Anzeige

процент

Saranch
25. Mar 2012
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

процент

 1. ХИЧЭЭЛ:МАТЕМАТИК Õ è ÷ ý ý ë è éí ñ ý ä ý â : Бататгал / Ïðîöåíò / . 5 – ð à íã è Áàãø Ö.Ñàðàí÷èìýã
 2. Ïðîöåíòûí òóõàé ìýäëýãýý àøèãëàí ÿíç á¿ðèéí
 3. ò : -Áóòàðõàéã процентоор,процентыг ,áóòàðõàéãààð èëýð - Ä¿ðñèéí òàëáàéã ïðîöåíòîîð èëýðõèéëýõ - Ïðîöåíòûí ¿íäñýí 3 òºðëèéí áîäëîãî áîäîõ
 4. ,¿ëäñýí 146 ãà-ä áóñàä íîãîîã òàðèàëàõààð áîëîâ
 5. ó ä àà! û í º ã ñ º í íº õ ö º ë ä õ àñó ó ë ò , ò º ë º â ë º ã º º ç îõ è îæ á îä îîð îé .
 6. áà íèéëýýä õýäýí õóâèéã ýçëýõ âý? Áîäîëò: 26 % + 34 % = 60% 146 ãà õàðãàëçàõ õóâèéã ÿàæ îëîõ âý? 100 % - 60% =40% 14 614 ã à à 4 0 %0 % 6 ã — õ 10 ? — — —100% = 3 6 5 ã à / á ¿ õ íî ã î î íû ã à ç ð û í ã à ——— 40% Áàéöàé áà òºìñèéã òóñ á¿ð õýäýí ãà ãàçàð òàðèàëñàí áý? — — 10 0 % 365 ã à õ 26 % ñ ——26% — — — — — — = 9 4 , 9 ã à -ä 3 6 5 ã à — — — 10 0 % 365 ã à õ 34% ? ã à - ä á àé ö àé — — 3 4 % — — — — — — = 12 4 , 1 10 0 %
 7. ªºð ÿìàð õóâèëáàðààð áîäîæ áîëîõ âý?
 8. Òîî áîäâîë òîëãîé ñýðãýíý.
 9. àéãàà íü á¿õ íîãîîíû 2 3 % áîë õýäýí òí íîãîî ç
 10. ð ºí㺺ð áóäàãäñàí õýñãèéí òàëáàéã ïðîöåíòîîð èëýð
 11. Ä¿ðñèéã õýäýí òýíö¿¿ õýñýãò õóâààñàí áý? Øàð ä¿ðñ õýäýí õýñãèéã ýçýëæ áàéíà âý? Õýäýí ïðîöåíò âý? Áîäîëò: 100 % : 10 = 10% 6 õ 10% = 60 %
 12. Ýíý ÿìàð àìüòàí áý? Öýýæ,ñ¿¿ëíèé ýçëýõ õóâèéã îë
 13. Хичээлд идэвхтэй оролцсонд талархлаа.
Anzeige