RIHLE Dergisi - Tasavvuf II

Sahn-ı Seman Araştırma Merkezi
Sahn-ı Seman Araştırma Merkeziİslami Araştırma Merkezi

Rıhle Dergisi 15.sayısı kapak konularının Türkçe, Arapça ve İngilizce Özetleri

Ebubekir Sifil Hangi Tasavvuf?
RIHLE Temmuz-Aralık 2012 5
DOSYA
DOSYA
Tarih içinde ve günümüzde “Tasavvuf” adı altında ortaya çıkmış birbirinden farklı birçok yapı olmuştur. Diğer
İslamî disiplinlerde olduğu gibi Tasavvuf da Din algımızın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu için “Tasavvuf
adına önümüze çıkan en aykırı tavırları dahi toleransla karşılamak” şeklinde ifade edebileceğimiz bir tavır
kendisini baskın biçimde hissettirmektedir. Oysa diğer İslamî disiplinlerle iştigal eden zümrelerin/meşreplerin
“tamamını” aynı meşruiyet çerçevesi içinde görmüyorsak, aynı şey “bir kısım” Tasavvuf ehli için de söz
konusudur.
HANGİ TASAVVUF?
Ebubekir Sifil*
*
Yrd. Doç. Dr., Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Daru’l-Hikme.
DOSYA
Throughout history and in modern times there have been various structures that have differed from each other under
the title of tasawwuf. Because of the fact that tasawwuf is an indispensable part of our religious understanding among
other Islamic disciplines, the attitude of“tolerating even the most contradictory behavior that is put forth in the name of
tasawwuf”has made itself strongly recognizable. Yet, if we do not accept all of the communities/dispositions that busy
themselves with Islamic disciplines as legitimate, the same should be true for some people of tasawwuf as well.
Which of the Tasawwuf? / Ass. Prof. Dr. Ebubekir Sifil
Orhan Ençakar Şeyh Ahmed Zerrûk’a Göre Tasavvufun Esasları
RIHLE Temmuz-Aralık 2012 13
DOSYA
DOSYA
Tefsire İsrailiyat'ın, hadise mevzu rivayetlerin, akideye bidat akımların ve fıkha şaz görüşlerin karışması
tarih boyu bu ilimlerin kaçınılmaz bir kaderi olmuştur. İhsan (Allah'ı görüyormuşçasına kulluk) ve ahlakın
temel gaye edinildiği ve Allah'a samimiyetle yönelmek olarak tarif edilen tasavvuf da, ilimlerin bu kaderinden
nasibini almış ve birçok bidat, tasavvuf çevreleri içinde kendine yer bulabilmiştir.
Ancak İslam âlimleri diğer ilimlere karışan yanlış bilgi ve bidatleri ayıklama hususunda gösterdikleri özen ve
dikkati bu sahada da göstererek tecdit maksadıyla çeşitli kitap ve risaleler kaleme almışlar, kendi zaman ve
zeminlerine göre tasavvuf yolunun usul ve yordamını belirlemede azami gayret sarf etmişlerdir.
Makalede Şeyh Ahmed Zerruk’un 'Kavâidu’t-Tasavvuf' isimli eserinden seçilmiş bazı önemli maddeler
üzerinde durulmaya çalışılmıştır.
ŞEYH AHMED ZERRÛK’A
GÖRE TASAVVUFUN
ESASLARI
Orhan Ençakar*
*
Daru’l-Hikme.
DOSYA
The mixing in of the Israiliyat into tafsir, of topical narrations into the hadith, of strains of bida’a into aqidah, and of
irregular views into fiqh have been the inevitable fate of these disciplines. And tasawwuf, which is described as aiming
for ihsan (servitude as if seeing Allah) and ahlaq, and turning sincerely toward Allah, has had its own share in the fate of
these disciplines, and many innovations have been able to find places for themselves within Sufi circles.
However, Islamic scholars have taken the same care and attention in sorting out incorrect information and innovations
that have been mixed into the other sciences with this discipline as well, penning various books and tracts with the
intention of renewal, and demonstrated the utmost effort in defining the methodology and procedure of the path of
tasawwuf according to their own times and grounds.
The essay addresses some important selected points from Shaykh Ahmad Zarruk’s work“Qawaidu’t-tasawwuf”.
THE FUNDAMENTALS OF TASAWWUF ACCORDING TO SHAYKH AHMAD ZARRUK / Orhan Ençakar
Murat Türker Zaman Tarikat Zamanı mı?
RIHLE Temmuz-Aralık 2012 25
DOSYA
DOSYA
Meseleleri sloganlar üzerinden ele alan bakış açısı, etraflıca değerlendirildiğinde çok daha farklı ve isabetli
sonuçlara ulaşılacak olaylarda zihnî melekelerimizi dumura uğratan ve yüzeyselliği körükleyen bir işlev
görüyor. Tasavvuf konusundaki bir sözünden hareketle çokları tarafından ‘tarikat karşıtı’ olmakla itham edilen
Bediüzzaman Hazretleri de mezkûr ‘üstünkörülüğe’ kurban edilen mütefekkirlerden biridir. “Telvihat-ı Tis’a”
namında müstakil bir risale kaleme aldığı halde, bu risaleyi tetkik etmek ve bütüncül bir okuma yapmak yerine
tek bir cümleye hüküm bina etme kolaycılığına meyledenler, Risale-i Nur talebeleri ile ehl-i tarik mü’minler
arasında aslında var olmayan bir soğukluğun meydana gelmesinin en önemli müsebbibidirler. Bediüzzaman ve
tasavvuf denilince akla gelen yapay gerilimin altının boş olduğunu anlamak, daha önyargısız ve müdakkik bir
Bediüzzaman okuması yapmaya vabestedir.
ZAMAN TARİKAT ZAMANI MI?
Murat Türker
*
Yrd. Doç. Dr., Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Darul-Hikme.
DOSYA
The perspective that addresses issues based on slogans serves to atrophy our mental faculties and instigate superficiality
where a thorough evaluation would obtain much different and more accurate results. The illustrious Bediuzzaman is one
of the intellectuals victimized by the aforementioned‘superficiality’, accused of being“anti-tariqat”by many based on one
of his statements regarding Tasawwuf...
Understanding that the artificial tension that comes to mind when Bediuzzaman and tasawwuf are mentioned together
is baseless is dependent upon a more unprejudiced and meticulous reading of Bediuzzaman.
Is the Age the Tariqat Age? / Murat Türker
Abdulhamid Medkur - Hasan Şafii
MÜLAKAT
Prof. Dr. Abdulhamid Abdülmünim
Medkûr hoca, Kahire Üniversitesi
Dâru'l-Ulûm Fakültesi İslam
Felsefesi Bölüm Başkanı, Arap Dili
Enstitüsü üyesi
Hasan Mahmud Abdullatif eş-Şâfi'î hoca 1930 yılında, Kahire'de doğdu.
Küçük yaşta Kur'ân-ı Kerim'i hıfzetti ve el-Ezher'de ilim tahsiline başladı.
1953 yılında el-Ezher Üniversitesi, Usûlu'd-Dîn Fakültesi'ne ve Kahire
Üniversitesi Dâru'l-Ulûm Fakültesi'ne başladı.
1964 ve 1966 yıllarında iki defa tutuklandı ve toplam 6 sene hapiste
kaldı. Bu süre içinde yoğun işkenceye tâbi tutuldu. O zamandan kalma
kırbaç izleri sırtında hala durmaktadır. Daha sonra Mısır Askerî Mahkemesi
tarafından da tutuklanması istenen Hasan eş-Şâfi'î hoca hakkında
müebbet hapis cezası kararı verildi ancak Yüksek Mahkeme bu kararı
temyiz etti.
Hasan eş-Şâfiî hoca 1971 yılı itibariyle, kitap yazmaya başladı. İslam
Felsefesi, Tevhid, Kelam İlmi ve Tasavvuf alanlarında 10 tane kitap ve 30
adet ilmî tebliğ hazırladı.
1977 yılında Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Araştırmaları
Fakültesinde İslam Felsefesi alanında doktorasını tamamladı.
Eserlerinden bazıları: el-Âmidî ve Ârâ'uhû'l-Kelâmiyye, İlmü'l-Kelam beyne
Mâdıyhi ve Hâdırıhî, Fusûl fi't-Tasavvuf, et-Teyyâru'l-Meşşâ'î fi'l-Felsefeti'l-
İslâmiyye, Ebû Hâmid el-Gazzâlî: Dirâsât fî Fikrihî ve Asrihî ve Te'sîrihî,
el-İmâm Muhammed Abduh ve Tecdîd İlmi'l-Kelâm,
Haraket'-Te'vîli'n-Nesevî li'l-Kur'âni ve'd-Dîn, Tecdîdü'l-
Fikri'l-İslâmî: el-Mefhûm ve'd-Devâ'î ve'l-Hatavât,
el-Medhal İlâ Dirâseti İlmi'l-Kelâm
83 yaşında olan Hasan eş-Şâfi'î hoca, şu anda Ezher
Şeyhi Ahmed Tayyib hocanın müsteşarlığını ve Mısır
Arap Dili Enstitüsü'nün ve Uluslararası Sûfî Âlimler
Birliği'nin başkanlığınınım yanısıra tedris ve irşad
faaliyetlerine devam etmektedir.
Erdal Kurgan Osmanlı Millet Sistemi ve Ulus: Hakikat ile Kurgu
RIHLE Temmuz-Aralık 2012 59
Tarihi anlamada yöntem
Tarihe yani ‘insan’ın geçmişine ya-
pılan her yolculukta, yola çıkanların
kendi kişisel kabullerinden, değer
yargılarından, içinde yetiştiği kültü-
rün toplumsal hafızasından bağımsız
olması her ne kadar istense de, bu
çok da gerçekliğe tekabül eden bir
istek olamamaktadır. Zira çoğunlukla
daha yolun başında bu sefere hüküm
giyenler varmak istedikleri nihai he-
defi belirlemekte, tabiri caizse kendi-
lerini hedefe ulaştıracak meşrulaştırıcı
argümanları bulmakla ilgilenmekte
ve sadece bunlarla yetinmektedirler.
Oysa bu tavır son tahlilde ne‘yolcuya/
tarihçiye’ yaramakta ne de yolu/tarihi
anlamlandırmaya yetmektedir.
Tarihi, sadece geçmişte vuku bulmuş
olayların kronolojik olarak sunulması
-ki bu da önemlidir- biçiminde oku-
mak tarihçiyi de kapsayan bir indirge-
me hatası anlamına gelmektedir. Çün-
kü ne tarihçi bir koleksiyoncudur ne
de tarih, içinden istediğimizi/beğen-
diğimizi seçip alabildiğimiz bir geçmiş
zaman koleksiyonudur. Bu bağlamda
tarihçi ile tarih arasında, bir anlamda
bugün ile geçmiş arasında, var olan
bir ‘dialogue’dan bahsedilebilir (Pop-
per, 10-11:1965).
Tarih, akademik çalışmaların konusu
olan birçok disipline göre çok daha
fazla manipüle edilebilme ihtimali ta-
şısa da onu sahih bilgiler ışığında öz-
gür bırakacak çalışmalardan da uzak
sayılmaz. Akademik çevrelerde her
ne kadar fen bilimlerinin determinist
yaklaşımı etkisini sürdürse de deney-
gözlem süreci işletilemediği için bu
çaba yetersiz kalmaya mahkum gö-
zükmektedir.
Yaptığı eylemlerini bazı durumlarda
rasyonel açıklamaya tabi tutmamı-
zın imkân dâhilinde olmadığı insan/
beşer, bu faaliyetlerini zaman-mekân
bağımlı gerçekleştirdiği için tarihi
anlamlandırmada başvurulan temel
yöntem hiç kuşkusuz tüm insan ey-
lemlerini kontekst bağımlı düşün-
mektir. Diğer bir deyişle, hiçbir tarih-
sel olay bağlamından yani ait olduğu
zamandan, coğrafyadan, kültür ve
anlam dünyasından koparılarak an-
laşılamaz. Eğer konu Osmanlı Tarihi
ise bu yaklaşım tarihsel tecrübeyi
Osmanlı Millet Sistemi ve Ulus:
Hakikat ile Kurgu
Erdal Kurgan*
*
Daru’l-Hikme.
Serdar Demirel Teoriden Reele; Tarihsel ve Modern Sahabe Tenkitçiliğinin Anlamı
RIHLE Temmuz-Aralık 2012 67
Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed’i
(s.a.s) “âlemlere rahmet”1
bir misyon-
la tanımlar. O’nun âlemlere rahmet
olarak gönderilmesi salt tarihsel bir
kişilik olarak ele alınmasına mânidir.
Âlemlere rahmet vasfı, onun getirdiği
ilahî mesajla ve bu mesajın beşer eliy-
le insan hayatına tatbikiyle alakalıdır.
Bir yerde sahabe meselesi tartışılıyor-
sa bu tartışmaların gelip bu mesaja
dokunmaması düşünülemez.
Sahabe algımız, din algımızı da belir-
leyen bir nirengi noktasıdır. Onların
din algısının teşekkül etmesinde oy-
nadıkları belirleyici rol, modern dö-
nemlere has bir tartışma konusu de-
ğildir kuşkusuz. Sahabe meselesi, Ehli
Sünnet ve diğer fırkalar arasındaki
en kadîm ihtilaf konularının başında
gelir. Bir diğer ifade ile Ehli Sünnet ve
bid’at fırkalarını tefrik eden temel me-
selelerden birisidir. Tarihî bir problem
alanı olduğu kadar modern bir prob-
lem alanını da teşkil eder. Bu sebeple
de, sahabe algısı; Müslümanları, dün
olduğu gibi bugün de ya“bir bölen”ya
da“bir birleştiren”özelliğiyle dinî, fikri,
siyasi ve ictimâî hayatımızda önemini
korumaktadır.
Sahih bir İslâm tasavvuru için sahih
bir sahabe tasavvuru elzemdir. Bun-
dan kastın sahabelerin tarihte ya-
şanmış bireysel serüvenleri olmadığı
âşikârdır. Bundan kasıt, evvelemirde,
onların Hz. Peygamber’in öğretilerini
bize aktarmaları ve bu öğretilerin so-
yuttan somuta tarih tecrübesine ev-
rilmesinde bir özne olarak oynadıkları
rolle ilgilidir.
Onlar, vahyin inzal olduğu dönemin
hem aktörleri hem de şâhitleridirler.
Hz. Muhammed’in (s.a.s) ibâdetlerden
ahlâk öğretilerine, savaş meydanların-
dan devlet yönetimine, ticaretten aile
reisliğine varana kadar tasarrufatları-
na tanıklık eden tek nesildir. Onların
tanıklıkları ve buna binâen yaptıkları
aktarımlar olmasa Peygamberî mirasa
ulaşmak söz konusu olamazdı. Bu da
olmadan mütekâmil anlamda bir aki-
de, ahlâk, hukuk ve ibâdet sistemin-
den bahsedilemezdi ve bundan neşet
eden bir medeniyet tecrübesinin vü-
cut vermesi de mümkün olmazdı. Bu
Teoriden Reele; Tarihsel ve Modern
Sahabe Tenkitçiliğinin Anlamı
Serdar Demirel*
*
Dr., Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi.
Giriş
Nizar Abu Munshar Filistin Topraklarında Dinler ve Mezhepler
RIHLE Temmuz-Aralık 2012 75
Filistin toprakları çok eskiye dayanan
çeşitli din ve mezheplerden oluşan
toplulukların varlığına şahit olmuştur.
Bu çalışma, mutlaka bir gün zeval bu-
lacak geçici bir varlık olması nedeniyle
Siyonist yapıda sürekli yaşanan göçle-
rin oluşturduğu istikrarsız durum ve
işgal altındaki Filistin dışına ters göç-
lere tanıklık etmesi dolayısıyla Filistin
topraklarındaki Siyonist varlığını ele
almayacaktır, Buna ilaveten, Siyonist
araştırma merkezlerin yayımladığı Fi-
listin topraklarındaki Yahudi varlığına
siyasi, medyatik ve demografik kılıf
bulma amacıyla yapılan sağlıklı olma-
yan istatistikler de bu tavrımızın başka
bir nedenidir.
Bu çalışmada ezici çoğunluğu oluştu-
ran İslam dini mensupları ele alınma-
yacaktır, çünkü araştırmalar ve istatis-
tikler, Filistin’deki Müslüman oranının
Filistin halkının %97’ine tekabül ettiği-
ni göstermektedir.
Bu çalışma, tam olarak Filistin toprak-
larındaki İslam ve Yahudilik dışındaki
dinler ve azınlıkları ele alacak, bu din-
lerin ve azınlıkların Filistin‘deki varlık,
pratik yaşam ve siyasi rollerine ışık
tutacaktır.
Filistin Topraklarında Hıristiyan
Varlığı
Eskiden beri işgal altındaki Filistin
topraklarında Hıristiyan varlığı görül-
müştür1
. Haçlı Seferleri döneminde
Filistin topraklarında yaşayan Hıristi-
yanların tarihsel rolleri olmuştur, ama
bu varlık ve rol, sonraki yıllarda azal-
maya başlamış ve yok olma noktasına
gelmiştir.
İlk Haçlı seferleri zamanındaki katı
düşmanlıktan sonra Filistin’deki Hıris-
tiyanlar, Batı dünyasında tuhaf karşıla-
nan, kendilerine özgü düşünce ve kül-
türü yaşamaya başlamışlardır. Filistinli
Hıristiyanlar Filistin halkı ile beraber
mükerrer siyasi gelgitleri birlikte ya-
şadılar2
, Filistin halkının işgal sırasında
yaşadığı sıkıntı, trajedi ve felaketlere
ortak oldular3
.
Hıristiyanların Filistin topraklarında-
Filistin Topraklarında Dinler
ve Mezhepler
Nizar Abu Munshar*
*
Dr., TRT et-Türkiye’de program yapımcısı ve sunucusu.
Giriş

Recomendados

RIHLE Dergisi - Tasavvuf I von
RIHLE Dergisi - Tasavvuf IRIHLE Dergisi - Tasavvuf I
RIHLE Dergisi - Tasavvuf ISahn-ı Seman Araştırma Merkezi
2.4K views9 Folien
Gerçeği bilmek. turkish (türkçe) von
Gerçeği bilmek. turkish (türkçe)Gerçeği bilmek. turkish (türkçe)
Gerçeği bilmek. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
45 views146 Folien
Darwinizm ile ilmi mücadelenin önemi. turkish (türkçe) von
Darwinizm ile ilmi mücadelenin önemi. turkish (türkçe)Darwinizm ile ilmi mücadelenin önemi. turkish (türkçe)
Darwinizm ile ilmi mücadelenin önemi. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
32 views194 Folien
Darwin'in türk düşmanlığı. turkish (türkçe) von
Darwin'in türk düşmanlığı. turkish (türkçe)Darwin'in türk düşmanlığı. turkish (türkçe)
Darwin'in türk düşmanlığı. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
21 views146 Folien
Koku ve tat mucizesi. turkish (türkçe) von
Koku ve tat mucizesi. turkish (türkçe)Koku ve tat mucizesi. turkish (türkçe)
Koku ve tat mucizesi. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
71 views218 Folien
Zamansızlık ve kader gerçeği. turkish (türkçe) von
Zamansızlık ve kader gerçeği. turkish (türkçe)Zamansızlık ve kader gerçeği. turkish (türkçe)
Zamansızlık ve kader gerçeği. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
45 views146 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Muhammed Zâhid el-Kevserî (ra) von
Muhammed Zâhid el-Kevserî (ra)Muhammed Zâhid el-Kevserî (ra)
Muhammed Zâhid el-Kevserî (ra)Sahn-ı Seman Araştırma Merkezi
1.4K views38 Folien
Konularına Göre Düzenlenmiş Hadis Kitapları - 2 von
Konularına Göre Düzenlenmiş Hadis Kitapları - 2Konularına Göre Düzenlenmiş Hadis Kitapları - 2
Konularına Göre Düzenlenmiş Hadis Kitapları - 2Sahn-ı Seman Araştırma Merkezi
10K views18 Folien
Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe) von
Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe)Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe)
Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
47 views230 Folien
Dinimizi öğrenelim. turkish (türkçe) von
Dinimizi öğrenelim. turkish (türkçe)Dinimizi öğrenelim. turkish (türkçe)
Dinimizi öğrenelim. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
42 views146 Folien
Resullerin mücadelesi. turkish (türkçe) von
Resullerin mücadelesi. turkish (türkçe)Resullerin mücadelesi. turkish (türkçe)
Resullerin mücadelesi. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
33 views154 Folien
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe) von
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
48 views282 Folien

Was ist angesagt?(20)

Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe)Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe)
Biyomimetik teknoloji dogayi taklit ediyor. turkish (türkçe)
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)
Hz. mehdi (a.s) hakkında bilgiler. turkish (türkçe)
Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe)Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe)
Deniz altındaki muhteşem dünya. turkish (türkçe)
Peygamberimiz (sav) 'in mucizeleri. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Peygamberimiz (sav) 'in mucizeleri. turkish (türkçe)Peygamberimiz (sav) 'in mucizeleri. turkish (türkçe)
Peygamberimiz (sav) 'in mucizeleri. turkish (türkçe)
Tevrat'tan hikmetler ve güzel ögütler. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Tevrat'tan hikmetler ve güzel ögütler. turkish (türkçe)Tevrat'tan hikmetler ve güzel ögütler. turkish (türkçe)
Tevrat'tan hikmetler ve güzel ögütler. turkish (türkçe)
Darwinist propaganda yöntemleri. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Darwinist propaganda yöntemleri. turkish (türkçe)Darwinist propaganda yöntemleri. turkish (türkçe)
Darwinist propaganda yöntemleri. turkish (türkçe)
Terör sevgiyle yok edilir. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Terör sevgiyle yok edilir. turkish (türkçe)Terör sevgiyle yok edilir. turkish (türkçe)
Terör sevgiyle yok edilir. turkish (türkçe)
Hz. isa (a.s) ve hz. mehdi (a.s) bu yüzyılda gelecek. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Hz. isa (a.s) ve hz. mehdi (a.s) bu yüzyılda gelecek. turkish (türkçe)Hz. isa (a.s) ve hz. mehdi (a.s) bu yüzyılda gelecek. turkish (türkçe)
Hz. isa (a.s) ve hz. mehdi (a.s) bu yüzyılda gelecek. turkish (türkçe)
Kehf suresi’nden ahir zamana işaretler. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kehf suresi’nden ahir zamana işaretler. turkish (türkçe)Kehf suresi’nden ahir zamana işaretler. turkish (türkçe)
Kehf suresi’nden ahir zamana işaretler. turkish (türkçe)

Similar a RIHLE Dergisi - Tasavvuf II

Tasavvufun Tarifi ve Kaynağı von
Tasavvufun Tarifi ve KaynağıTasavvufun Tarifi ve Kaynağı
Tasavvufun Tarifi ve KaynağıRecep Çarpar
1.6K views26 Folien
İSLAM DÜŞMANLARINA KESİN CEVAP von
İSLAM DÜŞMANLARINA KESİN CEVAPİSLAM DÜŞMANLARINA KESİN CEVAP
İSLAM DÜŞMANLARINA KESİN CEVAPguest9f62957
5.1K views153 Folien
Evrimcilere net cevap 3. turkish (türkçe) von
Evrimcilere net cevap 3. turkish (türkçe)Evrimcilere net cevap 3. turkish (türkçe)
Evrimcilere net cevap 3. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
30 views362 Folien
20sorudaevrim von
20sorudaevrim20sorudaevrim
20sorudaevrimTuran SARICAM
438 views146 Folien
Hukukc3a7u bir-sc3bbfinin-ibnc3bc l-arabc3ae-mc3bcdafasi-imam-c59farani-c3b6r... von
Hukukc3a7u bir-sc3bbfinin-ibnc3bc l-arabc3ae-mc3bcdafasi-imam-c59farani-c3b6r...Hukukc3a7u bir-sc3bbfinin-ibnc3bc l-arabc3ae-mc3bcdafasi-imam-c59farani-c3b6r...
Hukukc3a7u bir-sc3bbfinin-ibnc3bc l-arabc3ae-mc3bcdafasi-imam-c59farani-c3b6r...haylaz53
1.4K views27 Folien
Evrimin fosillere yenilişi. turkish (türkçe) von
Evrimin fosillere yenilişi. turkish (türkçe)Evrimin fosillere yenilişi. turkish (türkçe)
Evrimin fosillere yenilişi. turkish (türkçe)HarunyahyaTurkish
30 views258 Folien

Similar a RIHLE Dergisi - Tasavvuf II(20)

Tasavvufun Tarifi ve Kaynağı von Recep Çarpar
Tasavvufun Tarifi ve KaynağıTasavvufun Tarifi ve Kaynağı
Tasavvufun Tarifi ve Kaynağı
Recep Çarpar1.6K views
İSLAM DÜŞMANLARINA KESİN CEVAP von guest9f62957
İSLAM DÜŞMANLARINA KESİN CEVAPİSLAM DÜŞMANLARINA KESİN CEVAP
İSLAM DÜŞMANLARINA KESİN CEVAP
guest9f629575.1K views
Hukukc3a7u bir-sc3bbfinin-ibnc3bc l-arabc3ae-mc3bcdafasi-imam-c59farani-c3b6r... von haylaz53
Hukukc3a7u bir-sc3bbfinin-ibnc3bc l-arabc3ae-mc3bcdafasi-imam-c59farani-c3b6r...Hukukc3a7u bir-sc3bbfinin-ibnc3bc l-arabc3ae-mc3bcdafasi-imam-c59farani-c3b6r...
Hukukc3a7u bir-sc3bbfinin-ibnc3bc l-arabc3ae-mc3bcdafasi-imam-c59farani-c3b6r...
haylaz531.4K views
Evrimin fosillere yenilişi. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Evrimin fosillere yenilişi. turkish (türkçe)Evrimin fosillere yenilişi. turkish (türkçe)
Evrimin fosillere yenilişi. turkish (türkçe)
Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler von Ercan Aksoy
Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler
Türk Eğitim Tarihi Önemli Kişiler
Ercan Aksoy13.4K views
Niçin kendini kandırıyorsun. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Niçin kendini kandırıyorsun. turkish (türkçe)Niçin kendini kandırıyorsun. turkish (türkçe)
Niçin kendini kandırıyorsun. turkish (türkçe)
Ateist siyonizm felsefesi. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Ateist siyonizm felsefesi. turkish (türkçe)Ateist siyonizm felsefesi. turkish (türkçe)
Ateist siyonizm felsefesi. turkish (türkçe)
Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe)Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe)
Darwinizm nasıl bir açmaz. turkish (türkçe)
Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe)Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe)
Komünist çin'in zulüm politikası ve doğu türkistan. turkish (türkçe)
ULUSLARARASI M. H. ŞEHRİYAR ANISINA EDEBİ KONGRE BİLDİRİ TOPLUSU KİTABI von Shabnam Golkarian
ULUSLARARASI M. H. ŞEHRİYAR ANISINA EDEBİ KONGRE BİLDİRİ TOPLUSU KİTABIULUSLARARASI M. H. ŞEHRİYAR ANISINA EDEBİ KONGRE BİLDİRİ TOPLUSU KİTABI
ULUSLARARASI M. H. ŞEHRİYAR ANISINA EDEBİ KONGRE BİLDİRİ TOPLUSU KİTABI
Shabnam Golkarian519 views
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe) von HarunyahyaTurkish
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)
Kuran'da münafık karakteri. turkish (türkçe)

Más de Sahn-ı Seman Araştırma Merkezi

Kevseriyye Medresesi [İİEP - 2017] Ders Programı von
Kevseriyye Medresesi [İİEP - 2017] Ders ProgramıKevseriyye Medresesi [İİEP - 2017] Ders Programı
Kevseriyye Medresesi [İİEP - 2017] Ders ProgramıSahn-ı Seman Araştırma Merkezi
3.4K views10 Folien
İslam ve Hayat Sohbetleri 4. Sezon Son Semineri von
İslam ve Hayat Sohbetleri 4. Sezon Son Semineriİslam ve Hayat Sohbetleri 4. Sezon Son Semineri
İslam ve Hayat Sohbetleri 4. Sezon Son SemineriSahn-ı Seman Araştırma Merkezi
368 views12 Folien
[Tâhlil] - Oryantalistlerin Hadis Usulüne Etkileri: Cibril Hadisi Örneği von
[Tâhlil] - Oryantalistlerin Hadis Usulüne Etkileri: Cibril Hadisi Örneği[Tâhlil] - Oryantalistlerin Hadis Usulüne Etkileri: Cibril Hadisi Örneği
[Tâhlil] - Oryantalistlerin Hadis Usulüne Etkileri: Cibril Hadisi ÖrneğiSahn-ı Seman Araştırma Merkezi
1.1K views12 Folien
[Tâhlil] - Ebubekir Sifil - Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'e Bakışı von
[Tâhlil] - Ebubekir Sifil - Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'e Bakışı[Tâhlil] - Ebubekir Sifil - Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'e Bakışı
[Tâhlil] - Ebubekir Sifil - Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'e BakışıSahn-ı Seman Araştırma Merkezi
630 views17 Folien
Ne Sünnîyim Ne de Şiî… Sadece Müslümanım - Fikret Çetin von
Ne Sünnîyim Ne de Şiî… Sadece Müslümanım - Fikret ÇetinNe Sünnîyim Ne de Şiî… Sadece Müslümanım - Fikret Çetin
Ne Sünnîyim Ne de Şiî… Sadece Müslümanım - Fikret ÇetinSahn-ı Seman Araştırma Merkezi
664 views9 Folien
Sana Dinden Sorarlar - II - Ebubekir Sifil von
Sana Dinden Sorarlar - II - Ebubekir SifilSana Dinden Sorarlar - II - Ebubekir Sifil
Sana Dinden Sorarlar - II - Ebubekir SifilSahn-ı Seman Araştırma Merkezi
5.5K views11 Folien

Más de Sahn-ı Seman Araştırma Merkezi(20)

RIHLE Dergisi - Tasavvuf II

  • 1. Ebubekir Sifil Hangi Tasavvuf? RIHLE Temmuz-Aralık 2012 5 DOSYA DOSYA Tarih içinde ve günümüzde “Tasavvuf” adı altında ortaya çıkmış birbirinden farklı birçok yapı olmuştur. Diğer İslamî disiplinlerde olduğu gibi Tasavvuf da Din algımızın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu için “Tasavvuf adına önümüze çıkan en aykırı tavırları dahi toleransla karşılamak” şeklinde ifade edebileceğimiz bir tavır kendisini baskın biçimde hissettirmektedir. Oysa diğer İslamî disiplinlerle iştigal eden zümrelerin/meşreplerin “tamamını” aynı meşruiyet çerçevesi içinde görmüyorsak, aynı şey “bir kısım” Tasavvuf ehli için de söz konusudur. HANGİ TASAVVUF? Ebubekir Sifil* * Yrd. Doç. Dr., Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Daru’l-Hikme. DOSYA Throughout history and in modern times there have been various structures that have differed from each other under the title of tasawwuf. Because of the fact that tasawwuf is an indispensable part of our religious understanding among other Islamic disciplines, the attitude of“tolerating even the most contradictory behavior that is put forth in the name of tasawwuf”has made itself strongly recognizable. Yet, if we do not accept all of the communities/dispositions that busy themselves with Islamic disciplines as legitimate, the same should be true for some people of tasawwuf as well. Which of the Tasawwuf? / Ass. Prof. Dr. Ebubekir Sifil
  • 2. Orhan Ençakar Şeyh Ahmed Zerrûk’a Göre Tasavvufun Esasları RIHLE Temmuz-Aralık 2012 13 DOSYA DOSYA Tefsire İsrailiyat'ın, hadise mevzu rivayetlerin, akideye bidat akımların ve fıkha şaz görüşlerin karışması tarih boyu bu ilimlerin kaçınılmaz bir kaderi olmuştur. İhsan (Allah'ı görüyormuşçasına kulluk) ve ahlakın temel gaye edinildiği ve Allah'a samimiyetle yönelmek olarak tarif edilen tasavvuf da, ilimlerin bu kaderinden nasibini almış ve birçok bidat, tasavvuf çevreleri içinde kendine yer bulabilmiştir. Ancak İslam âlimleri diğer ilimlere karışan yanlış bilgi ve bidatleri ayıklama hususunda gösterdikleri özen ve dikkati bu sahada da göstererek tecdit maksadıyla çeşitli kitap ve risaleler kaleme almışlar, kendi zaman ve zeminlerine göre tasavvuf yolunun usul ve yordamını belirlemede azami gayret sarf etmişlerdir. Makalede Şeyh Ahmed Zerruk’un 'Kavâidu’t-Tasavvuf' isimli eserinden seçilmiş bazı önemli maddeler üzerinde durulmaya çalışılmıştır. ŞEYH AHMED ZERRÛK’A GÖRE TASAVVUFUN ESASLARI Orhan Ençakar* * Daru’l-Hikme. DOSYA The mixing in of the Israiliyat into tafsir, of topical narrations into the hadith, of strains of bida’a into aqidah, and of irregular views into fiqh have been the inevitable fate of these disciplines. And tasawwuf, which is described as aiming for ihsan (servitude as if seeing Allah) and ahlaq, and turning sincerely toward Allah, has had its own share in the fate of these disciplines, and many innovations have been able to find places for themselves within Sufi circles. However, Islamic scholars have taken the same care and attention in sorting out incorrect information and innovations that have been mixed into the other sciences with this discipline as well, penning various books and tracts with the intention of renewal, and demonstrated the utmost effort in defining the methodology and procedure of the path of tasawwuf according to their own times and grounds. The essay addresses some important selected points from Shaykh Ahmad Zarruk’s work“Qawaidu’t-tasawwuf”. THE FUNDAMENTALS OF TASAWWUF ACCORDING TO SHAYKH AHMAD ZARRUK / Orhan Ençakar
  • 3. Murat Türker Zaman Tarikat Zamanı mı? RIHLE Temmuz-Aralık 2012 25 DOSYA DOSYA Meseleleri sloganlar üzerinden ele alan bakış açısı, etraflıca değerlendirildiğinde çok daha farklı ve isabetli sonuçlara ulaşılacak olaylarda zihnî melekelerimizi dumura uğratan ve yüzeyselliği körükleyen bir işlev görüyor. Tasavvuf konusundaki bir sözünden hareketle çokları tarafından ‘tarikat karşıtı’ olmakla itham edilen Bediüzzaman Hazretleri de mezkûr ‘üstünkörülüğe’ kurban edilen mütefekkirlerden biridir. “Telvihat-ı Tis’a” namında müstakil bir risale kaleme aldığı halde, bu risaleyi tetkik etmek ve bütüncül bir okuma yapmak yerine tek bir cümleye hüküm bina etme kolaycılığına meyledenler, Risale-i Nur talebeleri ile ehl-i tarik mü’minler arasında aslında var olmayan bir soğukluğun meydana gelmesinin en önemli müsebbibidirler. Bediüzzaman ve tasavvuf denilince akla gelen yapay gerilimin altının boş olduğunu anlamak, daha önyargısız ve müdakkik bir Bediüzzaman okuması yapmaya vabestedir. ZAMAN TARİKAT ZAMANI MI? Murat Türker * Yrd. Doç. Dr., Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Darul-Hikme. DOSYA The perspective that addresses issues based on slogans serves to atrophy our mental faculties and instigate superficiality where a thorough evaluation would obtain much different and more accurate results. The illustrious Bediuzzaman is one of the intellectuals victimized by the aforementioned‘superficiality’, accused of being“anti-tariqat”by many based on one of his statements regarding Tasawwuf... Understanding that the artificial tension that comes to mind when Bediuzzaman and tasawwuf are mentioned together is baseless is dependent upon a more unprejudiced and meticulous reading of Bediuzzaman. Is the Age the Tariqat Age? / Murat Türker
  • 4. Abdulhamid Medkur - Hasan Şafii MÜLAKAT Prof. Dr. Abdulhamid Abdülmünim Medkûr hoca, Kahire Üniversitesi Dâru'l-Ulûm Fakültesi İslam Felsefesi Bölüm Başkanı, Arap Dili Enstitüsü üyesi Hasan Mahmud Abdullatif eş-Şâfi'î hoca 1930 yılında, Kahire'de doğdu. Küçük yaşta Kur'ân-ı Kerim'i hıfzetti ve el-Ezher'de ilim tahsiline başladı. 1953 yılında el-Ezher Üniversitesi, Usûlu'd-Dîn Fakültesi'ne ve Kahire Üniversitesi Dâru'l-Ulûm Fakültesi'ne başladı. 1964 ve 1966 yıllarında iki defa tutuklandı ve toplam 6 sene hapiste kaldı. Bu süre içinde yoğun işkenceye tâbi tutuldu. O zamandan kalma kırbaç izleri sırtında hala durmaktadır. Daha sonra Mısır Askerî Mahkemesi tarafından da tutuklanması istenen Hasan eş-Şâfi'î hoca hakkında müebbet hapis cezası kararı verildi ancak Yüksek Mahkeme bu kararı temyiz etti. Hasan eş-Şâfiî hoca 1971 yılı itibariyle, kitap yazmaya başladı. İslam Felsefesi, Tevhid, Kelam İlmi ve Tasavvuf alanlarında 10 tane kitap ve 30 adet ilmî tebliğ hazırladı. 1977 yılında Londra Üniversitesi, Doğu ve Afrika Araştırmaları Fakültesinde İslam Felsefesi alanında doktorasını tamamladı. Eserlerinden bazıları: el-Âmidî ve Ârâ'uhû'l-Kelâmiyye, İlmü'l-Kelam beyne Mâdıyhi ve Hâdırıhî, Fusûl fi't-Tasavvuf, et-Teyyâru'l-Meşşâ'î fi'l-Felsefeti'l- İslâmiyye, Ebû Hâmid el-Gazzâlî: Dirâsât fî Fikrihî ve Asrihî ve Te'sîrihî, el-İmâm Muhammed Abduh ve Tecdîd İlmi'l-Kelâm, Haraket'-Te'vîli'n-Nesevî li'l-Kur'âni ve'd-Dîn, Tecdîdü'l- Fikri'l-İslâmî: el-Mefhûm ve'd-Devâ'î ve'l-Hatavât, el-Medhal İlâ Dirâseti İlmi'l-Kelâm 83 yaşında olan Hasan eş-Şâfi'î hoca, şu anda Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib hocanın müsteşarlığını ve Mısır Arap Dili Enstitüsü'nün ve Uluslararası Sûfî Âlimler Birliği'nin başkanlığınınım yanısıra tedris ve irşad faaliyetlerine devam etmektedir.
  • 5. Erdal Kurgan Osmanlı Millet Sistemi ve Ulus: Hakikat ile Kurgu RIHLE Temmuz-Aralık 2012 59 Tarihi anlamada yöntem Tarihe yani ‘insan’ın geçmişine ya- pılan her yolculukta, yola çıkanların kendi kişisel kabullerinden, değer yargılarından, içinde yetiştiği kültü- rün toplumsal hafızasından bağımsız olması her ne kadar istense de, bu çok da gerçekliğe tekabül eden bir istek olamamaktadır. Zira çoğunlukla daha yolun başında bu sefere hüküm giyenler varmak istedikleri nihai he- defi belirlemekte, tabiri caizse kendi- lerini hedefe ulaştıracak meşrulaştırıcı argümanları bulmakla ilgilenmekte ve sadece bunlarla yetinmektedirler. Oysa bu tavır son tahlilde ne‘yolcuya/ tarihçiye’ yaramakta ne de yolu/tarihi anlamlandırmaya yetmektedir. Tarihi, sadece geçmişte vuku bulmuş olayların kronolojik olarak sunulması -ki bu da önemlidir- biçiminde oku- mak tarihçiyi de kapsayan bir indirge- me hatası anlamına gelmektedir. Çün- kü ne tarihçi bir koleksiyoncudur ne de tarih, içinden istediğimizi/beğen- diğimizi seçip alabildiğimiz bir geçmiş zaman koleksiyonudur. Bu bağlamda tarihçi ile tarih arasında, bir anlamda bugün ile geçmiş arasında, var olan bir ‘dialogue’dan bahsedilebilir (Pop- per, 10-11:1965). Tarih, akademik çalışmaların konusu olan birçok disipline göre çok daha fazla manipüle edilebilme ihtimali ta- şısa da onu sahih bilgiler ışığında öz- gür bırakacak çalışmalardan da uzak sayılmaz. Akademik çevrelerde her ne kadar fen bilimlerinin determinist yaklaşımı etkisini sürdürse de deney- gözlem süreci işletilemediği için bu çaba yetersiz kalmaya mahkum gö- zükmektedir. Yaptığı eylemlerini bazı durumlarda rasyonel açıklamaya tabi tutmamı- zın imkân dâhilinde olmadığı insan/ beşer, bu faaliyetlerini zaman-mekân bağımlı gerçekleştirdiği için tarihi anlamlandırmada başvurulan temel yöntem hiç kuşkusuz tüm insan ey- lemlerini kontekst bağımlı düşün- mektir. Diğer bir deyişle, hiçbir tarih- sel olay bağlamından yani ait olduğu zamandan, coğrafyadan, kültür ve anlam dünyasından koparılarak an- laşılamaz. Eğer konu Osmanlı Tarihi ise bu yaklaşım tarihsel tecrübeyi Osmanlı Millet Sistemi ve Ulus: Hakikat ile Kurgu Erdal Kurgan* * Daru’l-Hikme.
  • 6. Serdar Demirel Teoriden Reele; Tarihsel ve Modern Sahabe Tenkitçiliğinin Anlamı RIHLE Temmuz-Aralık 2012 67 Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed’i (s.a.s) “âlemlere rahmet”1 bir misyon- la tanımlar. O’nun âlemlere rahmet olarak gönderilmesi salt tarihsel bir kişilik olarak ele alınmasına mânidir. Âlemlere rahmet vasfı, onun getirdiği ilahî mesajla ve bu mesajın beşer eliy- le insan hayatına tatbikiyle alakalıdır. Bir yerde sahabe meselesi tartışılıyor- sa bu tartışmaların gelip bu mesaja dokunmaması düşünülemez. Sahabe algımız, din algımızı da belir- leyen bir nirengi noktasıdır. Onların din algısının teşekkül etmesinde oy- nadıkları belirleyici rol, modern dö- nemlere has bir tartışma konusu de- ğildir kuşkusuz. Sahabe meselesi, Ehli Sünnet ve diğer fırkalar arasındaki en kadîm ihtilaf konularının başında gelir. Bir diğer ifade ile Ehli Sünnet ve bid’at fırkalarını tefrik eden temel me- selelerden birisidir. Tarihî bir problem alanı olduğu kadar modern bir prob- lem alanını da teşkil eder. Bu sebeple de, sahabe algısı; Müslümanları, dün olduğu gibi bugün de ya“bir bölen”ya da“bir birleştiren”özelliğiyle dinî, fikri, siyasi ve ictimâî hayatımızda önemini korumaktadır. Sahih bir İslâm tasavvuru için sahih bir sahabe tasavvuru elzemdir. Bun- dan kastın sahabelerin tarihte ya- şanmış bireysel serüvenleri olmadığı âşikârdır. Bundan kasıt, evvelemirde, onların Hz. Peygamber’in öğretilerini bize aktarmaları ve bu öğretilerin so- yuttan somuta tarih tecrübesine ev- rilmesinde bir özne olarak oynadıkları rolle ilgilidir. Onlar, vahyin inzal olduğu dönemin hem aktörleri hem de şâhitleridirler. Hz. Muhammed’in (s.a.s) ibâdetlerden ahlâk öğretilerine, savaş meydanların- dan devlet yönetimine, ticaretten aile reisliğine varana kadar tasarrufatları- na tanıklık eden tek nesildir. Onların tanıklıkları ve buna binâen yaptıkları aktarımlar olmasa Peygamberî mirasa ulaşmak söz konusu olamazdı. Bu da olmadan mütekâmil anlamda bir aki- de, ahlâk, hukuk ve ibâdet sistemin- den bahsedilemezdi ve bundan neşet eden bir medeniyet tecrübesinin vü- cut vermesi de mümkün olmazdı. Bu Teoriden Reele; Tarihsel ve Modern Sahabe Tenkitçiliğinin Anlamı Serdar Demirel* * Dr., Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi. Giriş
  • 7. Nizar Abu Munshar Filistin Topraklarında Dinler ve Mezhepler RIHLE Temmuz-Aralık 2012 75 Filistin toprakları çok eskiye dayanan çeşitli din ve mezheplerden oluşan toplulukların varlığına şahit olmuştur. Bu çalışma, mutlaka bir gün zeval bu- lacak geçici bir varlık olması nedeniyle Siyonist yapıda sürekli yaşanan göçle- rin oluşturduğu istikrarsız durum ve işgal altındaki Filistin dışına ters göç- lere tanıklık etmesi dolayısıyla Filistin topraklarındaki Siyonist varlığını ele almayacaktır, Buna ilaveten, Siyonist araştırma merkezlerin yayımladığı Fi- listin topraklarındaki Yahudi varlığına siyasi, medyatik ve demografik kılıf bulma amacıyla yapılan sağlıklı olma- yan istatistikler de bu tavrımızın başka bir nedenidir. Bu çalışmada ezici çoğunluğu oluştu- ran İslam dini mensupları ele alınma- yacaktır, çünkü araştırmalar ve istatis- tikler, Filistin’deki Müslüman oranının Filistin halkının %97’ine tekabül ettiği- ni göstermektedir. Bu çalışma, tam olarak Filistin toprak- larındaki İslam ve Yahudilik dışındaki dinler ve azınlıkları ele alacak, bu din- lerin ve azınlıkların Filistin‘deki varlık, pratik yaşam ve siyasi rollerine ışık tutacaktır. Filistin Topraklarında Hıristiyan Varlığı Eskiden beri işgal altındaki Filistin topraklarında Hıristiyan varlığı görül- müştür1 . Haçlı Seferleri döneminde Filistin topraklarında yaşayan Hıristi- yanların tarihsel rolleri olmuştur, ama bu varlık ve rol, sonraki yıllarda azal- maya başlamış ve yok olma noktasına gelmiştir. İlk Haçlı seferleri zamanındaki katı düşmanlıktan sonra Filistin’deki Hıris- tiyanlar, Batı dünyasında tuhaf karşıla- nan, kendilerine özgü düşünce ve kül- türü yaşamaya başlamışlardır. Filistinli Hıristiyanlar Filistin halkı ile beraber mükerrer siyasi gelgitleri birlikte ya- şadılar2 , Filistin halkının işgal sırasında yaşadığı sıkıntı, trajedi ve felaketlere ortak oldular3 . Hıristiyanların Filistin topraklarında- Filistin Topraklarında Dinler ve Mezhepler Nizar Abu Munshar* * Dr., TRT et-Türkiye’de program yapımcısı ve sunucusu. Giriş