SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 10
Downloaden Sie, um offline zu lesen
SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON KEHITYSPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE
2011–2014


Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous 2009 päätti kehityspoliittisen strategian tekemisestä
SYL:lle. Strategian tarkoituksena on kuvata SYL:n nykyistä kehitysyhteistoimintaa ja sen toimijoita sekä
ohjata SYL:n kehitysyhteistyötoimintaa. Strategiassa esitellään SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan ja -
politiikan taustalla olevat arvot, niihin pohjautuvat tavoitteet sekä linjataan, millaista kehitysyhteistyötä
SYL:ssa halutaan tehdä. Lopuksi esitellään toiminnan resurssit eli KENKKU (SYL:n kehitysyhteistyöasiain
neuvottelukunta) ja SYL:n keskustoimisto sekä ylioppilaskuntien ja kehitysyhteistyöjärjestöjen roolia
suhteessa SYL:n tekemään kehitysyhteistyötoimintaan. Koska kyseessä on ensimmäinen SYL:n
kehityspoliittinen strategia, on sillä myös viestinnällinen rooli nykytilanteen kuvaamisessa.

Strategia tehdään vuosille 2011–2014, joiden aikana sen toteutumista arvioidaan kerran vuodessa.
KENKKU laatii arvion strategian toteutumisesta ja esittelee sen SYL:n hallitukselle. Vuoden 2013
liittokokouksessa päätetään uuden strategian tarpeesta.1. Arvot

SYL tekee kehitysyhteistyötä edistääkseen tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, vähentääkseen köyhyyttä
ja vahvistaakseen kansalaisyhteiskuntaa erityisesti koulutuksen avulla. Toimintaa ohjaa käsitys
ihmisten yhdenvertaisuudesta, globaali vastuu ja erilaisuuden kunnioittaminen. SYL:n
kehitysyhteistyön on tuettava seuraavia arvoja:

-toiminnan kestävyys ja vastuullisuus
-toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus
-molemminpuolinen oppiminen ja vuorovaikutus hankekumppanijärjestöjen kanssa
-hankkeiden omistajuus ja toimijuus kohdealueella


2. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan tavoitteet

SYL tukee kehitysyhteistyöhankkeita, joiden käytännön toteuttajina toimivat kansalaisjärjestöt
kehitysmaissa sekä tekee tiedotustoimintaa Suomessa. Yhteistyön pohjana kehitysmaiden
kansalaisjärjestöjen kanssa on molemminpuolinen luottamus ja toiminnan ennakoitavuus. Jokaisen
hankkeen tulee toimia kohdemaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi ja köyhyyden
vähentämiseksi. Tiedotustoiminnan tulee toimia erityisesti opiskelijoiden tietoisuuden lisäämiseksi
kehityskysymyksistä. Toiminnan tavoitteiden tulee olla toteutettavissa ja seurattavissa.

SYL:n lisäarvo kehitysyhteistyössä on toteuttaa koulutukseen ja oppimisen edistämiseen liittyvää
kehitysyhteistyötä. Koulutuspolitiikka on yksi SYL:n keskeisistä toiminta-alueista. Koulutuksen
myötä ihmiset saavuttavat tietoja ja taitoja, jotka edesauttavat heitä työskentelemään itse omien

                                                        1
elinolosuhteidensa parantamiseksi. Hankekumppanien valinnassa SYL selvittää mahdollisuuksia
vertaisjärjestöjen kanssa toimimiseen. Yhteistyöaloja voivat olla esimerkiksi laadukkaan
koulutuksen ulottaminen useampien saataville, tasa-arvoisten osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen koulutuksen avulla ja opiskelijademokratian
edistäminen.

Kumppanijärjestöjen valintaan ja hankesuunnitteluun on panostettava, ja suunnittelun on oltava
mahdollisimman tasa-arvoinen prosessi. Hankkeet suunnitellaan yhteistyössä kumppanijärjestön
kanssa järjestön aloitteesta ja lähtökohdista käsin. Hankkeet on toteutettava maissa, jotka täyttävät
virallisen kehitysyhteistyön kriteerit (Official Development Assistance), muutoin hankkeiden
maantieteellinen sijainti ei ole ratkaiseva tekijä. Hankkeiden yksityiskohtaiset tavoitteet
määritellään hankesuunnitelmassa.

Jokaisen tavoitteen jälkeen on alla kuvattu keino tai keinoja sen saavuttamiseksi. Tavoitteet on
jaettu kahteen osaan: Suomen toiminnan tavoitteisiin sekä tavoitteisiin hanketoiminnan laadun
takaamiseksi. Kehitysmaissa toteutettavien hankkeiden tarkemmat tavoitteet määritellään kunkin
hankkeen hankesuunnitelmassa.2.1. Tavoitteet Suomessa

A. Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen kehityskysymyksistä ja omista
vaikutusmahdollisuuksistaan

    Tiedotustoiminta Suomessa: Ylioppilaslehtien käyttöön kootaan juttupankki, jonka
    artikkelit tarjoavat tuoreita näkökulmia kehityskysymyksiin, monipuolistavat
    ylioppilaslehtien aihevalikoimaa ja tuovat kehityskysymyksiä lähelle opiskelijoita. SYL:n
    kehitysyhteistyöesitteiden ja -julisteiden ulkoasu pidetään ajan tasalla. KENKKUn blogin
    kautta tiedotetaan SYL:n tekemästä kehitysyhteistyöstä jäsenistölle. Näkyvyyttä
    ylioppilaskuntien tekemälle tiedotukselle kehityskysymyksistä parannetaan
    suunnittelemalla valtakunnallisen kehitysyhteistyön teemaviikon konsepti yhteistyössä
    ylioppilaskuntien kanssa ja koordinoimalla teemaviikon toteutumista. Hankkeen
    ajatuksena on suunnitella ja toteuttaa valtakunnallinen teemaviikko, johon
    mahdollisimman moni ylioppilaskunta osallistuu.


B. Opiskelijoiden mahdollisuuden vahvistaminen osallistua kehitysyhteistyötoimintaan


    SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan eli KENKKUn toiminta on
    opiskelijalähtöistä. SYL mahdollistaa KENKKUn toiminnan. SYL tukee ylioppilaskuntien
    kehitysyhteistyötoimintaa neljä kertaa vuodessa järjestettävien kehytapaamisten avulla.
    Tapaamisten suunnittelussa huomioidaan sekä kehitysyhteistyösektorilla
    vakiintuneempien että uudempien ylioppilaskuntien erilaiset tarpeet.
                                                  2
C. Ylioppilaskuntien ja SYL:n välinen yhteistyö on aikaisempaa tiiviimpää
kehitysyhteistyökysymyksissä


    Järjestetään ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoille kehytapaamisia. Tapaamisissa
    vahvistetaan yhteistyötä ylioppilaskuntien välillä ja SYL:n kanssa sekä koulutetaan
    ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoita. Toteutetaan yhteistyössä ylioppilaskuntien
    kanssa valtakunnallinen kehitysyhteistyön teemaviikkohanke.


D. SYL osallistuu kehityspoliittiseen keskusteluun koulutuspolitiikan asiantuntijana


   Yhteistyötä ja tiedonkulkua tiivistetään SYL:n kehitysyhteistyö- ja muiden sektoreiden
   kanssa toimistolla, sektoritapaamisissa ja KENKKUn kokouksissa. Tavoitteena on tehdä
   sekä sellaista kehitysyhteistyötoimintaa, joka sekä tukee SYL:n muuta toimintaa että
   hyödyntää SYL:n koulutuspoliittista osaamista kehitysyhteistyösektorilla. Osallistutaan
   kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön esimerkiksi Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen
   kampanjoissa ja Kehys ry:n toiminnassa.


E. SYL:n kehitysyhteistyö on läpinäkyvää ja toiminnasta tiedottaminen on avointa


    KENKKUn kokousten pöytäkirjat julkaistaan, hankeseurantamatkojen raportit julkaistaan
    ja tietoa SYL:n kehitysyhteistyötoiminnasta jaetaan SYL:n nettisivuilla, KENKKUn blogissa
    ja erilaisissa tapahtumissa. Hyödynnetään SYL:n uudistettuja nettisivuja ajantasaisessa
    tiedottamisessa. Ulkoisille nettisivuille päivitetään hankekuulumisia kustakin hankkeesta
    vuosiraporttien pohjalta.


2.2. Tavoitteet hanketoiminnan laadun takaamiseksi:

A. Kumppanuutta ja yhteistyötä rakennetaan yhteistoimin


    Kumppanijärjestöjen ja hankkeiden valinnassa huomioidaan SYL:n hanketoimintaa
    ohjaavat arvot. Hankkeita suunnitellessa yhteistyössä kumppanijärjestön kanssa KENKKU
    on aktiivinen toimija. Hankesuunnittelun alkaessa arvioidaan tarve hankeseurantamatkan
    toteuttamiselle.


B. Toiminta on vaikuttavaa ja kestävää


    Hankkeiden suunnittelussa painotetaan toimintojen vaikuttavuutta, vaikutusten
    kestävyyttä ja pitkäaikaisuutta. Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeille mietitään exit-

                                                  3
strategia eli hankkeen lopettamisvaihetta ja toiminnan tai vaikutusten kestävyyttä
    hankkeen loppumisen jälkeen.


C. Hyödynnetään kumppanijärjestön asiantuntijuutta myös Suomessa


    Perehdytään kumppanijärjestön osaamiseen ja tuodaan sitä esille Suomessa esimerkiksi
    SYL:n nettisivuilla ja järjestämällä hankekumppanivierailuja Suomeen.


D. Yhteistyö kumppanijärjestön kanssa on ennakoitavaa

    Hankkeen käytännön toteutuksesta sovitaan yhteistyössä kumppanijärjestön kanssa.
    Keskinäinen yhteisymmärrys, kumppanuussopimus ja hankesuunnitelma muodostavat
    perustan yhteistyölle. SYL tukee kumppanijärjestöjään hankkeiden toteutuksessa, ja
    muutoksista keskustellaan kumppanijärjestön kanssa ennen niiden toimeenpanoa.
    Hankkeiden seurannassa ja arvioinnissa hyödynnetään SYL:n kehitysyhteistyölle tuotettua
    arviointikäsikirjaa.3. Resurssit

SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita rahoitetaan ulkoasiainministeriön tuella. Nykyään hankkeiden
rahoituksesta 85 % tulee ulkoasiainministeriöltä, 7,5 % KENKKUn jäsenten tekemästä
vapaaehtoistyöstä ja 7,5 % ylioppilaskuntien omilta opiskelijoiltaan keräämistä vapaaehtoisista
kehitysyhteistyömaksuista. Henkilöstöresursseina ovat KENKKUn vapaaehtoistoimijat sekä SYL:n
keskustoimistossa erityisesti kehitysyhteistyökoordinaattori ja hallituksen kehitysyhteistyöasioista
vastaava henkilö. Kehitysyhteistyökoordinaattorin palkkaa maksetaan hankkeista. SYL:n nykyiset
resurssit huomioiden sopiva hankemäärä on yksi tai kaksi hanketta ODA-kelpoisissa maissa ja
tiedotustoiminta Suomessa.3.1. KENKKU

KENKKUn toiminta on opiskelijalähtöistä ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimijat valitaan
ylioppilaskuntien esityksistä. Kausi on lukuvuoden mittainen ja siitä suoriutuminen edellyttää
aktiivista sitoutumista toimintaan. Jatkuvuuden takaamiseksi tavoitteena on, että vähintään
neljäsosa jokaisen kauden KENKKUlaista jatkaa toiminnassa useamman kauden.

KENKKUn tehtävät liittyvät hankehallintoon, keskustoimiston ja ylioppilaskuntien kanssa tehtyyn
yhteistyöhön sekä tiedotukseen. KENKKUn ensisijainen tehtävä on toimia neuvonantajana SYL:n
kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnossa. SYL:n on tarjottava KENKKUlle riittävät taustatiedot
kehitysyhteistyötoiminnastaan sekä niistä kehityspoliittisista teemoista, jotka koskevat SYL:a ja
ylioppilaskuntia.
                                                  4
A. Hankehallinto ja asiantuntijuus

  Tehtävä: Asiantuntijana toimiminen SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita koskevissa asioissa.


  Keino: KENKKUn ja KENKKUn sisäisten maaryhmien kokoukset sekä sähköpostilistalla
  käydyt keskustelut.


  Tehtävä: Lisäarvon tuottaminen SYL:n keskustoimiston työlle toimimalla asiantuntijana
  kehityspoliittisissa kysymyksissä.


  Keino: Taustatiedon tuottaminen kehityspolitiikkaa ja muuta SYL:n toimintaa yhdistävistä
  asioista. Valtakunnalliseen kehityspolitiikkaan liittyvien kannanottoideoiden tuominen
  SYL:n hallitukselle.


B. Ylioppilaskunnat

  Tehtävä: KENKKUn jäsenten toimiminen linkkinä ylioppilaskuntiin ja niiden välillä


  Keino: Kuulumisten ja hyvien käytänteiden välittäminen puolin ja toisin KENKKUn ja
  ylioppilaskuntien kehyvaliokuntien, -jaostojen ja -kerhojen kokouksissa sekä tarvittaessa
  myös edustajiston ja hallituksen jäsenille.

C. SYL:n keskustoimisto

  Tehtävä: Yhteisten toimintatapojen etsiminen keskustoimiston kanssa.


  Keino: Vierailut ja keskustelut KENKKUn kokouksissa ja SYL:n aamukouluissa
  (esimerkiksi hankeseurantamatkoilta raportointi) tai muutoin järjestetyissä tapaamisissa.


D. Tiedotustehtävä

  Tehtävä: Kehityskysymyksistä ja SYL:n kehitysyhteistyöhankkeista tiedottaminen
  opiskelijoille ja muille sidosryhmille.


  Keinot: KENKKUlaisten osallistuminen mahdollisuuksien mukaan ylioppilaskuntien
  kehitysyhteistyöviikkoihin ja -päiviin ja muihin tilaisuuksiin sekä juttupankin sisällön
  suunnitteluun. Bloggaaminen KENKKUn blogissa ja sisällön tuottaminen SYL:n
  nettisivuille.


  Tehtävä: Tiedon jakaminen kehityskysymyksissä ylioppilaskuntien sisällä.                                                5
Keino: Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan ylioppilaskunnissa käytyyn
    keskusteluun kehityskysymyksistä.3.2. Keskustoimisto


  A. Kehitysyhteistyökoordinaattorin työpanos:

Hankehallinnosta vastaaminen KENKKUn avustuksella sekä SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan
yleinen koordinointi.

  B. Hallitusvastaavan työpanos:

Kehityskysymysten ylläpitäminen sidosryhmätapaamisissa ja SYL:n poliittisessa
vaikuttamistyössä ja KENKKUn puheenjohtajana toimiminen.

  C. Koko keskustoimisto:

Tehtävä: Tarvittaessa toimia asiantuntijana SYL:n kehitysyhteistyötoiminnassa

Keino: KENKKUn kokoukset ja muut tapaamiset KENKKUn kanssa sekä kehityspolitiikkaan
liittyvän tiedon välittäminen.

Tehtävä: Poliittinen vaikuttamistyö SYL:n toimintaa koskevissa kehityspoliittisissa ajankohtaisissa
asioissa

Keino: Kehityspoliittisten kysymysten esiin ottaminen tapaamisissa SYL:n sidosryhmien kanssa.

Tehtävä: Lisäarvon tuottaminen SYL:ssa tehtävälle kehitysyhteistyötoiminnalle

Keino: Yhteistyön tiivistäminen keskustoimistossa tiedonvaihdossa kehitysyhteistyösektorin ja
muiden sektoreiden välillä.4. SYL:n ja ylioppilaskuntien välinen yhteistyö

SYL:n tehtävä: Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoiden välisen yhteistyön tukeminen.

Keino: Kehytapaamisten järjestäminen, sähköpostilistan ylläpito, valtakunnallisen
kehitysyhteistyön teemaviikkohankkeen toteuttaminen yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa.

SYL:n tehtävä: Tukea ylioppilaskuntien mahdollisuutta osallistua SYL:n kehitysyhteistyön
varainkeruuseen                                                 6
Keino: Yliopistojen lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunta voi antaa
opiskelijoilleen mahdollisuuden maksaa vapaaehtoinen kehitysyhteistyömaksu, jonka tuotto
käytetään SYL:n kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseen.

SYL:n tehtävä: Kehitysyhteistyösektorilla vakiintuneempien ja uudempien ylioppilaskuntien
kehitysyhteistyötoiminnan välisten erojen huomiointi

Keino: Kehytapaamisissa järjestetään ohjelmaa erilaisiin tarpeisiin ja SYLn
kehitysyhteistyömateriaalien tuottamisessa huomioidaan se että ne ovat hyödyllisiä erilaisille
toimijoille.

Ylioppilaskuntien tehtävä: Ylioppilaskuntien edustajien osallistuminen SYL:n
kehitysyhteistyötoimintaan

Keino: Ylioppilaskunnat rekrytoivat keskuudestaan jäsenehdokkaat KENKKUun.5. Järjestöyhteistyö

SYL on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa), Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen
(Kehys) sekä Reilun kaupan edistämisyhdistyksen (RKE) jäsen.

SYL saa näiltä järjestöiltä omaan toimintaansa tukea (koulutukset, neuvonta ja informaatio) sekä
kanavan osallistua kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön.

Tulevaisuudessa on hyvä pohtia mahdollista yhteistyön tiivistämistä muiden opiskelijatoimijoiden
kanssa (esimerkiksi yliopistot ja SAMOK).
                                                  7
LIITE 1: SYL:N KEHITYSYHTEISTYÖTOIMINNAN NYKYTILANTEEN KUVAUS


SYL on tehnyt kehitysyhteistyötä 1950-luvulta lähtien. Kehitysyhteistyö on tärkeä osa SYL:n
kansainvälistä toimintaa, ja sitä voisikin ajatella yhtenä yleisen kansainvälisyyskasvatuksen
muotona. Opiskelijoita yhteiskunnassa edustavana järjestönä SYL voi ottaa kantaa myös kestävää
yhteiskuntaa koskeviin asioihin liittokokouksen linjausten mukaisesti. On tärkeää, että SYL:n
kautta voi levitä viesti siitä, että suomalaiset opiskelijat ajattelevat maailmaa kokonaisuutena ja
ovat valmiita kantamaan globaalia vastuuta.


Tällä hetkellä SYL:lla on neljä ulkoasiainministeriön ja opiskelijoiden rahoittamaa hanketta. Niistä
kolme on kehitysmaissa (Mongolia, Sambia, Guatemala) ja yksi on tiedotushanke, jonka
tavoitteena on lisätä tietoisuutta kehityskysymyksistä opiskelijoiden keskuudessa Suomessa.


KENKKU eli kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta on SYL:n hallituksen neuvonantaja
kehitysyhteistyötoiminnassa. KENKKU käsittelee kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvät asiat. Sen
jäseninä on noin viisitoista vapaaehtoistoimijaa ylioppilaskunnista. KENKKUn puheenjohtajana
toimii hallituksen kehitysyhteistyövastaava ja KENKKUn sihteerinä
kehitysyhteistyökoordinaattori. Koordinaattorin tehtävänä on vastata hankehallinnosta
KENKKUn avustuksella sekä esitellä kehitysyhteistyöhön liittyvät asiat SYL:n hallitukselle.


Jokaisessa hankkeessa käydään kahden viikon pituisilla hankeseurantamatkoilla kerran vuodessa,
ja muutoin hankkeiden etenemistä seurataan neljännesvuosiraporteilla, vuosiraporteilla ja
säännöllisellä yhteydenpidolla kumppanijärjestöihin. Ulkoasiainministeriö seuraa rahoittamiensa
hankkeiden tavoitteiden toteutumista, ja KENKKUn tehtäviin kuuluu vuosiraporttien valmistelu
yhdessä hankekumppanijärjestöjen ja koordinaattorin kanssa.


Guatemalan nykyinen hanke loppuu vuonna 2010 ja Sambian ja Mongolian hankkeet vuonna 2011.
Hankkeiden jatko ja uudet hankkeet on syytä suunnitella hyvissä ajoin ennen nykyisten
hankkeiden päättymistä. SYL:n kehitysyhteistyötoiminta rahoitetaan nykyisin opiskelijoiden
vapaaehtoisilla kehitysyhteistyömaksuilla sekä ulkoasiainministeriön hanketuella.
Ylioppilaskuntien maksamia jäsenmaksuja ei käytetä kehitysyhteistyötoimintaan.
Kehitysyhteistyökoordinaattori työskentelee osa-aikaisesti ja hänen palkkaansa maksetaan
kehitysyhteistyöhankkeiden budjeteista.LIITE 2: SYL:N KEHITYSHTEISTYÖN HISTORIAA

Kansainvälisen toiminnan mahdollistaminen oli alun perin vuonna 1921 myös SYL:n perustamisen
lähtökohta. SYL on ollut myöhemmin mukana perustamassa erilaisia järjestöjä ja toimikuntia, jotka
ovat yhdessä toimineet kansainvälisten kehityskysymysten parissa. Vuosien varrella osa
                                                    8
järjestöistä on hävinnyt kentältä ja korvattu myöhemmin uusilla. Samalla myös SYL:n tekemä
kehitysyhteistyö on muuttunut.

Kansainvälisen Ylioppilasavun Suomen Toimikunta (KYST) perustettiin toisen maailmansodan
jälkeen. Tavoite oli saada kansallinen toimielin, joka olisi osa International Student Servicen (ISS)
toimintaa. ISS:n toiminta yhdistettiin World Student Reliefin (WSR) kanssa, ja vuonna 1952
KYST:sta tuli Suomen virallinen toimikunta (FINWUST). Tätä tapahtumaa on pidetty
suomalaisten opiskelijoiden tekemän kehitysyhteistyön lähtökohtana.

Vuonna 1961 SYL oli mukana perustamassa Ylioppilaiden Kansainvälistä Apua (YKA). SYL
osallistui myös International Student Confrencen (ISC) perustamana International University
Exchange Fundin (IUEF) toimintaan.

Kansainvälisen järjestötoiminnan lisäksi SYL:n omaa asemaa kehitysyhteistyökentällä alettiin
pohtia. Vuonna 1968 perustettiin toimikunta selvittämään SYL:n tavoitteita ja toimintatapoja, ja
vuonna 1976 laadittiin säännöt SYL:n oman kehitysyhteistyörahaston perustamiselle. Sitä
hoitamaan perustettiin oma hallitus, jonka kokoonpano vastasi aluksi pitkälti liiton kulloistakin
hallitusta. Pari vuotta myöhemmin mukaan saatiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuonna
1989 perustettiin ylioppilaskuntien ehdottamista toimijoista koostuva ryhmä. Toimintaa kesti vain
muutaman vuoden, ja elin lakkautettiin vuonna 1991. Vuonna 1992 SYL:n
kehitysyhteistyörahaston (KYRH) ehdotuksesta SYL:n liittokokous lakkautti SYL:n rahaston, ja
KYRH:n tilalle perustettiin Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta. KENKKU toimii edelleen, ja
sen jäsenet koostuvat ylioppilaskuntien esittämistä opiskelijoista.

SYL:n kehitysyhteistyöprojekteille on kerätty vapaaehtoista kehitysyhteistyömaksua
ylioppilaskuntien jäsenmaksun yhteydessä vuodesta 1961. Kokonaisuudessaan
kehitysyhteistyötoimintaa on leimannut rahoituksen epävarmuus ja poliittinen jännite, niin
maailmanpoliittisen tilanteen kuin jäsenkunnan intressien suhteen. Vuoden 1969 ylimääräisessä
liittokokouksessa SYL:n hallitus esitti, että ylioppilaskunnat lahjoittaisivat yhden prosentin omasta
budjetistaan kehitysyhteistyölle. Osa ylioppilaskunnista lähti tavoitteeseen myöhemmin mukaan
0,7-kampanjan hengessä. SYL:n keskustoimisto ja jäsenistö on myös osallistunut erinäisiin
lipaskeräyksiin. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan pitkäjänteisyyttä paransi vuoden 1975
ulkoasianministeriön linjaus alkaa tukea kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötoimintaa.

SYL:n kehitysyhteistyökumppanit ovat vaihdelleet vuosikymmenien aikana. Maailmanpolitiikan
tapahtumilla on ollut omat vaikutuksensa kohteiden valinnassa. Afrikan vapautusliike, Chilen
vallankaappaus, Vietnamin sota ja Etelä-Afrikan apartheidin kaataminen olivat pitkään toiminnan
keskiössä.
                                                    9
SYL:n kehitysyhteistyötoiminta oli aluksi katastrofiapuluonteista, esimerkiksi erilaisten
  luonnonkatastrofien tai poliittisten konfliktien uhrien auttamista. KYST ja SYL olivat mukana
  tukemassa esim. Unkarin kansannousun (1956) pakolaisylioppilaita.

  1970-luvulla toiminnan painopiste muuttui projektiluonteisuudesta suunnitelluksi yhteistyöksi
  etelän kumppanijärjestöjen kanssa. Kansainvälisen toiminnan ohjelma otti lähtökohdakseen
  kumppanijärjestön ehdoilla toimimisen. Aiempaa pitkäjänteisempi toiminnan fokus näkyi myös
  siinä, että koulutusalojen ja terveydenhoidon tukemisella haluttiin ennaltaehkäistä ja tukea
  suunnitellusti kehitysyhteistyömaiden yhteiskuntarakenteiden vahvistumista.

  SYL:n kehitysyhteistyön luonnetta kuvastaa edelleen opiskelijalähtöisyys, sillä suurin osa
  toiminnassa mukana olevista on mukana vapaaehtoistyöpohjalta. Miltei kaikissa
  ylioppilaskunnassa on toiminnassa kehitysyhteistyökerho, -jaosto tai -valiokunta, joka kokoaa
  yhteen paikalliset toimijat.

  SYL:n kehitysyhteistyö on vuosien varrella vaihdellut solidaarisuustoiminnasta hankehallintoon.
  Kaikesta poliittisesta myllerryksestä huolimatta köyhyyden poistaminen sekä
  oikeudenmukaisempaan ja tasa-arvoisempaan maailmaan pyrkiminen ovat edelleen se arvopohja,
  johon koko toiminta perustuu.
Lähteet:

Kehityksen tiellä. SYL:n julkaisu 1985

Kehityksen karuselli. SYL:n julkaisu 1990

Näin sen näin. Seija Silventoinen 2001
                                                  10

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)SYL
 
Laatua laajennettuun TOPpiin
Laatua laajennettuun TOPpiinLaatua laajennettuun TOPpiin
Laatua laajennettuun TOPpiinNina Eskola-Salin
 
SYL toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2011
SYL toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2011SYL toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2011
SYL toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2011SYL
 
Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelma 2011
Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelma 2011Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelma 2011
Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelma 2011KLL - Koululiikuntaliitto
 
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018THL
 
Piirin kasvusuunnitelma vuosille_2011-2014_versio 2
Piirin kasvusuunnitelma vuosille_2011-2014_versio 2Piirin kasvusuunnitelma vuosille_2011-2014_versio 2
Piirin kasvusuunnitelma vuosille_2011-2014_versio 2Anna Munsterhjelm
 
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013Outi Kallioinen
 

Was ist angesagt? (9)

Lasso esittely
Lasso esittelyLasso esittely
Lasso esittely
 
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)
 
Laatua laajennettuun TOPpiin
Laatua laajennettuun TOPpiinLaatua laajennettuun TOPpiin
Laatua laajennettuun TOPpiin
 
SYL toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2011
SYL toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2011SYL toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2011
SYL toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma 2011
 
Aikuisväestön osaamista edistämässä
Aikuisväestön osaamista edistämässäAikuisväestön osaamista edistämässä
Aikuisväestön osaamista edistämässä
 
Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelma 2011
Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelma 2011Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelma 2011
Koululiikuntaliiton toimintasuunnitelma 2011
 
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
 
Piirin kasvusuunnitelma vuosille_2011-2014_versio 2
Piirin kasvusuunnitelma vuosille_2011-2014_versio 2Piirin kasvusuunnitelma vuosille_2011-2014_versio 2
Piirin kasvusuunnitelma vuosille_2011-2014_versio 2
 
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013
Miten tästä eteenpäin, amk tki päivät 2013, 13022013
 

Andere mochten auch

17 halltoke2010
17 halltoke201017 halltoke2010
17 halltoke2010SYL
 
Modernisation agenda for_he_en
Modernisation agenda for_he_enModernisation agenda for_he_en
Modernisation agenda for_he_enSYL
 
Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...
Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...
Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...SYL
 
Sambia vuosiraportti 2010
Sambia vuosiraportti 2010Sambia vuosiraportti 2010
Sambia vuosiraportti 2010SYL
 
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus salo
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus saloSeksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus salo
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus saloSYL
 
Kyky lounas
Kyky lounasKyky lounas
Kyky lounasSYL
 
08 tosu sve
08 tosu sve08 tosu sve
08 tosu sveSYL
 

Andere mochten auch (7)

17 halltoke2010
17 halltoke201017 halltoke2010
17 halltoke2010
 
Modernisation agenda for_he_en
Modernisation agenda for_he_enModernisation agenda for_he_en
Modernisation agenda for_he_en
 
Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...
Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...
Karoliina vainikainen miten yo-kunta_voi_vaikuttaa_opiskelija-asumisyhteisöön...
 
Sambia vuosiraportti 2010
Sambia vuosiraportti 2010Sambia vuosiraportti 2010
Sambia vuosiraportti 2010
 
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus salo
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus saloSeksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus salo
Seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuolten moninaisuus salo
 
Kyky lounas
Kyky lounasKyky lounas
Kyky lounas
 
08 tosu sve
08 tosu sve08 tosu sve
08 tosu sve
 

Ähnlich wie Strategia final

Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)
Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)
Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)SYL
 
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitalHelsinki
 
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Kari Mikkelä
 
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)SYL
 
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Tyoelama2020
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitalHelsinki
 
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmastaSYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmastaSYL
 
SYL:n toimintasuunnitelma 2013 lausuntokierrokselle
SYL:n toimintasuunnitelma 2013 lausuntokierrokselleSYL:n toimintasuunnitelma 2013 lausuntokierrokselle
SYL:n toimintasuunnitelma 2013 lausuntokierrokselleSYL
 
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2216)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2216)Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2216)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2216)SYL
 
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2Nuorten Palvelu ry
 
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdfSosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdfSOSTEtalk! 2023
 
GLOPS loppuraportti 2015
GLOPS loppuraportti 2015GLOPS loppuraportti 2015
GLOPS loppuraportti 2015Tiina Sarisalmi
 
Projektitoiminta 2 2011
Projektitoiminta 2 2011Projektitoiminta 2 2011
Projektitoiminta 2 2011KatjaWesander
 
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI
 
Mentoriohjelma koulutus-oph-07092012
Mentoriohjelma koulutus-oph-07092012Mentoriohjelma koulutus-oph-07092012
Mentoriohjelma koulutus-oph-07092012Tiina Sarisalmi
 

Ähnlich wie Strategia final (20)

Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)
Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)
Syl kehitysyhteistyöesittely kenkk_un_kayttöön_(id_193) (id 412)
 
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laajaDigitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
Digitaalinen helsinki-ohjelma-loppuyhteenveto-laaja
 
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
Urban Mill -ohjelma – Urban Mill Programme (2018-2021)
 
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2232)
 
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
 
Liikunta ja osallisuus
Liikunta ja osallisuusLiikunta ja osallisuus
Liikunta ja osallisuus
 
Avaussanat
AvaussanatAvaussanat
Avaussanat
 
Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:
Kansallinen resurssiviisaus -foorumi: Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:
Kansallinen resurssiviisaus -foorumi:
 
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_okDigitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
Digitaalinen helsinki ohryn esitysmateriaali 09092016 julkinen_ok
 
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmastaSYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
SYL:n lausunto Nordic Master -ohjelmasta
 
SYL:n toimintasuunnitelma 2013 lausuntokierrokselle
SYL:n toimintasuunnitelma 2013 lausuntokierrokselleSYL:n toimintasuunnitelma 2013 lausuntokierrokselle
SYL:n toimintasuunnitelma 2013 lausuntokierrokselle
 
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2216)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2216)Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2216)
Hyväksytty toimintasuunnitelma 2013 (id 2216)
 
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
Nuorten reviireillä -projektin vuosiraportti 2014 osa 2
 
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdfSosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
SosteTalk 27.4.2023 Heikki Vaisto pdf.pdf
 
GLOPS loppuraportti 2015
GLOPS loppuraportti 2015GLOPS loppuraportti 2015
GLOPS loppuraportti 2015
 
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15
 
Projektitoiminta 2 2011
Projektitoiminta 2 2011Projektitoiminta 2 2011
Projektitoiminta 2 2011
 
KaVeri Verkotut
KaVeri VerkotutKaVeri Verkotut
KaVeri Verkotut
 
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
ORSI-hankkeen ratkaisukortit USO 6 -verkoston webinaarista 11.5.
 
Mentoriohjelma koulutus-oph-07092012
Mentoriohjelma koulutus-oph-07092012Mentoriohjelma koulutus-oph-07092012
Mentoriohjelma koulutus-oph-07092012
 

Mehr von SYL

Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013
Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013
Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013SYL
 
Mos project monitoring_trip_report_2013
Mos project monitoring_trip_report_2013Mos project monitoring_trip_report_2013
Mos project monitoring_trip_report_2013SYL
 
Kyky kuulumiset 3 2013
Kyky kuulumiset 3 2013Kyky kuulumiset 3 2013
Kyky kuulumiset 3 2013SYL
 
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)SYL
 
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)SYL
 
Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)
Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)
Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)SYL
 
Innolla opiskelukykyä - materiaali
Innolla opiskelukykyä - materiaaliInnolla opiskelukykyä - materiaali
Innolla opiskelukykyä - materiaaliSYL
 
130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)
130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)
130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)SYL
 
130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm
130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm
130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okmSYL
 
Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)
Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)
Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)SYL
 
130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki
130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki
130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslakiSYL
 
Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...
Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...
Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...SYL
 
SYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelusta
SYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelustaSYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelusta
SYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelustaSYL
 
Kyky kuulumiset 1{2}2013
Kyky kuulumiset 1{2}2013Kyky kuulumiset 1{2}2013
Kyky kuulumiset 1{2}2013SYL
 
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)SYL
 
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)SYL
 
Kenkuillaan 2013 final (id 2294)
Kenkuillaan 2013 final (id 2294)Kenkuillaan 2013 final (id 2294)
Kenkuillaan 2013 final (id 2294)SYL
 
Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen
Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinenEka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen
Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinenSYL
 
Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)
Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)
Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)SYL
 
20130115 utufye
20130115 utufye20130115 utufye
20130115 utufyeSYL
 

Mehr von SYL (20)

Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013
Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013
Mozambique project plan 2013-15_final_updatetd_9.2013
 
Mos project monitoring_trip_report_2013
Mos project monitoring_trip_report_2013Mos project monitoring_trip_report_2013
Mos project monitoring_trip_report_2013
 
Kyky kuulumiset 3 2013
Kyky kuulumiset 3 2013Kyky kuulumiset 3 2013
Kyky kuulumiset 3 2013
 
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)
Kenkkuillaan syksy 2013 sv (id 3185)
 
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)
Kenkkuillaan syksy 2013 eng (id 3184)
 
Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)
Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)
Kenkkuillaan syksy 2013 (id 3186)
 
Innolla opiskelukykyä - materiaali
Innolla opiskelukykyä - materiaaliInnolla opiskelukykyä - materiaali
Innolla opiskelukykyä - materiaali
 
130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)
130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)
130626 syl lausunto yths-kokeilun jatkosta vuoden 2015 loppuun (id 3064)
 
130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm
130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm
130620 syl lausunto_opintotukilaki_luonnos_okm
 
Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)
Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)
Kyky kuulumiset 2 2013 (id 2915)
 
130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki
130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki
130523 syl lausunto_yhdenvertaisuuslaki
 
Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...
Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...
Tiedosta kauppatavaraa? - Näkökulmia koulutuksen kaupallistumiseen ja kansain...
 
SYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelusta
SYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelustaSYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelusta
SYL:n lausunto koulutuksen uudelleenajattelusta
 
Kyky kuulumiset 1{2}2013
Kyky kuulumiset 1{2}2013Kyky kuulumiset 1{2}2013
Kyky kuulumiset 1{2}2013
 
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
Kyky terveystutkimus kott_130213 (id 2326) (id 2490)
 
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)
 
Kenkuillaan 2013 final (id 2294)
Kenkuillaan 2013 final (id 2294)Kenkuillaan 2013 final (id 2294)
Kenkuillaan 2013 final (id 2294)
 
Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen
Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinenEka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen
Eka vuosi työpaja16.1.2013 mäkinen.pdf eka vuosi työpaja16.1.2013_mäkinen
 
Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)
Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)
Eka vuosi ryhmäkeskustelut (id 2278)
 
20130115 utufye
20130115 utufye20130115 utufye
20130115 utufye
 

Strategia final

 • 1. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON KEHITYSPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2011–2014 Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokous 2009 päätti kehityspoliittisen strategian tekemisestä SYL:lle. Strategian tarkoituksena on kuvata SYL:n nykyistä kehitysyhteistoimintaa ja sen toimijoita sekä ohjata SYL:n kehitysyhteistyötoimintaa. Strategiassa esitellään SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan ja - politiikan taustalla olevat arvot, niihin pohjautuvat tavoitteet sekä linjataan, millaista kehitysyhteistyötä SYL:ssa halutaan tehdä. Lopuksi esitellään toiminnan resurssit eli KENKKU (SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta) ja SYL:n keskustoimisto sekä ylioppilaskuntien ja kehitysyhteistyöjärjestöjen roolia suhteessa SYL:n tekemään kehitysyhteistyötoimintaan. Koska kyseessä on ensimmäinen SYL:n kehityspoliittinen strategia, on sillä myös viestinnällinen rooli nykytilanteen kuvaamisessa. Strategia tehdään vuosille 2011–2014, joiden aikana sen toteutumista arvioidaan kerran vuodessa. KENKKU laatii arvion strategian toteutumisesta ja esittelee sen SYL:n hallitukselle. Vuoden 2013 liittokokouksessa päätetään uuden strategian tarpeesta. 1. Arvot SYL tekee kehitysyhteistyötä edistääkseen tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia, vähentääkseen köyhyyttä ja vahvistaakseen kansalaisyhteiskuntaa erityisesti koulutuksen avulla. Toimintaa ohjaa käsitys ihmisten yhdenvertaisuudesta, globaali vastuu ja erilaisuuden kunnioittaminen. SYL:n kehitysyhteistyön on tuettava seuraavia arvoja: -toiminnan kestävyys ja vastuullisuus -toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus -molemminpuolinen oppiminen ja vuorovaikutus hankekumppanijärjestöjen kanssa -hankkeiden omistajuus ja toimijuus kohdealueella 2. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan tavoitteet SYL tukee kehitysyhteistyöhankkeita, joiden käytännön toteuttajina toimivat kansalaisjärjestöt kehitysmaissa sekä tekee tiedotustoimintaa Suomessa. Yhteistyön pohjana kehitysmaiden kansalaisjärjestöjen kanssa on molemminpuolinen luottamus ja toiminnan ennakoitavuus. Jokaisen hankkeen tulee toimia kohdemaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi. Tiedotustoiminnan tulee toimia erityisesti opiskelijoiden tietoisuuden lisäämiseksi kehityskysymyksistä. Toiminnan tavoitteiden tulee olla toteutettavissa ja seurattavissa. SYL:n lisäarvo kehitysyhteistyössä on toteuttaa koulutukseen ja oppimisen edistämiseen liittyvää kehitysyhteistyötä. Koulutuspolitiikka on yksi SYL:n keskeisistä toiminta-alueista. Koulutuksen myötä ihmiset saavuttavat tietoja ja taitoja, jotka edesauttavat heitä työskentelemään itse omien 1
 • 2. elinolosuhteidensa parantamiseksi. Hankekumppanien valinnassa SYL selvittää mahdollisuuksia vertaisjärjestöjen kanssa toimimiseen. Yhteistyöaloja voivat olla esimerkiksi laadukkaan koulutuksen ulottaminen useampien saataville, tasa-arvoisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen koulutuksen avulla ja opiskelijademokratian edistäminen. Kumppanijärjestöjen valintaan ja hankesuunnitteluun on panostettava, ja suunnittelun on oltava mahdollisimman tasa-arvoinen prosessi. Hankkeet suunnitellaan yhteistyössä kumppanijärjestön kanssa järjestön aloitteesta ja lähtökohdista käsin. Hankkeet on toteutettava maissa, jotka täyttävät virallisen kehitysyhteistyön kriteerit (Official Development Assistance), muutoin hankkeiden maantieteellinen sijainti ei ole ratkaiseva tekijä. Hankkeiden yksityiskohtaiset tavoitteet määritellään hankesuunnitelmassa. Jokaisen tavoitteen jälkeen on alla kuvattu keino tai keinoja sen saavuttamiseksi. Tavoitteet on jaettu kahteen osaan: Suomen toiminnan tavoitteisiin sekä tavoitteisiin hanketoiminnan laadun takaamiseksi. Kehitysmaissa toteutettavien hankkeiden tarkemmat tavoitteet määritellään kunkin hankkeen hankesuunnitelmassa. 2.1. Tavoitteet Suomessa A. Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen kehityskysymyksistä ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan Tiedotustoiminta Suomessa: Ylioppilaslehtien käyttöön kootaan juttupankki, jonka artikkelit tarjoavat tuoreita näkökulmia kehityskysymyksiin, monipuolistavat ylioppilaslehtien aihevalikoimaa ja tuovat kehityskysymyksiä lähelle opiskelijoita. SYL:n kehitysyhteistyöesitteiden ja -julisteiden ulkoasu pidetään ajan tasalla. KENKKUn blogin kautta tiedotetaan SYL:n tekemästä kehitysyhteistyöstä jäsenistölle. Näkyvyyttä ylioppilaskuntien tekemälle tiedotukselle kehityskysymyksistä parannetaan suunnittelemalla valtakunnallisen kehitysyhteistyön teemaviikon konsepti yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa ja koordinoimalla teemaviikon toteutumista. Hankkeen ajatuksena on suunnitella ja toteuttaa valtakunnallinen teemaviikko, johon mahdollisimman moni ylioppilaskunta osallistuu. B. Opiskelijoiden mahdollisuuden vahvistaminen osallistua kehitysyhteistyötoimintaan SYL:n kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunnan eli KENKKUn toiminta on opiskelijalähtöistä. SYL mahdollistaa KENKKUn toiminnan. SYL tukee ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimintaa neljä kertaa vuodessa järjestettävien kehytapaamisten avulla. Tapaamisten suunnittelussa huomioidaan sekä kehitysyhteistyösektorilla vakiintuneempien että uudempien ylioppilaskuntien erilaiset tarpeet. 2
 • 3. C. Ylioppilaskuntien ja SYL:n välinen yhteistyö on aikaisempaa tiiviimpää kehitysyhteistyökysymyksissä Järjestetään ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoille kehytapaamisia. Tapaamisissa vahvistetaan yhteistyötä ylioppilaskuntien välillä ja SYL:n kanssa sekä koulutetaan ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoita. Toteutetaan yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa valtakunnallinen kehitysyhteistyön teemaviikkohanke. D. SYL osallistuu kehityspoliittiseen keskusteluun koulutuspolitiikan asiantuntijana Yhteistyötä ja tiedonkulkua tiivistetään SYL:n kehitysyhteistyö- ja muiden sektoreiden kanssa toimistolla, sektoritapaamisissa ja KENKKUn kokouksissa. Tavoitteena on tehdä sekä sellaista kehitysyhteistyötoimintaa, joka sekä tukee SYL:n muuta toimintaa että hyödyntää SYL:n koulutuspoliittista osaamista kehitysyhteistyösektorilla. Osallistutaan kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön esimerkiksi Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen kampanjoissa ja Kehys ry:n toiminnassa. E. SYL:n kehitysyhteistyö on läpinäkyvää ja toiminnasta tiedottaminen on avointa KENKKUn kokousten pöytäkirjat julkaistaan, hankeseurantamatkojen raportit julkaistaan ja tietoa SYL:n kehitysyhteistyötoiminnasta jaetaan SYL:n nettisivuilla, KENKKUn blogissa ja erilaisissa tapahtumissa. Hyödynnetään SYL:n uudistettuja nettisivuja ajantasaisessa tiedottamisessa. Ulkoisille nettisivuille päivitetään hankekuulumisia kustakin hankkeesta vuosiraporttien pohjalta. 2.2. Tavoitteet hanketoiminnan laadun takaamiseksi: A. Kumppanuutta ja yhteistyötä rakennetaan yhteistoimin Kumppanijärjestöjen ja hankkeiden valinnassa huomioidaan SYL:n hanketoimintaa ohjaavat arvot. Hankkeita suunnitellessa yhteistyössä kumppanijärjestön kanssa KENKKU on aktiivinen toimija. Hankesuunnittelun alkaessa arvioidaan tarve hankeseurantamatkan toteuttamiselle. B. Toiminta on vaikuttavaa ja kestävää Hankkeiden suunnittelussa painotetaan toimintojen vaikuttavuutta, vaikutusten kestävyyttä ja pitkäaikaisuutta. Hankesuunnitteluvaiheessa hankkeille mietitään exit- 3
 • 4. strategia eli hankkeen lopettamisvaihetta ja toiminnan tai vaikutusten kestävyyttä hankkeen loppumisen jälkeen. C. Hyödynnetään kumppanijärjestön asiantuntijuutta myös Suomessa Perehdytään kumppanijärjestön osaamiseen ja tuodaan sitä esille Suomessa esimerkiksi SYL:n nettisivuilla ja järjestämällä hankekumppanivierailuja Suomeen. D. Yhteistyö kumppanijärjestön kanssa on ennakoitavaa Hankkeen käytännön toteutuksesta sovitaan yhteistyössä kumppanijärjestön kanssa. Keskinäinen yhteisymmärrys, kumppanuussopimus ja hankesuunnitelma muodostavat perustan yhteistyölle. SYL tukee kumppanijärjestöjään hankkeiden toteutuksessa, ja muutoksista keskustellaan kumppanijärjestön kanssa ennen niiden toimeenpanoa. Hankkeiden seurannassa ja arvioinnissa hyödynnetään SYL:n kehitysyhteistyölle tuotettua arviointikäsikirjaa. 3. Resurssit SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita rahoitetaan ulkoasiainministeriön tuella. Nykyään hankkeiden rahoituksesta 85 % tulee ulkoasiainministeriöltä, 7,5 % KENKKUn jäsenten tekemästä vapaaehtoistyöstä ja 7,5 % ylioppilaskuntien omilta opiskelijoiltaan keräämistä vapaaehtoisista kehitysyhteistyömaksuista. Henkilöstöresursseina ovat KENKKUn vapaaehtoistoimijat sekä SYL:n keskustoimistossa erityisesti kehitysyhteistyökoordinaattori ja hallituksen kehitysyhteistyöasioista vastaava henkilö. Kehitysyhteistyökoordinaattorin palkkaa maksetaan hankkeista. SYL:n nykyiset resurssit huomioiden sopiva hankemäärä on yksi tai kaksi hanketta ODA-kelpoisissa maissa ja tiedotustoiminta Suomessa. 3.1. KENKKU KENKKUn toiminta on opiskelijalähtöistä ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Toimijat valitaan ylioppilaskuntien esityksistä. Kausi on lukuvuoden mittainen ja siitä suoriutuminen edellyttää aktiivista sitoutumista toimintaan. Jatkuvuuden takaamiseksi tavoitteena on, että vähintään neljäsosa jokaisen kauden KENKKUlaista jatkaa toiminnassa useamman kauden. KENKKUn tehtävät liittyvät hankehallintoon, keskustoimiston ja ylioppilaskuntien kanssa tehtyyn yhteistyöhön sekä tiedotukseen. KENKKUn ensisijainen tehtävä on toimia neuvonantajana SYL:n kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnossa. SYL:n on tarjottava KENKKUlle riittävät taustatiedot kehitysyhteistyötoiminnastaan sekä niistä kehityspoliittisista teemoista, jotka koskevat SYL:a ja ylioppilaskuntia. 4
 • 5. A. Hankehallinto ja asiantuntijuus Tehtävä: Asiantuntijana toimiminen SYL:n kehitysyhteistyöhankkeita koskevissa asioissa. Keino: KENKKUn ja KENKKUn sisäisten maaryhmien kokoukset sekä sähköpostilistalla käydyt keskustelut. Tehtävä: Lisäarvon tuottaminen SYL:n keskustoimiston työlle toimimalla asiantuntijana kehityspoliittisissa kysymyksissä. Keino: Taustatiedon tuottaminen kehityspolitiikkaa ja muuta SYL:n toimintaa yhdistävistä asioista. Valtakunnalliseen kehityspolitiikkaan liittyvien kannanottoideoiden tuominen SYL:n hallitukselle. B. Ylioppilaskunnat Tehtävä: KENKKUn jäsenten toimiminen linkkinä ylioppilaskuntiin ja niiden välillä Keino: Kuulumisten ja hyvien käytänteiden välittäminen puolin ja toisin KENKKUn ja ylioppilaskuntien kehyvaliokuntien, -jaostojen ja -kerhojen kokouksissa sekä tarvittaessa myös edustajiston ja hallituksen jäsenille. C. SYL:n keskustoimisto Tehtävä: Yhteisten toimintatapojen etsiminen keskustoimiston kanssa. Keino: Vierailut ja keskustelut KENKKUn kokouksissa ja SYL:n aamukouluissa (esimerkiksi hankeseurantamatkoilta raportointi) tai muutoin järjestetyissä tapaamisissa. D. Tiedotustehtävä Tehtävä: Kehityskysymyksistä ja SYL:n kehitysyhteistyöhankkeista tiedottaminen opiskelijoille ja muille sidosryhmille. Keinot: KENKKUlaisten osallistuminen mahdollisuuksien mukaan ylioppilaskuntien kehitysyhteistyöviikkoihin ja -päiviin ja muihin tilaisuuksiin sekä juttupankin sisällön suunnitteluun. Bloggaaminen KENKKUn blogissa ja sisällön tuottaminen SYL:n nettisivuille. Tehtävä: Tiedon jakaminen kehityskysymyksissä ylioppilaskuntien sisällä. 5
 • 6. Keino: Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan ylioppilaskunnissa käytyyn keskusteluun kehityskysymyksistä. 3.2. Keskustoimisto A. Kehitysyhteistyökoordinaattorin työpanos: Hankehallinnosta vastaaminen KENKKUn avustuksella sekä SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan yleinen koordinointi. B. Hallitusvastaavan työpanos: Kehityskysymysten ylläpitäminen sidosryhmätapaamisissa ja SYL:n poliittisessa vaikuttamistyössä ja KENKKUn puheenjohtajana toimiminen. C. Koko keskustoimisto: Tehtävä: Tarvittaessa toimia asiantuntijana SYL:n kehitysyhteistyötoiminnassa Keino: KENKKUn kokoukset ja muut tapaamiset KENKKUn kanssa sekä kehityspolitiikkaan liittyvän tiedon välittäminen. Tehtävä: Poliittinen vaikuttamistyö SYL:n toimintaa koskevissa kehityspoliittisissa ajankohtaisissa asioissa Keino: Kehityspoliittisten kysymysten esiin ottaminen tapaamisissa SYL:n sidosryhmien kanssa. Tehtävä: Lisäarvon tuottaminen SYL:ssa tehtävälle kehitysyhteistyötoiminnalle Keino: Yhteistyön tiivistäminen keskustoimistossa tiedonvaihdossa kehitysyhteistyösektorin ja muiden sektoreiden välillä. 4. SYL:n ja ylioppilaskuntien välinen yhteistyö SYL:n tehtävä: Ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoimijoiden välisen yhteistyön tukeminen. Keino: Kehytapaamisten järjestäminen, sähköpostilistan ylläpito, valtakunnallisen kehitysyhteistyön teemaviikkohankkeen toteuttaminen yhteistyössä ylioppilaskuntien kanssa. SYL:n tehtävä: Tukea ylioppilaskuntien mahdollisuutta osallistua SYL:n kehitysyhteistyön varainkeruuseen 6
 • 7. Keino: Yliopistojen lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä ylioppilaskunta voi antaa opiskelijoilleen mahdollisuuden maksaa vapaaehtoinen kehitysyhteistyömaksu, jonka tuotto käytetään SYL:n kehitysyhteistyöhankkeiden toteuttamiseen. SYL:n tehtävä: Kehitysyhteistyösektorilla vakiintuneempien ja uudempien ylioppilaskuntien kehitysyhteistyötoiminnan välisten erojen huomiointi Keino: Kehytapaamisissa järjestetään ohjelmaa erilaisiin tarpeisiin ja SYLn kehitysyhteistyömateriaalien tuottamisessa huomioidaan se että ne ovat hyödyllisiä erilaisille toimijoille. Ylioppilaskuntien tehtävä: Ylioppilaskuntien edustajien osallistuminen SYL:n kehitysyhteistyötoimintaan Keino: Ylioppilaskunnat rekrytoivat keskuudestaan jäsenehdokkaat KENKKUun. 5. Järjestöyhteistyö SYL on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa), Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistyksen (Kehys) sekä Reilun kaupan edistämisyhdistyksen (RKE) jäsen. SYL saa näiltä järjestöiltä omaan toimintaansa tukea (koulutukset, neuvonta ja informaatio) sekä kanavan osallistua kehityspoliittiseen vaikuttamistyöhön. Tulevaisuudessa on hyvä pohtia mahdollista yhteistyön tiivistämistä muiden opiskelijatoimijoiden kanssa (esimerkiksi yliopistot ja SAMOK). 7
 • 8. LIITE 1: SYL:N KEHITYSYHTEISTYÖTOIMINNAN NYKYTILANTEEN KUVAUS SYL on tehnyt kehitysyhteistyötä 1950-luvulta lähtien. Kehitysyhteistyö on tärkeä osa SYL:n kansainvälistä toimintaa, ja sitä voisikin ajatella yhtenä yleisen kansainvälisyyskasvatuksen muotona. Opiskelijoita yhteiskunnassa edustavana järjestönä SYL voi ottaa kantaa myös kestävää yhteiskuntaa koskeviin asioihin liittokokouksen linjausten mukaisesti. On tärkeää, että SYL:n kautta voi levitä viesti siitä, että suomalaiset opiskelijat ajattelevat maailmaa kokonaisuutena ja ovat valmiita kantamaan globaalia vastuuta. Tällä hetkellä SYL:lla on neljä ulkoasiainministeriön ja opiskelijoiden rahoittamaa hanketta. Niistä kolme on kehitysmaissa (Mongolia, Sambia, Guatemala) ja yksi on tiedotushanke, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta kehityskysymyksistä opiskelijoiden keskuudessa Suomessa. KENKKU eli kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta on SYL:n hallituksen neuvonantaja kehitysyhteistyötoiminnassa. KENKKU käsittelee kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvät asiat. Sen jäseninä on noin viisitoista vapaaehtoistoimijaa ylioppilaskunnista. KENKKUn puheenjohtajana toimii hallituksen kehitysyhteistyövastaava ja KENKKUn sihteerinä kehitysyhteistyökoordinaattori. Koordinaattorin tehtävänä on vastata hankehallinnosta KENKKUn avustuksella sekä esitellä kehitysyhteistyöhön liittyvät asiat SYL:n hallitukselle. Jokaisessa hankkeessa käydään kahden viikon pituisilla hankeseurantamatkoilla kerran vuodessa, ja muutoin hankkeiden etenemistä seurataan neljännesvuosiraporteilla, vuosiraporteilla ja säännöllisellä yhteydenpidolla kumppanijärjestöihin. Ulkoasiainministeriö seuraa rahoittamiensa hankkeiden tavoitteiden toteutumista, ja KENKKUn tehtäviin kuuluu vuosiraporttien valmistelu yhdessä hankekumppanijärjestöjen ja koordinaattorin kanssa. Guatemalan nykyinen hanke loppuu vuonna 2010 ja Sambian ja Mongolian hankkeet vuonna 2011. Hankkeiden jatko ja uudet hankkeet on syytä suunnitella hyvissä ajoin ennen nykyisten hankkeiden päättymistä. SYL:n kehitysyhteistyötoiminta rahoitetaan nykyisin opiskelijoiden vapaaehtoisilla kehitysyhteistyömaksuilla sekä ulkoasiainministeriön hanketuella. Ylioppilaskuntien maksamia jäsenmaksuja ei käytetä kehitysyhteistyötoimintaan. Kehitysyhteistyökoordinaattori työskentelee osa-aikaisesti ja hänen palkkaansa maksetaan kehitysyhteistyöhankkeiden budjeteista. LIITE 2: SYL:N KEHITYSHTEISTYÖN HISTORIAA Kansainvälisen toiminnan mahdollistaminen oli alun perin vuonna 1921 myös SYL:n perustamisen lähtökohta. SYL on ollut myöhemmin mukana perustamassa erilaisia järjestöjä ja toimikuntia, jotka ovat yhdessä toimineet kansainvälisten kehityskysymysten parissa. Vuosien varrella osa 8
 • 9. järjestöistä on hävinnyt kentältä ja korvattu myöhemmin uusilla. Samalla myös SYL:n tekemä kehitysyhteistyö on muuttunut. Kansainvälisen Ylioppilasavun Suomen Toimikunta (KYST) perustettiin toisen maailmansodan jälkeen. Tavoite oli saada kansallinen toimielin, joka olisi osa International Student Servicen (ISS) toimintaa. ISS:n toiminta yhdistettiin World Student Reliefin (WSR) kanssa, ja vuonna 1952 KYST:sta tuli Suomen virallinen toimikunta (FINWUST). Tätä tapahtumaa on pidetty suomalaisten opiskelijoiden tekemän kehitysyhteistyön lähtökohtana. Vuonna 1961 SYL oli mukana perustamassa Ylioppilaiden Kansainvälistä Apua (YKA). SYL osallistui myös International Student Confrencen (ISC) perustamana International University Exchange Fundin (IUEF) toimintaan. Kansainvälisen järjestötoiminnan lisäksi SYL:n omaa asemaa kehitysyhteistyökentällä alettiin pohtia. Vuonna 1968 perustettiin toimikunta selvittämään SYL:n tavoitteita ja toimintatapoja, ja vuonna 1976 laadittiin säännöt SYL:n oman kehitysyhteistyörahaston perustamiselle. Sitä hoitamaan perustettiin oma hallitus, jonka kokoonpano vastasi aluksi pitkälti liiton kulloistakin hallitusta. Pari vuotta myöhemmin mukaan saatiin myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuonna 1989 perustettiin ylioppilaskuntien ehdottamista toimijoista koostuva ryhmä. Toimintaa kesti vain muutaman vuoden, ja elin lakkautettiin vuonna 1991. Vuonna 1992 SYL:n kehitysyhteistyörahaston (KYRH) ehdotuksesta SYL:n liittokokous lakkautti SYL:n rahaston, ja KYRH:n tilalle perustettiin Kehitysyhteistyöasiain neuvottelukunta. KENKKU toimii edelleen, ja sen jäsenet koostuvat ylioppilaskuntien esittämistä opiskelijoista. SYL:n kehitysyhteistyöprojekteille on kerätty vapaaehtoista kehitysyhteistyömaksua ylioppilaskuntien jäsenmaksun yhteydessä vuodesta 1961. Kokonaisuudessaan kehitysyhteistyötoimintaa on leimannut rahoituksen epävarmuus ja poliittinen jännite, niin maailmanpoliittisen tilanteen kuin jäsenkunnan intressien suhteen. Vuoden 1969 ylimääräisessä liittokokouksessa SYL:n hallitus esitti, että ylioppilaskunnat lahjoittaisivat yhden prosentin omasta budjetistaan kehitysyhteistyölle. Osa ylioppilaskunnista lähti tavoitteeseen myöhemmin mukaan 0,7-kampanjan hengessä. SYL:n keskustoimisto ja jäsenistö on myös osallistunut erinäisiin lipaskeräyksiin. SYL:n kehitysyhteistyötoiminnan pitkäjänteisyyttä paransi vuoden 1975 ulkoasianministeriön linjaus alkaa tukea kansalaisjärjestöjen tekemää kehitysyhteistyötoimintaa. SYL:n kehitysyhteistyökumppanit ovat vaihdelleet vuosikymmenien aikana. Maailmanpolitiikan tapahtumilla on ollut omat vaikutuksensa kohteiden valinnassa. Afrikan vapautusliike, Chilen vallankaappaus, Vietnamin sota ja Etelä-Afrikan apartheidin kaataminen olivat pitkään toiminnan keskiössä. 9
 • 10. SYL:n kehitysyhteistyötoiminta oli aluksi katastrofiapuluonteista, esimerkiksi erilaisten luonnonkatastrofien tai poliittisten konfliktien uhrien auttamista. KYST ja SYL olivat mukana tukemassa esim. Unkarin kansannousun (1956) pakolaisylioppilaita. 1970-luvulla toiminnan painopiste muuttui projektiluonteisuudesta suunnitelluksi yhteistyöksi etelän kumppanijärjestöjen kanssa. Kansainvälisen toiminnan ohjelma otti lähtökohdakseen kumppanijärjestön ehdoilla toimimisen. Aiempaa pitkäjänteisempi toiminnan fokus näkyi myös siinä, että koulutusalojen ja terveydenhoidon tukemisella haluttiin ennaltaehkäistä ja tukea suunnitellusti kehitysyhteistyömaiden yhteiskuntarakenteiden vahvistumista. SYL:n kehitysyhteistyön luonnetta kuvastaa edelleen opiskelijalähtöisyys, sillä suurin osa toiminnassa mukana olevista on mukana vapaaehtoistyöpohjalta. Miltei kaikissa ylioppilaskunnassa on toiminnassa kehitysyhteistyökerho, -jaosto tai -valiokunta, joka kokoaa yhteen paikalliset toimijat. SYL:n kehitysyhteistyö on vuosien varrella vaihdellut solidaarisuustoiminnasta hankehallintoon. Kaikesta poliittisesta myllerryksestä huolimatta köyhyyden poistaminen sekä oikeudenmukaisempaan ja tasa-arvoisempaan maailmaan pyrkiminen ovat edelleen se arvopohja, johon koko toiminta perustuu. Lähteet: Kehityksen tiellä. SYL:n julkaisu 1985 Kehityksen karuselli. SYL:n julkaisu 1990 Näin sen näin. Seija Silventoinen 2001 10