Seqència didàctica

education

SEQÜÈNCIA
DIDÀCTICA
ASSIGNATURA: LA PLANIFICACIÓ DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
PROFESSOR: JERONI MENDEZ
ALUMNES: LIDIA ATIENZA, MARINA FUERTES, SARA MARÍ, YASMÍN MOYA, DÉBORA RUIZ.
Plantegeu una seqüència didàctica per a treballar tots o part dels següents objectius,
continguts i competències, amb els estàndards d’aprenentatge indicats.
Aquesta seqüència didàctica forma part de la realització d’un projecte anomenat “La nostra
Setmana Literària”, la qual està integrada per 5 activitats relacionades amb l’aprenentatge de la
literatura. En aquestes es treballen 5 gèneres diferents, sent aquests les frases fetes, el còmic,
la poesia, el haiku i l’adaptació d’un conte tradicional de literatura juvenil. No obstant això, les
activitats que hem plantejat no segueixen un fil conductor, ja que, el propòsit d’aquesta
Setmana Literària rau en el fet de treballar una gran quantitat de gèneres literaris i tipus de
textos per aconseguir que l’alumnat assolisca una bona competència literària. Per últim, una
vegada acabades aquestes activitats, la setmana posterior es farà una altra activitat que serà
una ruta literària, en commemoració a un dels poetes més importants de la Comunitat
Valenciana, Vicent Andrés Estellés.
ACTIVITAT 1:
FRASES FETES
Dividirem a l’alumnat per equips i els repartirem un full a cadascun
d’aquests. Posteriorment, els mostrarem imatges que representen el
significat literal d’algunes frases fetes. Aquests, hauran d’escriure en el
full quina és la frase feta representada en la imatge. Una vegada
acabades totes les imatges, es realitzarà un xicotet concurs per veure
quin equip ha endevinat més. Aquest concurs ens servirà per a
determinar la quantitat de frases fetes que s’utilitzaran per a la següent
part de l’activitat, ja que, el primer equip haurà d’escriure en un full 5
frases diferents de les anteriors, el segon 4, i així successivament. Quan
tots els grups tinguen les seues frases, ens reunirem i veurem si alguna
està repetida, i si no ho està, passarem a la representació d’aquestes.
Per a açò, farem ús de fulls per a dibuixar els elements que apareixen
en la frase i d’una càmera fotogràfica. Per exemple, si una de les frases
és “Tindre el cap ple de pardals”, l’alumnat haurà de dibuixar pardals
en els fulls i pintar-los, i fer una fotografia on apareguen alguns dels
alumnes amb el cap ple d’aquests animals.
ÀREA Valencià: Llengua i Literatura
OBJECTIUS
GENERALS
 Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua
valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.
 Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com
actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal,
curiositat, creativitat.
 Conéixer, comprendre i respectar les diferències culturals i les
diferències entre les persones.
 Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-
se en la construcció de propostes visuals.
CONTINGUTS
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar
1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals
narratius, descriptius, informatius...
3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals.
4. Estratègies i normes d’intercanvi comunicatiu: participació,
moderador, torn de paraula...
5. Respecte pels sentiments, experiències i idees dels altres.
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir
7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al
text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure
1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions,
descripcions...
4. Cal·ligrafia.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius...
2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius...
3. Conjugació dels verbs.
4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc.
6. Ús regles ortogràfiques bàsiques.
Bloc 5. L’educació literària
4. Creació de texts literaris.
5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris.
6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de
comunicació.
COMPETÈNCIES
1. Comunicació lingüística.
3. Competència cultural i artística.
4. Tractament de la informació i competència digital.
7. Autonomia i iniciativa personal.
ESTÀNDARDS
D’APRENENTATGE
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar.
1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats.
3. Aplica les normes sòcio-comunicatives: escolta activa, torn de
paraula, participació respectuosa...
5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua
edat.
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir.
1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients.
2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals.
3. Activa coneixements previs per comprendre un text.
4. Estableix relacions entre les il·lustracions i el contingut del text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure.
1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares.
2. Pot seguir models que potencien el seu desenvolupament creatiu en
l’escriptura.
5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims.
2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades.
3. Utilitza els signes de puntuació.
4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre.
5. Utilitza una sintaxi adient.
Bloc 5. L’Educació literària
4. Realitza dramatitzacions en grup.
ACTIVITAT 2:
CÒMIC
Dividirem a l’alumnat en 4 equips, els quals ens serviran per a elaborar
el nostre còmic. Així doncs, cada equip estarà encarregat d’una part
d’aquest; per exemple, el primer equip explicarà qui són els
personatges, el segon seleccionarà on viuran, al tercer contarà què
ocorre i el quart crearà un desenllaç. Tot seguit, els grups s’hauran de
reunir per tal de decidir quins són els personatges, on van a viure, què
els passarà i com va a finalitzar la història per poder elaborar així un fil
argumental. Una vegada estiga tot decidit, cada grup s’encarregarà
d’elaborar dos o tres vinyetes on es reflectisca aquella part de la
història que els ha tocat però amb les característiques acordades,
acompanyant els dibuixos d’unes bafarades. Quan tots els equips
tinguen finalitzades les seues vinyetes, llegiran el còmic als
companys/es, creant-se així, de forma col·lectiva, una fantàstica
història. Posteriorment, si l’alumnat ho desitja, podrà passar a
l’ordinador el còmic per poder tindre’l en un format audiovisual.
ÀREA Valencià: Llengua i Literatura
OBJECTIUS
GENERALS
 Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua
valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.
 Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com
actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal,
curiositat, creativitat.
 Conéixer, comprendre i respectar les diferències culturals i les
diferències entre les persones.
 Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-
se en la construcció de propostes visuals.
CONTINGUTS
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar
1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals
narratius, descriptius, informatius...
2. Discurs ordenat i coherent.
3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals.
4. Estratègies i normes d’intercanvi comunicatiu: participació,
moderador, torn de paraula...
5. Respecte pels sentiments, experiències i idees dels altres.
6. Creació de text literaris.
7. Ampliació del vocabulari.
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir
2. Comprensió de textos orals.
3. Lectura de textos.
4. Sentit global del text.
5. Gust per la lectura.
6. Hàbit lector.
7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al
text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure
1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions,
descripcions...
2. Cohesió del text: enllaços, puntuació...
3. Normes de producció del texts: planificació, revisió i millora. Pla
d’escriptura.
4. Cal·ligrafia.
5. Ordre i presentació.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius...
2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius...
3. Conjugació dels verbs.
4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc.
6. Ús regles ortogràfiques bàsiques.
Bloc 5. L’educació literària
3. Lectura guiada de text narratius, descriptius,...
4. Creació de texts literaris.
5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris.
6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de
comunicació.
COMPETÈNCIES
1. Comunicació lingüística.
3. Competència cultural i artística.
4. Tractament de la informació i competència digital.
7. Autonomia i iniciativa personal.
ESTÀNDARDS
D’APRENENTATGE
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar.
1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats.
2. Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a
la situació comunicativa.
3. Aplica les normes sòcio-comunicatives: escolta activa, torn de
paraula, participació respectuosa...
4. Comprèn la informació general dels textos orals treballats.
5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua
edat.
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir.
1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients.
2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals.
3. Activa coneixements previs per comprendre un text.
4. Estableix relacions entre les il·lustracions i el contingut del text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure.
1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares.
2. Pot seguir models que potencien el seu desenvolupament creatiu en
l’escriptura.
4. Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció,
revisió i millora.
5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims.
2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades.
3. Utilitza els signes de puntuació.
4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre.
5. Utilitza una sintaxi adient.
Bloc 5. L’Educació literària
1. Reconeix i valora les característiques fonamentals dels text literaris.
2. Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius...
4. Realitza dramatitzacions en grup.
ACTIVITAT 3:
POESIA
Ens desplaçarem fins a l’aula d’informàtica per tal de què cada
alumne/a recerque per Internet algun poema d’un conegut poeta
valencià, com per exemple, Vicent Andrés Estellés. Una vegada tots/es
l’hagen seleccionat, tornarem fins a l’aula per passar a la recitació
d’aquests. L’alumnat eixirà d’un en un, llegirà (dramatitzant al màxim
possible) el poema i, posteriorment, comentarà als seus companys/es
que li ha transmés aquest, acceptant també crítiques constructives i
preguntes per part dels companys/es. Posteriorment, es col·locaran
per parelles per tal d’elaborar el seu propi poema, que podrà girar al
voltant de la temàtica que escullen, i si ho desitgen, podran realitzar un
dibuix representatiu d’allò que tracta el poema. Per finalitzar, també
podran recitar-lo a la resta de companys/es.
ÀREA Valencià: Llengua i Literatura
OBJECTIUS
GENERALS
 Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua
valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.
 Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com
actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal,
curiositat, creativitat.
 Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-
se en la construcció de propostes visuals.
CONTINGUTS
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar
1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals
narratius, descriptius, informatius...
2. Discurs ordenat i coherent.
3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals.
5. Respecte pels sentiments, experiències i idees dels altres.
6. Creació de text literaris.
7. Ampliació del vocabulari.
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir
1. Consolidació del sistema de lectura.
2. Comprensió de textos orals.
3. Lectura de textos.
4. Sentit global del text.
5. Gust per la lectura.
6. Hàbit lector.
7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al
text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure
1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions,
descripcions...
2. Cohesió del text: enllaços, puntuació...
3. Normes de producció del texts: planificació, revisió i millora. Pla
d’escriptura.
4. Cal·ligrafia.
5. Ordre i presentació.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius...
2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius...
3. Conjugació dels verbs.
4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc.
6. Ús regles ortogràfiques bàsiques.
Bloc 5. L’educació literària
3. Lectura guiada de text narratius, descriptius,...
4. Creació de texts literaris.
5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris.
6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de
comunicació.
COMPETÈNCIES 1. Comunicació lingüística.
3. Competència cultural i artística.
7. Autonomia i iniciativa personal.
8. Competència emocional.
ESTÀNDARDS
D’APRENENTATGE
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar.
1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats.
2. Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a
la situació comunicativa.
3. Aplica les normes sòcio-comunicatives: escolta activa, torn de
paraula, participació respectuosa...
4. Comprèn la informació general dels textos orals treballats.
5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua
edat.
7. Respon a preguntes respecte a la comprensió literària. Recorda idees
bàsiques del text
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir.
1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients.
2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals.
3. Activa coneixements previs per comprendre un text.
4. Estableix relacions entre les il·lustracions i el contingut del text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure.
1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares.
2. Pot seguir models que potencien el seu desenvolupament creatiu en
l’escriptura.
4. Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció,
revisió i millora.
5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims.
2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades.
3. Utilitza els signes de puntuació.
4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre.
5. Utilitza una sintaxi adient.
Bloc 5. L’Educació literària
1. Reconeix i valora les característiques fonamentals dels text literaris.
2. Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius...
ACTIVITAT 4:
HAIKU
Primer realitzarem una xicoteta explicació sobre que són els haikus per
tal d’introduir a l’alumnat en aquesta temàtica, així com també, els
ensenyarem alguns exemples perquè entenguen com s’han de fer.
Posteriorment, els repartirem una gran quantitat de materials com
revistes, fulls de colors, tisores, cola, colors de fusta, retoladors, ceres
blanes, etc. Amb aquests hauran d’elaborar les seues pròpies
produccions, les quals hauran d’incloure dibuixos o imatges
representatives obligatòriament. Una vegada tot l’alumnat finalitze el
seu haiku, l’explicarà a la resta de companys/es, indicant quines han
sigut les motivacions que l’han guiat per a fer-lo.
ÀREA Valencià: Llengua i Literatura
OBJECTIUS
GENERALS
 Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua
valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.
 Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com
actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal,
curiositat, creativitat.
 Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-
se en la construcció de propostes visuals.
 Desenvolupar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la
personalitat i en les seues relacions amb els altres.
CONTINGUTS
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar
1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals
narratius, descriptius, informatius...
3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals.
5. Respecte pels sentiments, experiències i idees dels altres.
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir
2. Comprensió de textos orals.
3. Lectura de textos.
5. Gust per la lectura.
6. Hàbit lector.
7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al
text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure
1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions,
descripcions...
2. Cohesió del text: enllaços, puntuació...
3. Normes de producció del texts: planificació, revisió i millora. Pla
d’escriptura.
4. Cal·ligrafia.
5. Ordre i presentació.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius...
2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius...
3. Conjugació dels verbs.
4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc.
6. Ús regles ortogràfiques bàsiques.
Bloc 5. L’educació literària
4. Creació de texts literaris.
5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris.
6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de
comunicació.
COMPETÈNCIES
1. Comunicació lingüística.
3. Competència cultural i artística.
6. Competència d’aprendre a aprendre.
7. Autonomia i iniciativa personal.
8. Competència emocional.
ESTÀNDARDS
D’APRENENTATGE
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar.
1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats.
2. Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a
la situació comunicativa.
3. Aplica les normes sòcio-comunicatives: escolta activa, torn de
paraula, participació respectuosa...
4. Comprèn la informació general dels textos orals treballats.
5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua
edat.
7. Respon a preguntes respecte a la comprensió literària. Recorda idees
bàsiques del text
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir.
1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients.
2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals.
3. Activa coneixements previs per comprendre un text.
4. Estableix relacions entre les il·lustracions i el contingut del text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure.
1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares.
2. Pot seguir models que potencien el seu desenvolupament creatiu en
l’escriptura.
4. Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció,
revisió i millora.
5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims.
2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades.
3. Utilitza els signes de puntuació.
4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre.
5. Utilitza una sintaxi adient.
Bloc 5. L’Educació literària
1. Reconeix i valora les característiques fonamentals dels text literaris.
2. Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius...
ACTIVITAT 5:
ADAPTACIÓ D’UN
CLÀSSIC DE LA
LITERATURA
JUVENIL
Dividirem a l’alumnat en dos grans grups, al primer d’aquests se li
donarà el conte de la "Blancaneus” i al segon el de “La Caputxeta
Vermella”. A continuació, hauran de llegir aquest conte tots alhora i
després, decidir com poden adaptar-lo a l’actualitat. Així doncs,
posteriorment, crearan un diàleg per als personatges i un vídeo a partir
del qual construiran el conte.
ÀREA Valencià: Llengua i Literatura
OBJECTIUS
GENERALS
 Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua
valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.
 Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència.
 Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com
actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal,
curiositat, creativitat.
 Adquirir habilitats per a la prevenció i resolució pacífica de
conflictes.
 Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-
se en la construcció de propostes visuals.
 Desenvolupar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la
personalitat i en les seues relacions amb els altres.
CONTINGUTS
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar
1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals
narratius, descriptius, informatius...
2. Discurs ordenat i coherent.
3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals.
4. Estratègies i normes d’intercanvi comunicatiu: participació,
moderador, torn de paraula...
5. Respecte pels sentiments, experiències i idees dels altres.
6. Creació de text literaris.
9. Dramatitzacions de texts literaris.
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir
2. Comprensió de textos orals.
3. Lectura de textos.
5. Gust per la lectura.
6. Hàbit lector.
7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al
text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure
1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions,
descripcions...
2. Cohesió del text: enllaços, puntuació...
3. Normes de producció del texts: planificació, revisió i millora. Pla
d’escriptura.
4. Cal·ligrafia.
5. Ordre i presentació.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius...
2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius...
3. Conjugació dels verbs.
4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc.
6. Ús regles ortogràfiques bàsiques.
Bloc 5. L’educació literària
1. Coneixement de contes tradicionals.
4. Creació de texts literaris.
5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris.
6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de
comunicació.
COMPETÈNCIES
1. Comunicació lingüística.
3. Competència cultural i artística.
4. Tractament de la informació i competència digital.
6. Competència d’aprendre a aprendre.
7. Autonomia i iniciativa personal.
8. Competència emocional.
ESTÀNDARDS
D’APRENENTATGE
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar.
1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats.
2. Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a
la situació comunicativa.
3. Aplica les normes sòcio-comunicatives: escolta activa, torn de
paraula, participació respectuosa...
4. Comprèn la informació general dels textos orals treballats.
5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua
edat.
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir.
1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients.
2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals.
3. Activa coneixements previs per comprendre un text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure.
1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares.
2. Pot seguir models que potencien el seu desenvolupament creatiu en
l’escriptura.
4. Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció,
revisió i millora.
5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims.
2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades.
3. Utilitza els signes de puntuació.
4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre.
5. Utilitza una sintaxi adient.
Bloc 5. L’Educació literària
1. Reconeix i valora les característiques fonamentals dels text literaris.
2. Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius...
3. Crea textos literaris (conte)
4. Realitza dramatitzacions en grup.
5. Memoritza i reprodueix contes.
ACTIVITAT 6: RUTA
LITERÀRIA, VICENT
ANDRÉS ESTELLÉS
Aquesta activitat consisteix en una eixida amb tot l’alumnat fins a la
localitat de Burjassot. Una vegada allí es faran 4 activitats diferents, la
primera d’aquestes serà una breu descripció biogràfica de l’autor, la
segona un recital de poesia, la tercera una narració d’una història sobre
Vicent Andrés Estellés i la quarta i última una creació de poemes amb
el seu corresponent recital.
ÀREA Valencià: Llengua i Literatura
OBJECTIUS
GENERALS
 Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua
valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.
 Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència.
 Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com
actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal,
curiositat, creativitat.
 Adquirir habilitats per a la prevenció i resolució pacífica de
conflictes.
 Desenvolupar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la
personalitat i en les seues relacions amb els altres.
CONTINGUTS
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar
1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals
narratius, descriptius, informatius...
3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals.
6. Creació de text literaris.
9. Dramatitzacions de texts literaris.
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir
2. Comprensió de textos orals.
3. Lectura de textos.
5. Gust per la lectura.
7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al
text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure
1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions,
descripcions...
2. Cohesió del text: enllaços, puntuació...
3. Normes de producció del texts: planificació, revisió i millora. Pla
d’escriptura.
4. Cal·ligrafia.
5. Ordre i presentació.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius...
2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius...
3. Conjugació dels verbs.
4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc.
6. Ús regles ortogràfiques bàsiques.
Bloc 5. L’educació literària
4. Creació de texts literaris.
5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris.
6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de
comunicació.
COMPETÈNCIES
1. Comunicació lingüística.
3. Competència cultural i artística.
7. Autonomia i iniciativa personal.
8. Competència emocional.
ESTÀNDARDS
D’APRENENTATGE
Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar.
1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats.
2. Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a
la situació comunicativa.
4. Comprèn la informació general dels textos orals treballats.
5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua
edat.
Bloc 2. Comunicació escrita: llegir.
1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients.
2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals.
3. Activa coneixements previs per comprendre un text.
Bloc 3. Comunicació escrita: escriure.
1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares.
4. Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció,
revisió i millora.
5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres.
Bloc 4. El coneixement de la llengua
1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims.
2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades.
3. Utilitza els signes de puntuació.
4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre.
5. Utilitza una sintaxi adient.
Bloc 5. L’Educació literària
1. Reconeix i valora les característiques fonamentals dels text literaris.
2. Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius...

Recomendados

Seqüència didàctica 2 von
Seqüència didàctica 2Seqüència didàctica 2
Seqüència didàctica 218032013
187 views11 Folien
Secuencia didáctica planificación 2 von
Secuencia didáctica planificación 2Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 218032013
121 views12 Folien
Un taller d'escriptura creativa en el segon cicle d'educació Primària. von
Un taller d'escriptura creativa en el segon cicle d'educació Primària.Un taller d'escriptura creativa en el segon cicle d'educació Primària.
Un taller d'escriptura creativa en el segon cicle d'educació Primària.ana261995
1.4K views17 Folien
Taller d' escriptura creativa von
Taller d' escriptura creativaTaller d' escriptura creativa
Taller d' escriptura creativa73579516
1.7K views14 Folien
1 llibre definitiu von
1 llibre definitiu1 llibre definitiu
1 llibre definitiuVIOLETA CRISTIÀ
733 views23 Folien
Eso literatura-aula von
Eso literatura-aulaEso literatura-aula
Eso literatura-aulaM T
562 views87 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Power final formació von
Power final formacióPower final formació
Power final formacióDavid Beltran
282 views22 Folien
U.d. sant jordi presentació 1 von
U.d. sant jordi presentació 1U.d. sant jordi presentació 1
U.d. sant jordi presentació 1Conxita Julià
695 views35 Folien
les_endevinalles_i_dramatització von
les_endevinalles_i_dramatitzacióles_endevinalles_i_dramatització
les_endevinalles_i_dramatitzacióAndrea Catalan Gutierrez
296 views26 Folien
Presentació Biblioteca Infantil von
Presentació Biblioteca InfantilPresentació Biblioteca Infantil
Presentació Biblioteca InfantilLAURA CASTELLÓ CARBONELL
398 views25 Folien
Adapta lectures von
Adapta lecturesAdapta lectures
Adapta lecturessilvia
18K views19 Folien
Espai i temps per llegir al centre von
Espai i temps per llegir al centreEspai i temps per llegir al centre
Espai i temps per llegir al centrereporteducacio
1.8K views58 Folien

Was ist angesagt?(18)

U.d. sant jordi presentació 1 von Conxita Julià
U.d. sant jordi presentació 1U.d. sant jordi presentació 1
U.d. sant jordi presentació 1
Conxita Julià695 views
Adapta lectures von silvia
Adapta lecturesAdapta lectures
Adapta lectures
silvia18K views
Espai i temps per llegir al centre von reporteducacio
Espai i temps per llegir al centreEspai i temps per llegir al centre
Espai i temps per llegir al centre
reporteducacio1.8K views
La promoció de la lectura a cicle mitjà. la ronda de llibres com a excusa von reporteducacio
La promoció de la lectura a cicle mitjà. la ronda de llibres com a excusaLa promoció de la lectura a cicle mitjà. la ronda de llibres com a excusa
La promoció de la lectura a cicle mitjà. la ronda de llibres com a excusa
reporteducacio1.7K views
Guia didàctica presentació multimèdia interactiva von CrisMesquida93
Guia didàctica presentació multimèdia interactivaGuia didàctica presentació multimèdia interactiva
Guia didàctica presentació multimèdia interactiva
CrisMesquida93517 views
Pla lector del centre von escobpalac
Pla lector del centrePla lector del centre
Pla lector del centre
escobpalac817 views
La promoció de la lectura a cicle mitjà. els àmbits de lectura a l’escola von reporteducacio
La promoció de la lectura a cicle mitjà. els àmbits de lectura a l’escolaLa promoció de la lectura a cicle mitjà. els àmbits de lectura a l’escola
La promoció de la lectura a cicle mitjà. els àmbits de lectura a l’escola
reporteducacio1.7K views
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva von cata_palmer93
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia InteractivaGuia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
cata_palmer93257 views
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva von cata_palmer93
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia InteractivaGuia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
Guia didàctica de la Presentació Multimèdia Interactiva
cata_palmer93335 views
La promoció de la lectura a cicle mitjà. valoració i selecció de llibres. cri... von reporteducacio
La promoció de la lectura a cicle mitjà. valoració i selecció de llibres. cri...La promoció de la lectura a cicle mitjà. valoració i selecció de llibres. cri...
La promoció de la lectura a cicle mitjà. valoració i selecció de llibres. cri...
reporteducacio3.8K views
La promoció de la lectura a cicle mitjà. aspectes metodològics von reporteducacio
La promoció de la lectura a cicle mitjà. aspectes metodològicsLa promoció de la lectura a cicle mitjà. aspectes metodològics
La promoció de la lectura a cicle mitjà. aspectes metodològics
reporteducacio1.3K views
Tertúlies literàries dialògiques. Belinda Siles von COBDC
Tertúlies literàries dialògiques. Belinda SilesTertúlies literàries dialògiques. Belinda Siles
Tertúlies literàries dialògiques. Belinda Siles
COBDC3.1K views
Projecte individual de treball von Irenetc
Projecte individual de treballProjecte individual de treball
Projecte individual de treball
Irenetc361 views

Destacado

Exemples de bones pràctiques: El nostre apm von
Exemples de bones pràctiques: El nostre apmExemples de bones pràctiques: El nostre apm
Exemples de bones pràctiques: El nostre apmEducació
187 views1 Folie
Sequencies grup4 von
Sequencies grup4Sequencies grup4
Sequencies grup4Carme Bové
596 views14 Folien
BASE D'ORIENTACIÓ D'UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA. EIVISSA FEBRER 2011 von
BASE D'ORIENTACIÓ D'UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA. EIVISSA FEBRER 2011BASE D'ORIENTACIÓ D'UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA. EIVISSA FEBRER 2011
BASE D'ORIENTACIÓ D'UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA. EIVISSA FEBRER 2011Biologia i Geologia
498 views2 Folien
Seqüència didàctica i calendari d'activitats del tercer trimestre del curs 20... von
Seqüència didàctica i calendari d'activitats del tercer trimestre del curs 20...Seqüència didàctica i calendari d'activitats del tercer trimestre del curs 20...
Seqüència didàctica i calendari d'activitats del tercer trimestre del curs 20...Conchi Rubio Lucena
227 views7 Folien
Exemples de bones pràctiques von
Exemples de bones pràctiquesExemples de bones pràctiques
Exemples de bones pràctiquesEducació
388 views3 Folien
Metodologia i seqüència d´activitats von
Metodologia i seqüència d´activitatsMetodologia i seqüència d´activitats
Metodologia i seqüència d´activitatsmigjorncasconcos
455 views1 Folie

Destacado(9)

Exemples de bones pràctiques: El nostre apm von Educació
Exemples de bones pràctiques: El nostre apmExemples de bones pràctiques: El nostre apm
Exemples de bones pràctiques: El nostre apm
Educació 187 views
BASE D'ORIENTACIÓ D'UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA. EIVISSA FEBRER 2011 von Biologia i Geologia
BASE D'ORIENTACIÓ D'UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA. EIVISSA FEBRER 2011BASE D'ORIENTACIÓ D'UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA. EIVISSA FEBRER 2011
BASE D'ORIENTACIÓ D'UNA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA. EIVISSA FEBRER 2011
Seqüència didàctica i calendari d'activitats del tercer trimestre del curs 20... von Conchi Rubio Lucena
Seqüència didàctica i calendari d'activitats del tercer trimestre del curs 20...Seqüència didàctica i calendari d'activitats del tercer trimestre del curs 20...
Seqüència didàctica i calendari d'activitats del tercer trimestre del curs 20...
Exemples de bones pràctiques von Educació
Exemples de bones pràctiquesExemples de bones pràctiques
Exemples de bones pràctiques
Educació 388 views
Metodologia i seqüència d´activitats von migjorncasconcos
Metodologia i seqüència d´activitatsMetodologia i seqüència d´activitats
Metodologia i seqüència d´activitats
migjorncasconcos455 views
Presentació seqüència didàctica von mfpfilosofia
Presentació seqüència didàcticaPresentació seqüència didàctica
Presentació seqüència didàctica
mfpfilosofia288 views
Activitat didàctica metodologia 2 von mfpfilosofia
Activitat didàctica metodologia 2Activitat didàctica metodologia 2
Activitat didàctica metodologia 2
mfpfilosofia226 views
Blocs i publicacio (Joan Bernat Esteva) von mfpfilosofia
Blocs i publicacio (Joan Bernat Esteva)Blocs i publicacio (Joan Bernat Esteva)
Blocs i publicacio (Joan Bernat Esteva)
mfpfilosofia259 views

Similar a Seqència didàctica

Secuencia didáctica planificación 2 von
Secuencia didáctica planificación 2Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 218032013
77 views11 Folien
Seqüència didàctica von
Seqüència didàcticaSeqüència didàctica
Seqüència didàcticanopear
386 views10 Folien
Programació grups interactius contes von
Programació grups interactius contesProgramació grups interactius contes
Programació grups interactius contesmargalida4
1.3K views3 Folien
Unitat didàctica von
Unitat didàcticaUnitat didàctica
Unitat didàcticaMaria Jose Gomez Alcaraz
252 views4 Folien
JOCS COMPETÈNCIA ORAL von
JOCS COMPETÈNCIA ORALJOCS COMPETÈNCIA ORAL
JOCS COMPETÈNCIA ORALBea Verdeguer Crespo
1.4K views11 Folien
Formació tot junt este von
Formació tot junt esteFormació tot junt este
Formació tot junt esteRaquel Lopez Montilla
304 views16 Folien

Similar a Seqència didàctica (20)

Secuencia didáctica planificación 2 von 18032013
Secuencia didáctica planificación 2Secuencia didáctica planificación 2
Secuencia didáctica planificación 2
1803201377 views
Seqüència didàctica von nopear
Seqüència didàcticaSeqüència didàctica
Seqüència didàctica
nopear386 views
Programació grups interactius contes von margalida4
Programació grups interactius contesProgramació grups interactius contes
Programació grups interactius contes
margalida41.3K views
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull von iesramonllull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon LlullProgramació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
iesramonllull628 views
PROJECTE INTERDISCIPLINAR. Art i poesia von Aida Martinez
PROJECTE INTERDISCIPLINAR. Art i poesiaPROJECTE INTERDISCIPLINAR. Art i poesia
PROJECTE INTERDISCIPLINAR. Art i poesia
Aida Martinez659 views
Extraescolar Escriptura creativa per a nens i nenes von jumpingclay
Extraescolar Escriptura creativa per a nens i nenesExtraescolar Escriptura creativa per a nens i nenes
Extraescolar Escriptura creativa per a nens i nenes
jumpingclay778 views
Seqüència ok von 44866505zZ
Seqüència okSeqüència ok
Seqüència ok
44866505zZ363 views
Guia didàctica Presentació multimedia von Barbara9999
Guia didàctica  Presentació multimediaGuia didàctica  Presentació multimedia
Guia didàctica Presentació multimedia
Barbara9999304 views
Guia didàctica Prsentació multimedia von Barbara9999
Guia didàctica Prsentació multimediaGuia didàctica Prsentació multimedia
Guia didàctica Prsentació multimedia
Barbara9999279 views
Guia didàctica power multimedia def. von Barbara9999
Guia didàctica  power multimedia def.Guia didàctica  power multimedia def.
Guia didàctica power multimedia def.
Barbara9999160 views
Rocio monzonis orta_power_point_ von gaudimagina
Rocio monzonis orta_power_point_Rocio monzonis orta_power_point_
Rocio monzonis orta_power_point_
gaudimagina270 views
Un taller d'escriptura creativa per a segon cicle von ErikayCarola
Un taller d'escriptura creativa per a segon cicleUn taller d'escriptura creativa per a segon cicle
Un taller d'escriptura creativa per a segon cicle
ErikayCarola785 views
Un taller d'escriptura creativa per a segon cicle von ErikayCarola
Un taller d'escriptura creativa per a segon cicleUn taller d'escriptura creativa per a segon cicle
Un taller d'escriptura creativa per a segon cicle
ErikayCarola302 views

Más de Sara Mari Garrido

Propuesta didactica von
Propuesta didacticaPropuesta didactica
Propuesta didacticaSara Mari Garrido
349 views5 Folien
Propuesta didactica von
Propuesta didacticaPropuesta didactica
Propuesta didacticaSara Mari Garrido
383 views6 Folien
Acaba el invierno y llega la primavera von
Acaba el invierno y llega la primaveraAcaba el invierno y llega la primavera
Acaba el invierno y llega la primaveraSara Mari Garrido
337 views4 Folien
Còmic valor von
Còmic valorCòmic valor
Còmic valorSara Mari Garrido
619 views20 Folien
Còmic estellés von
Còmic estellésCòmic estellés
Còmic estellésSara Mari Garrido
583 views20 Folien
Blog planificació von
Blog planificació Blog planificació
Blog planificació Sara Mari Garrido
278 views5 Folien

Más de Sara Mari Garrido(19)

Power planificación literatura comparada y geográfica von Sara Mari Garrido
Power planificación literatura comparada y geográficaPower planificación literatura comparada y geográfica
Power planificación literatura comparada y geográfica
Sara Mari Garrido241 views

Último

ELECTRÒNICA ANALÒGICA von
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 views98 Folien
Notícies de la setmana.pdf von
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
58 views4 Folien
Avaluar competències sl.pptx von
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 views37 Folien
PGA 23-24 von
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 Folien
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt von
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
95 views22 Folien
4 RATLLES DESEMBRE.pdf von
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdfSuperAdmin9
16 views5 Folien

Seqència didàctica

 • 1. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA ASSIGNATURA: LA PLANIFICACIÓ DE LA LLENGUA I LA LITERATURA PROFESSOR: JERONI MENDEZ ALUMNES: LIDIA ATIENZA, MARINA FUERTES, SARA MARÍ, YASMÍN MOYA, DÉBORA RUIZ.
 • 2. Plantegeu una seqüència didàctica per a treballar tots o part dels següents objectius, continguts i competències, amb els estàndards d’aprenentatge indicats. Aquesta seqüència didàctica forma part de la realització d’un projecte anomenat “La nostra Setmana Literària”, la qual està integrada per 5 activitats relacionades amb l’aprenentatge de la literatura. En aquestes es treballen 5 gèneres diferents, sent aquests les frases fetes, el còmic, la poesia, el haiku i l’adaptació d’un conte tradicional de literatura juvenil. No obstant això, les activitats que hem plantejat no segueixen un fil conductor, ja que, el propòsit d’aquesta Setmana Literària rau en el fet de treballar una gran quantitat de gèneres literaris i tipus de textos per aconseguir que l’alumnat assolisca una bona competència literària. Per últim, una vegada acabades aquestes activitats, la setmana posterior es farà una altra activitat que serà una ruta literària, en commemoració a un dels poetes més importants de la Comunitat Valenciana, Vicent Andrés Estellés. ACTIVITAT 1: FRASES FETES Dividirem a l’alumnat per equips i els repartirem un full a cadascun d’aquests. Posteriorment, els mostrarem imatges que representen el significat literal d’algunes frases fetes. Aquests, hauran d’escriure en el full quina és la frase feta representada en la imatge. Una vegada acabades totes les imatges, es realitzarà un xicotet concurs per veure quin equip ha endevinat més. Aquest concurs ens servirà per a determinar la quantitat de frases fetes que s’utilitzaran per a la següent part de l’activitat, ja que, el primer equip haurà d’escriure en un full 5 frases diferents de les anteriors, el segon 4, i així successivament. Quan tots els grups tinguen les seues frases, ens reunirem i veurem si alguna està repetida, i si no ho està, passarem a la representació d’aquestes. Per a açò, farem ús de fulls per a dibuixar els elements que apareixen en la frase i d’una càmera fotogràfica. Per exemple, si una de les frases és “Tindre el cap ple de pardals”, l’alumnat haurà de dibuixar pardals en els fulls i pintar-los, i fer una fotografia on apareguen alguns dels alumnes amb el cap ple d’aquests animals. ÀREA Valencià: Llengua i Literatura OBJECTIUS GENERALS  Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.
 • 3.  Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, creativitat.  Conéixer, comprendre i respectar les diferències culturals i les diferències entre les persones.  Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar- se en la construcció de propostes visuals. CONTINGUTS Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar 1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals narratius, descriptius, informatius... 3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals. 4. Estratègies i normes d’intercanvi comunicatiu: participació, moderador, torn de paraula... 5. Respecte pels sentiments, experiències i idees dels altres. Bloc 2. Comunicació escrita: llegir 7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure 1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions, descripcions... 4. Cal·ligrafia. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius... 2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius... 3. Conjugació dels verbs. 4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc. 6. Ús regles ortogràfiques bàsiques. Bloc 5. L’educació literària 4. Creació de texts literaris. 5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris. 6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de comunicació. COMPETÈNCIES 1. Comunicació lingüística. 3. Competència cultural i artística. 4. Tractament de la informació i competència digital. 7. Autonomia i iniciativa personal.
 • 4. ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar. 1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats. 3. Aplica les normes sòcio-comunicatives: escolta activa, torn de paraula, participació respectuosa... 5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua edat. Bloc 2. Comunicació escrita: llegir. 1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients. 2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals. 3. Activa coneixements previs per comprendre un text. 4. Estableix relacions entre les il·lustracions i el contingut del text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure. 1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares. 2. Pot seguir models que potencien el seu desenvolupament creatiu en l’escriptura. 5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims. 2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades. 3. Utilitza els signes de puntuació. 4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre. 5. Utilitza una sintaxi adient. Bloc 5. L’Educació literària 4. Realitza dramatitzacions en grup. ACTIVITAT 2: CÒMIC Dividirem a l’alumnat en 4 equips, els quals ens serviran per a elaborar el nostre còmic. Així doncs, cada equip estarà encarregat d’una part d’aquest; per exemple, el primer equip explicarà qui són els personatges, el segon seleccionarà on viuran, al tercer contarà què ocorre i el quart crearà un desenllaç. Tot seguit, els grups s’hauran de reunir per tal de decidir quins són els personatges, on van a viure, què els passarà i com va a finalitzar la història per poder elaborar així un fil argumental. Una vegada estiga tot decidit, cada grup s’encarregarà d’elaborar dos o tres vinyetes on es reflectisca aquella part de la història que els ha tocat però amb les característiques acordades,
 • 5. acompanyant els dibuixos d’unes bafarades. Quan tots els equips tinguen finalitzades les seues vinyetes, llegiran el còmic als companys/es, creant-se així, de forma col·lectiva, una fantàstica història. Posteriorment, si l’alumnat ho desitja, podrà passar a l’ordinador el còmic per poder tindre’l en un format audiovisual. ÀREA Valencià: Llengua i Literatura OBJECTIUS GENERALS  Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.  Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, creativitat.  Conéixer, comprendre i respectar les diferències culturals i les diferències entre les persones.  Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar- se en la construcció de propostes visuals. CONTINGUTS Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar 1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals narratius, descriptius, informatius... 2. Discurs ordenat i coherent. 3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals. 4. Estratègies i normes d’intercanvi comunicatiu: participació, moderador, torn de paraula... 5. Respecte pels sentiments, experiències i idees dels altres. 6. Creació de text literaris. 7. Ampliació del vocabulari. Bloc 2. Comunicació escrita: llegir 2. Comprensió de textos orals. 3. Lectura de textos. 4. Sentit global del text. 5. Gust per la lectura. 6. Hàbit lector. 7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure 1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions, descripcions... 2. Cohesió del text: enllaços, puntuació...
 • 6. 3. Normes de producció del texts: planificació, revisió i millora. Pla d’escriptura. 4. Cal·ligrafia. 5. Ordre i presentació. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius... 2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius... 3. Conjugació dels verbs. 4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc. 6. Ús regles ortogràfiques bàsiques. Bloc 5. L’educació literària 3. Lectura guiada de text narratius, descriptius,... 4. Creació de texts literaris. 5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris. 6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de comunicació. COMPETÈNCIES 1. Comunicació lingüística. 3. Competència cultural i artística. 4. Tractament de la informació i competència digital. 7. Autonomia i iniciativa personal. ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar. 1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats. 2. Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a la situació comunicativa. 3. Aplica les normes sòcio-comunicatives: escolta activa, torn de paraula, participació respectuosa... 4. Comprèn la informació general dels textos orals treballats. 5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua edat. Bloc 2. Comunicació escrita: llegir. 1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients. 2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals. 3. Activa coneixements previs per comprendre un text. 4. Estableix relacions entre les il·lustracions i el contingut del text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure. 1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares. 2. Pot seguir models que potencien el seu desenvolupament creatiu en l’escriptura.
 • 7. 4. Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció, revisió i millora. 5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims. 2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades. 3. Utilitza els signes de puntuació. 4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre. 5. Utilitza una sintaxi adient. Bloc 5. L’Educació literària 1. Reconeix i valora les característiques fonamentals dels text literaris. 2. Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius... 4. Realitza dramatitzacions en grup. ACTIVITAT 3: POESIA Ens desplaçarem fins a l’aula d’informàtica per tal de què cada alumne/a recerque per Internet algun poema d’un conegut poeta valencià, com per exemple, Vicent Andrés Estellés. Una vegada tots/es l’hagen seleccionat, tornarem fins a l’aula per passar a la recitació d’aquests. L’alumnat eixirà d’un en un, llegirà (dramatitzant al màxim possible) el poema i, posteriorment, comentarà als seus companys/es que li ha transmés aquest, acceptant també crítiques constructives i preguntes per part dels companys/es. Posteriorment, es col·locaran per parelles per tal d’elaborar el seu propi poema, que podrà girar al voltant de la temàtica que escullen, i si ho desitgen, podran realitzar un dibuix representatiu d’allò que tracta el poema. Per finalitzar, també podran recitar-lo a la resta de companys/es. ÀREA Valencià: Llengua i Literatura OBJECTIUS GENERALS  Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.  Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, creativitat.  Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar- se en la construcció de propostes visuals.
 • 8. CONTINGUTS Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar 1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals narratius, descriptius, informatius... 2. Discurs ordenat i coherent. 3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals. 5. Respecte pels sentiments, experiències i idees dels altres. 6. Creació de text literaris. 7. Ampliació del vocabulari. Bloc 2. Comunicació escrita: llegir 1. Consolidació del sistema de lectura. 2. Comprensió de textos orals. 3. Lectura de textos. 4. Sentit global del text. 5. Gust per la lectura. 6. Hàbit lector. 7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure 1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions, descripcions... 2. Cohesió del text: enllaços, puntuació... 3. Normes de producció del texts: planificació, revisió i millora. Pla d’escriptura. 4. Cal·ligrafia. 5. Ordre i presentació. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius... 2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius... 3. Conjugació dels verbs. 4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc. 6. Ús regles ortogràfiques bàsiques. Bloc 5. L’educació literària 3. Lectura guiada de text narratius, descriptius,... 4. Creació de texts literaris. 5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris. 6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de comunicació. COMPETÈNCIES 1. Comunicació lingüística.
 • 9. 3. Competència cultural i artística. 7. Autonomia i iniciativa personal. 8. Competència emocional. ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar. 1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats. 2. Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a la situació comunicativa. 3. Aplica les normes sòcio-comunicatives: escolta activa, torn de paraula, participació respectuosa... 4. Comprèn la informació general dels textos orals treballats. 5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua edat. 7. Respon a preguntes respecte a la comprensió literària. Recorda idees bàsiques del text Bloc 2. Comunicació escrita: llegir. 1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients. 2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals. 3. Activa coneixements previs per comprendre un text. 4. Estableix relacions entre les il·lustracions i el contingut del text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure. 1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares. 2. Pot seguir models que potencien el seu desenvolupament creatiu en l’escriptura. 4. Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció, revisió i millora. 5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims. 2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades. 3. Utilitza els signes de puntuació. 4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre. 5. Utilitza una sintaxi adient. Bloc 5. L’Educació literària 1. Reconeix i valora les característiques fonamentals dels text literaris. 2. Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius... ACTIVITAT 4: HAIKU Primer realitzarem una xicoteta explicació sobre que són els haikus per tal d’introduir a l’alumnat en aquesta temàtica, així com també, els
 • 10. ensenyarem alguns exemples perquè entenguen com s’han de fer. Posteriorment, els repartirem una gran quantitat de materials com revistes, fulls de colors, tisores, cola, colors de fusta, retoladors, ceres blanes, etc. Amb aquests hauran d’elaborar les seues pròpies produccions, les quals hauran d’incloure dibuixos o imatges representatives obligatòriament. Una vegada tot l’alumnat finalitze el seu haiku, l’explicarà a la resta de companys/es, indicant quines han sigut les motivacions que l’han guiat per a fer-lo. ÀREA Valencià: Llengua i Literatura OBJECTIUS GENERALS  Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.  Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, creativitat.  Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar- se en la construcció de propostes visuals.  Desenvolupar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres. CONTINGUTS Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar 1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals narratius, descriptius, informatius... 3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals. 5. Respecte pels sentiments, experiències i idees dels altres. Bloc 2. Comunicació escrita: llegir 2. Comprensió de textos orals. 3. Lectura de textos. 5. Gust per la lectura. 6. Hàbit lector. 7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure 1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions, descripcions... 2. Cohesió del text: enllaços, puntuació... 3. Normes de producció del texts: planificació, revisió i millora. Pla d’escriptura.
 • 11. 4. Cal·ligrafia. 5. Ordre i presentació. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius... 2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius... 3. Conjugació dels verbs. 4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc. 6. Ús regles ortogràfiques bàsiques. Bloc 5. L’educació literària 4. Creació de texts literaris. 5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris. 6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de comunicació. COMPETÈNCIES 1. Comunicació lingüística. 3. Competència cultural i artística. 6. Competència d’aprendre a aprendre. 7. Autonomia i iniciativa personal. 8. Competència emocional. ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar. 1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats. 2. Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a la situació comunicativa. 3. Aplica les normes sòcio-comunicatives: escolta activa, torn de paraula, participació respectuosa... 4. Comprèn la informació general dels textos orals treballats. 5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua edat. 7. Respon a preguntes respecte a la comprensió literària. Recorda idees bàsiques del text Bloc 2. Comunicació escrita: llegir. 1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients. 2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals. 3. Activa coneixements previs per comprendre un text. 4. Estableix relacions entre les il·lustracions i el contingut del text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure. 1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares. 2. Pot seguir models que potencien el seu desenvolupament creatiu en l’escriptura.
 • 12. 4. Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció, revisió i millora. 5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims. 2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades. 3. Utilitza els signes de puntuació. 4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre. 5. Utilitza una sintaxi adient. Bloc 5. L’Educació literària 1. Reconeix i valora les característiques fonamentals dels text literaris. 2. Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius... ACTIVITAT 5: ADAPTACIÓ D’UN CLÀSSIC DE LA LITERATURA JUVENIL Dividirem a l’alumnat en dos grans grups, al primer d’aquests se li donarà el conte de la "Blancaneus” i al segon el de “La Caputxeta Vermella”. A continuació, hauran de llegir aquest conte tots alhora i després, decidir com poden adaptar-lo a l’actualitat. Així doncs, posteriorment, crearan un diàleg per als personatges i un vídeo a partir del qual construiran el conte. ÀREA Valencià: Llengua i Literatura OBJECTIUS GENERALS  Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.  Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència.  Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, creativitat.  Adquirir habilitats per a la prevenció i resolució pacífica de conflictes.  Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar- se en la construcció de propostes visuals.  Desenvolupar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres. CONTINGUTS Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar 1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals narratius, descriptius, informatius...
 • 13. 2. Discurs ordenat i coherent. 3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals. 4. Estratègies i normes d’intercanvi comunicatiu: participació, moderador, torn de paraula... 5. Respecte pels sentiments, experiències i idees dels altres. 6. Creació de text literaris. 9. Dramatitzacions de texts literaris. Bloc 2. Comunicació escrita: llegir 2. Comprensió de textos orals. 3. Lectura de textos. 5. Gust per la lectura. 6. Hàbit lector. 7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure 1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions, descripcions... 2. Cohesió del text: enllaços, puntuació... 3. Normes de producció del texts: planificació, revisió i millora. Pla d’escriptura. 4. Cal·ligrafia. 5. Ordre i presentació. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius... 2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius... 3. Conjugació dels verbs. 4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc. 6. Ús regles ortogràfiques bàsiques. Bloc 5. L’educació literària 1. Coneixement de contes tradicionals. 4. Creació de texts literaris. 5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris. 6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de comunicació. COMPETÈNCIES 1. Comunicació lingüística. 3. Competència cultural i artística. 4. Tractament de la informació i competència digital. 6. Competència d’aprendre a aprendre. 7. Autonomia i iniciativa personal.
 • 14. 8. Competència emocional. ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar. 1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats. 2. Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a la situació comunicativa. 3. Aplica les normes sòcio-comunicatives: escolta activa, torn de paraula, participació respectuosa... 4. Comprèn la informació general dels textos orals treballats. 5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua edat. Bloc 2. Comunicació escrita: llegir. 1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients. 2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals. 3. Activa coneixements previs per comprendre un text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure. 1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares. 2. Pot seguir models que potencien el seu desenvolupament creatiu en l’escriptura. 4. Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció, revisió i millora. 5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims. 2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades. 3. Utilitza els signes de puntuació. 4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre. 5. Utilitza una sintaxi adient. Bloc 5. L’Educació literària 1. Reconeix i valora les característiques fonamentals dels text literaris. 2. Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius... 3. Crea textos literaris (conte) 4. Realitza dramatitzacions en grup. 5. Memoritza i reprodueix contes. ACTIVITAT 6: RUTA LITERÀRIA, VICENT ANDRÉS ESTELLÉS Aquesta activitat consisteix en una eixida amb tot l’alumnat fins a la localitat de Burjassot. Una vegada allí es faran 4 activitats diferents, la primera d’aquestes serà una breu descripció biogràfica de l’autor, la
 • 15. segona un recital de poesia, la tercera una narració d’una història sobre Vicent Andrés Estellés i la quarta i última una creació de poemes amb el seu corresponent recital. ÀREA Valencià: Llengua i Literatura OBJECTIUS GENERALS  Conéixer, respectar i utilitzar de manera apropiada la llengua valenciana i desenvolupar hàbits de lectura.  Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència.  Desenvolupar hàbits de treball individual i en equip, així com actituds de confiança en sí mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, creativitat.  Adquirir habilitats per a la prevenció i resolució pacífica de conflictes.  Desenvolupar les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres. CONTINGUTS Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar 1. Situacions de comunicació espontànies i dirigides: texts orals narratius, descriptius, informatius... 3. Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals. 6. Creació de text literaris. 9. Dramatitzacions de texts literaris. Bloc 2. Comunicació escrita: llegir 2. Comprensió de textos orals. 3. Lectura de textos. 5. Gust per la lectura. 7. Identificació i valoració crítica dels missatges i valors transmesos al text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure 1. Producció de textos per transmetre experiències: narracions, descripcions... 2. Cohesió del text: enllaços, puntuació... 3. Normes de producció del texts: planificació, revisió i millora. Pla d’escriptura. 4. Cal·ligrafia. 5. Ordre i presentació. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. La paraula: distintes classes de paraules: nom, verb, adjectius...
 • 16. 2. Classes de noms: propis, individuals, col·lectius... 3. Conjugació dels verbs. 4. Vocabulari: sinònims i antònims, homònims, polisèmia, etc. 6. Ús regles ortogràfiques bàsiques. Bloc 5. L’educació literària 4. Creació de texts literaris. 5. Dramatització o lectura dramatitzada de textos literaris. 6. Valoració de la literatura com a font de coneixement i vehicle de comunicació. COMPETÈNCIES 1. Comunicació lingüística. 3. Competència cultural i artística. 7. Autonomia i iniciativa personal. 8. Competència emocional. ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE Bloc 1. Comunicació oral: escoltar i parlar. 1. Empra la llengua oral amb diverses finalitats. 2. Transmet idees amb claredat, coherència i correcció, adaptant-se a la situació comunicativa. 4. Comprèn la informació general dels textos orals treballats. 5. Utilitza un vocabulari i unes expressions adequades per a la seua edat. Bloc 2. Comunicació escrita: llegir. 1. Llegeix en veu alta amb fluïdesa, velocitat i entonació adients. 2. Entén el missatge global i pot identificar les idees principals. 3. Activa coneixements previs per comprendre un text. Bloc 3. Comunicació escrita: escriure. 1. Escriu texts usant el registre adequat, organitzat, amb idees clares. 4. Planifica i redacta textos seguint els passos: planificació, redacció, revisió i millora. 5. Valora la seua pròpia producció escrita i la dels altres. Bloc 4. El coneixement de la llengua 1. Coneix i utilitza sinònims, antònims, polisèmics i homònims. 2. Utilitza correctament les conjugacions verbals treballades. 3. Utilitza els signes de puntuació. 4. Utilitza les normes de concordança de gènere i nombre. 5. Utilitza una sintaxi adient. Bloc 5. L’Educació literària 1. Reconeix i valora les característiques fonamentals dels text literaris.
 • 17. 2. Utilitza comparacions, augmentatius, diminutius...