Yume ni jaijai

The Philippine Women’s University 
Taft Avenue, Manila 
SY 2014-2015 
Pamagat : 
PAGSISIMULA NG PANINIGARILYO NG MGA ESTUDYANTE/TIN-EDYER 
Ipinasa nina : Roslyn Tuazon at Hannah Gernale 
Ipinasa kay: Dr. Clarita Lomodag 
Petsa: Disyembre 11, 2014 
Talaa n ng ni lalaman 
Kabanata: 
Pamagat : PAGSISIMULA NG PANINIGARILYO NG MGA ESTUDYANTE/TIN-EDYER 
I. 
II. Panimula : 1 
Paglalakad ng sulirain 2 
Mga kaugnayan ng lite ra ture a t pag a a ra l 3 - 4 
Kahalagahan ng pag aaral 5 
Katuturan ng talakayan 6 
III. METODOLIHIYA 7 
Desiryo ng pananaliksik 8 
Mga kalahok sa pananaliksik 9 
Instrumento as pananaliksik 10 
Pamamaraan ng pagkalap ng datos 11 
Estadistikong ginamit 12 
IV. Paglalahad, Pagsusuri, at pagpapakahulugan ng mga datos 13 
V. Buod,kunklosyon at rekomendasyon 
VI. Abstrak 14
Kabanata I 
Panimula 
Ang paninigar ilyo a y isang bisyo na kung saa n ang mga ka la lakihan angkadalasang 
gumagawa at gumagamit. Sa panahong ito, malaya ang mga kabataanna gawin ang 
paninigar ilyo kahit saa n, at anumang oras. Ito a y nakakasama a tma aar i itong 
magdulot ng hindi ka aya-aya sa pandinig ng mga tao sa lipunan a t nagbibigay ng mga 
sakit sa ating katawan. Marami ng mga kabataan ang pumasok sa bisyong ito. Ang paninigarilyo 
ay ginawa na nilang libangan o pampalipas-orasngunit maraming masasamang epekto ito sa 
ating kalusugan, pag-aaral, at pati nasa pakikipag-ugnayan sa 
iba.K a b a t a a n a n g k a d a l a s a n g b i k i t ima n g p a n i n i g a r i l y o . K a h i t h i nd i 
na gumagamit o gumagawa ang isang tao ng ganitong klaseng bisyo, hindi maiwasanang mga 
dalang epekto nito sa kanya. Ang usok ng sigarilyo ay naipapasa sa mgataong katabi ng 
naninigarilyo. Hindi na namamalayan ng mga tao na ang usok nanalalanghap nila mula sa 
sigarilyo nakakasama na sa kanilang katawan. Ang 
mgama s a s a ma n g e p e k t o n g p a n i n i g a r i l yo a y ma a r i n g ma gs imu l a s a 
ma l i i t na k a ramd ama n ha ngga ng huma nto ng sa kama ta ya n. I to a y na gd ud u 
lot ng hindimaganda sa ating katawan at maging sa ating kinabukasan 
Pagla lahad Ng Suliranin 
Ang pa na na l iksa ik na i to a y nagla la yo ng ma ipaba t id sa mga kaba ta a n 
angma sama ng epek to na ma id ud ulo t ng pa niniga r i lyo a t a ng ma giging sa nh 
i ngka ni la ng paniniga r i lyo a t ito r in a y na gla layo ng ma sa got a ng mga 
sumusunod naka tanungan: 
1.Sinu- s ino ang mga ka lahok sa pag- a a ra l? 
2.Anu- ano a ng ma sama ng epekto ng paniniga r i lyo sa mga kaba ta an samga 
sumusunod : 
A.Ka lusugan 
B.Pag- a a ra l 
C.Pakikipag- ugnaya n 
Mga Kaugnayan na Lite ra tura Sa Pag- a a ra l 
Ang pa niniga r i lyo ay hind i na gpapa ganda ng a t ing ka a nyua n a t na gpapa sop i 
s t ikada o na gb ib iga y kapangya r iha n. I to a y na gpapahina sa a t in a t nagbibiga y 
ng sakit. Nagkaka roon ito ng epekto sa ka lusugan. Ang usok mula sa s iga r i lyo a y 
ma y ma sama ng epekto sa baga a t puso ng mga ma niniga r i lyo a t ng mga tao 
sa pa ligid nito. Ang paninigar ilyo a y maar ing maging sanhi ng sakit sa puso, ka nse r 
sa baga , a t mga prob lema na ma y k ina lama n sa paghinga . Ang 
gawa ing pa niniga r i lyo a y nakakapa ngit , nakakakulubot ng b uhok, maba ho n 
g hininga a t nakakabaog. I to r in a y mada la s na sa nhi ng a tak e sa p uso a t 
s t roke , pagta a s ng b lood pre s sure , paglapot ng dugo, kanse r sa baga , bib ig,
la lamunan, ma t re s , a t pa nto g, low b i r t h, we ight , a t b i r t h de fe c ts ng sanggo l 
sa s inapup una n a t higit sa la ha t ka ta ra ta a t pa gkabula g. Ang paniniga r i lyo 
ay ma gdud ulo t ng epekto sa pag- a a ra l. Sapagka t ito ’ y sa nhi ng pa gbaba ng 
marka ng isang mag-aara l dahil sa bisyo. Masama anggawa ing i to dahi l ma y 
ma sama ng d ulot i to sa ka tawan. Haba ng a ng isang ma g - 
a a ra lo k a b a t a a n a y m a y d i n a r a md a m n a h i n d i m a g a n d a l a l o n a 
s a k a l u s u g a n , na apekt uha n nito a ng pa g- a a ra l. Ma rami nga yo n ang 
lumi l iba n, haba ng na sa k la se ,na niniga r i lyo o ka hi t na sa loob ng 
pa a ra la n.Ang pak ik ipa g- ugna ya n a y na apektuha n r in ng paniniga r i lyo. Ang 
segundamanong usok na nakakapinsa la sa iyong ,mga ka ibiga n, pamilya , at mga tao 
sa pa l igid. I to ay ika t lo ng sanhi ng kama taya n. Ni la la ga y ka ng 
paniniga r i lyo sa ma sma lak ing panga nib na ma a a r ing ma la glag a ng anak a t 
mama ta y ang sanggo l 
mula s a S i n d r o me n g B i g l a a n g P a gk a ma t a y n g S a n g go l ( S ud d e n I n f 
a n t De a t hSybdrome ) . Ang taong na niniga r i lyo a y na gd ud ulot ng epekto sa 
kapwa . Ang usok na luma labas sa kanilang bibig o sa s igar ilyo a y nala langhap ng 
iba na siyangsanhi ng ma raming sakit . 
Ba ryabolTa laguhi ta n I : Ba langka s ng Ka is ipan ng Pag - a a ra l 
Ma samang Epekto Ng Paniniga r i lyo Sa Mga Sumusunod : 
1.Ka lusugan 
2.Pag- a a ra l 
3. Pakikipag- ugnaya n 
Ta laguhita n I : Ba langka s ng Ka is ipan ng Pag- a a ra l. 
Kaha lagahan ng Pag- a a ra l 
Ma laki ang ma itutulo ng ng pag- a a ra l na ito sa mga sumusunod : 
1.Adminis t ra syo n ng Pa a ra lan: 
Dahi l sa pag- a a ra l na ito, ito ang ma gigingda a n upang ma s pa laka s in ng 
adminis t ra s yo n ng pa a ra la n a ng ka ni lang pak ik ipa glaba n sa 
bisyong paniniga r i lyo. 
2.Guro: 
Ma la la ma n n g g ur o k u n g a no a n g d a p a t gaw i n, a t k a i la nga n g ipa t upad 
sa kanya ng s i l id - a ra lan na ma y ma lak in g gina gampa na n sa pa ghuhubo g ng 
mag- a a ra l pa layo sa paniniga r i lyo. 
3.Magulang: 
Mapapatnubayan nila ang kanilang mga anak pa layo sa mga b isyo tulad ng 
paniniga r i lyo. Habang ma s ma a ga pa ay ma sa is ip na ni la nama sama ang 
paniniga r i lyo ng kanilang mga anak tungo sa pag- abot sakanilang panga rap. 
4.Mag- a a ra l: 
Mabigya n ng baba la ang mga ma g- a a ra l tungko l sa ma samangepekto ng 
paniniga r i lyo. Magka roo n ng sapa t na impo rma s yo n t ungko l 
sa paniniga r i lyo a t ma samang dulot nito sa a t ing ka lusugan. 
5.Mga Tao:
Mahalaga sa tao ang kanyang ka lusugan. Dahil sa pag-aara l na i to, mab ib igya n 
s iya ng imporma s yo n tugko l sa ma sama ng dulo t sa kanyahind i lama ng sa 
kanyang ka lusugan, pa t i na sa kanyang pakikipag- ugnaya n. 
6.Empleyado: 
Ma ha la ga a n g p a g - a a r a l na i t o s a mga emp le ya d o d a h i lma ha la ga ang 
k a l us u ga n la lo na ’ t s i l a a y na g l i l i n g k o d a t up a n g m a la ma n n i la na h i nd i 
mabut i ang paniniga r i lyo pa t i sa pakikipag- ugnaya n. 
Ka tuturan ng Pag- a a ra l: 
Ang te rminong ginami t sa pag- a a ra l na i to ay binib igyang 
pagkakahuluga nupa ng lubusang maunawa an: 
1.Siga r ilyo 
. Produkto na ang pangunahing sangkap ay ya r i sa tabako. 
2 .Epe kto.Naging bunga , re sulta , a t kina laba san. 
3.Kaba ta an. 
Mamama yan ng bansa na ma y gula ng 13 - 18 taong gula ng a t pa g- a sa ng 
bayan. 
4.Ka lusugan. 
Ka lagayan ng ka tawan ng isang tao, ma a a r ing ma lusog oma sakit in 
Ka lusugan. 
Ka lagayan ng ka tawan ng isang tao, ma a a r ing ma lusog oma sakit in. 
5.Pakikipag- ugnaya n. 
Pa ra an ng pak ik isa lamuha sa ib a ’ t - iba ng tao samada l ing sa l ita , 
“k o munik a s yo n. ” 
6.Pag- a a ra l. 
I sang prose so upang makamtan ang panga rap na ginagawa sa pa a ra lan. 
Kabana ta I I 
METODOLOHIYA 
Sa kabanatang ito a y ipapakita ang mga ka lahok sa pananaliks ik,mga 
ins t rume nto ng ginami t a t pamama ra an sa panganga lap ng da tos . 
Disenyo ng Panana liks ik 
Ang d ise nyo ng pa g- a a ra l na ito a y de skr ipt ib - surbe y da hi l na a ngkop ito 
samga e s t udya nteng ma y b is yo sa pa niniga r i lyo. Ma raming ma samang 
ka la laba sa na ng paniniga r i lyo sa kaba ta an ga ya sa pag - a a ra l ni la , sa 
ka lusugan a t sa pakikipag- ugnaya n nila sa ibang tao. 
Mga Ka lahok Sa Panana liks ik 
Ang mga ka la hok sa pa na na l ik s i k a y na g m u la s a ib a ’ t - iba ng taon a tkur so. 
Si la ng la ha t ay mga la lak i na hind i ma ipa gkaka i la na 
na niniga r i lyo.A ng d a la wa n g ( 2 ) k a la ho k a y na gmu la s a k ur s o n g Ed uk 
a s yo n, ma y e s t ud ya nte sa una (1) a t ika lawa ng (2) tao n sa BSMB. May
l ima (5) na na ngga l in g sa BSF, a t isa ng (1) D. I .T. Ang mga e s t udya nteng 
i to 
angs i y a n g t u m u g o n n g s a g o t s a mg a t a n o n g n a g i n a w a n a m i n u 
p a n gmagtagumpa y ang aming is ina sagawang panana liks ik. 
Ins t rumento ng Ginamit Sa Pag- a a ra l 
( Ta la ta nunga n)Ang ins t r ume nto ng ginamit sa pa g- aal na i to ay 
ta la ta nunga n. Angmga ta no ng ay na ha ha t i sa ta t lo ng (3) ka te gor ya . I to ay 
ang ka lus uga n, pa g- a a ra l, a t pak ik ipa g- ugna ya n. Bawa t ka te gor ya ay ma y 
l ima ng (5) ta no ng.S ina sa got a ng mga ka la hok a ng mga ta no ng bawa t b i lang 
sa pamamagita n 
ng pagla la ga y ng tsek sa bawa t kaho n. Sa ibabaw nito a y ma y naka laga y 
naoo a t hind i, na kung sa a n doon sa sa got ang mga ka la hok na aming nap i l i 
sa pag- a a ra l.Sa kabuua n, a ng ins t r ume nto ng ginami t ay s iya ng na ging da an 
namin pa ramakakuha ng mga da tos na susupor ta sa aming te s is . 
Pamama ra an ng Panganga lap ng Da tos 
An g p a ma ma r a a n n g p a n ga n ga la p n g d a t o s a y na gs i s imu la s a paggaw 
a ng ta la ta nunga n a t s inunda n ng pa g- e - edit sa ins t r ume nto pa rama iwa s to 
ang ka ayusa n ng mga ta no ng a t upa ng ma t iyak ang ka angk upa nng mga 
tano ng sa mga prob lemang na is luta s in ng mga ma na na l iks ik. 
Ang p a g h i n g i n g p a h i nt u lo t s a b awa t k a la ho k a n g s umu no d . P e r s o na l 
na p i n a m a m a h a l a a n n g m g a m a n a n a l i k s i k a n g p a g b i b i g a y 
n g m g a ta la ta nungan sa bawa t ka la hok a t ib iniga y a ng tama ng pa nuto sa 
pagsa got upang mak uha an g na ra rapa t na tugo n. Kina lap a ng mga 
ins t r ume nto a t inihamb ing ang mga sa got ng bawa t ka la hok a t b inigya n ng 
kabuuan. 
IV- Ta la ta nunga n:Pa nuto : Sa gut in a ng mga s umus unod na ka ta nunga n a t 
lagyan ng tsek ang loob ng box pa ra sa inyong sagot . 
Ka lus uga n1. Nagig ing ma sak it in ka ba s imula kang ma niga r i lyo?2. 
Naging mada la s ba ang pagkaka sakit mo nung ik a ’ y na nini ga r i l yo ? 
3. Nagka roon ka ba ng prob lema sa paghinga t uwing na niniga r i lyo?4. 
Mada ls ba na g pa g- uubo mo da hi l sa paniniga r i lyo?5.Nakapagb ib iga y ba ng 
re s is te ns ya sa iyo ng ka tawa n ang pa niniga r i lyo?B. Pa g- a a ra l1. Lumi l iba n 
ka ba sa kla se pa ra la ng maniga r i lyo?2. Nawawa la n ka na ba ng ga na 
sa pag- a a ra l nung na gs imula ka ngma niga r i lyo?3. Bumaba a ng ma rka mo 
na ng ik a ’ y ma n i n i g a r i l yo ? 4 . M a s n i l a la a na n mo b a ng p a na hon 
ang paniniga r i lyo ke ysa sa pa g- aaral?5. Ma laya ka ba ng naniniga r i lyo sa loob 
ng pa a ra la n?C. Pkik ipa g- ugna yan1. Dumami ba ang mga ka ib ign mo nung 
na gs imula kang ma niga r i lyo?2. ma y mga ka ib iga n ka bang luma layo sa iyo 
tuwing ikaw ayna niniga r i lyo?3. Pina gsab iha n ka ba ng mga ka ib iga n mo na 
tumigi l na sa paniniga r i lyo?4. Naniniga r i lyo r in ba ang mga ka ib iga n mo?5. 
Pinagaga l i tan ka ba ng iyong pagmilya dahil sa paniniga r i lyo mo?
Kabana ta I I IPAGLALAHAD, PAGSUS URI , PAGBIBIGAY KAHULUGAN 
SA MGANAKALAP NA DATOS 
Ipinapak i ta sa Ta la ha na ha ya n I I , ang propa yl ng mga ka la hok sa pag-a 
a ra l. Bawa t la ranga n ay ma y t igl i l ima ng ka ta nungan. Re s ul ta ng aming 
panana liks ik, 
napa g- a lama n namin na sa la ra nga n ng ka lus uga n, a y ma s ma raming 
suma got na nakaka s ira sa ka tawa n ni la a ng paniniga r i lyo. Sa la ra nga n 
nama n ng pa g- a a ra l, i inapak ita r in na na giging da hi la ng a ng b isyo ng ito sa 
pagbaba ng ka ni la ng mgama rka . At sa pak ik ipa g- ugna ya n a y ip inapak ita r in 
na may di kana is na is naepekto ito sa pakikisa lamuha nila sa ibang tao. 
napa g- a lama n namin na sa la ra nga n ng ka lus uga n, a y ma s ma raming 
suma got na nakaka s ira sa ka tawa n ni la a ng paniniga r i lyo. Sa la ra nga n 
nama n ng pa g- a a ra l, i inapak ita r in na na giging da hi la ng a ng b isyo ng i to sa 
pagbaba ng ka ni la ng mgama rka . At sa pak ik ipa g- ugna ya n a y ip inapak ita r in 
na may di kana is na is na epekto ito sa pakikisa lamuha nila sa ibang tao. 
Ta la ha na ya n I I P r o p a y l n g m ga K a la ho k s a I b a ’ t I b a n g 
La ra nganB i l a n g n g m g a T a n o n g B i l a n g n g S u m a g o t n g OOBi la n 
g ng Sumagot ngHind i 
Kabana ta IV 
Pagbubuod, Konklusyon, a t Rekomenda syonPagb ubuod : 
Ang pa niniga r i lyo a y panguna hing b is yo na t ina ta ngk i l ik ng mga 
Pi l ip ino nga yo n la lo na ng mga kaba ta a n. I to ay la ga nap na nga yo n sa a t ing 
luga r . Ma rami 
sa a t in nga yo n ang gina gawa ng l iba nga n o pampa l ipa s - 
ora s ang b is yong i to.Ba gama t na gb ib iga y ka s iya ha n sa kani la a ng paniniga r 
i lyo, ma ramingma sa sama ng epekto sa la ra nga n ng a t ing ka lus ugan, pa g-a 
a ra l, at pak ik ipa g- ugna ya n ang d ulot nito sa a t in. I to ay na gpapahina sa 
a t in a t na gb ib i ga y n g ib a ’ t i b a n g s a k i t s a a t i n g k a t a w a n . Nang dahil din dito, 
bumababa ang marka ng mgama g- a a ra l na nawiwi l i na sa paniniga r i lyo. Hind i 
lamang a ng tao ng na niniga r i lyo ang naaapektuhan ng bisyong ito, pa t i na r in ang 
taong nasa pa ligid niya. Angusok na lumaba s sa s iga r i lyo 
ay nakaka sama sa ka tawan ng taong nakaka langhapni to 
.Konklusyon: 
Ba ta y sa aming pana na la ik s ik, napa g- a lama n namin na a ng paniniga r i lyo 
ayn a k a k a s a ma s a k a l u s u g a n n g i s a n g t a o n g n a n i n i g a r i l y o p a t i 
n a r i n n g s a nakaka la nghap ng usok ni to. Nakaka sama sa r in sa kani la ang 
paniniga r i lyo dahi l napapabayaa n na nila ang kanilang pag-aara l at makakaapekto 
sa pagbaba ngkanila ng marka. Napag-a lama n r in namin na dahil sa bisyong ito, 
nagkakaroonb ng lama t a ng pak ik ipa g- ugna yan ng mga na niniga r i lyo sa 
kani la ng mga
ka ib iga n.M a r a m i n g m g a k a i b i g a n n i l a a n g l u m a l a y o s a k a n i 
l a s a t u w i n g s i l a ’ y naniniga r i lyo. 
Rekomenda syon: 
Ba ta y sa mga naka lap naming imporma s yo n sa pana na l iks ik na ito, iminumu 
ngkahi namin ang mga sumusunod : 
1 . K a i l a n g a n g i p a t u p a d s a a d m i n i s t r a s y o n n g p a a r a l a n a n g b a t a 
s n a na gb a b awa l s a la ha t n g mga ma g - 
a a r a l a t gur o o emp le ya d o a ng paniniga r i lyo sa loob ng pa a ra lan. 
2.Iminumungkahi r in ng mga mananliks ik na dapat ay ipat igil o ipahintona ang 
paggawa at pa gbe nta ng se ga r i lyo ng mga pabr ika upa ng mawa la na ang 
bisyong ito 
Abs tak: 
Panga lan ng Ins t itusyo n: Our Lady of Fa t ima Unive r s it y 
Adre s s : Sumulong Highway, Ant ipolo City 
Pamaga t PAGSISIMULA NG PANINIGARILYO NG MGA 
ESTUDYANTE/TIN-EDYER 
Awtor: Regine a. Elago 
Aileen Balajadia 
Al-John Empaynad 
Reference: http://www.scribd.com/doc/39239359/Sample-Draft-of-Thesis-in-Fili02-1 
Maipapaunawa sa mga ambabasa ang suliranin ng Paninigarilyo sa ating kalusugan para mabigyang solusyon sa 
pamamagitan ng sinagawa namning pananaliksik

Recomendados

Lourd de veyra von
Lourd de veyraLourd de veyra
Lourd de veyraLady Lee
3K views6 Folien
Docker - Scripting the PayPal Cloud von
Docker - Scripting the PayPal CloudDocker - Scripting the PayPal Cloud
Docker - Scripting the PayPal CloudAbraham Hoffman
238 views10 Folien
Social media and digital marketing von
Social media and digital marketingSocial media and digital marketing
Social media and digital marketingmarketingexperts101
381 views17 Folien
CV of Parimal Kumar Ray FINAL30.8.15 von
CV of Parimal Kumar Ray FINAL30.8.15CV of Parimal Kumar Ray FINAL30.8.15
CV of Parimal Kumar Ray FINAL30.8.15Parimal Ray
553 views7 Folien
Mô phỏng von
Mô phỏngMô phỏng
Mô phỏngmydieu
263 views3 Folien
CHETAN 3+ YEARS RESUME von
CHETAN 3+ YEARS RESUMECHETAN 3+ YEARS RESUME
CHETAN 3+ YEARS RESUMEChetan H M
491 views3 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Yume ni jaijai

radyo.pptx von
radyo.pptxradyo.pptx
radyo.pptxrusselsilvestre1
111 views62 Folien
Manusia Purba di Indonesia von
Manusia Purba di IndonesiaManusia Purba di Indonesia
Manusia Purba di IndonesiaFrandy Feliciano
624 views10 Folien
Kontemporaryong programang panradyo von
Kontemporaryong programang panradyoKontemporaryong programang panradyo
Kontemporaryong programang panradyoDianah Martinez
18.5K views62 Folien
14 Nguyen Tac Thanh Cong von
14 Nguyen Tac Thanh Cong14 Nguyen Tac Thanh Cong
14 Nguyen Tac Thanh Congforeman
511 views38 Folien
Grade 9 filipino week 4 las von
Grade 9 filipino week 4 lasGrade 9 filipino week 4 las
Grade 9 filipino week 4 lasEvangelineSisonOfiaz
483 views9 Folien
G12 LESSON 2.pptx von
G12 LESSON 2.pptxG12 LESSON 2.pptx
G12 LESSON 2.pptxDenandSanbuenaventur
59 views40 Folien

Similar a Yume ni jaijai(20)

Kontemporaryong programang panradyo von Dianah Martinez
Kontemporaryong programang panradyoKontemporaryong programang panradyo
Kontemporaryong programang panradyo
Dianah Martinez18.5K views
14 Nguyen Tac Thanh Cong von foreman
14 Nguyen Tac Thanh Cong14 Nguyen Tac Thanh Cong
14 Nguyen Tac Thanh Cong
foreman511 views
(Rhena Rodriguez) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin von Beth Aunab
(Rhena Rodriguez) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin(Rhena Rodriguez) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
(Rhena Rodriguez) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
Beth Aunab372 views
Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Filipino von StemGeneroso
Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa FilipinoKompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Filipino
Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Filipino
StemGeneroso7.5K views
Ka Lehkhabu 3 Na Min Ngaidam Rawh Aw von Ellis Pachuau
Ka Lehkhabu 3 Na Min Ngaidam Rawh AwKa Lehkhabu 3 Na Min Ngaidam Rawh Aw
Ka Lehkhabu 3 Na Min Ngaidam Rawh Aw
Ellis Pachuau2.1K views
(Alec Dayot) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin von Beth Aunab
(Alec Dayot) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin (Alec Dayot) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
(Alec Dayot) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
Beth Aunab224 views
(Mary Grace Piala) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang von Beth Aunab
(Mary Grace Piala) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang(Mary Grace Piala) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang
(Mary Grace Piala) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larang
Beth Aunab225 views
(Jerome Generoso) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larangan von Beth Aunab
(Jerome Generoso) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larangan(Jerome Generoso) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larangan
(Jerome Generoso) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin sa Piling Larangan
Beth Aunab7K views
Musky Fragrances Profit Sharing Program Campaign Ad (Tagalog) von muskyfragrances
Musky Fragrances Profit Sharing Program Campaign Ad (Tagalog)Musky Fragrances Profit Sharing Program Campaign Ad (Tagalog)
Musky Fragrances Profit Sharing Program Campaign Ad (Tagalog)
muskyfragrances39 views
(Allyssa Enolpe) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin von Beth Aunab
(Allyssa Enolpe) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin(Allyssa Enolpe) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
(Allyssa Enolpe) Kompilasyon ng mga Akademikong Sulatin
Beth Aunab636 views

Yume ni jaijai

  • 1. The Philippine Women’s University Taft Avenue, Manila SY 2014-2015 Pamagat : PAGSISIMULA NG PANINIGARILYO NG MGA ESTUDYANTE/TIN-EDYER Ipinasa nina : Roslyn Tuazon at Hannah Gernale Ipinasa kay: Dr. Clarita Lomodag Petsa: Disyembre 11, 2014 Talaa n ng ni lalaman Kabanata: Pamagat : PAGSISIMULA NG PANINIGARILYO NG MGA ESTUDYANTE/TIN-EDYER I. II. Panimula : 1 Paglalakad ng sulirain 2 Mga kaugnayan ng lite ra ture a t pag a a ra l 3 - 4 Kahalagahan ng pag aaral 5 Katuturan ng talakayan 6 III. METODOLIHIYA 7 Desiryo ng pananaliksik 8 Mga kalahok sa pananaliksik 9 Instrumento as pananaliksik 10 Pamamaraan ng pagkalap ng datos 11 Estadistikong ginamit 12 IV. Paglalahad, Pagsusuri, at pagpapakahulugan ng mga datos 13 V. Buod,kunklosyon at rekomendasyon VI. Abstrak 14
  • 2. Kabanata I Panimula Ang paninigar ilyo a y isang bisyo na kung saa n ang mga ka la lakihan angkadalasang gumagawa at gumagamit. Sa panahong ito, malaya ang mga kabataanna gawin ang paninigar ilyo kahit saa n, at anumang oras. Ito a y nakakasama a tma aar i itong magdulot ng hindi ka aya-aya sa pandinig ng mga tao sa lipunan a t nagbibigay ng mga sakit sa ating katawan. Marami ng mga kabataan ang pumasok sa bisyong ito. Ang paninigarilyo ay ginawa na nilang libangan o pampalipas-orasngunit maraming masasamang epekto ito sa ating kalusugan, pag-aaral, at pati nasa pakikipag-ugnayan sa iba.K a b a t a a n a n g k a d a l a s a n g b i k i t ima n g p a n i n i g a r i l y o . K a h i t h i nd i na gumagamit o gumagawa ang isang tao ng ganitong klaseng bisyo, hindi maiwasanang mga dalang epekto nito sa kanya. Ang usok ng sigarilyo ay naipapasa sa mgataong katabi ng naninigarilyo. Hindi na namamalayan ng mga tao na ang usok nanalalanghap nila mula sa sigarilyo nakakasama na sa kanilang katawan. Ang mgama s a s a ma n g e p e k t o n g p a n i n i g a r i l yo a y ma a r i n g ma gs imu l a s a ma l i i t na k a ramd ama n ha ngga ng huma nto ng sa kama ta ya n. I to a y na gd ud u lot ng hindimaganda sa ating katawan at maging sa ating kinabukasan Pagla lahad Ng Suliranin Ang pa na na l iksa ik na i to a y nagla la yo ng ma ipaba t id sa mga kaba ta a n angma sama ng epek to na ma id ud ulo t ng pa niniga r i lyo a t a ng ma giging sa nh i ngka ni la ng paniniga r i lyo a t ito r in a y na gla layo ng ma sa got a ng mga sumusunod naka tanungan: 1.Sinu- s ino ang mga ka lahok sa pag- a a ra l? 2.Anu- ano a ng ma sama ng epekto ng paniniga r i lyo sa mga kaba ta an samga sumusunod : A.Ka lusugan B.Pag- a a ra l C.Pakikipag- ugnaya n Mga Kaugnayan na Lite ra tura Sa Pag- a a ra l Ang pa niniga r i lyo ay hind i na gpapa ganda ng a t ing ka a nyua n a t na gpapa sop i s t ikada o na gb ib iga y kapangya r iha n. I to a y na gpapahina sa a t in a t nagbibiga y ng sakit. Nagkaka roon ito ng epekto sa ka lusugan. Ang usok mula sa s iga r i lyo a y ma y ma sama ng epekto sa baga a t puso ng mga ma niniga r i lyo a t ng mga tao sa pa ligid nito. Ang paninigar ilyo a y maar ing maging sanhi ng sakit sa puso, ka nse r sa baga , a t mga prob lema na ma y k ina lama n sa paghinga . Ang gawa ing pa niniga r i lyo a y nakakapa ngit , nakakakulubot ng b uhok, maba ho n g hininga a t nakakabaog. I to r in a y mada la s na sa nhi ng a tak e sa p uso a t s t roke , pagta a s ng b lood pre s sure , paglapot ng dugo, kanse r sa baga , bib ig,
  • 3. la lamunan, ma t re s , a t pa nto g, low b i r t h, we ight , a t b i r t h de fe c ts ng sanggo l sa s inapup una n a t higit sa la ha t ka ta ra ta a t pa gkabula g. Ang paniniga r i lyo ay ma gdud ulo t ng epekto sa pag- a a ra l. Sapagka t ito ’ y sa nhi ng pa gbaba ng marka ng isang mag-aara l dahil sa bisyo. Masama anggawa ing i to dahi l ma y ma sama ng d ulot i to sa ka tawan. Haba ng a ng isang ma g - a a ra lo k a b a t a a n a y m a y d i n a r a md a m n a h i n d i m a g a n d a l a l o n a s a k a l u s u g a n , na apekt uha n nito a ng pa g- a a ra l. Ma rami nga yo n ang lumi l iba n, haba ng na sa k la se ,na niniga r i lyo o ka hi t na sa loob ng pa a ra la n.Ang pak ik ipa g- ugna ya n a y na apektuha n r in ng paniniga r i lyo. Ang segundamanong usok na nakakapinsa la sa iyong ,mga ka ibiga n, pamilya , at mga tao sa pa l igid. I to ay ika t lo ng sanhi ng kama taya n. Ni la la ga y ka ng paniniga r i lyo sa ma sma lak ing panga nib na ma a a r ing ma la glag a ng anak a t mama ta y ang sanggo l mula s a S i n d r o me n g B i g l a a n g P a gk a ma t a y n g S a n g go l ( S ud d e n I n f a n t De a t hSybdrome ) . Ang taong na niniga r i lyo a y na gd ud ulot ng epekto sa kapwa . Ang usok na luma labas sa kanilang bibig o sa s igar ilyo a y nala langhap ng iba na siyangsanhi ng ma raming sakit . Ba ryabolTa laguhi ta n I : Ba langka s ng Ka is ipan ng Pag - a a ra l Ma samang Epekto Ng Paniniga r i lyo Sa Mga Sumusunod : 1.Ka lusugan 2.Pag- a a ra l 3. Pakikipag- ugnaya n Ta laguhita n I : Ba langka s ng Ka is ipan ng Pag- a a ra l. Kaha lagahan ng Pag- a a ra l Ma laki ang ma itutulo ng ng pag- a a ra l na ito sa mga sumusunod : 1.Adminis t ra syo n ng Pa a ra lan: Dahi l sa pag- a a ra l na ito, ito ang ma gigingda a n upang ma s pa laka s in ng adminis t ra s yo n ng pa a ra la n a ng ka ni lang pak ik ipa glaba n sa bisyong paniniga r i lyo. 2.Guro: Ma la la ma n n g g ur o k u n g a no a n g d a p a t gaw i n, a t k a i la nga n g ipa t upad sa kanya ng s i l id - a ra lan na ma y ma lak in g gina gampa na n sa pa ghuhubo g ng mag- a a ra l pa layo sa paniniga r i lyo. 3.Magulang: Mapapatnubayan nila ang kanilang mga anak pa layo sa mga b isyo tulad ng paniniga r i lyo. Habang ma s ma a ga pa ay ma sa is ip na ni la nama sama ang paniniga r i lyo ng kanilang mga anak tungo sa pag- abot sakanilang panga rap. 4.Mag- a a ra l: Mabigya n ng baba la ang mga ma g- a a ra l tungko l sa ma samangepekto ng paniniga r i lyo. Magka roo n ng sapa t na impo rma s yo n t ungko l sa paniniga r i lyo a t ma samang dulot nito sa a t ing ka lusugan. 5.Mga Tao:
  • 4. Mahalaga sa tao ang kanyang ka lusugan. Dahil sa pag-aara l na i to, mab ib igya n s iya ng imporma s yo n tugko l sa ma sama ng dulo t sa kanyahind i lama ng sa kanyang ka lusugan, pa t i na sa kanyang pakikipag- ugnaya n. 6.Empleyado: Ma ha la ga a n g p a g - a a r a l na i t o s a mga emp le ya d o d a h i lma ha la ga ang k a l us u ga n la lo na ’ t s i l a a y na g l i l i n g k o d a t up a n g m a la ma n n i la na h i nd i mabut i ang paniniga r i lyo pa t i sa pakikipag- ugnaya n. Ka tuturan ng Pag- a a ra l: Ang te rminong ginami t sa pag- a a ra l na i to ay binib igyang pagkakahuluga nupa ng lubusang maunawa an: 1.Siga r ilyo . Produkto na ang pangunahing sangkap ay ya r i sa tabako. 2 .Epe kto.Naging bunga , re sulta , a t kina laba san. 3.Kaba ta an. Mamama yan ng bansa na ma y gula ng 13 - 18 taong gula ng a t pa g- a sa ng bayan. 4.Ka lusugan. Ka lagayan ng ka tawan ng isang tao, ma a a r ing ma lusog oma sakit in Ka lusugan. Ka lagayan ng ka tawan ng isang tao, ma a a r ing ma lusog oma sakit in. 5.Pakikipag- ugnaya n. Pa ra an ng pak ik isa lamuha sa ib a ’ t - iba ng tao samada l ing sa l ita , “k o munik a s yo n. ” 6.Pag- a a ra l. I sang prose so upang makamtan ang panga rap na ginagawa sa pa a ra lan. Kabana ta I I METODOLOHIYA Sa kabanatang ito a y ipapakita ang mga ka lahok sa pananaliks ik,mga ins t rume nto ng ginami t a t pamama ra an sa panganga lap ng da tos . Disenyo ng Panana liks ik Ang d ise nyo ng pa g- a a ra l na ito a y de skr ipt ib - surbe y da hi l na a ngkop ito samga e s t udya nteng ma y b is yo sa pa niniga r i lyo. Ma raming ma samang ka la laba sa na ng paniniga r i lyo sa kaba ta an ga ya sa pag - a a ra l ni la , sa ka lusugan a t sa pakikipag- ugnaya n nila sa ibang tao. Mga Ka lahok Sa Panana liks ik Ang mga ka la hok sa pa na na l ik s i k a y na g m u la s a ib a ’ t - iba ng taon a tkur so. Si la ng la ha t ay mga la lak i na hind i ma ipa gkaka i la na na niniga r i lyo.A ng d a la wa n g ( 2 ) k a la ho k a y na gmu la s a k ur s o n g Ed uk a s yo n, ma y e s t ud ya nte sa una (1) a t ika lawa ng (2) tao n sa BSMB. May
  • 5. l ima (5) na na ngga l in g sa BSF, a t isa ng (1) D. I .T. Ang mga e s t udya nteng i to angs i y a n g t u m u g o n n g s a g o t s a mg a t a n o n g n a g i n a w a n a m i n u p a n gmagtagumpa y ang aming is ina sagawang panana liks ik. Ins t rumento ng Ginamit Sa Pag- a a ra l ( Ta la ta nunga n)Ang ins t r ume nto ng ginamit sa pa g- aal na i to ay ta la ta nunga n. Angmga ta no ng ay na ha ha t i sa ta t lo ng (3) ka te gor ya . I to ay ang ka lus uga n, pa g- a a ra l, a t pak ik ipa g- ugna ya n. Bawa t ka te gor ya ay ma y l ima ng (5) ta no ng.S ina sa got a ng mga ka la hok a ng mga ta no ng bawa t b i lang sa pamamagita n ng pagla la ga y ng tsek sa bawa t kaho n. Sa ibabaw nito a y ma y naka laga y naoo a t hind i, na kung sa a n doon sa sa got ang mga ka la hok na aming nap i l i sa pag- a a ra l.Sa kabuua n, a ng ins t r ume nto ng ginami t ay s iya ng na ging da an namin pa ramakakuha ng mga da tos na susupor ta sa aming te s is . Pamama ra an ng Panganga lap ng Da tos An g p a ma ma r a a n n g p a n ga n ga la p n g d a t o s a y na gs i s imu la s a paggaw a ng ta la ta nunga n a t s inunda n ng pa g- e - edit sa ins t r ume nto pa rama iwa s to ang ka ayusa n ng mga ta no ng a t upa ng ma t iyak ang ka angk upa nng mga tano ng sa mga prob lemang na is luta s in ng mga ma na na l iks ik. Ang p a g h i n g i n g p a h i nt u lo t s a b awa t k a la ho k a n g s umu no d . P e r s o na l na p i n a m a m a h a l a a n n g m g a m a n a n a l i k s i k a n g p a g b i b i g a y n g m g a ta la ta nungan sa bawa t ka la hok a t ib iniga y a ng tama ng pa nuto sa pagsa got upang mak uha an g na ra rapa t na tugo n. Kina lap a ng mga ins t r ume nto a t inihamb ing ang mga sa got ng bawa t ka la hok a t b inigya n ng kabuuan. IV- Ta la ta nunga n:Pa nuto : Sa gut in a ng mga s umus unod na ka ta nunga n a t lagyan ng tsek ang loob ng box pa ra sa inyong sagot . Ka lus uga n1. Nagig ing ma sak it in ka ba s imula kang ma niga r i lyo?2. Naging mada la s ba ang pagkaka sakit mo nung ik a ’ y na nini ga r i l yo ? 3. Nagka roon ka ba ng prob lema sa paghinga t uwing na niniga r i lyo?4. Mada ls ba na g pa g- uubo mo da hi l sa paniniga r i lyo?5.Nakapagb ib iga y ba ng re s is te ns ya sa iyo ng ka tawa n ang pa niniga r i lyo?B. Pa g- a a ra l1. Lumi l iba n ka ba sa kla se pa ra la ng maniga r i lyo?2. Nawawa la n ka na ba ng ga na sa pag- a a ra l nung na gs imula ka ngma niga r i lyo?3. Bumaba a ng ma rka mo na ng ik a ’ y ma n i n i g a r i l yo ? 4 . M a s n i l a la a na n mo b a ng p a na hon ang paniniga r i lyo ke ysa sa pa g- aaral?5. Ma laya ka ba ng naniniga r i lyo sa loob ng pa a ra la n?C. Pkik ipa g- ugna yan1. Dumami ba ang mga ka ib ign mo nung na gs imula kang ma niga r i lyo?2. ma y mga ka ib iga n ka bang luma layo sa iyo tuwing ikaw ayna niniga r i lyo?3. Pina gsab iha n ka ba ng mga ka ib iga n mo na tumigi l na sa paniniga r i lyo?4. Naniniga r i lyo r in ba ang mga ka ib iga n mo?5. Pinagaga l i tan ka ba ng iyong pagmilya dahil sa paniniga r i lyo mo?
  • 6. Kabana ta I I IPAGLALAHAD, PAGSUS URI , PAGBIBIGAY KAHULUGAN SA MGANAKALAP NA DATOS Ipinapak i ta sa Ta la ha na ha ya n I I , ang propa yl ng mga ka la hok sa pag-a a ra l. Bawa t la ranga n ay ma y t igl i l ima ng ka ta nungan. Re s ul ta ng aming panana liks ik, napa g- a lama n namin na sa la ra nga n ng ka lus uga n, a y ma s ma raming suma got na nakaka s ira sa ka tawa n ni la a ng paniniga r i lyo. Sa la ra nga n nama n ng pa g- a a ra l, i inapak ita r in na na giging da hi la ng a ng b isyo ng ito sa pagbaba ng ka ni la ng mgama rka . At sa pak ik ipa g- ugna ya n a y ip inapak ita r in na may di kana is na is naepekto ito sa pakikisa lamuha nila sa ibang tao. napa g- a lama n namin na sa la ra nga n ng ka lus uga n, a y ma s ma raming suma got na nakaka s ira sa ka tawa n ni la a ng paniniga r i lyo. Sa la ra nga n nama n ng pa g- a a ra l, i inapak ita r in na na giging da hi la ng a ng b isyo ng i to sa pagbaba ng ka ni la ng mgama rka . At sa pak ik ipa g- ugna ya n a y ip inapak ita r in na may di kana is na is na epekto ito sa pakikisa lamuha nila sa ibang tao. Ta la ha na ya n I I P r o p a y l n g m ga K a la ho k s a I b a ’ t I b a n g La ra nganB i l a n g n g m g a T a n o n g B i l a n g n g S u m a g o t n g OOBi la n g ng Sumagot ngHind i Kabana ta IV Pagbubuod, Konklusyon, a t Rekomenda syonPagb ubuod : Ang pa niniga r i lyo a y panguna hing b is yo na t ina ta ngk i l ik ng mga Pi l ip ino nga yo n la lo na ng mga kaba ta a n. I to ay la ga nap na nga yo n sa a t ing luga r . Ma rami sa a t in nga yo n ang gina gawa ng l iba nga n o pampa l ipa s - ora s ang b is yong i to.Ba gama t na gb ib iga y ka s iya ha n sa kani la a ng paniniga r i lyo, ma ramingma sa sama ng epekto sa la ra nga n ng a t ing ka lus ugan, pa g-a a ra l, at pak ik ipa g- ugna ya n ang d ulot nito sa a t in. I to ay na gpapahina sa a t in a t na gb ib i ga y n g ib a ’ t i b a n g s a k i t s a a t i n g k a t a w a n . Nang dahil din dito, bumababa ang marka ng mgama g- a a ra l na nawiwi l i na sa paniniga r i lyo. Hind i lamang a ng tao ng na niniga r i lyo ang naaapektuhan ng bisyong ito, pa t i na r in ang taong nasa pa ligid niya. Angusok na lumaba s sa s iga r i lyo ay nakaka sama sa ka tawan ng taong nakaka langhapni to .Konklusyon: Ba ta y sa aming pana na la ik s ik, napa g- a lama n namin na a ng paniniga r i lyo ayn a k a k a s a ma s a k a l u s u g a n n g i s a n g t a o n g n a n i n i g a r i l y o p a t i n a r i n n g s a nakaka la nghap ng usok ni to. Nakaka sama sa r in sa kani la ang paniniga r i lyo dahi l napapabayaa n na nila ang kanilang pag-aara l at makakaapekto sa pagbaba ngkanila ng marka. Napag-a lama n r in namin na dahil sa bisyong ito, nagkakaroonb ng lama t a ng pak ik ipa g- ugna yan ng mga na niniga r i lyo sa kani la ng mga
  • 7. ka ib iga n.M a r a m i n g m g a k a i b i g a n n i l a a n g l u m a l a y o s a k a n i l a s a t u w i n g s i l a ’ y naniniga r i lyo. Rekomenda syon: Ba ta y sa mga naka lap naming imporma s yo n sa pana na l iks ik na ito, iminumu ngkahi namin ang mga sumusunod : 1 . K a i l a n g a n g i p a t u p a d s a a d m i n i s t r a s y o n n g p a a r a l a n a n g b a t a s n a na gb a b awa l s a la ha t n g mga ma g - a a r a l a t gur o o emp le ya d o a ng paniniga r i lyo sa loob ng pa a ra lan. 2.Iminumungkahi r in ng mga mananliks ik na dapat ay ipat igil o ipahintona ang paggawa at pa gbe nta ng se ga r i lyo ng mga pabr ika upa ng mawa la na ang bisyong ito Abs tak: Panga lan ng Ins t itusyo n: Our Lady of Fa t ima Unive r s it y Adre s s : Sumulong Highway, Ant ipolo City Pamaga t PAGSISIMULA NG PANINIGARILYO NG MGA ESTUDYANTE/TIN-EDYER Awtor: Regine a. Elago Aileen Balajadia Al-John Empaynad Reference: http://www.scribd.com/doc/39239359/Sample-Draft-of-Thesis-in-Fili02-1 Maipapaunawa sa mga ambabasa ang suliranin ng Paninigarilyo sa ating kalusugan para mabigyang solusyon sa pamamagitan ng sinagawa namning pananaliksik