Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

COT 1.pptx

 1. Mag-exercise tayo tuwing umaga!
 2. Cause & Effect Analysis
 3. Neokolonyalismo. Impluwensiyang panlipunan at pangkultura ng mga mananakop. Ito’y impluwensiya na walang ginamit na military o pulitikal na control para makamit.
 4. Panuto: Batay sa naging aralin natin noong nakaraang lingo sabihin kung ang bawat pahayag ay Dahilan o Epekto ng Neokolonyalismo.
 5. 1. Pagkakaroon ng colonial mentality ng mga tao sa mga papaunlad na bansa. EPEKTO
 6. 2.Pangangailangan sa mga hilaw na materyales at pamilihan ng mga mauunlad na bansa. . DAHILAN
 7. 3. Pangingibabaw ng kultura ng mga mauunlad na bansa sa mga papaunlad na bansa. EPEKTO
 8. 4. Di matapos tapos na pangungutang at pagbabayad ng mga utang ng mga papaunlad na bansa. EPEKTO
 9. LAYUNIN: Inaasahang maipamamalas ang sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa:
 10. 1. Natutukoy ang mga pandaigdigang organisasyon; 2. Naipaliliwanag ang mga gampanin ng mga pandaigdigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, at kaunlaran.;
 11. 3. Naipapakita ang pagpapahalaga sa mga pandaigdigang organisasyon sa pamamagitan ng paggawa ng slogan, poster, hashtag at tula
 12. GOTTA GUESS THE LOGO
 13. MGA PANDAIGDIGANG ORGANISASYON
 14. Pandaigdigang Organisasyon pandaigdigang samahan ng mga bansa na naglalayon ng pagsulong ng kabuhayan, kapayapaan at pag- unlad ng mga bansa.
 15. JUMBLE WORD SEARCH
 16. PANUTO: Buuin ang pangalan ng organisasyon batay sa ibinigay na kahulugan o layunin. Ang grupo na may pinakamaraming puntos sa mabilisang pagbuo ng mga salita ang siyang mananalo at bibigyan ng premyo.
 17. 1. Anong organisasyon ang may layunina na makamit ang kapayapaan at hustisya, itaguyod ang pagkakaisa ng mga estadong kasapi, patatagin ang kanilang pagtutulungan, pangalagaan ang kanilang awtonomiya, ang kanilang teritoryo, at ang kanilang kalayaan?
 18. 2. Ano ang pangalan ng pandaigdigang bangko na nagbibigay ng tulong- pananalapi at teknikal sa mga bansang umuunlad para sa mga programang pangkaunlaran tulad ng mga tulay, kalsada, paaralan, at iba pa na may layunin ng pagpapababa ng antas ng kahirapan?
 19. 3. Ano ang pangalan ng pandaigdigang bangko na nagbibigay ng tulong- pananalapi at teknikal sa mga bansang umuunlad para sa mga programang pangkaunlaran tulad ng mga tulay, kalsada, paaralan, at iba pa na may layunin ng pagpapababa ng antas ng kahirapan?
 20. 4. Anong organisasyon ang pinakamalaking kompederasyon ng mga malalayang estado na itinatag sa ilalim ng pangalang iyon noong 1992 na ang mga aktibidad ay sumasakop sa patakarang publiko, patakarang ekonomika sa ugnayang panlabas, tanggulan, pagsasaka at kalakalan?
 21. 5. Anong organisasyon ang may layunin na maitaguyod ang paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng mga kultura ng bawat kasapi, at pagpapalaganap ng kapayapaang panrehiyon?
 22. 6. Anong organisasyon ang pinagkatiwalaang mamahala sa pandaigdigang sistema sa pananalapi sa pamamagitan ng pagmasid sa mga halaga ng palitan at balanse ng mga kabayaran, gayon din ang pag-alok ng teknikal at pinasyal na tulong kapag hiningi?
 23. 7. Anong organisasyon ang itinatag upang mapamanihalaan at magbigay ng kalayaan sa kalakalang pang-internasyunal?
 24. 3 European Union
 25. EuropeanUnion (EU) ~ Isa itong pang- ekonomiko at pampolitikal na unyon ng 28 malalayang bansa. ~ Pinakamalaking kompederasyon ng mga malalayang estado noong 1992. ~ Ang mga aktibidad ng Unyong Europeo ay sumakop sa patakarang publiko,patakarang ekonomika sa ugnayang panlabas, tanggulan, pagsasaka at kalakalan.
 26. ~ Nabuo angEuropeanUnion dahil sa Maastric ht Treaty na n i lagdaan noong Febrero 7, 1992 at naging epektibo noong Nobyembre 1, 1993 sa Maas t r ic ht , Netherlands. ~ Opisyal na currency: Euro (€) ~ Nanal o ng Nobe l P r ice fo r Peace noong 2012.
 27. Hello! I am Jayden Smith I am here because I love to give presentations. You can find me at @username 6
 28. 7
 29. “Quotations are commonly printed as a means of inspiration and to invoke philosophical thoughts from the reader” 8 Organization of American States
 30. OrganizationofAmericanStates (OAS) ~Ang mgaSamahanng mgaEstadong Amerikano ay nakabase sa Washington, D.C., Estados Unidos. ~ Mayroong 35 na kasaping nagsasariling estado ng Amerika. ~ Layuning makamit ang kapayapaan at hustisya, itaguyod ang pagkakaisa ng mgaestadong kasapi, patatagin ang kanilang pagtutulungan, pangalagaan ang kanilang awtonomiya, ang kanilang t e r i t o r yo , at ang kanilang kalayaan. 9
 31. ~ Ang Pan-American treaty ay dahilan ng pagkabuo ng Organiza t ionof Am e r ican St a tes ( OAS), noong Abri l 30, 1948 sa Bogotá,Colombia. ~ 21 na bansa ang lumagda sa OAS charter. ~The following 21 member states met to sign the OAS Charter: Ar gentina, Bol i v i a , Brazi l , Chil e , Colombia, Costa Rica , Cuba, Domi nican Republ i c , Ecuador , E l Salvador, Guate m a la, H a i t i, Honduras, M e xico, Nica ragua, Panama, P araguay, Peru, United Statesof America, Uruguay, and Venezuela (Bolivarian Republic o f ) .
 32. ~ Nabuo noong Setyembre 25, 1969. ~ Ang 56 na myembro ay myembro din sa United Nation at bukod tangi ang Palestine na hindi kasali sa UN. ~ Noong June 28, 2011, Pinalitan ang pangalanng organisasyon na “Organi z a t i o n of Islamic Cooperation” na dati ay “Or ganizati o n of Isla mic Conference” at pati ang logo nito ay binago. ~ Pumapangalawa sa p inakamalakin g i n ternasyonal na organization, una ang United Nation. ~ May 25 na bansang orihinal na myembro.
 33. Big concept Bring the attention of your audience over akey concept using icons or illustrations 13 Organization of Islamic Conference 1969
 34. 14 Organization of Islamic Cooperation 2011
 35. OrganizationofIslamicCooperation (OIC) ~ Isang internasyunal na organisasyon ng 57 estado. ~ I t o ay samahan ng mga bansang Muslim na naglalayong siguruhin at protektahan ang interes mula sa pamamagitan ng pagsusulong ng kapayapaang pandaigdigat pagkakaunawaan. 15
 36. 17
 37. ~ Nabuo noongAugus t 8, 1967sa Bangkok, Thailand na binubuo ng limang bansa;Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. ~ Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos and Burma (1997), Cambodia (1999). ~
 38. AssociationofSoutheastAsianNations (ASEAN) ~ AngKapisananng mga Bansasa Timog- S ilangang Asya o k i l a l a bilang ASEAN ay isang organisasyong heopolitikal,ekonomikal, at pangkultura ng mga bansa saTimog-Silangang Asya. ~ Ang m ga l ayunin ng samahangi t o ay maitaguyod ang paglago ng ekonomiya,kaunlarang panlipunan, pagsulong ng mga kulturangbawat kasapi at pagpapalaganap ng kapayapaang panrehiyon. 19
 39. 20
 40. WORLD BANK isang pandaigdigang bangko na nagbibigay ng tulong-pananalapi at teknikal sa mga bansang umuunlad para sa mga programang pangkaunlaran tulad ng mga tulay, kalsada, paaralan, at iba pa na may layunin ng pagpapababa ng antas ng kahirapan.
 41. International Monetary Fund (IMF) isang organisasyong internasyunal na pinagkatiwalaang mamahala sa pandaigdigang sistema sa pananalapi sa pamamagitan ng pagmasid sa mga halaga ng palitan at balanse ng mga kabayaran, gayon din ang pag-alok ng teknikal at pinasyal na tulong kapag hiningi
 42. International Monetary Fund (IMF)
 43. World Trade Organization isang organisasyong pandaigdig na itinatag upang mapamanihalaan at magbigay ng kalayaan sa kalakalang pang-internasyunal. Ang WTO ay nabuo noong Enero 1, 1995 kahalili ng Pangkalahatang Kasunduan sa mga Taripa at Kalakalan (GATT).
 44. World Trade Organization
 45. Pandaigdigang Organisasyon ASEAN EU OIC OAS
 46. Paano napananatili ng pnadaigdigang organisasyon ang pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa daigdig?
 47. 1. Paano napananatili ng pandaigdigang organisasyon ang pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa daigdig? 2. Paano ka makatutulong upang matamo ang kapayapaan at pagkakaisa sa daigdig?
 48. Piliin kung anong organisasyon ang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot. a.World Trade Organization b.Association of Southeast Asian Nation c.World Bank d.European Union e.Organization of Islamic Cooperation
 49. TAKDANG ARALIN: Magtala ng iba’t-ibang organisasyon na mayroon sa inyong barangay. Isulat kung ano ang kahalagahan nito bilang isang organisasyon.
 50. The end! Thanks! Presentation template by SlidesCarnival
Anzeige