Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

دین زرتشت

Persian presentation about Zartosht, religion.
For "Analyzing history of Islam" class.

 • Als Erste(r) kommentieren

دین زرتشت

 1. 1. ‫اسالم‬ ‫صدر‬ ‫تحلیلی‬ ‫تاریخ‬ ‫بخشایی‬ ‫آقا‬ ‫حاج‬ ‫بخشی‬ ‫سارا‬
 2. 2. ‫زرتشت‬ •‫نامه‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ •‫ها‬ ‫کتاب‬ •‫ها‬ ‫آیین‬ •‫ها‬ ‫جشن‬ •‫زرتشت‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫اسالم‬ ‫نظر‬ •‫گاتها‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫متن‬ ‫پایان‬
 3. 3. ‫نامه‬ ‫زندگی‬ ‫و‬ ‫معرفی‬
 4. 4. ‫زرتشت‬ ‫نام‬ ‫ریشه‬ •‫ت‬َ‫ر‬ َ‫ز‬+‫اشترا‬ •‫دارند‬ ،‫پیر‬ ‫شتر‬ ٔ‫ه‬‫دارند‬ ،‫زرد‬ ‫شتر‬ ٔ‫ه‬‫دارند‬‫شتر‬ ٔ‫ه‬ ‫پسر‬ ،‫طال‬ ‫مثل‬ ‫زرد‬ ‫و‬ ‫درخشان‬ ،‫جرأت‬ ‫با‬ ‫زرین‬ ‫روشنایی‬ ‫و‬ ‫درخشان‬ ٔ‫ه‬‫ستار‬ ، ،‫ستاره‬
 5. 5. ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬ •‫هورشت‬ ‫و‬ ‫هوخت‬ ،‫هومت‬ •‫مینو‬ ‫سپنتا‬‫مینو‬ ‫انگره‬ ‫و‬ •‫پرستی‬ ‫یکتا‬ •‫جهان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ •‫رستاخیز‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫اعمال‬ ‫سنجش‬–‫چینود‬ ‫پل‬ ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬
 6. 6. ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬
 7. 7. ‫رسن‬ ‫تقدس‬ ‫مقام‬ ‫به‬ ‫پارسائی‬ ‫پرتو‬ ‫از‬‫کسی‬ ‫چنین‬ ‫د‬ ‫خو‬ ‫ایمان‬ ‫و‬ ‫نیک‬ ‫کردار‬ ‫و‬ ‫گفتار‬ ‫و‬ ‫پندار‬ ‫از‬‫به‬ ‫یش‬ ‫گردد‬ ‫ملحق‬ ‫راستی‬. ‌‫‌ها‌هات‬‫ت‬‫گا‬51‌‫بند‬۲1 ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬
 8. 8. ‫تصور‬ ‫عالم‬ ‫در‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همزادی‬ ‫گوهر‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نیکی‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نمودند‬ ‫ظهور‬‫ندیشه‬ ‫ای‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫بدی‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫کردار‬ ‫و‬ ‫گفتار‬ ‫و‬‫دو‬ ‫ن‬ ‫زشت‬ ‫نه‬ ‫برگزیند‬ ‫را‬ ‫نیک‬ ‫باید‬ ‫دانا‬ ‫مرد‬‫را‬. ‌‫‌ها‌هات‬‫ت‬‫گا‬۳۰‫قطعه‌سوم‬ ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬
 9. 9. ‫پرستی؟‬ ‫آتش‬ ‫یا‬ ‫پرستی‬ ‫یکتا‬ ‫میدانند‬ ‫پروردگار‬ ‫آفریده‬ ‫را‬ ‫آتش‬ ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬
 10. 10. ‫نخستی‬ ‫کیست‬ ‫راستی؟‬ ‫پدر‬ ‫کیست‬ ‫اهورامزدا‬ ‫ای‬ ‫پرسم‬‫می‬ ‫تو‬ ‫از‬‫را‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫ن‬‫سیر‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫گهی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تهی‬ ‫گهی‬ ‫ماه‬ ‫که‬ ‫کیست‬ ‫از‬ ‫بنمود؟‬ ‫ستاره‬ ‫و‬ ‫خورشید‬‫کیست‬ ‫ر؟‬‫به‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫سودبخش‬ ‫روشنایی‬ ‫آفریننده‬ ‫کیست‬ ‫آموخت؟‬ ‫تندروی‬ ‫ابر‬ ‫و‬ ‫باد‬‫ک‬ ‫تاریکی؟‬‫خواب‬ ‫ه‬ ‫دینداران‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫نیمروز‬ ‫و‬ ‫بامداد‬ ‫که‬ ‫کیست‬ ‫آورد؟‬ ‫بیداری‬ ‫و‬‫ر‬‫ادای‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫کیست‬ ‫محبت؟‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫فرشته‬ ‫آفریننده‬ ‫کیست‬ ‫گماشت؟‬ ‫فریضه‬‫دانش‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫که‬‫و‬ ‫نهاد‬ ‫پسر‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫پدر‬ ‫احترام‬ ‫خرد‬. ‫گوید‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫زرتشت‬ ‫ها‬‫پرسش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬: ‫کل‬ ‫آفریدگار‬ ،‫مقدس‬ ‫خرد‬ ‫توسط‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫اهورامزدا‬ ‫ای‬ ‫کوشم‬‫می‬ ‫من‬،‫ی‬‫درستی‬ ‫به‬ ‫بشناسم‬. ‌‫گات‌ها‌هات‬44 ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬
 11. 11. ‫همی‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫بهای‬‫گران‬ ‫پاداش‬ ‫از‬ ‫مزدا‬ ‫ای‬ ‫آری‬‫ن‬ ‫کوش‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مند‬‫بهره‬ ‫کسی‬ ‫جهان‬‫ش‬ ‫است‬. ‌‫‌ها‌هات‬‫ت‬‫گا‬۳4‌‫بند‬14 ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬
 12. 12. ‫زرتشتیان‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ •‫اوستا‬ •‫گاتها‬
 13. 13. ‫اوستا‬ •‫یسنا‬:‫نیایش‬ ‫و‬ ‫پرستش‬ •‫ویسپرد‬:‫آ‬‫دینی‬ ‫های‬ ‫یین‬ •‫ها‬‫یشت‬:‫امشاسپندان‬ ‫نیایش‬ ‫و‬ ‫پروردگار‬ ‫ستایش‬ •‫وندیداد‬:‫است‬ ‫زرتشتیان‬ ‫دینی‬ ‫دستورهای‬ •‫اوستا‬‫خرده‬:‫دین‬ ‫کارهای‬‫ی‬
 14. 14. ‫ها‬ ‫آیین‬ •‫عبادت‬ ‫و‬ ‫پرستش‬ •‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫در‬ ‫نماز‬ •‫درگذشتگان‬ ‫آیین‬ •‫پوشی‬ ‫سدره‬ •‫ر‬ُ‫ب‬َ‫ن‬ ‫های‬ ‫روز‬
 15. 15. ‫خواهند‬ ‫پی‬‫نیک‬ ‫رسالت‬ ‫به‬ ‫َفا‬‫ر‬ُ‫ش‬ ‫مزدا‬ ‫ای‬ ‫کی‬‫کی‬ ‫برد؟‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫کثیف‬ ‫و‬ ‫سکرآوردنده‬ ‫مشروب‬ ‫این‬ ‫کر‬ ‫زشت‬ ‫کرپانهای‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برانداخت؟‬‫و‬ ‫دار‬ ‫فریب‬‫می‬ ‫را‬ ‫ممالک‬ ‫عمد‬ ‫به‬ ،‫بدرفتار‬ ‫شهریاران‬‫ند‬. ‌‫گات‌ها‌هات‬48‌‫بند‬1۰ ‫ها‬ ‫آیین‬
 16. 16. ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫در‬ ‫نماز‬ .1‫ن‬ َ‫هاو‬ ‫گاه‬ .2‫ن‬ َ‫پیتو‬ َ‫ر‬ ‫گاه‬ .3‫ن‬ ِ‫یر‬ َ‫ز‬ُ‫ا‬ ‫گاه‬ .4‫م‬ ِ‫سروتر‬ َ‫ئیو‬َ‫ا‬ ‫گاه‬ .5‫َهین‬‫ش‬ُ‫ا‬ ‫گاه‬ ‫ها‬ ‫آیین‬
 17. 17. ‫درگذشتگان‬ ‫آیین‬ •‫کردن‬ ‫زندگی‬ ‫پیوسته‬-‫ماند‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫و‬ ‫روح‬. •‫چهارم‬ ‫و‬ ‫سوم‬ ‫روز‬ ‫آیین‬ •‫سال‬ ‫و‬ ‫روزه‬ ، ‫روزه‬ ‫سی‬ ، ‫دهه‬ ‫های‬ ‫آیین‬ ‫ها‬ ‫آیین‬
 18. 18. ‫پوشی‬ ‫سدره‬ ‫ها‬ ‫آیین‬
 19. 19. ‫زر‬ ‫ی‬ ‫آورنده‬ ‫راکه‬ ‫مزدیسنا‬ ‫کیش‬ ‫برمیگزینم‬‫است‬ ‫تشت‬ ‫اندیش‬ ‫ستایم‬ ‫می‬ ، ‫کیش‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫استوارم‬ ‫و‬‫را‬ ‫نیک‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫کر‬ ‫میستایم‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫نیک‬ ‫گفتار‬ ‫ستایم‬ ‫می‬ ،‫می‬ ، ‫را‬ ‫نیک‬ ‫دار‬ ‫ی‬ ‫نکوهنده‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫مزدیسنا‬ ‫نیک‬ ‫دین‬ ‫ستایم‬‫خون‬ ‫و‬ ‫جنگ‬ ‫گذشتگی‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫آشتی‬ ‫ستایشگر‬ ‫و‬ ‫ریزی‬‫پارسایی‬ ‫و‬ ‫اهورامز‬ ، ‫اهورایی‬ ‫و‬ ‫زرتشتی‬ ‫کیش‬ ‫این‬ ، ‫است‬‫را‬ ‫دا‬ ‫میداند‬ ‫ها‬ ‫نیک‬ ‫ی‬ ‫همه‬ ‫ی‬ ‫آفریننده‬. ‫ها‬ ‫آیین‬
 20. 20. ‫نبر‬ ‫های‬ ‫روز‬ •‫وهمن‬ •‫ماه‬ •‫گوش‬ •‫رام‬ ‫ها‬ ‫آیین‬
 21. 21. ‫جشنها‬ ‫ها‬ ‫آیین‬
 22. 22. ‫اسفندگان‬ ‫جشن‬ •‫اسفند‬ ‫ماه‬ ‫از‬ ‫سپندارمز‬ ‫روز‬(‫ماه‬ ‫بهمن‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫بیست‬) •‫وفاداری‬ ‫و‬ ‫فروتنی‬ ،‫مهر‬ •‫سپندارمز‬ ‫امشاسپند‬، ‫د‬‫زمین‬ ‫نگهبان‬ ‫ایزد‬ ، ‫امشاسپند‬ ‫چهارمین‬ •‫بانوان‬ ‫و‬ ‫زنان‬ ‫گرامیداشت‬ ‫روز‬ ‫ها‬ ‫آیین‬
 23. 23. ‫زرتشت‬ ‫به‬ ‫راجع‬ ‫اسالم‬ ‫دین‬ ‫نظر‬ •‫کند‬ ‫مي‬ ‫تصریح‬ ‫زرتشتیان‬ ‫مذهبي‬ ‫اصالت‬ ‫به‬ ‫قرآن‬(.‫اد‬ ‫تاریخ‬ ،‫مبلغي‬ ‫عبدهللا‬‫مذاهب‬ ‫و‬ ‫یان‬ ‫جهان‬) •‫ائمه‬ ‫و‬ ‫اسالم‬ ‫پیامبر‬ ‫سنت‬ ‫و‬ ‫سیره‬ ‫در‬(‫ع‬)‫زرت‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫درباره‬ ‫رهنمودهایي‬ ‫نیز‬‫شتیان‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫کتاب‬ ‫اهل‬ ‫بیانگر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬( .‫مروج‬ ، ‫مسعودي‬ ‫حسین‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫الذهب‬) •‫مي‬ ‫تصریح‬ ‫طوسي‬ ‫شیخ‬ ‫مرحوم‬‫دار‬ ‫وجود‬ ‫آسماني‬ ‫کتاب‬ ‫زرتشتیان‬ ‫براي‬ ‫که‬ ‫کند‬‫د‬(.‫شیخ‬ ‫الخالف‬ ‫طوسي‬) •‫دارد‬ ‫عقیده‬ ‫طباطبایي‬ ‫عالمه‬ ‫مرحوم‬:‫ب‬ ‫پیامبر‬ ‫و‬ ‫آسماني‬ ‫کتاب‬ ‫داراي‬ ‫زرتشتیان‬‫اند‬ ‫وده‬.
 24. 24. ‫گاتها‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫متن‬ ‫پایان‬
 25. 25. ‫رسن‬ ‫تقدس‬ ‫مقام‬ ‫به‬ ‫پارسائی‬ ‫پرتو‬ ‫از‬‫کسی‬ ‫چنین‬ ‫د‬ ‫خو‬ ‫ایمان‬ ‫و‬ ‫نیک‬ ‫کردار‬ ‫و‬ ‫گفتار‬ ‫و‬ ‫پندار‬ ‫از‬‫به‬ ‫یش‬ ‫گردد‬ ‫ملحق‬ ‫راستی‬. ‌‫‌ها‌هات‬‫ت‬‫گا‬51‌‫بند‬۲1 ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬ ‫پایان‬
 26. 26. ‫تصور‬ ‫عالم‬ ‫در‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همزادی‬ ‫گوهر‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نیکی‬ ‫آنان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نمودند‬ ‫ظهور‬‫ندیشه‬ ‫ای‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫بدی‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫کردار‬ ‫و‬ ‫گفتار‬ ‫و‬‫دو‬ ‫ن‬ ‫زشت‬ ‫نه‬ ‫برگزیند‬ ‫را‬ ‫نیک‬ ‫باید‬ ‫دانا‬ ‫مرد‬‫را‬. ‌‫‌ها‌هات‬‫ت‬‫گا‬۳۰‫قطعه‌سوم‬ ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬ ‫پایان‬
 27. 27. ‫نخستی‬ ‫کیست‬ ‫راستی؟‬ ‫پدر‬ ‫کیست‬ ‫اهورامزدا‬ ‫ای‬ ‫پرسم‬‫می‬ ‫تو‬ ‫از‬‫را‬ ‫که‬ ‫کسی‬ ‫ن‬‫سیر‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫گهی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫تهی‬ ‫گهی‬ ‫ماه‬ ‫که‬ ‫کیست‬ ‫از‬ ‫بنمود؟‬ ‫ستاره‬ ‫و‬ ‫خورشید‬‫کیست‬ ‫ر؟‬‫به‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫سودبخش‬ ‫روشنایی‬ ‫آفریننده‬ ‫کیست‬ ‫آموخت؟‬ ‫تندروی‬ ‫ابر‬ ‫و‬ ‫باد‬‫ک‬ ‫تاریکی؟‬‫خواب‬ ‫ه‬ ‫دینداران‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫شب‬ ‫و‬ ‫نیمروز‬ ‫و‬ ‫بامداد‬ ‫که‬ ‫کیست‬ ‫آورد؟‬ ‫بیداری‬ ‫و‬‫ر‬‫ادای‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫کیست‬ ‫محبت؟‬ ‫و‬ ‫مهر‬ ‫فرشته‬ ‫آفریننده‬ ‫کیست‬ ‫گماشت؟‬ ‫فریضه‬‫دانش‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫که‬‫و‬ ‫نهاد‬ ‫پسر‬ ‫دل‬ ‫در‬ ‫پدر‬ ‫احترام‬ ‫خرد‬. ‫گوید‬ ‫پاسخ‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫زرتشت‬ ‫ها‬‫پرسش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫پس‬: ‫کل‬ ‫آفریدگار‬ ،‫مقدس‬ ‫خرد‬ ‫توسط‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تو‬ ‫اهورامزدا‬ ‫ای‬ ‫کوشم‬‫می‬ ‫من‬،‫ی‬‫درستی‬ ‫به‬ ‫بشناسم‬. ‌‫گات‌ها‌هات‬44 ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬ ‫پایان‬
 28. 28. ‫همی‬ ‫در‬ ‫تو‬ ‫بهای‬‫گران‬ ‫پاداش‬ ‫از‬ ‫مزدا‬ ‫ای‬ ‫آری‬‫ن‬ ‫کوش‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫مند‬‫بهره‬ ‫کسی‬ ‫جهان‬‫ش‬ ‫است‬. ‌‫‌ها‌هات‬‫ت‬‫گا‬۳4‌‫بند‬14 ‫زرتشت‬ ‫دین‬ ‫اساس‬ ‫پایان‬
 29. 29. ‫خواهند‬ ‫پی‬‫نیک‬ ‫رسالت‬ ‫به‬ ‫َفا‬‫ر‬ُ‫ش‬ ‫مزدا‬ ‫ای‬ ‫کی‬‫کی‬ ‫برد؟‬ ‫خواهی‬ ‫را‬ ‫کثیف‬ ‫و‬ ‫سکرآوردنده‬ ‫مشروب‬ ‫این‬ ‫کر‬ ‫زشت‬ ‫کرپانهای‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برانداخت؟‬‫و‬ ‫دار‬ ‫فریب‬‫می‬ ‫را‬ ‫ممالک‬ ‫عمد‬ ‫به‬ ،‫بدرفتار‬ ‫شهریاران‬‫ند‬. ‌‫گات‌ها‌هات‬48‌‫بند‬1۰ ‫ها‬ ‫آیین‬ ‫پایان‬
 30. 30. ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫ممنون‬

×