Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Christ as seen in the Old Testament           ాత బంధన గంథంల                        సు  ...
ఱ     రం /       గర     రం              2:18, 21        పభ వ మందసం           ...
మ అం త       వం / సమర ణ                        8:9, 10     ఎ ర      ేయత, ల బ ే మ...
“ సు      ేవ      శ య ను      ేవ   జ నమ  ౖ      య     డ”          క పపంచం    ...
మనుష క మ ర           ప న ాగమనమ ( ండవ                                      ...
వ ే    సు.           మంత డ         ా సమ మ లమ గ బదుక ను.                      ...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Christ as seen in the old testament telugu - table

1.245 Aufrufe

Veröffentlicht am

It is very important for a Bible Student to find our where the Christ is seen in each book of Old Testament. Here the list is given in Telugu

Veröffentlicht in: Seele & Geist, Technologie

Christ as seen in the old testament telugu - table

 1. 1. Christ as seen in the Old Testament ాత బంధన గంథంల సు కల గంథం సు కల ప సర ం తలను త క ట ీ సం నం 3:15 చర ప ా ల ( ా ా క ందుక ాను 3:21 ష న ఱ ిల బ ే యబ ం )ఆ ాండం ా మ య య జక ైన ెక 14:18-20 బంధనక అవసరమ రక గం (దహన బ ) 8:20; 15:10 ఇ ా క నక బదుల ా టల 22:13 య ే ల ాజ దండం – సు త ప ాలన 49:10 – ఒక చక డ ( స ం నుం ా ాన 3వ అ యం ే ా న ిం ే ప న యక డ ) ప న య జక ైన అహ ను 28:1 రమ ాండం పజల ప ం ా జ పన ేయ ాడ 30:1 ప ా / ేవ ఱ ిల 12:1-22 ా రం 16:35; 25:30 ల ా లగ 25:31-40 బ యర ణ 1-7 అ యలల య ాండం ప న య జక డ 8-10 అ యల ర వతం ే ిన ా పమ ణం 6:1-8 ప ా పండ గ 9:1-14 ష నబ ప వ 19:1-10సంఖ ాండం ల బ న బండ 20:7-10 ఇ ా యల ా 24:17 ఆర ఆశయ ప రమ ల 35:6-15 ప ేశ సు గ ం ప న పవచనం 18:15 ాండం
 2. 2. ఱ రం / గర రం 2:18, 21 పభ వ మందసం 3:6 హష వ హ ా ప 5:13-15 ర ర బ న ా ానమ ల 23:14 య ప ( రన 75:7) య పత ల ర కడ ( షయ 45:21) ర త చక ా నబయ 4వఅ యం పవక న సమ ల 3:20 య జక ైన సమ ల (పవక మ య1 సమ ల య జక ధుల ర ం న సమ ల) ేవ డ ఎను క న ా – దు 16:1 ఱల ాప న దు 16:11 పభ వ క ాశ త ాజ ం 7:132 సమ ల ేవ కమరడ 7:14 ఏ య కంట ప పవక (మత 17:1-5) 1 ా ల ల ను కంట ప ాడ (మత 12:42) ప న య జక డ ( 7:22-28) 2 ా ల ప ా (మత 12:42) వ ా (పకటన 19:16) 1 న మరణకర న గల ె చ న బౖ ె ల మం . 21 వ అ యంవృ ంతమ ల –త ా ాప చన 2 న ే ాలయం 3:1వృ ంతమ ల ేవ తమ ను ర న ఎజ 7:10 ఎజ య జక ైన ఎజ 7:11 ఎజ జ ం నఆ య ఉ రణ 10 వ అ యం మ ైర ం 2:18 మ ార ర ైన మ 2:1-10;6:9-14
 3. 3. మ అం త వం / సమర ణ 8:9, 10 ఎ ర ేయత, ల బ ే మనసు 2:20; 5:4ఎ ర ఎ ర జప ారనల 4:16 ఎ ర ె ంప / ా ిదపడ ట 4:16 చక ా సు మధ వ ా సు. సు సు 19:25-27 బ శమల , మరణం, ప నర నం అ ాట బ 9:33; 33:23 బ తం త ఒక ాదృశ ం ా ఉం . జనమ లను ఏల ేవ కమరడ 2:7-8 దు వంశం నుం ాబ ీ య 110:1 సు ఆస 69:9 సు శమల 69:9 సు ఉపమ ల 78:2 ాక ంపబ న సు 118:22 రనల సు య జకత ం 110:4 నమ క ో గ శత వ లక అప ంపబ న 41:9 సు సు ిల వ మరణం 22:1-18 సు ప నర నం 16:9-11 సు ాజ ం 8:6 జ నం క సూ, ేవ సంప ర ేయత చూ ిసూ మం పవరన మ ం ే ఒక సహన న వ సు 8:22-31 3:18; 8:35-36 సు క ాదృశ ం ా ఉ డ . సంప ర జ నం 8:8-9 అ ఒక వ ా ( సు ా) క ిసున అందుల 8:1-6, 32-35ా తల ల స . 2:3 ైవత ం ఉన . అ క న, ఆ క న మ ల ారణం ా ఉన . అ 1 ం . 1:30 నుం య రతల క న . ం ల 1 ం . 1:22-24 ారంద అందుబ ట ల ఉంట ం . ఆ జ న సు ా అవత ం ం . “బ జ నమ ల సర సంపదల ఆయన యం ే గ పమ లౖయ న .
 4. 4. “ సు ేవ శ య ను ేవ జ నమ ౖ య డ” క పపంచం డల సు ఉ శ ం ే 2:1-11, 18-26; 4:4-6; 5:8-14 పసం ేయత డల సు ఉ ేశ ం 11:7-12:14పరమ తమ సంఘమ తన ం కమ క సు భర (పకటన 21:2) ఇమ ను ల (మనక ైయ న ేవ డ ) 7:14 దు ప ాలన 9:6, 7 ష దు నుం ప ట గర 11:1-5 ప ంపబ న ా అమ ల న తల ా 28:16 షయ బహ ర ి నప నమ ల ా – సు ఱల ాప 40:11 ేవ ఱ ిల 53:7 ేవ వక డ 42:1-4; 49:1-7; 50:4-9; 52:13-53:12 చక డ 59:20 తన పజల సం ల ిం ే పవక 13:17 అ యప ర ం న ాడ . 37, 38 య (మత 21:13); 5:21 (మ ర 8:18); ఈ గంథంల ఉన అ క ాక ాల సు 6:16 (మత 11:29); 50:6 (మత సు సూ ా . 10:6) మన ణ 3:21, 24, 29 లప ేవ కృపను పత పర ే సు సు 3:22, 23, 32 ాక మ ల మన చక డ , మన య ప 3:58, 59 నరప త ా జ ల 2:3 పవ ంపబ న సు 17:1-0 (Is 11:1; మ 15:12) జ ల సు క య జక మ మత ం 45:22 పరల కప ఱల ాప ా సు 34:11-16 ( ను 10:11-16) ల అ గ ండంల లవ మనుష డ 3:25
 5. 5. మనుష క మ ర ప న ాగమనమ ( ండవ 7:13 ాకడ) సు దర నం 10:5, 6 అంద తన క ట ంబంల ేర క న సు 1:6, 9 (1 త ర 2:10) భర ా సు / వధువ ా సంఘమ 2:19, 20 (ఎ ీ 5:25-32) ఐగ ప నుం బయటక ేబ న సు 11:1 (మత 2:15)హ య మరణప శ శనం ే ిన సు 13:14 (1 ం 15:55) ా ాలను ప హ ం ే సుక సు ె ం 14:2 ( 13:15) తన వధువ ను ర ి ంచ ల ె ం న 3:1-3 భర నహ య ల మన ర క ా సు 2:32 దు వం ా లబట ా ాను, తన పజలను ా ే ా ే ా ాను సు 9:11ఆ సు 9:11-15 ఉ డ పభ వ అంత నం 15 వ వచనం ( షయ 11:6-9) ఓబ ర క ా సు 21 వ వచనం ాజ ప న ఒ పభ వ 21 వ వచనం ల క పజలంద ం ే ేవ డ . 4:10,11 ( ను 3:16) మ ందు ా పవ ంపబ న సు 1:3-5 ేవ ాక యన సు 2:2 ా ా, పభ వ ా సు 2:12, 13 (ల ా 4:18) ా బ ె మల జ ం ే సు 5:2 ఱల ాప ా సు 5:4 సు ప ాలన 5:4 సమ ప న సు 5:5 మన ాం సమ ల 1:15నహ మ ఆడ ిం బదుల ా య తప ింహం 2:11, 12 (పకటన 5:5)హబక క ( ాలమ సంప ర నప డ ) రయ ాలమ న 2:3 (గల 4:4)
 6. 6. వ ే సు. మంత డ ా సమ మ లమ గ బదుక ను. 2:4 ( మ 1:16, 17) - సు సం ే ా ప ేవ అ ిక ార ణ 3:13 మంత ల సునందు చబడ ర . 2:3 ( లస 3:2, 3) జఫ ర ంపబ న ా యందు ఆనం ం ే ేవ డ 3:16, 17 (ల ా15:7) జనమ ల ఆ ం ే సు 2:7-8 మ నవ ే ల అ మం ాలల వ ిం ే సు 2:7-8 (1 ం 6:19, 20) హగ ాం , సమ ప న సు 2:9 వక గ ర ా ఉన జర బ బల – సుక 2:23 (మత 1:12) ాదృశ ం గ ర అనబ న పభ వ వక డ 3:8 ా ాను, య జక ాను ఉన సు 6:11-13 గర అ మ ి ా సు 6:12 ా క ైన ా 9:9 (మత 21:5) జక ా జ న ఱల ాప న సు 11:4-11 మ ౖ ం ణమ లక అమ బ న సు 11:12, 13 (మత 26:15 డవబ న సు 12:10 ( ను19:37) శమల ాలౖన ర క డ 13:7 (మత 26:31) సు ండవ ాకడ 14:4 నూతన బంధ సం ేశం 3:1 మల సు ర 3:2 జయ ర ైన సూర ా వసున సు 4:2, 3For more details: Pastor Shalem Israel Arasavelli, shalem65@yahoo.com 0 97 00 00 65 65Jeevalamulu Radio min., Vishakhapatnam. www.jeevajalamulu.com www.facebook.com/shalem65www.youtube.com/shalem65 www.youtube.com/shalem1965

×