.
TI8³ kareqøIytb
kareqøIytbkñúgn½yGPi)alkic©l¥mann½yfa CakarBüayam xitxM
RbwgERbgrbs;GgÁPaBsßab½nedIm,IbeRmIdl;RbCaBlrdænigGñkBak;B½n§TaMgGs;
edayesµIPaBKñanigminerIseGIgenAkñúgRkbx½NÐeBlevlamYyd¾smehtupl.
kareqøIytbGacCa ³
 karbMeBjesvakmµCUnRbCaBlrdætamkaresñIsMu
 dMeNaHRsayEdlEsþgeLIgCaskmµPaB edIm,IedaHRsaybBaða
b¤karlM)aknana
 kareqøIybMPøWGMBImUlehtu EdlminGacQandl;kareFVIskmµPaB
edIm,IedaHRsaybBaða b¤karlM)ak TaMgenaH)an
 sMeNIsMuGnþraKmn_BIsßab½nGgÁPaBmansmtßkic©edIm,ICYyedaHRsay
bBaða b¤karlM)akTaMgenaH RBmTaMgCMrabGMBIsMeNIsMuGnþraKmn_enH
dl;RbCaBlrdæEdlBak;B½n§nwgbBaða b¤karlM)akTaMgenaH.
TI9³ ckçúvis½yCayuT§sa®sþ
GñkdwknaMTaMgGs;nigsßab½nsaFarN³nanaRtUvmanTsSn³TUlMTUlay
nigsRmab;ry³eBlEvgGMBIGPi)alkic©l¥ nigkarGPivDÆFnFanmnusS
edayykcitþTukdak;GMBItRmUvkarcaM)ac;nanaEdlRtUvGPivDÆn_elIkargarenH.
CagenHeTotGñkdwknaMTaMgGs;RtUvmankaryl;dwg[)anc,as;GMBITidæPaBnana
EpñkRbvtþisa®sþ vb,Fm’ nigsgÁm EdlBak;B½n§nwgGPi)alkic©l¥.
18
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
3> GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐeKalneya)ay nigc,ab;
3>1> GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐyuT§saRsþctuekaN
raCrdæaPi)alnItikalTI 4 énrdæsPa bnþCMrujGnuvtþnUvyuT§saRsþ
ctuekaNedIm,IkMeNIn kargar smFm’ nigRbsiT§PaB dMNak;kalTI 2 sMedA
elIksÞÜykic©GPivDÆelIRKb;vis½yenAkñúgRbeTskm<úCa.
sñÚlényuT§saRsþctuekaNKWGPi)alkic©l¥EdlepþatkarykcitþTuk
dak;eTAelIkMENTRmg;bYn y:agKW³
1¦karRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIBukrlYy
2¦kMENTRmg;RbB½n§c,ab; nigRbB½n§yutþiFm’
3¦kMENTRmg;rdæ)alsaFarN³
4¦kMENTRmg;kgkmøaMgRbdab;GavuF
karRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIBukrlYy enAEtCarebobvar³GaTiPaBmYy
d¾sMxan;énbBa¢Irebobvar³rbs;raCrdæaPi)alnItikalTI4énrdæsPa.c,ab;sþIBI
karRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIBukrlYyKWCamUldæanKtiyutþKnøwHmYyminGacxVH)an
sRmab;karRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIBukrlYyRbkbedayRbsiT§PaB. CamYyKña
enHEdrraCrdæaPi)alnwgbnþviFankarmutRsYcCayuT§saRsþCak;EsþgEdlGac
edaHRsaybBaðaGMeBIBukrlYyRbkb edayRbsiT§PaBtamry³viFankar
19
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
RbTak;RkLaKñarYmman³
1> karbgáarTb;sáat;Camun
2> karBRgwgKNenyüPaB nigBRgwgsmtßPaBsßab½n
3> karKaMRT nigkarcUlrYmBIsaFarN³Cn
4> karcUlrYmBI vis½yÉkCn nig
5> karBRgwgkarGnuvtþc,ab;.
kMENTRmg;c,ab;nigRbB½n§yutþiFm’raCrdæaPi)al)anEklMGRbB½n§c,ab;
nigRbB½n§yutþiFm’edayepþatCasMxan;eTAelIkarerobcMRkbx½NÐc,ab;[)anrwgmaM
nigkareFVITMenIbnIykmµc,ab;RBmTaMgdak;ecjnUvyuT§saRsþnigviFankarcaM)ac;
nanakñúgeKaledABRgwgsmtßPaB ÉkraCü nigGBüaRkwténsßab½ntulakar
EdlCaktþasMxan;kñúgdMeNIrkarBRgwgnItirdæ.raCrdæaPi)alnwgepþatkarykcitþ
Tukdak;EfmeTotkñúgkarbnþ nigCMrujGnum½tc,ab;eKalsMxan;² dUcCa
RkmRBhµTNÐc,ab;sþIBIkarRbqaMgnwgGMeBIBukrlYyc,ab;sþIBIlkçnþik³ecARkm
nigRBHraCGaCJa c,ab;sþIBIkarerobcM nigkarRbRBwtþeTAénGgÁkartulakar nig
c,ab;sþIBIviesaFnkmµc,ab;sþIBI]tþmRkumRbwkSaénGgÁecARkm.CamYyKñaenHEdr
raCrdæaPi)alnwgbnþerobcMkmµviFIpSBVpSayc,ab;dl;RbCaBlrdæ nigbNþúH
bNþalc,ab;dl;m®nþIGnuvtþc,ab;kñúgeKaledAbegáInkaryl;dwg nigkarGnuvtþ
[)anRtwmRtUv. raCrdæaPi)al nwgbnþpþl;GaTiPaBbEnßmeToteTAelI ³
1> karBRgwgsmtßPaBrbs;ecARkm
20
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
2> karksagnUvynþkarepSg² EdlcUlrYmbeRmI[vis½yyutþiFm’
3> karpþl;CMnYyEpñkc,ab; nig
4> karbnþCMrujelIkkm<s;ynþkarénkaredaHRsayvivaTeRkARbB½n§
tulakar.
kMENTRmg;rdæ)alsaFarN³epþateTAelIkarFanapþl;esvasaFarN³
CUnRbCaBlrdæRbkbedayKuNPaBtmøaPaBnigRbsiT§PaB.esvasaFarN³
EdlmanEcgenAkñúgeKalneya)aysþIBIkarpþl;esvasaFarN³énRkumRbwkSa
kMENTRmg;rdæ)alRtUv)ancgRkgnigRbmUlpþMúCa7RbePTFM²eTAtamvis½y
nigkarTTYlxusRtUvrbs;RksYg sßab½n rYmman ³
1> cegáamesvaBak;B½n§nwgGFibetyüPaBrdæ
2> cegáamesvaBak;B½n§nwgEpñksnþisuxsNþab;Fñab;
3> cegáamesvaBak;B½n§nwgyutþiFm’ nigGaCJakNþal
4> cegáamesvaBak;B½n§ nwgkarelIkkMBs;kic©karBaNiC¢kmµ
shRKasFuntUcnigmFümbrisßanvinieyaKnigkarcUlrYmrbs;
EpñkÉkCnkñúgkarksag nigkarEfTaMehdæarcnasm<½n§
5> cegáamesvaBak;B½n§nwgsgÁmkic© vb,Fm’ nigkic©karnarI
6> cegáamesvaBak;B½n§nwgkarGPivDÆehdæarcnasm<½n§rUbvnþ nig
7> cegáamesvaBak;B½n§nwgkarRbmUlcMNUl kareFVIvicarNkmµ
cMNay nigkarebIkpþl;.
21
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
karBRgwgkarpþl;esvasaFarN³CamUldæanesvaGFibetyürbs;rdæ
esvaBak;B½n§eTAnwgkarvinieyaKnigBaNiC¢kmµFuntUcnigmFümtamry³ynþkar
{RckecjcUlEtmYy}kat;bnßykariyaFibetyüRBmTaMg begáIteLIgnUv
ynþkarmYyedIm,IFanadl;karGnuvtþRbkbedaytmøaPaBnigKµanGMeBIBukrlYy
KWkarbegáIt kariyal½yRbCaBlrdæ. raCrdæaPi)albnþCMrujGnuvtþeKal
neya)ayvimCÄkarnigvishmCÄkartamry³karerobcMbTdæanKtiyutþnigkar
dak;ecjnUvviFankarfµIEfmeTot edIm,IGnuvtþ[manRbsiT§PaBnUvc,ab;sþIBI
karRKb;RKgrdæ)alraCFanIextþRkugRsukxNÐCaBiesskarerobcMnigGnuvtþ
lixitbTdæanEdlBak;B½n§nwg karepÞrGMNacBIrdæ)alfñak;Catimkrdæ)al
fñak;eRkamCatiedaykMNt;[)anc,as;las;nUvtYnaTIsiT§iGMNacnigkarFana
KNenyüPaBenAkñúgkarbMeBjkargar. TnÞwmenHEdr karRKb;RKghirBaØvtßú
tamEbbvishmCÄkarnwgRtUvGnuvtþedayPaBTn;Pøn;nigtamdMNak;²kñúgry³
eBlmFüm edIm,ImaneBlRKb;RKan;kñúgkarksag smtßPaBfñak;eRkamCati
sRmab;karRKb;RKghirBaØvtßúsaFarN³.
kMENTRmg;kgkmøaMgRbdab;GavuF edIm,IFana)annUvkic©karBarRbkb
edayRbsiT§PaBnUvGFibetyü nigbUrNPaBTwkdI snþisux nigsNþab;Fñab;
sgÁménRBHraCaNacRkkm<úCa. CamYyKñaenHEdr raCrdæaPi)albnþCMruj
kic©shRbtibtþikarCamYyshKmn_GnþrCatiedIm,IrYmcMENkkarBarnigEfrkSa
snþiPaB nigsnþisuxCaGnþrCati CaBiessedIm,IbgáarTb;sáat; nigb®gáabGMeBI
22
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
ePrvkmµ nig]RkidækmµqøgEdnRKb;RbePTmanCaGaT× karCYjdUreRKOgejón
karCYjdUrmnusS nigbTelµIsepSgeTot.
3>2> GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐc,ab;
sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat;
c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMusgáat;maneKaledAkMNt;karRKb;RKg
XMu sgáat;TaMgGs;kñúg RBHraCaNacRkkm<úCatamneya)ayvimCÄkar.
rdæ)alXMusgáat;mantYnaTICMrujnigKaMBarGPi)alkic©l¥edaycat;Ecg
eRbIR)as;FnFannanaEdlmanRbkbedayecrPaBsRmab;bMeBjesckþIRtUvkar
CamUldæanenAkñúgXMu sgáat;rbs;xøÜn beRmIplRbeyaCn_rYmrbs;RbCaBlrdæ
nigeKarBplRbeyaCn_rbs;CatiRsbtamneya)ayTUeTArbs;rdæ.
RbB½n§énGPi)alkic©mUldæanRtUvGnuvtþenAfñak;XMusgáat;.GMNacdwknaM
nigRKb;RKgXMusgáat;)anmkedaykare)aHeqñatCaTUeTACaskledayesrI
RtwmRtUv nigyutþiFm’ edayesµIPaB edaycMeBaH edaysm¶at; kñúgRkbx½NÐXMu
sgáat;nImYy².
rdæ)alXMu sgáat;mantYnaTIBIrRbePTKW tYnaTIbeRmIkargarmUldæan
sRmab;plRbeyaCn_XMu sgáat; nigRbCaBlrdæenAkñúgXMu sgáat;rbs;xøÜÜn nig
tYnaTICaPñak;gartMNagrdæeRkamkarcat;taMgb¤karRbKl;GMNacrbs;GaCJaFrrdæ.
XMusgáat;CaGgÁkartMNagRbCaBlrdækñúgXMusgáat;rbs;xøÜnnigman
ebskkmµbeRmIplRbeyaCn_TUeTAkñúgXMusgáat;rbs;xøÜn.RkumRbwkSaXMusgááat;
23
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
RtUvmanKNenyüPaBcMeBaHRbCaBlrdæenAkñúgXMusgáat;rbs;xøÜnGMBICeRmIs
CaGaTiPaB edIm,IeFVIesckþIseRmc Tak;TinnwgskmµPaBbeRmIplRbeyaCn_
TUeTAkñúgXMu sgáat;rbs;xøÜn.
RkumRbwkSaXMusgáat;RtUvmanKNenyüPaBcMeBaHraCrdæaPi)alGMBIkar
RbtibtþitamrdæFmµnuBaØc,ab;RBHraCRkwtüGnuRkwtüRbkasniglixitbTdæannana.
3>3> GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐc,ab;sþIBI
karRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ
3>3>1 GMBIeKalkarN_RKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ
raCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ RtUvRKb;RKgtameKalkarN_énrdæ)al
ÉkPaBedIm,IbegáIt CMruj nigeFVI[mancIrPaBdl;karGPivDÆtamEbb
RbCaFibetyü tamry³neya)ayvimCÄkar nigvishmCÄkar.
karGPivDÆtamEbbRbCaFibetyü (Democratic Development)
KWCabBaðasMxan;énGPi)alkic©l¥. karGPivDÆtamEbbRbCaFibetyü KWCa
karGPivDÆEdldMeNIrkaredaymanlkçN³dUcxageRkam ³
1¦PaBCatMNagsaFarN³
2¦sV½yPaBrbs;mUldæan
3¦karBieRKaHeyabl; nigkarcUlrYm
4¦kareqøIytb nigKNenyüPaB
5¦karelIkkm<s;KuNPaBCIvitrbs;RbCaBlrdækñúgmUldæan
24
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
6¦karelIksÞÜysmFm’
7¦tmøaPaB nigsucritPaB
8¦viFankarRbqaMgGMeBIBukrlYy nigkarrMelaPGMNac
3>3>2 KNenyüPaBrbs;RkumRbwkSa KN³GPi)al nigbuKÁlik
k-KNenyüPaBcMeBaHRbCaBlrdæ
RkumRbwkSaRtUvmanKNenyüPaBedaypÞal;cMeBaHRbCaBlrdæ
TaMgGs;GMBICeRmIsCaGaTiPaB edIm,IeFVIesckþIseRmcFana)annUvkarGPivDÆ
tamEbbRbCaFibetyü enAkñúgEdnsmtßkic©rbs;xøÜn.
RkumRbwkSaGaceFVIkarGegátelIkrNITaMgLayEdlxøÜnyl;eXIjfa
mansar³sMxan;dl;RbCaBlrdæ EdlxøÜnCatMNag RBmTaMgGacpSBVpSay
lT§plénkareFVIGegátenaH rYcehIyRtUvpþl;eKalkarN_ENnaMGnuvtþdl;
KN³GPi)al nigGPi)al.
RkumRbwkSaRtUvcat;Ecgkic©karhirBaØvtßú[mantmøaPaB nigman
KNenyüPaBcMeBaHRbCaBlrdærbs;xøÜn.
x-KNenyüPaBcMeBaHraCrdæaPi)al
RkumRbwkSaRtUvmanKNenyüPaBcMeBaHraCrdæaPi)alGMBIkarRbtibtþi
tamrdæFmµnuBaØ c,ab; RBHraCRkwtü GnuRkwtü niglixitbTdæannana.
RkumRbwkSaRtUvRKb;RKghirBaØvtßúrbs;xøÜnRbkbedayRbsiT§PaBtmøáaPaB
nigKNenyüPaBcMeBaH RbCaBlrdærbs;xøÜn nigcMeBaHraCrdæaPi)al.
25
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
kñúgtYnaTICatMNagraCrdæaPi)alRksYgsßab½nnanarbs;raCrdæaPi)al
GPi)alRtUvmanKNenyüPaBcMeBaHraCrdæaPi)al RksYgmhaépÞ nigRksYg
sßab½nnana.
K-karTTYlxusRtUv nigKNenyüPaBcMeBaHfñak;elI
buKÁlikTaMgGs;RtUvmankarTTYlxusRtUvnigKNenyüPaBedaypÞal;
cMeBaHRbFanRKb;RKgpÞal;rbs;xøÜnnigRtUvmankarTTYlxusRtUvnigKNenyüPaB
edayRbeyalcMeBaHnaykrdæ)alGPi)alKN³GPi)alnigRkumRbwkSatam
zananuRkm.
26
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
BaküKnøwH
kariyaFibetyü (Bureaucracy): GgÁkarmYydUcCaTIPñak;garrdæ)al b¤kgT½B
CaedImEdlmanlkçN³ smÁal;dUcteTAenH KWExSry³bBa¢aedayman
mnusSenAfñak;elIticCagenAfñak;eRkammuxtMENgnigkarTTYlxusRtUv
mankMNt;c,as;las; viFan nignItiviFIrwgkMRBws manEbbbTeRcInRtUv
bMeBjehIymannItiviFIBi)ak²nwgRtUvqøgkat;nigkareFVIRbtiPUkmµGMNac
eTAeRkameFVIeLIgBIfñak;mYyeTAfñak;mYy.
karGPivDÆtamEbbRbCaFibetyü (Democratic Development): sMedAeTAelI
karGPivDÆEdldMeNIrkaredaymanlkçN³
1> PaBCatMNagsaFarN³(PublicRepresentation)mann½yfaRkumRbwkSa
RtUvGnuvtþkargarkñúgnam nigeFVICatMNag[RbCaBlrdæTaMgGs;
enAkñúgEdnsmtßkic©rbs;xøÜn .
2>sV½yPaBrbs;mUldæan(Local Autonomy) mann½yfasßanPaBEdl
RkumRbwkSaGacm©as;karcat;Ecg RKb;RKgnUvkic©karEdl)anRbKl;
b¤eFVIRbtiPUkmµedayc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug
Rsuk xNÐ RbkbedayRbsiT§PaB .
3> karBieRKaHeyabl; nigkarcUlrYm(Consultation and Participation)
27
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
mann½yfaCadMeNIrkarénkarGnuvtþkargarnigkareFVIesckþIseRmc
citþrbs;RkumRbwkSaEdlRkumRbwkSaRtUvCYbBiPakSanigBieRKaHeyabl;
CamYyRbCaBlrdæenAmUldæanRBmTaMgelIkTwkcitþnigsRmbsRmYl
[mankarcUlrYmrbs;RbCaBlrdæenAmUldæanenARKb;EpñkTaMgGs;én
GPi)alkic©edIm,IEsVgyl;nigeqøIytbtRmUvkarrbs;RbCaBlrdæ.
4> kareqøIytb nigKNenyüPaB(Responsiveness andAccountability)
mann½yfa kñúgnamCatMNagRbCalrdæenAmUldæan RkumRbwkSaRtUv
eqøIytbcMeBaHRbCaBlrdærbs;xøÜnkñúgkareFVIeKalneya)ayesckþI
seRmccitþ skmµPaB nigkarbMeBjkargarrbs;xøÜnRbkbeday
karTTYlxusRtUvnUvGVIEdlxøÜn)anGnuvtþ.RkumRbwkSak¾TTYlxusRtUv
pgEdr cMeBaHraCrdæaPi)alkñúgkarRbtibtþitamrdæFmµnuBaØ nigc,ab;
nana.
5> karelIkkm<s;KuNPaBCIvitrbs;RbCaBlrdækñúgmUldæan (Promotion of
Life Quality of the Local Residents) sMedAeTAelIkic©xitxMRbwgERbg
edIm,IbegáIt nigeFVI[mannirnþrPaBnUvbriyakasmYyRbkbeday
snþiPaB suvtßiPaB nigsuxumalPaB elIkkm<s;sRmab;karGPivDÆ
sgÁm nigesdækic© nigelIkkm<s;pasuxPaB nigKuNPaBCIvitén
RbCaBlrdækñúgmUldæan.
6> karelIksÞÜysmFm’ (Promotion of Equity) mann½yfakarKitKUr
nigykcitþTukdak;CaBiesseTAelItRmUvkarxus²Kñarbs;RsþI burs
28
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
yuvCnnigkumarRBmTaMgtRmUvkarxus²Kñarbs;RkumCngayrgeRKaH
rab;bBa©ÚlTaMgRbCaBlrdæRkIRk nigCnCatiedImPaKtic.
7> tmøaPaB nigsucritPaB(Transparency and Integrity) mann½yfa
Cakarcat;EcgnigRKb;RKgkic©karnanarab;bBa©ÚlTaMgkic©karhirBaØvtßú
edayGnuelamtambTdæanx<s;bMputénsucritPaB nigc,ab;kñúg
lkçN³ebIkcMhRbkbedaytmøaPaB karcUlrYm nigkareqøIytb.
8> viFankarRbqaMgGMeBIBukrlYy nigkarrMelaPGMNac(Measures to Fight
Corruption andAbuse of Power) mann½yfaCakarRbkan;yknUv
viFanénc,ab; RBmTaMgkarRbqaMg nigraykarN_GMBIGMeBIBukrlYy
nigkarrMelaPGMNac.
karTTYlxusRtUv (Responsibility): sMedAeTAelItYnaTInigkatBVkic©Edl)an
RbKl;[edayc,ab;b¤lixitbTdæanKtiyutþeTA[buKÁlGgÁkarcat;taMg
énrdæ)alNamYy b¤rdæ)alnImYy²énrdæ)alfñak;eRkamCati.
KNenyüPaB (Accountability): KWCakatBVkic©rbs;GñkEdlTTYl)annUvkar
TTYlxusRtUvnigsiT§iGMNacedIm,IeqøIybMPøWnigTTYlxusRtUvcMeBaHTegVI
nanarbs;xøÜnrYmTaMgplvi)akEdlekIteLIgBITegVITaMgenaH.
KNenyüPaBExSTTwg (Horizontal Accountability) sMedAeTAelIExS
KNenyüPaBrvagmnÞIr GgÁPaBrbs;RksYg sßab½nfñak;Cati CamYy
rdæ)alfñak;eRkamCati EdlxøÜnRbtibtþienAkñúgEdnsmtßkic©rbs;
29
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
rdæ)alfñak;eRkamCatienaH.
KNenyüPaBExSbeNþay (Vertical Accountability) sMedAeTAelIExS
KNenyüPaBrvagrdæ)alfñak;eRkamCatiCamYyRksYgsßab½nfñak;Cati
b¤rvagmnÞIr GgÁPaBrbs;RksYg sßab½nEdlRbtibtþienAfñak;eRkamCati
CamYyRksYg sßab½nsamI.
KNenyüPaBcMeBaHRbCaBlrdæ (Accountability to Citizens): sMedAeTAelI
ExSKNenyüPaBrvagrdæ)alfñak;eRkamCatiCamYyRbCaBlrdækñúgEdn
smtßkic©rbs;xøÜn. ]TahrN_ ³
 rdæ)alfñak;eRkamCatieqøIytbeTAnwgtRmUvkarCaGaTiPaBrbs;
RbCaBlrdæCaBiessRsþIkumarRkumCngayrgeRKaHnigCnCatiedIm
PaKtic nigpþl;esvasaFarN³RbkbedayRbsiT§PaB
 rdæ)alfñak;eRkamCatierobcM[manynþkarsRmab;karcUlrYmRbCaBlrdæ
enAkñúgdMeNIrkarerobcM nigGnuvtþEpnkarnigfvika nigesckþIseRmc
nanarbs;rdæ)alfñak;eRkamCati
 rdæ)alfñak;eRkamCatierobcM[manynþkarsRmab;karBarsiT§i nig
plRbeyaCn_rbs;RbCaBlrdæ nigpþl;B½t’mandl;RbCaBlrdæ.
KNenyüPaBépÞkñúg (Internal Accountability) sMedAeTAelIKNenyüPaB
enAkñúgGgÁkarcat;taMgmYy rbs;rdæ)alfñak;eRkamCati b¤enAkñúgrgVg;
rdæ)almYyénrdæ)alfñak;eRkamCati. ]TahrN_ ³
30
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 KNenyüPaBrvagKN³GPi)alnigTIcat;karnanaénrdæ)alextþ{k}
CamYynwgRkumRbwkSaextþ {k}
 KNenyüPaBenAkñúgKN³GPi)alextþ {k}
 KNenyüPaBenAkñúgTIcat;karnImYy²énrdæ)alextþ {k} .
KNenyüPaBEpñkeKalneya)ay (Political Accountability) sMedAeTAelI
KNenyüPaBrbs;GñkCab;eqñatcMeBaHRbCaBlrdæ b¤Gñke)aHeqñat
tamry³karbMeBjtYnaTIenAkñúgGMLúgGaNtþirbs;xøÜn.
KNenyüPaBEpñkc,ab; (Legal Accountability) sMedAeTAelIKNenyüPaB
cMeBaHmuxc,ab; niglixitbTdæanKtiyutþnanaCaFrman.
KNenyüPaBEpñkrdæ)al (Administrative Accountability) sMedAeTAelI
KNenyüPaBEdlBak;B½n§nwgkarerobcMRbB½n§RKb;RKg nItiviFIRbtibtþi
sþg;darnigniyamkargarrbs;buKÁlnigGgÁkarcat;taMgeTAtamzananuRkm.
KNenyüPaBEpñkhirBaØvtßú (Financial Accountability) sMedAeTAelI
KNenyüPaBEdlBak;B½n§nwgkarerobcMRbB½n§nignItiviFIRKb;RKgfvika
nighirBaØvtßú RsbeTAtamc,ab; nigeKalkarN_hirBaØvtßúsaFarN³.
KNenyüPaBEpñksgÁm (Social Accountability) sMedAeTAelIskmµPaB nig
ynþkarnana EdlRbCaBlrdæGaceRbIR)as;edIm,ITamTar[rdæman
KNenyüPaBcMeBaHxøÜn RBmTaMgskmµPaBnanarbs;rdæa)alPi)al
sgÁmsIuvil nigtYGgÁdéTeTotkñúgkarelIkkm<s;karGnuvtþskmµPaB
31
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
nigynþkarTaMgenaH.
KNenyüPaBGnþrrdæ)al(Inter-governmental Accountability) sMedAeTAelI
KNenyüPaBrvagRksYgsßab½nmnÞIrTIPñak;garnanarbs;RksYgsßab½n
CamYynwgrdæ)alnanaénrdæ)alfñak;eRkamCati. ]TahrN_ ³
 KNenyüPaBrvagRksYg sßab½n CamYynwgrdæ)alraCFanI extþ
b¤rdæ)alRkug Rsuk xNÐ b¤rdæ)al XMu sgáat;
 KNenyüPaBrvagmnÞIrTIPñak;garnanarbs;RksYgsßab½nCamYynwg
rdæ)alraCFanI extþ b¤rdæ)alRkug Rsuk xNÐ b¤rdæ)alXMu sgáat;
KNenyüPaBGnþrrdæ)alfñak;eRkamCati(Intra-SNAAccountability) sMedAeTA
elIKNenyüPaBrvagrdæ)alfñak;eRkamCatib¤rvagGgÁkarcat;taMgnana
énrdæ)alfñak;eRkamCatiEdlmanRbePTdUcKña b¤RbePTepSgKña.
]TahrN_ ³
 KNenyüPaBrvagrdæ)alextþ {k} nigrdæ)alextþ {x}
 KNenyüPaBrvagrdæ)alraCFanI extþ rdæ)alRkug Rsuk xNÐ
nigrdæ)alXMu sgáat;
 KNenyüPaBrvagRkumRbwkSaextþ {k} nigRkumRbwkSaextþ {x}
 KNenyüPaBrvagRkumRbwkSaraCFanIextþRkumRbwkSaRkugRsukxNÐ
nigRkumRbwkSaXMu sgáat;
 KNenyüPaBrvagKN³GPi)alextþ{k}nigKN³GPi)alextþ{x}
32
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 KNenyüPaBrvagKN³GPi)alraCFanIextþKN³GPi)alRkugRsuk
xNÐ nigemXMu ecAsgáat;.
mCÄtþvinicä½y (Arbitration) karvinicä½ytamGaCJakNþal KWCakarRbKl;CemøaH
mYyeTA[PaKITIbI ¬GaCJakNþal¦ EdlKUPaKITaMgsgxageRCIserIs
eLIg ehIy[GMNaceTAPaKITIbIenaHeFVIesckþIseRmcCasßaBrkñúgkic©
RbwgERbgmYyedIm,IedaHRsayCemøáaHenaH.
sn§ankmµ(Mediation) karnaMsRmuHsRmYlKWCaviFImYyénkaredaHRsayCemøaH
enAeRkAtulakar. kñúgviFIenH PaKITIbIGBüaRkit RtUv)ansMu[edIrtYCa
s<anP¢ab;PaKITaMgLay ehIyPaKIGBüaRkitenaHRKan;EtGacbBa©úH
bBa©ÚlPaKITaMgenaH[TTYlRBmdMeNaHRsayb:ueNÑaH.
33
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
RksYgmhaépÞ
Éksareyag
1> GPi)alkic©l¥ sRmab;RkumRbwkSaXMu sgáat;
2> What is Good Governance, United Nation Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific
3> ÉksarsRmab;CMnYykñúgvKÁbNþúHbNþalsþIBIkic©karrdæ)alrbs;naykdæan
buKÁlik RksYgmhaépÞ
4> yuT§saRsþctuekaNedIm,IkMeNIn kargar smFm’ nigRbsiT§PaBenA
km<úCadMNak;kalTI 2
5> eKalneya)aysþIBIkarpþl;esvasaFarN³rbs;RkumRbwkSakMENTRmg;
rdæ)alénraCrdæaPi)alkm<úCa
6> c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat;
7> c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ
8> siT§imnusS³ kRmgÉksarén]bkrN_GgÁkarshRbCaCati
34
RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
KaMRTeday
FnaKarBiPBelak
raCrdæaPi)alkm<úCa
eroberog nigcgRkgeday
RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
Can;TI1énGKarnaykdæanbuKÁlik nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³RksYgmhaépÞ
mhavifIRBHneratþm sgáat;Tenø)asak; xNÐcMkarmn raCFanIPñMeBj
TUrs½BÞ³ 023 726 861/220 935
Email: info@owso.gov.kh, Website: www.owso.gov.kh

Recomendados

គារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក von
គារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកគារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
គារគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកChormvirak Moulsem
16.8K views66 Folien
Luận văn:Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị von
Luận văn:Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng TrịLuận văn:Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị
Luận văn:Giải pháp thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Quảng TrịDịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
2.7K views138 Folien
Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Phúc Tiến von
Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Phúc TiếnĐề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Phúc Tiến
Đề tài: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty Phúc TiếnDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
106 views86 Folien
Cam nang Phuong Phap Theo doi va Danh gia von
Cam nang Phuong Phap Theo doi va Danh giaCam nang Phuong Phap Theo doi va Danh gia
Cam nang Phuong Phap Theo doi va Danh giaforeman
1.4K views33 Folien
Bài giảng "Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" von
Bài giảng "Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu"Bài giảng "Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu"
Bài giảng "Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu"Tuấn Anh
1.3K views23 Folien
Giáo trình vương quốc cờ vua tập 3 von
Giáo trình vương quốc cờ vua tập 3Giáo trình vương quốc cờ vua tập 3
Giáo trình vương quốc cờ vua tập 3www.HocCoVua.com
1.9K views118 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Bài tập thuế có đáp án.kt von
Bài tập thuế có đáp án.ktBài tập thuế có đáp án.kt
Bài tập thuế có đáp án.ktHoa Clover
57.3K views17 Folien
Huong dan chuyen trang thai tren ecus von
Huong dan chuyen trang thai tren ecusHuong dan chuyen trang thai tren ecus
Huong dan chuyen trang thai tren ecusDoan Tran Ngocvu
5.7K views14 Folien
Accounting software export von
Accounting software exportAccounting software export
Accounting software exportManabu Kondo
554 views26 Folien
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថា von
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថាមាតិកា និងឧទ្ទិសកថា
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថាnhongsim
5.1K views12 Folien
Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Quyết Toán hàng Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất. von
Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Quyết Toán hàng Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất.Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Quyết Toán hàng Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất.
Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Quyết Toán hàng Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất.Doan Tran Ngocvu
17.9K views79 Folien
Yếu tố tác động đến thương mại nội ngành chế biến của Việt Nam von
Yếu tố tác động đến thương mại nội ngành chế biến của Việt NamYếu tố tác động đến thương mại nội ngành chế biến của Việt Nam
Yếu tố tác động đến thương mại nội ngành chế biến của Việt NamDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0932091562
116 views93 Folien

Was ist angesagt?(20)

Bài tập thuế có đáp án.kt von Hoa Clover
Bài tập thuế có đáp án.ktBài tập thuế có đáp án.kt
Bài tập thuế có đáp án.kt
Hoa Clover57.3K views
Huong dan chuyen trang thai tren ecus von Doan Tran Ngocvu
Huong dan chuyen trang thai tren ecusHuong dan chuyen trang thai tren ecus
Huong dan chuyen trang thai tren ecus
Doan Tran Ngocvu5.7K views
Accounting software export von Manabu Kondo
Accounting software exportAccounting software export
Accounting software export
Manabu Kondo554 views
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថា von nhongsim
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថាមាតិកា និងឧទ្ទិសកថា
មាតិកា និងឧទ្ទិសកថា
nhongsim5.1K views
Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Quyết Toán hàng Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất. von Doan Tran Ngocvu
Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Quyết Toán hàng Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất.Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Quyết Toán hàng Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất.
Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Quyết Toán hàng Sản xuất xuất khẩu, Chế xuất.
Doan Tran Ngocvu17.9K views
đòN bẩy tài chính von Nhí Minh
đòN bẩy tài chínhđòN bẩy tài chính
đòN bẩy tài chính
Nhí Minh22.9K views
Tài liệu thuế phiên bản độc quyền by hạnh vũ von Hạnh Vũ
Tài liệu thuế phiên bản độc quyền by hạnh vũTài liệu thuế phiên bản độc quyền by hạnh vũ
Tài liệu thuế phiên bản độc quyền by hạnh vũ
Hạnh Vũ5.4K views
296 cauhoi + bt thue von Adam Vu
296 cauhoi + bt thue296 cauhoi + bt thue
296 cauhoi + bt thue
Adam Vu47.6K views
Ms word 20110 in Bangla von azaharkdc
Ms word 20110 in BanglaMs word 20110 in Bangla
Ms word 20110 in Bangla
azaharkdc9.4K views
Leveraging Flat Files from the Canvas LMS Data Portal at K-State von Shalin Hai-Jew
Leveraging Flat Files from the Canvas LMS Data Portal at K-StateLeveraging Flat Files from the Canvas LMS Data Portal at K-State
Leveraging Flat Files from the Canvas LMS Data Portal at K-State
Shalin Hai-Jew2K views

Similar a អភិបាលកិច្ចល្អ.pdf

Senator von
SenatorSenator
Senatorkutmdoc
283 views17 Folien
Khmer nation leaders 12 von
Khmer nation leaders 12Khmer nation leaders 12
Khmer nation leaders 12Hen Chan
304 views132 Folien
Khmer nation leaders 12 von
Khmer nation leaders 12Khmer nation leaders 12
Khmer nation leaders 12Ros4khmer
341 views132 Folien
Khmer nation leaders 12 von
Khmer nation leaders 12Khmer nation leaders 12
Khmer nation leaders 12Hen Chan
782 views132 Folien
Riks mangement policy von
Riks mangement policyRiks mangement policy
Riks mangement policykutmdoc
313 views17 Folien
X axial loaded column von
X axial loaded columnX axial loaded column
X axial loaded columnChhay Teng
559 views7 Folien

Similar a អភិបាលកិច្ចល្អ.pdf(20)

Senator von kutmdoc
SenatorSenator
Senator
kutmdoc283 views
Khmer nation leaders 12 von Hen Chan
Khmer nation leaders 12Khmer nation leaders 12
Khmer nation leaders 12
Hen Chan304 views
Khmer nation leaders 12 von Ros4khmer
Khmer nation leaders 12Khmer nation leaders 12
Khmer nation leaders 12
Ros4khmer341 views
Khmer nation leaders 12 von Hen Chan
Khmer nation leaders 12Khmer nation leaders 12
Khmer nation leaders 12
Hen Chan782 views
Riks mangement policy von kutmdoc
Riks mangement policyRiks mangement policy
Riks mangement policy
kutmdoc313 views
X axial loaded column von Chhay Teng
X axial loaded columnX axial loaded column
X axial loaded column
Chhay Teng559 views
socialbuddhism Mut Somoeun von Mut Somoeun
socialbuddhism Mut Somoeunsocialbuddhism Mut Somoeun
socialbuddhism Mut Somoeun
Mut Somoeun303 views
Socialbuddhism mut somoeun.pdf von Mut Somoeun
Socialbuddhism mut somoeun.pdfSocialbuddhism mut somoeun.pdf
Socialbuddhism mut somoeun.pdf
Mut Somoeun135 views
Leadership1 von sosaloeurn
Leadership1Leadership1
Leadership1
sosaloeurn2.3K views
ព្រះពុទ្ឌសុភាសិត អធិប្បាយខ្លីៗ von Vantha Kago
ព្រះពុទ្ឌសុភាសិត អធិប្បាយខ្លីៗព្រះពុទ្ឌសុភាសិត អធិប្បាយខ្លីៗ
ព្រះពុទ្ឌសុភាសិត អធិប្បាយខ្លីៗ
Vantha Kago440 views
ព្រះពុទ្ឌសុភាសិត អធិប្បាយខ្លីៗ von Vantha Kago
ព្រះពុទ្ឌសុភាសិត អធិប្បាយខ្លីៗព្រះពុទ្ឌសុភាសិត អធិប្បាយខ្លីៗ
ព្រះពុទ្ឌសុភាសិត អធិប្បាយខ្លីៗ
Vantha Kago405 views
Academic policy von kutmdoc
Academic policyAcademic policy
Academic policy
kutmdoc369 views
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល ឆ្នាំ ២០០៨-២០១៥ MOH HIS Strategic... von OKFn Cambodia
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល ឆ្នាំ ២០០៨-២០១៥ MOH HIS Strategic...ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល ឆ្នាំ ២០០៨-២០១៥ MOH HIS Strategic...
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសុខាភិបាល ឆ្នាំ ២០០៨-២០១៥ MOH HIS Strategic...
OKFn Cambodia876 views
Khmer nation leader 2 new von Ros4khmer
Khmer nation leader 2 newKhmer nation leader 2 new
Khmer nation leader 2 new
Ros4khmer349 views
Khmer nation leader 2 new von Hen Chan
Khmer nation leader 2 newKhmer nation leader 2 new
Khmer nation leader 2 new
Hen Chan758 views
Khmer nation leader 2 new von Hen Chan
Khmer nation leader 2 newKhmer nation leader 2 new
Khmer nation leader 2 new
Hen Chan342 views
ពុទ្ធវង្សសង្ខេប von Vantha Kago
ពុទ្ធវង្សសង្ខេបពុទ្ធវង្សសង្ខេប
ពុទ្ធវង្សសង្ខេប
Vantha Kago169 views
ពុទ្ធវង្សសង្ខេប von Vantha Kago
ពុទ្ធវង្សសង្ខេបពុទ្ធវង្សសង្ខេប
ពុទ្ធវង្សសង្ខេប
Vantha Kago454 views
Kutm hr strategic plan von kutmdoc
Kutm hr strategic planKutm hr strategic plan
Kutm hr strategic plan
kutmdoc307 views

Más de Facebook

កុមារដ្ឋាន kumaarttthaan-mm_-suddh.1952.pdf von
កុមារដ្ឋាន kumaarttthaan-mm_-suddh.1952.pdfកុមារដ្ឋាន kumaarttthaan-mm_-suddh.1952.pdf
កុមារដ្ឋាន kumaarttthaan-mm_-suddh.1952.pdfFacebook
124 views84 Folien
ផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា.pdf von
ផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា.pdfផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា.pdf
ផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា.pdfFacebook
92 views128 Folien
ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩លើវិស័យអប់រំ.pdf von
ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩លើវិស័យអប់រំ.pdfផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩លើវិស័យអប់រំ.pdf
ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩លើវិស័យអប់រំ.pdfFacebook
138 views110 Folien
ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ von
ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌
ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌Facebook
404 views101 Folien
ប្រមូលភាសិតខ្មែរ von
ប្រមូលភាសិតខ្មែរប្រមូលភាសិតខ្មែរ
ប្រមូលភាសិតខ្មែរFacebook
98 views179 Folien
ប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវ von
ប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវ
ប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវFacebook
1.3K views27 Folien

Más de Facebook(13)

កុមារដ្ឋាន kumaarttthaan-mm_-suddh.1952.pdf von Facebook
កុមារដ្ឋាន kumaarttthaan-mm_-suddh.1952.pdfកុមារដ្ឋាន kumaarttthaan-mm_-suddh.1952.pdf
កុមារដ្ឋាន kumaarttthaan-mm_-suddh.1952.pdf
Facebook124 views
ផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា.pdf von Facebook
ផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា.pdfផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា.pdf
ផលិតភាពកសិកម្មនៅកម្ពុជា.pdf
Facebook92 views
ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩លើវិស័យអប់រំ.pdf von Facebook
ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩លើវិស័យអប់រំ.pdfផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩លើវិស័យអប់រំ.pdf
ផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ១៩លើវិស័យអប់រំ.pdf
Facebook138 views
ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ von Facebook
ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌
ប្រសិទ្ធភាពនៃការអប់រំនៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តបូព៌
Facebook404 views
ប្រមូលភាសិតខ្មែរ von Facebook
ប្រមូលភាសិតខ្មែរប្រមូលភាសិតខ្មែរ
ប្រមូលភាសិតខ្មែរ
Facebook98 views
ប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវ von Facebook
ប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវ
ប្រភេទនៃការស្រាវជ្រាវ
Facebook1.3K views
នីតិធុរកិច្ច von Facebook
នីតិធុរកិច្ចនីតិធុរកិច្ច
នីតិធុរកិច្ច
Facebook95 views
គន្លឹះសរសេរអត្ថបទសារពត៌មាន von Facebook
គន្លឹះសរសេរអត្ថបទសារពត៌មានគន្លឹះសរសេរអត្ថបទសារពត៌មាន
គន្លឹះសរសេរអត្ថបទសារពត៌មាន
Facebook55 views
កិច្ចសន្យាការងារ von Facebook
កិច្ចសន្យាការងារកិច្ចសន្យាការងារ
កិច្ចសន្យាការងារ
Facebook475 views
ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdf von Facebook
ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdfការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdf
ការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសលើវិស័យអចលនទ្រព្យ.pdf
Facebook169 views
ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័ន von Facebook
ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័នការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័ន
ការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពស្ថាប័ន
Facebook40 views
បណ្ណ ណែនាំស្តីពីការងារ Career guidance card von Facebook
បណ្ណ ណែនាំស្តីពីការងារ Career guidance cardបណ្ណ ណែនាំស្តីពីការងារ Career guidance card
បណ្ណ ណែនាំស្តីពីការងារ Career guidance card
Facebook132 views
Administration Task in Cambodia von Facebook
Administration Task in CambodiaAdministration Task in Cambodia
Administration Task in Cambodia
Facebook1.6K views

Último

TRAFFIC-MANAGEMENT-AND-ACCIDENT-INVESTIGATION-WITH-DRIVING.docx von
TRAFFIC-MANAGEMENT-AND-ACCIDENT-INVESTIGATION-WITH-DRIVING.docxTRAFFIC-MANAGEMENT-AND-ACCIDENT-INVESTIGATION-WITH-DRIVING.docx
TRAFFIC-MANAGEMENT-AND-ACCIDENT-INVESTIGATION-WITH-DRIVING.docxJosephVincentASalvad
7 views14 Folien
Criminology- Disparity in Sentencing Policy von
Criminology- Disparity in Sentencing PolicyCriminology- Disparity in Sentencing Policy
Criminology- Disparity in Sentencing Policyashishjadhav567998
20 views17 Folien
Public-Private Partnership for Infrastructure Procurement in Indonesia’s New ... von
Public-Private Partnership for Infrastructure Procurement in Indonesia’s New ...Public-Private Partnership for Infrastructure Procurement in Indonesia’s New ...
Public-Private Partnership for Infrastructure Procurement in Indonesia’s New ...AHRP Law Firm
6 views24 Folien
Religious Freedom, Registration Issues and the Colonial Legacy of State Recog... von
Religious Freedom, Registration Issues and the Colonial Legacy of State Recog...Religious Freedom, Registration Issues and the Colonial Legacy of State Recog...
Religious Freedom, Registration Issues and the Colonial Legacy of State Recog...Cometan
8 views36 Folien
Sangyun Lee, 'Criminal Enforcement of the MRFTA against ASBP in Korea' (Kyoto... von
Sangyun Lee, 'Criminal Enforcement of the MRFTA against ASBP in Korea' (Kyoto...Sangyun Lee, 'Criminal Enforcement of the MRFTA against ASBP in Korea' (Kyoto...
Sangyun Lee, 'Criminal Enforcement of the MRFTA against ASBP in Korea' (Kyoto...Sangyun Lee
9 views16 Folien
Jamaica's Data Protection Act: Compliance required from the business community von
Jamaica's Data Protection Act: Compliance required from the business communityJamaica's Data Protection Act: Compliance required from the business community
Jamaica's Data Protection Act: Compliance required from the business communityEmerson Bryan
19 views13 Folien

Último(13)

TRAFFIC-MANAGEMENT-AND-ACCIDENT-INVESTIGATION-WITH-DRIVING.docx von JosephVincentASalvad
TRAFFIC-MANAGEMENT-AND-ACCIDENT-INVESTIGATION-WITH-DRIVING.docxTRAFFIC-MANAGEMENT-AND-ACCIDENT-INVESTIGATION-WITH-DRIVING.docx
TRAFFIC-MANAGEMENT-AND-ACCIDENT-INVESTIGATION-WITH-DRIVING.docx
Public-Private Partnership for Infrastructure Procurement in Indonesia’s New ... von AHRP Law Firm
Public-Private Partnership for Infrastructure Procurement in Indonesia’s New ...Public-Private Partnership for Infrastructure Procurement in Indonesia’s New ...
Public-Private Partnership for Infrastructure Procurement in Indonesia’s New ...
AHRP Law Firm 6 views
Religious Freedom, Registration Issues and the Colonial Legacy of State Recog... von Cometan
Religious Freedom, Registration Issues and the Colonial Legacy of State Recog...Religious Freedom, Registration Issues and the Colonial Legacy of State Recog...
Religious Freedom, Registration Issues and the Colonial Legacy of State Recog...
Cometan8 views
Sangyun Lee, 'Criminal Enforcement of the MRFTA against ASBP in Korea' (Kyoto... von Sangyun Lee
Sangyun Lee, 'Criminal Enforcement of the MRFTA against ASBP in Korea' (Kyoto...Sangyun Lee, 'Criminal Enforcement of the MRFTA against ASBP in Korea' (Kyoto...
Sangyun Lee, 'Criminal Enforcement of the MRFTA against ASBP in Korea' (Kyoto...
Sangyun Lee9 views
Jamaica's Data Protection Act: Compliance required from the business community von Emerson Bryan
Jamaica's Data Protection Act: Compliance required from the business communityJamaica's Data Protection Act: Compliance required from the business community
Jamaica's Data Protection Act: Compliance required from the business community
Emerson Bryan19 views
Atty. Yebra - Criminal Law - Case Doctrines 07292022.pdf von JonalynBedking
Atty. Yebra - Criminal Law - Case Doctrines 07292022.pdfAtty. Yebra - Criminal Law - Case Doctrines 07292022.pdf
Atty. Yebra - Criminal Law - Case Doctrines 07292022.pdf
JonalynBedking8 views
Baromètre Women's Forum 2023 von Ipsos France
Baromètre Women's Forum 2023Baromètre Women's Forum 2023
Baromètre Women's Forum 2023
Ipsos France280 views
Women in Law and Politics Journal.pdf Danielle Mikaelian von DanielleMikaelian
Women in Law and Politics Journal.pdf Danielle MikaelianWomen in Law and Politics Journal.pdf Danielle Mikaelian
Women in Law and Politics Journal.pdf Danielle Mikaelian
Indonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial System von AHRP Law Firm
Indonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial SystemIndonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial System
Indonesia Green Taxonomy: Towards a More Sustainable Financial System
AHRP Law Firm 6 views
Jackpocket v. Lottomatrix fee petition order.pdf von Mike Keyes
Jackpocket v. Lottomatrix fee petition order.pdfJackpocket v. Lottomatrix fee petition order.pdf
Jackpocket v. Lottomatrix fee petition order.pdf
Mike Keyes17 views
Navigating Divorce Law in Ontario: A Practical Guide von BTL Law P.C.
Navigating Divorce Law in Ontario: A Practical GuideNavigating Divorce Law in Ontario: A Practical Guide
Navigating Divorce Law in Ontario: A Practical Guide
BTL Law P.C.7 views

អភិបាលកិច្ចល្អ.pdf

 • 3. matika esckþIepþIm>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>1 1>TidæPaBTUeTAénGPi)alkic©l¥>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3 1>1 niymn½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3 1>2 eKalbMNgénGPi)alkic©l¥ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3 1>3 tYGgÁsMxan;² kñúgGPi)alkic©l¥ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4 2>eKalkarN_énGPi)alkic©l¥ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>6 TI1 ³ karcUlrYm>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>7 TI2 ³ nItirdæ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>10 TI3 ³ tmøaPaB >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>13 TI4 ³ karRBmeRBog nigÉkPaB >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>13 TI5 ³ smFm’>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>15 TI6 ³ RbsiT§PaB nigPaBs½kþisiT§i>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>16 TI7 ³ KNenyüPaB >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>17 TI8 ³ kareqøIytb >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>18 TI9 ³ ckçúvis½yCayuT§saRsþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>18 3>GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐeKalneya)ay nigc,ab;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>19 3>1 GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐyuT§saRsþctuekaN rbs;raCrdæaPi)alkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>19
 • 4. 3>2 GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMusgáat; >>23 3>3 GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>24 3>3>1 GMBIeKalkarN_RKb;RKgrdæ)alraCFanIextþRkugRsukxNÐ >>24 3>3>2 KNenyüPaBrbs;RkumRbwkSaKN³GPi)alnigbuKÁlik>>>>25 BaküKnøwH>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>27
 • 5. esckþIepþIm GPi)alkic©l¥ CaEpñkmYyy:agsMxan;kñúgkarCMruj nigKaMRTdMeNIrkar énkarRKb;RKgFnFanrbs;sßab½n GgÁPaB nigkarGPivDÆmYyRbkbeday nirnþrPaB. GPi)alkic©EdlRbkbedaysuPvinicä½y KWCaGPi)alkic©l¥ edaykar cat;Ecg nigkarRKb;RKgbBaða nigFnFansaFarN³RbkbedayRbsiT§PaB ehIyeqøIytbeTAnwgtRmUvkar nigplRbeyaCn_rbs;sgÁmCatiTaMgmUl. PaBRtwmRtUvtameKalneya)ay KWCal½kçx½NÐcaM)ac;dMbUgeKbMput énGPi)alkic©l¥. PaBRtwmRtUvtameKalneya)ay RtUv)anBicarNa edayepþatCasMxan;eTAelIktþaBIry:agKW ³ 1¦-karKaMRTedayRbCaBlrdæ PaKeRcInbMput b¤TaMgGs; nig 2¦-karbeRmIplRbeyaCn_dl;RbCaBlrdæ PaKeRcInbMput b¤TaMgGs;. ebIrdæ sßab½n b¤GgÁPaB minmanPaBRtwmRtUv tameKalneya)ayeTenaHeyIgminGacniyayGMBIGPi)alkic©l¥)aneLIy. edayyl;eXIjBIsar³sMxan;énGPi)alkic©l¥ raCrdæaPi)alkm<úCa )anRbkasfa :GPi)alkic©l¥KWCabuerl½kçx½NÐsMxan;bMputmYyedIm,IFana[man karGPivDÆsgÁm esdækic©RbkbedaycIrPaB smFm’ nigyutþiFm’kñúgsgÁm :. Ep¥kelIsar³sMxan;énGPi)alkic©l¥raCrdæaPi)al)annwgkMBugbnþGnuvtþEpnkar 1
 • 6. skmµPaBGPi)alkic©l¥ eday)ankMNt;enAkñúgyuT§saRsþctuekaNrbs; raCrdæaPi)alkm<úCa nig)anbBa©ÚleKalkarN_énGPi)alkic©l¥eTAkñúg Rkbx½NÐeKalneya)ay nigyuT§saRsþnanarbs;raCrdæaPi)al nigc,ab; sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanIextþRkugRsukxNÐedIm,Ieq<aHeTArkkarGPivDÆ RbeTsRbkbedayeCaKC½y. 2 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 7. 1> TidæPaBTUeTAénGPi)alkic©l¥ 1>1> niymn½y GPi)alkic©l¥ RtUv)aneK[niymn½yepSg²KñaCaeRcInGaRs½ynwg sßanPaBCak;Esþg.CasamBaØGPi)alkic©l¥mann½yfa³{CaviFIsa®sþEdlrdæ sßab½n GgÁPaB eRbIR)as;kñúgkarRKb;RKgesdækic© sgÁmkic© nigsnþisux edIm,IbeRmIplRbeyaCn_rYmrbs;RbCaBlrdæ}. RsedogKñaenHEdr kmµviFIGPivDÆn_shRbCaCati (UNDP 1997) )an[niymn½yfa {GPi)alkic©l¥ CakareRbIR)as;GMNacxagneya)ay esdækic© nigrdæ)al edIm,IRKb;RKgkic©karrbs;RbeTs}. 1>2> eKalbMNgénGPi)alkic©l¥ eKalbMNgénGPi)alkic©l¥ KWedIm,IRKb;RKgesdækic© sgÁmkic© nigvibtþiTaMgLaytammeFüa)aymYyEdlpþl;nUvplRbeyaCn_y:ageRcInbMput dl;RbCaBlrdæ. edIm,IseRmc)annUveKalbMNgxagelIenHeK)anTTYlsÁal;CaTUeTAfa GPi)alkic©l¥TamTarnUvkarGPivDÆFnFanmnusSRbkbedaynirnþrPaB.cMNuc sMxan;²énkarGPivDÆFnFanmnusSRbkbedaynirnþrPaBmandUcxageRkam³  RtUvmanesvaEfTaMsuxPaBl¥smRsb nigRKb;RKan;sRmab;RbCaCn 3 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 8. TaMgGs;edIm,ICYy[BYkeKmansuxPaBmaMmYnnigGayuyWnyUr.enHCa ktþaEdlGaceFVI[RbCaBlrdæmansuxumalPaBnigfamBlRKb;RKan; edIm,IcUlrYm)any:ageBjeljenAkñúgskmµPaBesdækic© nigsgÁm.  RtUvmanesvaGb;rMl¥smRsb nigRKb;RKan;sRmab;RbCaBlrdæTUeTA edIm,I[BYkeKmancMeNHdwg nigCMnajeBjeljkñúgkarbegáIt»kas [)aneRcIn nigsmRsbbMputsRmab;xøÜneK.  RtUvbegáIt»kassRmab;RbCaBlrdæTUeTA edIm,ITTYl)annUvpl RbeyaCn_BIskmµPaBesdækic©nigmankargareFVIedIm,Irk)anR)ak;cMNUl RKb;RKan;sRmab;bMeBjtRmUvkarCamUldæan dUcCa es,ógGahar sMelokbMBak; CRmk CaedIm sRmab;BYkeKpÞal; nigRkumRKYsar rbs;BYkeK. 1>3> tYGgÁsMxan;² kñúgGPi)alkic©l¥ kalBImuneKyl;eXIjfa manEtrdæaPi)almYyKt; EdlCatYGgÁén GPi)alkic©l¥. b:uEnþbc©úb,nñenH manKMnitfµI²CaeRcIn)anbgðaj[eXIjfa EpñkÉkCn nigGgÁkarsgÁmsIuvilepSg²eTotk¾)anedIrtYnaTIy:agsMxan; kñúgkarRKb;RKgesdækic© nigsgÁmkic©rbs;RbeTspgEdr. dUcenHtYGgÁ sMxan;kñúgGPi)alkic©l¥ manbIKW ³  sßab½nrdæ ¬sßab½nneya)ay nigrdæaPi)al³ CatYGgÁsMxan;CageK¦  EpñkÉkCn  sgÁmsIuvil 4 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 9. T§iBléntYGgÁEpñkÉkCn nigsgÁmsIuvil manPaBxusKñaBI RbeTsmYyeTARbeTsmYyGaRs½yelIl½kçx½NÐmYycMnYn dUcCa RbB½n§ neya)ay lkçN³GMeNayplxagFnFanFmµCati RbCaBlrdæ TItaMg PUmisa®sþ Rbvtþisa®sþ vb,Fm’ nigkRmiténkarGPivDÆesdækic© .l. 5 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 10. karcUlrYm karRBmeRBogÉkPaBKña tmøaPaB nItirdæ smFm’ KNenyüPaB kareqøIytb ckçúvis½yCayuT§saRsþ RbsiT§PaB nigPaBs½kþisiT§i GPi)alkic©l¥ 2> eKalkarN_énGPi)alkic©l¥ GPi)alkic©l¥ CaviFIsa®sþ b¤meFüa)ayEdlrdæ sßab½n GgÁPaB eRbIR)as;kñúgkarRKb;RKgesdækic©sgÁmkic©nigsnþisuxedIm,IbeRmIplRbeyaCn_ rYmrbs;RbCaBlrdæ edaybMeBjnUveKalkarN_TaMg 9 dUcxageRkamenH ³ 6 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 11. TI1³ karcUlrYm karcUlrYmkñúgbribTGPi)alkic©l¥ sMedAeTAelIkarcUlrYmrbs; RbCaBlrdæTaMgburs nig®sþI ¬GaCJaFr RbCaBlrdæ GgÁkarminEmnrdæaPi)al nananigGñkBak;B½n§epSg²eTot¦kñúgdMeNIrkareFVIesckþIseRmccitþnigGnuvtþ esckþIseRmccitþenaH. sar³sMxan;énkarcUlrYm KWedIm,IFanafa B½t’man TaMgLaysþIBIbBaðatRmUvkar nigbMNgR)afñarbs;RbCaBlrdæRKb;rUb RtUv)an RbmUl nigviPaK)anRKb;RCugeRCay munnwgeFVIkarseRmccitþ. CaTUeTA karcUlrYmeFVIeLIgtam 2rebob KWkarcUlrYmedaypÞal; nigkarcUlrYmtamry³GñktMNag. 1>1>karcUlrYmedaypÞal; karcUlrYmedaypÞal;mann½yfaCakarcUlrYmrbs;GñkBak;B½n§RKb;rUb edayxøÜnÉgpÞal;enAkñúgdMeNIrénkareFVIesckþIseRmccitþnigkarGnuvtþesckþI seRmccitþenaH.kñúgrbbRbCaFibetyüRbCaBlrdæmansiT§icUlrYmedaypÞal; Bak;B½n§eTAnwgkic©karsaFarN³nigenAkñúgskmµPaBGPivDÆn_mUldæandUcCa³  kare)aHeqñat  karcUlrYmkñúgKNbkSneya)ay  karQreQµaHe)aHeqñat  karbegáItsmaKm shKmn_nana  karcUlrYmenAkñúgdMeNIrkar nigeFVIesckþIseRmccitþenAkñúgkarksag 7 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 12. EpnkarGPivDÆn_mUldæanrbs;xøÜn  karcUlrYmCakmøaMgBlkmµ nigFnFanrbs;RbCaBlrdæ enAkñúg skmµPaBGPivDÆn_mUldæanrbs;xøÜn k¾cat;TukCakarcUlrYmeday pÞal;Edr.l. 1>2>karcUlrYmtamry³GñktMNag karcUlrYmtamry³GñktMNagmann½yfaGñktMNagrbs;RbCaBlrdæ cUlrYmkñúgdMeNIrkarénkarseRmccitþ nigGnuvtþesckþIseRmcenaH. GñktMNagRtUvEtbMeBjtYnaTICaGñktMNag[qnÞ³nigplRbeyaCn_ RbCaBlrdæEdlxøÜntMNag[. GñktMNagRbCaBlrdæGacRtUv)aneRCIserIstamnItiviFIepSg²eTAtam lkçN³ nigsßanPaBCak;Esþg dUcCa ³  karEtgtaMg b¤kareRCIserIsedaymankarRBmeRBogÉkPaBKña  kare)aHeqñatskl b¤Gskl ¬smaCikrdæsPa smaCikRBwT§sPa RkumRbwkSaraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ nig XMu sgáat;¦  TMenomTMlab;RbéBNI .l. kñúgkareRCIserIsGñktMNag RtUvBicarNacMNucmYycMnYn dUcxageRkam ³ - manlkçN³sm,tþiRKb;RKan; ehIymansmtßPaB niglT§PaBGac bMeBjtYnaTICaGñktMNag)an - CatMNagBitR)akd[RkumCak;lak;NamYy 8 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 13. - eRCIserIs b¤EtgtaMgGñktMNageTAtamnItiviFIEdlsmRsbeTAnwg sßanPaBCak;Esþg - kMNt;tYnaTI nigkarTTYlxusRtUv[)anc,as;las; - manEpnkarkargarc,as;las; - mannItiviFIpøas;bþÚrsmaCikGñktMNagc,as;las; - mankmµviFIBRgwgsmtßPaB nigkarKaMRTCaRbcaMdl;GñktMNag.l. viFIsa®sþedIm,ICMrujkarcUlrYm³edIm,ICMruj[skmµPaBcUlrYmkan;Et manPaBRbesIreLIg nigedIm,IFana[RbCaBlrdæ nigGñktMNagrbs; RbCaBlrdæman»kascUlrYmy:ageBjelj CaBiesstMNagRkumGñkRkIRk RkumRsþI nigRkumgayrgeRKaH. cMNucmYycMnYnEdlKYrBicarNa mandUc xageRkam ³  pSBVpSaydl;RbCaBlrdæGMBIsar³sMxan;nigPaBcaM)ac;énkarcUlrYm rbs;BYkeK  pSBVpSayB½t’mansþIBIkic©RbCuM nigB½t’manepSg²[)anTUlMTUlay dl;RbCaBlrdæ  kMNt;eBlevla nigTIkEnøgRbCuM[)ansmRsb  bgábriyakasénkarRbCuM[manlkçN³CacMh mankarcUlrYmy:ag pulpus nigsb,ayrIkray  erobcMTIkEnøgRbCuMRbkbedaypasuxPaB 9 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 14. RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ 10  erobcM[manRbB½n§TTYl nigpþl;B½t’manEdlmanlkçN³gay² nig GacTTYlyk)an  begáItTMnak;TMngl¥ nigsñiT§sñalCamYyRbCaBlrdæ .l. TI2³ nItirdæ nItirdækñúgn½yGPi)alkic©l¥ TamTar[manÉksarRkbx½NÐc,ab; RKb;RKan; edIm,IbeRmI nigkarBarplRbeyaCn_saFarN³ karBarsiT§imnusS CaBiessRkumgayrgeRKaH b¤RkumPaKtic ehIyc,ab;TaMgenaHRtUv)anGnuvtþ edayminlMeGog. elIsBIenHeTot RtUvmanRbB½n§TTYlxusRtUv manRbB½n§ tulakarÉkraCünigyutþiFm’nigsmtßkic©BRgwgkarGnuvtþc,ab;edayminlMeGog nigminBukrlYy. nItirdækñúgn½yGPi)alkic©l¥epþatCasMxan;eTAelI ³  ÉksarRkbx½NÐc,ab;  karkarBarsiT§imnusS  RbB½n§TTYlxusRtUv  RbB½n§yutþiFm’  smtßkic©BRgwgkarGnuvtþc,ab;edayminlMeGog nigminBukrlYy. 2>1>ÉksarRkbx½NÐc,ab; ÉksarRkbx½NÐc,ab; KWCalixitbTdæanKtiyutþ EdlrYmman c,ab; RBHraCRkwtü GnuRkwtü Rbkas esckþIseRmc esckþIENnaM dIka niglixit
 • 15. RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ 11 bTdæanKtiyutþnana. ÉksarRkbx½NÐc,ab;sMxan;² rYmman ³ - eKalkarN_ ³ tamkarvivtþrbs;sgÁm nigtamtRmUvkarénkar RKb;RKgrdæ - c,ab;épÞkñúg ³ c,ab; RBHraCRkwtü GnuRkwtü Rbkas .l. - c,ab;GnþrCati ³ sn§isBaØa GnusBaØa ktikasBaØa BiFIsar .l. 2>2>karkarBarsiT§imnusS siTi§mnusS KWCaesckþIRtUvkarcaM)ac;rbs;mnusSRKb;²rUb Edl mantaMgBIkMeNIt edIm,ITamTarnUvGVI²EdleFVI[mnusSrs;enARbkbeday vicarNBaØaN nigesckþIéføfñÚr. karTTYlsÁal;nUvesckþIéføfñÚrCab;BIkMeNIt rbs;ral;smaCikénRKYsarmnusS RBmTaMgsiT§iesµI²Kñarbs;mnusSTaMgGs; EdlminGaclk;bþÚrepÞrb¤dkhUt)anCaRKwHénesrIPaByutþiFm’nigsnþiPaB. siT§iCamUldæanFMbMputsRmab;mnusSRKb;rUbKW CIvit esrIPaB nigkarsVHEsVg rksuPmgÁl. 2>3>RbB½n§TTYlxusRtUv RbB½n§TTYlxusRtUvsMxan;²bMput rYmman ³ - xagGMNacneya)ay ³ sPa rdæaPi)al Rbmuxrdæ - xagGMNacnItibBaØtþi ³ sPaTTYlxusRtUvenAkñúgkartak;Etgc,ab; - xagGMNacRbtibtþi ³ rdæ)al GaCJaFrEdndI m®nþIraCkar - xagGMNactulakar ³ CaGñkeFVI[mankareKarBc,ab;
 • 16. RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ 12 2>4>RbB½n§yutþiFm’ eKalkarN_ énRbB½n§yutþiFm’KW ÉkraCü nigyutþiFm’. tulakarman tYnaTIkat;kþInigCemøaHnanaedayyutþiFm’nigminlMeGog.dUecñHtulakarÉkraCü nigyutþiFm’CaynþkarsñÚlmYykñúgkarCMruj[mankareKarBnigGnuvtþc,ab;. RbB½n§yutþiFm’enAkñúgRbeTskm<úCa rYmman ³ - RbB½n§tulakar ³  tulakarraCFanI extþ nigtulakareyaFa  sala]T§rN_  tulakarkMBUl - eRkARbB½n§tulakar ³  karcrca  sn§ankmµ ¬karnaMsRmuHsRmYl¦  mCÄtþvinicä½y ¬karvinicä½ykñúgzan³CaGaCJakNþal¦ 2>5>smtßkic©BRgwgkarGnuvtþc,ab;minlMeGog nigminBukrlYy ÉksarRkbx½NÐc,ab;RtUv)andak;[eRbIR)as;CabnþbnÞab;.ral;kar GnuvtþRtUvEteFVIeLIgedayRsb tamÉksarRkbx½NÐc,ab;TaMgenaHy:ag eBjeljRtwmRtUvyutþiFm’nigminlMeGog.smtßkic©TTYlxusRtUvRtUvGnuvtþ tamc,ab;edayminlMeGog nigminBukrlYy KWCakarrYmcMENky:agxøaMgkñúg GPi)alkic©l¥.
 • 17. RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ 13 TI3³ tmøaPaB tmøaPaBkñúgn½yGPi)alkic©l¥mann½yfa ral;karseRmccitþ nig karGnuvtþesckþIseRmcenaH RtUveFVIeLIg ³  edayGnuelameTAtamc,ab; nigbTdæannana  B½t’manBak;B½n§nwgkarseRmccitþ nigkarGnuvtþesckþIseRmccitþ RtUvpSBVpSayCacMh tamry³ RbB½n§smRsb nigGacEsVgrk)an CaBiess cMeBaHGñkEdlTTYlrgnUvplb:HBal;BIkarseRmccitþ nigkarGnuvtþesckþIseRmccitþTaMgenaH  B½t’manTaMgenaHRtUvEtmanlkçN³RKb;RKan; niggayyl;. TI4³ karRBmeRBogÉkPaBKña karRBmeRBogÉkPaBKñakñúgn½y GPi)alkic©l¥ KWCakarBicarNa TUlMTUlay nigEvgq¶ayelIplRbeyaCn_ nigtRmUvkarrbs;GñkBak;B½n§ epSg²KñaenAkñúgsgÁmehIyQaneTArkkarseRmccitþedaymankarRBmeRBog ÉkPaBKñaelICMerIs nigviFIsa®sþl¥NamYy EdlbeRmIplRbeyaCn_ saFarN³. 4>1>PaBepSg²KñaenAkñúgsgÁm RkummnusSkñúgsgÁmEtgEtmanKMnit bBaða tRmUvkarGaTiPaB dMeNaHRsaykareBjcitþcMeNHdwgnigkaryl;eXIjepSg²Kña.ehtudUecñH karBicarNa[)any:agTUlMTUlay nigEvgq¶ayelIplRbeyaCn_énGñk
 • 18. RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ 14 Bak;B½n§epSg²KñaTaMgenaH RtUvKitdl;cMNucmYycMnYn dUcCa ³  sßanPaBrYmmanbBaðatRmUvkarGaTiPaBePTGayuzan³kñúgsgÁm muxrbr .l.  RkumCngayrgeRKaH rYmman GñkCMgWeGds_ CnBikar GñkeRbIR)as; eRKOgejón kumarkMRBa ®sþIrksuIpøÚvePT TurKtCn cas;Cra .l.  RbvtþisaRsþrYmman Rbvtþirbs;Rkum b¤CnCatinImYy²  vb,Fm’ TMenomTmøab;RbéBNI rYmman Pasa BiFIGaBah_BiBah_ BiFI buNüRbéBNIepSg²eTot  CMenOsasnarYmmansasnaRBHBuT§sasnasøamsasnaRKisþ.l.  KNbkSneya)ayrYmmanKNbkSRbCaCnhVú‘nsiunbiucsmrgSIú.l.  RkumCatisasn_rYmmanKYyPñgcarayRKwgkack;cincamevotNam.l. 4>2>eKalkarN_ENnaMsRmab;sRmbsRmYl[mankarRBmeRBógÉkPaBKña k¦>l½kçx½NÐénkarRBmeRBogÉkPaBKña l½kçx½NÐénkarRBmeRBógÉkPaBKña rYmman ³  karRBmeRBogKñaRbkbedaysuxdumrmna  karBieRKaHeyabl;CamYyRkumBak;B½n§TaMgGs;  karcUlrYmBIRkumGñkBak;B½n§epSg²kñúgdMeNIrkarénkareFVIesckþI seRmccitþ  karyl;dwgGMBIKñaeTAvijeTAmk rvagRkumBak;B½n§TaMgGs;. x¦>dMeNIrkarénkarRBmeRBogÉkPaBKña
 • 19. RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ 15 xageRkamenHCakarENnaMxøH²edIm,IeFVIkarsRmuHsRmYl[mankar- RBmeRBogÉkPaBKña ³  erobcM[mankarCYbCMuKñarvagRkumBak;B½n§TaMgGs;  EsVgyl;KñaeTAvijeTAmkrvagRkumGñkBak;B½n§TaMgGs; nig begáItkareyaKyl;Kña  BiPakSaCamYyRkumBak;B½n§TaMgGs;GMBIplRbeyaCn_ nigbegáIt CeRmIsnana  sRmuHsRmYl edIm,IseRmcykCeRmIsl¥mYyEdlbeRmInUvpl RbeyaCn_rYm edaymankarRBmeRBogÉkPaBKñaRbkbeday suxdumrmna. TI5³ smFm’ smFm’kñúgn½yGPi)alkic©l¥mann½yfa Rkum b¤CnRKb;rUbTaMgGs; CaBiess RkumPaKtic nigRkumEdlgayrgeRKaH man»kasRKb;RKan; enAkñúgkarcUlrYmbeBa©jeyabl;elIkeLIgnUvtRmUvkarBitGnuvtþskmµPaB nigTTYlplRbeyaCn_smRsb edIm,IEklMG nigEfrkSasuxumalPaBrbs; BYkeK. elIsBIenHeTot BYkeKmanGarmµN_fa xøÜnKWCasmaCikBitR)akd rbs;sgÁm nigminRtUv)ansgÁme)aHbg;ecalenaHeT. suxumalPaBrbs;smaCik b¤RkumnImYy² KWCasuxumalPaBrbs; sgÁmTaMgmUl.dUcenHdMeNIrkarénkarseRmccitþnigkarGnuvtþesckþIseRmc
 • 20. RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ 16 citþRbkbedaysmFm’nwgeFVI[RKb;smaCikTaMgGs;enAkñúgsgÁmmanGarmµN_ faBYkeKmñak;²KWCasmaCikBitR)akdrbs;sgÁmnig)ancUlrYmcMENkenAkñúg dMeNIrkarGPivDÆn_sgÁmenaH.elIsBIenHeTotminmansmaCikNamñak;Kitfa xøÜneKRtUv)ansgÁme)aHbg;ecaleLIy. suxumalPaB epþatCasMxan;eTAelI PaBsb,ay PaBsuxRsYl suvtßiPaBsnþisuxsuxPaBl¥.l.suxumalPaBrbs;mnusSmñak;²minRKan;Et KitelIEpñkrUbragkaybu:eNÑaHeTEtRtUvKitdl;EpñkCMenOsasnasµartIpøÚvcitþ GarmµN_ RBmTaMgPaBRKb;RKan;kñúgCIvPaBrs;enApgEdr. TI6³ RbsiT§PaB nigPaBs½kþisiT§i RbsiT§PaB nigPaBs½kþisiT§ikñúgn½yGPi)alkic©l¥ mann½yfaCa dMeNIrkar nigrcnasm<½n§RKb;RKgkñúg kareRbIR)as;FnFan[Gs;lT§PaB nigsnSMsMécx<s;edIm,IbegáItlT§plEdlmanKuNPaBx<s;brimaNeRcInGac beRmIplRbeyaCn_CaGtibrmanig)aneqøIytbeTAtRmUvkarBitrbs;sgÁm. eKalKMniténPaBs½kþisiT§ienAkñúgbribTGPi)alkic©l¥k¾)anbBa©ÚlpgEdrcMeBaH kareRbIR)as;FnFanFmµCati RbkbedaynirnþrPaB nigkarkarBarbrisßan. edIm,I[manRbsiT§PaB nigPaBs½kþisiT§ikñúgkarGnuvtþ RtUvBicarNa elIcMNucmYycMnYn dUcxageRkam ³  kareRbIR)as;FnFan»ü)anRtwmRtUv ¬FnFanmnusS hirBaØvtßú smÖar eBlevla¦
 • 21. RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ 17  karGnuvtþskmµPaBEdlCaGaTiPaBx<s;  eCosvagGnuvtþnUvkariyaFibetyü  karKitKUrry³eBlEvgelIkareRbIR)as;FnFanFmµCati  KµanGMeBIBukrlYy  karseRmccitþtamEbbcUlrYm .l. TI7³ KNenyüPaB KNenyüPaBkñúgn½yGPi)alkic©l¥ mann½yfa CakarGnuvtþtYnaTI nigParkic©enAkñúgdMeNIrkarnigGnuvtþesckþIseRmccitþehIyTTYlxusRtUvcMeBaH TegVIrbs;xøÜn edayraykarN_ RBmTaMgbBa¢ak;BImUlehtu nUvGVIEdlxøÜn)an seRmc nigGnuvtþ. KNenyüPaBKWminRtwmEtCakarTTYlxusRtUvcMeBaHmuxGñkNamñak; Edl)anesñIsuM[eFVIGVImYyenaHeTb:uEnþCakarTTYlxusRtUvnUvskmµPaBEdl)an GnuvtþcMeBaHmuxGñkBak;B½n§TaMgGs;pgEdr. minEmnmanEtsßab½n GgÁPaBrbs;rdæaPi)alb:ueNÑaHeTEdlRtUvman KNenyüPaBGgÁkarsgÁmsIuvilnigRkumh‘unÉkCnk¾RtUvmanKNenyüPaB CasaFarN³cMeBaHGñkBak;B½n§TaMgGs;rbs;xøÜnpgEdrBiesscMeBaHGñkEdl TTYlrgnUvplb:HBal;GMBIkarseRmccitþ. KNenyüPaB rYmman KNenyüPaBcMeBaHmuxfñak;dwknaM nig KNenyüPaBcMeBaHmuxsaFarNCn.
 • 22. TI8³ kareqøIytb kareqøIytbkñúgn½yGPi)alkic©l¥mann½yfa CakarBüayam xitxM RbwgERbgrbs;GgÁPaBsßab½nedIm,IbeRmIdl;RbCaBlrdænigGñkBak;B½n§TaMgGs; edayesµIPaBKñanigminerIseGIgenAkñúgRkbx½NÐeBlevlamYyd¾smehtupl. kareqøIytbGacCa ³  karbMeBjesvakmµCUnRbCaBlrdætamkaresñIsMu  dMeNaHRsayEdlEsþgeLIgCaskmµPaB edIm,IedaHRsaybBaða b¤karlM)aknana  kareqøIybMPøWGMBImUlehtu EdlminGacQandl;kareFVIskmµPaB edIm,IedaHRsaybBaða b¤karlM)ak TaMgenaH)an  sMeNIsMuGnþraKmn_BIsßab½nGgÁPaBmansmtßkic©edIm,ICYyedaHRsay bBaða b¤karlM)akTaMgenaH RBmTaMgCMrabGMBIsMeNIsMuGnþraKmn_enH dl;RbCaBlrdæEdlBak;B½n§nwgbBaða b¤karlM)akTaMgenaH. TI9³ ckçúvis½yCayuT§sa®sþ GñkdwknaMTaMgGs;nigsßab½nsaFarN³nanaRtUvmanTsSn³TUlMTUlay nigsRmab;ry³eBlEvgGMBIGPi)alkic©l¥ nigkarGPivDÆFnFanmnusS edayykcitþTukdak;GMBItRmUvkarcaM)ac;nanaEdlRtUvGPivDÆn_elIkargarenH. CagenHeTotGñkdwknaMTaMgGs;RtUvmankaryl;dwg[)anc,as;GMBITidæPaBnana EpñkRbvtþisa®sþ vb,Fm’ nigsgÁm EdlBak;B½n§nwgGPi)alkic©l¥. 18 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 23. 3> GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐeKalneya)ay nigc,ab; 3>1> GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐyuT§saRsþctuekaN raCrdæaPi)alnItikalTI 4 énrdæsPa bnþCMrujGnuvtþnUvyuT§saRsþ ctuekaNedIm,IkMeNIn kargar smFm’ nigRbsiT§PaB dMNak;kalTI 2 sMedA elIksÞÜykic©GPivDÆelIRKb;vis½yenAkñúgRbeTskm<úCa. sñÚlényuT§saRsþctuekaNKWGPi)alkic©l¥EdlepþatkarykcitþTuk dak;eTAelIkMENTRmg;bYn y:agKW³ 1¦karRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIBukrlYy 2¦kMENTRmg;RbB½n§c,ab; nigRbB½n§yutþiFm’ 3¦kMENTRmg;rdæ)alsaFarN³ 4¦kMENTRmg;kgkmøaMgRbdab;GavuF karRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIBukrlYy enAEtCarebobvar³GaTiPaBmYy d¾sMxan;énbBa¢Irebobvar³rbs;raCrdæaPi)alnItikalTI4énrdæsPa.c,ab;sþIBI karRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIBukrlYyKWCamUldæanKtiyutþKnøwHmYyminGacxVH)an sRmab;karRbyuT§RbqaMgnwgGMeBIBukrlYyRbkbedayRbsiT§PaB. CamYyKña enHEdrraCrdæaPi)alnwgbnþviFankarmutRsYcCayuT§saRsþCak;EsþgEdlGac edaHRsaybBaðaGMeBIBukrlYyRbkb edayRbsiT§PaBtamry³viFankar 19 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 24. RbTak;RkLaKñarYmman³ 1> karbgáarTb;sáat;Camun 2> karBRgwgKNenyüPaB nigBRgwgsmtßPaBsßab½n 3> karKaMRT nigkarcUlrYmBIsaFarN³Cn 4> karcUlrYmBI vis½yÉkCn nig 5> karBRgwgkarGnuvtþc,ab;. kMENTRmg;c,ab;nigRbB½n§yutþiFm’raCrdæaPi)al)anEklMGRbB½n§c,ab; nigRbB½n§yutþiFm’edayepþatCasMxan;eTAelIkarerobcMRkbx½NÐc,ab;[)anrwgmaM nigkareFVITMenIbnIykmµc,ab;RBmTaMgdak;ecjnUvyuT§saRsþnigviFankarcaM)ac; nanakñúgeKaledABRgwgsmtßPaB ÉkraCü nigGBüaRkwténsßab½ntulakar EdlCaktþasMxan;kñúgdMeNIrkarBRgwgnItirdæ.raCrdæaPi)alnwgepþatkarykcitþ Tukdak;EfmeTotkñúgkarbnþ nigCMrujGnum½tc,ab;eKalsMxan;² dUcCa RkmRBhµTNÐc,ab;sþIBIkarRbqaMgnwgGMeBIBukrlYyc,ab;sþIBIlkçnþik³ecARkm nigRBHraCGaCJa c,ab;sþIBIkarerobcM nigkarRbRBwtþeTAénGgÁkartulakar nig c,ab;sþIBIviesaFnkmµc,ab;sþIBI]tþmRkumRbwkSaénGgÁecARkm.CamYyKñaenHEdr raCrdæaPi)alnwgbnþerobcMkmµviFIpSBVpSayc,ab;dl;RbCaBlrdæ nigbNþúH bNþalc,ab;dl;m®nþIGnuvtþc,ab;kñúgeKaledAbegáInkaryl;dwg nigkarGnuvtþ [)anRtwmRtUv. raCrdæaPi)al nwgbnþpþl;GaTiPaBbEnßmeToteTAelI ³ 1> karBRgwgsmtßPaBrbs;ecARkm 20 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 25. 2> karksagnUvynþkarepSg² EdlcUlrYmbeRmI[vis½yyutþiFm’ 3> karpþl;CMnYyEpñkc,ab; nig 4> karbnþCMrujelIkkm<s;ynþkarénkaredaHRsayvivaTeRkARbB½n§ tulakar. kMENTRmg;rdæ)alsaFarN³epþateTAelIkarFanapþl;esvasaFarN³ CUnRbCaBlrdæRbkbedayKuNPaBtmøaPaBnigRbsiT§PaB.esvasaFarN³ EdlmanEcgenAkñúgeKalneya)aysþIBIkarpþl;esvasaFarN³énRkumRbwkSa kMENTRmg;rdæ)alRtUv)ancgRkgnigRbmUlpþMúCa7RbePTFM²eTAtamvis½y nigkarTTYlxusRtUvrbs;RksYg sßab½n rYmman ³ 1> cegáamesvaBak;B½n§nwgGFibetyüPaBrdæ 2> cegáamesvaBak;B½n§nwgEpñksnþisuxsNþab;Fñab; 3> cegáamesvaBak;B½n§nwgyutþiFm’ nigGaCJakNþal 4> cegáamesvaBak;B½n§ nwgkarelIkkMBs;kic©karBaNiC¢kmµ shRKasFuntUcnigmFümbrisßanvinieyaKnigkarcUlrYmrbs; EpñkÉkCnkñúgkarksag nigkarEfTaMehdæarcnasm<½n§ 5> cegáamesvaBak;B½n§nwgsgÁmkic© vb,Fm’ nigkic©karnarI 6> cegáamesvaBak;B½n§nwgkarGPivDÆehdæarcnasm<½n§rUbvnþ nig 7> cegáamesvaBak;B½n§nwgkarRbmUlcMNUl kareFVIvicarNkmµ cMNay nigkarebIkpþl;. 21 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 26. karBRgwgkarpþl;esvasaFarN³CamUldæanesvaGFibetyürbs;rdæ esvaBak;B½n§eTAnwgkarvinieyaKnigBaNiC¢kmµFuntUcnigmFümtamry³ynþkar {RckecjcUlEtmYy}kat;bnßykariyaFibetyüRBmTaMg begáIteLIgnUv ynþkarmYyedIm,IFanadl;karGnuvtþRbkbedaytmøaPaBnigKµanGMeBIBukrlYy KWkarbegáIt kariyal½yRbCaBlrdæ. raCrdæaPi)albnþCMrujGnuvtþeKal neya)ayvimCÄkarnigvishmCÄkartamry³karerobcMbTdæanKtiyutþnigkar dak;ecjnUvviFankarfµIEfmeTot edIm,IGnuvtþ[manRbsiT§PaBnUvc,ab;sþIBI karRKb;RKgrdæ)alraCFanIextþRkugRsukxNÐCaBiesskarerobcMnigGnuvtþ lixitbTdæanEdlBak;B½n§nwg karepÞrGMNacBIrdæ)alfñak;Catimkrdæ)al fñak;eRkamCatiedaykMNt;[)anc,as;las;nUvtYnaTIsiT§iGMNacnigkarFana KNenyüPaBenAkñúgkarbMeBjkargar. TnÞwmenHEdr karRKb;RKghirBaØvtßú tamEbbvishmCÄkarnwgRtUvGnuvtþedayPaBTn;Pøn;nigtamdMNak;²kñúgry³ eBlmFüm edIm,ImaneBlRKb;RKan;kñúgkarksag smtßPaBfñak;eRkamCati sRmab;karRKb;RKghirBaØvtßúsaFarN³. kMENTRmg;kgkmøaMgRbdab;GavuF edIm,IFana)annUvkic©karBarRbkb edayRbsiT§PaBnUvGFibetyü nigbUrNPaBTwkdI snþisux nigsNþab;Fñab; sgÁménRBHraCaNacRkkm<úCa. CamYyKñaenHEdr raCrdæaPi)albnþCMruj kic©shRbtibtþikarCamYyshKmn_GnþrCatiedIm,IrYmcMENkkarBarnigEfrkSa snþiPaB nigsnþisuxCaGnþrCati CaBiessedIm,IbgáarTb;sáat; nigb®gáabGMeBI 22 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 27. ePrvkmµ nig]RkidækmµqøgEdnRKb;RbePTmanCaGaT× karCYjdUreRKOgejón karCYjdUrmnusS nigbTelµIsepSgeTot. 3>2> GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐc,ab; sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat; c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMusgáat;maneKaledAkMNt;karRKb;RKg XMu sgáat;TaMgGs;kñúg RBHraCaNacRkkm<úCatamneya)ayvimCÄkar. rdæ)alXMusgáat;mantYnaTICMrujnigKaMBarGPi)alkic©l¥edaycat;Ecg eRbIR)as;FnFannanaEdlmanRbkbedayecrPaBsRmab;bMeBjesckþIRtUvkar CamUldæanenAkñúgXMu sgáat;rbs;xøÜn beRmIplRbeyaCn_rYmrbs;RbCaBlrdæ nigeKarBplRbeyaCn_rbs;CatiRsbtamneya)ayTUeTArbs;rdæ. RbB½n§énGPi)alkic©mUldæanRtUvGnuvtþenAfñak;XMusgáat;.GMNacdwknaM nigRKb;RKgXMusgáat;)anmkedaykare)aHeqñatCaTUeTACaskledayesrI RtwmRtUv nigyutþiFm’ edayesµIPaB edaycMeBaH edaysm¶at; kñúgRkbx½NÐXMu sgáat;nImYy². rdæ)alXMu sgáat;mantYnaTIBIrRbePTKW tYnaTIbeRmIkargarmUldæan sRmab;plRbeyaCn_XMu sgáat; nigRbCaBlrdæenAkñúgXMu sgáat;rbs;xøÜÜn nig tYnaTICaPñak;gartMNagrdæeRkamkarcat;taMgb¤karRbKl;GMNacrbs;GaCJaFrrdæ. XMusgáat;CaGgÁkartMNagRbCaBlrdækñúgXMusgáat;rbs;xøÜnnigman ebskkmµbeRmIplRbeyaCn_TUeTAkñúgXMusgáat;rbs;xøÜn.RkumRbwkSaXMusgááat; 23 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 28. RtUvmanKNenyüPaBcMeBaHRbCaBlrdæenAkñúgXMusgáat;rbs;xøÜnGMBICeRmIs CaGaTiPaB edIm,IeFVIesckþIseRmc Tak;TinnwgskmµPaBbeRmIplRbeyaCn_ TUeTAkñúgXMu sgáat;rbs;xøÜn. RkumRbwkSaXMusgáat;RtUvmanKNenyüPaBcMeBaHraCrdæaPi)alGMBIkar RbtibtþitamrdæFmµnuBaØc,ab;RBHraCRkwtüGnuRkwtüRbkasniglixitbTdæannana. 3>3> GPi)alkic©l¥kñúgRkbx½NÐc,ab;sþIBI karRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ 3>3>1 GMBIeKalkarN_RKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ raCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ RtUvRKb;RKgtameKalkarN_énrdæ)al ÉkPaBedIm,IbegáIt CMruj nigeFVI[mancIrPaBdl;karGPivDÆtamEbb RbCaFibetyü tamry³neya)ayvimCÄkar nigvishmCÄkar. karGPivDÆtamEbbRbCaFibetyü (Democratic Development) KWCabBaðasMxan;énGPi)alkic©l¥. karGPivDÆtamEbbRbCaFibetyü KWCa karGPivDÆEdldMeNIrkaredaymanlkçN³dUcxageRkam ³ 1¦PaBCatMNagsaFarN³ 2¦sV½yPaBrbs;mUldæan 3¦karBieRKaHeyabl; nigkarcUlrYm 4¦kareqøIytb nigKNenyüPaB 5¦karelIkkm<s;KuNPaBCIvitrbs;RbCaBlrdækñúgmUldæan 24 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 29. 6¦karelIksÞÜysmFm’ 7¦tmøaPaB nigsucritPaB 8¦viFankarRbqaMgGMeBIBukrlYy nigkarrMelaPGMNac 3>3>2 KNenyüPaBrbs;RkumRbwkSa KN³GPi)al nigbuKÁlik k-KNenyüPaBcMeBaHRbCaBlrdæ RkumRbwkSaRtUvmanKNenyüPaBedaypÞal;cMeBaHRbCaBlrdæ TaMgGs;GMBICeRmIsCaGaTiPaB edIm,IeFVIesckþIseRmcFana)annUvkarGPivDÆ tamEbbRbCaFibetyü enAkñúgEdnsmtßkic©rbs;xøÜn. RkumRbwkSaGaceFVIkarGegátelIkrNITaMgLayEdlxøÜnyl;eXIjfa mansar³sMxan;dl;RbCaBlrdæ EdlxøÜnCatMNag RBmTaMgGacpSBVpSay lT§plénkareFVIGegátenaH rYcehIyRtUvpþl;eKalkarN_ENnaMGnuvtþdl; KN³GPi)al nigGPi)al. RkumRbwkSaRtUvcat;Ecgkic©karhirBaØvtßú[mantmøaPaB nigman KNenyüPaBcMeBaHRbCaBlrdærbs;xøÜn. x-KNenyüPaBcMeBaHraCrdæaPi)al RkumRbwkSaRtUvmanKNenyüPaBcMeBaHraCrdæaPi)alGMBIkarRbtibtþi tamrdæFmµnuBaØ c,ab; RBHraCRkwtü GnuRkwtü niglixitbTdæannana. RkumRbwkSaRtUvRKb;RKghirBaØvtßúrbs;xøÜnRbkbedayRbsiT§PaBtmøáaPaB nigKNenyüPaBcMeBaH RbCaBlrdærbs;xøÜn nigcMeBaHraCrdæaPi)al. 25 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 30. kñúgtYnaTICatMNagraCrdæaPi)alRksYgsßab½nnanarbs;raCrdæaPi)al GPi)alRtUvmanKNenyüPaBcMeBaHraCrdæaPi)al RksYgmhaépÞ nigRksYg sßab½nnana. K-karTTYlxusRtUv nigKNenyüPaBcMeBaHfñak;elI buKÁlikTaMgGs;RtUvmankarTTYlxusRtUvnigKNenyüPaBedaypÞal; cMeBaHRbFanRKb;RKgpÞal;rbs;xøÜnnigRtUvmankarTTYlxusRtUvnigKNenyüPaB edayRbeyalcMeBaHnaykrdæ)alGPi)alKN³GPi)alnigRkumRbwkSatam zananuRkm. 26 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 31. BaküKnøwH kariyaFibetyü (Bureaucracy): GgÁkarmYydUcCaTIPñak;garrdæ)al b¤kgT½B CaedImEdlmanlkçN³ smÁal;dUcteTAenH KWExSry³bBa¢aedayman mnusSenAfñak;elIticCagenAfñak;eRkammuxtMENgnigkarTTYlxusRtUv mankMNt;c,as;las; viFan nignItiviFIrwgkMRBws manEbbbTeRcInRtUv bMeBjehIymannItiviFIBi)ak²nwgRtUvqøgkat;nigkareFVIRbtiPUkmµGMNac eTAeRkameFVIeLIgBIfñak;mYyeTAfñak;mYy. karGPivDÆtamEbbRbCaFibetyü (Democratic Development): sMedAeTAelI karGPivDÆEdldMeNIrkaredaymanlkçN³ 1> PaBCatMNagsaFarN³(PublicRepresentation)mann½yfaRkumRbwkSa RtUvGnuvtþkargarkñúgnam nigeFVICatMNag[RbCaBlrdæTaMgGs; enAkñúgEdnsmtßkic©rbs;xøÜn . 2>sV½yPaBrbs;mUldæan(Local Autonomy) mann½yfasßanPaBEdl RkumRbwkSaGacm©as;karcat;Ecg RKb;RKgnUvkic©karEdl)anRbKl; b¤eFVIRbtiPUkmµedayc,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ RbkbedayRbsiT§PaB . 3> karBieRKaHeyabl; nigkarcUlrYm(Consultation and Participation) 27 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 32. mann½yfaCadMeNIrkarénkarGnuvtþkargarnigkareFVIesckþIseRmc citþrbs;RkumRbwkSaEdlRkumRbwkSaRtUvCYbBiPakSanigBieRKaHeyabl; CamYyRbCaBlrdæenAmUldæanRBmTaMgelIkTwkcitþnigsRmbsRmYl [mankarcUlrYmrbs;RbCaBlrdæenAmUldæanenARKb;EpñkTaMgGs;én GPi)alkic©edIm,IEsVgyl;nigeqøIytbtRmUvkarrbs;RbCaBlrdæ. 4> kareqøIytb nigKNenyüPaB(Responsiveness andAccountability) mann½yfa kñúgnamCatMNagRbCalrdæenAmUldæan RkumRbwkSaRtUv eqøIytbcMeBaHRbCaBlrdærbs;xøÜnkñúgkareFVIeKalneya)ayesckþI seRmccitþ skmµPaB nigkarbMeBjkargarrbs;xøÜnRbkbeday karTTYlxusRtUvnUvGVIEdlxøÜn)anGnuvtþ.RkumRbwkSak¾TTYlxusRtUv pgEdr cMeBaHraCrdæaPi)alkñúgkarRbtibtþitamrdæFmµnuBaØ nigc,ab; nana. 5> karelIkkm<s;KuNPaBCIvitrbs;RbCaBlrdækñúgmUldæan (Promotion of Life Quality of the Local Residents) sMedAeTAelIkic©xitxMRbwgERbg edIm,IbegáIt nigeFVI[mannirnþrPaBnUvbriyakasmYyRbkbeday snþiPaB suvtßiPaB nigsuxumalPaB elIkkm<s;sRmab;karGPivDÆ sgÁm nigesdækic© nigelIkkm<s;pasuxPaB nigKuNPaBCIvitén RbCaBlrdækñúgmUldæan. 6> karelIksÞÜysmFm’ (Promotion of Equity) mann½yfakarKitKUr nigykcitþTukdak;CaBiesseTAelItRmUvkarxus²Kñarbs;RsþI burs 28 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 33. yuvCnnigkumarRBmTaMgtRmUvkarxus²Kñarbs;RkumCngayrgeRKaH rab;bBa©ÚlTaMgRbCaBlrdæRkIRk nigCnCatiedImPaKtic. 7> tmøaPaB nigsucritPaB(Transparency and Integrity) mann½yfa Cakarcat;EcgnigRKb;RKgkic©karnanarab;bBa©ÚlTaMgkic©karhirBaØvtßú edayGnuelamtambTdæanx<s;bMputénsucritPaB nigc,ab;kñúg lkçN³ebIkcMhRbkbedaytmøaPaB karcUlrYm nigkareqøIytb. 8> viFankarRbqaMgGMeBIBukrlYy nigkarrMelaPGMNac(Measures to Fight Corruption andAbuse of Power) mann½yfaCakarRbkan;yknUv viFanénc,ab; RBmTaMgkarRbqaMg nigraykarN_GMBIGMeBIBukrlYy nigkarrMelaPGMNac. karTTYlxusRtUv (Responsibility): sMedAeTAelItYnaTInigkatBVkic©Edl)an RbKl;[edayc,ab;b¤lixitbTdæanKtiyutþeTA[buKÁlGgÁkarcat;taMg énrdæ)alNamYy b¤rdæ)alnImYy²énrdæ)alfñak;eRkamCati. KNenyüPaB (Accountability): KWCakatBVkic©rbs;GñkEdlTTYl)annUvkar TTYlxusRtUvnigsiT§iGMNacedIm,IeqøIybMPøWnigTTYlxusRtUvcMeBaHTegVI nanarbs;xøÜnrYmTaMgplvi)akEdlekIteLIgBITegVITaMgenaH. KNenyüPaBExSTTwg (Horizontal Accountability) sMedAeTAelIExS KNenyüPaBrvagmnÞIr GgÁPaBrbs;RksYg sßab½nfñak;Cati CamYy rdæ)alfñak;eRkamCati EdlxøÜnRbtibtþienAkñúgEdnsmtßkic©rbs; 29 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 34. rdæ)alfñak;eRkamCatienaH. KNenyüPaBExSbeNþay (Vertical Accountability) sMedAeTAelIExS KNenyüPaBrvagrdæ)alfñak;eRkamCatiCamYyRksYgsßab½nfñak;Cati b¤rvagmnÞIr GgÁPaBrbs;RksYg sßab½nEdlRbtibtþienAfñak;eRkamCati CamYyRksYg sßab½nsamI. KNenyüPaBcMeBaHRbCaBlrdæ (Accountability to Citizens): sMedAeTAelI ExSKNenyüPaBrvagrdæ)alfñak;eRkamCatiCamYyRbCaBlrdækñúgEdn smtßkic©rbs;xøÜn. ]TahrN_ ³  rdæ)alfñak;eRkamCatieqøIytbeTAnwgtRmUvkarCaGaTiPaBrbs; RbCaBlrdæCaBiessRsþIkumarRkumCngayrgeRKaHnigCnCatiedIm PaKtic nigpþl;esvasaFarN³RbkbedayRbsiT§PaB  rdæ)alfñak;eRkamCatierobcM[manynþkarsRmab;karcUlrYmRbCaBlrdæ enAkñúgdMeNIrkarerobcM nigGnuvtþEpnkarnigfvika nigesckþIseRmc nanarbs;rdæ)alfñak;eRkamCati  rdæ)alfñak;eRkamCatierobcM[manynþkarsRmab;karBarsiT§i nig plRbeyaCn_rbs;RbCaBlrdæ nigpþl;B½t’mandl;RbCaBlrdæ. KNenyüPaBépÞkñúg (Internal Accountability) sMedAeTAelIKNenyüPaB enAkñúgGgÁkarcat;taMgmYy rbs;rdæ)alfñak;eRkamCati b¤enAkñúgrgVg; rdæ)almYyénrdæ)alfñak;eRkamCati. ]TahrN_ ³ 30 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 35.  KNenyüPaBrvagKN³GPi)alnigTIcat;karnanaénrdæ)alextþ{k} CamYynwgRkumRbwkSaextþ {k}  KNenyüPaBenAkñúgKN³GPi)alextþ {k}  KNenyüPaBenAkñúgTIcat;karnImYy²énrdæ)alextþ {k} . KNenyüPaBEpñkeKalneya)ay (Political Accountability) sMedAeTAelI KNenyüPaBrbs;GñkCab;eqñatcMeBaHRbCaBlrdæ b¤Gñke)aHeqñat tamry³karbMeBjtYnaTIenAkñúgGMLúgGaNtþirbs;xøÜn. KNenyüPaBEpñkc,ab; (Legal Accountability) sMedAeTAelIKNenyüPaB cMeBaHmuxc,ab; niglixitbTdæanKtiyutþnanaCaFrman. KNenyüPaBEpñkrdæ)al (Administrative Accountability) sMedAeTAelI KNenyüPaBEdlBak;B½n§nwgkarerobcMRbB½n§RKb;RKg nItiviFIRbtibtþi sþg;darnigniyamkargarrbs;buKÁlnigGgÁkarcat;taMgeTAtamzananuRkm. KNenyüPaBEpñkhirBaØvtßú (Financial Accountability) sMedAeTAelI KNenyüPaBEdlBak;B½n§nwgkarerobcMRbB½n§nignItiviFIRKb;RKgfvika nighirBaØvtßú RsbeTAtamc,ab; nigeKalkarN_hirBaØvtßúsaFarN³. KNenyüPaBEpñksgÁm (Social Accountability) sMedAeTAelIskmµPaB nig ynþkarnana EdlRbCaBlrdæGaceRbIR)as;edIm,ITamTar[rdæman KNenyüPaBcMeBaHxøÜn RBmTaMgskmµPaBnanarbs;rdæa)alPi)al sgÁmsIuvil nigtYGgÁdéTeTotkñúgkarelIkkm<s;karGnuvtþskmµPaB 31 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 36. nigynþkarTaMgenaH. KNenyüPaBGnþrrdæ)al(Inter-governmental Accountability) sMedAeTAelI KNenyüPaBrvagRksYgsßab½nmnÞIrTIPñak;garnanarbs;RksYgsßab½n CamYynwgrdæ)alnanaénrdæ)alfñak;eRkamCati. ]TahrN_ ³  KNenyüPaBrvagRksYg sßab½n CamYynwgrdæ)alraCFanI extþ b¤rdæ)alRkug Rsuk xNÐ b¤rdæ)al XMu sgáat;  KNenyüPaBrvagmnÞIrTIPñak;garnanarbs;RksYgsßab½nCamYynwg rdæ)alraCFanI extþ b¤rdæ)alRkug Rsuk xNÐ b¤rdæ)alXMu sgáat; KNenyüPaBGnþrrdæ)alfñak;eRkamCati(Intra-SNAAccountability) sMedAeTA elIKNenyüPaBrvagrdæ)alfñak;eRkamCatib¤rvagGgÁkarcat;taMgnana énrdæ)alfñak;eRkamCatiEdlmanRbePTdUcKña b¤RbePTepSgKña. ]TahrN_ ³  KNenyüPaBrvagrdæ)alextþ {k} nigrdæ)alextþ {x}  KNenyüPaBrvagrdæ)alraCFanI extþ rdæ)alRkug Rsuk xNÐ nigrdæ)alXMu sgáat;  KNenyüPaBrvagRkumRbwkSaextþ {k} nigRkumRbwkSaextþ {x}  KNenyüPaBrvagRkumRbwkSaraCFanIextþRkumRbwkSaRkugRsukxNÐ nigRkumRbwkSaXMu sgáat;  KNenyüPaBrvagKN³GPi)alextþ{k}nigKN³GPi)alextþ{x} 32 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 37.  KNenyüPaBrvagKN³GPi)alraCFanIextþKN³GPi)alRkugRsuk xNÐ nigemXMu ecAsgáat;. mCÄtþvinicä½y (Arbitration) karvinicä½ytamGaCJakNþal KWCakarRbKl;CemøaH mYyeTA[PaKITIbI ¬GaCJakNþal¦ EdlKUPaKITaMgsgxageRCIserIs eLIg ehIy[GMNaceTAPaKITIbIenaHeFVIesckþIseRmcCasßaBrkñúgkic© RbwgERbgmYyedIm,IedaHRsayCemøáaHenaH. sn§ankmµ(Mediation) karnaMsRmuHsRmYlKWCaviFImYyénkaredaHRsayCemøaH enAeRkAtulakar. kñúgviFIenH PaKITIbIGBüaRkit RtUv)ansMu[edIrtYCa s<anP¢ab;PaKITaMgLay ehIyPaKIGBüaRkitenaHRKan;EtGacbBa©úH bBa©ÚlPaKITaMgenaH[TTYlRBmdMeNaHRsayb:ueNÑaH. 33 RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ
 • 38. Éksareyag 1> GPi)alkic©l¥ sRmab;RkumRbwkSaXMu sgáat; 2> What is Good Governance, United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 3> ÉksarsRmab;CMnYykñúgvKÁbNþúHbNþalsþIBIkic©karrdæ)alrbs;naykdæan buKÁlik RksYgmhaépÞ 4> yuT§saRsþctuekaNedIm,IkMeNIn kargar smFm’ nigRbsiT§PaBenA km<úCadMNak;kalTI 2 5> eKalneya)aysþIBIkarpþl;esvasaFarN³rbs;RkumRbwkSakMENTRmg; rdæ)alénraCrdæaPi)alkm<úCa 6> c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alXMu sgáat; 7> c,ab;sþIBIkarRKb;RKgrdæ)alraCFanI extþ Rkug Rsuk xNÐ 8> siT§imnusS³ kRmgÉksarén]bkrN_GgÁkarshRbCaCati 34 RksYgmhaépÞ RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ
 • 39. KaMRTeday FnaKarBiPBelak raCrdæaPi)alkm<úCa eroberog nigcgRkgeday RkumKaMRTRkug Rsuk xNÐ RksYgmhaépÞ Can;TI1énGKarnaykdæanbuKÁlik nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³RksYgmhaépÞ mhavifIRBHneratþm sgáat;Tenø)asak; xNÐcMkarmn raCFanIPñMeBj TUrs½BÞ³ 023 726 861/220 935 Email: info@owso.gov.kh, Website: www.owso.gov.kh