Fundamental analysis

FUNDAMENTAL ANALYSIS IN MARATHI

फ
़ं डामेंटल एनालललिि
कोणताही व्यवसाय समजून घेण्यासाठी फ
़ं डामेंटल एनालललसस वापरले जाते. जर एखाद्या ग़ंतवणूकदाराला दीघघ
काळासाठी बाजारात ग़ंतवणूक करायची असेल, तर तो ज्या व्यवसायात ग़ंतवणूक करत आहे त्याला योग्यररत्या
समजूनघेतले पालहजे.फ
़ं डामेंटल एनालललससयाव्यवसायाला अनेकदृलिकोनातूनपाहण्यास आलणसमजूनघेण्यास
मदत करते.ग़ंतवणूकदारानेव्यवसायाचेकामकाजरोजच्यागदीआलणबाजाराच्यागो़ंधळापासूनदूरठेवणेमहत्वाचे
आहे.मूलभूतपणेमजबूतअसणाऱ्याक
़ं पन्ा़ंच्याशेअसघचीलक
़ं मतकाला़ंतरानेवाढतेआलणग़ंतवणूकदारालाफायदा
होतो हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे
पैसे कमवण्यासाठी, हे महत्वाचे आहे की आपल्याला नफ्यातील आलण तोट्यातील क
़ं पन्ा़ंमधील फरक ओळखता
आला पालहजे. प्रत्येक नफा कमावणाऱ्या क
़ं पनीचे काही गण असतात जे त्या़ंना वेगळे बनवतात. त्याचप्रमाणे ज्या
क
़ं पन्ा पैसे बडवतात त्या़ंचीही काही लवशेष ओळख असते आलण एक चा़ंगल्या ग़ंतवणूकदारस ते ओळता आले
पालहजे. त्यामळेच फ
़ं डामेंटल एनालललसस हे असे त़ंत्र आहे जे आपल्याला योग्य क
़ं पनी ओळखण्यास आलण
दीघघकालीन ग़ंतवणकीसाठी आत्मलवश्वास देण्यास मदत करते.
.
फ
़ं डामेंटल एनालललसस करण्यासाठीचे साधने :
मूलभूत लवश्लेषणासाठी लक
़ं वा फ
़ं डामेंटल एनालललसससाठी वापरली जाणारी साधने अलतशय सोपी आहेत आलण
प्रत्येकासाठी लवनामूल्य उपलब्ध आहेत. यासाठी आपल्याला आवश्यक आहे:
१.क
़ं पनीचावालषघक अहवाल - तम्हाला मूलभूतलवश्लेषणासाठीआवश्यक असलेलीसवघ मालहती क
़ं पनीच्यावालषघक
अहवालात असते, तो तम्ही क
़ं पनीच्या वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकता.
२.उद्योगाशी स़ंब़ंलधत डेटा - क
़ं पनी कशी काम करत आहे हे जाणून घेण्यासाठी तम्हाला उद्योगाशी स़ंब़ंलधत डेटा
देखील आवश्यक आहे. हा डेटा देखील मोफत उपलब्धआहे. यासाठीतम्हाला त्या उद्योग स़ंघटनेच्यावेबसाइटवर
जावे लागेल.
३. बातम्या लक
़ं वा बातम्या टरॅलक
़ं ग - दररोज बातम्या आपल्याला क
़ं पनीबद्दल, उद्योगाबद्दल आलण अर्घव्यवस्र्ेबद्दल
मालहती ठेवतात. चा़ंगले वृत्तपत्र लक
़ं वा वृत्तवालहनी तमच्यासाठी काम करू शकते.
४. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल - मोफत नसले तरी, आपल्या मूलभूत लवश्लेषणाच्या गणनेसाठी हे आवश्यक आहे.
या चार साधना़ंच्या मदतीने तम्ही मूलभूत लवश्लेषण करू शकता आलण ते इतर कोणत्याही मूलभूत लवश्लेषकाच्या
लवश्लेषणापेक्षा कमी होणार नाही. मोठ्या क
़ं पन्ा़ंचे स़ंशोधन लवभागही त्याच पद्धतीने काम करतात आलण ते त्या़ंचे
स़ंशोधन सोपे आलण तक
घ स़ंगत करण्याचा प्रयत्न करतात.
फ
़ं डामेंटल एनालललसस चे फायदे
 दीघघकालीन ग़ंतवणूकीसाठी मूलभूत लवश्लेषण वापरले जाते.
 चा़ंगल्या मूलभूत गोिी असलेल्या क
़ं पनीत ग़ंतवणूक क
े ल्याने तमचे भा़ंडवल लक
़ं वा मालमत्ता वाढते.
 मूलभूतलवश्लेषणाद्वारे,आपण एक चा़ंगली क
़ं पनी अर्ाघतग़ंतवणूक करण्यायोग्यक
़ं पनी आलण एक वाईट
क
़ं पनी यातील फरक जाणून घेऊ शकता.
 प्रत्येकग़ंतवणूककरण्यायोग्यक
़ं पनीमध्ये काहीसमानगणअसतातजेसवघ चा़ंगल्याक
़ं पन्ा़ंमध्ये लदसतात,
त्याचप्रमाणे प्रत्येक वाईट क
़ं पनीमध्ये काही गण असतात जे प्रत्येक वाईट क
़ं पनीमध्ये लदसतात.
मूलभूत लवश्लेषण आपल्याला हे गण ओळखण्यास मदत करते.
 बाजारात चा़ंगल्या धोरणासाठी, ता़ंलत्रक लवश्लेषण आलण मूलभूत लवश्लेषण दोन्ही वापरायला हवे.
 मूलभूत लवश्लेषक होण्यासाठी, आपल्याला कोणत्याही लवशेष कौशल्याची आवश्यकता नाही, फक्त
सामान् ज्ञान म्हणजे व्यावहाररक बद्धद्धमत्ता, र्ोडे गलणत असावे आलण व्यवसाय कसा चालतो हे मालहत
असले पालहजे.
 मूलभूत लवश्लेषणासाठी आवश्यक साधने अत्य़ंत सोपी आलण सवाांसाठी लवनामूल्य उपलब्ध आहेत.
फ
़ं डामेंटल एनालललसस प्रलक्रयेत लवचारात घेतले जाणारे घटक
मूलभूतलवश्लेषणात तीन व्यापकक्षेत्रे-अर्घव्यवस्र्ा,उद्योगआलणक
़ं पनी-लवलशिघटक समजूनघेणेसमालविआहे.
आलर्घकघटका़ंमध्ये सध्याचाआलर्घकटप्पा,लवलवध आलर्घकलनदेशकजसे व्याजदर,जीडीपीवाढीचादर इ.मूलभूत
लवश्लेषणादरम्यान लवचारात घेतलेले उद्योग आलण क
़ं पनी-लवलशि घटका़ंमध्ये ता़ंलत्रक लवकास, व्यवस्र्ापन आलण
नेतृत्व, रोख प्रवाहाची उपलब्धता, स़ंसाधना़ंचा इितम वापर आलण इतर आवश्यक आलर्घक मापद़ंडा़ंचा समावेश
असतो.आलर्घक,उद्योगआलण क
़ं पनी-लवलशिघटक पढे गणात्मकआलण पररमाणात्मकघटक म्हणून वगीक
ृ त क
े ले
जातात.
गणात्मक घटक
गणात्मकघटक "मूलभूतआहेतजे प्रमालणतक
े ले जाऊ शकतनाहीत".या मध्ये क
़ं पनीच्याव्यवस्र्ापनाचीगणवत्ता,
बाजारात त्या़ंची प्रलतष्ठा, त्या़ंचे व्यवसाय मॉडेल, कॉपोरेट गव्हनघन्स इ. ही वैलशष्ट्ट्ये अत्य़ंत व्यद्धक्तलनष्ठ आहेत, पऱंत
क
़ं पन्ा़ंना त्या़ंची मूळ क्षमता साध्य करण्यात तेवढीच महत्त्वाची आहेत.
पररमाणात्मक घटक
स़ंख्ा़ंसह मोजता येणारा कोणताही घटक पररमाणात्मक घटक म्हणून ओळखला जातो. पररमाणात्मक घटक
मख्त्वेआलर्घककामलगरीआलणइतरव्यवसायमेलटरक्सशीस़ंब़ंलधतअसतात.यामध्ये आलर्घकस्टेटमेन्टचेलवश्लेषण,
स्पधाघ, उद्योग लवकास, इतर बाबी़ंमध्ये बाजारपेठेत प्रवेश करणे समालवि आहे.
हे घटक, गणात्मकलवश्लेषणासहग़ंतवणूकदारा़ंना नजीकच्याभलवष्यातक
़ं पनीच्याअपेलक्षतमूल्याचीस़ंपूणघमालहती
देऊ शकतात.

Recomendados

आयुष्मान भारत von
आयुष्मान भारतआयुष्मान भारत
आयुष्मान भारतRushikeshKakandikar
4 views2 Folien
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd von
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
26.2K views69 Folien
Getting into the tech field. what next von
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.3K views22 Folien
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent von
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.7K views99 Folien
How to have difficult conversations von
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.4K views19 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

The six step guide to practical project management von
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.7K views27 Folien
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... von
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.7K views21 Folien
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... von
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 Folien
12 Ways to Increase Your Influence at Work von
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K views64 Folien
ChatGPT webinar slides von
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.4K views36 Folien

Destacado(20)

The six step guide to practical project management von MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... von RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... von Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work von GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... von DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation von Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well von Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language von Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... von Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation von Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future von SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... von AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx von Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) von Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K views
4 Strategies to Renew Your Career Passion von Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K views
The Student's Guide to LinkedIn von LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn88.1K views

Fundamental analysis

  • 1. फ ़ं डामेंटल एनालललिि कोणताही व्यवसाय समजून घेण्यासाठी फ ़ं डामेंटल एनालललसस वापरले जाते. जर एखाद्या ग़ंतवणूकदाराला दीघघ काळासाठी बाजारात ग़ंतवणूक करायची असेल, तर तो ज्या व्यवसायात ग़ंतवणूक करत आहे त्याला योग्यररत्या समजूनघेतले पालहजे.फ ़ं डामेंटल एनालललससयाव्यवसायाला अनेकदृलिकोनातूनपाहण्यास आलणसमजूनघेण्यास मदत करते.ग़ंतवणूकदारानेव्यवसायाचेकामकाजरोजच्यागदीआलणबाजाराच्यागो़ंधळापासूनदूरठेवणेमहत्वाचे आहे.मूलभूतपणेमजबूतअसणाऱ्याक ़ं पन्ा़ंच्याशेअसघचीलक ़ं मतकाला़ंतरानेवाढतेआलणग़ंतवणूकदारालाफायदा होतो हे लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे पैसे कमवण्यासाठी, हे महत्वाचे आहे की आपल्याला नफ्यातील आलण तोट्यातील क ़ं पन्ा़ंमधील फरक ओळखता आला पालहजे. प्रत्येक नफा कमावणाऱ्या क ़ं पनीचे काही गण असतात जे त्या़ंना वेगळे बनवतात. त्याचप्रमाणे ज्या क ़ं पन्ा पैसे बडवतात त्या़ंचीही काही लवशेष ओळख असते आलण एक चा़ंगल्या ग़ंतवणूकदारस ते ओळता आले पालहजे. त्यामळेच फ ़ं डामेंटल एनालललसस हे असे त़ंत्र आहे जे आपल्याला योग्य क ़ं पनी ओळखण्यास आलण दीघघकालीन ग़ंतवणकीसाठी आत्मलवश्वास देण्यास मदत करते. . फ ़ं डामेंटल एनालललसस करण्यासाठीचे साधने : मूलभूत लवश्लेषणासाठी लक ़ं वा फ ़ं डामेंटल एनालललसससाठी वापरली जाणारी साधने अलतशय सोपी आहेत आलण प्रत्येकासाठी लवनामूल्य उपलब्ध आहेत. यासाठी आपल्याला आवश्यक आहे: १.क ़ं पनीचावालषघक अहवाल - तम्हाला मूलभूतलवश्लेषणासाठीआवश्यक असलेलीसवघ मालहती क ़ं पनीच्यावालषघक अहवालात असते, तो तम्ही क ़ं पनीच्या वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकता. २.उद्योगाशी स़ंब़ंलधत डेटा - क ़ं पनी कशी काम करत आहे हे जाणून घेण्यासाठी तम्हाला उद्योगाशी स़ंब़ंलधत डेटा देखील आवश्यक आहे. हा डेटा देखील मोफत उपलब्धआहे. यासाठीतम्हाला त्या उद्योग स़ंघटनेच्यावेबसाइटवर जावे लागेल. ३. बातम्या लक ़ं वा बातम्या टरॅलक ़ं ग - दररोज बातम्या आपल्याला क ़ं पनीबद्दल, उद्योगाबद्दल आलण अर्घव्यवस्र्ेबद्दल मालहती ठेवतात. चा़ंगले वृत्तपत्र लक ़ं वा वृत्तवालहनी तमच्यासाठी काम करू शकते. ४. मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल - मोफत नसले तरी, आपल्या मूलभूत लवश्लेषणाच्या गणनेसाठी हे आवश्यक आहे. या चार साधना़ंच्या मदतीने तम्ही मूलभूत लवश्लेषण करू शकता आलण ते इतर कोणत्याही मूलभूत लवश्लेषकाच्या लवश्लेषणापेक्षा कमी होणार नाही. मोठ्या क ़ं पन्ा़ंचे स़ंशोधन लवभागही त्याच पद्धतीने काम करतात आलण ते त्या़ंचे स़ंशोधन सोपे आलण तक घ स़ंगत करण्याचा प्रयत्न करतात. फ ़ं डामेंटल एनालललसस चे फायदे  दीघघकालीन ग़ंतवणूकीसाठी मूलभूत लवश्लेषण वापरले जाते.  चा़ंगल्या मूलभूत गोिी असलेल्या क ़ं पनीत ग़ंतवणूक क े ल्याने तमचे भा़ंडवल लक ़ं वा मालमत्ता वाढते.  मूलभूतलवश्लेषणाद्वारे,आपण एक चा़ंगली क ़ं पनी अर्ाघतग़ंतवणूक करण्यायोग्यक ़ं पनी आलण एक वाईट क ़ं पनी यातील फरक जाणून घेऊ शकता.  प्रत्येकग़ंतवणूककरण्यायोग्यक ़ं पनीमध्ये काहीसमानगणअसतातजेसवघ चा़ंगल्याक ़ं पन्ा़ंमध्ये लदसतात, त्याचप्रमाणे प्रत्येक वाईट क ़ं पनीमध्ये काही गण असतात जे प्रत्येक वाईट क ़ं पनीमध्ये लदसतात. मूलभूत लवश्लेषण आपल्याला हे गण ओळखण्यास मदत करते.  बाजारात चा़ंगल्या धोरणासाठी, ता़ंलत्रक लवश्लेषण आलण मूलभूत लवश्लेषण दोन्ही वापरायला हवे.
  • 2.  मूलभूत लवश्लेषक होण्यासाठी, आपल्याला कोणत्याही लवशेष कौशल्याची आवश्यकता नाही, फक्त सामान् ज्ञान म्हणजे व्यावहाररक बद्धद्धमत्ता, र्ोडे गलणत असावे आलण व्यवसाय कसा चालतो हे मालहत असले पालहजे.  मूलभूत लवश्लेषणासाठी आवश्यक साधने अत्य़ंत सोपी आलण सवाांसाठी लवनामूल्य उपलब्ध आहेत. फ ़ं डामेंटल एनालललसस प्रलक्रयेत लवचारात घेतले जाणारे घटक मूलभूतलवश्लेषणात तीन व्यापकक्षेत्रे-अर्घव्यवस्र्ा,उद्योगआलणक ़ं पनी-लवलशिघटक समजूनघेणेसमालविआहे. आलर्घकघटका़ंमध्ये सध्याचाआलर्घकटप्पा,लवलवध आलर्घकलनदेशकजसे व्याजदर,जीडीपीवाढीचादर इ.मूलभूत लवश्लेषणादरम्यान लवचारात घेतलेले उद्योग आलण क ़ं पनी-लवलशि घटका़ंमध्ये ता़ंलत्रक लवकास, व्यवस्र्ापन आलण नेतृत्व, रोख प्रवाहाची उपलब्धता, स़ंसाधना़ंचा इितम वापर आलण इतर आवश्यक आलर्घक मापद़ंडा़ंचा समावेश असतो.आलर्घक,उद्योगआलण क ़ं पनी-लवलशिघटक पढे गणात्मकआलण पररमाणात्मकघटक म्हणून वगीक ृ त क े ले जातात. गणात्मक घटक गणात्मकघटक "मूलभूतआहेतजे प्रमालणतक े ले जाऊ शकतनाहीत".या मध्ये क ़ं पनीच्याव्यवस्र्ापनाचीगणवत्ता, बाजारात त्या़ंची प्रलतष्ठा, त्या़ंचे व्यवसाय मॉडेल, कॉपोरेट गव्हनघन्स इ. ही वैलशष्ट्ट्ये अत्य़ंत व्यद्धक्तलनष्ठ आहेत, पऱंत क ़ं पन्ा़ंना त्या़ंची मूळ क्षमता साध्य करण्यात तेवढीच महत्त्वाची आहेत. पररमाणात्मक घटक स़ंख्ा़ंसह मोजता येणारा कोणताही घटक पररमाणात्मक घटक म्हणून ओळखला जातो. पररमाणात्मक घटक मख्त्वेआलर्घककामलगरीआलणइतरव्यवसायमेलटरक्सशीस़ंब़ंलधतअसतात.यामध्ये आलर्घकस्टेटमेन्टचेलवश्लेषण, स्पधाघ, उद्योग लवकास, इतर बाबी़ंमध्ये बाजारपेठेत प्रवेश करणे समालवि आहे. हे घटक, गणात्मकलवश्लेषणासहग़ंतवणूकदारा़ंना नजीकच्याभलवष्यातक ़ं पनीच्याअपेलक्षतमूल्याचीस़ंपूणघमालहती देऊ शकतात.