www.sgu.se
geoarena geoarena 2014 grundvatten grundvattendagarna 2017 grundvattendagarna 2019 grundvattendagarna 2015 grundvattendagarna 2013 öppet spår geologi för ett hållbart samhälle grundvatten idag och imorgon 2011-11-15 samhällsplanering speakers corner fiberbanksworkshop workshop fiberbankar 2016 fiberbank grundvattenövervakning 2016 förorenat område kurs i grundvatten för kommuner 2014-04-10 workshop grundvattenkurs 2014 luleå grundvattenkurs 2014 lund speakers corner 2014 mineralresurser grundvattenkurs 2014 göteborg havet spår b grundvattenövervakning 2017 mineralforum i samhällets tjänst spår a mineraler hållbar matrialförsörjning kartläggning vattenförvaltning lärardag vattenförsörjning vattenförsörjningsplanering dricksvatten geoenergi medicinsk geologi geoturism klimatförändringar grundvatten idag och imorgon 2011-11-14 sgu gruvor grundvattenövervakning miljön och klimatet! vad är naturligt? geologin och tekniken metoder som visualiserar detekterar effektiviserar geologi i skolan att göra verkstad av hållbarhet resurshushållning och avfallet som resurs oljeförorening i omgivningen planera för hållbarhet vid förändrat klimat geologi för infrastrukturplanering mineralvatten – mineralutvinning och miljöpåve grundvattennivåer grundvattenmagasin föroreningar sinnenas geologi geologiska värden modellering vardet av vatten vattenbrist groundwater grundvattennivå konceptuell grundvattenmodell vattenskyddsområden grundvattnets sårbarhet rymdgeologi plötsligt händer det bättre service new technology innovations – how to utilise them geoenergi - är det ok överallt? en trygg dricksvattenförsörjning sverige i havsplaneringen blå tillväxt och hållbar utveckling vad är tillgängliga data? miljögifter i sediment - övervakning och samordn hållbarhet och gruvnäring sanering dricksvattenförsörjning grundvattenberoende ekosystem urban miljö avanti georisker brunnar geodata ccs vattenuttag grundvattenmodell 3d grundvattenmodellering grundvattenforekomster riskbedömning hydrogeologi torka grundvattenbildning infiltration tillväxtanalys björn göransson hellström fibersediment sweden sveriges geologiska undersökning geologi miljömål klimat svar omgående tack resurskartläggning - från gruva till återvinnin brunn grundvattennätet miljökvalitetsmål planering tillrinningsområden flergenerationsperspektiv vattenresurser vattentäkter termisk resurs hydrogeologiska modeller grundvattenprocesser bevattning och jordbruk ree rem geologisk idéhistoria screening miljögifter hydrogelologi data kustzon vattenforvaltningscykel grundvattenbalans andrat klimat grundvattensakerhet regeringsuppgrag gemensamt mal förbifarten västlänken ostlänken grundvattentjanster statistik ytvattenmodell ekosystem viss takt matserier mijokvalitetsnormer grundvattenstatus gis vattenverksamhet lagar miljokvalitetsnormer schakter handledning grunnvannsdirektivet norge vattenresursforvaltning denmark support system hydrologi övervakning mikrober jordlagermodell riskanalys vattenskyddsområde monitoring undermarksdata grundvattennivaforandringar klimateffekter vagar vattenforsorjningplanering geoteknik schakt vattenhantering regeringen eurogeosurveys geoera grundvattenkartläggning växtskyddsmedel rå- och dricksvatten kallor vattenkvalitet skytem sårbarhetskartor pfas filterbrunnar magnetiska resonanssonderingar grundvattenförekomst konstgjord grundvattenbildning tillståndsprövning brunnsarkivet klimatanpassning nivåkontroll malm metaller vinnova bettergeo skolwebb minecraft mineralstrategi mineral miljöståndsprövning täkter gruva in situ jersak josefsson karlsson kupryianchyk morin almqvist elander gottby spridningsrisk wte biomonitoring capping biotransformation bioaccumulation norrlin snowball riskklassning metylkvicksilver uppsala universitet treasure kartering inventering norrland insamling sodra umeå universitet biologiska effekter ivl svenska miljöinstitutet kemiska föroreningar statens geotekniska insititut länsstyrelsen undersökning valideringstjänsten vattenmyndigheterna undersökningstyp grundvattenkvalitet vattenförvaltningen valideringstjänst dricksvattenkvalitet råvattenkvalitet kartläggning av grundvatten avlopp bedömningsgrunder grundvatten geoarena-2014 årets geolog new technology: innovations – how to utilise the geologen – filmhjälte och vardagshjälte genomsläpplighet normbrunn07 tillståndsplikt energi vattenborrning energiborrning saltvatten regimförändringar grundvattenkemi nivåförändringar skydd preciseringar grundvatten av god kvalitet miljömålsarbete vattnets kretslopp grundvattenresurser prioriteringsunderlag dricksvattenperspektiv värdering planeringsunderlag konkurerande behov kartgenerator kartor öppna data kartvisare databaser skyddszon sårbarhetsfaktorer utströmningsområde inströmningsområde mättat flöde grundvattenytan sårbarhetskarta brunnsborrning grundvattentäktsundersökning lagkrav sökfunktion rapporter webbtjänst ytvatten ekologisk status kemisk status kvantitativ status grundvattendirektivet ramdirektivet för vatten vattenkvalitetsdata vattentäktsarkivet vattenverk råvatten geologiska rummet dialogmöte geoarea mineralstrategin pce rare earth undervisning geohydrologi inledning visualisering förbifart stockholm infrastruktur
Mehr anzeigen