Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 16 Anzeige

Nuorisotakuu

Herunterladen, um offline zu lesen

SAK:n kehittämisjohtajan Saana Siekkisen esitys SAK:n koulutuspäivillä opinto-ohjaajille sekä historian- ja yhteikuntaopin opettajille 3.–4.5.2013 Espoon Siikajärvellä.

SAK:n kehittämisjohtajan Saana Siekkisen esitys SAK:n koulutuspäivillä opinto-ohjaajille sekä historian- ja yhteikuntaopin opettajille 3.–4.5.2013 Espoon Siikajärvellä.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (19)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Nuorisotakuu (20)

Weitere von Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (20)

Anzeige

Nuorisotakuu

 1. 1. NUORISOTAKUU 1.1.2013
 2. 2. Yhteiskuntatakuu  Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Koulutustakuu  Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. NUORISOTAKUU
 3. 3. Nuorten aikuisten osaamisohjelma  Pelkän peruskoulun varassa oleville 20-29-vuotiaille nuorille taataan mahdollisuus suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto.  Ohjelmalla tavoitellaan 36 000 aloittajaa vuosina 2013 - 2016. NUORISOTAKUU
 4. 4.  Nuorten ammatillista koulutusta lisätään alueilla, joilla koulutuspaikkoja on nuorisoikäluokkaan nähden vähemmän ➤ 1 700 uutta aloituspaikkaa ➤ Huom! OKM:n päätökset opiskelijapaikkojen leikkauksista, vuoteen 2016 mennessä 3150 paikkaa ➤ Lisäksi muut säästötoimet, kuten indeksien jäädytys  Saman vuoden aikana perusasteen päättävät asetetaan etusijalle toisen asteen opiskelijavalinnoissa ➤ voimaan syksyn 2013 yhteishaussa  Maahanmuuttajanuorten kielikoulutusta lisätään kansan- ja kansalaisopistoissa. Opiskelumaksujen kompensaatio opintoseteliavustuksin KOULUTUSTAKUU
 5. 5.  Tutkinnon osaan tähtäävän oppisopimuskoulutuksen hinnan määräytymisperusteita muutetaan ➤ Alle 3-v oppisopimukset taloudellisesti kannattavammaksi  Työnantajille maksetaan korotettua koulutuskorvausta samana vuonna perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneiden nuorten oppisopimuskoulutukseen ➤ ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 €/kk ➤ toisena vuonna 500 €/kk ➤ kolmantena vuonna 300 €/kk ➤ 41 koulutuksen järjestäjää KOULUTUSTAKUU
 6. 6.  TE- toimistoissa tehdään nuoren kanssa yhteistyössä työllistymissuunnitelma (tai sitä korvaavaa suunnitelma). ➤ laadittava ensimmäisen haastattelun yhteydessä kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta ➤ palvelutarpeen arviointi ja yksilölliset jatkosuunnitelmat ➤ nuorelle annettava välitehtäviä, joilla edistetään suunnitelman toteutumista – oma aktiivisuus korostuu ➤ tarkennettava viimeistään kuukauden kuluessa ensimmäisestä haastattelusta ➤ sisällytettävä mahdollisuuksien mukaan palveluita työllistymisen edistämiseksi: mm. työnhaku- ja uravalmennusta, ammatillista työvoimakoulutusta, työ- tai koulutuskokeilua, starttiraha, palkkatuettu työ, terveydentilan tutkimuksia TAKUUN TOTEUTUMINEN TE-TOIMISTOISSA
 7. 7.  Ilman ammatillista tutkintoa olevien nuorten uran löytymistä tuetaan vahvemmin työkokeilulla ➤ työkokeilusta kirjallinen sopimus, jossa tavoitteet kirjattuna ➤ työkokeilun päättyessä työnantajan annettava työ- ja elinkeinotoimistolle tavoitteisiin liittyvä arviointi ➤ Työkeilun maksimi 6 kk samalla työantajalla, tietyin ehdoin 12 kk  Ammatillisen tutkinnon suorittaneita nuoria ei pääsääntöisesti ohjata työkokeiluun ➤ työllistymistä tuetaan työnantajalle maksettavalla palkkatuella (n.700 €/kk v.2013, max.10 kk) TAKUUN TOTEUTUMINEN TE-TOIMISTOISSA
 8. 8.  Nuorten Sanssi-kortti vakinaistettiin (palkkatuki) ja käyttö on laajennettu koskemaan kaikkia alle 30 v.  Työnhakuvalmennuksen resursseja, työvoimakoulutuksen lisä- ja täydennyskoulutusta ja lupakoulutusta lisätään  Työhönvalmentajat edistävät niiden nuorten sijoittumista työelämään, joilla vaikeuksia löytää itsenäisesti työpaikka tai tarvitsevat apua työsuhteen alussa (esim. vajaakuntoiset).  Maahanmuuttajanuoret ➤ työvoimakoulutusta lisätään, pääsääntöisesti 20 vuotta täyttäneille ➤ lisättyjä ohjausresursseja TE-toimistoihin ➤ verkostoja vahvistetaan kuntien kotouttamisasiantuntijoihin ja koulutuksen järjestäjiin TAKUUN TOTEUTUMINEN TE-TOIMISTOISSA
 9. 9.  Alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeen ammatillista tutkintoa, on haettava yhteishaussa koulutukseen tai hän menettää oikeuden työmarkkinatukeen.  Koulutuksen velvoittavuus ➤ nuoren velvoite hakea kevään yhteishaussa säilyy ➤ hakuvaihtoehtojen minimimäärä laskee kolmesta kahteen ➤ syksyn haun velvoittavuus työmarkkinatuen saamisen ehtona poistuu ➤ jos työllistymissuunnitelmassa on sovittu koulutukseen hakeutumisen sijasta muusta työllistymistä edistävästä vaihtoehdosta, ei työmarkkinatuen menetystä NUORTEN TYÖMARKKINATUKI JA KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
 10. 10.  Nuorten yrittäjyyttä tuetaan osana nuorisotakuuta ➤ mm. tiimi- ja osuuskuntayrittäjyys ➤ koulutusta ja neuvontaa ➤ starttirahaa oman yrityksen perustamiseen n.670 - 1080 euroa, max.18 kk. NUORTEN YRITTÄJYYS
 11. 11.  ELY – keskusten vastuulla on alueellisen nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluiden yhteistyöverkoston kokoaminen ➤ verkostossa oltava nuorisolain mukaan edustus opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimesta sekä työhallinnosta ja poliisihallinnosta ➤ kokoaa tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista paikallisen päätöksenteon ja suunnittelun tueksi ➤ koordinoi ohjauspalveluiden tarjontaa, seuraa palveluiden riittävyyttä, saatavuutta ja laatua ➤ hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen alueille KUNTIEN ROOLI
 12. 12.  Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan ➤ vuonna 2012 toteutettiin noin 87 % kunnista ➤ tehtävänä on auttaa ja tukea nuorta saamaan tarvitsemansa palvelut ja siten edistää nuoren kasvua, itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työhön  Nuorten työpajatoiminnan kattavuutta parannetaan, laatua kehitetään ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa lisätään  nuorella mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn koulutuspolkuun  Ammatillisen kuntoutuksen myöntöperusteet muutetaan elämäntilannelähtöiseksi. Sairauden lisäksi huomioidaan esim. sosiaalisten taitojen puute. NUORISOTYÖ, TYÖPAJAT, KUNTOUTUS
 13. 13.  Työmarkkinakeskusjärjestöjen 11 esitystä koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi (18.10.2012)  Ehdotukset on valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä.  Neuvottelut alakohtaisiksi nuorten työllistämissopimuksiksi jatkuvat edelleen liittotasolla. Tavoitteet  löytää nuorille työ- ja kouluttautumismahdollisuuksia yhdistämällä koulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista  helpottaa ammatillisesta koulutuksesta työelämään kiinnittymistä  vähentää keskeyttämistä ammatillisessa koulutuksessa  erityisesti ammatillista koulutusta vailla oleville nuorille TYÖMARKKINAJÄRJESTÖJEN EHDOTUKSET
 14. 14. 1. Otetaan käyttöön avoin ammattiopisto – toimintamalli työ- ja elinkeinotoimistojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä 2. Luodaan toimintamalli nuorten tuetusta oppisopimuskoulutuksesta ja käynnistetään kokeiluhanke tutkinnon osaan johtavan tuetun oppisopimuksen toteutusvaihtoehdoista 3. Ammatillista koulutusta uudistetaan niin, että opiskelijat voivat joustavasti siirtyä ammatillisesta peruskoulutuk- sesta oppisopimukseen koulutuksen eri vaiheissa 4. Työssäoppimisen toteutustapoja monipuolistetaan 5. Luodaan uudenlaisia koulutusmalleja toimialojen erilaisiin tarpeisiin yhdistämällä koulutusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista
 15. 15. 6. Työpaikkaohjaajien koulutus määritellään ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja oppisopimuksen järjestäjien tehtäväksi 7. Opettajien työelämäjaksoja lisätään 8. Elinikäisen oppimisen ohjauspalvelut kuntoon paikallisesti 9. Yhteistyötä ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen eri järjestämismuotojen välillä tiivistetään 10. Yleissivistävän koulutuksen ja työelämän yhteistyötä lisätään 11. Korkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä lisätään
 16. 16.  Tuettu oppisopimus nuorille ➤ Ei- työsuhteinen ennakkojakso ➤ Tutkinnon osan suorittaminen ➤ Tuki ja ohjaus työpaikoilla  2+1 –malli käyttöön ➤ Esimerkiksi kaksi vuotta oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja vuosi oppisopimuksella ➤ Koulutuksen järjestäjälle sama yksikköhinta oppisopimukseen  Työssäoppimisen lisääminen ➤ Erilaisia kokeiluhankkeita  2014-2017 lisärahoitusta noin 20 milj euroa/vuosi NUORTEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN JA TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN LISÄÄMINEN

×