Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

ارزش ها، اخلاقیات و احساسات محل کار

877 Aufrufe

Veröffentlicht am

بر گرفته از کتاب رفتار سازمانی استیون مک شین

Veröffentlicht in: Leadership & Management
 • Als Erste(r) kommentieren

ارزش ها، اخلاقیات و احساسات محل کار

 1. 1. ‫گلینو‬ ‫آن‬ ‫ماری‬ ،‫شین‬ ‫مک‬ ‫استیون‬ ‫ترجمه‬:‫صابری‬ ‫حسن‬ ‫دکتر‬ mooma
 2. 2. 227‫مجازی‬ ‫فروشگاه‬ ‫آسیا‬ ‫منطقه‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫دومین‬–‫اقیانوسیه‬ ‫موفقیت‬ ‫علت‬:‫افراد‬ ‫اول‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫جامعه‬ ‫های‬ ‫مسئولیت‬ ‫به‬ ‫خوب‬ ‫احساس‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫توسعه‬ ‫هدف‬:‫در‬ ‫صفر‬ ‫ضایعات‬2020 mooma
 3. 3. ‫اهمیت‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫دوام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ثبات‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫باور‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫در‬ ‫موضوعات‬. ‫و‬ ‫غلط‬ ‫از‬ ‫درست‬ ،‫بد‬ ‫از‬ ‫خوب‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫کمک‬... mooma
 4. 4. ‫توصیف‬‫محققان‬ ‫توسط‬ ‫مختلف‬ ‫ارزش‬ mooma
 5. 5. ‫ابزاری‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫نها‬ ‫ارزشهای‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫مطلوبی‬ ‫های‬ ‫شیوه‬‫یی‬. ‫ادب‬ ‫منطق‬ ‫شجاعت‬ ‫کنترلی‬ ‫خود‬ ‫همبستگ‬ ‫شدت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫تمایل‬‫ی‬. ‫نهایی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫برسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫داریم‬ ‫سعی‬ ‫که‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫مطلوبی‬ ‫حاالت‬‫م‬. ‫زیبایی‬ ‫برابری‬ ‫مندی‬ ‫خرد‬ ‫آرامش‬ mooma
 6. 6. ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫فردی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫اظهاری‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫واقعی‬ mooma
 7. 7. ‫گیر‬ ‫جلو‬ ‫برای‬ ‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬ ‫درک‬‫ی‬ ‫ظریف‬ ‫های‬ ‫تنش‬ ‫و‬ ‫ضروری‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫تعارض‬ ‫از‬. ‫در‬ ‫فردی‬ ‫و‬ ‫گروهی‬ ‫تصمیمات‬ ‫بر‬ ‫گذاری‬ ‫ارزش‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فرهنگ‬ mooma
 8. 8. ‫گرایی‬ ‫فرد‬ ‫گرایی‬ ‫جمع‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫گرایش‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫موفقیت‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫حمایت‬ ‫گرایش‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫اطمینان‬ ‫قدرت‬ ‫فاصله‬ mooma
 9. 9. ‫گرایی‬ ‫فرد‬ ‫گرایی‬ ‫جمع‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫گرایش‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫موفقیت‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫حمایت‬ ‫گرایش‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫اطمینان‬ ‫قدرت‬ ‫فاصله‬ mooma
 10. 10. ‫گرایی‬ ‫جمع‬ ‫گروه‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫گروهی‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫اولویت‬ ‫هماهنگ‬ ‫روابط‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫گرایی‬ ‫فرد‬ ‫مستقل‬ ‫شخصی‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫اولویت‬ ‫شخصی‬ ‫موقعیت‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ mooma
 11. 11. ‫گرایی‬ ‫فرد‬ ‫گرایی‬ ‫جمع‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫گرایش‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫موفقیت‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫حمایت‬ ‫گرایش‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫اطمینان‬ ‫قدرت‬ ‫فاصله‬ mooma
 12. 12. ‫پایین‬ ‫قدرت‬ ‫فاصله‬ ‫برابر‬ ‫نسبتا‬ ‫قدرت‬ ‫تسهیم‬ ‫انتظار‬ ‫مشارکتی‬ ‫مدیریت‬ ‫ترجیح‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫ائتالفات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تعارضات‬ ‫حل‬ ‫باال‬ ‫قدرت‬ ‫فاصله‬ ‫برابر‬ ‫نا‬ ‫قدرت‬ ‫پذیرش‬ ‫کارمندان‬ ‫توسط‬ ‫سرپرستان‬ ‫دستورات‬ ‫پذیرش‬ ‫رسمی‬ ‫اقتدار‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تعارضات‬ ‫حل‬ mooma
 13. 13. ‫گرایی‬ ‫فرد‬ ‫گرایی‬ ‫جمع‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫گرایش‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫موفقیت‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫حمایت‬ ‫گرایش‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫اطمینان‬ ‫قدرت‬ ‫فاصله‬ mooma
 14. 14. ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬‫پایی‬‫ن‬ ‫باال‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫یافته‬ ‫ساختار‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫قائل‬ ‫ارزش‬ ‫مکتوب‬ ‫و‬ ‫واضح‬ ‫تصمیمات‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫قوانین‬ ‫ارتباطات‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫ارتباطات‬ ‫ترجیح‬‫مبهم‬ mooma
 15. 15. ‫گرایی‬ ‫فرد‬ ‫گرایی‬ ‫جمع‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫گرایش‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫موفقیت‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫حمایت‬ ‫گرایش‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫اطمینان‬ ‫قدرت‬ ‫فاصله‬ mooma
 16. 16. ‫گرا‬ ‫حمایت‬ ‫گرایش‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬: ‫روابط‬ ‫آرامش‬ ‫دوستی‬ ‫نوع‬ ‫گرا‬ ‫موفقیت‬ ‫گرایش‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫قائل‬ ‫ارزش‬: ‫جسارت‬ ‫رقابت‬ ‫گرایی‬ ‫مادی‬ mooma
 17. 17. ‫گرایی‬ ‫فرد‬ ‫گرایی‬ ‫جمع‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫گرایش‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫موفقیت‬ ‫گرایش‬ ‫گرا‬ ‫حمایت‬ ‫گرایش‬ ‫عدم‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫اطمینان‬ ‫قدرت‬ ‫فاصله‬ mooma
 18. 18. •‫حال‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫آینده‬ ‫به‬ ‫تکیه‬ •‫بر‬ ‫ارزش‬: •‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫انداز‬ ‫پس‬ ،‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫گرایش‬ •‫گذشته‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تکیه‬ •‫سنت‬ ‫به‬ ‫احترام‬ •‫اجتماعی‬ ‫تعهدات‬ ‫ارضاء‬ ‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫گرایش‬ mooma
 19. 19. ‫اخالقیات‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫بحث‬ ‫طبیعی‬ ‫بسط‬ ،. ‫هستند‬ ‫اقدامات‬ ‫بودن‬ ‫خوب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫درستی‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫که‬ ‫معنوی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫یا‬ ‫اصول‬ ‫مطالعه‬. ‫ت‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫فرد‬ ‫یک‬ ‫معنوی‬ ‫تعهد‬ ‫به‬ ‫اشاره‬ ‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫اخالقیات‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اجتماعی‬ ‫پذیری‬ ‫مسئولیت‬‫وی‬ ‫اقدامات‬ ‫اثیر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫انگیزه‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬. mooma
 20. 20. ‫فالسفه‬‫و‬‫دیگر‬‫محققان‬‫چندین‬‫اصل‬‫اخالقی‬‫عام‬‫ر‬‫ا‬ ‫شناسایی‬‫کرده‬‫اند‬. ‫هر‬‫فرد‬‫ممکن‬‫است‬‫بر‬‫اساس‬‫ارزش‬‫های‬‫شخصی‬‫خود‬ ‫یک‬‫مورد‬‫را‬‫به‬‫بقیه‬‫ترجیح‬‫دهد‬. ‫فردی‬ ‫حقوق‬ ‫عدالت‬ ‫توزیعی‬ ‫گرایی‬ ‫سود‬ mooma
 21. 21. ‫ب‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫فایده‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫توصیه‬‫یشتر‬. ‫اقدامات‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫نتیجه‬ ‫اصل‬. -‫ب‬ ‫نتایج‬ ‫قضاوت‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫اخالقی‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫انتخاب‬‫دون‬ ‫ابزار‬ ‫به‬ ‫توجه‬. -‫دیگران‬ ‫منافع‬ ‫تامین‬ ‫از‬ ‫حاصل‬ ‫مظلومیت‬ ‫پذیرش‬. mooma
 22. 22. ‫خواه‬ ‫دل‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫برای‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫حق‬. ‫عمل‬ ‫آزادی‬ ‫فیزیکی‬ ‫امنیت‬ ‫بیان‬ ‫آزادی‬ ‫عادالنه‬ ‫محاکمه‬ -‫سازمان‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫حقوق‬ ‫تعارض‬. mooma
 23. 23. ‫شرط‬ ‫به‬ ‫نابرابری‬ ‫قبول‬: ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫مطلوب‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫دسترسی‬. ‫نابرابری‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫افراد‬ ‫ترین‬ ‫رفاه‬ ‫کم‬ ‫نفع‬. -‫ه‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫منفعت‬ ‫بیشترین‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫کدام‬‫با‬ ‫ای‬ ‫آورند؟‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫پایین‬ ‫رفاه‬ mooma
 24. 24. ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫عوامل‬ ،‫اخالقی‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫محققان‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬. ‫اخالقی‬ ‫رفتار‬ ‫تاثیرات‬ ‫موقعیتی‬ ‫حساسیت‬ ‫اخالقی‬ ‫شدت‬ ‫اخالقی‬ mooma
 25. 25. ‫اخالقی‬ ‫اصول‬ ‫اجرای‬ ‫مطلوب‬ ‫درجه‬. ‫مسال‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫اخالقی‬ ‫اصول‬ ‫راهنمایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫میزان‬‫ه‬. ‫اخالقی‬ ‫شدت‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬: ‫بد‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫در‬ ‫شفافیت‬ ‫میزان‬. ‫موضوع‬ ‫بودن‬ ‫بد‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫درباره‬ ‫دیگران‬ ‫تفکر‬. ‫افراد‬ ‫بر‬ ‫موضوع‬ ‫تاثیر‬ ‫سرعت‬. ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫گیرنده‬ ‫تصمیم‬ ‫وابستگی‬ ‫احساس‬. ‫اخالقی‬ ‫رفتار‬ ‫تاثیرات‬ ‫موقعیتی‬ ‫حساسیت‬ ‫اخالقی‬ ‫شدت‬ ‫اخالقی‬ mooma
 26. 26. ‫نسبی‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫موضوع‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫شخصی‬ ‫ویژگی‬‫آن‬. ‫اخالقی‬ ‫مالحظه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تشخیص‬ ‫احتمال‬. ‫اخالقی‬ ‫شدت‬ ‫تخمین‬. ‫باالتر‬ ‫وحدت‬ ‫و‬ ‫همدلی‬ ‫به‬ ‫تمایل‬. ‫خاص‬ ‫موقعیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫باال‬ ‫اطالعات‬. ‫اخالقی‬ ‫رفتار‬ ‫تاثیرات‬ ‫موقعیتی‬ ‫حساسیت‬ ‫اخالقی‬ ‫شدت‬ ‫اخالقی‬ mooma
 27. 27. ‫اخالقی‬ ‫غیر‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫ترغیب‬ ‫در‬ ‫موقعیت‬ ‫نقش‬. ‫اخالقی‬ ‫رفتار‬ ‫تاثیرات‬ ‫موقعیتی‬ ‫حساسیت‬ ‫اخالقی‬ ‫شدت‬ ‫اخالقی‬ mooma
 28. 28. mooma
 29. 29. ‫خشم‬ • .. •‫نفرت‬ •‫حسادت‬ •‫عصبانیت‬ •‫ناراحتی‬ •‫رنج‬ •‫غضب‬ ‫ترس‬ • .‫ت‬ •‫هشدار‬ •‫اضطراب‬ ‫لذت‬ • . •‫شادی‬ •‫رضایت‬ •‫تکریم‬ •‫خوش‬ ‫بینی‬ •‫غرور‬ •‫آرامش‬ •‫شوق‬ ‫عشق‬ • . •‫دلبستگ‬‫ی‬ •‫آرزو‬ •‫میل‬ ‫غم‬ • . •‫مایوس‬ •‫تنهایی‬ •‫غمگین‬ •‫خجالت‬ •‫مصیبت‬ •‫دلسوزی‬ ‫تعجب‬ • . •‫بدون‬ •‫زیر‬ •‫مجموعه‬ mooma
 30. 30. ‫ای‬ ‫پاسخگویی‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬ ‫یک‬ ‫فرد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫تجربه‬ ‫رویداد‬ ‫یا‬ ‫فرد‬ ،‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫روانی‬ ‫حاالتی‬‫کنند‬ ‫می‬ ‫جاد‬. ‫آ‬‫بگذارند‬ ‫تاثیر‬ ‫شخص‬ ‫مهم‬ ‫اهداف‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رویداد‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫سازی‬ ‫گاه‬. ‫طریق‬ ‫از‬ ‫احساسات‬ ‫تجربه‬: ‫تفکرات‬ ‫ها‬ ‫رفتار‬ ‫فیزیولوژیکی‬ ‫های‬ ‫واکنش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫یا‬ ‫موقعیت‬ ،‫فرد‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫احساسات‬. mooma
 31. 31. ‫باورها‬‫عواطف‬‫رفتاری‬ ‫نیات‬ ‫ادراکات‬‫رفتار‬ mooma
 32. 32. ‫باورها‬‫عواطف‬‫رفتاری‬ ‫نیات‬ ‫ادراکات‬‫رفتار‬ ‫تجربیات‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫حس‬ ‫مقطعی‬ ‫ها‬ ‫قضاوت‬ ‫اندیشیم‬ ‫می‬ ‫دوام‬ ‫با‬ mooma
 33. 33. ‫باورها‬‫عواطف‬‫رفتاری‬ ‫نیات‬ ‫ادراکات‬‫رفتار‬ ‫تجربیات‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫حس‬ ‫مقطعی‬ ‫ها‬ ‫قضاوت‬ ‫اندیشیم‬ ‫می‬ ‫دوام‬ ‫با‬ mooma ‫موضوع‬ ‫درباره‬ ‫فرد‬ ‫ادراکات‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫رفتار‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫درگیری‬ ‫برای‬ ‫انگیزش‬‫هدف‬ ‫موضوع‬ ‫از‬ ‫منفی‬ ‫و‬ ‫مثبت‬ ‫های‬ ‫ارزیابی‬
 34. 34. ‫استخدام‬‫انی‬ ‫کارمند‬‫درست‬ ‫های‬ ‫نگرش‬ ‫با‬. ‫احساسی‬ ‫کار‬ ‫الزامات‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫شخصیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ارزش‬ ‫تطابق‬. ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫اغلب‬ ‫توسط‬ ‫احساسی‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫پرورش‬. ‫احساسی‬ ‫و‬ ‫ارتباطی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫آموزش‬ mooma
 35. 35. ‫استخدام‬400‫سال‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫اخراج‬100‫ک‬ ‫قرارداد‬ ‫بستن‬ ‫در‬ ‫قصور‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫نفر‬‫افی‬ ‫هزینه‬3‫آموزش‬ ‫برای‬ ‫دالری‬ ‫میلیون‬100‫جدید‬ ‫کارمند‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫احساسات‬ ‫مدیریت‬ ‫آزمون‬1200‫کارمند‬ ‫در‬ ‫ارشد‬ ‫کارکنان‬ ‫بودن‬ ‫بهتر‬: ‫تفکرات‬ ‫و‬ ‫احساسات‬ ‫بیان‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫همدلی‬ ‫شادی‬ ‫احساس‬ ‫خود‬ ‫احساسات‬ ‫از‬ ‫آگاهی‬ ‫ت‬‫آزم‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫استخدام‬ ‫به‬ ‫صمیم‬‫ون‬. ‫نتیجه‬:‫فقط‬ ‫اخراج‬8‫سال‬ ‫در‬ ‫نفر‬ mooma
 36. 36. ‫ابعاد‬ ‫عاطفی‬ ‫هوش‬ ‫خود‬ ‫آگاهی‬ ‫خود‬ ‫تنظیمی‬ ‫خود‬ ‫انگیزشی‬ ‫همدلی‬ ‫مهارت‬ ‫اجتماعی‬ mooma
 37. 37. ‫ابعاد‬ ‫عاطفی‬ ‫هوش‬ ‫خود‬ ‫آگاهی‬ ‫خود‬ ‫تنظیمی‬ ‫خود‬ ‫انگیزشی‬ ‫همدلی‬ ‫مهارت‬ ‫اجتماعی‬ mooma
 38. 38. ‫خود‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫احساسات‬ ،‫روحیات‬ ‫باالی‬ ‫درک‬. ‫دیگران‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫اقدامات‬ ‫تاثیر‬ ‫پیشبینی‬ ‫و‬ ‫درک‬. ‫خود‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫گو‬ ‫و‬ ‫گفت‬ ‫و‬ ‫پذیرش‬. mooma
 39. 39. ‫ابعاد‬ ‫عاطفی‬ ‫هوش‬ ‫خود‬ ‫آگاهی‬ ‫خود‬ ‫تنظیمی‬ ‫خود‬ ‫انگیزشی‬ ‫همدلی‬ ‫مهارت‬ ‫اجتماعی‬ mooma
 40. 40. ‫جهت‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫توانایی‬: ‫احساسی‬ ‫های‬ ‫طغیان‬ ‫منتظره‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫رفتار‬ ‫و‬. ‫قضاوت‬ ‫تعویق‬ ‫رفتاری‬ ‫های‬ ‫پیامد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تفکر‬ ‫احساسی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫بی‬ ‫اقدام‬ ‫جای‬ ‫به‬ mooma
 41. 41. ‫ابعاد‬ ‫عاطفی‬ ‫هوش‬ ‫خود‬ ‫آگاهی‬ ‫خود‬ ‫تنظیمی‬ ‫خود‬ ‫انگیزشی‬ ‫همدلی‬ ‫مهارت‬ ‫اجتماعی‬ mooma
 42. 42. ‫امیال‬ ‫کردن‬ ‫خفه‬ ‫شخصی‬ ‫اهداف‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫احساسات‬ ‫دهی‬ ‫جهت‬ ‫مندی‬ ‫رضایت‬ ‫انداختن‬ ‫تاخیر‬ ‫به‬ mooma
 43. 43. ‫ابعاد‬ ‫عاطفی‬ ‫هوش‬ ‫خود‬ ‫آگاهی‬ ‫خود‬ ‫تنظیمی‬ ‫خود‬ ‫انگیزشی‬ ‫همدلی‬ ‫مهارت‬ ‫اجتماعی‬ mooma
 44. 44. ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫توانایی‬: ‫احساسات‬ ‫تفکرات‬ ‫وضعیت‬ ‫دیگران‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫حساسیت‬(‫احساسات‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫نه‬)‫دیگر‬‫ان‬ mooma
 45. 45. ‫ابعاد‬ ‫عاطفی‬ ‫هوش‬ ‫خود‬ ‫آگاهی‬ ‫خود‬ ‫تنظیمی‬ ‫خود‬ ‫انگیزشی‬ ‫همدلی‬ ‫مهارت‬ ‫اجتماعی‬ mooma
 46. 46. ‫دیگران‬ ‫احساسات‬ ‫مدیریت‬ ‫توانایی‬ ‫روابط‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫شبکه‬ ‫ساخت‬ ‫تفاهم‬ ‫حس‬ ‫مشترک‬ ‫عالئق‬ ‫یافتن‬ ‫آنان‬ ‫درک‬ ‫عناصر‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬(‫تنظیمی‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫همدلی‬) mooma
 47. 47. ‫رفتار‬ ‫فرد‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫شخصی‬ ‫احساسات‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫اخالقی‬ mooma
 48. 48. ‫رفتار‬ ‫فرد‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫شخصی‬ ‫احساسات‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫اخالقی‬ mooma ‫طرز‬ ‫نگرش‬
 49. 49. ‫کارش‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫شغل‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫ک‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫احساسی‬ ‫تجربیات‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫شده‬ ‫ادراک‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬‫ار‬ mooma
 50. 50. ‫رفتار‬ ‫فرد‬ ‫رضایت‬ ‫شغلی‬ mooma ‫عملکرد‬ ‫شغلی‬
 51. 51. ‫رفتار‬ ‫فرد‬ ‫رضایت‬ ‫شغلی‬ mooma ‫عملکرد‬ ‫شغلی‬
 52. 52. ‫رفتار‬ ‫فرد‬ ‫رضایت‬ ‫شغلی‬ mooma ‫عملکرد‬ ‫شغلی‬
 53. 53. ‫رفتار‬ ‫فرد‬ ‫رضایت‬ ‫شغلی‬ mooma ‫رضایت‬ ‫مشتری‬ ‫عملکرد‬ ‫شغلی‬
 54. 54. ‫سازم‬ ‫به‬ ‫کارمند‬ ‫عاطفی‬ ‫دلبستگی‬ ‫و‬ ‫هویت‬ ‫احساس‬‫ان‬ ‫موثر‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ،‫همکاران‬ ‫به‬ ‫داری‬ ‫وفا‬( ...‫دلبستگی‬) ‫مستمر‬ ‫تعهد‬ ‫شخصی‬ ‫عالیق‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫کارمند‬ ‫بقای‬(‫التزام‬) mooma
 55. 55. ‫کارکنان‬ ‫بقای‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تعهد‬ mooma ‫رضایت‬ ‫مشتری‬ ‫انگیزش‬
 56. 56. ‫کارکنان‬ ‫بقای‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تعهد‬ mooma ‫رضایت‬ ‫مشتری‬ ‫انگیزش‬ ‫گردش‬ ‫پایی‬ ‫شغلی‬‫ن‬ ‫خالقیت‬ ‫پایین‬
 57. 57. ‫کارمند‬ ‫زنجیره‬ ‫مدل‬–‫مشتری‬-‫سود‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫سازمانی‬ ‫رضایت‬ ‫از‬ ‫کارمند‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫شغل‬ ‫کمتر‬ ‫جابجایی‬ ‫بیشت‬ ‫انگیزه‬‫ر‬ ‫مستمر‬ ‫خدمت‬ ‫ادراکات‬ ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫ارزش‬ ‫مشتریان‬ ‫راضی‬ ‫ارجاعات‬ ‫مشتری‬ ‫مشتری‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫درآمد‬ ‫تر‬ ‫باال‬ ‫سود‬ mooma
 58. 58. ‫بین‬ ‫خوش‬ ‫کارمندان‬ ‫سازمانی‬ ‫مشارکت‬ ‫سازمانی‬ ‫درک‬ ‫شغلی‬ ‫امنیت‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫عدالت‬ mooma ‫رهبران‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫سهام‬ ‫توزیع‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫تسهیم‬ ‫استخدا‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫ثبات‬ ‫احساس‬‫م‬ ‫مختلف‬ ‫کاری‬ ‫های‬ ‫فرصت‬ ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫اختیار‬
 59. 59. .1‫کارمندان‬‫چه‬‫حسی‬‫در‬‫مورد‬‫کار‬‫کردن‬‫برای‬ ‫شرکت‬‫سیرز‬‫دارند؟‬ .2‫کارمندان‬‫این‬‫شرکت‬‫با‬‫رفتارشان‬‫چه‬‫تاثیری‬‫بر‬ ‫دیدگاه‬‫مشتریان‬‫به‬‫هنگام‬‫خرید‬‫می‬‫گذارند‬‫؟‬ .3‫تجربه‬‫خرید‬‫مشتریان‬‫از‬‫این‬‫فروشگاه‬‫چه‬‫تاث‬‫یری‬ ‫بر‬‫میزان‬‫سود‬‫دهی‬‫شرکت‬‫داشته‬‫است‬‫؟‬ ‫مکانی‬: ‫مناسب‬‫برای‬‫کار‬‫کردن‬ ‫جذاب‬‫برای‬‫خرید‬‫کردن‬ ‫مطمئن‬‫برای‬‫سرمایه‬‫گذاری‬ mooma
 60. 60. ‫پور‬ ‫اصغر‬ ‫سودابه‬ ‫جهانگیر‬ ‫حامد‬ ‫طارمی‬ ‫سجاد‬

×