AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ

S
SAMET AKILLI – İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
DANIŞMAN: DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN
VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
• Geçmişte sırasıyla mektup, radyo, televizyon, basılı materyaller, ses ve video
konferans sistemleri ile yapılan açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerinde,
günümüzde internet tabanlı bilişim teknolojilerinin baskınlığı
gözlemlenmektedir. Her bir açık ve uzaktan öğretim aracı sahip olduğu farklı
özelliklerle öğrenen ve öğretenlere yeni roller yüklemektedir.
• Özellikle günümüzde açık ve uzaktan öğretim alt yapısını oluşturan internet
tabanlı açık ve uzaktan eğitim teknolojileri her geçen gün yeni bir araç ve
öğrenme ortamı ile öğreten ve öğrenenlere yeni roller ve sorumluluklar
yüklemektedir. Özellikle teknolojinin eğitim ortamlarında sağlamış olduğu
değişimler bireylerin davranışlarını, rollerini, sorumluluklarını ve bütün
halinde sosyal yapıyı değiştirmektedir (Shamoail, 2005).
ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
• Açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğreten ve öğrenen rollerinin değişimindeki
ana etken açık ve uzaktan öğretim sürecinde kullanılan teknolojilerin ve öğrenme
kaynaklarının değişmesi ve çeşitlenmesidir. Geleneksel eğitim ortamlarında
öğreten ve öğrenen rollerini belirleyen ana faktör öğrenme ortamını oluşturan
topluluk ve topluluk kültürüdür.
• Bu roller, farklı kültür, toplum ve ortamlarda farklılıklar gösterebilmektedir. Açık ve
uzaktan öğretimin yapılışı ve doğası gereği öğreten ve öğrenen fiziksel bazen de
zamansal olarak farklı noktalarda bulunabilmektedir. Zamansal ve/veya mekânsal
olarak farklı noktalardan iletişim ve etkileşim içerisinde olunması eğitim ve öğretim
ortamına farklı bir boyut kazandırmaktadır. Öğrenme sürecine etki eden bütün
faktörler hesaba katılmalı ve öğrenme topluluğu tüm bileşenleri hesaba katarak
oluşturulmalı ve değerlendirilmelidir.
ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
• Öğretenlerin ve öğrenenlerin açık ve uzaktan öğretim ortamlarındaki rolleri
kullanılan teknoloji ve açık ve uzaktan öğretim şekline göre farklılık
göstermektedir. Eş zamanlı çevrimiçi ortamlar, eş zamansız çevrimiçi
ortamlar, telekonferans, basılı materyaller üzerinden eğitim gibi farklı açık
ve uzaktan öğretim uygulamalarında öğretenin ve öğrenenin rolü
değişmektedir. Günümüzde internet tabanlı açık ve uzaktan öğretim
uygulamaları mobil teknolojilerin de katkısıyla en baskın uygulanan uzaktan
eğitim şekli halini almıştır. 19. yüzyıldan itibaren kullanılan mektup, basılı
materyal, video-ses kayıtları, ses konferans, video konferans gibi
uygulamalar günümüzde hem yüksek maliyeti, hem de uygulama zorluğu
nedeniyle neredeyse hiç kullanılmamaktadır.
ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
• Günümüzde iş dünyası ve sosyal toplulukta ihtiyaç duyulan eğitimlerde bilişim
teknolojileri destekli açık ve uzaktan öğretim yaygın olarak kullanılmakta ve
bireyler bu sistemler içerisinde öğreten ya da öğrenen olarak yer almaktadırlar.
Bilişim Teknolojileri destekli açık ve uzaktan öğretim, İnternet ağı üzerinden
bilgisayar ya da mobil cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen tek taraflı, çift
taraflı, eş zamanlı ya da eş zamansız açık ve uzaktan öğretim şeklidir.
• Günümüzde en çok kullanılan açık ve uzaktan öğretim şekli bilişim teknolojileri
tabanlı açık ve uzaktan öğretim olduğu için açık ve uzaktan eğitim ortamındaki
öğreten ve öğrenen rolleri alan yazında bu bağlamda şekillenmeye başlamıştır.
Bu bölümde öğreten ve öğrenen rolleri bilişim teknolojileri destekli açık ve
uzaktan öğretim ortamları hesaba katılarak belirtilmiştir.
ÖĞRETEN ROLLERİ
1980'li yıllardan itibaren açık ve uzaktan öğretim ortamındaki öğreten rolleri
şekillenmeye başlamış ve gelişen teknolojilerle birlikte öğreten rollerine yenileri
eklenmiştir. Eğitim ortamının, iletişim şeklinin ve bilginin iletim kanallarının değişimi
öğretenlerin yeni roller üstlenmelerine neden olmuştur. Açık ve uzaktan öğretimde
öğretenlerin edindiği yeni roller alan yazında geniş bir perspektifte ya almaktadır. Bu
roller şu şekildedir:
Geri Dönüt Verme
(Tagg ve Dickenson
1995; Smith, 2005)
Teşhis Uzmanı ve
Yönlendirici
(Moderatör)
(Solomon, 1996)
Teknik Destek ve
Yeterlilik (Aydın,
2005; Ofra, 2002;
Zhixian, 2012)
Yönlendirici (Ofra,
2002)
Sosyal Yardımcı
(Ofra, 2002)
Ortam Tasarımcısı
(Egan ve Akdere,
2005; Varvel, 2007)
Ders Yöneticisi
(Egan ve Akdere,
2005; Varvel, 2007)
Öğrenme Yöneticisi
(Tam, 2000)
Etkileşim Yöneticisi
(Moore ve Kearsley,
2005)
Pedagojik Uzman
(Moore ve Kearsley,
2005)
Grafik Tasarımcısı
(Abdul, 2004)
Değerlendirme
Uzmanı (Goodyear
ve arkadaşları,
2000)
Geri Dönüt Verme
•Öğreten
öğrenenlere uygun
ve zamanlı geri
dönüt verir.
Teşhis Uzmanı ve
Yönlendirici
•Öğreten
öğrenenlerle
birlikte çalışıp yön
göstererek sanal
ortamdaki
görevlerini
yapmalarına
yardımcı olur.
Teknik Destek ve
Yeterlilik
•Öğrenenlere teknik
konularda yardımcı
olur ve teknik
olarak uzaktan
öğretim sistemini
kullanır.
Yönlendirici
•Çevrimiçi
tartışmalara
öğrencilerin
katılımının
sağlanması için
cesaret ve
güdülenmelerinin
(motivasyonlarının)
arttırılmasına
yardımcı olur.
Sosyal Yardımcı
• Öğrencilerin
birbirleriyle
etkileşim
kurmalarını
sağlamak ve
çevrimiçi
öğrenme
ortamının bir
parçası olmaları
için yardımcı olur.
Ortam Tasarımcısı
• Bilişim
teknolojileri
tabanlı uzaktan
öğretim
sisteminde
öğrenme ortamı
tasarlar.
Ders Yöneticisi
• Çevrimiçi
öğrenme
ortamlarını
kontrol eder ve
yönetir.
Öğrenme Yöneticisi
• Öğrenenlere
öğrenmelerinde
yardımcı olur ve
öğrenmeyi
öğretir.
Etkileşim
Yöneticisi
•Öğrenci ile
öğretmen ve
öğrenci ile
öğrenci
arasındaki
etkileşimin
oluşmasında
rol üstlenir.
Pedagojik
Uzman
•Uzaktan
öğretim
ortamlarına
yönelik ihtiyaç
duyulan
öğretim
tekniklerini
geliştirir.
Grafik
Tasarımcısı
•Çevrimiçi
öğrenme
ortamları için
çoklu medya
öğeleri
tasarlar.
Değerlendirme
Uzmanı
•Uzaktan
öğretimi ve
öğrenci
performansını
değerlendirir.
ÖĞRETEN ROLLERİ
• Listelenen maddelerden de görüldüğü gibi açık ve uzaktan öğretim
ortamlarında öğretenlerin karşısına birçok yeni rol çıkmaktadır. Her açık ve
uzaktan öğretim ortamında yukarıda belirtilen tüm rollerin ortaya çıkması
beklenmektedir. Öğreten açık ve uzaktan öğretim başarılı olabilmek için
edindiği ya da edinmesi gereken yeni rollerin farkına varmalı ve bu roller için
yeterlilik geliştirmelidir. Açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğretenlerin
edindiği roller bilişim teknolojileri kullanılarak oluşturulan uzaktan öğretim
ortamında değerlendirildiği için "Çevrimiçi Roller" olarak da
adlandırılmaktadır.
ÖĞRETEN ROLLERİ
• Araştırmacılar çevrimiçi öğreten rolleri için bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirme
yaptıklarında pedagojik roller, teknik yeterlilik, süreç yönetimi gibi ana bileşenlerin tüm
modellerde yer aldığı görülmektedir. Çevrimiçi öğreten rollerinin şekillenmesinde açık
ve uzaktan öğretim ortamlarına giren yeni teknolojiler ve öğretim yöntemleri önemli
bir yer tutmaktadır.
• Açık ve uzaktan öğretim ortamlarında uygulanan yeni teknolojiler ve geliştirilen yeni
öğretim yöntemleri içeriğin sunuluş şeklini farklılaştırıp zenginleştirmektedir. Tablo
1’de belirtilen öğreten rolleri çevrimiçi açık ve uzaktan öğretim ortamında öğretim
elemanının sorumluluklarını ve öğrenme-öğretme sürecinin başarılı bir şekilde
gerçekleşmesi için sahip olması gereken yeterlilikleri göstermektedir.
TABLO 1 : BÜTÜNSEL ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
Berge (1995) Guasch, Alvarez ve Espasa
(2010)
Abdulla (2004) Goodyear ve
arkadaşları (2001)
Pedagojik Roller Tasarım ve Planlayıcılık ile
İlgili Roller
Zihinsel Roller İçerik Yöneticisi
Sosyal Roller Sosyal Roller Sosyal Roller Teknoloji Uzmanı
Yönetimsel Roller Öğretici- Bilgi Verici Roller Yönetimsel
Roller
Tasarımcı
Teknik Roller Teknolojik Roller Teknik Roller Sistem Yöneticisi
Yönetimsel Roller Süreç Yöneticisi
Danışman
Geri Bildirim
Sağlayıcı
Araştırmacı
1. A. BERGE'NİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ
• Berge (1995) belirlemiş olduğu çevrimiçi öğreten rolleri için kesin
kalıplar çizmemiştir. Farklı açık ve uzaktan öğretim deneyimlerinde
rollerin farklılaşabileceğini ve yeni teknolojiler ile yeni roller
oluşabileceğini belirtmiştir. Liu ve arkadaşları (2005) yılında
yaptıkları çalışmada Berge'nin belirlediği dört ana öğretici rolünü
(pedagojik, sosyal, yönetimsel ve teknik roller) alt bileşenlerini
içerecek şekilde detaylandırmışlardır. Oluşturulan alt roller,
günümüz çevrimiçi teknolojilerinin açık ve uzaktan öğretime sunmuş
olduğu imkânları kapsamaktadır.
1.1 PEDAGOJİK ROLLER
• Bir sonra slaytta yer alan Tablo 2’den de görüldüğü üzere pedagojik
rollerde geleneksek sınıf ortamlarındaki öğretim yöntem ve tekniklerin
farklılaştığı, öğretenin açık ve uzaktan öğretimin doğasına uygun yeni
öğretim yöntemleri geliştirmesi gerektiği, öğrenen-öğreten, öğrenen-
öğrenen ve öğrenen-içerik etkileşimini oluşturması gerektiği ve
öğrencilerin güdülenmelerini (motivasyonlarını) üst düzeyde tutabilecek
becerilere sahip olması gerektiği görünmektedir.
• Öğreten eğer geleneksel öğrenme ortamlarındaki öğretme alışkanlıklarını
açık ve uzaktan öğretim ortamlarında devam ettirme eğiliminde olursa
etkileşim ve güdülenme noktasında sorunlar yaşayabilir.
TABLO 2: PEDAGOJİK ROLLER
ANA ROL ALT ROLLER AÇIKLAMA
PEDAGOJİK
ROLLER
Öğrenme Ortamı Tasarımcısı ve Etkileşim
Oluşturucu
• Uzaktan öğretime uygun öğretim tasarımı yapma.
• Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme topluluğu
içerisindeki etkileşimini sağlama
Öğretim Uzmanı
• Uzaktan öğretim ile ilgili yeni yöntemleri takip etme,
• Mevcut imkân ve teknolojiler ile sahip olduğu
öğretim yöntemlerini birleştirip kullanma
• Öğrencilerin güdülenmelerini üst düzeyde tutma
Ölçme Değerlendirme Uzmanı
• Öğrenci ve öğretim süreci değerlendirmesi için
kurallar oluşturma
• Çevrimiçi değerlendirme araçlarını organize etme ve
kullanabilme
1.2 SOSYAL ROLLER
• Öğrenen ve öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamında yeni bir sosyal
ortam ve yapıda öğrenme ve öğretme faaliyetlerini yürütmektedir.
Öğrencilere çevrimiçi öğrenme topluluğunu benimseyebilecekleri ve
öğrenme faaliyetlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri bir öğrenme
ortamı hazırlamak öğretenin en önemli sosyal rollerinden biridir (Garber,
2004). Öğrenciler birbirleriyle sosyal ilişki oluşturma düzeylerinin artması
topluluk hissini üst düzeye çıkaracaktır. Öğretenin öğretim programı
hakkında yeterli bilgi sahibi oluşu ve öğrencileri yönlendirmesi
öğrencilerin açık ve uzaktan öğretim ortamında oluşan sosyal yapıya
aidiyetini ve benimseyişini arttıracaktır. Tablo 3'te öğretenin sosyal rolleri
özetlenmiştir.
TABLO 3: SOSYAL ROLLER
ANA ROL ALT ROLLER AÇIKLAMA
SOSYAL
ROLLER
Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Lideri
• Öğrencilerin birbirleriyle olan çevrimiçi
iletişim ve etkileşimine yardımcı olma.
• Çevrimiçi paylaşım ortamları oluşturma
• Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamının
bir üyesi olmasına yardımcı olma
Program Koordinatörü
• Uzaktan öğretim programı ile ilgili kanun,
yönetmelik ve yönergeler hakkında bilgi
sahibi olma ve takip etme
• Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri
öğrencilere sunma ve gerekli birimlere
yönlendirme
1.3 TEKNİK ROLLER
• Teknik roller öğretenin eğitimin süregeldiği açık ve uzaktan öğretim ortamında yer
alan teknolojileri kullanabilmesi, teknik problem yaşamaması ve öğrencilere ihtiyaç
duyulduğunda yeterince destek olabilmesi için edinmesi gereken rollerdir (Liu ve
ark, 2005). Açık ve uzaktan öğretim ortamında yer alan bütün teknolojileri ve
işlevlerini bilmek, bu teknolojileri kullanarak öğretim ortamları tasarlamak ve
öğretim teknikleri ile birleştirmek öğretenlerden beklenen teknik yeterliliklerdir.
• Açık ve uzaktan öğretimde içerik oldukça önemlidir. Öğretenin öğrencilerin eş
zamanlı ve eş zamansız öğrenme süresince kullanacağı ve öğrencilere sunacağı
içeriklerin çoğu medya öğeleri ile etkili bir şekilde tasarlanması öğretenlerden
beklenen bir diğer yeterliliktir. Tablo 4'te öğretenin teknik rolleri özetlenmiştir.
TABLO 4: TEKNİK ROLLER
ANA ROL ALT ROLLER AÇIKLAMA
TEKNİK
ROLLER
Teknik Uzman
• Öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü
çevrimiçi öğrenme ortamında yer alan
bileşenleri başarıyla kullanma.
• Öğrencilerin yaşamış olduğu teknik
problemlere çözüm ya da öneri üretme.
Medya Tasarımcısı
• Öğrenci güdülenmesini sağlayacak ve ders
amaçlarına uygun materyaller ve içerikler
geliştirme
Teknoloji Entegrasyon Uzmanı
• Uygun içerik yapıları oluşturma ve çevrimiçi
öğrenme faaliyetlerinde kullanabilme
• Kendi geliştirdiği ya da geliştirmiş öğretim
araçlarını uzaktan öğretim ortamına
bütünleşik (entegre) hale getirebilme .
1.4 YÖNETİMSEL ROLLER
• Öğretenlerin açık ve uzaktan öğretimdeki bir diğer önemli rolü de yönetimsel roldür.
Ders planlama, hazırlama, yönetme işleri başarılı bir açık ve uzaktan öğretim deneyimi
için oldukça önemlidir (Liu ve ark, 2005). Yönetimsel rolde öğreten açık ve uzaktan
öğretim ortamındaki organizasyon, süreç ve öğretim faaliyetlerinin yönetilmesi ile ilgili
rollerini üstlenir.
• Eş zamanlı öğrenme ve öğretme süreçlerinin gerçekleştiği sanal sınıf uygulamalarında
öğreten konferans yöneticisi rolü ile öğrenme sürecini yönetmeli, öğrenenleri motive
etmeli, çevrimiçi tartışmalarda eşitlik sağlamalı ve tartışmalar için kurallar ve
yönergeler oluşturmalıdır. Öğretenin ders yapısının sade anlatımı ve organize edilmesi,
ders yapısı ve dersin esnekliği arasında bir denge oluşturması ve dersi açık ve uzaktan
öğretim sürecini değerlendirmesi kendisinden beklenen diğer yönetimsel rollerdir.
Tablo 5'te öğretenin yönetimsel rolleri özetlenmiştir.
TABLO 5: YÖNETİMSEL ROLLER
ANA ROL ALT ROLLER AÇIKLAMA
YÖNETİMSEL
ROLLER
Konferans Yöneticisi
• Çevrimiçi öğretimde sınıf yönetimini
sağlama
• Tartışma ve paylaşımlar için belirli kurallar ve
yönergeler oluşturma
• Tüm öğrencilerin eşit oranlarda
yararlanabileceği öğrenme ortamları
hazırlama
Öğretim Planlayıcısı
• Dersin amaçlarına uygun olarak dersleri
organize eder ve planlar
• Öğrencilerin bireysel öğrenme
gerçekleştirebilecekleri esnek yapılar
oluşturur.
2. B. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRIMIÇI ÖĞRETEN
ROLLERI
• Guasch ve arkadaşları çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğreten rollerini belirlerken
organizasyon yapısı ve kullanılan teknolojilere göre bu rollerin genişleyeceğini ve
şekillenebileceğini belirtmektedir. Guasch ve arkadaşları çevrimiçi öğreten rollerini
5 ana başlık altında değerlendirmiştir:
• (i)Tasarım ve Planlayıcı Roller
• (ii) Sosyal Roller
• (iii) Öğretici- Bilgi Verici Roller
• (iv) Teknolojik Roller
• (v) Yönetimsel Roller
2.1 TASARIM VE PLANLAYICI ROLLER
• Tasarım ve planlama süreci açık ve uzaktan öğretim ortamında
öğrenme ve öğretme faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç
içerisinde devam eden, öğrenme öğretme süreci bittikten sonra
tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan bir roldür. Bu
rolde öğreten öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek için açık ve
uzaktan öğretim organizasyonunda yer alan diğer paydaşlarla işbirliği
ve planlamalar yapar, öğrenci-öğretmen, öğrenci-içerik etkileşiminin
nasıl olacağına karar verir, öğrenci güdülenmesi için neler yapacağını
planlar ve öğrenme ve sürecin değerlendirme stratejisine karar verir.
2.2 SOSYAL ROLLER
• Bu rolde öğretenden, Berge'nin (1995) sosyal rollerinde olduğu
gibi, öğrencilerle sosyal iletişime girip sosyal öğrenme ortamı
oluşturması ve öğrencilerin kendi aralarında etkileşim içinde
bulunabilecekleri bir sosyal ortam oluşturması beklenmektedir.
Guasch ve arkadaşları farklı olarak bu rolün öğrencilerin duyuşsal
olarak öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmeleri ve ifade
etmeleri için önemli olduğunu belirtmektedir.
2.3 ÖĞRETİCİ/BİLGİ VERİCİ ROLLER
• Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan hakimiyeti ve
kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir.Anlattığı alan ile ilgili temel
bilgi sahibi olan öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamı ve
ortamda yer alan teknolojik bileşenleri kullanarak içeriği sunar,
öğretme yöntemleri geliştirir ve işbirlikçi öğrenme ortamları
hazırlar.
2.4 TEKNOLOJİK ROLLER
• Teknik ya da teknolojik roller, açık ve uzaktan öğretim
ortamlarında öğreten rollerini tanımlayan tüm araştırmacılar
tarafından ısrarla vurgulanan ve öneminden bahsedilen bir roldür.
Bu rolde öğretenden beklenen kullanmış olduğu açık Ve uzaktan
öğretim ortamındaki teknolojileri rahatlıkla kullanabilmesi ve
öğrencilere destek olabilmesidir.
2.5 YÖNETİMSEL ROLLER
• Bu rolde öğretenden beklenen sürecin ilk aşamasında yapmış
olduğu planlamaları iyi bir şekilde yöneterek açık ve uzaktan
öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, öğrenme heeflerini
gerçekleştirmesi, sanal sınıfları kontrol etmesi ve öğrencilerin
güdülenmesini üst düzeyde tutmasıdır. Özetle sanal öğrenme
ortamındaki sürecin kontrolünü eline alması ve süreci yönetmesi
beklenmektedir.
3. C. ABDULLA'NIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ
ÖĞRETEN ROLLERI
Abdula (2004) yapmış olduğu araştırmada uzaktan öğretim ortamlarında
öğreten rolleri ile ilgili çalışmaları incelemiş, alan yazında belirtilen rolleri
sentezleyerek öğreten rollerini 4 başlık altında toplamıştır:
• (i) Zihinsel Roller
• (ii) Sosyal Roller
• (iii) Yönetimsel Roller
• (iv) Teknik Roller.
3. C. ABDULA'NIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ
ÖĞRETEN ROLLERI
Abdula’nın belirtmiş olduğu rollerde Berge'nin sınıflandırmasının
etkileri gözlenmektedir. Berge'den farklı olarak, Abdula zihinsel
rollerde öğretenin sürekli kendini geliştirerek pedagojik yeterlilik ve
becerilerini güncel tutması gerektiğinden bahsetmektedir. Ayrıca
sosyal rollerde, öğretenin öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerini
arttırabilmesi, grup bağlılığı oluşturabilmesi ve öğrencilerin bir
arada çalışabilecekleri ortamlar oluşturabilmesinin uzaktan
öğrenme faaliyetleri için kritik öneme sahip olduğunu belirtmiştir.
4. D. GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI
ÇEVRİMİÇİ ROLLER
Goodyear ve arkadaşları 2000 yılında uzaktan öğretim
ortamlarındaki çevrimiçi öğreten rollerini bir çalıştayda
ulaşılan sonuçlara göre belirleyerek 2001 yılında
yayımlamışlar ve öğretenin sahip olması gereken 8 rol
belirlemişlerdir. Bu roller;
4. D. GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI
ÇEVRİMİÇİ ROLLER
İçerik Yöneticisi:
• Konu ile ilgili içeriği
öğrenenlerin rahat
anlayabileceği bir şekilde
şekillendirir ve öğrenene sunar.
Teknoloji Uzmanı:
• Uzaktan öğretim ortamında yer
alan teknolojileri etkili bir
şekilde kullanır ve
kullanılmasına yardımcı olur.
Tasarımcı:
• Öğrenme ortamını ve öğrenme
amaçlarının gerçekleştirilmesi
için öğretim faaliyetleri tasarlar.
Sistem Yöneticisi:
• Devam eden öğrenme programı
ile ilgili kayıtları takip eder,
kayıtları saklar ve sistemin
güvenliğini sağlar.
4. D. GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI
ÇEVRİMİÇİ ROLLER
Süreç Yöneticisi:
• Çevrimiçi öğrenme aktivitelerin
yönetilmesi ve öğrenenlerin
sürece katılması için
desteklenmesini sağlar.
Danışman:
• Öğrenenlerle birlikte çalışma ve
bireysel olarak öğrenenlerle
etkileşim kurulması, çevrimiçi
öğrenme aktivitelere ve derslere
katılımlarının sağlanması için
tavsiyelerde bulunur.
Değerlendirme Uzmanı:
• Öğrenenlerin faaliyetlerini
puanlar, geri bildirim sunar ve
öğrenme çalışmalarını tasdik
eder.
Araştırmacı:
• Alanı ile ilgili yeni bilgilerin
uzaktan öğretim ortamlarında
nasıl etkili bir şekilde
öğretileceğini araştırır ve
uygular.
4. D. GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI
ÇEVRİMİÇİ ROLLER
• Goodyear ve arkadaşlarının oluşturmuş olduğu öğreten rolleri diğer
araştırmacılara göre daha farklı bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir.
Diğer araştırmacıların öğretende yer alması gereken rol olarak
belirtmedikleri sistem yöneticisi rolü özellikle vurgulanmaktadır. Bu
duruma açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerinde bireysel sistem
tasarımlarının yaygınlaşması sonucu öğretenlerin kendi açık ve uzaktan
öğretim sistemlerini kurmaları ve yönetmeleri bağlamında bakıldığında
bu rolün önemi görülür. Bir diğer vurgulanan nokta ise öğretenlerin yeni
teknolojileri ve öğretim yöntemlerini araştırarak açık ve uzaktan öğretim
ortamlarıyla bütünleşmiş hale getirebilecekleri araştırmacı rolüdür.
ÖĞRENEN ROLLERİ
• Açık ve uzaktan öğrenme ortamları öğretim şekli, bilginin sunuluş şekli,
topluluk yapısının farklılığı, iletişim ve etkileşimin farklılığı ve kullanılan ve
sürekli güncellenen teknolojiler öğrenenlerin rollerini de
değiştirmektedir. Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin
rollerini inceleyen birçok araştırmacı onların sahip olmaları gereken
rollere farklı perspektiflerden bakmışlar tanımlamalar yapmışlardır.
Çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme stilleri farklılıklar göstermektedir. Bu
durum tüm çevrimiçi öğrenenler için geçerli olabilecek rollerin
tanımlanmasını zorlaştırmaktadır (Davisson ve arkadaşları, 2006).
ÖĞRENEN ROLLERİ
• Buna ek olarak, çevrimiçi öğrenen rolleri çevrimiçi öğreten
rollerinde olduğu gibi, açık ve uzaktan öğrenmenin yapılmış olduğu
şartlara bağlı olarak kişisel özellik, kültür, kullanılan teknoloji,
amaçlar, kazanımlar gibi faktörler doğrultusunda değişebilmektedir.
Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rolleri ve
durumu topluluğun bütünlüğü açısından oldukça önemlidir.
Öğrenenlerin topluluk içerisindeki aktiviteleri, işbirliği, etkileşimleri
topluluğun bir bütün olarak işlevini yerine getirmesi için
önemsenmesi gereken öğelerdir.
ÖĞRENEN ROLLERİ
Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden
biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalarıdır (Bride ve Beers, 2008). Bride ve Beers (2008)
bu açıdan bakarak öğrenme grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere iki
temel öğrenen rolü tanımlamışlardır:
• Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme
faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve
tartışmalarda yer almalıdır.
• Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında
öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme
araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmelidir.
ÖĞRENEN ROLLERİ
• Bride ve Beerse (2008) benzer şekilde Dabbagh (2007) da sosyal ve bireysel beceriler
üzerinde durmuştur. Öğrenenler sosyal öğrenme becerilerini geliştirerek öğrenenlerin
karar verme, güven oluşturma, çatışmaları yönetme ve işbirliği çalışması yapmaları için
becerilerini arttırmalıdır.
• Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenen olayları ve durumları tartışabilmeli,
farklı fikirleri münakaşaya açmalı ve durumlara farklı perspektiflerden bakabilmelidir.
Ayrıca öğrenenler bireysel olarak bir grup içerisindeki aktivitelerde aktif olmalı, adil bir
paylaşım içinde grup görevlerini yapmalı ve diğer grup üyelerinin öğrenmelerine ve
başarılarına yardımcı olmalıdır.
ÖĞRENEN ROLLERİ
• Son olarak, öğrenenler açık ve uzaktan öğrenme faaliyetlerinde kendi
öğrenme süreçlerini grubun öğrenme süreciyle karşılaştırarak
değerlendirme yapmalıdır. Öğrenenler zaman yönetimi ve uyum stratejileri
geliştirerek öğrenmeye hazırlanmalı ve öğrenme stratejileri ile öğrenme
içeriği ile etkileşim kurabilmelidir.
ÖĞRENEN ROLLERİ
• Öğrenenlerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında edinecekleri yeni
rollere uyum sağlamalarını ve benimsemelerini sağlamak yada
yardımcı olmak, bu rolleri başarılı bir şekilde yerine getirmeleri
için önemlidir (Bozarth ve arkadaşları, 2004). Schrum ve Hong
(2002) uzaktan öğrenme ortamlarındaki öğrenen rollerini şu
şekilde tanımlamıştır;
ÖĞRENEN ROLLERİ
Öğrenim araçlarına erişen bireydir.
Teknolojiyi kullanabilen bireydir.
Çalışma şekli ve alışkanlıkları edinebilen bireydir.
Amaç ve hedefleri olan bireydir.
Kendine özgü yaşam tarzı olan bireydir.
ÖĞRENEN ROLLERİ
• Schrum ve Hong (2002) gibi Garrison ve arkadaşları (2004) da öğrencilerin teknoloji
kullanım becerilerini vurgulamışlardır. Öğrenenler yeni teknoloji kullanılmasının
kabulü konusunda istekli olmalıdırlar. Bunun ötesinde öğrenenler zaman ve yer
sınırlaması olmaksızın her yerde ve her zaman diliminde öğrenebilmelidir.
• Ayrıca öğrenenler öğrenme sürecinde kendini yönlendirebilmeli, öğrenme sürecini
planlamalı, ihtiyaç duyduğu öğrenmeleri gerçekleştirebilmelidir. son olarak
Garrison ve arkadaşları. (2004) da iletişim becerilerinin önemine dikkat çekmiştir.
Öğrenenler öğreten, yönetici ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmeli ve ihtiyaç
duyduğunda iletişim kanalları oluşturabilmelidir.
ÖĞRENEN KARAKTERİSTİKLERİ
• Geleneksel sınıf ortamlarında eğitim faaliyetlerine alışkın olan öğrenenler
açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında eğitim almaya başlayıp öğrenmek
faaliyetlerine katıldıklarında da geleneksel sınıf ortamlarında ki birçok
durumun farklı olduğunu ve sahip oldukları alışkanlıkların büyük bir kısmının
işe yaramadığını görürler. Geleneksel sınıf ortamlarında çok başarılı olan
öğrenciler çevrimiçi öğrenme ortamlarında başarılı olamayabilirler (Colorade
ve arkadaşları, 2010) Dabbagh (2007), çevrimiçi öğrencilerin sahip olması
gereken karakteristikleri şu şekilde belirtmiştir:
ÖĞRENEN KARAKTERİSTİKLERİ
Güçlü bir akademik kişisel görüş
Çevrimiçi öğrenme teknolojilerini kullanmada akıcılık
Kişilerarası iletişim ve iletişim kurma becerileri göstermek
Etkileşim ve işbirlikçi öğrenmenin değerini anlamak
Uzaktan öğrenmeyi içsel olarak kontrol etmek
Bireysel öğrenme becerileri geliştirmek
Öğrenme topluluğunun parçası olma ihtiyacı sergilemek
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM
UYGULAMALARI
• Açık ve uzaktan öğretimin , öğretim süreçlerinin tamamen yada bir kısmının
zaman ve mekan olarak ayrıldığı eğitim sürecinde sistem olarak
tanımlandığından bahsetmiştik. Açık ve uzaktan öğretim farklı yöntem,
teknoloji, uygulama şekli ve materyallerle 1900'lü yıllardan beri
kullanılmaktadır. Açık ve uzaktan öğretim geniş kitlelerin ve eğitim almada
çeşitli zorlukları bulunan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını gidermeyi
hedeflemektedir. Açık ve uzaktan öğretim yaklaşımı öğretmen eğitimi için de
uzun yıllardır kullanılan bir yaklaşımdır. Açık ve uzaktan öğretimin gelişimi
kullanılan teknolojiler perspektifinde temelde 5 nesil olarak tanımlanmaktadır.
(Aoki, 2012; Burns, 2011; Gunawardena ve Lekamge, 2010; Heydenrych ve
Prinsloo, 2010; Moore ve Kearsley, 2011; Perraton 2012; Rumajogee ve ark, 2003;
Srinivas, 2007; Sukon ve ark, 2012; Taylor, 2001).
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM
UYGULAMALARI
• Öğretmenlerin açık ve uzaktan öğretimin sınıflandırıldığı her bir nesil için açık ve
uzaktan öğretimden faydalanma şekilleri ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki
gelişmelerine olan katkısı değişmektedir. Açık ve uzaktan öğretimde kullanılan
materyal ve yöntemlerin değişmesi öğretmen eğitimindeki açık ve uzaktan
öğretimden faydalanma isteğini etkilememiştir.
• Açık ve uzaktan öğretimde birinci nesil olarak adlandırılan ve ilk kullanılan model ve
teknolojiler basılı materyaller üzerinden gerçekleşmiştir. Basılı materyallere örnek
olarak kitap, dergi ve mektup verilebilir. Basılı materyaller öğretmenlerin bireysel
gelişimine katkı sağlamıştır. Geniş kitlelere ulaştırılıp öğretmenlerin kullanımına
sunulmuştur. İçerikler metin ve görseller içermekte fakat etkileşim yer
almamaktadır. Birinci nesil modelde uygulamaya yönelik olarak öğretmenlere bilgi
ve model sunma düzeyleri düşük kalmıştır.
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM
UYGULAMALARI
• Açık ve uzaktan öğretimdeki ikinci nesil olan ses tabanlı materyaller
döneminde ses konferansı, telefon, çift yönlü ses iletimi, radyo, ses kasetleri
ve CD'ler kullanılmıştır. Bu nesil ile düşük düzeyde alan yazın, pedagojik
beceri ve içerik bilgisine sahip öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine
katkı sağlamak amaçlanmıştır. Burada kullanılan teknolojiler geniş kitlelere
(öğretmen, öğrenci) ulaşma imkânı sağlamıştır. Ses konferansları karşılıklı
olarak öğretmen ve öğrencilerin iletişime geçmesi ve bilgi paylaşımı
yapmaları için kullanılmıştır. Fakat bu nesilde, günlük yapılan yayınların
takibinde yaşanılan zorluklar ve öğretmen-öğrencilerin eğitimlerden
sıkılmaları problem oluşturmaktadır. Belirli tip yayınların yapılması eğitim
içeriklerindeki esnekliği etkilemektedir.
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM
UYGULAMALARI
• Açık ve uzaktan öğretimde üçüncü nesil olarak adlandırılan dönemde temel
olarak video ve video konferans gibi görüntü tabanlı materyaller kullanılmıştır.
Görüntülü sistemlerin eğitim ortamlarına girmesi, gerçek sınıf ve öğrenme
ortamlarının müfredat paralelinde yararlanılmasına olanak sağlamıştır Ve
öğretmenlerin meslekleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı
olmuştur.
• Gerçek sınıf ortamındaki yöntem ve metotların video içeriklerle gösterilmesi,
Öğretmenlerin yeni yöntem ve yaklaşımları öğrenme ve uygulamalarına olanak
sağlamıştır. Video içerikli yayın ve ürün geliştirme oldukça maliyetli olduğundan
öğretmen eğitiminde sınırlı miktarda kullanılabilmiştir. Televizyon yayınları
belirli konu ve içeriklerle sınırlı kalmıştır.
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM
UYGULAMALARI
• Açık ve uzaktan öğretimin dördüncü nesline bilgisayar destekli çoklu medya
damga vurmuştur. Bu nesilde temel olarak etkileşimli video, etkileşimli içerik
ile birlikte çoklu medya ses, video, ve animasyon, CD ve içerik yazılımları
kullanılmıştır. Bu nesil ile animasyon ve etkileşimi bir arada barındıran
içerikler kullanılmaya başlanmış ve öğretmenler zengin bir içerik türü ile
çalışma imkânı bulmuşlardır. Bu nesilde açık ve uzaktan öğretim faaliyetleri
daha önceki nesillerde olduğu gibi coğrafi olarak uzakta olan ya da iş
yoğunluğu fazla olan öğretmenlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini
destekleme amaçlı kullanılmıştır.
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM
UYGULAMALARI
• Açık ve uzaktan öğretimin beşinci neslinde ise web tabanlı modeller ve mobil
tabanlı modeller esas alınmıştır. Günümüzü de içeren bu nesilde bilgisayar destekli
iletişim, internet tabanlı öğrenme ve öğretme materyalleri, çevrimiçi kurslar,
çevrimiçi sınıflar, akılı telefonlar, tabletler, elektronik okuyucular ve mobil
uygulamalar kullanılmaktadır. Beşinci nesil ile birlikte öğretmenler geniş bir içerik
ve uygulama kütüphanesine ulaşmışlardır.
• Oyunlar, animasyonlar ve etkileşimli uygulamalarla öğretmenler içerik ve öğretim
yöntemleri arasındaki boşlukları doldurabilme imkânı bulmuşlardır. Web tabanlı
sistemler, sanal sınıflar, mobil uygulamalar öğretmen eğitiminde ve hizmet içi
eğitimlerde kullanılmaya başlanmıştır. Diğer dört nesilden farklı olarak artık
öğretmenler uzaktan eğitimi bir öğretim yöntemi olarak kullanmaya başlamışlardır.
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM
UYGULAMALARI
• Açık ve uzaktan öğretim yolu ile öğretmenlerin mesleki gelişimi için
hazırlanan programlarda öğretmenlerin içerik bilgileri ve pedagojik
becerilerinin geçmiş bilgileri temel alınarak geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Bunun yanı sıra öğretmenler bireysel olarak başvurdukları ve takip
ettikleri açık ve uzaktan öğretim programları ile kişisel ve sosyal
gelişimlerine katkı sağlamışlardır. Dünyada açık ve uzakta öğretim
öğretmen eğitiminde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Perraton (2001)
UNESCO için yaptığı çalışmasında açık ve uzaktan öğretimin öğretmenler
için kullanımını 4 başlık altında toplamıştır:
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM
UYGULAMALARI
Başlangıç niteliklerinin geliştirilmesi: Öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeye
odaklanılmaktadır.
Sürekli mesleki gelişim: Çalışma hayatları boyunca öğretmenlerin bilgi,beceri ve uzmanlığını
genişleten programlar ve etkinlikler oluşturulmaktadır.
Müfredat reformu ve değişimi için öğretmenlerin yeniden yönlendirilmesi: Öğretmenleri neyi
öğrettiklerini ve nasıl öğrettiklerini değiştirme ve geliştirme konusunda destekleme için
kullanılmaktadır.
Öğretmenlerin kariyer gelişimi: Yetenekli öğretmenlerin kariyer geliştirme faaliyetleri için
oluşturulan yüksek lisans, sertifika ve hizmet için eğitim programlarını oluşturmaktadır.
ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM
UYGULAMALARI
• Birçok farklı ülke uzaktan ve açık öğretimi yukarıda belirtilen
amaçlar doğrultusunda farklı şekillerde ihtiyaçlarına göre
kullanmakta ve politikalar oluşturmaktadır. Öğretmenler için
planlanan uzaktan ve açık öğretim programlarının şekillenmesini
ve kullanılacak teknolojileri belirleyen ana faktörler öğretmenci
ihtiyaçları, öğrenci destek sistemleri, müfredatta yer alan içerikler
ve eğitim politikalarıdır.
PERRATON VE DÖRT TEMEL NOKTA
• Perraton (2012) öğretmenler için geliştirilen uzaktan ve açık öğretim
programlarında dikkat edilmesi gereken dört temel nokta belirlemiştir.
İlk olarak, öğretmenlerin eğitim planlamalarında var olan önemli
eksikliklerden bir tanesi konuya özgü eğitim ve öğretme becerileri
arasında gerekli bağlantıların kurulamamasıdır. Öğretmen eğitimi için
planlanan açık ve uzaktan öğretim programlarında konu içeriği ve
öğretim yöntemleri arasında, ihtiyaçlar ve müfredat paralelinde,
bağlantı ve ilişkiler kurulmalı ve açık bir şekilde sunulmalıdır.
Öğretmenlerin uzaktan ve açık öğretim programlarında dikkat
edilmesi gereken ikinci nokta öğretim pratikleridir.
PERRATON VE DÖRT TEMEL NOKTA
• Öğretim pratikleri önemli olmasına rağmen, öğretmen eğitim
programlarında yeterince önemsenmemekte ve uzaktan ve açık öğretim
yoluyla verilen öğretmen eğitimi programları için uygulanması zordur.
Öğretim pratiklerinin zor ve maliyetli olması göz önüne alınıp şartlar
zorlanmalı ve açık ve uzaktan öğretim yoluyla planlanan öğretmen eğitimi
programlarına dahil edilmelidir.
• Üçüncü önemli nokta değerlendirmedir. Açık ve uzaktan öğretim yoluyla
verilen eğitimlerde öğretmenlerin hem mesleki olarak değerlendirme
becerilerini, hem de almış oldukları eğitimleri değerlendirme yeterliliklerini
arttırmaları beklenmektedir.
PERRATON VE DÖRT TEMEL NOKTA
• Son olarak, öğretmenler için hazırlanan ve uzaktan ve
açık öğretim programlarında dikkat edilmesi gereken bir
diğer önemli bileşen kullanılan medya ve teknolojilerdir.
Öğretmen eğitim programları tek bir medya ya da
teknoloji üzerinden planlanmamalı, bireyselleştirilmiş
öğrenme ortamları sunulmalı ve farklı öğrenme stillerine
sahip öğretmenler için imkanlar oluşturulmalıdır.
KAYNAKÇA:
• Tekinarslan E. ,Gürer Melih D. (2019) Açık ve Uzaktan Öğrenme, Ankara:
Pegem Akademi
• İşman,A.(2011) Uzaktan Eğitim, Ankara: Pegem Akademi
• Uşun,S.(2006) Uzaktan Eğitim, Çanakkale: Paradigma Akademi
• Gök,F.(2006) Uzaktan Eğitimde Eğiticinin Rolü.
1 von 56

Recomendados

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİsaimebaydur
890 views31 Folien
Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğreten ve Öğrenen Rolleri Özge Köse
437 views21 Folien
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ... von
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...
Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğreten ve Öğrenen Rolleri Danışman: Doç. Dr. Agah ...CemreZL
126 views30 Folien
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
SALİHA AKIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ SalihaAkn
51 views23 Folien
Ihak von
IhakIhak
IhakMelikeAr1
88 views35 Folien
Uzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri von
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriUzaktan Eğitimde Öğrenci Rolleri
Uzaktan Eğitimde Öğrenci RolleriMenderes Keskin
4K views47 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin Belirlenmesi von
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin BelirlenmesiSosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin Belirlenmesi
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin BelirlenmesiOZDEN OZLÜ
66.9K views79 Folien
Proje Hazırlama Teknikleri von
Proje Hazırlama TeknikleriProje Hazırlama Teknikleri
Proje Hazırlama TeknikleriEmin Şen
104.6K views24 Folien
Kurikulum von
KurikulumKurikulum
KurikulumSabina Alieva
1.2K views10 Folien
Karma Yöntem Modelleri von
Karma Yöntem ModelleriKarma Yöntem Modelleri
Karma Yöntem Modelleritagi21
32.6K views15 Folien
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler von
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı GünlüklerBto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlüklernihalmenzi
6.1K views31 Folien

Was ist angesagt?(20)

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin Belirlenmesi von OZDEN OZLÜ
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin BelirlenmesiSosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin Belirlenmesi
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Evren, Örneklem ve Verilerin Belirlenmesi
OZDEN OZLÜ66.9K views
Proje Hazırlama Teknikleri von Emin Şen
Proje Hazırlama TeknikleriProje Hazırlama Teknikleri
Proje Hazırlama Teknikleri
Emin Şen104.6K views
Karma Yöntem Modelleri von tagi21
Karma Yöntem ModelleriKarma Yöntem Modelleri
Karma Yöntem Modelleri
tagi2132.6K views
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler von nihalmenzi
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı GünlüklerBto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
Bto418 1_Yansıtıcı Düşünme, Yansıtıcı Günlükler
nihalmenzi6.1K views
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın von Gökhan Biçer
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan AydınÖğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
Öğretim tasarımı sunumu Cengiz Hakan Aydın
Gökhan Biçer2.3K views
Turk Islam Astronomi Bilginleri von derslopedi
Turk Islam Astronomi BilginleriTurk Islam Astronomi Bilginleri
Turk Islam Astronomi Bilginleri
derslopedi62K views
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI von HavvaNurZDEMR
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIHARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI
HavvaNurZDEMR695 views
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ von Ebru Filiz
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
ÖĞRETİM TASARIM MODELLERİ
Ebru Filiz656 views
Mikro Öğretim von Emre Aydın
Mikro ÖğretimMikro Öğretim
Mikro Öğretim
Emre Aydın4.2K views
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme von Osman Nar
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirmeİnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi - Eğitim ve Geliştirme
Osman Nar52.5K views
ارشادات هامة لأولياء الأمور - اسامة مدبولي/ مركز تفاؤل von Osama Madbooly
ارشادات هامة لأولياء الأمور - اسامة مدبولي/ مركز تفاؤلارشادات هامة لأولياء الأمور - اسامة مدبولي/ مركز تفاؤل
ارشادات هامة لأولياء الأمور - اسامة مدبولي/ مركز تفاؤل
Osama Madbooly1.8K views
Sosyal sorumluluk projesi von Eylül Şimal
Sosyal sorumluluk projesiSosyal sorumluluk projesi
Sosyal sorumluluk projesi
Eylül Şimal6.8K views
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar von icelik
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel KavramlarEğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
Eğitim ve Öğretimle İlgili Temel Kavramlar
icelik31.3K views
Türk milli eğitiminin yönetsel ve örgütsel sorunları von Mikail Kara
Türk milli eğitiminin yönetsel ve örgütsel sorunlarıTürk milli eğitiminin yönetsel ve örgütsel sorunları
Türk milli eğitiminin yönetsel ve örgütsel sorunları
Mikail Kara2.4K views
AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK) von SumeyraDaldal
AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDENHERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK)AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDENHERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK)
AÇIK ÖĞRENME VE INTERNET ÜZERINDEN HERKESE AÇIK KURSLAR (IHAK)
SumeyraDaldal154 views
Merve Uğur- Portfolyo von mervu
Merve Uğur- PortfolyoMerve Uğur- Portfolyo
Merve Uğur- Portfolyo
mervu134.4K views

Similar a AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİGlenzgezyldz
66 views25 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİEsadTekin1
58 views27 Folien
A von
AA
ARumeysaErolu
39 views16 Folien
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİBeydarkay
19 views22 Folien
MUSTAFA BALİ von
MUSTAFA BALİMUSTAFA BALİ
MUSTAFA BALİMustafaBali4
65 views15 Folien
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Beydarkay
28 views23 Folien

Similar a AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ(20)

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ von Glenzgezyldz
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRENEN VE ÖĞRETEN ROLLERİ
Glenzgezyldz66 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von EsadTekin1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
EsadTekin158 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beydarkay
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beydarkay19 views
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Beydarkay
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Beydarkay28 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri von BeyzaNurErtrk
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğrenen ve Öğretenin Rolleri
BeyzaNurErtrk73 views
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von TahaAKGN1
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açik ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
TahaAKGN134 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von MelikeGrbz1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENMEDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
MelikeGrbz167 views
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri von Nisanur Tür
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen RolleriAçık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Açık ve Uzaktan Öğretimde Öğreten ve Öğrenen Rolleri
Nisanur Tür36 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von meriek5
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
meriek546 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Beyzanurener1
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Beyzanurener117 views
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme von RAZYENURDEMREL
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenmeRaziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
Raziye nur demirel_acik_ve_uzaktan_ogrenme
RAZYENURDEMREL22 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von HavvaNurZDEMR
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
HavvaNurZDEMR38 views
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von Ebru Filiz
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açıktan ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Ebru Filiz44 views
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von İrem Aydoğan
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİAÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDEÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
İrem Aydoğan61 views
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri von KbraSeyhan2
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleriAçık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
Açık ve uzaktan öğretimde öğreten ve öğrenen rolleri
KbraSeyhan226 views
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ von Rumeysa ÜNAL
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
RUMEYSA ÜNAL AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
Rumeysa ÜNAL62 views

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ

 • 1. SAMET AKILLI – İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ DANIŞMAN: DOÇ. DR. AGAH TUĞRUL KORUCU AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİMDE ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ
 • 2. AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAALİYETLERİ • Geçmişte sırasıyla mektup, radyo, televizyon, basılı materyaller, ses ve video konferans sistemleri ile yapılan açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerinde, günümüzde internet tabanlı bilişim teknolojilerinin baskınlığı gözlemlenmektedir. Her bir açık ve uzaktan öğretim aracı sahip olduğu farklı özelliklerle öğrenen ve öğretenlere yeni roller yüklemektedir. • Özellikle günümüzde açık ve uzaktan öğretim alt yapısını oluşturan internet tabanlı açık ve uzaktan eğitim teknolojileri her geçen gün yeni bir araç ve öğrenme ortamı ile öğreten ve öğrenenlere yeni roller ve sorumluluklar yüklemektedir. Özellikle teknolojinin eğitim ortamlarında sağlamış olduğu değişimler bireylerin davranışlarını, rollerini, sorumluluklarını ve bütün halinde sosyal yapıyı değiştirmektedir (Shamoail, 2005).
 • 3. ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ • Açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğreten ve öğrenen rollerinin değişimindeki ana etken açık ve uzaktan öğretim sürecinde kullanılan teknolojilerin ve öğrenme kaynaklarının değişmesi ve çeşitlenmesidir. Geleneksel eğitim ortamlarında öğreten ve öğrenen rollerini belirleyen ana faktör öğrenme ortamını oluşturan topluluk ve topluluk kültürüdür. • Bu roller, farklı kültür, toplum ve ortamlarda farklılıklar gösterebilmektedir. Açık ve uzaktan öğretimin yapılışı ve doğası gereği öğreten ve öğrenen fiziksel bazen de zamansal olarak farklı noktalarda bulunabilmektedir. Zamansal ve/veya mekânsal olarak farklı noktalardan iletişim ve etkileşim içerisinde olunması eğitim ve öğretim ortamına farklı bir boyut kazandırmaktadır. Öğrenme sürecine etki eden bütün faktörler hesaba katılmalı ve öğrenme topluluğu tüm bileşenleri hesaba katarak oluşturulmalı ve değerlendirilmelidir.
 • 4. ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ • Öğretenlerin ve öğrenenlerin açık ve uzaktan öğretim ortamlarındaki rolleri kullanılan teknoloji ve açık ve uzaktan öğretim şekline göre farklılık göstermektedir. Eş zamanlı çevrimiçi ortamlar, eş zamansız çevrimiçi ortamlar, telekonferans, basılı materyaller üzerinden eğitim gibi farklı açık ve uzaktan öğretim uygulamalarında öğretenin ve öğrenenin rolü değişmektedir. Günümüzde internet tabanlı açık ve uzaktan öğretim uygulamaları mobil teknolojilerin de katkısıyla en baskın uygulanan uzaktan eğitim şekli halini almıştır. 19. yüzyıldan itibaren kullanılan mektup, basılı materyal, video-ses kayıtları, ses konferans, video konferans gibi uygulamalar günümüzde hem yüksek maliyeti, hem de uygulama zorluğu nedeniyle neredeyse hiç kullanılmamaktadır.
 • 5. ÖĞRETEN VE ÖĞRENEN ROLLERİ • Günümüzde iş dünyası ve sosyal toplulukta ihtiyaç duyulan eğitimlerde bilişim teknolojileri destekli açık ve uzaktan öğretim yaygın olarak kullanılmakta ve bireyler bu sistemler içerisinde öğreten ya da öğrenen olarak yer almaktadırlar. Bilişim Teknolojileri destekli açık ve uzaktan öğretim, İnternet ağı üzerinden bilgisayar ya da mobil cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen tek taraflı, çift taraflı, eş zamanlı ya da eş zamansız açık ve uzaktan öğretim şeklidir. • Günümüzde en çok kullanılan açık ve uzaktan öğretim şekli bilişim teknolojileri tabanlı açık ve uzaktan öğretim olduğu için açık ve uzaktan eğitim ortamındaki öğreten ve öğrenen rolleri alan yazında bu bağlamda şekillenmeye başlamıştır. Bu bölümde öğreten ve öğrenen rolleri bilişim teknolojileri destekli açık ve uzaktan öğretim ortamları hesaba katılarak belirtilmiştir.
 • 6. ÖĞRETEN ROLLERİ 1980'li yıllardan itibaren açık ve uzaktan öğretim ortamındaki öğreten rolleri şekillenmeye başlamış ve gelişen teknolojilerle birlikte öğreten rollerine yenileri eklenmiştir. Eğitim ortamının, iletişim şeklinin ve bilginin iletim kanallarının değişimi öğretenlerin yeni roller üstlenmelerine neden olmuştur. Açık ve uzaktan öğretimde öğretenlerin edindiği yeni roller alan yazında geniş bir perspektifte ya almaktadır. Bu roller şu şekildedir: Geri Dönüt Verme (Tagg ve Dickenson 1995; Smith, 2005) Teşhis Uzmanı ve Yönlendirici (Moderatör) (Solomon, 1996) Teknik Destek ve Yeterlilik (Aydın, 2005; Ofra, 2002; Zhixian, 2012) Yönlendirici (Ofra, 2002) Sosyal Yardımcı (Ofra, 2002) Ortam Tasarımcısı (Egan ve Akdere, 2005; Varvel, 2007) Ders Yöneticisi (Egan ve Akdere, 2005; Varvel, 2007) Öğrenme Yöneticisi (Tam, 2000) Etkileşim Yöneticisi (Moore ve Kearsley, 2005) Pedagojik Uzman (Moore ve Kearsley, 2005) Grafik Tasarımcısı (Abdul, 2004) Değerlendirme Uzmanı (Goodyear ve arkadaşları, 2000)
 • 7. Geri Dönüt Verme •Öğreten öğrenenlere uygun ve zamanlı geri dönüt verir. Teşhis Uzmanı ve Yönlendirici •Öğreten öğrenenlerle birlikte çalışıp yön göstererek sanal ortamdaki görevlerini yapmalarına yardımcı olur. Teknik Destek ve Yeterlilik •Öğrenenlere teknik konularda yardımcı olur ve teknik olarak uzaktan öğretim sistemini kullanır. Yönlendirici •Çevrimiçi tartışmalara öğrencilerin katılımının sağlanması için cesaret ve güdülenmelerinin (motivasyonlarının) arttırılmasına yardımcı olur.
 • 8. Sosyal Yardımcı • Öğrencilerin birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlamak ve çevrimiçi öğrenme ortamının bir parçası olmaları için yardımcı olur. Ortam Tasarımcısı • Bilişim teknolojileri tabanlı uzaktan öğretim sisteminde öğrenme ortamı tasarlar. Ders Yöneticisi • Çevrimiçi öğrenme ortamlarını kontrol eder ve yönetir. Öğrenme Yöneticisi • Öğrenenlere öğrenmelerinde yardımcı olur ve öğrenmeyi öğretir.
 • 9. Etkileşim Yöneticisi •Öğrenci ile öğretmen ve öğrenci ile öğrenci arasındaki etkileşimin oluşmasında rol üstlenir. Pedagojik Uzman •Uzaktan öğretim ortamlarına yönelik ihtiyaç duyulan öğretim tekniklerini geliştirir. Grafik Tasarımcısı •Çevrimiçi öğrenme ortamları için çoklu medya öğeleri tasarlar. Değerlendirme Uzmanı •Uzaktan öğretimi ve öğrenci performansını değerlendirir.
 • 10. ÖĞRETEN ROLLERİ • Listelenen maddelerden de görüldüğü gibi açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğretenlerin karşısına birçok yeni rol çıkmaktadır. Her açık ve uzaktan öğretim ortamında yukarıda belirtilen tüm rollerin ortaya çıkması beklenmektedir. Öğreten açık ve uzaktan öğretim başarılı olabilmek için edindiği ya da edinmesi gereken yeni rollerin farkına varmalı ve bu roller için yeterlilik geliştirmelidir. Açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğretenlerin edindiği roller bilişim teknolojileri kullanılarak oluşturulan uzaktan öğretim ortamında değerlendirildiği için "Çevrimiçi Roller" olarak da adlandırılmaktadır.
 • 11. ÖĞRETEN ROLLERİ • Araştırmacılar çevrimiçi öğreten rolleri için bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirme yaptıklarında pedagojik roller, teknik yeterlilik, süreç yönetimi gibi ana bileşenlerin tüm modellerde yer aldığı görülmektedir. Çevrimiçi öğreten rollerinin şekillenmesinde açık ve uzaktan öğretim ortamlarına giren yeni teknolojiler ve öğretim yöntemleri önemli bir yer tutmaktadır. • Açık ve uzaktan öğretim ortamlarında uygulanan yeni teknolojiler ve geliştirilen yeni öğretim yöntemleri içeriğin sunuluş şeklini farklılaştırıp zenginleştirmektedir. Tablo 1’de belirtilen öğreten rolleri çevrimiçi açık ve uzaktan öğretim ortamında öğretim elemanının sorumluluklarını ve öğrenme-öğretme sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için sahip olması gereken yeterlilikleri göstermektedir.
 • 12. TABLO 1 : BÜTÜNSEL ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ Berge (1995) Guasch, Alvarez ve Espasa (2010) Abdulla (2004) Goodyear ve arkadaşları (2001) Pedagojik Roller Tasarım ve Planlayıcılık ile İlgili Roller Zihinsel Roller İçerik Yöneticisi Sosyal Roller Sosyal Roller Sosyal Roller Teknoloji Uzmanı Yönetimsel Roller Öğretici- Bilgi Verici Roller Yönetimsel Roller Tasarımcı Teknik Roller Teknolojik Roller Teknik Roller Sistem Yöneticisi Yönetimsel Roller Süreç Yöneticisi Danışman Geri Bildirim Sağlayıcı Araştırmacı
 • 13. 1. A. BERGE'NİN ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERİ • Berge (1995) belirlemiş olduğu çevrimiçi öğreten rolleri için kesin kalıplar çizmemiştir. Farklı açık ve uzaktan öğretim deneyimlerinde rollerin farklılaşabileceğini ve yeni teknolojiler ile yeni roller oluşabileceğini belirtmiştir. Liu ve arkadaşları (2005) yılında yaptıkları çalışmada Berge'nin belirlediği dört ana öğretici rolünü (pedagojik, sosyal, yönetimsel ve teknik roller) alt bileşenlerini içerecek şekilde detaylandırmışlardır. Oluşturulan alt roller, günümüz çevrimiçi teknolojilerinin açık ve uzaktan öğretime sunmuş olduğu imkânları kapsamaktadır.
 • 14. 1.1 PEDAGOJİK ROLLER • Bir sonra slaytta yer alan Tablo 2’den de görüldüğü üzere pedagojik rollerde geleneksek sınıf ortamlarındaki öğretim yöntem ve tekniklerin farklılaştığı, öğretenin açık ve uzaktan öğretimin doğasına uygun yeni öğretim yöntemleri geliştirmesi gerektiği, öğrenen-öğreten, öğrenen- öğrenen ve öğrenen-içerik etkileşimini oluşturması gerektiği ve öğrencilerin güdülenmelerini (motivasyonlarını) üst düzeyde tutabilecek becerilere sahip olması gerektiği görünmektedir. • Öğreten eğer geleneksel öğrenme ortamlarındaki öğretme alışkanlıklarını açık ve uzaktan öğretim ortamlarında devam ettirme eğiliminde olursa etkileşim ve güdülenme noktasında sorunlar yaşayabilir.
 • 15. TABLO 2: PEDAGOJİK ROLLER ANA ROL ALT ROLLER AÇIKLAMA PEDAGOJİK ROLLER Öğrenme Ortamı Tasarımcısı ve Etkileşim Oluşturucu • Uzaktan öğretime uygun öğretim tasarımı yapma. • Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme topluluğu içerisindeki etkileşimini sağlama Öğretim Uzmanı • Uzaktan öğretim ile ilgili yeni yöntemleri takip etme, • Mevcut imkân ve teknolojiler ile sahip olduğu öğretim yöntemlerini birleştirip kullanma • Öğrencilerin güdülenmelerini üst düzeyde tutma Ölçme Değerlendirme Uzmanı • Öğrenci ve öğretim süreci değerlendirmesi için kurallar oluşturma • Çevrimiçi değerlendirme araçlarını organize etme ve kullanabilme
 • 16. 1.2 SOSYAL ROLLER • Öğrenen ve öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamında yeni bir sosyal ortam ve yapıda öğrenme ve öğretme faaliyetlerini yürütmektedir. Öğrencilere çevrimiçi öğrenme topluluğunu benimseyebilecekleri ve öğrenme faaliyetlerini rahatlıkla gerçekleştirebilecekleri bir öğrenme ortamı hazırlamak öğretenin en önemli sosyal rollerinden biridir (Garber, 2004). Öğrenciler birbirleriyle sosyal ilişki oluşturma düzeylerinin artması topluluk hissini üst düzeye çıkaracaktır. Öğretenin öğretim programı hakkında yeterli bilgi sahibi oluşu ve öğrencileri yönlendirmesi öğrencilerin açık ve uzaktan öğretim ortamında oluşan sosyal yapıya aidiyetini ve benimseyişini arttıracaktır. Tablo 3'te öğretenin sosyal rolleri özetlenmiştir.
 • 17. TABLO 3: SOSYAL ROLLER ANA ROL ALT ROLLER AÇIKLAMA SOSYAL ROLLER Çevrimiçi Öğrenme Topluluğu Lideri • Öğrencilerin birbirleriyle olan çevrimiçi iletişim ve etkileşimine yardımcı olma. • Çevrimiçi paylaşım ortamları oluşturma • Öğrencilerin çevrimiçi öğrenme ortamının bir üyesi olmasına yardımcı olma Program Koordinatörü • Uzaktan öğretim programı ile ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler hakkında bilgi sahibi olma ve takip etme • Öğrencilerin ihtiyaç duydukları bilgileri öğrencilere sunma ve gerekli birimlere yönlendirme
 • 18. 1.3 TEKNİK ROLLER • Teknik roller öğretenin eğitimin süregeldiği açık ve uzaktan öğretim ortamında yer alan teknolojileri kullanabilmesi, teknik problem yaşamaması ve öğrencilere ihtiyaç duyulduğunda yeterince destek olabilmesi için edinmesi gereken rollerdir (Liu ve ark, 2005). Açık ve uzaktan öğretim ortamında yer alan bütün teknolojileri ve işlevlerini bilmek, bu teknolojileri kullanarak öğretim ortamları tasarlamak ve öğretim teknikleri ile birleştirmek öğretenlerden beklenen teknik yeterliliklerdir. • Açık ve uzaktan öğretimde içerik oldukça önemlidir. Öğretenin öğrencilerin eş zamanlı ve eş zamansız öğrenme süresince kullanacağı ve öğrencilere sunacağı içeriklerin çoğu medya öğeleri ile etkili bir şekilde tasarlanması öğretenlerden beklenen bir diğer yeterliliktir. Tablo 4'te öğretenin teknik rolleri özetlenmiştir.
 • 19. TABLO 4: TEKNİK ROLLER ANA ROL ALT ROLLER AÇIKLAMA TEKNİK ROLLER Teknik Uzman • Öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü çevrimiçi öğrenme ortamında yer alan bileşenleri başarıyla kullanma. • Öğrencilerin yaşamış olduğu teknik problemlere çözüm ya da öneri üretme. Medya Tasarımcısı • Öğrenci güdülenmesini sağlayacak ve ders amaçlarına uygun materyaller ve içerikler geliştirme Teknoloji Entegrasyon Uzmanı • Uygun içerik yapıları oluşturma ve çevrimiçi öğrenme faaliyetlerinde kullanabilme • Kendi geliştirdiği ya da geliştirmiş öğretim araçlarını uzaktan öğretim ortamına bütünleşik (entegre) hale getirebilme .
 • 20. 1.4 YÖNETİMSEL ROLLER • Öğretenlerin açık ve uzaktan öğretimdeki bir diğer önemli rolü de yönetimsel roldür. Ders planlama, hazırlama, yönetme işleri başarılı bir açık ve uzaktan öğretim deneyimi için oldukça önemlidir (Liu ve ark, 2005). Yönetimsel rolde öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamındaki organizasyon, süreç ve öğretim faaliyetlerinin yönetilmesi ile ilgili rollerini üstlenir. • Eş zamanlı öğrenme ve öğretme süreçlerinin gerçekleştiği sanal sınıf uygulamalarında öğreten konferans yöneticisi rolü ile öğrenme sürecini yönetmeli, öğrenenleri motive etmeli, çevrimiçi tartışmalarda eşitlik sağlamalı ve tartışmalar için kurallar ve yönergeler oluşturmalıdır. Öğretenin ders yapısının sade anlatımı ve organize edilmesi, ders yapısı ve dersin esnekliği arasında bir denge oluşturması ve dersi açık ve uzaktan öğretim sürecini değerlendirmesi kendisinden beklenen diğer yönetimsel rollerdir. Tablo 5'te öğretenin yönetimsel rolleri özetlenmiştir.
 • 21. TABLO 5: YÖNETİMSEL ROLLER ANA ROL ALT ROLLER AÇIKLAMA YÖNETİMSEL ROLLER Konferans Yöneticisi • Çevrimiçi öğretimde sınıf yönetimini sağlama • Tartışma ve paylaşımlar için belirli kurallar ve yönergeler oluşturma • Tüm öğrencilerin eşit oranlarda yararlanabileceği öğrenme ortamları hazırlama Öğretim Planlayıcısı • Dersin amaçlarına uygun olarak dersleri organize eder ve planlar • Öğrencilerin bireysel öğrenme gerçekleştirebilecekleri esnek yapılar oluşturur.
 • 22. 2. B. GUASCH VE ARKADAŞLARININ ÇEVRIMIÇI ÖĞRETEN ROLLERI • Guasch ve arkadaşları çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğreten rollerini belirlerken organizasyon yapısı ve kullanılan teknolojilere göre bu rollerin genişleyeceğini ve şekillenebileceğini belirtmektedir. Guasch ve arkadaşları çevrimiçi öğreten rollerini 5 ana başlık altında değerlendirmiştir: • (i)Tasarım ve Planlayıcı Roller • (ii) Sosyal Roller • (iii) Öğretici- Bilgi Verici Roller • (iv) Teknolojik Roller • (v) Yönetimsel Roller
 • 23. 2.1 TASARIM VE PLANLAYICI ROLLER • Tasarım ve planlama süreci açık ve uzaktan öğretim ortamında öğrenme ve öğretme faaliyetlerinden önce başlayan ve süreç içerisinde devam eden, öğrenme öğretme süreci bittikten sonra tasarım ve planlamalar için değerlendirmeler yapılan bir roldür. Bu rolde öğreten öğrenme amaçlarını gerçekleştirmek için açık ve uzaktan öğretim organizasyonunda yer alan diğer paydaşlarla işbirliği ve planlamalar yapar, öğrenci-öğretmen, öğrenci-içerik etkileşiminin nasıl olacağına karar verir, öğrenci güdülenmesi için neler yapacağını planlar ve öğrenme ve sürecin değerlendirme stratejisine karar verir.
 • 24. 2.2 SOSYAL ROLLER • Bu rolde öğretenden, Berge'nin (1995) sosyal rollerinde olduğu gibi, öğrencilerle sosyal iletişime girip sosyal öğrenme ortamı oluşturması ve öğrencilerin kendi aralarında etkileşim içinde bulunabilecekleri bir sosyal ortam oluşturması beklenmektedir. Guasch ve arkadaşları farklı olarak bu rolün öğrencilerin duyuşsal olarak öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmeleri ve ifade etmeleri için önemli olduğunu belirtmektedir.
 • 25. 2.3 ÖĞRETİCİ/BİLGİ VERİCİ ROLLER • Bu rol öğretenin öğretme yeterlilikleri, konuya olan hakimiyeti ve kritik düşünme becerileri ile ilişkilidir.Anlattığı alan ile ilgili temel bilgi sahibi olan öğreten açık ve uzaktan öğretim ortamı ve ortamda yer alan teknolojik bileşenleri kullanarak içeriği sunar, öğretme yöntemleri geliştirir ve işbirlikçi öğrenme ortamları hazırlar.
 • 26. 2.4 TEKNOLOJİK ROLLER • Teknik ya da teknolojik roller, açık ve uzaktan öğretim ortamlarında öğreten rollerini tanımlayan tüm araştırmacılar tarafından ısrarla vurgulanan ve öneminden bahsedilen bir roldür. Bu rolde öğretenden beklenen kullanmış olduğu açık Ve uzaktan öğretim ortamındaki teknolojileri rahatlıkla kullanabilmesi ve öğrencilere destek olabilmesidir.
 • 27. 2.5 YÖNETİMSEL ROLLER • Bu rolde öğretenden beklenen sürecin ilk aşamasında yapmış olduğu planlamaları iyi bir şekilde yöneterek açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmesi, öğrenme heeflerini gerçekleştirmesi, sanal sınıfları kontrol etmesi ve öğrencilerin güdülenmesini üst düzeyde tutmasıdır. Özetle sanal öğrenme ortamındaki sürecin kontrolünü eline alması ve süreci yönetmesi beklenmektedir.
 • 28. 3. C. ABDULLA'NIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERI Abdula (2004) yapmış olduğu araştırmada uzaktan öğretim ortamlarında öğreten rolleri ile ilgili çalışmaları incelemiş, alan yazında belirtilen rolleri sentezleyerek öğreten rollerini 4 başlık altında toplamıştır: • (i) Zihinsel Roller • (ii) Sosyal Roller • (iii) Yönetimsel Roller • (iv) Teknik Roller.
 • 29. 3. C. ABDULA'NIN TANIMLAMIŞ OLDUĞU ÇEVRİMİÇİ ÖĞRETEN ROLLERI Abdula’nın belirtmiş olduğu rollerde Berge'nin sınıflandırmasının etkileri gözlenmektedir. Berge'den farklı olarak, Abdula zihinsel rollerde öğretenin sürekli kendini geliştirerek pedagojik yeterlilik ve becerilerini güncel tutması gerektiğinden bahsetmektedir. Ayrıca sosyal rollerde, öğretenin öğrencilerin birbirleriyle olan ilişkilerini arttırabilmesi, grup bağlılığı oluşturabilmesi ve öğrencilerin bir arada çalışabilecekleri ortamlar oluşturabilmesinin uzaktan öğrenme faaliyetleri için kritik öneme sahip olduğunu belirtmiştir.
 • 30. 4. D. GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER Goodyear ve arkadaşları 2000 yılında uzaktan öğretim ortamlarındaki çevrimiçi öğreten rollerini bir çalıştayda ulaşılan sonuçlara göre belirleyerek 2001 yılında yayımlamışlar ve öğretenin sahip olması gereken 8 rol belirlemişlerdir. Bu roller;
 • 31. 4. D. GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER İçerik Yöneticisi: • Konu ile ilgili içeriği öğrenenlerin rahat anlayabileceği bir şekilde şekillendirir ve öğrenene sunar. Teknoloji Uzmanı: • Uzaktan öğretim ortamında yer alan teknolojileri etkili bir şekilde kullanır ve kullanılmasına yardımcı olur. Tasarımcı: • Öğrenme ortamını ve öğrenme amaçlarının gerçekleştirilmesi için öğretim faaliyetleri tasarlar. Sistem Yöneticisi: • Devam eden öğrenme programı ile ilgili kayıtları takip eder, kayıtları saklar ve sistemin güvenliğini sağlar.
 • 32. 4. D. GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER Süreç Yöneticisi: • Çevrimiçi öğrenme aktivitelerin yönetilmesi ve öğrenenlerin sürece katılması için desteklenmesini sağlar. Danışman: • Öğrenenlerle birlikte çalışma ve bireysel olarak öğrenenlerle etkileşim kurulması, çevrimiçi öğrenme aktivitelere ve derslere katılımlarının sağlanması için tavsiyelerde bulunur. Değerlendirme Uzmanı: • Öğrenenlerin faaliyetlerini puanlar, geri bildirim sunar ve öğrenme çalışmalarını tasdik eder. Araştırmacı: • Alanı ile ilgili yeni bilgilerin uzaktan öğretim ortamlarında nasıl etkili bir şekilde öğretileceğini araştırır ve uygular.
 • 33. 4. D. GOODYEAR VE ARKADAŞLARININ TANIMLADIĞI ÇEVRİMİÇİ ROLLER • Goodyear ve arkadaşlarının oluşturmuş olduğu öğreten rolleri diğer araştırmacılara göre daha farklı bir bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Diğer araştırmacıların öğretende yer alması gereken rol olarak belirtmedikleri sistem yöneticisi rolü özellikle vurgulanmaktadır. Bu duruma açık ve uzaktan öğretim faaliyetlerinde bireysel sistem tasarımlarının yaygınlaşması sonucu öğretenlerin kendi açık ve uzaktan öğretim sistemlerini kurmaları ve yönetmeleri bağlamında bakıldığında bu rolün önemi görülür. Bir diğer vurgulanan nokta ise öğretenlerin yeni teknolojileri ve öğretim yöntemlerini araştırarak açık ve uzaktan öğretim ortamlarıyla bütünleşmiş hale getirebilecekleri araştırmacı rolüdür.
 • 34. ÖĞRENEN ROLLERİ • Açık ve uzaktan öğrenme ortamları öğretim şekli, bilginin sunuluş şekli, topluluk yapısının farklılığı, iletişim ve etkileşimin farklılığı ve kullanılan ve sürekli güncellenen teknolojiler öğrenenlerin rollerini de değiştirmektedir. Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rollerini inceleyen birçok araştırmacı onların sahip olmaları gereken rollere farklı perspektiflerden bakmışlar tanımlamalar yapmışlardır. Çevrimiçi öğrenenlerin öğrenme stilleri farklılıklar göstermektedir. Bu durum tüm çevrimiçi öğrenenler için geçerli olabilecek rollerin tanımlanmasını zorlaştırmaktadır (Davisson ve arkadaşları, 2006).
 • 35. ÖĞRENEN ROLLERİ • Buna ek olarak, çevrimiçi öğrenen rolleri çevrimiçi öğreten rollerinde olduğu gibi, açık ve uzaktan öğrenmenin yapılmış olduğu şartlara bağlı olarak kişisel özellik, kültür, kullanılan teknoloji, amaçlar, kazanımlar gibi faktörler doğrultusunda değişebilmektedir. Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenenlerin rolleri ve durumu topluluğun bütünlüğü açısından oldukça önemlidir. Öğrenenlerin topluluk içerisindeki aktiviteleri, işbirliği, etkileşimleri topluluğun bir bütün olarak işlevini yerine getirmesi için önemsenmesi gereken öğelerdir.
 • 36. ÖĞRENEN ROLLERİ Çevrimiçi öğretim ortamlarında öğrenenlerin yaşamış oldukları en önemli problemlerden biri sosyal topluluk hissi oluşturamamalarıdır (Bride ve Beers, 2008). Bride ve Beers (2008) bu açıdan bakarak öğrenme grubu üyesi ve kendi kendine öğrenen birey olmak üzere iki temel öğrenen rolü tanımlamışlardır: • Öğrenme Grubu Üyesi: Öğrenenler çevrimiçi ortamlarda yer alan öğrenme faaliyetlerine katılmalı, öğrenen ve öğretenlerle etkileşim halinde olmalı ve tartışmalarda yer almalıdır. • Kendi Kendine Öğrenen Birey: Öğrenenler eş zamanlı öğrenme aktiviteleri dışında öğrenme ve araştırma becerilerine sahip olmalı ve çevrimiçi eş zamansız öğrenme araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmelidir.
 • 37. ÖĞRENEN ROLLERİ • Bride ve Beerse (2008) benzer şekilde Dabbagh (2007) da sosyal ve bireysel beceriler üzerinde durmuştur. Öğrenenler sosyal öğrenme becerilerini geliştirerek öğrenenlerin karar verme, güven oluşturma, çatışmaları yönetme ve işbirliği çalışması yapmaları için becerilerini arttırmalıdır. • Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında öğrenen olayları ve durumları tartışabilmeli, farklı fikirleri münakaşaya açmalı ve durumlara farklı perspektiflerden bakabilmelidir. Ayrıca öğrenenler bireysel olarak bir grup içerisindeki aktivitelerde aktif olmalı, adil bir paylaşım içinde grup görevlerini yapmalı ve diğer grup üyelerinin öğrenmelerine ve başarılarına yardımcı olmalıdır.
 • 38. ÖĞRENEN ROLLERİ • Son olarak, öğrenenler açık ve uzaktan öğrenme faaliyetlerinde kendi öğrenme süreçlerini grubun öğrenme süreciyle karşılaştırarak değerlendirme yapmalıdır. Öğrenenler zaman yönetimi ve uyum stratejileri geliştirerek öğrenmeye hazırlanmalı ve öğrenme stratejileri ile öğrenme içeriği ile etkileşim kurabilmelidir.
 • 39. ÖĞRENEN ROLLERİ • Öğrenenlerin çevrimiçi öğrenme ortamlarında edinecekleri yeni rollere uyum sağlamalarını ve benimsemelerini sağlamak yada yardımcı olmak, bu rolleri başarılı bir şekilde yerine getirmeleri için önemlidir (Bozarth ve arkadaşları, 2004). Schrum ve Hong (2002) uzaktan öğrenme ortamlarındaki öğrenen rollerini şu şekilde tanımlamıştır;
 • 40. ÖĞRENEN ROLLERİ Öğrenim araçlarına erişen bireydir. Teknolojiyi kullanabilen bireydir. Çalışma şekli ve alışkanlıkları edinebilen bireydir. Amaç ve hedefleri olan bireydir. Kendine özgü yaşam tarzı olan bireydir.
 • 41. ÖĞRENEN ROLLERİ • Schrum ve Hong (2002) gibi Garrison ve arkadaşları (2004) da öğrencilerin teknoloji kullanım becerilerini vurgulamışlardır. Öğrenenler yeni teknoloji kullanılmasının kabulü konusunda istekli olmalıdırlar. Bunun ötesinde öğrenenler zaman ve yer sınırlaması olmaksızın her yerde ve her zaman diliminde öğrenebilmelidir. • Ayrıca öğrenenler öğrenme sürecinde kendini yönlendirebilmeli, öğrenme sürecini planlamalı, ihtiyaç duyduğu öğrenmeleri gerçekleştirebilmelidir. son olarak Garrison ve arkadaşları. (2004) da iletişim becerilerinin önemine dikkat çekmiştir. Öğrenenler öğreten, yönetici ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmeli ve ihtiyaç duyduğunda iletişim kanalları oluşturabilmelidir.
 • 42. ÖĞRENEN KARAKTERİSTİKLERİ • Geleneksel sınıf ortamlarında eğitim faaliyetlerine alışkın olan öğrenenler açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında eğitim almaya başlayıp öğrenmek faaliyetlerine katıldıklarında da geleneksel sınıf ortamlarında ki birçok durumun farklı olduğunu ve sahip oldukları alışkanlıkların büyük bir kısmının işe yaramadığını görürler. Geleneksel sınıf ortamlarında çok başarılı olan öğrenciler çevrimiçi öğrenme ortamlarında başarılı olamayabilirler (Colorade ve arkadaşları, 2010) Dabbagh (2007), çevrimiçi öğrencilerin sahip olması gereken karakteristikleri şu şekilde belirtmiştir:
 • 43. ÖĞRENEN KARAKTERİSTİKLERİ Güçlü bir akademik kişisel görüş Çevrimiçi öğrenme teknolojilerini kullanmada akıcılık Kişilerarası iletişim ve iletişim kurma becerileri göstermek Etkileşim ve işbirlikçi öğrenmenin değerini anlamak Uzaktan öğrenmeyi içsel olarak kontrol etmek Bireysel öğrenme becerileri geliştirmek Öğrenme topluluğunun parçası olma ihtiyacı sergilemek
 • 44. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI • Açık ve uzaktan öğretimin , öğretim süreçlerinin tamamen yada bir kısmının zaman ve mekan olarak ayrıldığı eğitim sürecinde sistem olarak tanımlandığından bahsetmiştik. Açık ve uzaktan öğretim farklı yöntem, teknoloji, uygulama şekli ve materyallerle 1900'lü yıllardan beri kullanılmaktadır. Açık ve uzaktan öğretim geniş kitlelerin ve eğitim almada çeşitli zorlukları bulunan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını gidermeyi hedeflemektedir. Açık ve uzaktan öğretim yaklaşımı öğretmen eğitimi için de uzun yıllardır kullanılan bir yaklaşımdır. Açık ve uzaktan öğretimin gelişimi kullanılan teknolojiler perspektifinde temelde 5 nesil olarak tanımlanmaktadır. (Aoki, 2012; Burns, 2011; Gunawardena ve Lekamge, 2010; Heydenrych ve Prinsloo, 2010; Moore ve Kearsley, 2011; Perraton 2012; Rumajogee ve ark, 2003; Srinivas, 2007; Sukon ve ark, 2012; Taylor, 2001).
 • 45. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI • Öğretmenlerin açık ve uzaktan öğretimin sınıflandırıldığı her bir nesil için açık ve uzaktan öğretimden faydalanma şekilleri ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişmelerine olan katkısı değişmektedir. Açık ve uzaktan öğretimde kullanılan materyal ve yöntemlerin değişmesi öğretmen eğitimindeki açık ve uzaktan öğretimden faydalanma isteğini etkilememiştir. • Açık ve uzaktan öğretimde birinci nesil olarak adlandırılan ve ilk kullanılan model ve teknolojiler basılı materyaller üzerinden gerçekleşmiştir. Basılı materyallere örnek olarak kitap, dergi ve mektup verilebilir. Basılı materyaller öğretmenlerin bireysel gelişimine katkı sağlamıştır. Geniş kitlelere ulaştırılıp öğretmenlerin kullanımına sunulmuştur. İçerikler metin ve görseller içermekte fakat etkileşim yer almamaktadır. Birinci nesil modelde uygulamaya yönelik olarak öğretmenlere bilgi ve model sunma düzeyleri düşük kalmıştır.
 • 46. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI • Açık ve uzaktan öğretimdeki ikinci nesil olan ses tabanlı materyaller döneminde ses konferansı, telefon, çift yönlü ses iletimi, radyo, ses kasetleri ve CD'ler kullanılmıştır. Bu nesil ile düşük düzeyde alan yazın, pedagojik beceri ve içerik bilgisine sahip öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Burada kullanılan teknolojiler geniş kitlelere (öğretmen, öğrenci) ulaşma imkânı sağlamıştır. Ses konferansları karşılıklı olarak öğretmen ve öğrencilerin iletişime geçmesi ve bilgi paylaşımı yapmaları için kullanılmıştır. Fakat bu nesilde, günlük yapılan yayınların takibinde yaşanılan zorluklar ve öğretmen-öğrencilerin eğitimlerden sıkılmaları problem oluşturmaktadır. Belirli tip yayınların yapılması eğitim içeriklerindeki esnekliği etkilemektedir.
 • 47. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI • Açık ve uzaktan öğretimde üçüncü nesil olarak adlandırılan dönemde temel olarak video ve video konferans gibi görüntü tabanlı materyaller kullanılmıştır. Görüntülü sistemlerin eğitim ortamlarına girmesi, gerçek sınıf ve öğrenme ortamlarının müfredat paralelinde yararlanılmasına olanak sağlamıştır Ve öğretmenlerin meslekleri ile ilgili bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmuştur. • Gerçek sınıf ortamındaki yöntem ve metotların video içeriklerle gösterilmesi, Öğretmenlerin yeni yöntem ve yaklaşımları öğrenme ve uygulamalarına olanak sağlamıştır. Video içerikli yayın ve ürün geliştirme oldukça maliyetli olduğundan öğretmen eğitiminde sınırlı miktarda kullanılabilmiştir. Televizyon yayınları belirli konu ve içeriklerle sınırlı kalmıştır.
 • 48. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI • Açık ve uzaktan öğretimin dördüncü nesline bilgisayar destekli çoklu medya damga vurmuştur. Bu nesilde temel olarak etkileşimli video, etkileşimli içerik ile birlikte çoklu medya ses, video, ve animasyon, CD ve içerik yazılımları kullanılmıştır. Bu nesil ile animasyon ve etkileşimi bir arada barındıran içerikler kullanılmaya başlanmış ve öğretmenler zengin bir içerik türü ile çalışma imkânı bulmuşlardır. Bu nesilde açık ve uzaktan öğretim faaliyetleri daha önceki nesillerde olduğu gibi coğrafi olarak uzakta olan ya da iş yoğunluğu fazla olan öğretmenlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleme amaçlı kullanılmıştır.
 • 49. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI • Açık ve uzaktan öğretimin beşinci neslinde ise web tabanlı modeller ve mobil tabanlı modeller esas alınmıştır. Günümüzü de içeren bu nesilde bilgisayar destekli iletişim, internet tabanlı öğrenme ve öğretme materyalleri, çevrimiçi kurslar, çevrimiçi sınıflar, akılı telefonlar, tabletler, elektronik okuyucular ve mobil uygulamalar kullanılmaktadır. Beşinci nesil ile birlikte öğretmenler geniş bir içerik ve uygulama kütüphanesine ulaşmışlardır. • Oyunlar, animasyonlar ve etkileşimli uygulamalarla öğretmenler içerik ve öğretim yöntemleri arasındaki boşlukları doldurabilme imkânı bulmuşlardır. Web tabanlı sistemler, sanal sınıflar, mobil uygulamalar öğretmen eğitiminde ve hizmet içi eğitimlerde kullanılmaya başlanmıştır. Diğer dört nesilden farklı olarak artık öğretmenler uzaktan eğitimi bir öğretim yöntemi olarak kullanmaya başlamışlardır.
 • 50. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI • Açık ve uzaktan öğretim yolu ile öğretmenlerin mesleki gelişimi için hazırlanan programlarda öğretmenlerin içerik bilgileri ve pedagojik becerilerinin geçmiş bilgileri temel alınarak geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra öğretmenler bireysel olarak başvurdukları ve takip ettikleri açık ve uzaktan öğretim programları ile kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamışlardır. Dünyada açık ve uzakta öğretim öğretmen eğitiminde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Perraton (2001) UNESCO için yaptığı çalışmasında açık ve uzaktan öğretimin öğretmenler için kullanımını 4 başlık altında toplamıştır:
 • 51. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI Başlangıç niteliklerinin geliştirilmesi: Öğretmenlerin mesleki becerilerini geliştirmeye odaklanılmaktadır. Sürekli mesleki gelişim: Çalışma hayatları boyunca öğretmenlerin bilgi,beceri ve uzmanlığını genişleten programlar ve etkinlikler oluşturulmaktadır. Müfredat reformu ve değişimi için öğretmenlerin yeniden yönlendirilmesi: Öğretmenleri neyi öğrettiklerini ve nasıl öğrettiklerini değiştirme ve geliştirme konusunda destekleme için kullanılmaktadır. Öğretmenlerin kariyer gelişimi: Yetenekli öğretmenlerin kariyer geliştirme faaliyetleri için oluşturulan yüksek lisans, sertifika ve hizmet için eğitim programlarını oluşturmaktadır.
 • 52. ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM UYGULAMALARI • Birçok farklı ülke uzaktan ve açık öğretimi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda farklı şekillerde ihtiyaçlarına göre kullanmakta ve politikalar oluşturmaktadır. Öğretmenler için planlanan uzaktan ve açık öğretim programlarının şekillenmesini ve kullanılacak teknolojileri belirleyen ana faktörler öğretmenci ihtiyaçları, öğrenci destek sistemleri, müfredatta yer alan içerikler ve eğitim politikalarıdır.
 • 53. PERRATON VE DÖRT TEMEL NOKTA • Perraton (2012) öğretmenler için geliştirilen uzaktan ve açık öğretim programlarında dikkat edilmesi gereken dört temel nokta belirlemiştir. İlk olarak, öğretmenlerin eğitim planlamalarında var olan önemli eksikliklerden bir tanesi konuya özgü eğitim ve öğretme becerileri arasında gerekli bağlantıların kurulamamasıdır. Öğretmen eğitimi için planlanan açık ve uzaktan öğretim programlarında konu içeriği ve öğretim yöntemleri arasında, ihtiyaçlar ve müfredat paralelinde, bağlantı ve ilişkiler kurulmalı ve açık bir şekilde sunulmalıdır. Öğretmenlerin uzaktan ve açık öğretim programlarında dikkat edilmesi gereken ikinci nokta öğretim pratikleridir.
 • 54. PERRATON VE DÖRT TEMEL NOKTA • Öğretim pratikleri önemli olmasına rağmen, öğretmen eğitim programlarında yeterince önemsenmemekte ve uzaktan ve açık öğretim yoluyla verilen öğretmen eğitimi programları için uygulanması zordur. Öğretim pratiklerinin zor ve maliyetli olması göz önüne alınıp şartlar zorlanmalı ve açık ve uzaktan öğretim yoluyla planlanan öğretmen eğitimi programlarına dahil edilmelidir. • Üçüncü önemli nokta değerlendirmedir. Açık ve uzaktan öğretim yoluyla verilen eğitimlerde öğretmenlerin hem mesleki olarak değerlendirme becerilerini, hem de almış oldukları eğitimleri değerlendirme yeterliliklerini arttırmaları beklenmektedir.
 • 55. PERRATON VE DÖRT TEMEL NOKTA • Son olarak, öğretmenler için hazırlanan ve uzaktan ve açık öğretim programlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli bileşen kullanılan medya ve teknolojilerdir. Öğretmen eğitim programları tek bir medya ya da teknoloji üzerinden planlanmamalı, bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları sunulmalı ve farklı öğrenme stillerine sahip öğretmenler için imkanlar oluşturulmalıdır.
 • 56. KAYNAKÇA: • Tekinarslan E. ,Gürer Melih D. (2019) Açık ve Uzaktan Öğrenme, Ankara: Pegem Akademi • İşman,A.(2011) Uzaktan Eğitim, Ankara: Pegem Akademi • Uşun,S.(2006) Uzaktan Eğitim, Çanakkale: Paradigma Akademi • Gök,F.(2006) Uzaktan Eğitimde Eğiticinin Rolü.