MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx

MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS:
MESURAR L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
“La massa
dels productes d'una reacció
química és igual a la massa
dels reactius de la reacció”
PRINCIPI DE LA LLEI DE LA
CONSERVACIÓ
Antoine Lavoisier
(París, 26 d'agost de 1743 - 8 de maig de 1794)
ÍNDEX
1. LA MATÈRIA
 Propietats generals: massa, capacitat i volum
2. MAGNITUDS FÍSIQUES
 Tipus: fonamental i derivada, escalar i vectorial
 Mesurar
 Tipus de magnituds i sistemes d’unitats: SI, CGS i BGS
 Factors de conversió
3. ENERGIA, TREBALL, RENDIMENT I POTÈNCIA
 Formes o manifestacions d’energia
4. RESUM DE FÓRMULES
Silvia Mejías Tarancón
• La matèria és allò que té massa i
ocupa un lloc en l’espai i està d’átoms.
• Tots els objectes que ens envolten
estan fets de matèria: L’aire, tot i que
no el veiem, també és matèria.
• Cada tipus de matèria com l’aigua,
l’aire o el ferro tenen unes propietats
característiques i s’anomenen
substàncies.
• Les substàncies que serveixen per
fabricar objectes s’anomenen
materials
LA MATÈRIA
Silvia Mejías Tarancón
PROPIETATS GENERALS DE LA
MATÈRIA
• La massa: és la quantitat de matèria que té
un objecte (La massa es mesura en
quilograms).
• El volum: és la quantitat d’espai que ocupa
un objecte (El volum s’acostuma a mesurar
en litres).
• La temperatura: és la quantitat de calor
que presenta la matèria. (La temperatura
s’acostuma a mesurar en graus centígrads).
Són propietats generals de la matèria les que tenen un valor
que no serveixen per identificar una substància i per això no
depenen de la matèria com:
Silvia Mejías Tarancón
LA MASSA
• És la quantitat de
matèria que posseeix
un cos
• Es mesura amb la
balança o bàscula.
• La seva unitat en el
Sistema Internacional
és el kilogram (kg)
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
VOLUM I CAPACITAT
Moltes vegades has sentit expressions relatives a la capacitat
com aquestes:
 "Aquest autobús té una capacitat de 250 persones."
 "La capacitat toràcica d'aquest esportista és molt elevada!"
 "Aquest alumne té una gran capacitat intel·lectual!'"
Es parla de capacitat, però no de manera precisa i correcta. Per
entendre el concepte de capacitat és millor que observem.
Imagina que tenim un cub de plastilina d'1 cm3 de volum i un
cub de cartolina d'1 cm3 de volum. El cub de plastilina és
massís, mentre que l’altre cub és ple d'aire, oi?
Això vol dir que...el cub de cartolina presenta un espai
interior que es pot omplir.
Aquest volum interior s'anomena capacitat.
Silvia Mejías Tarancón
LA CAPACITAT
• És l’espai interior d’un recipient
• Es mesura amb recipients graduats
• La seva unitat és el litre (l)
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
EL VOLUM
• És l’espai que ocupa un cos.
• Es mesura de maneres diferents segons si el cos és un sòlid de
forma geomètrica o és irregular, o si es tracta d’un líquid.
• La seva unitat en el Sistema Internacional és el metre cúbic (m3).
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
RELACIÓ ENTRE LES UNITATS DE
CAPACITAT I DE VOLUM
• La magnitud capacitat no existeix dins el Sistema
Internacional.
• L'any 1901, la XII Conferència General de Pesos i Mesures
(CGPM) va definir el litre com una unitat de volum per
fer mesures amb una precisió més elevada.
• L'any 1964 es va derogar aquesta definició, declarant que
la paraula litre pot utilitzar-se com un nom especial
donat al dm3.
Silvia Mejías Tarancón
• Pots mesurar les dimensions d’un objecte?
• Pots mesurar la temperatura d’un cos?
• Pots mesurar la densitat d’un líquid?
• Pots mesurar la bellesa d’una flor?
• Pots mesurar directament la massa d’un
cos?
• Pots mesurar directament la densitat
d’aquest mateix cos?
Silvia Mejías Tarancón
QUÈ ÉS MESURAR?
Silvia Mejías Tarancón
Mesurar és comparar una quantitat corresponent
a la unitat de la mateixa magnitud.
Quantitat = unitat *mesura
TIPUS DE MESURAMENT
• MESURAMENT DIRECTE:
S’obté la mesura directament
sobre l’escala de l’instrument de
mesura. Exemples: termòmetre,
metre, cronòmetre, bàscula, etc.
• MESURAMENT INDIRECTE: Un
cop feta la mesura amb
l’instrument, s’obté el resultat
fent alguna altra operació
matemàtica. Exemples: càlcul
del volum d’una figura
geomètrica, d’una superfície,
càlcul de la densitat o d’una
força, etc.
Silvia Mejías Tarancón
ÉS EL MATEIX MAGNITUD I QUANTITAT ?
Magnitud  propietat en general
ex.: velocitat, longitud, temperatura
Quantitat  estat d’una magnitud
en un fenomen físic
ex.: velocitat de la llum
longitud d’una circumferència
temperatura d’un dipòsit d’aigua
Silvia Mejías Tarancón
MAGNITUDS FÍSIQUES
• Anomenem magnituds físiques totes aquelles
propietats dels cossos de l’Univers que es
poden mesurar i expressar amb un nombre
o valor.
• Es representen amb un símbol, que sol ser una
lletra.
Magnitud física massa longitud temps força volum densitat
intensitat
de corrent
Símbol m r t F V  I
Silvia Mejías Tarancón
MAGNITUDS FÍSIQUES FONAMENTALS
Magnituds fonamentals són aquelles que no
deriven de cap altra i que, en principi, es
poden determinar amb un mesurament
directe. Magnituds físiques fonamentals
Magnitud física Símbol Unitat SI (símbol)
Longitud r, x, y metre (m)
Temps t segon (s)
Massa m kilogram (kg)
Temperatura T kelvin (K)
Intensitat de corrent I ampere (A)
Quantitat de matèria n mol (mol)
Intensitat lluminosa I candela (cd)
Silvia Mejías Tarancón
MAGNITUDS FÍSIQUES DERIVADES
Magnituds derivades són aquelles que deriven
de les fonamentals i es poden determinar a
partir de les magnituds fonamentals fent servir
expressions.
ALGUNES MAGNITUDS FÍSIQUES DERIVADES
Magnitud física Símbol Unitat SI (símbol)
Superfície A m2
Volum V m3
Velocitat v m/s
Acceleració a m/s2
Força F newton (1 N = 1 kg·m/s2)
Treball W joule (1 J = 1 N·m)
Pressió P pascal (1 Pa = 1 N/m2)
Silvia Mejías Tarancón
)
/
( 3
m
Kg
V
m
D 

EXEMPLE MAGNITUD FÍSICA
DERIVADA
DENSITAT: És el quocient
entre la massa d’un material i
el volum que ocupa.
Silvia Mejías Tarancón
MAGNITUDS ESCALARS
Magnitud escalar és aquella que només té
mòdul i no té associada una orientació en l’espai.
Queda completament definida amb un valor
numèric i una unitat. Per exemple la
temperatura, l’energia, la densitat, etc.
Si ens diuen 37º C, aquesta podria ser la
temperatura habitual d’una persona sana. El
número 37 amb la unitat corresponent, Celsius,
identifica la magnitud física i no cal dir res més.
Silvia Mejías Tarancón
MAGNITUDS VECTORIAL
Magnitud vectorial és aquella que a més de tenir
un mòdul ( un valor numèric i una unitat ) i té una
orientació ( una direcció i un sentit ) en l’espai.
Exemples: velocitat,força, acceleració.
Silvia Mejías Tarancón
A = 30 rajoles A = 15 rajoles
La mesura d’una mateixa magnitud física
(superfície) dóna lloc a dues quantitats
diferents ja que s’han emprat diferents
unitats de mesura.
SISTEMA D’UNITATS
Silvia Mejías Tarancón
Anomenem unitat d’una magnitud física aquella
quantitat patró que es pren com a referència per a
mesurar, és a dir, aquella a la qual s’ha donat el
valor 1 per conveni.
Per exemple, es denomina 1 metre per segon (m/s) la velocitat
que té un cos que recorre 1 metre de longitud en un temps d’1
segon.
QUÈ ÉS UNA UNITAT?
Magnitud física Unitats
massa quilogram, lliura, gram...
temps segon, minut, hora, dia, any...
longitud metre, peu, polzada, any llum...
temperatura grau centígrad, grau Farenheit, grau Kelvin...
Silvia Mejías Tarancón
SISTEMES D’ UNITATS
Existeixen tres sistemes principals que concreten les unitats
apropiades per a cada magnitud per a les magnituds.
• SISTEMA INTERNACIONAL D’UNITATS (SI): és el sistema d’unitats
universal, utilitzat a tots els països del món. Segons aquest
sistema, es considera que la massa, la longitud i el temps són
magnituds fonamentals. Consta de 7 unitats bàsiques: metre,
segon, quilogram, ampere, kelvin, candela i el mol
• SISTEMA CEGESIMAL (CGS): es basa en 3 unitats bàsiques:
centímetre, gram i el segon.
• SISTEMA BRITÀNIC GRAVITATORI (BGS)
Mesurar una magnitud és comparar-la amb una quantitat de
la mateixa naturalesa, que anomenem unitat, per veure
quantes vegades les conté.
Article únic del Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre, pel qual s’estableixen les Unitats Legals de
Mesura: “El Sistema Legal de Unidades de Medida obligatorio en España es el
sistema métrico decimal de siete unidades básicas, denominado Sistema
Internacional de Unidades (SI) adoptado por la Conferencia General de Pesas y
Medidas y vigente en la Comunidad Económica Europea.”
SISTEMA INTERNACIONAL D’UNITATS
Silvia Mejías Tarancón
Magnitud fonamental Símbol
dimensional
Unitat bàsica Símbol de la
unitat
Longitud r, x, y metre m
Temps t segon s
Massa m Kilogram Kg
Intensitat de corrent
elèctric
I Ampere A
Temperatura T Kelvin K
Intensitat lluminosa I Candela cd
Quantitat de substància n mol mol
UNITAT DE LONGITUD: metre (m)
El metre (m) és la longitud de trajecte
recorregut en el buit per la llum
durant un temps de 1/299 792 458 de
segon. (17a CGPM, 1983, res. 1.)
Silvia Mejías Tarancón
UNITAT DEL TEMPS: segon (s)
El segon (s) és la durada de 9 192 631
770 vegades el període d'oscil·lació de
la radiació de l'àtom 133Cs.
Silvia Mejías Tarancón
UNITAT DE MASSA: kilogram (kg)
El quilogram (kg) és
igual a la massa del
prototipus internacional
del kilogram (IPK). (1a
CGPM, 1889; 3a CGPM,
1901)
Silvia Mejías Tarancón
Prototipus internacional del quilogram de platí-iridi (IPK), conegut
popularment com a Gran K, un cilindre fet de Platí i Iridi 3,9 cm de diàmetre
per 3,9 cm d’alçària que es troba en l'Oficina Internacional de Pesos i
mesures de França.
UNITAT DE MOL: mol (mol)
El mol (mol) és la quantitat de
substància d'un sistema que conté
tantes entitats elementals com àtoms
hi ha en 0.012 kg de carboni.
Silvia Mejías Tarancón
UNITAT DE CORRENT ELÈCTRIC: ampere (A)
L’ ampere (A) és el corrent constant
que, si es manté entre dos conductors
paral·lels de longitud infinita i secció
transversal menyspreable, situats en
el buit i separats 1m, produeix entre
ells una força de 210*10-7 N/m.
Silvia Mejías Tarancón
UNITAT DE TEMPERATURA: kelvin (K)
El kelvin (K) és 1/273.16 la
temperatura termodinàmica del punt
triple de l'aigua.
Silvia Mejías Tarancón
UNITAT D’INTENSITAT
LLUMINOSA: candela (cd)
La candela (cd) és la intensitat lluminosa,
en una direcció donada, d'una font que
emet radiació monocromàtica de
freqüència 5 401 012 hertz i que posseeix
una intensitat radiant en aquesta direcció
de 1/683 watts/estereoradiant.
Silvia Mejías Tarancón
Silvia Mejías Tarancón
SISTEMA INTERNACIONAL D’UNITATS
UNITATS DERIVADES
Prefix Símbol Factor
yotta- Y 1024
zetta- Z 1021
exa- E 1018
peta- P 1015
tera- T 1012
giga- G 109
mega- M 106
kilo- k 103
hecto- h 102
deca- da 101
Prefix Símbol Factor
deci- d 10-1
centi- c 10-2
mili- m 10-3
micro-  10-6
nano- n 10-9
pico- p 10-12
femto- f 10-15
atto- a 10-18
zepto- z 10-21
yocto- y 10-24
Múltiples Submúltiples
Silvia Mejías Tarancón
SISTEMA MÈTRIC DECIMAL
És un sistema d'unitats que els múltiples i submúltiples de cada unitat
de mesura estan relacionats entre si per múltiples o submúltiples de 10.
SISTEMA MÈTRIC DECIMAL
Unitats de longitud
1 km = 1000 m = 103 m
1 hm = 100 m = 102 m
1 dam = 10 m = 10 m
1 m és la unitat
1 dm = 0,1 m = 10-1 m
1 cm = 0,01 m = 10-2 m
1 mm = 0,001 m = 10-3 m
1 m = 10-6 m
1 Å = 10-10 m
Unitats de superfície
1 km2 = 106 m2
1 hm2 = 104 m2
1 dam2 = 102 m2
1 m2 és la unitat
1 dm2 = 10-2 m2
1 cm2 = 10-4 m2
1 mm2 = 10-6 m2
Unitats de volum
1 km3 = 109 m3
1 hm3 = 106 m3
1 dam3 = 103 m3
1 m3 és la unitat
1 dm3 = 10-3 m3
1 cm3 = 10-6 m3
1 mm3 = 10-9 m3
Silvia Mejías Tarancón
EQUIVALÈNCIES SISTEMA
MÈTRIC DECIMAL
Unitats de capacitat
1 kL = 1000 L = 103 L
1 hL = 100 L = 102 L
1 daL = 10 L = 10 L
1 L és la unitat
1 dL = 0,1 L = 10-1 L
1 cL = 0,01 L = 10-2 L
1 mL = 0,001 L = 10-3 L
Unitats de massa
1 kg = 1000 g = 103 g
1 hg = 100 g = 102 g
1 dag = 10 g = 10 g
1 g és la unitat
1 dg = 0,1 g = 10-1 g
1 cg = 0,01 g = 10-2 g
1 mg = 0,001 g = 10-3 g
Relació entre les mesures de volum i capacitat
1 m3 = 1000 L
1 dm3 = 1 L
1 cm3 = 1 mL = 10-3 L
Silvia Mejías Tarancón
EQUIVALÈNCIES SISTEMA
MÈTRIC DECIMAL
Silvia Mejías Tarancón
SISTEMA TÈCNIC D’UNITATS
EQUIVALÈNCIES AMB EL SISTEMA INTERNACIONAL
Silvia Mejías Tarancón
El sistema tècnic d'unitats es fa servir fonamental ment en Enginyeria
mecànica i pren com a magnituds fonamentals:
• LONGITUD: com a unitat el metre o el centímetre.
• TEMPS: com a unitat el segon.
• TEMPERATURA: com a unitat el grau Celsius
• FORÇA: com a unitat el quilopond o quilogram-força que és la força amb
què el nostre planeta atreu cap al seu centre a 1 kg on l'acceleració de la
gravetat val 9,80665 m/s².
SISTEMA CEGESIMAL (CGS)
UNITATS FONAMENTALS O BÀSIQUES
MAGNITUD FÍSICA BÀSICA SÍMBOL
DIMENSIONAL
UNITAT
BÀSICA
SÍMBOL DE LA
UNITAT
Longitud L centímetre cm
Temps T segon s
Massa M gram g
Intensitat de corrent elèctric I estatamperi eA
Temperatura T Kelvin K
Intensitat lluminosa I candela cd
Quantitat de substància N mol mol
Silvia Mejías Tarancón
El sistema Cegesimal (CGS) pren com a magnituds fonamentals:
• LONGITUD: com a unitat el centímetre.
• MASSA: com a unitat el gram.
• TEMPS: com a unitat el segon.
El seu ús s'estén en mesures elèctriques i magnètiques i electroestàtiques
Magnitud física
derivada
Símbol
dimensional
Unitat
bàsica
Símbol de la unitat
Força F dina din
Treball, energia W ergi erg
Potència P ergi/segon erg/s
Freqüència F Hertz H
Càrrega elèctrica Q Franklin Fr
Potencial elèctric V Estatvolt eV
Resistència R Estatohm e
Capacitat elèctrica C Estatfarad eF
Inducció magnètica B Tesla T
Flux magnètic  Maxwell mw
Inductància L Henry H
SISTEMA CEGESIMAL (CGS)
UNITATS DERIVADES
Silvia Mejías Tarancón
SISTEMA CEGESIMAL (CGS)
EQUIVALÈNCIES AMB EL SISTEMA INTERNACIONAL
Silvia Mejías Tarancón
SISTEMA ANGLOSAXÓ
EQUIVALÈNCIES AMB EL SISTEMA INTERNACIONAL
Silvia Mejías Tarancón
• És el conjunt de les unitats no mètriques que s'utilitzen actualment en molts
territoris de parla anglesa, com el Regne Unit, els Estats Units i altres
països amb influència anglosaxona a Amèrica: Bahames, Barbados,
Jamaica, part de Mèxic, Puerto Rico o Panamà.
• Però existeixen discrepàncies entre els sistemes dels Estats Units i el
Regne Unit, i fins i tot sobre la diferència de valors entre uns altres temps
i ara.
UNITATS DE LONGITUD
SISTEMA ANGLOSAXÓ
EQUIVALÈNCIES AMB EL SISTEMA INTERNACIONAL
Silvia Mejías Tarancón
UNITATS DE SUPERFÍCIE
UNITATS DE VOLUM EN SÒLIDS
SISTEMA ANGLOSAXÓ
DISCREPÀNCIES ENTRE PAÏSOS I EQUIVALÈNCIES AMB EL SISTEMA INTERNACIONAL
Silvia Mejías Tarancón
UNITATS DE VOLUM EN LÍQUIDS (EEUU)
UNITATS DE VOLUM EN LÍQUIDS (REGNE UNIT)
NORMES PER ESCRIURE LES
UNITATS I ELS SEUS SÍMBOLS I
1. Els noms de les unitats, fins i tot acompanyats per prefixos de
múltiples o submúltiples, s'escriuen amb minúscules. Ex: segon,
nanòmetre, quilogram, etc. El grau Celsius n'és l'excepció.
2. Els símbols que representen les unitats s'escriuen amb minúscula
excepte quan procedeixen de noms propis. Així tenim s per al
segon o m per al metre, però N per al newton o W per al watt.
Es permet l'ús de la lletra majúscula L per al litre. Quan un símbol
amb dues lletres procedeix d'un nom propi, la lletra inicial és
majúscula i la segona minúscula. Ex: Pa, Hz
3. Els símbols dels prefixes de múltiples i submúltiples s'escriuen
amb minúscula, excepte en el cas dels múltiples Mega i
superiors.
Silvia Mejías Tarancón
4. Els símbols mai s'escriuen en plural, ni porten punt final
(excepte si estan al final d'una frase).
5. Entre el valor numèric i la unitat cal deixar un espai excepte
en el cas de mesures angulars.
6. Els productes d'unitats s'expressen mitjançant un punt entre
elles. Exemple: N·m
7. Si la magnitud és vectorial situarem una fletxa sobre el seu
símbol. El mateix farem amb els vectors unitaris. (Es permet,
per simplificació tipogràfica, escriure el símbol de la
magnitud en negreta).
8. Dividir per una magnitud és equivalent a multiplicar per la
inversa: m/s és el mateix que m·s–1
NORMES PER ESCRIURE LES
UNITATS I ELS SEUS SÍMBOLS II
Silvia Mejías Tarancón
NOTACIÓ CIENTÍFICA
Es fa servir per:
•Nombres molt grans:
214 000 = 2,14·105
•Nombres molt petits:
0,00043 = 4,3·10-4
Silvia Mejías Tarancón
NOTACIÓ CIENTÍFICA
  
   3
2
6
4
4
5
2
3
9
8
5
3
2,0·10
20,2·10
9,6·10
·
2,1·10
8,5·10
0,85·10
6,2·10
5,3·10
2,1·10
21,4·10
5,1·10
·
4,2·10








Silvia Mejías Tarancón
Compte amb la calculadora!
3 EXP 6
10 EXP 6
X
3
3·106
NOTACIÓ CIENTÍFICA
Silvia Mejías Tarancón
Compte amb la calculadora!
3.569232254 06
3,57·106
3,576
NOTACIÓ CIENTÍFICA
Silvia Mejías Tarancón
Canvi d’unitats o de sistema
FACTORS DE CONVERSIÓ
Silvia Mejías Tarancón
A vegades és necessari convertir les unitats d'un sistema
a un altre o realitzar conversions dins d’un mateix sistema.
Per a això multipliquem les unitats de la magnitud que
volem convertir per un factor de conversió: una fracció
igual a 1 amb unitats diferents en el numerador i en el
denominador, i que ens permet obtenir les unitats
desitjades en el resultat final.
m/s
20
s
3600
h
1
·
km
1
m
1000
·
h
km
72 
En un instant determinat, un automòbil va a una velocitat
de 72 km/h. Expresseu aquesta velocitat en unitats del SI.
Silvia Mejías Tarancón
I EXEMPLE DE FACTORS DE CONVERSIÓ
3
3
3
3
6
3
3
kg/m
10
·
8
,
7
m
1
cm
10
·
g
10
kg
1
·
cm
g
8
,
7 
La densitat del ferro val 7,8 g/cm3. Expresseu aquesta densitat
en unitats del SI.
Expressar en km/h la velocitat de propagació del so a l’aire
(Sabem que la velocitat del so és = 340 m/s.
En aquest cas usarem 2 factors de conversió, un per a passar de m
a km i un altre per a passar de segons a hores:
Silvia Mejías Tarancón
II EXEMPLE DE FACTORS DE CONVERSIÓ
CURIOSITAT: Existeixen avions militars que
poden trencar la barrera del so. En la imatge,
en aconseguir-se la velocitat del so es produeix
una variació extrema de pressió que produeix
la condensació del vapor d'aigua present en
l'aire. Alguns cotxes de Fórmula 1 també han
trencat la barrera del so.
L'alçada de Marc Gasol és de 7’ 1’’ per a la NBA.
Quina és la seva alçada en m?
Es necessita usar 2 factors de conversió: un per a
passar de peus a m i un altre per a passar de
polzades a metres i centímetres:
Silvia Mejías Tarancón
III EXEMPLE DE FACTORS DE CONVERSIÓ
ENLLAÇOS D’INTERÈS
Silvia Mejías Tarancón
• Centre Internacional
de Pesos i Mesures:
www.bipm.fr
• National Institute of St
andards and Technolo
gy: www.nist.gov
• Sistema Internacional
d'unitats:
http://physics.nist.gov/cu
u/units/index.html
• Convertidor d'unitats
gratuït:
http://joshmadison.com/
convert-for-windows/
L’ENERGIA ÉS LA CAPACITAT QUE TÉ UN COS
DE FER-NE UN TREBALL.
• Qualsevol acció que
impliqui un canvi o
moviment requereix
energia.
• Quan s’efectua un treball,
es gasta una quantitat
equivalent d’energia per
fer un desplaçament.
• L’energia igual que el
treball es mesura amb
Joules (J).
Silvia Mejías Tarancón
CONCEPTE D’ENERGIA
L'energia és una magnitud física que associem
amb la capacitat de produir canvis en els cossos.
• La paraula energia prové del vocable grec "enérgeia" que
significa capacitat per a produir canvis.
• Què és un canvi? Es considera que es produeix un canvi
en un cos quan:
 Hi ha un moviment, canvi de posició.
 Hi ha un augment o disminució de la temperatura.
 Hi ha una deformació o canvi de forma.
 Hi ha un canvi de volum.
Silvia Mejías Tarancón
Què és una magnitud física?
Una magnitud física és tota propietat dels cossos que pot ser
mesurada.
Per tant, l'energia és una propietat dels cossos que pot
ser mesurada i produeix un canvi (moviment, forma, volum o
temperatura) en els cossos.
Com es mesura l'energia?
• La unitat en el Sistema Internacional de mesura de l'energia és
el Joule (J), en honor a James Prescott Jules.
• 1 Joule (J) equival al treball realitzat per una força d'1Newton
(N) sobre un objecte que es desplaça 1 metre (m)
1 Joule = 1 N· 1 m
L’energia, igual que el treball, es mesura amb Joules.
CONCEPTE D’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Magnitud física
Unitat Símbol Equivalència
Caloria Cal 4,19 J
Quilowatt hora kWh 3.600.000 J
Capacitat de produir
canvis en els cossos
ENERGIA
Hi ha d’altres unitats per mesurar l’energía:
•La caloria (cal), antigament tenia altres usos, però actualment s'usa sobretot per a
mesurar l'energia que contenen els aliments.
•El Quilowatt hora (kWh), és el que s'usa en les factures de la llum per a evitar que els
números siguen tant grans.
Silvia Mejías Tarancón
 El quilowatt-hora (kW·h) és una unitat de treball o
energia i es defineix de la següent manera:
1 quilowatt-hora és el treball que es realitza quan es desenvolupa una
potència constant d’1 kW durant 1 h.
1 kW·h = 1 kW · 1 h
 Equivalència entre el quilowatt-hora i el joule:
1 kW·h = 1 kW · 1 h = 103 W · 3600 s = 3,6·106 W·s = 3,6·106 J
1 kW·h = 3,6·106 J
• UNITATS D’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
PRINCIPIS BÀSICS DE L’ENERGIA
 En qualsevol situació, s’ha de
complir sempre el principi de
conservació de l’energia.
 En qualsevol transformació
energètica es produeix una pèrdua
parcial de la mateixa. (Rendiment)
L’ENERGIA NO ES CREA NI ES
DESTRUEIX, SINÓ QUE
ES TRANSFORMA O ES TRANSMET
D’UNS COSSOS A ALTRES
(Llei de conservació de l’energia)
Anunci d’un cotxe basat en el
principi de conservació de l'energia.
Silvia Mejías Tarancón
EVOLUCIÓ HISTÒRICA
La capacitat de les persones per trobar fonts d’energia i transformar-les
de tal manera que siguin rentables i amb el mínim impacte sobre el medi,
és una de les bases fonamentals del desenvolupament social, tecnològic i
industrial de la societat. Com a fets importants en el desenvolupament de
l’ús de l’energia podem destacar:
Silvia Mejías Tarancón
EVOLUCIÓ HISTÒRICA
Silvia Mejías Tarancón
S’anomena treball l’acció d’aplicar una o més forces
sobre un cos i provocar o modificar-ne el moviment.
• Considerem un cos que es desplaça una distància Dx quan actua sobre ell una
força F que forma un angle a amb la direcció del moviment. El treball realitzat
per la força F sobre el cos és:
• La unitat de treball és el joule (J), i equival al treball realitzat per una força
d’un newton que, aplicada sobre un cos, li provoca un desplaçament d’un
metre en la mateixa direcció i sentit que la força:
1 joule = 1 newton · 1 metre
TREBALL
Silvia Mejías Tarancón
El principi de funcionament de qualsevol màquina,
independentment de la seva constitució, es basa en el concepte
físic de treball. Aquest concepte es fonamenta en l’acció amb
desplaçament que les forces fan en els cossos quan actuen
sobre ells.
L’expressió matemàtica d’aquest enunciat és la següent:
W = F · s
on
• W és treball expressat en joules (J),
• F és la força feta en newtons (N), i
• s el desplaçament provocat per la força en metres (m).
TREBALL
Silvia Mejías Tarancón
F
a
F
a
F a
0
w
0
cos
90º 



 a
a
0
w
0
cos
90º
0º 




 a
a
Treball MOTRIU
Treball NUL
0
w
0
cos
180º
90º 




 a
a
Treball RESISTENT
FORÇA
MOTRIU
PES
NORMAL
FRICCIÓ
SIGNE DEL TREBALL
Silvia Mejías Tarancón
• Segur que has sentit parlar o has utilitzat el terme potència
en relació amb el motor d’un vehicle o qualsevol altra
màquina.
• Quan hem parlat de treball des del punt de vista físic, no
hem tingut en compte el temps que es triga a dur-lo a
terme, ja que el treball és independent del temps.
• Però quan considerem el temps, sorgeix el concepte de
potència:
S’anomena potència a la rapidesa amb què es
duu a terme el treball.
AUDI A4
• Cilindrada: 1.984 cc
• Pot kW: 110 (150 CV)
• 0 a 100 km/h: 8,6 s
• V.máx: 224 km/h
• Consumo: 6,6 l/100 km
AUDI RS Q8
• Cilindrada: 3.993 cc
• Pot kW: 441 (600 CV)
• 0 a 100 km/h: 3,8 s
• V.máx: 250 km/h
• Consumo: 13,7 l/100 km
POTÈNCIA
Silvia Mejías Tarancón
Llavors l’expressió matemàtica que defineix la potència és la
següent:
on
• P és la potència en watts que és la seva unitat.
• W és el treball en joules que és la seva unitat.
• Δt és l’interval de temps en segons en el qual es duu a
terme el treball.
𝑃 =
𝑊
𝛥𝑡
1 watt =
1 joule
1 segon
També s’utilitzen molt el quilowatt (kW) i el cavall de vapor (CV)
com a unitats de potència i aquestes són les seves equivalències.
1 kW = 1.000 W
1 CV = 736 W
POTÈNCIA
Silvia Mejías Tarancón
• POTÈNCIA: es defineix com el quocient entre el treball realitzat i
el temps que triga en realitzar-se.
• La potència informa sobre la rapidesa amb què es realitza un
determinat treball.
• Unitat de potència en el Sistema Internacional: watt (W).
• Un múltiple habitual del watt és el quilowatt (kW):
• Unitat tradicional que cal deixar d’utilitzar: cavall de vapor (CV).
UNITATS DE POTÈNCIA
Silvia Mejías Tarancón
Un automòbil es desplaça a una velocitat de 90 km/h, i per mantenir
aquesta velocitat ha de vèncer un conjunt de forces equivalents a
2.400N. Determina el treball realitzat i l’energia consumida pel motor de
l’automòbil en un recorregut de 10 km. Calcula també la potència
desenvolupada en kW i en CV. Considera el motor i tots els elements de
la transmissió de l’automòbil com a màquines ideals.
Per determinar el treball
realitzat, partirem de
l’expressió que permet
calcular-ne el valor:
W = F · s (J)
W = F · s = 2.400 N · 10.000 m = 24.000.000 J
L’energia consumida és igual al treball realitzat, considerant el
motor i els elements de la transmissió com màquines ideals.
E = W = 24 000 000 J
POTÈNCIA: EXEMPLE PROBLEMA RESOLT
Silvia Mejías Tarancón
Per determinar la potència caldrà passar la velocitat de km/h a m/s:
90km 1h 1000m
· · 25m/s
1h 3600s 1km
v  
Això significa que recorre un trajecte de 25 m en 1 s i que fa una força de
2.400N. Per tant: 2400N·25m
60000W= 60 kW
1s
W
P
t
  

Finalment, utilitzant el factor de conversió 1 CV = 736 W, determinem la
potència en CV: 1CV
60000W· 81
,52W
736W
P 
POTÈNCIA: EXEMPLE PROBLEMA RESOLT
Silvia Mejías Tarancón
RESUM DE MAGNITUDS
• FORÇA (F): És l’accció que aplicada a un cos li fa varia la seva
posició o el deforma. La unitat de mesura és el “Newton” (N).
• TREBALL (W): Resultat de provocar un desplaçament o
deformació per mitja d’una força. Si la força no desplaça o
deforma no hi ha treball. La unitat principal de mesura és el
Joule.
• ENERGIA (E): És la capacitat d’un cos per fer un treball, per
tant es calcularà i mesurarà igual que el treball, Joule. En
conseqüència, la unitat de treball és la mateixa que la
d’energia: el joule
Silvia Mejías Tarancón
RESUM DE MAGNITUDS
Silvia Mejías Tarancón
RENDIMENT
És la relació entre el treball útil o energia obtinguda i el treball
consumit o l’energía utilitzada. Expressa el nivell
d’aprofitament.
S’expressa en % i mai podrà ser superior al 100%.
MÀQUINA
Treball consumit (wc)
Treball inicial (wI)
Treball subministrat (wS)
Treball perdut (wp)
 Funcionament d’una màquina:
• En el punt d’alimentació, un agent extern fa treball sobre la màquina (treball consumit)
• La màquina transforma les característiques d’aquest treball (força, desplaçament) i el
transmet fent un treball (treball útil).
• No tot el treball consumit pot transformar-se en treball útil. Una part es perd,
fonamentalment en forma de calor (treball perdut).
Treball útil (wU)
Treball final (wF)
Treball obtinguda (wO)
Silvia Mejías Tarancón
 Rendiment (h) d’una màquina o d’una transformació energètica:
CONSUMIT
Treball
ÚTIL
Treball

h
C
U
w
w

h 100
·
w
w
(%)
C
U

h
Sovint es consideren les energies transferides per unitat de temps, i es parla
de potència:
C
U
P
P

h 100
·
P
P
(%)
C
U

h
 D’acord amb el principi de conservació de l’energia:
wC = wU + wP
 El rendiment és la relació entre l’energia o treball consumit i
l’energia o treball útil:
RENDIMENT principi de conservació de
l’energia
Silvia Mejías Tarancón
c
w
p
w
-
1
c
w
p
w
-
c
w
c
w
u
w



h
p
w
-
c
w
u
w 
Demostració:
RENDIMENT
El rendiment d’una màquina o d’una transformació energètica
sempre és h < 1 (o bé h < 100 %), perquè sempre hi ha pèrdues.
Aquesta expressió
és sempre inferior a
1, perquè sempre hi
ha pèrdues (wp ≠ 0)
Silvia Mejías Tarancón
FORMES O
MANIFESTACIONS DE
L’ENERGIA
L’energia es pot fer evident (es pot
sentir) sota diferents formes o
manifestacions ja que es pot
manifestar o transformar en:
1. Energia mecànica: Cinètica i
Potencial.
2. Energia tèrmica o interna,
3. Energia química.
4. Energia elèctrica.
5. Energia nuclear.
6. Energia radiant i
7. Energia sonora Silvia Mejías Tarancón
Energia CINÈTICA
És l’energia que tenen els cossos
pel fet d’estar en moviment a
conseqüència d’una força-
Energia POTENCIAL
És l’energia que tenen els cossos
pel fet de trobar-se a una certa
altura.(Atracció de la força de la
terra)
FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA MECÀNICA
Energia a conseqüència de l'acció d'una força
Silvia Mejías Tarancón
 L’energia cinètica (Ec) és aquella forma d’energia que té un cos pel fet d’estar
en moviment.
2
C v
·
m
·
2
1
E 
m és la massa en kg
v és la velocitat en m/s
Ec és l’energia cinètica en J
 L’energia potencial gravitatòria (Ep) és aquella forma d’energia que té un cos
pel fet d’estar a una certa altura.
h
·
g
·
m
p
E 
m és la massa en kg
h és l’altura en m
g és l’acceleració de la gravetat: g = 9,8 m/s2
Ep és l’energia potencial gravitatòria en J
S’ANOMENA ENERGIA MECÀNICA (EM) LA SUMA DE LES ENERGIES
CINÈTICA I POTENCIAL D’UN COS. Durant la caiguda d’un cos es
produeix una transformació de la energia potencial en energia
cinètica.
EM = EC + EP
• ENERGIA MECÀNICA
Silvia Mejías Tarancón
L’energia cinètica (Ec) és aquella forma d’energia que té un cos pel fet
d’estar en moviment. Depèn de la massa i la velocitat
2
C v
·
m
·
2
1
E 
m és la massa en kg
v és la velocitat en m/s
Ec és l’energia cinètica en J
• ENERGIA CINÈTICA
La bala té molta energia cinètica
perquè surt a una velocitat molt
elevada
El tren té molta energia
cinètica perquè té molta
massa
Silvia Mejías Tarancón
•L’energia potencial gravitatòria (Ep) és aquella forma d’energia
deguda a la posició respecte a la Terra. Depèn de l’alçada i la massa
h
·
g
·
m
p
E 
m és la massa en kg
h és l’altura en m
g és l’acceleració de la gravetat: g = 9,8 m/s2
Ep és l’energia potencial gravitatòria en J
EM = EC + EP
• ENERGIA POTENCIAL
gravitatòria elàstica
•L’energia potencial elàstica EE
és l’energia que tenen el cossos
que pateixen una deformació.
El seu valor depèn de la
constant d’elasticitat del cos, k,
i del que s’ha deformat (x):
EE = 1/2 k·x2 Silvia Mejías Tarancón
CONSERVACIÓ D’ENERGIA MECÀNICA
Quan sobre un cos només actua el pes, es conserva l’energia mecànica
E. Potencial gravitatòria  E. cinètica E. Potencial elàstica  E. cinètica
Em = constant
Em = constant
Ec + Ep = constant
Ec1+ Ep1=Ec2+Ep2
Varien els valors d’Ec i Ep
Silvia Mejías Tarancón
• És el potencial d'una substància
química per experimentar una
transformació a través d'una reacció
química, o, de transformar-se en una
altres substàncies químiques.
• És l’energia associada als enllaços
entre els àtoms en els compostos
químics, és a dir, és deguda als canvis
d’energia cinètica i potencial que es
produeixen quan les distancies dels
electrons i els nuclis a les molècules
canvia durant les reaccions químiques.
(els aliments o els combustibles)
• FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA QUÍMICA
Silvia Mejías Tarancón
Energia química
Pila
En reaccions
químiques
En els aliments
Reaccions d’oxidació
Glúcids
Lípids
• FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA QUÍMICA
Silvia Mejías Tarancón
CALENT
CALOR
• La calor és una forma d’energia que es transmet quan existeix una
diferència de temperatura entre dos cossos o entre diferents parts
d’un mateix cos.
CALOR
FRED
El cos calent cedeix
calor i baixa de
temperatura i el cos
fred rep calor i
augmenta de
temperatura
QUÈ PASSA QUAN DOS COSSOS A DIFERENT TEMPERATURA ES POSEN EN CONTACTE?
FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA TÈRMICA
Silvia Mejías Tarancón
 La temperatura d’un cos és una mesura de l’agitació tèrmica
de les partícules que el formen. Com més gran és el
moviment de les partícules, més elevada és la temperatura
del cos.
La temperatura i la calor són dues magnituds diferents.
 La calor és una forma d’energia que es transmet quan existeix
una diferència de temperatura entre dos cossos o entre
diferents parts d’un mateix cos.
CALOR I TEMPERATURA
Temperatura:
Calor:
Silvia Mejías Tarancón
Augment de temperatura
Augment de la velocitat de las partícules
T = 0 K T = 300 K T = 1000 K
EL ZERO
ABSOLUT:
-273,15º C
Segons la teoria cinètica, les partícules es mouen més o menys
lliurement depenent de l’estat físic. Com més ràpid es mouen
(tenen més velocitat i per tant més energia cinètica), més gran és
la temperatura de la substància.
TEMPERATURA I MOVIMENT
Les partícules
estan en repòs
Ec = 0
Silvia Mejías Tarancón
 Sistema Internacional: joule (J)
• Com que la calor és una forma d’energia, també rep el nom
d’energia tèrmica.
• Quines són les unitats de la calor?
James Prescott Joule
(1818-1889)
 Caloria (cal). 1 J = 0,24 cal
CALOR
• La calor pot passar d’un cos a un altre, o transmetre’s entre
les diferents parts d’un mateix cos, de tres maneres
diferents.
Silvia Mejías Tarancón
• És la transferència de calor que té lloc per transmissió d’energia d’unes
partícules a unes altres per xocs, sense desplaçament d’aquestes.
• Mecanisme de transferència en els sòlids.
TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA MITJANÇANT CALOR.
CONDUCCIÓ
Els sòlids es poden classificar en conductors i aïllants.
Transmissió d’energia sense
desplaçament de matèria
Silvia Mejías Tarancón
• És la transferència de calor que té lloc mitjançant el moviment de les
partícules d’un fluid (líquid o gas).
• Origina els corrents d’aire. L’aire calent, en augmentar de volum, disminueix la
densitat i puja
TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA MITJANÇANT CALOR
Partícules del gas
Partícules del líquid
L’aire calent puja
L’aire fred baixa
CONVECCIÓ
Transmissió d’energia
amb desplaçament de
matèria
Silvia Mejías Tarancón
• Un LÍQUID O GAS
augmenta de volum
quan puja de
temperatura, llavors
la seva densitat
disminueix i
ascendeix.
TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA MITJANÇANT CALOR
Silvia Mejías Tarancón
• És la transferència de calor que té lloc mitjançant ones
electromagnètiques, sense intervenció de partícules materials
que la transportin.
• Tots els cossos emeten calor per radiació, tot i que aquesta
emissió és major com més elevada és la temperatura del cos.
Transmissió d’energia sense
desplaçament de matèria i
sense medi per propagar-se
RADIACIÓ
TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA MITJANÇANT CALOR
Silvia Mejías Tarancón
• CONDUCCIÓ: és la pròpia dels
cossos sòlids, es dóna per contacte
directe entre cossos de
temperatures diferents.
• CONVECCIÓ:és la forma de
propagació pròpia dels fluids.
Quan un fluid s’escalfa disminueix
la seva densitat i passa a ocupar la
part més alta.
• RADIACIÓ: és la propagació en
forma d’ones electromagnètiques,
les quals travessen els medis que
els són transparents.
FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA TÈRMICA
Silvia Mejías Tarancón
• És l’energia que es transfereixen els cossos a causa de la
diferència de temperatura.
• És l’energia que té un cos com a conseqüència de la suma de
l’energia total de les seves molècules.
• L’energia tèrmica sempre es transfereix del cos més calent al
més fred.
• La temperatura d’un cos és una manifestació de la seva
energia interna o tèrmica, la qual a la vegada també és
directament proporcional a la seva massa.
FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA TÈRMICA
Silvia Mejías Tarancón
ESCALFAMENT D’UN OBJECTE
• La calor (representat amb la lletra Q) és
l'energia transferida d'un sistema a un
altre (o d'un sistema als seus voltants)
degut en general a una diferència de
temperatura entre ells.
• Dos o més cossos en contacte que es
troben a diferent temperatura, passat
un temps, aconsegueixen l'equilibri
tèrmic (mateixa temperatura).
• Aquest fet es coneix com a PRINCIPI
ZERO DE LA TERMODINÀMICA, i
s'il·lustra en la següent figura.
Q =m · C e · T on Ce és la calor específica de la substància
EXPRESSIÓ CALOR AMB INCREMENT Tª
• Un aspecte de la calor que convé ressaltar és que els cossos no
emmagatzemen calor sinó energia interna.
• La calor és per tant la transferència de part d'aquesta energia
interna d'un sistema a un altre, amb la condició que tots dos
estiguin a diferent temperatura.
• Les seves unitats en el Sistema Internacional són els juliols (J)
• L'expressió que relaciona la quantitat de calor que intercanvia
una massa m d'una certa substància amb la variació de
temperatura Δt que experimenta és:
La capacitat calorífica o calor específica (Ce) és la quantitat de calor que ha de rebre
una substància per elevar la seva temperatura en 1 K o 1°C.
Q =m ⋅Lf on Lf és la calor latent de fusió de la substància
ESCALFAMENT D’UN OBJECTE
CALOR LATENT
• Si deixem un got amb gel sobre la taula observem que el got agafa calor de
l'ambient i veurem una barreja de gel i agua.
• Si el deixem agafar més calor, tot el gel es converteix en aigua i aquesta es
va escalfant fins, que després d'un temps, agafa la temperatura de l'entorn.
• Quan es tracta d'una substancia pura, el canvi d'estat sòlid-líquid
es produeix a una temperatura constant i requereix una calor
• Calor latent (L) o calor de canvi d'estat, és la quantitat de calor o energia
absorbida o cedida per unitat de massa “m” de substància en canviar d'estat.
• De sòlid a líquid aquesta calor es denomina calor latent de fusió,
• de líquid a vapor calor latent de vaporatge i
• de sòlid a vapor calor latent de sublimació.
• En el Sistema Internacional, la calor latent es mesura en J/kg
El consum específic d’un combustible s’obté de la següent manera:
COMBUSTIÓ GAS, CARBÓ I ALTRES
• Com sabeu les reaccions químiques porten associades intercanvis
d'energia. Bon exemple són els petards de la revetlla de Sant Joan.
• Nosaltres estarem especialment interessats en l'energia produïda
en la combustió de gas, carbó i d'altres combustibles.
• La calor produïda típicament s’expressa de la forma següent:
Q =m ⋅ pc On pc és el poder calorífic
ce≡
energia produïda [kW⋅h ]
Combustible utilitzat [g]
El poder calorífic és l’energia que es desprèn en la combustió
completa de la unitat de massa o volum d’un combustible.
• En els combustibles sòlids o líquids s’expressa en kcal/kg o en
MJ/kg
• En els gasosos es pot expressar en kcal/m3 o en MJ/m3, en
condicions normals (CN), a 1 atmosfera de pressió i a 0ºC de
temperatura.
CALOR ESPECÍFIC I CAPACITAT CALORÍFICA
• En la taula es pot veure que dels materials comuns posseeixen una gran capacitat
calorífica com l'aigua, la terra i pedres denses com el granit al costat dels metalls
com l'acer. Aquests es troben entre els 500 i 1000 kcal/m³ ºC.
• Després es troba un altre grup que va de 300 a 500 kcal/m³ ºC entre els quals se
situa la majoria dels materials usuals en la construcció actual, com el maó, el
formigó, les fustes, els taulers de guix roca i les pedres arenisques.
• En un últim grup es troba (3 a 35 kcal/m³ ºC), els aïllants tèrmics com la llana de
vidre, les llanes minerals, el poliestirè expandit i el poliuretà expandit que per la
seva "baixa densitat" pel fet que contenen molt aire posseeixen una capacitat
calorífica molt baixa però serveixen com a aïllants tèrmics.
Moviment ordenat
de partícules
carregades
(electrons) en una
direcció en forma
de corrent
E = P · t = V · I · t (KWh)
FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA ELÈCTRICA
Silvia Mejías Tarancón
FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA ELÈCTRICA
• L’energia elèctrica és
l’energia cinètica i
potencial dels electrons en
circular en forma de corrent
per un circuit.
• És l’energia que es
transporta mitjançant el
corrent elèctric
E = P · t = V · I · t (KWh)
Silvia Mejías Tarancón
Sol FUSIÓ NUCLEAR Energia
FISSIÓ NUCLEAR
Energia
El nucli
atòmic es
trenca
Els nuclis
atòmics
s’uneixen
Central nuclear
Explossió nuclear
És l’energia que manté unides les
partícules (protons i neutrons) del
nucli dels àtoms i que s’allibera en les
reaccions que tenen lloc en aquests
nuclis.
Segons Einstein: “la massa es pot considerar
una forma d’energia”
E=mc2
• ENERGIA NUCLEAR
Silvia Mejías Tarancón
FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA NUCLEAR
• L’energia nuclear és l’energia deguda a les forces que
mantenen unit el nucli atòmic
• És l’energia que manté unides les partícules del nucli dels
àtoms i que s’allibera en les reaccions que tenen lloc en
aquests nuclis.
• L’energia que s’allibera com a conseqüència de la pèrdua de
massa ve donada per :
• Segons Einstein:
“la massa es pot considerar
una forma d’energia
E=mc2
Silvia Mejías Tarancón
PER SABER-NE MÉS: ONDES ELECTROMAGNÈTIQUES
Silvia Mejías Tarancón
Microones
Ones de ràdio i
de televisió
Llum
Es transmet per
l’espai, no es
degrada
Es manifesta en
forma d’ones
electromagnètiques
La llum es desplaça a
300.000 km/s i no
necessita de cap
medi material per
propagar-se
FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA RADIANT
Silvia Mejías Tarancón
FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA RADIANT
• És l’energia que es manifesta en forma d’ones electromagnètiques.
• L’energia radiant és l’energia potencial dels camps elèctrics i magnètics
que produeixen les ones electromagnètiques com la llum, les ones de
ràdio, ones ultraviolades, etc.
• L’Espectre és la seqüència de totes les ones electromagnètiques,
ordenades segons la seva longitud d'ona o freqüència.
Silvia Mejías Tarancón
• És l’energia associada a la propagació de les ONES SONORES a través
de l’aire que són mecàniques i longitudinals.
• Aquest tipus d'energia es caracteritza per produir-se a causa de la
vibració mecànica de les ones o moviment d'un objecte que fa vibrar
també l'aire que ho envolta i NO es poden propagar en el buit.
• Aquestes vibracions es transformen en impulsos elèctrics que el
nostre cervell interpreta en sons.
• Les ones sonores La velocitat de les ones sonores és independent de
la font sonora i només depèn del medi de propagació.:
• v (sòlids)> v (líquids) > v (gasos)
• Velocitat del so en l’aire a 20oC és de 340 m/s
.
FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA
ENERGIA SONORA O ACÚSTICA
Silvia Mejías Tarancón
Energia cinètica (EC). És l’energia que tenen els cossos pel fet d’estar en moviment. El seu valor depèn
de la massa del cos (m) i de la seva velocitat (v): EC =1/2 m·v2
Energia potencial
(EP). És l’energia
que tenen els cossos
pel fet d’ ocupar una
determinada posició.
Energia potencial gravitatòria. És l’energia que tenen els cossos per estar en
un lloc determinat sobre el terra terrestre. El seu valor depèn de la massa del
cos (m), del valor de g en aquest lloc i de l’alçada a la que es trobi sobre la
superfície de la Terra (h).
EP = m⋅ g ⋅ h
Energia potencial elàstica. Es la energia que tenen el cossos que pateixen una
deformació. El seu valor depèn de la constant d’elasticitat del cos, k, i del que
s’ha deformat (x): EE = 1/2 k·x2
Es l’energia que es transfereix quan es posen en contacte dos cossos que estan
a diferent temperatura.
Es l’energia deguda als enllaços que s’ estableixen entre els àtoms i altres partícules
que formen una substància.
Es l’energia que emeten els enllaços de les partícules del nucli (protons i neutrons) dels
àtoms quan es trenquen (energia de fissió) o s’uneixen (energia de fusió)
o s’uneixen (energia de fusió).
Es l’energia que es propaga mitjançant ones electromagnètiques, com la llum.
Exemples: l’energia solar, les microones, els raigs X, etc.
Energia tèrmica
Energia química
Energia nuclear
Energia radiant
Energia mecànica
És l’energia que està
lligada a la posició
o al moviment dels
cossos. L’energia
mecànica (EM) d’un cos
és la suma de les seves
energies cinètica
i potencial.
EM = EC + EP
Es l’energia que es deguda al moviment dels electrons
Energia elèctrica
RESUM FORMES D’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
S’EMMAGATZEMA ES TRANSPORTA ES TRANSFORMA
ES TRANSFEREIX ES CONSERVA ES DEGRADA
PROPIETATS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Els combustibles
fóssils són
magatzems
d’energia química,
que es pot alliberar
en forma d’energia
tèrmica.
L’energia potencial
de l’aigua
acumulada en un
embassament pot
transformar-se en
energia elèctrica.
Quan es dóna corda a
un rellotge de ressort
s’emmagatzema
energia potencial
elàstica, que es lliura a
les agulles en forma
d’energia cinètica.
PROPIETATS DE L’ENERGIA
L’ENERGIA S’EMMAGATZEMA
Silvia Mejías Tarancón
L’energia elèctrica es
transporta amb cables
des de les centrals
elèctriques fins als
centres de consum.
En les telecomunicacions,
l’energia radiant que
s’emet des d’una antena
emissora es capta en les
antenes receptores.
PROPIETATS DE L’ENERGIA
L’ENERGIA ES TRANSFORMA
Silvia Mejías Tarancón
Quan xoquen dues boles de
billar, la bola incident
transfereix energia a la
segona bola, que es posa en
moviment.
Quan escalfem aigua,
l’energia tèrmica es
transfereix a les molècules
d’aigua en forma d’energia
cinètica.
PROPIETATS DE L’ENERGIA
L’ENERGIA ES TRANSFEREIX
Silvia Mejías Tarancón
Principi de conservació de l’energia
L’energia no es pot crear ni destruir, només es pot
transformar o transmetre d’uns cossos a uns altres.
En absència de fricció, l’energia
potencial gravitatòria de la
vagoneta en el punt més alt de la
muntanya russa es transforma en
energia cinètica a mesura que
baixa per una rampa i es torna a
convertir en energia potencial
quan inicia l’ascens.
PROPIETATS DE L’ENERGIA
L’ENERGIA ES CONSERVA
Silvia Mejías Tarancón
 En qualsevol transformació energètica, sempre hi ha una
part de l’energia que es perd i no es pot aprofitar.
 L’energia que es perd ho fa normalment en forma
d’energia tèrmica.
En una bombeta, només un 10 % de
l’energia elèctrica consumida es
transforma en energia radiant (llum).
La resta es perd en forma d’energia
tèrmica (calor).
PROPIETATS DE L’ENERGIA
L’ENERGIA ES DEGRADA
Silvia Mejías Tarancón
Central fotovoltaica
Via tèrmica
Via fotovoltaica
Col·lectors
Aigua calenta
Obtenció d’energia
elèctrica
Pales
Torre
Anemòmetre
i penell
Eix
Generador
Aerogenerador
• PROPIETATS DE L’ENERGIA
L’ENERGIA ES TRANSFORMA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Motor elèctric
Aerogenerador
Torradora, radiador
Central tèrmica
Llum
Plafó solar fotovoltaic
Cubeta electrolítica
Pila
Màquina de vapor
Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Aerogenerador
Torradora, radiador
Central tèrmica
Llum
Plafó solar fotovoltaic
Cubeta electrolítica
Pila
Màquina de vapor
Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Torradora, radiador
Central tèrmica
Llum
Plafó solar fotovoltaic
Cubeta electrolítica
Pila
Màquina de vapor
Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Central tèrmica
Llum
Plafó solar fotovoltaic
Cubeta electrolítica
Pila
Màquina de vapor
Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Tèrmica Elèctrica Central tèrmica
Llum
Plafó solar fotovoltaic
Cubeta electrolítica
Pila
Màquina de vapor
Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Tèrmica Elèctrica Central tèrmica
Elèctrica Radiant Llum
Plafó solar fotovoltaic
Cubeta electrolítica
Pila
Màquina de vapor
Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Tèrmica Elèctrica Central tèrmica
Elèctrica Radiant Llum
Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic
Cubeta electrolítica
Pila
Màquina de vapor
Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Tèrmica Elèctrica Central tèrmica
Elèctrica Radiant Llum
Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic
Elèctrica Química Cubeta electrolítica
Pila
Màquina de vapor
Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Tèrmica Elèctrica Central tèrmica
Elèctrica Radiant Llum
Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic
Elèctrica Química Cubeta electrolítica
Química Elèctrica Pila
Màquina de vapor
Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Tèrmica Elèctrica Central tèrmica
Elèctrica Radiant Llum
Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic
Elèctrica Química Cubeta electrolítica
Química Elèctrica Pila
Tèrmica Mecànica Màquina de vapor
Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Tèrmica Elèctrica Central tèrmica
Elèctrica Radiant Llum
Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic
Elèctrica Química Cubeta electrolítica
Química Elèctrica Pila
Tèrmica Mecànica Màquina de vapor
Mecànica Tèrmica Pastilles de fre
Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Tèrmica Elèctrica Central tèrmica
Elèctrica Radiant Llum
Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic
Elèctrica Química Cubeta electrolítica
Química Elèctrica Pila
Tèrmica Mecànica Màquina de vapor
Mecànica Tèrmica Pastilles de fre
Química Mecànica Motor de combustió
Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Tèrmica Elèctrica Central tèrmica
Elèctrica Radiant Llum
Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic
Elèctrica Química Cubeta electrolítica
Química Elèctrica Pila
Tèrmica Mecànica Màquina de vapor
Mecànica Tèrmica Pastilles de fre
Química Mecànica Motor de combustió
Elèctrica Sonora Altaveu
Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
Tipus
d’energia inicial
Tipus
d’energia
final
Sistema o aparell
que produeix la transformació
Elèctrica Mecànica Motor elèctric
Mecànica Elèctrica Aerogenerador
Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador
Tèrmica Elèctrica Central tèrmica
Elèctrica Radiant Llum
Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic
Elèctrica Química Cubeta electrolítica
Química Elèctrica Pila
Tèrmica Mecànica Màquina de vapor
Mecànica Tèrmica Pastilles de fre
Química Mecànica Motor de combustió
Elèctrica Sonora Altaveu
Sonora Elèctrica Micròfon
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
RESUM FÓRMULES ENERGIA
Silvia Mejías Tarancón
ENERGIA MECÀNICA
ENERGIA ELÈCTRICA
ENERGIA NUCLEAR
ENERGIA TÈRMICA
RESUM FÓRMULES TREBALL I POTÈNCIA
Silvia Mejías Tarancón
TREBALL
POTÈNCIA MECÀNICA
POTÈNCIA TÈRMICA
POTÈNCIA ELÈCTRICA
RESUM FÓRMULES RENDIMENT
Silvia Mejías Tarancón
RENDIMENT
= potència consumida/subministrada/inicial
de la màquina en W
=potència útil/final/sortida que facilita la
màquina en W
= treball consumit/subministrat/inicial a la
màquina en J
= treball útil/final/sortida que facilita la
màquina en J
= energia consumit/subministrat/inicial a la
màquina en J
= energia treball útil/final/sortida que facilita
la màquina en J
= rendiment en tant per 1. Per expressar-lo en
tant per cent cal multiplicar per 100.
RESUM FÓRMULES ELECTRICITAT
Silvia Mejías Tarancón
INTENSITAT
RESISTÈNCIA
RESISTÈNCIA EN PARAL·LEL
RESISTÈNCIA EN SÈRIE
RESUM FÓRMULES CORRENT CONTINU
Silvia Mejías Tarancón
TREBALL
LLEI D’OHM
POTÈNCIA ELÈCTRICA
RESUM FÓRMULES CORRENT ALTERN I
Silvia Mejías Tarancón
FREQÜÈNCIA
VELOCITAT ANGULAR
VALOR EFICAÇ
VALOR INSTANTANI
VALOR MÀXIM
RESUM FÓRMULES CORRENT ALTERN II
Silvia Mejías Tarancón
IMPEDÀNCIA
(LLEI D’OHM)
REACTÀNCIA CAPACITATIVA
REACTÀNCIA INDUCTIVA
RESUM FÓRMULES CORRENT ALTERN III
Silvia Mejías Tarancón
POTÈNCIA
REACTIVA
POTÈNCIA
ACTIVA
POTÈNCIA
APARENT
RESUM FÓRMULES CORRENT ALTERN IV
Silvia Mejías Tarancón
CONNEXIÓ EN ESTRELLA
RELACIÓ DE
POTÈNCIES
CONNEXIÓ EN TRIANGLE
RESUM FÓRMULES MATERIALS
Silvia Mejías Tarancón
ALLARGAMENT UNITARI
ESFORÇ UNITARI
LLEI DE HOOKE
(ZONA ELÀSTICA)
COEFICIENT DE
SEGURETAT
RESUM FÓRMULES MECÀNICA I
Silvia Mejías Tarancón
ALLARGAMENT UNITARI
ESFORÇ UNITARI
LLEI DE HOOKE
(ZONA ELÀSTICA)
COEFICIENT DE
SEGURETAT
RESUM FÓRMULES MECÀNICA II
Silvia Mejías Tarancón
TRANSMISSIÓ PER DUES POLITGES I CORRETJA
TRANSMISSIÓ PER ENGRANATGE DIRECTE
MOMENT DE F RESPECTE EL PUNT O
POTÈNCIA DE MÀQUINES EN ROTACIÓ
RESUM FÓRMULES MECÀNICA III
Silvia Mejías Tarancón
TRANSMISSIÓ PER RODES DENTADES I CADENA
TRANSMISSIÓ PER TREN DE 4 POLITGES
TRANSMISSIÓ PER TREN D’ENGRANATGE DE 4 RODES DENTADES
RESUM FÓRMULES FLUIDS I PNEUMÀTICA I
Silvia Mejías Tarancón
LLEIS DELS GASOS PERFECTES
PRESSIÓ
CABAL
RESUM FÓRMULES FLUIDS I PNEUMÀTICA II
Silvia Mejías Tarancón
POTÈNCIA
FORÇA DE RETROCÉS
TREBALL
FORÇA D’AVANÇ
RESUM FÓRMULES MOTORS TÈRMICS
Silvia Mejías Tarancón
CILINDRADA UNITÀRIA
RELACIÓ DE COMPRESSIÓ
CILINDRADA TOTAL
Moltes gràcies per la vostra atenció!
Silvia Mejías Tarancón
1 von 148

Recomendados

Unitat 01 Magnituds Físiques von
Unitat 01  Magnituds FísiquesUnitat 01  Magnituds Físiques
Unitat 01 Magnituds FísiquesMiquel Muñoz
19.9K views97 Folien
Mesurar per investigar von
Mesurar per investigarMesurar per investigar
Mesurar per investigardpujol1
4K views25 Folien
Unitat 1 mesurar per investigar von
Unitat 1  mesurar per investigarUnitat 1  mesurar per investigar
Unitat 1 mesurar per investigarClaraSarda
952 views17 Folien
Magnituds físiques 1 von
Magnituds físiques 1Magnituds físiques 1
Magnituds físiques 1desither
810 views20 Folien
La matèria. Mesura von
La matèria. MesuraLa matèria. Mesura
La matèria. Mesurasilvia
6.3K views21 Folien
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT. von
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.
MÀQUINES SIMPLES, ENERGIA, TREBALL, POTÈNCIA I RENDIMENT.Lasilviatecno
110 views94 Folien

Más contenido relacionado

Similar a MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx

1cn grup12 von
1cn grup121cn grup12
1cn grup12mosansar
821 views24 Folien
PRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESO von
PRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESOPRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESO
PRÀCTIQUES DE FÍSICA DE 2n ESOVicky Giménez Ismael
10.4K views25 Folien
Unitat 1: La matèria i el seu estudi von
Unitat 1: La matèria i el seu estudiUnitat 1: La matèria i el seu estudi
Unitat 1: La matèria i el seu estudiRamon Batlle Pujals
4.3K views38 Folien
Cc 1 Er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitat von
Cc 1 Er Eso Unitat 1 Massa, Volum I DensitatCc 1 Er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitat
Cc 1 Er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitatjcarmonaespinosa
17.5K views26 Folien
Cc 1er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitat von
Cc 1er Eso Unitat 1 Massa, Volum I DensitatCc 1er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitat
Cc 1er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitatjcarmona
33.4K views26 Folien
Màquines, eines i invents 4t b deft von
Màquines, eines i invents 4t b deftMàquines, eines i invents 4t b deft
Màquines, eines i invents 4t b deftjnavarr9
7K views30 Folien

Similar a MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx(20)

1cn grup12 von mosansar
1cn grup121cn grup12
1cn grup12
mosansar821 views
Cc 1 Er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitat von jcarmonaespinosa
Cc 1 Er Eso Unitat 1 Massa, Volum I DensitatCc 1 Er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitat
Cc 1 Er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitat
jcarmonaespinosa17.5K views
Cc 1er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitat von jcarmona
Cc 1er Eso Unitat 1 Massa, Volum I DensitatCc 1er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitat
Cc 1er Eso Unitat 1 Massa, Volum I Densitat
jcarmona33.4K views
Màquines, eines i invents 4t b deft von jnavarr9
Màquines, eines i invents 4t b deftMàquines, eines i invents 4t b deft
Màquines, eines i invents 4t b deft
jnavarr97K views
Aida:Presentació de la massa von AidaBoixader12
 Aida:Presentació de la massa Aida:Presentació de la massa
Aida:Presentació de la massa
AidaBoixader12402 views
El món de les ones: El so von bsimoncam
El món de les ones: El soEl món de les ones: El so
El món de les ones: El so
bsimoncam2.3K views
U3 Treball Energia I Calor von bendinat2esoc
U3 Treball Energia I CalorU3 Treball Energia I Calor
U3 Treball Energia I Calor
bendinat2esoc1.8K views
U3 Treball Energia I Calor von bendinat2esoc
U3 Treball Energia I CalorU3 Treball Energia I Calor
U3 Treball Energia I Calor
bendinat2esoc448 views
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx von Lasilviatecno
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptxI_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
I_RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL.pptx
Lasilviatecno 44 views
1 La mesura. el mètode científic von CV Paunero
1  La mesura. el mètode científic1  La mesura. el mètode científic
1 La mesura. el mètode científic
CV Paunero3.1K views
1 Propietats de la matèria.pptx von OlgaBallest1
1 Propietats de la matèria.pptx1 Propietats de la matèria.pptx
1 Propietats de la matèria.pptx
OlgaBallest16 views
LA MESURA von maica
LA MESURALA MESURA
LA MESURA
maica14.6K views
Treball científic unitats de mesura von binitue
Treball científic unitats de mesuraTreball científic unitats de mesura
Treball científic unitats de mesura
binitue566 views

Más de Lasilviatecno

ELECTRÒNICA ANALÒGICA von
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
9 views98 Folien
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL von
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
107 views131 Folien
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL von
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALLasilviatecno
5 views130 Folien
TRAÇATS FONAMENTALS von
TRAÇATS FONAMENTALSTRAÇATS FONAMENTALS
TRAÇATS FONAMENTALSLasilviatecno
80 views291 Folien
INTERNET von
INTERNETINTERNET
INTERNETLasilviatecno
187 views70 Folien
COTACIÓ, TALL I SECCIONS von
COTACIÓ, TALL I SECCIONSCOTACIÓ, TALL I SECCIONS
COTACIÓ, TALL I SECCIONSLasilviatecno
33 views61 Folien

Más de Lasilviatecno (20)

RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL von Lasilviatecno
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
Lasilviatecno 107 views
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL von Lasilviatecno
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTALRECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
RECURSOS ENERGÈTICS I IMPACTE AMBIENTAL
Lasilviatecno 5 views
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES. von Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.
Lasilviatecno 185 views
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx von Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 203 views
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx von Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 9 views
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA von Lasilviatecno
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIAMAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR L'ENERGIA
Lasilviatecno 54 views
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx von Lasilviatecno
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptxESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
ESTRUCTURES TIPUS PROPIETATS I FORCES.pptx
Lasilviatecno 71 views
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ von Lasilviatecno
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓDIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
DIBUIX TÈCNIC: TIPUS, SUPORTS, ESTRIS I NORMALITZACIÓ
Lasilviatecno 709 views
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT von Lasilviatecno
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENTMECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
MECANISMES DE TRANSMISSIÓ I TRANSFORMACIÓ DE MOVIMENT
Lasilviatecno 116 views
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892 von Lasilviatecno
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892
Presentacionesvisuales 150517142601-lva1-app6892
Lasilviatecno 618 views

Último

PGA 23-24 von
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 views48 Folien
Redissenyar la nostra feina.pdf von
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 views4 Folien
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre von
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 Folie
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T von
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
6 views48 Folien
Avaluar competències sl.pptx von
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 views37 Folien
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt von
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
129 views22 Folien

MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS_MESURAR LA MATÈRIA.pptx

 • 1. MAGNITUDS I SISTEMES D’UNITATS: MESURAR L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón “La massa dels productes d'una reacció química és igual a la massa dels reactius de la reacció” PRINCIPI DE LA LLEI DE LA CONSERVACIÓ Antoine Lavoisier (París, 26 d'agost de 1743 - 8 de maig de 1794)
 • 2. ÍNDEX 1. LA MATÈRIA  Propietats generals: massa, capacitat i volum 2. MAGNITUDS FÍSIQUES  Tipus: fonamental i derivada, escalar i vectorial  Mesurar  Tipus de magnituds i sistemes d’unitats: SI, CGS i BGS  Factors de conversió 3. ENERGIA, TREBALL, RENDIMENT I POTÈNCIA  Formes o manifestacions d’energia 4. RESUM DE FÓRMULES Silvia Mejías Tarancón
 • 3. • La matèria és allò que té massa i ocupa un lloc en l’espai i està d’átoms. • Tots els objectes que ens envolten estan fets de matèria: L’aire, tot i que no el veiem, també és matèria. • Cada tipus de matèria com l’aigua, l’aire o el ferro tenen unes propietats característiques i s’anomenen substàncies. • Les substàncies que serveixen per fabricar objectes s’anomenen materials LA MATÈRIA Silvia Mejías Tarancón
 • 4. PROPIETATS GENERALS DE LA MATÈRIA • La massa: és la quantitat de matèria que té un objecte (La massa es mesura en quilograms). • El volum: és la quantitat d’espai que ocupa un objecte (El volum s’acostuma a mesurar en litres). • La temperatura: és la quantitat de calor que presenta la matèria. (La temperatura s’acostuma a mesurar en graus centígrads). Són propietats generals de la matèria les que tenen un valor que no serveixen per identificar una substància i per això no depenen de la matèria com: Silvia Mejías Tarancón
 • 5. LA MASSA • És la quantitat de matèria que posseeix un cos • Es mesura amb la balança o bàscula. • La seva unitat en el Sistema Internacional és el kilogram (kg) Silvia Mejías Tarancón
 • 7. VOLUM I CAPACITAT Moltes vegades has sentit expressions relatives a la capacitat com aquestes:  "Aquest autobús té una capacitat de 250 persones."  "La capacitat toràcica d'aquest esportista és molt elevada!"  "Aquest alumne té una gran capacitat intel·lectual!'" Es parla de capacitat, però no de manera precisa i correcta. Per entendre el concepte de capacitat és millor que observem. Imagina que tenim un cub de plastilina d'1 cm3 de volum i un cub de cartolina d'1 cm3 de volum. El cub de plastilina és massís, mentre que l’altre cub és ple d'aire, oi? Això vol dir que...el cub de cartolina presenta un espai interior que es pot omplir. Aquest volum interior s'anomena capacitat. Silvia Mejías Tarancón
 • 8. LA CAPACITAT • És l’espai interior d’un recipient • Es mesura amb recipients graduats • La seva unitat és el litre (l) Silvia Mejías Tarancón
 • 10. EL VOLUM • És l’espai que ocupa un cos. • Es mesura de maneres diferents segons si el cos és un sòlid de forma geomètrica o és irregular, o si es tracta d’un líquid. • La seva unitat en el Sistema Internacional és el metre cúbic (m3). Silvia Mejías Tarancón
 • 12. RELACIÓ ENTRE LES UNITATS DE CAPACITAT I DE VOLUM • La magnitud capacitat no existeix dins el Sistema Internacional. • L'any 1901, la XII Conferència General de Pesos i Mesures (CGPM) va definir el litre com una unitat de volum per fer mesures amb una precisió més elevada. • L'any 1964 es va derogar aquesta definició, declarant que la paraula litre pot utilitzar-se com un nom especial donat al dm3. Silvia Mejías Tarancón
 • 13. • Pots mesurar les dimensions d’un objecte? • Pots mesurar la temperatura d’un cos? • Pots mesurar la densitat d’un líquid? • Pots mesurar la bellesa d’una flor? • Pots mesurar directament la massa d’un cos? • Pots mesurar directament la densitat d’aquest mateix cos? Silvia Mejías Tarancón
 • 14. QUÈ ÉS MESURAR? Silvia Mejías Tarancón Mesurar és comparar una quantitat corresponent a la unitat de la mateixa magnitud. Quantitat = unitat *mesura
 • 15. TIPUS DE MESURAMENT • MESURAMENT DIRECTE: S’obté la mesura directament sobre l’escala de l’instrument de mesura. Exemples: termòmetre, metre, cronòmetre, bàscula, etc. • MESURAMENT INDIRECTE: Un cop feta la mesura amb l’instrument, s’obté el resultat fent alguna altra operació matemàtica. Exemples: càlcul del volum d’una figura geomètrica, d’una superfície, càlcul de la densitat o d’una força, etc. Silvia Mejías Tarancón
 • 16. ÉS EL MATEIX MAGNITUD I QUANTITAT ? Magnitud  propietat en general ex.: velocitat, longitud, temperatura Quantitat  estat d’una magnitud en un fenomen físic ex.: velocitat de la llum longitud d’una circumferència temperatura d’un dipòsit d’aigua Silvia Mejías Tarancón
 • 17. MAGNITUDS FÍSIQUES • Anomenem magnituds físiques totes aquelles propietats dels cossos de l’Univers que es poden mesurar i expressar amb un nombre o valor. • Es representen amb un símbol, que sol ser una lletra. Magnitud física massa longitud temps força volum densitat intensitat de corrent Símbol m r t F V  I Silvia Mejías Tarancón
 • 18. MAGNITUDS FÍSIQUES FONAMENTALS Magnituds fonamentals són aquelles que no deriven de cap altra i que, en principi, es poden determinar amb un mesurament directe. Magnituds físiques fonamentals Magnitud física Símbol Unitat SI (símbol) Longitud r, x, y metre (m) Temps t segon (s) Massa m kilogram (kg) Temperatura T kelvin (K) Intensitat de corrent I ampere (A) Quantitat de matèria n mol (mol) Intensitat lluminosa I candela (cd) Silvia Mejías Tarancón
 • 19. MAGNITUDS FÍSIQUES DERIVADES Magnituds derivades són aquelles que deriven de les fonamentals i es poden determinar a partir de les magnituds fonamentals fent servir expressions. ALGUNES MAGNITUDS FÍSIQUES DERIVADES Magnitud física Símbol Unitat SI (símbol) Superfície A m2 Volum V m3 Velocitat v m/s Acceleració a m/s2 Força F newton (1 N = 1 kg·m/s2) Treball W joule (1 J = 1 N·m) Pressió P pascal (1 Pa = 1 N/m2) Silvia Mejías Tarancón
 • 20. ) / ( 3 m Kg V m D   EXEMPLE MAGNITUD FÍSICA DERIVADA DENSITAT: És el quocient entre la massa d’un material i el volum que ocupa. Silvia Mejías Tarancón
 • 21. MAGNITUDS ESCALARS Magnitud escalar és aquella que només té mòdul i no té associada una orientació en l’espai. Queda completament definida amb un valor numèric i una unitat. Per exemple la temperatura, l’energia, la densitat, etc. Si ens diuen 37º C, aquesta podria ser la temperatura habitual d’una persona sana. El número 37 amb la unitat corresponent, Celsius, identifica la magnitud física i no cal dir res més. Silvia Mejías Tarancón
 • 22. MAGNITUDS VECTORIAL Magnitud vectorial és aquella que a més de tenir un mòdul ( un valor numèric i una unitat ) i té una orientació ( una direcció i un sentit ) en l’espai. Exemples: velocitat,força, acceleració. Silvia Mejías Tarancón
 • 23. A = 30 rajoles A = 15 rajoles La mesura d’una mateixa magnitud física (superfície) dóna lloc a dues quantitats diferents ja que s’han emprat diferents unitats de mesura. SISTEMA D’UNITATS Silvia Mejías Tarancón
 • 24. Anomenem unitat d’una magnitud física aquella quantitat patró que es pren com a referència per a mesurar, és a dir, aquella a la qual s’ha donat el valor 1 per conveni. Per exemple, es denomina 1 metre per segon (m/s) la velocitat que té un cos que recorre 1 metre de longitud en un temps d’1 segon. QUÈ ÉS UNA UNITAT? Magnitud física Unitats massa quilogram, lliura, gram... temps segon, minut, hora, dia, any... longitud metre, peu, polzada, any llum... temperatura grau centígrad, grau Farenheit, grau Kelvin... Silvia Mejías Tarancón
 • 25. SISTEMES D’ UNITATS Existeixen tres sistemes principals que concreten les unitats apropiades per a cada magnitud per a les magnituds. • SISTEMA INTERNACIONAL D’UNITATS (SI): és el sistema d’unitats universal, utilitzat a tots els països del món. Segons aquest sistema, es considera que la massa, la longitud i el temps són magnituds fonamentals. Consta de 7 unitats bàsiques: metre, segon, quilogram, ampere, kelvin, candela i el mol • SISTEMA CEGESIMAL (CGS): es basa en 3 unitats bàsiques: centímetre, gram i el segon. • SISTEMA BRITÀNIC GRAVITATORI (BGS) Mesurar una magnitud és comparar-la amb una quantitat de la mateixa naturalesa, que anomenem unitat, per veure quantes vegades les conté.
 • 26. Article únic del Real Decreto 1317/1989, de 27 d’octubre, pel qual s’estableixen les Unitats Legals de Mesura: “El Sistema Legal de Unidades de Medida obligatorio en España es el sistema métrico decimal de siete unidades básicas, denominado Sistema Internacional de Unidades (SI) adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas y vigente en la Comunidad Económica Europea.” SISTEMA INTERNACIONAL D’UNITATS Silvia Mejías Tarancón Magnitud fonamental Símbol dimensional Unitat bàsica Símbol de la unitat Longitud r, x, y metre m Temps t segon s Massa m Kilogram Kg Intensitat de corrent elèctric I Ampere A Temperatura T Kelvin K Intensitat lluminosa I Candela cd Quantitat de substància n mol mol
 • 27. UNITAT DE LONGITUD: metre (m) El metre (m) és la longitud de trajecte recorregut en el buit per la llum durant un temps de 1/299 792 458 de segon. (17a CGPM, 1983, res. 1.) Silvia Mejías Tarancón
 • 28. UNITAT DEL TEMPS: segon (s) El segon (s) és la durada de 9 192 631 770 vegades el període d'oscil·lació de la radiació de l'àtom 133Cs. Silvia Mejías Tarancón
 • 29. UNITAT DE MASSA: kilogram (kg) El quilogram (kg) és igual a la massa del prototipus internacional del kilogram (IPK). (1a CGPM, 1889; 3a CGPM, 1901) Silvia Mejías Tarancón Prototipus internacional del quilogram de platí-iridi (IPK), conegut popularment com a Gran K, un cilindre fet de Platí i Iridi 3,9 cm de diàmetre per 3,9 cm d’alçària que es troba en l'Oficina Internacional de Pesos i mesures de França.
 • 30. UNITAT DE MOL: mol (mol) El mol (mol) és la quantitat de substància d'un sistema que conté tantes entitats elementals com àtoms hi ha en 0.012 kg de carboni. Silvia Mejías Tarancón
 • 31. UNITAT DE CORRENT ELÈCTRIC: ampere (A) L’ ampere (A) és el corrent constant que, si es manté entre dos conductors paral·lels de longitud infinita i secció transversal menyspreable, situats en el buit i separats 1m, produeix entre ells una força de 210*10-7 N/m. Silvia Mejías Tarancón
 • 32. UNITAT DE TEMPERATURA: kelvin (K) El kelvin (K) és 1/273.16 la temperatura termodinàmica del punt triple de l'aigua. Silvia Mejías Tarancón
 • 33. UNITAT D’INTENSITAT LLUMINOSA: candela (cd) La candela (cd) és la intensitat lluminosa, en una direcció donada, d'una font que emet radiació monocromàtica de freqüència 5 401 012 hertz i que posseeix una intensitat radiant en aquesta direcció de 1/683 watts/estereoradiant. Silvia Mejías Tarancón
 • 34. Silvia Mejías Tarancón SISTEMA INTERNACIONAL D’UNITATS UNITATS DERIVADES
 • 35. Prefix Símbol Factor yotta- Y 1024 zetta- Z 1021 exa- E 1018 peta- P 1015 tera- T 1012 giga- G 109 mega- M 106 kilo- k 103 hecto- h 102 deca- da 101 Prefix Símbol Factor deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 micro-  10-6 nano- n 10-9 pico- p 10-12 femto- f 10-15 atto- a 10-18 zepto- z 10-21 yocto- y 10-24 Múltiples Submúltiples Silvia Mejías Tarancón SISTEMA MÈTRIC DECIMAL És un sistema d'unitats que els múltiples i submúltiples de cada unitat de mesura estan relacionats entre si per múltiples o submúltiples de 10.
 • 36. SISTEMA MÈTRIC DECIMAL Unitats de longitud 1 km = 1000 m = 103 m 1 hm = 100 m = 102 m 1 dam = 10 m = 10 m 1 m és la unitat 1 dm = 0,1 m = 10-1 m 1 cm = 0,01 m = 10-2 m 1 mm = 0,001 m = 10-3 m 1 m = 10-6 m 1 Å = 10-10 m Unitats de superfície 1 km2 = 106 m2 1 hm2 = 104 m2 1 dam2 = 102 m2 1 m2 és la unitat 1 dm2 = 10-2 m2 1 cm2 = 10-4 m2 1 mm2 = 10-6 m2 Unitats de volum 1 km3 = 109 m3 1 hm3 = 106 m3 1 dam3 = 103 m3 1 m3 és la unitat 1 dm3 = 10-3 m3 1 cm3 = 10-6 m3 1 mm3 = 10-9 m3 Silvia Mejías Tarancón
 • 37. EQUIVALÈNCIES SISTEMA MÈTRIC DECIMAL Unitats de capacitat 1 kL = 1000 L = 103 L 1 hL = 100 L = 102 L 1 daL = 10 L = 10 L 1 L és la unitat 1 dL = 0,1 L = 10-1 L 1 cL = 0,01 L = 10-2 L 1 mL = 0,001 L = 10-3 L Unitats de massa 1 kg = 1000 g = 103 g 1 hg = 100 g = 102 g 1 dag = 10 g = 10 g 1 g és la unitat 1 dg = 0,1 g = 10-1 g 1 cg = 0,01 g = 10-2 g 1 mg = 0,001 g = 10-3 g Relació entre les mesures de volum i capacitat 1 m3 = 1000 L 1 dm3 = 1 L 1 cm3 = 1 mL = 10-3 L Silvia Mejías Tarancón
 • 39. SISTEMA TÈCNIC D’UNITATS EQUIVALÈNCIES AMB EL SISTEMA INTERNACIONAL Silvia Mejías Tarancón El sistema tècnic d'unitats es fa servir fonamental ment en Enginyeria mecànica i pren com a magnituds fonamentals: • LONGITUD: com a unitat el metre o el centímetre. • TEMPS: com a unitat el segon. • TEMPERATURA: com a unitat el grau Celsius • FORÇA: com a unitat el quilopond o quilogram-força que és la força amb què el nostre planeta atreu cap al seu centre a 1 kg on l'acceleració de la gravetat val 9,80665 m/s².
 • 40. SISTEMA CEGESIMAL (CGS) UNITATS FONAMENTALS O BÀSIQUES MAGNITUD FÍSICA BÀSICA SÍMBOL DIMENSIONAL UNITAT BÀSICA SÍMBOL DE LA UNITAT Longitud L centímetre cm Temps T segon s Massa M gram g Intensitat de corrent elèctric I estatamperi eA Temperatura T Kelvin K Intensitat lluminosa I candela cd Quantitat de substància N mol mol Silvia Mejías Tarancón El sistema Cegesimal (CGS) pren com a magnituds fonamentals: • LONGITUD: com a unitat el centímetre. • MASSA: com a unitat el gram. • TEMPS: com a unitat el segon. El seu ús s'estén en mesures elèctriques i magnètiques i electroestàtiques
 • 41. Magnitud física derivada Símbol dimensional Unitat bàsica Símbol de la unitat Força F dina din Treball, energia W ergi erg Potència P ergi/segon erg/s Freqüència F Hertz H Càrrega elèctrica Q Franklin Fr Potencial elèctric V Estatvolt eV Resistència R Estatohm e Capacitat elèctrica C Estatfarad eF Inducció magnètica B Tesla T Flux magnètic  Maxwell mw Inductància L Henry H SISTEMA CEGESIMAL (CGS) UNITATS DERIVADES Silvia Mejías Tarancón
 • 42. SISTEMA CEGESIMAL (CGS) EQUIVALÈNCIES AMB EL SISTEMA INTERNACIONAL Silvia Mejías Tarancón
 • 43. SISTEMA ANGLOSAXÓ EQUIVALÈNCIES AMB EL SISTEMA INTERNACIONAL Silvia Mejías Tarancón • És el conjunt de les unitats no mètriques que s'utilitzen actualment en molts territoris de parla anglesa, com el Regne Unit, els Estats Units i altres països amb influència anglosaxona a Amèrica: Bahames, Barbados, Jamaica, part de Mèxic, Puerto Rico o Panamà. • Però existeixen discrepàncies entre els sistemes dels Estats Units i el Regne Unit, i fins i tot sobre la diferència de valors entre uns altres temps i ara. UNITATS DE LONGITUD
 • 44. SISTEMA ANGLOSAXÓ EQUIVALÈNCIES AMB EL SISTEMA INTERNACIONAL Silvia Mejías Tarancón UNITATS DE SUPERFÍCIE UNITATS DE VOLUM EN SÒLIDS
 • 45. SISTEMA ANGLOSAXÓ DISCREPÀNCIES ENTRE PAÏSOS I EQUIVALÈNCIES AMB EL SISTEMA INTERNACIONAL Silvia Mejías Tarancón UNITATS DE VOLUM EN LÍQUIDS (EEUU) UNITATS DE VOLUM EN LÍQUIDS (REGNE UNIT)
 • 46. NORMES PER ESCRIURE LES UNITATS I ELS SEUS SÍMBOLS I 1. Els noms de les unitats, fins i tot acompanyats per prefixos de múltiples o submúltiples, s'escriuen amb minúscules. Ex: segon, nanòmetre, quilogram, etc. El grau Celsius n'és l'excepció. 2. Els símbols que representen les unitats s'escriuen amb minúscula excepte quan procedeixen de noms propis. Així tenim s per al segon o m per al metre, però N per al newton o W per al watt. Es permet l'ús de la lletra majúscula L per al litre. Quan un símbol amb dues lletres procedeix d'un nom propi, la lletra inicial és majúscula i la segona minúscula. Ex: Pa, Hz 3. Els símbols dels prefixes de múltiples i submúltiples s'escriuen amb minúscula, excepte en el cas dels múltiples Mega i superiors. Silvia Mejías Tarancón
 • 47. 4. Els símbols mai s'escriuen en plural, ni porten punt final (excepte si estan al final d'una frase). 5. Entre el valor numèric i la unitat cal deixar un espai excepte en el cas de mesures angulars. 6. Els productes d'unitats s'expressen mitjançant un punt entre elles. Exemple: N·m 7. Si la magnitud és vectorial situarem una fletxa sobre el seu símbol. El mateix farem amb els vectors unitaris. (Es permet, per simplificació tipogràfica, escriure el símbol de la magnitud en negreta). 8. Dividir per una magnitud és equivalent a multiplicar per la inversa: m/s és el mateix que m·s–1 NORMES PER ESCRIURE LES UNITATS I ELS SEUS SÍMBOLS II Silvia Mejías Tarancón
 • 48. NOTACIÓ CIENTÍFICA Es fa servir per: •Nombres molt grans: 214 000 = 2,14·105 •Nombres molt petits: 0,00043 = 4,3·10-4 Silvia Mejías Tarancón
 • 49. NOTACIÓ CIENTÍFICA       3 2 6 4 4 5 2 3 9 8 5 3 2,0·10 20,2·10 9,6·10 · 2,1·10 8,5·10 0,85·10 6,2·10 5,3·10 2,1·10 21,4·10 5,1·10 · 4,2·10         Silvia Mejías Tarancón
 • 50. Compte amb la calculadora! 3 EXP 6 10 EXP 6 X 3 3·106 NOTACIÓ CIENTÍFICA Silvia Mejías Tarancón
 • 51. Compte amb la calculadora! 3.569232254 06 3,57·106 3,576 NOTACIÓ CIENTÍFICA Silvia Mejías Tarancón
 • 52. Canvi d’unitats o de sistema FACTORS DE CONVERSIÓ Silvia Mejías Tarancón A vegades és necessari convertir les unitats d'un sistema a un altre o realitzar conversions dins d’un mateix sistema. Per a això multipliquem les unitats de la magnitud que volem convertir per un factor de conversió: una fracció igual a 1 amb unitats diferents en el numerador i en el denominador, i que ens permet obtenir les unitats desitjades en el resultat final.
 • 53. m/s 20 s 3600 h 1 · km 1 m 1000 · h km 72  En un instant determinat, un automòbil va a una velocitat de 72 km/h. Expresseu aquesta velocitat en unitats del SI. Silvia Mejías Tarancón I EXEMPLE DE FACTORS DE CONVERSIÓ 3 3 3 3 6 3 3 kg/m 10 · 8 , 7 m 1 cm 10 · g 10 kg 1 · cm g 8 , 7  La densitat del ferro val 7,8 g/cm3. Expresseu aquesta densitat en unitats del SI.
 • 54. Expressar en km/h la velocitat de propagació del so a l’aire (Sabem que la velocitat del so és = 340 m/s. En aquest cas usarem 2 factors de conversió, un per a passar de m a km i un altre per a passar de segons a hores: Silvia Mejías Tarancón II EXEMPLE DE FACTORS DE CONVERSIÓ CURIOSITAT: Existeixen avions militars que poden trencar la barrera del so. En la imatge, en aconseguir-se la velocitat del so es produeix una variació extrema de pressió que produeix la condensació del vapor d'aigua present en l'aire. Alguns cotxes de Fórmula 1 també han trencat la barrera del so.
 • 55. L'alçada de Marc Gasol és de 7’ 1’’ per a la NBA. Quina és la seva alçada en m? Es necessita usar 2 factors de conversió: un per a passar de peus a m i un altre per a passar de polzades a metres i centímetres: Silvia Mejías Tarancón III EXEMPLE DE FACTORS DE CONVERSIÓ
 • 56. ENLLAÇOS D’INTERÈS Silvia Mejías Tarancón • Centre Internacional de Pesos i Mesures: www.bipm.fr • National Institute of St andards and Technolo gy: www.nist.gov • Sistema Internacional d'unitats: http://physics.nist.gov/cu u/units/index.html • Convertidor d'unitats gratuït: http://joshmadison.com/ convert-for-windows/
 • 57. L’ENERGIA ÉS LA CAPACITAT QUE TÉ UN COS DE FER-NE UN TREBALL. • Qualsevol acció que impliqui un canvi o moviment requereix energia. • Quan s’efectua un treball, es gasta una quantitat equivalent d’energia per fer un desplaçament. • L’energia igual que el treball es mesura amb Joules (J). Silvia Mejías Tarancón
 • 58. CONCEPTE D’ENERGIA L'energia és una magnitud física que associem amb la capacitat de produir canvis en els cossos. • La paraula energia prové del vocable grec "enérgeia" que significa capacitat per a produir canvis. • Què és un canvi? Es considera que es produeix un canvi en un cos quan:  Hi ha un moviment, canvi de posició.  Hi ha un augment o disminució de la temperatura.  Hi ha una deformació o canvi de forma.  Hi ha un canvi de volum. Silvia Mejías Tarancón
 • 59. Què és una magnitud física? Una magnitud física és tota propietat dels cossos que pot ser mesurada. Per tant, l'energia és una propietat dels cossos que pot ser mesurada i produeix un canvi (moviment, forma, volum o temperatura) en els cossos. Com es mesura l'energia? • La unitat en el Sistema Internacional de mesura de l'energia és el Joule (J), en honor a James Prescott Jules. • 1 Joule (J) equival al treball realitzat per una força d'1Newton (N) sobre un objecte que es desplaça 1 metre (m) 1 Joule = 1 N· 1 m L’energia, igual que el treball, es mesura amb Joules. CONCEPTE D’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 60. Magnitud física Unitat Símbol Equivalència Caloria Cal 4,19 J Quilowatt hora kWh 3.600.000 J Capacitat de produir canvis en els cossos ENERGIA Hi ha d’altres unitats per mesurar l’energía: •La caloria (cal), antigament tenia altres usos, però actualment s'usa sobretot per a mesurar l'energia que contenen els aliments. •El Quilowatt hora (kWh), és el que s'usa en les factures de la llum per a evitar que els números siguen tant grans. Silvia Mejías Tarancón
 • 61.  El quilowatt-hora (kW·h) és una unitat de treball o energia i es defineix de la següent manera: 1 quilowatt-hora és el treball que es realitza quan es desenvolupa una potència constant d’1 kW durant 1 h. 1 kW·h = 1 kW · 1 h  Equivalència entre el quilowatt-hora i el joule: 1 kW·h = 1 kW · 1 h = 103 W · 3600 s = 3,6·106 W·s = 3,6·106 J 1 kW·h = 3,6·106 J • UNITATS D’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 62. PRINCIPIS BÀSICS DE L’ENERGIA  En qualsevol situació, s’ha de complir sempre el principi de conservació de l’energia.  En qualsevol transformació energètica es produeix una pèrdua parcial de la mateixa. (Rendiment) L’ENERGIA NO ES CREA NI ES DESTRUEIX, SINÓ QUE ES TRANSFORMA O ES TRANSMET D’UNS COSSOS A ALTRES (Llei de conservació de l’energia) Anunci d’un cotxe basat en el principi de conservació de l'energia. Silvia Mejías Tarancón
 • 63. EVOLUCIÓ HISTÒRICA La capacitat de les persones per trobar fonts d’energia i transformar-les de tal manera que siguin rentables i amb el mínim impacte sobre el medi, és una de les bases fonamentals del desenvolupament social, tecnològic i industrial de la societat. Com a fets importants en el desenvolupament de l’ús de l’energia podem destacar: Silvia Mejías Tarancón
 • 65. S’anomena treball l’acció d’aplicar una o més forces sobre un cos i provocar o modificar-ne el moviment. • Considerem un cos que es desplaça una distància Dx quan actua sobre ell una força F que forma un angle a amb la direcció del moviment. El treball realitzat per la força F sobre el cos és: • La unitat de treball és el joule (J), i equival al treball realitzat per una força d’un newton que, aplicada sobre un cos, li provoca un desplaçament d’un metre en la mateixa direcció i sentit que la força: 1 joule = 1 newton · 1 metre TREBALL Silvia Mejías Tarancón
 • 66. El principi de funcionament de qualsevol màquina, independentment de la seva constitució, es basa en el concepte físic de treball. Aquest concepte es fonamenta en l’acció amb desplaçament que les forces fan en els cossos quan actuen sobre ells. L’expressió matemàtica d’aquest enunciat és la següent: W = F · s on • W és treball expressat en joules (J), • F és la força feta en newtons (N), i • s el desplaçament provocat per la força en metres (m). TREBALL Silvia Mejías Tarancón
 • 67. F a F a F a 0 w 0 cos 90º      a a 0 w 0 cos 90º 0º       a a Treball MOTRIU Treball NUL 0 w 0 cos 180º 90º       a a Treball RESISTENT FORÇA MOTRIU PES NORMAL FRICCIÓ SIGNE DEL TREBALL Silvia Mejías Tarancón
 • 68. • Segur que has sentit parlar o has utilitzat el terme potència en relació amb el motor d’un vehicle o qualsevol altra màquina. • Quan hem parlat de treball des del punt de vista físic, no hem tingut en compte el temps que es triga a dur-lo a terme, ja que el treball és independent del temps. • Però quan considerem el temps, sorgeix el concepte de potència: S’anomena potència a la rapidesa amb què es duu a terme el treball. AUDI A4 • Cilindrada: 1.984 cc • Pot kW: 110 (150 CV) • 0 a 100 km/h: 8,6 s • V.máx: 224 km/h • Consumo: 6,6 l/100 km AUDI RS Q8 • Cilindrada: 3.993 cc • Pot kW: 441 (600 CV) • 0 a 100 km/h: 3,8 s • V.máx: 250 km/h • Consumo: 13,7 l/100 km POTÈNCIA Silvia Mejías Tarancón
 • 69. Llavors l’expressió matemàtica que defineix la potència és la següent: on • P és la potència en watts que és la seva unitat. • W és el treball en joules que és la seva unitat. • Δt és l’interval de temps en segons en el qual es duu a terme el treball. 𝑃 = 𝑊 𝛥𝑡 1 watt = 1 joule 1 segon També s’utilitzen molt el quilowatt (kW) i el cavall de vapor (CV) com a unitats de potència i aquestes són les seves equivalències. 1 kW = 1.000 W 1 CV = 736 W POTÈNCIA Silvia Mejías Tarancón
 • 70. • POTÈNCIA: es defineix com el quocient entre el treball realitzat i el temps que triga en realitzar-se. • La potència informa sobre la rapidesa amb què es realitza un determinat treball. • Unitat de potència en el Sistema Internacional: watt (W). • Un múltiple habitual del watt és el quilowatt (kW): • Unitat tradicional que cal deixar d’utilitzar: cavall de vapor (CV). UNITATS DE POTÈNCIA Silvia Mejías Tarancón
 • 71. Un automòbil es desplaça a una velocitat de 90 km/h, i per mantenir aquesta velocitat ha de vèncer un conjunt de forces equivalents a 2.400N. Determina el treball realitzat i l’energia consumida pel motor de l’automòbil en un recorregut de 10 km. Calcula també la potència desenvolupada en kW i en CV. Considera el motor i tots els elements de la transmissió de l’automòbil com a màquines ideals. Per determinar el treball realitzat, partirem de l’expressió que permet calcular-ne el valor: W = F · s (J) W = F · s = 2.400 N · 10.000 m = 24.000.000 J L’energia consumida és igual al treball realitzat, considerant el motor i els elements de la transmissió com màquines ideals. E = W = 24 000 000 J POTÈNCIA: EXEMPLE PROBLEMA RESOLT Silvia Mejías Tarancón
 • 72. Per determinar la potència caldrà passar la velocitat de km/h a m/s: 90km 1h 1000m · · 25m/s 1h 3600s 1km v   Això significa que recorre un trajecte de 25 m en 1 s i que fa una força de 2.400N. Per tant: 2400N·25m 60000W= 60 kW 1s W P t     Finalment, utilitzant el factor de conversió 1 CV = 736 W, determinem la potència en CV: 1CV 60000W· 81 ,52W 736W P  POTÈNCIA: EXEMPLE PROBLEMA RESOLT Silvia Mejías Tarancón
 • 73. RESUM DE MAGNITUDS • FORÇA (F): És l’accció que aplicada a un cos li fa varia la seva posició o el deforma. La unitat de mesura és el “Newton” (N). • TREBALL (W): Resultat de provocar un desplaçament o deformació per mitja d’una força. Si la força no desplaça o deforma no hi ha treball. La unitat principal de mesura és el Joule. • ENERGIA (E): És la capacitat d’un cos per fer un treball, per tant es calcularà i mesurarà igual que el treball, Joule. En conseqüència, la unitat de treball és la mateixa que la d’energia: el joule Silvia Mejías Tarancón
 • 74. RESUM DE MAGNITUDS Silvia Mejías Tarancón
 • 75. RENDIMENT És la relació entre el treball útil o energia obtinguda i el treball consumit o l’energía utilitzada. Expressa el nivell d’aprofitament. S’expressa en % i mai podrà ser superior al 100%. MÀQUINA Treball consumit (wc) Treball inicial (wI) Treball subministrat (wS) Treball perdut (wp)  Funcionament d’una màquina: • En el punt d’alimentació, un agent extern fa treball sobre la màquina (treball consumit) • La màquina transforma les característiques d’aquest treball (força, desplaçament) i el transmet fent un treball (treball útil). • No tot el treball consumit pot transformar-se en treball útil. Una part es perd, fonamentalment en forma de calor (treball perdut). Treball útil (wU) Treball final (wF) Treball obtinguda (wO) Silvia Mejías Tarancón
 • 76.  Rendiment (h) d’una màquina o d’una transformació energètica: CONSUMIT Treball ÚTIL Treball  h C U w w  h 100 · w w (%) C U  h Sovint es consideren les energies transferides per unitat de temps, i es parla de potència: C U P P  h 100 · P P (%) C U  h  D’acord amb el principi de conservació de l’energia: wC = wU + wP  El rendiment és la relació entre l’energia o treball consumit i l’energia o treball útil: RENDIMENT principi de conservació de l’energia Silvia Mejías Tarancón
 • 77. c w p w - 1 c w p w - c w c w u w    h p w - c w u w  Demostració: RENDIMENT El rendiment d’una màquina o d’una transformació energètica sempre és h < 1 (o bé h < 100 %), perquè sempre hi ha pèrdues. Aquesta expressió és sempre inferior a 1, perquè sempre hi ha pèrdues (wp ≠ 0) Silvia Mejías Tarancón
 • 78. FORMES O MANIFESTACIONS DE L’ENERGIA L’energia es pot fer evident (es pot sentir) sota diferents formes o manifestacions ja que es pot manifestar o transformar en: 1. Energia mecànica: Cinètica i Potencial. 2. Energia tèrmica o interna, 3. Energia química. 4. Energia elèctrica. 5. Energia nuclear. 6. Energia radiant i 7. Energia sonora Silvia Mejías Tarancón
 • 79. Energia CINÈTICA És l’energia que tenen els cossos pel fet d’estar en moviment a conseqüència d’una força- Energia POTENCIAL És l’energia que tenen els cossos pel fet de trobar-se a una certa altura.(Atracció de la força de la terra) FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA MECÀNICA Energia a conseqüència de l'acció d'una força Silvia Mejías Tarancón
 • 80.  L’energia cinètica (Ec) és aquella forma d’energia que té un cos pel fet d’estar en moviment. 2 C v · m · 2 1 E  m és la massa en kg v és la velocitat en m/s Ec és l’energia cinètica en J  L’energia potencial gravitatòria (Ep) és aquella forma d’energia que té un cos pel fet d’estar a una certa altura. h · g · m p E  m és la massa en kg h és l’altura en m g és l’acceleració de la gravetat: g = 9,8 m/s2 Ep és l’energia potencial gravitatòria en J S’ANOMENA ENERGIA MECÀNICA (EM) LA SUMA DE LES ENERGIES CINÈTICA I POTENCIAL D’UN COS. Durant la caiguda d’un cos es produeix una transformació de la energia potencial en energia cinètica. EM = EC + EP • ENERGIA MECÀNICA Silvia Mejías Tarancón
 • 81. L’energia cinètica (Ec) és aquella forma d’energia que té un cos pel fet d’estar en moviment. Depèn de la massa i la velocitat 2 C v · m · 2 1 E  m és la massa en kg v és la velocitat en m/s Ec és l’energia cinètica en J • ENERGIA CINÈTICA La bala té molta energia cinètica perquè surt a una velocitat molt elevada El tren té molta energia cinètica perquè té molta massa Silvia Mejías Tarancón
 • 82. •L’energia potencial gravitatòria (Ep) és aquella forma d’energia deguda a la posició respecte a la Terra. Depèn de l’alçada i la massa h · g · m p E  m és la massa en kg h és l’altura en m g és l’acceleració de la gravetat: g = 9,8 m/s2 Ep és l’energia potencial gravitatòria en J EM = EC + EP • ENERGIA POTENCIAL gravitatòria elàstica •L’energia potencial elàstica EE és l’energia que tenen el cossos que pateixen una deformació. El seu valor depèn de la constant d’elasticitat del cos, k, i del que s’ha deformat (x): EE = 1/2 k·x2 Silvia Mejías Tarancón
 • 83. CONSERVACIÓ D’ENERGIA MECÀNICA Quan sobre un cos només actua el pes, es conserva l’energia mecànica E. Potencial gravitatòria  E. cinètica E. Potencial elàstica  E. cinètica Em = constant Em = constant Ec + Ep = constant Ec1+ Ep1=Ec2+Ep2 Varien els valors d’Ec i Ep Silvia Mejías Tarancón
 • 84. • És el potencial d'una substància química per experimentar una transformació a través d'una reacció química, o, de transformar-se en una altres substàncies químiques. • És l’energia associada als enllaços entre els àtoms en els compostos químics, és a dir, és deguda als canvis d’energia cinètica i potencial que es produeixen quan les distancies dels electrons i els nuclis a les molècules canvia durant les reaccions químiques. (els aliments o els combustibles) • FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA QUÍMICA Silvia Mejías Tarancón
 • 85. Energia química Pila En reaccions químiques En els aliments Reaccions d’oxidació Glúcids Lípids • FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA QUÍMICA Silvia Mejías Tarancón
 • 86. CALENT CALOR • La calor és una forma d’energia que es transmet quan existeix una diferència de temperatura entre dos cossos o entre diferents parts d’un mateix cos. CALOR FRED El cos calent cedeix calor i baixa de temperatura i el cos fred rep calor i augmenta de temperatura QUÈ PASSA QUAN DOS COSSOS A DIFERENT TEMPERATURA ES POSEN EN CONTACTE? FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA TÈRMICA Silvia Mejías Tarancón
 • 87.  La temperatura d’un cos és una mesura de l’agitació tèrmica de les partícules que el formen. Com més gran és el moviment de les partícules, més elevada és la temperatura del cos. La temperatura i la calor són dues magnituds diferents.  La calor és una forma d’energia que es transmet quan existeix una diferència de temperatura entre dos cossos o entre diferents parts d’un mateix cos. CALOR I TEMPERATURA Temperatura: Calor: Silvia Mejías Tarancón
 • 88. Augment de temperatura Augment de la velocitat de las partícules T = 0 K T = 300 K T = 1000 K EL ZERO ABSOLUT: -273,15º C Segons la teoria cinètica, les partícules es mouen més o menys lliurement depenent de l’estat físic. Com més ràpid es mouen (tenen més velocitat i per tant més energia cinètica), més gran és la temperatura de la substància. TEMPERATURA I MOVIMENT Les partícules estan en repòs Ec = 0 Silvia Mejías Tarancón
 • 89.  Sistema Internacional: joule (J) • Com que la calor és una forma d’energia, també rep el nom d’energia tèrmica. • Quines són les unitats de la calor? James Prescott Joule (1818-1889)  Caloria (cal). 1 J = 0,24 cal CALOR • La calor pot passar d’un cos a un altre, o transmetre’s entre les diferents parts d’un mateix cos, de tres maneres diferents. Silvia Mejías Tarancón
 • 90. • És la transferència de calor que té lloc per transmissió d’energia d’unes partícules a unes altres per xocs, sense desplaçament d’aquestes. • Mecanisme de transferència en els sòlids. TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA MITJANÇANT CALOR. CONDUCCIÓ Els sòlids es poden classificar en conductors i aïllants. Transmissió d’energia sense desplaçament de matèria Silvia Mejías Tarancón
 • 91. • És la transferència de calor que té lloc mitjançant el moviment de les partícules d’un fluid (líquid o gas). • Origina els corrents d’aire. L’aire calent, en augmentar de volum, disminueix la densitat i puja TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA MITJANÇANT CALOR Partícules del gas Partícules del líquid L’aire calent puja L’aire fred baixa CONVECCIÓ Transmissió d’energia amb desplaçament de matèria Silvia Mejías Tarancón
 • 92. • Un LÍQUID O GAS augmenta de volum quan puja de temperatura, llavors la seva densitat disminueix i ascendeix. TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA MITJANÇANT CALOR Silvia Mejías Tarancón
 • 93. • És la transferència de calor que té lloc mitjançant ones electromagnètiques, sense intervenció de partícules materials que la transportin. • Tots els cossos emeten calor per radiació, tot i que aquesta emissió és major com més elevada és la temperatura del cos. Transmissió d’energia sense desplaçament de matèria i sense medi per propagar-se RADIACIÓ TRANSFERÈNCIA D’ENERGIA MITJANÇANT CALOR Silvia Mejías Tarancón
 • 94. • CONDUCCIÓ: és la pròpia dels cossos sòlids, es dóna per contacte directe entre cossos de temperatures diferents. • CONVECCIÓ:és la forma de propagació pròpia dels fluids. Quan un fluid s’escalfa disminueix la seva densitat i passa a ocupar la part més alta. • RADIACIÓ: és la propagació en forma d’ones electromagnètiques, les quals travessen els medis que els són transparents. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA TÈRMICA Silvia Mejías Tarancón
 • 95. • És l’energia que es transfereixen els cossos a causa de la diferència de temperatura. • És l’energia que té un cos com a conseqüència de la suma de l’energia total de les seves molècules. • L’energia tèrmica sempre es transfereix del cos més calent al més fred. • La temperatura d’un cos és una manifestació de la seva energia interna o tèrmica, la qual a la vegada també és directament proporcional a la seva massa. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA TÈRMICA Silvia Mejías Tarancón
 • 96. ESCALFAMENT D’UN OBJECTE • La calor (representat amb la lletra Q) és l'energia transferida d'un sistema a un altre (o d'un sistema als seus voltants) degut en general a una diferència de temperatura entre ells. • Dos o més cossos en contacte que es troben a diferent temperatura, passat un temps, aconsegueixen l'equilibri tèrmic (mateixa temperatura). • Aquest fet es coneix com a PRINCIPI ZERO DE LA TERMODINÀMICA, i s'il·lustra en la següent figura.
 • 97. Q =m · C e · T on Ce és la calor específica de la substància EXPRESSIÓ CALOR AMB INCREMENT Tª • Un aspecte de la calor que convé ressaltar és que els cossos no emmagatzemen calor sinó energia interna. • La calor és per tant la transferència de part d'aquesta energia interna d'un sistema a un altre, amb la condició que tots dos estiguin a diferent temperatura. • Les seves unitats en el Sistema Internacional són els juliols (J) • L'expressió que relaciona la quantitat de calor que intercanvia una massa m d'una certa substància amb la variació de temperatura Δt que experimenta és: La capacitat calorífica o calor específica (Ce) és la quantitat de calor que ha de rebre una substància per elevar la seva temperatura en 1 K o 1°C.
 • 98. Q =m ⋅Lf on Lf és la calor latent de fusió de la substància ESCALFAMENT D’UN OBJECTE CALOR LATENT • Si deixem un got amb gel sobre la taula observem que el got agafa calor de l'ambient i veurem una barreja de gel i agua. • Si el deixem agafar més calor, tot el gel es converteix en aigua i aquesta es va escalfant fins, que després d'un temps, agafa la temperatura de l'entorn. • Quan es tracta d'una substancia pura, el canvi d'estat sòlid-líquid es produeix a una temperatura constant i requereix una calor • Calor latent (L) o calor de canvi d'estat, és la quantitat de calor o energia absorbida o cedida per unitat de massa “m” de substància en canviar d'estat. • De sòlid a líquid aquesta calor es denomina calor latent de fusió, • de líquid a vapor calor latent de vaporatge i • de sòlid a vapor calor latent de sublimació. • En el Sistema Internacional, la calor latent es mesura en J/kg
 • 99. El consum específic d’un combustible s’obté de la següent manera: COMBUSTIÓ GAS, CARBÓ I ALTRES • Com sabeu les reaccions químiques porten associades intercanvis d'energia. Bon exemple són els petards de la revetlla de Sant Joan. • Nosaltres estarem especialment interessats en l'energia produïda en la combustió de gas, carbó i d'altres combustibles. • La calor produïda típicament s’expressa de la forma següent: Q =m ⋅ pc On pc és el poder calorífic ce≡ energia produïda [kW⋅h ] Combustible utilitzat [g] El poder calorífic és l’energia que es desprèn en la combustió completa de la unitat de massa o volum d’un combustible. • En els combustibles sòlids o líquids s’expressa en kcal/kg o en MJ/kg • En els gasosos es pot expressar en kcal/m3 o en MJ/m3, en condicions normals (CN), a 1 atmosfera de pressió i a 0ºC de temperatura.
 • 100. CALOR ESPECÍFIC I CAPACITAT CALORÍFICA • En la taula es pot veure que dels materials comuns posseeixen una gran capacitat calorífica com l'aigua, la terra i pedres denses com el granit al costat dels metalls com l'acer. Aquests es troben entre els 500 i 1000 kcal/m³ ºC. • Després es troba un altre grup que va de 300 a 500 kcal/m³ ºC entre els quals se situa la majoria dels materials usuals en la construcció actual, com el maó, el formigó, les fustes, els taulers de guix roca i les pedres arenisques. • En un últim grup es troba (3 a 35 kcal/m³ ºC), els aïllants tèrmics com la llana de vidre, les llanes minerals, el poliestirè expandit i el poliuretà expandit que per la seva "baixa densitat" pel fet que contenen molt aire posseeixen una capacitat calorífica molt baixa però serveixen com a aïllants tèrmics.
 • 101. Moviment ordenat de partícules carregades (electrons) en una direcció en forma de corrent E = P · t = V · I · t (KWh) FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA ELÈCTRICA Silvia Mejías Tarancón
 • 102. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA ELÈCTRICA • L’energia elèctrica és l’energia cinètica i potencial dels electrons en circular en forma de corrent per un circuit. • És l’energia que es transporta mitjançant el corrent elèctric E = P · t = V · I · t (KWh) Silvia Mejías Tarancón
 • 103. Sol FUSIÓ NUCLEAR Energia FISSIÓ NUCLEAR Energia El nucli atòmic es trenca Els nuclis atòmics s’uneixen Central nuclear Explossió nuclear És l’energia que manté unides les partícules (protons i neutrons) del nucli dels àtoms i que s’allibera en les reaccions que tenen lloc en aquests nuclis. Segons Einstein: “la massa es pot considerar una forma d’energia” E=mc2 • ENERGIA NUCLEAR Silvia Mejías Tarancón
 • 104. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA NUCLEAR • L’energia nuclear és l’energia deguda a les forces que mantenen unit el nucli atòmic • És l’energia que manté unides les partícules del nucli dels àtoms i que s’allibera en les reaccions que tenen lloc en aquests nuclis. • L’energia que s’allibera com a conseqüència de la pèrdua de massa ve donada per : • Segons Einstein: “la massa es pot considerar una forma d’energia E=mc2 Silvia Mejías Tarancón
 • 105. PER SABER-NE MÉS: ONDES ELECTROMAGNÈTIQUES Silvia Mejías Tarancón
 • 106. Microones Ones de ràdio i de televisió Llum Es transmet per l’espai, no es degrada Es manifesta en forma d’ones electromagnètiques La llum es desplaça a 300.000 km/s i no necessita de cap medi material per propagar-se FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA RADIANT Silvia Mejías Tarancón
 • 107. FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA RADIANT • És l’energia que es manifesta en forma d’ones electromagnètiques. • L’energia radiant és l’energia potencial dels camps elèctrics i magnètics que produeixen les ones electromagnètiques com la llum, les ones de ràdio, ones ultraviolades, etc. • L’Espectre és la seqüència de totes les ones electromagnètiques, ordenades segons la seva longitud d'ona o freqüència. Silvia Mejías Tarancón
 • 108. • És l’energia associada a la propagació de les ONES SONORES a través de l’aire que són mecàniques i longitudinals. • Aquest tipus d'energia es caracteritza per produir-se a causa de la vibració mecànica de les ones o moviment d'un objecte que fa vibrar també l'aire que ho envolta i NO es poden propagar en el buit. • Aquestes vibracions es transformen en impulsos elèctrics que el nostre cervell interpreta en sons. • Les ones sonores La velocitat de les ones sonores és independent de la font sonora i només depèn del medi de propagació.: • v (sòlids)> v (líquids) > v (gasos) • Velocitat del so en l’aire a 20oC és de 340 m/s . FORMES O MANIFESTACIONS D’ENERGIA ENERGIA SONORA O ACÚSTICA Silvia Mejías Tarancón
 • 109. Energia cinètica (EC). És l’energia que tenen els cossos pel fet d’estar en moviment. El seu valor depèn de la massa del cos (m) i de la seva velocitat (v): EC =1/2 m·v2 Energia potencial (EP). És l’energia que tenen els cossos pel fet d’ ocupar una determinada posició. Energia potencial gravitatòria. És l’energia que tenen els cossos per estar en un lloc determinat sobre el terra terrestre. El seu valor depèn de la massa del cos (m), del valor de g en aquest lloc i de l’alçada a la que es trobi sobre la superfície de la Terra (h). EP = m⋅ g ⋅ h Energia potencial elàstica. Es la energia que tenen el cossos que pateixen una deformació. El seu valor depèn de la constant d’elasticitat del cos, k, i del que s’ha deformat (x): EE = 1/2 k·x2 Es l’energia que es transfereix quan es posen en contacte dos cossos que estan a diferent temperatura. Es l’energia deguda als enllaços que s’ estableixen entre els àtoms i altres partícules que formen una substància. Es l’energia que emeten els enllaços de les partícules del nucli (protons i neutrons) dels àtoms quan es trenquen (energia de fissió) o s’uneixen (energia de fusió) o s’uneixen (energia de fusió). Es l’energia que es propaga mitjançant ones electromagnètiques, com la llum. Exemples: l’energia solar, les microones, els raigs X, etc. Energia tèrmica Energia química Energia nuclear Energia radiant Energia mecànica És l’energia que està lligada a la posició o al moviment dels cossos. L’energia mecànica (EM) d’un cos és la suma de les seves energies cinètica i potencial. EM = EC + EP Es l’energia que es deguda al moviment dels electrons Energia elèctrica RESUM FORMES D’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 110. S’EMMAGATZEMA ES TRANSPORTA ES TRANSFORMA ES TRANSFEREIX ES CONSERVA ES DEGRADA PROPIETATS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 111. Els combustibles fóssils són magatzems d’energia química, que es pot alliberar en forma d’energia tèrmica. L’energia potencial de l’aigua acumulada en un embassament pot transformar-se en energia elèctrica. Quan es dóna corda a un rellotge de ressort s’emmagatzema energia potencial elàstica, que es lliura a les agulles en forma d’energia cinètica. PROPIETATS DE L’ENERGIA L’ENERGIA S’EMMAGATZEMA Silvia Mejías Tarancón
 • 112. L’energia elèctrica es transporta amb cables des de les centrals elèctriques fins als centres de consum. En les telecomunicacions, l’energia radiant que s’emet des d’una antena emissora es capta en les antenes receptores. PROPIETATS DE L’ENERGIA L’ENERGIA ES TRANSFORMA Silvia Mejías Tarancón
 • 113. Quan xoquen dues boles de billar, la bola incident transfereix energia a la segona bola, que es posa en moviment. Quan escalfem aigua, l’energia tèrmica es transfereix a les molècules d’aigua en forma d’energia cinètica. PROPIETATS DE L’ENERGIA L’ENERGIA ES TRANSFEREIX Silvia Mejías Tarancón
 • 114. Principi de conservació de l’energia L’energia no es pot crear ni destruir, només es pot transformar o transmetre d’uns cossos a uns altres. En absència de fricció, l’energia potencial gravitatòria de la vagoneta en el punt més alt de la muntanya russa es transforma en energia cinètica a mesura que baixa per una rampa i es torna a convertir en energia potencial quan inicia l’ascens. PROPIETATS DE L’ENERGIA L’ENERGIA ES CONSERVA Silvia Mejías Tarancón
 • 115.  En qualsevol transformació energètica, sempre hi ha una part de l’energia que es perd i no es pot aprofitar.  L’energia que es perd ho fa normalment en forma d’energia tèrmica. En una bombeta, només un 10 % de l’energia elèctrica consumida es transforma en energia radiant (llum). La resta es perd en forma d’energia tèrmica (calor). PROPIETATS DE L’ENERGIA L’ENERGIA ES DEGRADA Silvia Mejías Tarancón
 • 116. Central fotovoltaica Via tèrmica Via fotovoltaica Col·lectors Aigua calenta Obtenció d’energia elèctrica Pales Torre Anemòmetre i penell Eix Generador Aerogenerador • PROPIETATS DE L’ENERGIA L’ENERGIA ES TRANSFORMA Silvia Mejías Tarancón
 • 117. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Motor elèctric Aerogenerador Torradora, radiador Central tèrmica Llum Plafó solar fotovoltaic Cubeta electrolítica Pila Màquina de vapor Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 118. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Aerogenerador Torradora, radiador Central tèrmica Llum Plafó solar fotovoltaic Cubeta electrolítica Pila Màquina de vapor Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 119. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Torradora, radiador Central tèrmica Llum Plafó solar fotovoltaic Cubeta electrolítica Pila Màquina de vapor Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 120. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Central tèrmica Llum Plafó solar fotovoltaic Cubeta electrolítica Pila Màquina de vapor Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 121. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Tèrmica Elèctrica Central tèrmica Llum Plafó solar fotovoltaic Cubeta electrolítica Pila Màquina de vapor Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 122. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Tèrmica Elèctrica Central tèrmica Elèctrica Radiant Llum Plafó solar fotovoltaic Cubeta electrolítica Pila Màquina de vapor Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 123. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Tèrmica Elèctrica Central tèrmica Elèctrica Radiant Llum Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic Cubeta electrolítica Pila Màquina de vapor Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 124. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Tèrmica Elèctrica Central tèrmica Elèctrica Radiant Llum Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic Elèctrica Química Cubeta electrolítica Pila Màquina de vapor Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 125. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Tèrmica Elèctrica Central tèrmica Elèctrica Radiant Llum Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic Elèctrica Química Cubeta electrolítica Química Elèctrica Pila Màquina de vapor Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 126. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Tèrmica Elèctrica Central tèrmica Elèctrica Radiant Llum Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic Elèctrica Química Cubeta electrolítica Química Elèctrica Pila Tèrmica Mecànica Màquina de vapor Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 127. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Tèrmica Elèctrica Central tèrmica Elèctrica Radiant Llum Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic Elèctrica Química Cubeta electrolítica Química Elèctrica Pila Tèrmica Mecànica Màquina de vapor Mecànica Tèrmica Pastilles de fre Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 128. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Tèrmica Elèctrica Central tèrmica Elèctrica Radiant Llum Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic Elèctrica Química Cubeta electrolítica Química Elèctrica Pila Tèrmica Mecànica Màquina de vapor Mecànica Tèrmica Pastilles de fre Química Mecànica Motor de combustió Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 129. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Tèrmica Elèctrica Central tèrmica Elèctrica Radiant Llum Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic Elèctrica Química Cubeta electrolítica Química Elèctrica Pila Tèrmica Mecànica Màquina de vapor Mecànica Tèrmica Pastilles de fre Química Mecànica Motor de combustió Elèctrica Sonora Altaveu Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 130. Tipus d’energia inicial Tipus d’energia final Sistema o aparell que produeix la transformació Elèctrica Mecànica Motor elèctric Mecànica Elèctrica Aerogenerador Elèctrica Tèrmica Torradora, radiador Tèrmica Elèctrica Central tèrmica Elèctrica Radiant Llum Radiant Elèctrica Plafó solar fotovoltaic Elèctrica Química Cubeta electrolítica Química Elèctrica Pila Tèrmica Mecànica Màquina de vapor Mecànica Tèrmica Pastilles de fre Química Mecànica Motor de combustió Elèctrica Sonora Altaveu Sonora Elèctrica Micròfon EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 131. EXEMPLES DE TRANSFORMACIONS DE L’ENERGIA Silvia Mejías Tarancón
 • 132. RESUM FÓRMULES ENERGIA Silvia Mejías Tarancón ENERGIA MECÀNICA ENERGIA ELÈCTRICA ENERGIA NUCLEAR ENERGIA TÈRMICA
 • 133. RESUM FÓRMULES TREBALL I POTÈNCIA Silvia Mejías Tarancón TREBALL POTÈNCIA MECÀNICA POTÈNCIA TÈRMICA POTÈNCIA ELÈCTRICA
 • 134. RESUM FÓRMULES RENDIMENT Silvia Mejías Tarancón RENDIMENT = potència consumida/subministrada/inicial de la màquina en W =potència útil/final/sortida que facilita la màquina en W = treball consumit/subministrat/inicial a la màquina en J = treball útil/final/sortida que facilita la màquina en J = energia consumit/subministrat/inicial a la màquina en J = energia treball útil/final/sortida que facilita la màquina en J = rendiment en tant per 1. Per expressar-lo en tant per cent cal multiplicar per 100.
 • 135. RESUM FÓRMULES ELECTRICITAT Silvia Mejías Tarancón INTENSITAT RESISTÈNCIA RESISTÈNCIA EN PARAL·LEL RESISTÈNCIA EN SÈRIE
 • 136. RESUM FÓRMULES CORRENT CONTINU Silvia Mejías Tarancón TREBALL LLEI D’OHM POTÈNCIA ELÈCTRICA
 • 137. RESUM FÓRMULES CORRENT ALTERN I Silvia Mejías Tarancón FREQÜÈNCIA VELOCITAT ANGULAR VALOR EFICAÇ VALOR INSTANTANI VALOR MÀXIM
 • 138. RESUM FÓRMULES CORRENT ALTERN II Silvia Mejías Tarancón IMPEDÀNCIA (LLEI D’OHM) REACTÀNCIA CAPACITATIVA REACTÀNCIA INDUCTIVA
 • 139. RESUM FÓRMULES CORRENT ALTERN III Silvia Mejías Tarancón POTÈNCIA REACTIVA POTÈNCIA ACTIVA POTÈNCIA APARENT
 • 140. RESUM FÓRMULES CORRENT ALTERN IV Silvia Mejías Tarancón CONNEXIÓ EN ESTRELLA RELACIÓ DE POTÈNCIES CONNEXIÓ EN TRIANGLE
 • 141. RESUM FÓRMULES MATERIALS Silvia Mejías Tarancón ALLARGAMENT UNITARI ESFORÇ UNITARI LLEI DE HOOKE (ZONA ELÀSTICA) COEFICIENT DE SEGURETAT
 • 142. RESUM FÓRMULES MECÀNICA I Silvia Mejías Tarancón ALLARGAMENT UNITARI ESFORÇ UNITARI LLEI DE HOOKE (ZONA ELÀSTICA) COEFICIENT DE SEGURETAT
 • 143. RESUM FÓRMULES MECÀNICA II Silvia Mejías Tarancón TRANSMISSIÓ PER DUES POLITGES I CORRETJA TRANSMISSIÓ PER ENGRANATGE DIRECTE MOMENT DE F RESPECTE EL PUNT O POTÈNCIA DE MÀQUINES EN ROTACIÓ
 • 144. RESUM FÓRMULES MECÀNICA III Silvia Mejías Tarancón TRANSMISSIÓ PER RODES DENTADES I CADENA TRANSMISSIÓ PER TREN DE 4 POLITGES TRANSMISSIÓ PER TREN D’ENGRANATGE DE 4 RODES DENTADES
 • 145. RESUM FÓRMULES FLUIDS I PNEUMÀTICA I Silvia Mejías Tarancón LLEIS DELS GASOS PERFECTES PRESSIÓ CABAL
 • 146. RESUM FÓRMULES FLUIDS I PNEUMÀTICA II Silvia Mejías Tarancón POTÈNCIA FORÇA DE RETROCÉS TREBALL FORÇA D’AVANÇ
 • 147. RESUM FÓRMULES MOTORS TÈRMICS Silvia Mejías Tarancón CILINDRADA UNITÀRIA RELACIÓ DE COMPRESSIÓ CILINDRADA TOTAL
 • 148. Moltes gràcies per la vostra atenció! Silvia Mejías Tarancón