Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Catálogo_LED-nichia

1.220 Aufrufe

Veröffentlicht am

Catálogo Técnico Lâmpadas LEd-NICHIA

Veröffentlicht in: Karriere
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Catálogo_LED-nichia

 1. 1. 1 1r«îr—Kr, //« LED Ever Researching fora Brighter World 3fl901V1V3 G31 VIHOIN 7Ll0Z A (Jh1I, rc, :,I_rA; ilimflmuflxumlfliiîlsnflnfly‘ / ÌÀIIF‘! CJAÎVAU, ‘Gllli Tfiwîheînland‘ CERT ISO 9001 ISO M001 <CaxNa111nEk>
 2. 2. Creative Light ffififlìî ìfltofifièfilîfiî‘ PÈMGUM o 3 o 3' n 5 . . v o o o o o _, r o o o o o o ‘ A o. o. o. o. c. o. K‘ q o a o o o o ' w ‘r ‘a. .3. .3. . , . , . . _ fa“ K -— w n ‘ . . . . = 4 e e‘ x, “ "a? n = , r, Q. . . f‘ v o n ' à Jfg“ o o o ‘h, f 11 o o o o ‘ì 7:, o o è 5 ì o _ ’ o o o o o o o 37°‘ u ‘ÌÌÌÌLÌI . À q odooocnouìoif‘ rxî “N. aaasaannqfflwîgmjîîjî‘ 11/‘ 41;“ lîdéla; / angowòmvîîì ‘ e I ‘.1 Bunufilmoèà 05*: ‘ ‘a 2M! Afl ÉÌSÎAfSeIÌas
 3. 3. 531 lNDEX 004 îsfiîàvtìîîîlî Caution O06 ÉÈÎTÎTÈÉ ProductType ldentiflcatlon O07 bE-y7x Top105 O08 General Lighting 018 fltîlzîléîr Product Introductlon 019 flrfix’î Producî LIst(Surface MountType) O20 flrÎà-‘î Product LlstlLamp Type) 028 îìàîît Color Rendering 030 Élî/ î/7 Chromaticity Diagram / Color Flank 031 àlélîòlîì Lummous lntenslty‘ Luminous Flux 034 Specialty Lighting 040 5351:1167? Product Introductlon 041 flàîa-E Product Listlsurface MountType) 042 fifa-E Product ListlLampType) 044 àlîlìl/ îx7 Chromaticity Diagram / Color Flank 046 ìtzfi-ìlîî Lumìnous lntenslty- Luminous Flux 050 Display 054 fltîlzliàfl Product Introductlon 055 flElz-E Product Ltstlsurface MountType) 056 fltîà*‘i Produoî LIst(LampType) 056 ÉÉ/ î/7 Chromatlclty Dlagram / Color Rank 058 3151i‘ Lumlnous lntenslty 060 Automotìve 062 flrîàìfiîl‘ Product lntroducuon 063 flrÎà-ìî Product Llst(Suriace MountType) 064 ÉlÎ/ î/7 Chromatlclty Dlagram / Color Rank 058 àlélîdfiî Luminous Intsnsity t Lummous Flux 072 002 ÀKM| CHIH LCD Backlightìng m 51551167’? Product Introduction 077 52551-5 Product Lisflsurface MountType) 078 àElîl/ îx7 Chromatlclty Dlagram / Color Flank 080 i6? Lumlnous Flux 082 UV(UItra Violet) O84 îflàîafàîî Product Introduction 085 fltîà-E Product List(Surface MountType / LampType) 086 365173 Optical Power Output 088 Surface MountType fllîéîîìlî/ MÉWJ/ ÎÈÉÉIÈ 09o Outline Dimensions/ Packing Example/ Handling Precautions îlflfiìlîl Outline Dimenslondsurîace MountTypsl 091 103W] Packing Examplflsurîace MountTypeì 096 iîtîîà Handling Precautionslsurface MountType) 097 LampType fllîéîîìlî/ Mfllfll/ ÎEÉEIÉ 10o Outline Dimensions/ Facking Examples/ Handling Frecautions WWTÌÈIÉI Outline Dimenslons(LampType) 101 fifilfil Packing ExampleslLampTypeì 104 iîfiîîà Handling PrecautionslLampType) 107 ìlîfiftîiîfiflflîrì-Eì N| CHlA's lntellectual Property in Nitride SemmonductorTechnology Mfifiî N| CHlA Subsldlarles ano Sales Offlces 110 112 30”’ RIIÎHI/ “ì 003
 4. 4. INDEX [#51] o Surface Mount Type LED White NS3W183A—H1 22 Blue NCSW119A 20 NS3W183A-H3 22 . NCSE119 42 NCSW119A—H3 20 NS3W1B3AH 22 . NESB064 64 NVSW119A 20 NS3W183AFH-l3 22 . NHSB064 64 NVSW118A—H3 20 NS6W1B3A 22 . NSSB064 64 NCSW219A 20 NS6W1B3A—H1 22 . NESBSOSC 66 NCSWZIQA-HS 20 NSEW1B3A-H3 22 . NHSB04E 66 NVSW219A 20 NS6W183AR 22 . NHSB046A 66 NVSW219A—H3 20 NSBW183AR—H3 22 . NSZBDBSA 42 NESWD64A 64 NS9W153AM 26 . NS6B083 42 NHSW064 64 NS9W153AM—H3 26 NSSW064 64 corporale Color NSSW064A 64 Warm Wlute . NHSB046—NA 66 NESW157A 24,78 NCSL119A—H1 20 NHSB046—N3 66 NESW157A-H3 24 NCSL119A-H3 2D . NHSB04S-N5 66 NFSW157A 24,78 NVSL119A—H1 20 NFSW157A—H3 24 NVSL119ArH3 2D Bluish Grean NHSW157A 24,78 NCSL219A-H1 20 o NCSE119A 42 NHSW157A—H3 24 NCSL219A—H3 20 . NS6E083A 42 NSSW157À 24,78 NVSL219A—H1 2D N5SW157A—H3 24 NV5L219A—H3 20 Green NS2W157AR 24,78 NESL064A 64 . NCSG119 42 N5ZW157AR-H3 24 NHSL064 64 . NESG064 64 NESW505D 66 NESL157A—H3 24 . NHSG064 64 NFSW172 64 NFSL157A—H3 24 . NESGSDSC 66 NJSW172 64 NHSL157A—H3 Z4 . NHSG046 66 NF2W557R 78 NSSL157A—H3 24 . NS2G095A 42 NSZw557R 78 NS2L157AR+13 2A O 41566083 42 NF2W757AR 24 NHSLO46 66 NHSWD46 66 NF2L757AR 24 Amber NHSWD46A 66 NSSLOSSA 66 . NCSA119 42 NHSW046H 66 NSSL150A 26 . NESA064 64 NSBWLHO 26 NS2L150A 26 NFSA172 64 NSSWOSSA 66 NS2L095B 26 . NJSA172 64 NSSW129 66 NS2L095B—H3 26 NHSAO4G 66 NSSW150A 26 NSBLL11U-H3 26 O NHSASDSD 66 NS2W150A 26 NS3L183A—H1 22 NSSA123B 64 NSSWZDS 78 NS3L183A—H3 22 . NS2A123B 64 NSSWZ04B 78 NS3L183AF1-H3 22 . NS6A1B3 42 NSSW206E 78 NS6L183A—H1 22 NSSWZDBE 78 NSBL183À—H3 22 N52W095B 26 NS6L183AR—H3 22 NS3W183A 22 NS9L153AM—H3 26 004 MNICHIA Lamp Type LED Red Whixe Bluîsh Green Q NCSR119 42 NSDW570GS-K1 44 Q 415555105 44 Q NSSRO64 64 NsPw57065K1 44 Q 41544551005 44 Q 115200954 42 NSPW30DDS 2a NSFW310DS 2B Green uv NSPWSODDS 2a Q NEP6246K5 56 Q NCSUD33B 86 NSPWSDUGS-Kî 44 Q NEPG51DS 44 Q 110500545 a6 NSPW51ODS 2B Q N5P0500o 44 Q NSSU1DDC 86 NSPWSIODSDI 20 Q NSPGEIOB 44 5501000 se NSFW515DS 25 NSPG336AS 56 Q 41550123 a6 NSPW57ODS 2B Q NSPG346KS 56 se NSPWFSODS 2a Q NSPGRGOCS 44 Q 40401344 a6 NSPWR60CS—K1 25 NSPWR7OCS—K1 2a 46.5.. Full Color Q 4154445105 44 n- NESMOOSD 56 Warm Wnite Q NSPA510BS 44 u! NESMDZBC 56 NSPLSUDDS 2a n- NSSMOZGBB 56 NSFL51ODS 2B Red na NSSM016G 56 1151451505 2B Q NEPR345KS 56 u- 415344032 56 NSPL57UDS 2a Q 4155453105 44 n- NSSMOBBA 42 NSPLR60CS—K1 25 Q NSPH336AS 56 no 115544124 42 NSPLR7OCS—K1 2a Q NSPRCMGKS 56 u- NSSM2Z7A 56 Q NSPR510C5 44 51.. .; Q NSPHHGOBS 44 Q NSPB3ODB 44 Q 1151253105 44 uv Q NSPB336AS 56 Q 4154105514 se Q NSPBRAEKS 56 Q 4154105515 s5 Q NSPB51OAS 44 Q NSHU591A 86 Q NSPBRBOCS 44 Q 4151-105910 se 415505106 se WNICHIA 005
 5. 5. Èaîlîîîfiîsiîfàîlflrozfiffllzàfcvîo àsfifiutîîîìîlfi Caution manamsismsxxzoww53501902114 KÙîEI7ÙÌÎÈIÌII’ÈKÉÉ3ÎIVJÎÎÎUQ îìîbflîîîultè gosmuusn KÙQDGÎCBÉLÎZTHE ‘îfwìbî: àlfiì'è‘î%| îlîîrî EÀÈJÉîÈîIìîSW/ Qîlbîîa tflîfifllîéîîlbîmèflfllxr-nîÉ? m%S(ÉìS-ìi HRU H3.ÎÉÌHÈS)lliîfiìàflbltìfilîlbîîsflîîa ìîfiUîxfr H4ÌÉÒÉNEZÈÉW‘ÌDÉR’PÉA1’FIÌMEÉÀÈEDW‘LHI. A1715 — Éèfibîîàhflîvîaifiìîfl/ ÌQ-îîfiì. îlîîflfifl èi. JÉ?7JfimìJ’/1îLr nidi Jîflfiîi. îîrkîfiiflî îàîì? )hlùîflìîs#ithîìàuîfiîlikflà%k| îlîî'l EÎMÉHÈTB #110’ àìîàèlèfix. tfl6ìLZ1îlzîrZWP9HfiZKEWJ/ (—x 1// :7"J>7l: r5tîaîîàìfibkwîTfl‘. fi-KNÈHIZ‘ Eàffîèfièhtgàlx, Kflrîzàlîwfilîtîîìltkdfliî? IEBZÉÈBTÈL‘. LEDflìtflîlîilfkîìlîîÉlàîifixîîìbîît, Eîfiwblàffî; 0274711. I-rìxîsw KîlîtfllîfiiîibEllr-Îàfiìflîrîlîlfflîìlàfififlà, ìèà <îîîaztmmusîmiîmtîìîsu, ràìakilàtttî 330% ÉNÎÉÎÉÙMÌÉÉÈÎÎÉÎVÌJ’. 798V): ìslfi mflbîî, IÈLZÎÀWEU. É Eîflllîifilîîîìfiîflilî‘) îhbèîiflfiwîbifiîîaUififilîfibî Iìîîîiìdilîìflîì îlwîàwììflmbîwîtîìfilìîéìîbrzîàîHEÌSKHLYH. bîîîflvîasîmîîiîìîéwa Kflîîwifliîfiìtyp Iîàkfifìfîîaîîòflîflàflflìiîfîîifd è’ màìî/ MDT-Éîfiîéwa thîîwllîfiiîbîwiflrîfukîfloìfislàî ÉL. RQB#EIZ flflswîsuîîr 006 MNICHIA The cunlenls oc rbrs brochure ave bpaareb a5 al Augusl, 20m N0 unauthanzed Uansmwssmn or reproductmn af (m5, euher m whme or m pan, rs nermmea u VDU have anv quesuons regardnng rrrrs brochure, messe com lact bur saues staff The LED; descubed m rms brochure are mlended ro be used vbr urdmarv enebrromb eburbmerrr (sudw a5 office equlpmenl, camrnumcahans eubrpmsm, measuvsment Instmmenls end bousehbwa apphances) Cunsuh Nrcrrra‘: sales slaff m advance (or rrrrurrrrarrurr on lhs apphcahons m wmbrr excevtmnal quahty and rerrabrI-ry are requrrea, Daruculadv when me lafluve or maF vuncrrbn o: ma (E05 mzy dwrecfly rebpararze Me or neawm [such a5 (or arrmanes, aerospace, subrnersrbwe renemevs, nucusar ve- aclov convo) syslems, aurbmbbues, rramc nonno) equrpmenr, Ma supvovt systams 2nd safely devrcesr User sbau nor reverse engwreer bv arsassembumg (sr anawsrs br me (su: wrrnaur navrng pnur wrmen cnnsem rrbrrr Nmma When ascesa-ve LEDs are (ound, me User shaH rmarm Nrcnra urrecrly before brsassembnrng or anah/ sws The LED hghl 00mm rs strong bnbbgn m rnrure human eves Precauuons musl be raken lo pvevenl Iookmg dwecuy ar rbe LED: wrm unalded eyes far mura man a vew seconds The apneararrce end snecmcanons 00 me moducts mav be mbarrreu rbr rmpravemerrr wrrbour nonne Make sure rb ask (or and ablam the svecwhcatwnns 5nd canhrm the cunlems befure usmg ma Dvoducus) The rbrmau specmbanbns rrrusr ha exchanged and srgrreu by bom parhes bemre rarge vmume Durchase begms Nrcnra wIH nor ake responsrbrwrry cbr any rrbubwe Ihal rs caused by usmg me LEDs al condmuns excsedmg Dur svemhcatmns The ‘ryrfl m rbe brochure ruarcares wpnca) vame s0 rbar Is rror under guarantee The LEDs dsscnbed m «m: brochurs comvlv wrrrr the RoHS Dwecuve end are compauble wrrb Pbivee sober rfìîrîîîîîîîì / ProductType Identi ication Summa —omun ChrvWDe c s m J s v Mount —o<rrarcressrrrcarror s, 2,3 6,9 î,791/NumberoîCNp usate Culur w Wmle L Wavmwnue a Bme e Gveen Type s EhMhGveen a m A AuvbenM FuHCubv u Uuvuvroìeì lliunv 7|! !!) Consenuwa Numberswackageîype) DDWNZZZ narra: Symnu) Mm FwrslEdmun A»: ORME? ) Ommsnuuencu H Lnwarìnrensuvvsr a aracwcrm M Malnxcvcml a Senescvcuwx una Tackage Naswgn Buwkhns TTapmg 035mm: Addmovva)Speuhcalwou (1) (2) (3) — (4) (5) chip o" _. ,,xun cmbîvne s —Mm Cìassmcalwun a 2;’: 0m Cnlov w wmre, L Wavm whue ( ) cruywwx Sue 5L Tvpe o1:4rv/7—2|n Numherswackageîvve) omwzzz Oaiîlèrkavrsrunsvmho! Nuîwgn FwslEdmnn H Remsmn ommr Dvrer Sequeuce tisana»: Addmona) Snsmircalwon (1) (2) — (3) (4) Lamp —u1«xua CmuTwe s; —. arrrrrb4er un p Type cuce cbrbr w WhwlaL WarmWhNs a Ehm <3 Gveen s fihnshGveen R Rei/ A AmheLU uuravrarer m u; Rewsmn Svmhn) Nu srgn FvslEdmun 4—z Rewswon QUA ma Nn sbn wrrrrbbrsrabnzr, s WMSKDDDM ma Patkags Nosrgr m P3155 Snck TTapmg 02mm Àddwuundîpeuficahun Îoxl lînnsscunveNumbevs wz (1 )* (2)* (3)*— (4)" (5)"‘ L Mm ma Lenscuìur Dwflusmn 0 CbavCìear a CìeavDmuswon. a DeevDwflusmn camma r Dwenwuv 0 Narraw 1 Mwddìaî NsrrwwDVAL 4 MmldIeOVAL 5 Wme ÙVAL s Uhrawwde 7 suuerwrue ÌL>XMÌtr m; Shanu z 015 m5 a NrcmABArKoH and NXCHXAHAXJXN Sarrns - m mm m rsrr . m:aeuulzxuàmhaax; anuènxt Symbbh m <2) m 45) A r are mm rom Pvoducflvpeonwm nscesaavy mm MNICHIA 007
 6. 6. g CONCEPT N| CH| A'S PRODUCTS ««: :'« ««. '.« ensumsmcsrrxassu«c, r—/ Lxr«mu: «:4>«—>1o»«. îsamnràassuausrrouxr. XApphcalmu Dhums ««« «hre bere ogoe may Luwam oorroeor «rrregee, end (hey mdv d2v«41e1«u«««0«e attua) pvaduc‘ 003 rsurface MounÌ Type 119A I 219A Series Standard Type NCSHIBAFHS) wcsxmsAl-Ha) A Power LED Focused On The Qualìty of Light '1««r«« 'rx«, «r, «)rrrrr«r, «r«««. ,» '(««r1««'«««1 . «.«« r««« , r.«rr, ,r««, ««. ,«, r«r r1 «r«««rrr«rr, «««««2««)4 ««« «r «. .«—«. , « A, )«r«x]. ,:>«1« «mar ÌIWNNAw-Nàîlwfllfl ALAMMQEU) Jîmrrsm 11a ma m PKG sana-m fi mm Ellbncy 511mm! ‘ Hm: Ellcny CCT Ncsx ‘ NVSx NCSx ‘ Nvsx 5000K | |7lm/ W i mmrrr/ w II7lm/ w i lAolm/ W 3000)< mago, 91 «m/ w , ID5Im/ W 91 Im/ W , 105Im/ W NxxWx19A 4 a sxaoxznmm 009
 7. 7. Chip On Board Type 110 Series NSBWL110 NSBLL110-H3 mmmîwuflnxwrkwu-«Jjmucrflflm àfiimmd-fiîflnlsmqaîàkwmm% NICHIA Multi-Chip Power LED Series ‘ 53335:5115.‘t:12;2:. 'r; ::3.'; _'9h‘ S°""’° o" 3”“ TESA series: Bvigmer, lower furvmrd vollage, (or a more efficienl paùage. Available in a îsîep MacAdam ellipse (ha! reduces color mixing camplexities. v Applimion Applicalion H3 Mì General Lightîng General Lighting «area . . -Pevsanal -Landscape ' ' ' -- . _ ‘Landscape «Persona! ‘- susa <Faclhty . Î ‘Facxhw -flflîl - — 4mm 55gg qvvî» 13:6 ma 4:47» - ma «mm mm V Fnnurn Feature 15! mina mm "E a = =.: a-: [a Dnail/ lîm P022 DetniI/ Ifllîl rnzs
 8. 8. Surface Mount Type i 157A l757AR Series for General Lighting g’ 153AM Series o. ew Type a Nssw153AM . Eyu/ serie5_ - . . NS9W153AM-H3 "manna . x‘ r l NS9L153AM-H3 Surface Mount Type 0.5w Type -SingIe- q‘ NFSXIS7M>HZI (. - À sgilj/ Series- Mszx157ARl-H3) ' 0.25w Type 2' U NSSxIS7AI-HJ) 0.1W Type MESX1S7N>HZÎ 006W Type Nnsxlsflxl-na] ‘t, -ì FìF-‘llì&flsakàkflîfihlrà‘îîtfrlîàî>‘îìî A Compact Multi-Chip LED Light Source commnmg emc encv and power, mewg (‘o r. gnu uc- 1a r9 ab e hghtwrg 50111:1011; possmwe NF2x151AR . m, kumfll mm 1a E ‘° esanime è? 02,0525 i se . .. 1. 0 NFZW757AR È m Ns9w15aAM a m . . g w o m. www» n.1,“ 2" o1w NSSU 53AM-H3 _ W o @1515; u/ y-o 341/0355) Mssw153AM 435cm '° o Nhsxflì 40m Oxmîfimm NxxW157Ax """‘ “m” ‘W’ 3 0x1 axuszmm ‘(z-‘Teìfl-ÈEEW-HÉ‘?
 9. 9. w . etaantìiaîuîty lit-ME; ‘I asma; m». numi‘. - metalImmunullllfilllpxìflflslilh LcD Backlighting ‘Mobfla Phone/ Smavìvhnne ‘Lapmp/ Îabìet PC -D«gua Cameva Wcvlabìe Audwo LCDIV/7Î4b -ì%%î= %/Xv—nx> -/ —wvy: >/a7v—n»Pc 5 9mm? -#€—97wz—? «z Fnnurn ma slflflnun mnum-rw DnaîI/ Ìîfi P078 41471 {IÙH 11+‘ u nana. A Small PackagedTop Emîttìng LED with a High Efficacy Newly designed LED uptimal far medîum and largesized LCD backbights. Appnimion H3 LCD Backlighting «TV -Mummr LCDI"/754I "îl/ E “E19 Fenum ma DnaiI/ Iîm P078
 10. 10. . îillig * ' #2034 n» - ‘Debian-w ras-nanna ' ‘ nniennim I 3 in 1 LED for Outdoor Full Color Displays x High Intensity 3in1 LED A suitable LED lo make display modules walerproof. Allowìng new possibilities in desgîns with a brighler 8nd thinner ful! cmor LED. v Applimion Applicnlion m: mi Display ‘ ‘ Specialty Lighting «m cauor LED Screen scema! Eflact ugmmg -Amusemenr mm ‘ - «Swgnage -71W1î—LED7"—(Z7’L/ f ‘ fifififi ‘ììèfl val-xx» -*7'f> Future V Fnnun ma q» un, E‘ îx““’“”’t‘“ìîilvî“‘”‘"" wîifiîifitîî“‘*‘j DnaîI/ lîm P056 DnaiI/ Iîfl P042
 11. 11. enerafìîght iîèîbàfilfiPfififiî-îbfilîfibàhò -fl‘iflì ÈÈDEÈÌBECCÈLÈLEDEÎfVÌVT 9775!! » flifilllEhîekm/ fljl-Qav Downllght A‘ Variuus Puwer/ Forwaid vaiiage/ cm Ixlstvx 12mm ‘E I 1 K-zìfl» Panel Ligm rflfltîl Puim Suurce nivwimn » 7 Ii Bulb liti High Luminous Eflicacv 7Ìvm1r*Î7À a»: mm Ekozwz-ùaw Sveei Light Vavinus Directivities MSPXRVÎÌCÎJ! ‘ u: Ii ‘i sian Board i x ‘zii, 019
 12. 12. General Lighting Product List 525-51 Surface Moum Type LED ÉEEE 501.151 1513x159. 5.45 Chvomancnìv Coommam 7”‘ 55* EÎE 15W” 1, Package Pmduci Type Typ ‘V 9V DWWWW 1mm (X V, Tw Tvv Tvp Max 29m 1m) 11m) M 1V, 1degree) Top Emllling Type nvswusA D344 D355 45 141D 3D 35 12D 35D nvswma uvswusA-Hs D344 D355 36 115 3D 35 12D 35D NVSW215A-H3 nvsLnsA-H: 041D D390 37 113 3D 35 12D 35D nvsLzlsA-Ha NVSLlWA-Hl 0410 0390 27 37 30 35 120 350 NVSL2lSA-H1 ncswum 034A 0355 A4 135 33 33 120 350 ncswzm NCSWIIQA-H: 0344 0355 se 110 33 33 120 350 ncswzusn-H: ncsLnsA-H: 0410 0390 3a 103 33 33 120 350 NCSLZISA-H: NCSLHBA-HI 0410 0330 27 33 33 33 120 350 NC5L219A-H1 rrwxfiwmvuî 7 / 3411305153105 020 MNICHIA r«—n1/10L2T>? u1sewuxhsurnws Duvvahoiî/ în (Ts:25’C) Ha kfififiîtîlfi Ahsomts Maxmum Ranngs É7<18îflÌ1pcs1 ìîìîît ‘F H H PD T T» T“ Ow/ Pa0k01/1ax1 Mourflmg M" TV“ lmA) (mAì 1mA1 1w1 rc) 1“c1 m) — 155D ÎDDU 85 5Î5 15D -ADN+1DÙ -4DN+1DD EU 83 155D ÎDDÙ E5 525 15D 4DN+1DÙ —4DN+1DD EU E3 15ÙD ZDDÙ E5 525 15D 4DN+1DÙ —4DN+1DD 55 s2 1500 2000 s5 5 25 150 A0N+100 4054100 3500/P ‘Èzfii’; z z 700 1000 35 2 se 150 A0N+100 JDNHDD 30 33 700 1000 35 2 se 150 A0w100 —40—»+100 30 33 700 1000 35 2 se 150 AONHOO r40»+100 35 «a2 700 1000 35 253 150 405.100 ADNHDO fl N I C H I / 021 30110511 1215059 .
 13. 13. (Ts=25’C) Ha flfiaîtîé Ansoms Maxwmum Kaunas @5154: . . . n°545 Cmomaucntv Coovdwnam È? 35* JEÉE 355W’ w, Package Pmducx Type Typ T " T“ ‘ÎZ“V“V 4mm (X T, w va m, Max m (ad) um m LV) (degree) C} ‘E g Top Emmmg Type E Nsswman o 344 0 355 A4 135 3 0 3 a 120 350 «o 5- g- Nsswmatwa o 344 o 355 3a 115 3 0 3 a 120 350 u; T, mssmmm o 344 0.355 3m a5 3.0 3 a 120 350 Nssldflskfls 0 4m 0 39o 35 105 3 0 3 3 120 350 NssL183A-H1 0 410 0 39o 2a 4 a5 3.0 3 e 120 350 Nsswuun o 344 0.355 44 135 1a 5 20 5 120 50 " NSSWWJAR-Hs a 344 0 355 3a H5 1a 5 2o 5 120 50 NssusaAR-na 0 m0 0 39o 35 m5 va 5 2a 5 120 50 Nszwuu a 344 0 355 41 w25 3 3 4 0 120 350 3 NSIWIHCIA-Hî D 344 D 355 3E HO 3 3 4 D 12D 350 NSCWHECIÀ-Hî D 344 D 355 315 S5 3 3 4 D 12D 350 NSJLÎWA-NZ 0 41D D 39D 33 10D 3 3 4 D 12D 350 NSJLÎWA-HI 041D 039D 273 E5 3 3 4D 12D 350 NS3W183AR D 344 D 355 41 125 IO O H D 12D H5 NS3W1a3AR-H3 a 344 o 355 3a m: 10 o n 0 w20 115 Nsausann-H: omo 0390 33 ma 100 11 0 120 115 1 rmxfiwumcuî ?2*î4*kt1/10HT>VAMsewflmîîoms Duwvahnsî/ în / filfifiìs/ sveuns 022 Éfllîîìiìpcsì îîîîîfi T T, w T p T T T Ùw/ PackM/ ‘axì Mourmng M" TV” (mFAt KJAì (ml) M71 rc) (“c”) NÉ") — — aoo 900 a5 2 a3 135 www 00 —4ON+1DO a0 a5 aoo 900 a5 2 aa 135 AONH 00 —4ON+1OO a5 92 aoo 900 a5 2 aa 135 Aoww 00 5435100 ao a5 aoo 900 a5 2 aa 135 405m 00 —40—»+w0o a5 a2 aoo 90o a5 2 aa 135 Aownoo «sownoo — — 150 20o a5 3 07 135 5405400 «sommo a0 a5 150 20o a5 3 07 135 A054 00 40541 0o a0 a5 150 zoo a5 3 07 135 «mamo «www 0o mao/ a ‘ÈZTE; w 40o 500 a5 1 5 135 AONHDO 40"41 0a EU E5 400 BÙÙ E5 I5 135 -4DN+1DÙ -4Ù’“+ÎÙO E5 92 400 55G E5 Ì 5 135 -4DN+1OÙ -4Ù’“+ÎÙO EU 85 4DD 50G E5 Ì 5 135 —4DN+1DÙ —4Ù"‘+1ÙD E5 91 4DD 50G E5 Ì 5 135 ÀDNìÀÙÙ —4ÙN+ÎÙÙ — — 15G ZÙÙ E5 1 55 135 ÀÙN+ÎÙÙ —4Ù”‘+ÎÙÙ s0 a5 150 20o 55 1 s5 135 Aownoo JDNHDO s0 a5 150 200 a5 1 s5 135 ADNHDO JDNHDO Buuubn [Ejauag 023
 14. 14. (Ts=25’C) ama: _, , s5 flfiaîtîé Ahsomts Maxmum Kaunas 5.55 Chvomaucny Coovmnam #5 H ‘EÉE 355"“ 1, sxszsmpm 255m: Package Pmducx Type Typ T" T“ ‘ ‘Îf/ ‘W 1mm T T, 1 T p T T T ùiy/ Packmflaxì Mourmng (X T) w vu m, Max m Mm T”, r » 4 5 5 (ad) (Imì w, 1V, (degree) (mAì tmAì «m4; (mWb (‘c1 m) 1151 C} ‘E g Top Emmmg Type E NFzw157AR m o 344 0 355 25 s0 5 o e 7 120 100 5 5 200 400 s5 1340 120 40N+100 540w100 «o E" 1; 7 7 5- 23 s 72 70 75 5000/» RETTÎW m NFZL757AR m O 41D D 39D 5 D 6 7 12D 1DD ZDD 4DD E5 134D 12D -4DN+1DO -4DN+1DD 21,4 s4 s0 s5 v NFSW157A 0 344 0.355 13 5 55 3.2 3 5 120 150 — — 200 400 s5 720 120 40w100 540—»+100 NFSW157A-H3 0 344 0.355 15 3 4s 3.2 3 5 120 150 50 s5 200 400 s5 720 120 40w100 540—«+100 NFSL157A-H3 0 410 0.390 14 s 44 3.2 3 5 120 150 30 s5 200 400 s5 720 120 405.100 540N+100 " N52WI57AR 0 344 0 355 191 57 51 5 s 120 75 — — 50 120 s5 512 120 405.100 —40«+100 NS2WI57AR-H: 0 344 0 355 15 s 50 51 5 s 120 75 30 s5 s0 120 s5 512 120 -40w+100 -40«+100 T NSzLI57AR-H: 0 410 0 390 15 5 45 51 5 s 120 75 s0 s5 90 120 55 512 120 -40«+100 -40«+100 >NSSWI57A U 344 D 355 1D6 31 30 34 12D ED - - 150 ZDÙ E5 51D 12D -4DN+1DO -4DN+1DD NSSWI57A-H1 D 344 D 355 E 4 27 3 0 3 4 12D ED ED 85 150 ZDD E5 51D 12D -4DN+1DO -4DN+1DD 5000/? ‘ÀTZTEM; NSSL157A-H3 0 41D D 39D E E 25 3 0 3 4 12D E0 ED 85 150 ZDD E5 51D 12D —4DN+1DO —4DN+1DD NESW157A D 344 D 355 4 7 14 5 3 O 3 4 12D 40 — — 5D 10D E5 Z04 12D 40"41 D0 —4DN+1DD NESW157A-H3 D 344 D 355 4 O 11 5 3 O 3 4 12D 40 ED S5 5D IDD B5 Z04 12D ÀDNHDO —4DN+1DD N5sL157A-H3 0 410 0 390 4 0 11 5 3 0 a 4 120 40 s0 s5 50 100 s5 204 120 40N+100 *4Ù"‘+1ÙÙ NHSW157A D 344 D 355 Z 6 7 5 31 3 4 12D Z0 — — 35 10D B5 119 120 ÀDNHDO —4D'*“+1DD NHsw157A»H3 0 344 0 355 2 3 5 5 31 3 4 120 20 s0 s5 35 100 s5 119 120 40N+100 —4DN+1D0 1m m)“, NHsusnuI: 0 410 0 390 21 5 0 31 3 4 120 20 s0 s5 35 100 s5 119 120 40N+100 —40»+100 1 mnfliîumsuî 7 54110255,. ” akmouîwuuewuxhgvoms 0050155551110 024 025 50110511 1215059
 15. 15. (Ts/ Tc=25’c) Ha flfiaîtîé Ansoms Maxwmum Kaunas @5154: . . 5:45 cmomanuw Coovdwnam *K 3*‘ JEÉE 557*” w, Package Pmaua Type Typ ‘V W ‘Mwww 4mm (X V, Tw Tvv Typ Max 29m (ad) 0m m LV) (degree) C} ‘E g Top Emmmg Type E Nswmsanm 0 344 0 355 46 140 s s 10 120 120 «n 5- g- Nsaw153AM4I3 0 344 0 355 39 120 3 3 10 120 120 u; , NsausnMH: 0 410 0.390 37 115 3.3 10 120 120 NszwIsoA E‘: 0344 0355 474 52 3.2 30 120 150 10 4 49 NSZUBDA m 041D D390 32 35 12D 15D 14.4 43 msswuw ET] a 344 0 355 9 4 29 3 2 3 s 120 30 91 23 NssusaA m 0 410 0390 3 2 3 0 120 30 7 8 24 i NSZWWSB D 344 D 355 34 3 2 3 E 15D/ MO 12D NSILOGEB D 452 D 409 2E 3 2 3 E 14D 12D NSILOS5B-H3 0 41D D 39D 26 3 2 3 E 14D 12D Ton Emmmg Type Nsawmn m 0 340 0 350 1230 33 3 35 0 120 320 NsBLLno-Ha m 0 4323 04030 930 33 a 3a 0 420 320 .4 r<rvA0i1Unv: Î.?2 ìvzkwwouîwuwse wdlhéîoms m manu 2 un. a » Mure 3 nmmwpxxmxîcìrmmî (mm 3355542155355” W001! mrgc ‘s mc mgc a! n.154 553mm“: 02a axmzniwpcsw ìàîîifi l; H 4 ‘ì PD T T» T“ Olv/ Packflx/ ‘axì Mourmng M" TV“ (mAt tmAì «m4; Lww rc) (“c1 m) — — 400 500 35 4 4 150 40N+100 z40»+« 00 30 35 400 500 35 4 4 150 40N+100 —40*v+10() 20000» ‘Q5; 30 35 400 500 35 4 4 150 40»+100 540m 00 — — 230 400 35 1 0 n50 40mm —40—«+w00 70 75 25D 400 E5 I D I5È| ÀDNHDO —4Ù'*‘+1DD 30 35 4000/» 3E; v 150 200 35 0 54 150 «ÌONH 00 -40«n00 7D 75 150 200 35 0 54 150 40N+100 JDNHDO EU 85 — 25D 4DD E5 055 135 —3DN+E5 —4DN+1DD — — 250 400 55 035 135 —3nN+35 unwmo 3000/? ‘àzfi; 75 35 250 400 35 035 135 30N+35 —40N+w00 — e00 900 35 22 130 540mm - —40—»+w00 giga; 5"") Hand 50 35 60D 900 55 22 13m 540W: 00 ‘ —40»+100 Somerwg Buuufln [Elauag 027
 16. 16. General Lighting Product List 1525-51 Lamp Type LED ÉEEÀÌ 50.05,1 1513059. rwxfimmsflî. ?x—9(—kt1/1UHRHsewmrhémvvs Dnwnnnaému 023 %'| HI/ 5.45 cmomauc-w Coovdmam 5:? DEE 1, Package Pmducx Type (135) M M M Max 2 9m 1mm (ed) 11m) w, w, 1degree) dm nuuums NSPWRGDCS—K1 0 344 0 355 20 31 3 5 150 50 NSPLH60CS-K1 0 410 0 390 13 31 3 5 150 50 NSPWR70CS-K1 0 344 0 355 20 31 3 5 30 50 NSPLR7flCS-K1 0 410 0 390 13 31 3 5 70 50 NSPWZOODS 0 310 0 320 12 e — 3 2 3 5 20 20 nsrwxuons 0 310 0 320 a 2 — 3 2 3 5 50 20 NSPWSDODS 0 310 0 320 27 3 2 3 5 15 20 NSPW5IflDS-D1 D 31D D 32D 12 2 3 2 3 5 3G 2G NSPW5IDDS D 31D D 32D 615 — 3 2 3 5 45 2G NSPL500DS G 41D D 39D 22 — 3 2 3 5 15 2G NSPL5ÎDDS G 41D D 39D 4 7 — 3 2 3 5 5G 2G NSPMÌÎÌODS D 31D D 32D 17 — 3 2 3 5 12D 2G NSPL57DDS G 41D D 39D 1 2 — 3 2 3 5 13D 2G nswwmns 0 310 0 320 2 3 z 3 2 3 5 s5 20 nsnmsns 0 410 0 390 1 9 z 3 2 3 5 70 20 NSPWFSDDS D 31D D 32D 1 2 — 3 2 3 5 13G/12G 2G (Ta:25’C) _ 2005x205 Ansame Maxmum Ranngs i? ” v1 Éflflìflikìcs/ 23:55; Mgx M 12 l” V" h PD T, » T“ 00/33001150 Moummg u”) 1mm lmA) 1V) 1mm (mw/ (‘Cl rc/ — — s0 130 — 35 210 —30»+35 —40—«+100 — — s0 130 — 35 210 —30»+35 —40—»+100 7D_ 5°’? F10w — — 00 130 — 35 210 —30»+35 —40—»+100 — — 00 130 — 35 210 —30»+35 —40—»+100 50 5 30 100 5 — 105 —30«+35 r40»«+100 7m 3000/13 90W 50 5 30 100 5 — 105 r30w+35 —40N+1D0 50 5 30 100 5 - 105 -30«+35 -40N+100 50 5 30 100 5 — 105 -30N+35 -40N+100 50 5 30 100 5 — 105 —3DN+E5 7405400 50 5 30 100 5 — 105 —3DN+E5 7405400 50 5 30 100 5 — 105 —30N+35 —40N+100 2500/? 75;‘; 50 5 30 100 5 — 105 —30N+35 —40N+100 50 5 30 100 5 — 105 303455 —40N+100 50 5 30 100 5 — 105 —30»+s5 —40»+100 50 5 3o 10o 5 — 105 aowas —40»+100 71:1- 50 5 30 100 5 — 105 530545 7405400 3000/? HM 0000511535059 . MNICHIA 029
 17. 17. A r _ , _ _ E. _, znsmm. Avvaexuexsuuusn/ Axmn, M 4 ‘.3 b . v [ E ] —. Lxvxxxvxxvvvxvxvvv . Lmmumuu #501577 46|? ?? rwnm/ wmn wmn [Snndnrd cm! 3m. uwmn w u (Sundard cm) , . . E. wnrr: Standard CHI l mie) Moderate CHI l mie» Hvgn cm « vawîè) __ m max «max ctannK x î/ aK Rank al) __ max x nzao 0254 0253 ozss 9 Rnn R70 R75 RSDDD R85 R90 v D205 W267 m5 D276 (ì ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 345 H 25cm Rankbî 1 Mm ‘ rw Mm ‘Tvp’ Mm ‘Tvv“ Mm ‘Tvn" Mm ‘ryw’ Mm ‘rvw’ 0V * m’ m“ W" m“ : ColovRendevwngtfia) muni‘ v D295 0:05 0350 0339 ‘€- m “ Rankhz 5- m x M95 m7 02:0 03:0 «a Ra v2 v n27s 0295 0:39 m , , , >0 , , C0401 Henuenngunaex N“ vsmx R k u m “Z x naso 0330 nzsu 0355 v cava asso c355 035v un m WARMWHITE 025 7MMÎÎÎÎ ' v 03m; masso 12mm Sxunplr‘ m. u aeamnexx m x mm 03575 m 025 n30 n35 (un M5 m v mana oasvz m n: n m 7a “m” 3 5 03897 nzsas 04152 04:90 04255 mesa CWhnoIwnrmWhnolMod n/ Huuhcnl) v 02m ome omo onam «nono asso: m“: m 5mm mx max 420m max azzax max x 03527 03397 causa ome ome cassa r v massa m2: nzsm nanna 03725 ma»: Re m Ra R9 ma 2m “E Raukh W / xmwmmmm ma / W v Manu 043m 04335 04456 mm mesa ‘ w M k _mm. ,,. mm m, m m m m m M, 7‘ Ehmrrxmmvuw x nmza M255 ome ama cassa M355 v 03725 Manu Musa 04m ama L13755 v x 7 N 1 J’ axwnnue/ wam. Whlu (Moderate/ mah cm) “s ‘W WHITE H, ‘ W“ Rank swfii 03mm nzuan mm m2: " 5*" Wersmevfiwe n31 v 02m 02m 02m 03261 nanna» xuvampztxamxz ÌiLÎJWMEDXIAÈHIwQÎ l Yhe (ama vav .5 dependmq c" rhe produci lype m c010! rank m Rank m7 nxizlmchusubswflvfvnvsflaiaHceihnuvvrvsertîar un; 030 03/ 0.01 m 03s 0m un! vu 04., 0m u»: x 0m‘ 02m mm ome w xianncfiwezxuuszmzstm umîmz. x v oazsv nana: uaevs 01:59 Yms c010‘ sarvp e15 ma w Mm; tornavano! ‘ based m 11s 23725 zmîzmxu gnhmîmzmh: 17 un Rsnk m5o naass M375 mana M515 v. m: mzuaunpru u/ ‘(H 111mVu‘"qtzuwavuhwuhfifl , x v 03359 aasm ome 03m WARMWHITE > JELÀHIHY h" M45 x nzsvs nzaaa nms uzsvo ÌVEWWN” v 03437 03735 033m 0357s 4mm Rank ma 11 mjf‘_‘<xg*flflî, ì__w“ x 03570 0373s 0399s mm *vmwwrvanvumow' v UJ57E 03h37! uòmfi nana — — _ j/ vhvehgh/ Ph g vmìavvank mm Rank m5 i” WÌvLÎvÈLxEv mesa mass M299 04m Q îwzwvvwnewmojnvaxacm) v 037m onms 04165 033m guo vank M351 : ‘lv vmwgrvurlwx m ma g“ I (WWWHWJE x GNU GAZQO 04562 04373 i 2 _ v 03514 04h55 muso 0:59: J v Rankswu xsa ma 45m 50a 55a cm 05a 7mm 75m son x5: x M373 ma: mm: 04593 www x vmv v una: mao ama 035M nm. vèxuîuznnrtxxuznnumkîiv/ pusîmnzsu rrnmJr nvmrnzîmsccavtammwius zammzunnfi amm- ossmxsuguutrnnux«suWm. xxuvxvxvmvubxvxxvvvv uhm/ Hm, ‘ÌNA/ Avawvkauìuàìwu 03o 031 Buuubn [Ejauag
 18. 18. Lmm Kum: amava mm: m mm. ” 1x". .. w5c ourîan: 1x". .. m NSZWWEB m v v v v v v v wszLnasa C} m» — — v r LampTVbe m m m a0 m H3 m un w 1. 3 NSPUÎÉOCS-KI, N5FlR7DCS-K1x 71157150095, NSPLFIODS. N5FL57ODS, NSPL515DS Q n“ x 028D U266 D203 D295 x D207 D253 D304 D307 x D307 03D4 0330 033D m, n. - x x ome 0257 0305 0275 x 0295 0305 0230 0315 x 11315 0330 0360 0339 ‘V4x mm ma: g “i m x 02575 03510 037m 0399s M997 027m x 035425 03575 027m 133397 02522 03557 g‘ ma Rwbî, Ram“, Mm m x naswz nzasn 039m nws nzazz M714 x ama 03512 M714 nzaz: massa 113454 g m x 0255 0257 01m n31: x nau 03m naso naso x 0330 0:30 0:51 0:57 n34 ma x 0275 ozss 0315 0294 v 0294 0315 0335 0315 x 0m osso 0335 03m W v v v v v v v Rankeî Rankeî “mnuunnraflnlxnwlm x 03x97 113988 una: 04390 0.1255 04052 x 03x22 M997 0an53 M255 M125 03254 W” m r3“ W W a, m m“, x x 03523 ums 042cm uum mm 03907 x 035517 nzazz 01507 04mm 03725 03542 x 03m una 0357 mass V D318 0339 0361 (1351 R'w” 05W“ x DA255 amen casso 04.515 x 0451s amo M970 04770 x 04m 04:10 00:55 ome x nauas M355 ome M137 m umhacl- Nlmmt lypn‘ “W ‘5 “W ‘E x ome 04:25:; 04519 04:55 x 04355 M519 ama M553 m nvswzusn, nvswnsA, ncswzusn, ncswuusn. nsswuau, usswuasnn. nszwuwnx NSJWISJAR, NFZWTSÌAR, NFSW|57ÀxNS2WI57ARx NSSWI57ÀxNESWI57Àx NHSW157Àx V 53775 "ma" “WES 53755 Y 53755 53955 04137 53535 D" NSSWIESÀM, NSZWISHA, NSSWIEDA f“ Rsnk b3 02m 11A Rauk ns “I x 0287 0283 D306 03D7 x D307 D304 D330 D330 x 0295 D287 0307 D311 M0 V 0255 0305 0330 D315 V 0315 033D 035D D339 v D276 0755 0315 0254i VHWNVEON" ha . . . . . . . “sauna” m m Rama Ram‘ mm ammzu Rnnksmms Ranksmflfzî mxsmm Ranksmass x m 03m ma ma x ma una m1 M57 x 0:30 0330 0357 0:55 1 euggwfl“ , “m, D, ” mm 03m m" , ,, 4 . . . . 4 . Dmwxxxxxxwmxxx x m4 0315 0339 0m x 0330 naso 0335 0351 x m 0339 0361 0351 x” > _ > 4mm CeNevPow x Mm ma m” m, ma _ 0 snflfl] 4m .0D.5mm. . . 21s 172M . . . . m: q. r 4 x x 4 4 r un m", xx. “ u; C 4B NSFWREOCS-KI, NSPWRTDCS-KI H5 uJxnmumuuuuxuxuAsnmutvJ 315 Rank D3 Rsnk ma Rank 175 x u, x 0257 02a: mm 03m x uzm m: una una x 0295 n2a7 03m m v_ x 0295 0305 0330 0315 x «ma naso ma 0339 x ma 0795 nana 02m ‘u ìzurwasxnn: i110 5110:à11DLNVJHÉXÎAVîîJrÀbawwpw-wv1v -1(Nw(y0/(11e"n m cawnmnxr» 4011 m r: 0x5 m R k a R k a 527M? fléluîuflflîlìflzlwfllknuxîJnseznrxacmmasubsmawav5:15amzsatauxawxsshznc’ — an x an c 22s x un 03:17 una una x una una 0351 m; '25 k v 02% D315 0330 D318 Y 0318 D360 D385 035! “un m n30 zaz n14 nza una LIIII) 0.. sua. w . . . . Nsawum C4» . . . Rauumw: 0m; . . . . @ÈE1?W‘kE " n 3A” CenlerPowrr x 03553 m 22s 1 x r 1 r 22s un m 0:0 m 01A m u; 032 D33 Buuubn [Ejauag
 19. 19. General Lighting supqan ama, - 034 Luminous Flux [ìfiîì Surface Moum Type LED 58 Froducl Twe 5>7/Rank umw (Ts:25'C) 50s Bue E09 51o ìwi/ Hank Hm) Max Mm Max Max Max Mm Max su B12 B13 51A B15 60 no Max Mm Max Max Max Mm Max MVSW119A Mvsw219A HG 160 tmm NVSWHSkHZ uvswzlsA-H: 350 MvsLmA-Hs MVSLZIQA-Ha 350 NVSL11IA>H1 Mvslzlsmvn 350 ucswnsA ncswzlsA 350 NC5W119A—H3 McswnsA-Hs 35D McsLIIsA-Hz Mcsl219A<m 350 MGSLHSLHI NDSLZWIHH 35o MSGWIHA 35o MSGWIA-HS 35o Msswlaabam 350 NS6L18JA>H3 350 MSBHBîlA-Hl 35o MSGWIAR 350 Msswlsann-H: so NSBLHSAR-HG 60 MSJW1KA 6o Msawlnkm 350 Mszwlxurm 35o Ms3L1aJA-H: 350 NSZL18JA>H1 35o MsawInAR 35D Msxwlnk-Hs H5 Mssuasnn-m M5 NS9W153AM 115 Ms9w153AM-H3 w2c Mssusnm-H! 120 swzsnru: ssurnzfiaohìimàw! nLm-mous Hux Mzaswmwcnl aflawancz a 9x; 120 auuuan ‘meuag . 035
 20. 20. General Lighting (Ts:25'C) sywnanxum) 5>7/P1anx11m1 5g P0 P1 P2 P3 PA P5 P5 P7 P5 P5 P10 P11 P12 P13 P1A P15 P15 P17 ‘V l Produczîvne Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max MA’ l Q A5 54 70 50 107 127 151 150 21A 21A 255 303 360 A25 510 005 72o 55s 1015 Q è MF2W751AR 100 È È MF2L757AR 100 l; g- NFSW157A 150 g «a m MFSWISHHI: 150 MFsL157A. H3 150 Nszw1s7An 75 MszwI57An-H3 75 MS2L157AR-H! 75 Mssw157A BO MSSWI57A-HJ 50 MSSLl51A-H! s0 MEsw157A A0 MEsw157Mtz A0 MESL151A-H3 A0 MHsw157A 20 NH5W157À-H3 2D MHsLI57A-H: 20 MSZWISOA 150 MsznsoA 150 Mssw15oA 50 ussusoA s0 Nszwoasa 120 nszLussa 120 MS2Ln95B-H3 120 Luminous Flux Hai] Chip on Board (COB) Type LED (TC:25’C) ì>7manx Hm) 5g 1700 4550 11000 41150 ‘F Producr M76 Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max "N" 700 550 1000 1150 1300 NSBWLHD 320 Nsnuuo-H: 320 îzflmuîsibîuzPemnimàx/ ihmwmaus Hux Maaswsmanl aflawancn 15 ma 035 MNICHIA WNICHIA 037
 21. 21. [fitti-finii] (Ta=25‘C) ì>7/Rankllmì ÎP7ÎREHKYYFHY E3 P5 P5 P7 P8 P9 l; "'°"“°”VP° Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max m” 107 127 .5. vso 214 m 255 È Msrwmcs-sa 50 E'- Msnmncs-Ku a0 u MSFWRmCS»K1 50 MSPLRTDCS-K1 50 (Ta= Z5’C) (Ta=25'C) 5>7/Rank (ed) îx7/Rank (od) Pmdînîype S T L’ V W mYV/ A) ProdfltaTvpe U V W mYAy Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max nsrwsnnns - - 15 5 22 0 31 0 44 0 20 nsrwunus e 72 a 4a 13 35 va a5 20 "SyW5ÎflDS-D1 — — 5 24 3 ÈÈ ÎZ A Y7 3 2D NSPWIICDS 3 25 4 GY 5 5| 9 ZZ 2D MSPWSIODS — . 3 5a 5 20 7 35 1a 4a 20 r YYÙ Y55 22D ÈY D — 2D MSPIJWDS Z D5 3 UD 4 Z5 5 DD — — 2D — r O 5B Y Z4 Y 75 Z 53 2D r D 51 Ù 5B Y Z4 Y 75 r 2D NSPWFÌÙDS r r Y Yfi Y G1 2 3Z 3 ZZ 2D NSPL51EDS a o a0 ma we1 2 32 a 22 20 NSPWFSODS — — o se o 9a 1 se 1 92 20 ìnwnuassnzuuàs / xYUWVmQXfJHSnLuMYHuL: m 5nd Lummous YNensYw Measwemenx sflowancexre amar 1m m etnia D38 039 Buuubn [Ejauag
 22. 22. Specialty Lightìng ÉÈÈJ-Eflìfifl/ (‘Jl-DEVÈHÌUHÉEÌ îì/ JÌIÌÉÈQCZÈÒÈÈÈÈÉEÎIÉELCLÉT ili! !! snscml Eflects Lugmmg il? Traffic sana: mm IDI Hand-Held Lngm àfiih man Puwer 71m? - Hm (10101 C 23x22 _ EEYÉ wmc DHcclMN m r _ . u: . 7 r z iflflrà/ XUI-"za? Dwecnvwtv/ CrflnrVauauuns DM
 23. 23. ,_ ÌÎTÉ/ ÎÈÈÌSÉIÎ <35‘? g? “v'è” fflwémîìv WÈLÈW 5% a WEWlHJ » ìîfiaîîm’ ’ , ' z 4°, . ’ Vé ara” va. Ai mr- * m 4km rmvjdî 5%‘ m» mi; 14931.» ama) m ‘m9 m a fa M m": _ ÉÈ " x i123? ÎW = *_ fl W s‘ 3%? ’ ME q‘ V a x12. L sai » k ama} w è? V I una“ "m 22-5 «mm: m: w v «m ama. » m m; mi: aqwnq auvamtx‘ , . ‘ (31935 m; _ 1320s fissa sai‘ a 1m gamma se; _ asma yzcxrasrcogaqîzîavoq‘, I — NGSAHÉIJ ‘avis-m imusyàzzzwfl w V) gaia , i m km0 , è w k _, ma 400m i 31A h a5: , asse: haazsmzîgàmmuaî uszaosw. "mass 5mm‘ a ,42 ‘ ” m ‘ m ” . ‘ g q m ” m ’ misti 13mm ‘gang ' ‘n.7132: , ' ‘m ‘ “ ' Wà’ gsé mq: QZÈ ; Ù 11mm: ma? ma > 9.2 3.4% , . — Ii. IÉ- IÉI . , W Y ì» ma n.21:: I mix g; I m m‘: ; m‘ me Z m: 5:2 . m m ; 5 ? mm «ma; m2 a m m * m m sa m m. — , “ " KîHÎÎÉÉlsh ‘WvW ‘mi @"m’m" HÈMÎÈÈ , B‘ - , mi * 56% , , Évî 5% M ‘ , . , kV/ ‘ÙHIFAFMS. widmslflms. Duty rvfiofiì/ îflî‘ V ' ’ k 0 lkHIe)lmmlirîrbîîflvuìunîwum LED drvicakìînfle wìuv). k k www kMD“«'? IZ"‘ w É-FÀIWMWHÉ4EÈMQJSFQ”‘Emfgwflmfllflîrîîèvwvfiflflmfiflfiaflfllflfiw m. gamnumunne. m Lumaca’ mm amerai
 24. 24. Specìahy Lìg hting Product List [îéfia-É] La m p Ty p e L E D gag: ., ., r 5.145 Chvowvaucmv 00011111515 f“ i‘ "a? x 5mm‘ 11 Package Pmducv Tvpe m; V 9V ’ "WWW 1mm (X V) 1VD TVF Typ Max 231, (ma) 11m) 1V, 11,, 1aeg1ee> é’ , 2 Nsransocs . 0133 o 075 1500: 2 e a A 3 9 15o 30 {i 1 NSFGRGHCS . o 17o o 700 12000) ’ 9 a 3 3 3 7 15o 30 < É Nsvnnsoas . 0 70o 0 299 (1600) e o 2 5 2 9 150 50 E m3 Type NSFBIOUÈ o U133 U D75 555G 3 Ì 3 5 15 ZÙ NSVGCÌDOD O D179 D 7DÈ| 351UÙ — 3 Ì 3 5 15 ZÙ NSPBCHflB . 0133 0 075 2500 — 3 2 3 5 30 20 msrcznos . o 17o o 700 10900 — 3 2 3 5 3o 20 NSFECHDS . 0 095 0 49o 5500 — 31 3 45 3o 1o Nswnsms . 0 500 0 435 5700 — 31 3 45 30 20 NSVRJÎUS o D 7DÙ D Z99 455D 21 2 45 3D 2G m5 Type N5FW5floG5-KÌ D 31D D 32D ÉÉDÙD 31 3 5 15 ZÙ NSPBEIOAS O 0133 0 075 4700 — 3 2 a 5 30 20 msrssmns . 0 055 0 490 5200 — a 5 4 0 3o 10 NSPASWES . 0 560 0 435 7900 — 31 3 A5 3o 20 Nsmswcs . o 70o 0 299 5000 — 21 2 5 3o 20 NEPGSIDS . 0170 0 700 5900 a a 3 95 30 20 N5DW570G5-K1 D 31D D 32D Z8 3 4 3 7 14D 7G NSVW57flG5-K1 D 31D D 32D ÎÈDD — 31 3 5 13D ZÙ 1 1r1vxbiwnm<uî 5,41411, 1011x111 se 991mm 111 (S 11111 2 5111111151511 1.1, 04A (T3450) _ mamma Abscmte Maxmum Rzungs I? ??‘ v1 fiîcfiìflì1pcs1 îàîîflà Ma} M 1, 1:, v" 11 PD r» T“ Dw1’Pank(Max1 Muummg (uA) 1mm tmA) (v) 1mm [mwì (‘Cl rcw 50 5 40 12D 5 — 152 —30*‘+85 —40*‘+1DO ‘r? ’ 71} E 50 5 40 12D 5 — 148 —30'*+85 —40'*+10O 60/17 = F1orw < 50 5 7D 200 5 — Z03 —3ON+85 —40'*+100 g r à 50 5 35 11D 5 123 -3DN+E5 -4DN+1DD 50 5 35 11D 5 — 126 —3DN+E5 —4DN+1DD 5D 5 35 11D 5 — 123 —3DN+E5 JDNHDD 50 5 35 110 5 — 123 —30N+85 4054100 3000/17 i3; 50 5 35 110 5 — 120 —3ON485 —40'*+10O 50 5 30 ID! ) 5 — 103 —30'*+85 —40'*+100 50 5 5D 15D 5 122 -3DN+85 -4DN+1DO 50 5 3D IDD 5 — 105 —3DN+E5 —4DN+1DD 50 5 35 11D 5 — 123 —3DN+E5 JDNHDD 50 5 30 100 5 — 120 —30*‘+85 JDNMDO 50 5 30 100 5 — 103 —30'*485 —40'*+10O 7D_ 250D]? HOW 50 5 50 Z00 5 — 125 —30'*+85 —40N+1DO 5D 5 Z6 80 5 — 96 2 —3D"'+85 —4D'*+1DO 10D 5 BO 20D 5 — Z95 —3DN+E5 —4DN+1DD 50 5 3D IEID 5 — 105 —3DN+E5 JDNHDD 045
 25. 25. Specwaìty Lwghtlng ChromatIcIty Diagram ÈÉE J znsom 1m amavi 177d m. cncvmniles m7 n.55 dwìvumi n. Jvvvnxvvmmni naghueasufimsnkwxrv. Culur Rank cnmmnn Color Rank BI7>7 xilì>7 www: 5.9“: Use man: nuauangns>7uzu v5 mm. nrqaxzgasm 75.555 vink: Hm v5 muni mu wvuducu n.5 5m un m: murmhona! standard: ocm a un: nzn «un 0447 n50 Speclmm mtxvw N1. Rekwvzîmwswmìnîafiìvvhul 350 ton man 5m 55o non san 7m) 75a wmveugm x m son usn n45 WNICHIA Rzuk 20 x n2nn uzsa n25: nzse ozns n2n7 naos n27s Rank m n2e7 0283 nasn nasn n2s5 0305 035m una Rank n: n2ss n2n7 033m una n275 n2s5 0335 nm FankcD x nasn naan 03m fissò v nm 0:50 02:5 0351 BLUE mx wmnhmumv‘ x n u nu n15 0 a5 v 004 uln uln nna su anem- nnnv c MESNSDDHM! n 04 n a4 0 12 0 v2 n 35 n A9 n «s n 50 mx n LSMNSDEWM) n n5 n n5 n u: n u: n ma o se 0 se 0 m; 0.0x s <5n5—5unnmv" n ns n ne 0 m 0 m n 55 n 55 n 55 n 55 x n04 004 nvn m4 nm onn nns nns n02 nnn - Rank v5" x nns nna n77 n17 v n44 n7n n7n 0m ì Rank m“ x nna nna 0m 0m v nan 055 n55 n39 nmssznacmukanx: Dmhan/ NsaznsanxxvavuznwsHznks c n vmcszv msmnsàn Ncstmsuîvank 001mm NszsnnsA Ncsaunmnvwabwenznk e vmuknnxb mnnmcszvmxvnvnnv. un“; n z GREEN‘ Rank e wszlhsasnmì" n u 0 m n 22 0 22 n 54 n 7o n 74 n s4 ì ì mx Hvms-Sasnmx‘ x n zv n zv n 2a n 2a v n s5 o 72 n 73 0 a5 Rank L IESZNSSSnmJ‘ uso: nsaz n522 n55; nan7 na57 nosn n59: {ì - Rank a lsîfiwslsnml" x n57 n57 n73 073 n27 n33 n23 n27 Culurflank BI7>7 wmre nnn Lampîype m Nsnws7oes-K1 0:5 Rank 5o Rank 55 Rank un o, x nzan 0250 nzn: n2nn x n2n7 n20: M04 M07 x D307 03m 0:30 013m vo“ v ozan o2n7 0305 n27e v 0295 nans naso 0375 v 0315 0330 nano 0339 ‘m’ Rank n5 Rank ne Rank cl) 02s x n255 0257 03m nau x nsvv 0307 nun nszn x 0330 0:30 n35: 0:55 02s v o27a 0205 0375 nzsA v 0294 osvs 0339 03m v uals nano 0385 0351 02. nzn nzn van nn n20 nn una BLUE Surface MnunKTvrIe LamDTvDe unsznnvsA cnspansocs nzn nzn n15 n15 v oso , un 0m x n10 m un n05 47m a5 no n n 3“ x n nn5 0m ma n20 n M5 ma m5 nzn - mm wmsa-Hanmy" x Rank wvmwmv- x 0:30 0:25 on: 0m oms 0x52 x 0m 0m 0u0 m2 0m nv5v v nn35 nn5n nnan nvn5 nn72 nn55 v nnz7 nn5n nna7 nuz nnav nn5a GHEEN m ‘ LampTypa W m, Qnswcneacs v - mnksxazuwszamw“ I Rnnkmaas-Saanm)" "7" x ma 0m ovns 0205 02:7 0207 x 0207 0205 0255 0251 v n525 n725 074m 074D neon 0535 v osan 07m 0724 0534 n55 nnn ma nv5 02m n25 nsn AMaEn n50 n45 v - RaHkLISBSNSESHM) m x 0505 0522 05:2 0003 v n39: man nm D397 n55 n50 n5n n55 usa nn5 n7n Surfnca nnnnmrvp. oucsnus Bzmîuuîsxbîuzn mewuzn anziana/ mmfnfluNcsmusuzn nnswnxzkuxî. Menawemenl uncevlswwlvo! (hccnìovcoornmale: 2a m or 2n nu una. " Mesuvemewì Unccrmmlv o! m5 C0107 Convamues al Ncsmvs 2.7005 z 7mm; s nîuuuznsuz lìlljlxmîmns: nanna! Nmhn subsmuw 575.15 nmce .5.“ unk sehcnnn n x vwmzxgumssnznpnnmvnnnnnnnvnnmvxnvxwxnnnnnmxxnmmnnux». .2 avmahGmen «una xawmmrt< flhenìdwîaunnndnase wankxzu czwmlulm mmsxandammss m. vn wznmuu HVEsununvauasr n hm n. 57.. .“. Bunufln Auzloads . QJNICHIA 047
 26. 26. Specìaìty Lìghting c0707 n.7717 57777 00707 amava 77m? - nsn Fu Colorlwhln Rank) W 5070.0. Mnuntîype 070 57770.0. Mnuntîypa unsznossA nssnnm U35 0:5 V . 0.0x 0 57757-5:7777 0.7x 77x07 0.7x 0x02 w m x 007: 00:: 0577 0700 v x 02.7 02.7 02:: 0202 x 02:2 02:2 0:07 0:07 m 7:7 v 02:5 0:2: 0:2: 02:2 m v 0245 0270 02:: 0255 v 0255 02:: 02:: 02:5 7: m 777 i 5 75 0.72 0002 0.7x 0x07 i 2 “‘ x 0:07 0:07 0::2 0::2 x 0::2 0::2 0:57 0:57 <’ r , , , r a 575m m W m m v 0255 02:0 020: 0275 v 0275 02:0 0:70 02:5 a 27- x 020 r g. 72. 720 7:7 7:5 070 0.772000: 0777x777.. . É. <0 m Lampîype M 57.70:05 Mounlîype x 0257 0257 02:2 02:2 x 02:2 02:2 0:07 0:07 n Qnspansoas m" gucsnug v 0:70 0700 0:00 07:0 v 07:0 0:0: 0:7: 0700 03s n35 m Lamnîvu: 0.72 7.707 77.72 0x0: 77.77 m0: y 7.7 0777.75 , ‘Nsrmfls w X m7 m2 ma m. m 720 x 0207 02:7 02:2 0222 x 02:2 02:2 0257 0257 x 0257 0257 02:2 02:2 V o. .. 737. D377 “.7 520 . 77.70007575 52077777 v 02:0 0:7: 0:2: 0:00 v 0:00 0:25 0::5 0:70 v 02:5 0:2: 0::0 0::5 7.0 , , n25 N: ‘ “m” “h” “m” V775“ 77.0007: 0.7x 0777 0.7x 07772 V “E” “l” m“ m“ x 07:2 07:2 0:07 0:07 ‘< 0:07 0:07 0::2 0::2 x 0::2 0::2 0:07 0:07 m”, M M , ,. W, “Z”. .. 0.5 7777 07. 070 v 0205 00:: 0:4: 0:75 v 0:75 0240 025: 0:25 v 0:25 0:50 0:50 02:5 0.7x 0077 0.7x 507: 0.7x 007: x 02:7 02:7 02:2 02:2 x 02:2 02:2 0:07 0:07 x 0:07 0:07 0::2 0::2 v 022: 0225 0255 0220 7 02:0 0255 02:5 022: v 0270 0255 0275 0257: 5.777 0.7.7 0772 0x20 770775- x 02:2 02:2 0257 0:57 v 77250 027: 02:: 0200 Surface MaunKTvDe o nssmm 720 0.0 070 57.70:05 Mnuuzîvp: nssnnozs: 07: 075 m’ 025 0.7x 0x07 0.7x 0x02 ' ‘ " x 0207 02:7 02:2 02:2 x 02:2 02:2 0:07 0:07 077 070 "M v 02275 0270 02:: 0255 v 0255 02:0 02:0 0255 7:7 7775 25: M 07 72 770002 0.7x 77x00 x 0:07 0:07 0::2 0::2 x 0::2 0::2 0:57 0:57 0 007 v 02:0 02:0 0:00 0275 v 0:70 0200 0:70 02:0 0 005 770 07: 025 .7. 077 7777 72. 00 77. 05: 770 070 7.. 020 x x x 7,7: 77. 7.77, 7,05 0770 R .72 m0: 0.77 0.0: — 0.7x777:. :-27:777 — 77.7x00.7:22-5::777 — 7.7x 7074-730777 — x 07:: 072: 077: 07:. 07275 0752 x 070: 07:5 0775 0220 02:7 0207 x 0574 00.: : 0077 07:: ‘ “'57 "57 m’ “m * “E? m’ “"7 “"7 v 00:5 0050 00:0 0705 0072 0:55 0 057: 777:: 0750 0745 00:4 05:5 v 02:: 0:2: 0:2: 02:2 V "7" "55 “"5 “E” V m“ “"5 “E” m" Surface Moumwpe 0.7. 0707 0.7. 070: 0.7x m: o Mssmozan 7 0:07 0:07 0::2 0::2 x 0::2 0::2 0:57 x 0207 02:7 02:2 02:2 777. .0 v 02:: 77:75 0:25 0:0: v 0:00 0:25 0::5 77:70 v 02:5 0:2: 0::0 0:05 570 0.7x 007: 0.7x 0777 0.7x 07772 °‘“ ”“ 5777 x 02:2 02:2 0:07 0:07 x 0:07 0:07 0::2 0::2 x 0::2 0::2 0:57 0:57 " " .2: v 0205 02:: 022: 0:75 v 0:75 0270 025: 0225 v 0:25 0:50 0250 02:5 .7. 770 >4“ 0.7x 7707: 77:70 7.074 0.7x 77070 777: 775 772. 7 x 0257 0257 02:2 02:2 x 02:2 02:2 0:07 02777 x 0:07 0:07 0::2 0::2 v 0:20 0:47. 03:. 00:0 v 03:0 0:00 0:50 00270 v 0:40 0:0: 0:70 0:00 0 c277 0 005 070 075 075 577 575 720 075 070 750 0.5 070 075 7:0 77.07077770 >7 >7 >7 x 02:2 02:2 0257 0257 - RarkWbwSONWDnw] - 02770557527405070 - R2777xr77s70«a: u777r77 y U35“ U375 M85 “un x 0720 07:7 77724 m2 0757 075: x 0207 0752 02:: 0255 02:7 02:7 x 0:7: 054: 0577 070: 00:: 00:7 0:5: 00:7 005: 00:: v 0::5 07:0 074: 072: 05:: 0:40 v 02:5 022: 0:2: 02:2 74777, 00:02 .7.-707727.77xm: ..055770:. x7v77777.: :2777:.50 77250707 77.. . 077.7707077.. . 777.c7—,7.7c0777777x777 ‘707 x. .v,7:7777707:7,.7777 7.77777.777:—77.7c. .7777.- 70.507.07.70707.777 0707: 5>agivaaswnmxîrsuzzmulnvxv, » use . .7 7.. 777.7 . 2.0.7. 77.57 v 7 70020:0070: s g 020mm: r 7 7. 7. 7.. .7 0.7.7777. 7. 7.0.7. 7.77 . 77x 7 77 .7. 7777.. . 7. 77.7 7.7 7.7.7.77. .7 .777.. ..5.7 7.7x 2.7.57. GAS? * ‘f? ‘049
 27. 27. . [fitti-finii] 5a Product Type ? ‘/7/Rank um) B07 Max Mm Max zu 70 su Ncsalls NCSEHIA NCSG119’ ncsmls ' fiunqfin Auspads NCSAIIQ i8 Product Type î/ 7/Rank um) P2 P4 P5 Max Mm Max 27 107 127 NSZBUOSA NSIGOBEA NSZRWSA lussuosa (Ts=25‘C) 9> 7/Rank umw 1mm 35o 35o 35o 35o 35o (Te/ Ts=25'C) ì>7manxum1 P15 Mm Max m” 60 5 72.0 5D so 6o 30o NSEEOSSA 30o NSEGOEJ 30o (Ta:25'C) E8 Product Type îx7/Rank Umì c125 NSBMBS (Ta: Z5'C) While Rank (Ta:25"C) 5% Product Tvve 5; 7/Rank [mcdì 5> 7/Rank (mcd) Pmduc! TVDs Max (mA) MSSMIZI Msswnu 3400 ’ 14 18 NSSMDJBA mmxmm R NSSMOSSA mmxmm R zona ’ 2o 1E awflàuudsxbîuzwg 1 zmmmnxvrnwxr, Lunnnuus Fmx m Lummuus h-gusuy Maaswsnvuul aflumauceavs 9m, 1m Q1:VÙ% usum vzi/ flmaamurdev Devebpnwmn m cvehmmrv rark 15 mm 1o charue) v JF? ÈVDS5ÀTU'VEE c1911“ ave 1x s muuansonnsìv fluuqfin Auzgoads
 28. 28. Spec1a1ty Lìghting Luminous lntensity- Luminous Flux [îrflî-îfì] Lamp Type LED a;7m 052 r V’ 1 mm:1n4m0;m>. »12m1011.11100. Fmx ami 0.111110.. . husnafl) 1142015114111 nHowanne ave unm î> 7/Rank11m) gas Pv Pw Px Py P0 Pmdwnm Mm Max Mm Max Mm Max M1n Max Mm Max Mm Max l 1 0 7 3 2 3 0 4 5 5 4 nspamcs é’ g nsrsnnocs E. 5 NSPRRGIIBS E 1a 2' g‘ (7a:25°c) 5>71r1amx 11m) 53 P0 P9 P10 P11 “ ProductType 1mA1 Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max NSDW57oG5-KI 1a 0 21 4 25 5 30 3 30 0 70 s; 7/0amx1mau1 ‘.6 PmdÎa TVDe R 5 T U Mm Max Mm Max Mm Max Mm NSPSJBUE a 0100 Nsraoan a — 17000 Nsraswa — 1300 1920 NSPGSWB — 5160 7400 nsPEnos — — 3200 nsmums 4200 5900 0400 Msmsms 2400 3400 4000 5000 NSPW5IJflGS-K1 — — 15500 nsrasmus — — — NSPEEIODS — — 3200 nsmslass 4200 5900 0400 nsmslncs 3400 4000 5000 NEPGrnns 4020 e000 9540 NSVW5ÌDGS-K1 — — 880 (76:25)? ) î‘/ ’7/Rar1k 1lrr1) P1 P2 P3 P4 P5 ‘F Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max ‘mm 5 4 7 a a 0 10 7 12 7 00 30 50 ÎTB= Î5“C) ì>’I/ Rar1k 1mm: U V W X 1mhA) Max Mm Max Mm Max Mm Max 4400 5220 0750 20 241940 04000 49500 — 20 2700 3840 — 20 10320 14000 — 20 4000 6400 0200 10 11000 20 — — — 20 22000 31000 44000 — 20 3010 4190 e020 0300 20 4000 6400 9200 — 10 11800 20 0000 20 13750 — — 20 1240 1750 2530 — 20 flunqfin 211.210005 . 053
 29. 29. Display {ìflìîìifivfiflìîczmurififliîlifit 7)wJ5—î7T= mLED>&5—r/1--y7° Inî4z7w anybsxrnxlr-z Indoor Dlsvlav man Cowlrast Pzckaqe xsyaî-i-vvwr-‘x’ Slandard Packaqe 59117311704 Outdoor 015001 mE7e/ %9Hl/ %=>b5xbnv’r—v 1142101710011“ Anmammn 1715111. m H19?‘ Cowtrast Fackîzgc IÈÈÙZÀ Lamp ‘wc 065
 30. 30. 11.130 l D66 Display Product List 1000-É] Surface Mount Type LED, Lamp Type LED aa Chromaìîygcîovdmale 11g '355 3051153 1 Package Pmdum 1111s M M Max 2 s > V 1mm (mcd) 1111 1v1 1112011301 Top Emining Type o 0132 0075 410 32 355 20 v 1115511110150 . o 109 0 713 1720 3 2 3 55 115 20 , 1 . 0700 0299 730 21 250 20 . o 133 0075 430 31 3 45 20 é NSSM032 E21 . 0109 0710 1900 32 355 110 20 Awm? . 0 700 o 299 790 2 2 2 55 20 o 0133 0075 400 32 355 20 Q NSSM227A 15:1 . 0189 0 71s 2000 3 2 a 55 115 20 SZXJZXVÙ o D7DD D299 85D 22 255 2D o D133 DD75 ÈDD 3 2 3 55 2D NESMÙZEC a o D139 D718 120D 35 382 115 2D _ UD’ O D7DD D295 7DD 22 255 2D O D133 DD75 13D 32 355 2D Q NSSMDZSBÈ O D 139 D 71D 55D 3 2 3 55 ‘D5 2D Eaxzuma o D7DD D259 24D 22 255 2D . 0133 0075 34 30 345 10 0 1115511110050 m . 0109 0 710 420 a 5 3 02 105 20 “mm . 0700 0300 220 21 240 20 NSPB33ÉS / o D D75 HDD 31 3 45 2D NSPGJJÒÀS o D 718 46DD 3 2 3 55 90/45 2D NSPRJJMS / o D Z95 22DD 2 2 2 55 2D NSFBZMÎKS O DD75 75D 3 2 3 55 2D NSPGQÀEKS O D 715 34DD 3 2 3 55 HD/ GD 2D NSPRJIGKS . 0 299 1000 2 2 2 55 20 111511034003 . 0 71s 2700 3 5 3 02 20 NEPRJAGKS ’ . 0 299 1000 21 2 40 “cm 20 1 11/0xb, ='0u1»1:1T «r. 41110107 ma111111310115,2111011051110 . zxm 1,61112240201072 21111 c 4m 9/10 1:0 4111321511011 c0101 1 mamma/ ama su 1111131031411111111311111M1.. .11111_1x11. 4111x111; 1s4e1r11P1 v ‘x71; 191.111111 , 1.13151.” 19101170440165511181 011 mhsn mmarlhvee 311.1055115 11s1rv111sr15011sh’ (Ta:25îî) _ mnfixma A0501012 Maxm111111 Ranngs fiîìî v1 0110110191 asma; Ma} M 1, 1:, v1 11 F: r» [w fiwlPackMax) Mnurmng 11141 111141 lmA) 1v1 11141 (mWl 1t: cc: 50 5 25 0o 007 50 5 35 110 5 a 124 aowss 4ow1o0 50 5 50 150 125 200 EÙDD/ P 50 5 35 110 120 * 50 5 35 110 5 a 124 —30»«—05 4070100 50 5 50 150 127 ‘ 100 50 a 25 0o 007 50 5 35 110 a — 124 607'185 JDDNHOO 4000/P 5D 5 5D 15D 127 16D vani Reflow 50 5 Z5 ED B57 50 5 3D IDD 5 — 114 —3DN+85 PADNHDÙ 50 5 5D 15D 127 5D 2000/0 50 5 25 ED B57 50 5 35 11D 5 — 124 —3DN+E5 PADNHDÙ 50 5 5D 15D 127 k 13D 50 5 20 70 090 50 5 25 00 5 a 055 aowss 4024100 3500/0 50 5 30 100 72o 09 50 5 35 11D 5 — 12D —3DN+85 PADNHDÙ 50 5 35 11D 5 — 124 —3DN+85 PADNHDÙ 50 5 5D 15D 5 — 127 —3DN+E5 PADNHDÙ 50 5 25 ED 5 — 887 —3DN+E5 PADNHDÙ D7 3000/0 7mm 50 5 35 11D 5 — 124 —3DN+E5 PADNHDO 50 5 50 150 5 a 127 —3DN+85 a40N+100 50 5 30 100 5 a 114 —3ON+85 —40»+100 50 5 50 150 5 a 120 aowss 4ow100 A2111510 - 057
 31. 31. [ÈF v J znsmm. tmàexuexéuuusn/ xtxflîv, x a. xxxxxxxxx Lnìav Lama x. s5 cwmesedwìv ami: Izaraw‘ ma» m v v — - — v — "E, - xxx . ‘x xxx x x tua S" m1 , , " 54a Rank RLEMS-Sliumì ' 5m H" ' nvb n75 x a» ,51 .2, x n57 n57 n73 m W , r x n27 m n33 027 x v xx. v aîn x xxsx . cm xxx m’: xx. ‘ _ Juflw . OBLuE m 335 un: 125 son - Rzuk wxxsxwsxxx x g m - ‘xsan x 0M oxx m5 xxs 9 g x ‘x W ì x uuA ma um cm ‘x un: a‘ “M013 nvs 22x xxx “m nei nvc 375 su g x7 m «s5 a x x - * s < mc < x ‘ma . . véu m: . . a w” x o Inssmmsxussmozaaa 7, x n, . W ""1 7" Hankwmsawmnm) mnkemxszzwasnm) Hankmsltwejnnmx xx x ma nvze 0m (ma 0x25 0x52 x avea nvaa mm 0220 0237 02m x 0m nana 0571 ama 4% V UUJS muso nnaa 0105 nn72 B055 y 057G D739 U750 0745 B654 0655 v D295 D323 U323 D292 v0 “' A —cxxxxx n: 7x" I x r . , un a2 A ‘ x w ' — , xxx , 2.. .. 4'. un è; xxx A xxx ‘ V x50 non 25o 5m 55a 60o 55x xxx 750 xxx 850 , , x Wamx-yvàflwh x Q” » x x x 305 due, ’ n55 L m’: amava m . o r non a 0m 015 22x ma n15 nzn n un à ELUE à GREEN à RED “b m w x n41‘, >yyr: I ÒNSSMOJZ, NSSMZZHN NESMMEC, NESMODED x x m: Rank wuasswzsaumw xxxx GMVLSZZNSMNM Rank xsxszx-saaxxx v L54‘ Y x una xxxza ma 0x52 x ma 0135 uve 02m x nsmz 05555 asma nwau m x 4 . x m x 0035 005m nn72 0055 x us7a 0739 0750 mass x 0295s nzms nana: 02920 vx Rank w7 (AGSNN/ Anml uaxx G2vn1530N53Snm) m; x 0050 coso ama mm x asse 0750 0745 m2 mx ì m xm 305 ma m5 cm c m n a m n25 n32 0m osa 0m x xx xxx k ' x W700 îsxuîuzuuvmnsvxîvusrxmuxxuxuxxmuxxwwuxuwnxuuuoxguuaxxxxxxux zen‘ sxaxmaxxxx zxxungxuaczuauxxsxxxxxxx. xxx xx hwxdxnrvrro/ {xrhawtn x. ,x h. , .. wmîaim vsauîuazmrrxrrx. xxxxxxxxxxxx flswqÌ‘shcrxmnnavenhesewsusfi: CMSPEJIGAS, NSPBÌMGKS CNSPGRGAS, NSPGÉMGKS, NEPGJIGKS INSPRJJMSx NSPRJIHKSx MEPRJJGKS Rank xxxxxxxsmsvxxxx Rank mna wsznwszunm) Rnnk xxx. (szuwszsnm) x 0137 0131 0m axsx x nvssn omo 01430 axmo x ossea 0559s oaexs 070m v nn37 nms ma ma x us7sn 073m N415 amo x oanzu m» asma: azasu mxx wxxxxxxsmvuxxx m Gwbt5235N527nm> Rank nsnbxsziNsmnmx x n13! m2o m2 xxu x mm nmzn nlsan mm x xsm 056m 07mm nmsu x ma M53 xxax ma x 053m 07415 075m usano x 02m 03mm ozssu M920 Rank w2xx xxm-xxz sxxx Rank eînsksîîNsshunb x n.24 una m7 m2 x mm xxssx oxaxx nzuao x ooxs non 0095 00m x osano 07500 erano osseo Rank wznnwz 5—475nmw Pani: ozxxxsaxmsxxxx x una xxxa m2 01:7 x 02mm 0mm musa M220 v nml m7 xxx2 m5 x ossea omo 075m? nsaao D58 059
 32. 32. Display Luminous Intensity D1’: 1F x Surface Mount Type LED ’ Lamp Type LED (Ta:25'C) (134510) 5g 5> 7/Hanx1mcd) ‘F 5g sywnanx 1111551 L Provino! Tvve Mm Max ‘m’ Product Type Mm Max ‘MA’ a 2s0 500 20 BT 335 420 MSSMMDG G 12DD 24DD 2D B B8 255 335 2D l R 540 108G 20 sa 210 255 U a 2s0 500 20 GT 1350 1700 g, nssnnzzm <3 1400 2500 20 Nssmnzac c <35 1070 1150 20 E R EDD 12DD 2D GR 85D 1D7D a s0 160 20 m 795 1000 NSSMIIZEBB o 440 e30 20 a ns e30 795 20 R 15D 32D 2D RR 5DD 53D a 24 4a 10 nEsMoosn c. 290 530 20 F1 175 277 2D s>aznanx1ca1 51% modus‘ Type 111 T12 T21 T22 U11 U12 U21 Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max uspaaasns — 0 770 o 85D o 935 1 020 nsrcaasas 4 4 4 4 4 3 41o 3 B80 "SPRJJUÀS r — r r 1 52D 1 75D uspauaxs 0 420 o 530 0 530 0 530 0 590 0 750 0 e20 0 390 nsmusxs — — 2 300 2 500 2 740 2 980 "SPHMSKS r r r I D7D 1 15D 1 27D I 35D "EPQHKS ‘ 1 525 I 77D 1 92D 21DD Z 3DD 2 5DD 274D 2 93D nernsasxs 0 755 0 820 0 890 0 970 1 070 1 150 1 270 1 330 a; vangramzu:1040251412121www".111mm Msa<11vevv1rv1ln11wwnnrs1x zvow 1 m2>ur1;: m5>7na«a: x.u1-uc1Dmmopmmurîhc m11w1uw1a1x15 5141:1021 1097131781 D60 MMICHIA (Ta:25'C) 5g 5>7/Rank1mcd] h PmduclTvDa Mm Max m” a1 45o 5x0 E BS 355 45D 20 e12 290 355 l s1 2130 zeso 9 NSSMDJZ <3 GS 165D 2130 20 g G1? 134D 159D E m 340 1000 r1 R5 668 e40 20 DR 53D 655 (Ta:25'CJ î/ GV/ Rank 1m) U22 V11 V12 V2| V22 W11 W12 “La” Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max 1020 1 100 1200 1 325 1420 1 540 — 20 a eso 4 000 4 33o 4 320 5 200 5 e40 e 200 e 320 20 1 75D 1 90D 2 DSD 2 29D 2 48D 2 53D 2 94D 3 24D 2D D 890 D 98D 2D 2 950 3 250 a 540 3 84D 4 200 4 e00 — — 20 138D 151D 154D 178D 194D 214D — — 2D 2 98D 3 25D — 2D 1 330 1 510 — — — — 20 A’ NICHIA 051
 33. 33. Auîomaiiveg Éflàlflîîîîiîìé ÎÈÌÎÈÎÉTÈLED 53171/1074} 111911 Puwer Package 31975-1-71-77-9 Srandard Package ‘IMI Inlenm mynw-v SmaH Package —x {Ifilfle/ t-flr-‘x’ S1de 51111111119 Package 063
 34. 34. Autonìolìve 61100311,. 06A Product List 1520-21 Surface Moum Type LED P 51% 11g 1535 1 ackagè Pmaucflvpe (1:13) M M M Max 29m 1mm 1mm) 11m) 1V, 1V, (degree) T0 Emining Type y1312000- MJsw17z E321 0 310 0 320 100 3 3 3 s5 120 350 Nrswnz 0 310 0 320 50 3 2 3 5 120 150 o NJsA172 1'321 . 0 570 0 420 50 3 3 3 s5 120 350 _ NFSA172 . 0570 0420 25 3 2 35 120 150 a NSZA121B ' 0 570 0 420 21 3 2 3 s 120 150 V _ 11155111231: . 0 570 0420 12 3 2 3 0 120 s0 NSSWOMA 0 310 0 320 3300 2 3 3 3 115 30 Nsswosq 0310 0320 2500 z 34 33 115 30 NESWDMA 0310 0320 1500 z 31 35 115 20 NHSWOM 0310 0320 550 z 31 35 115 10 NEsLnMA 0410 0390 1300 z 31 35 115 20 1111151054 E33 o 410 0 390 500 z 31 3 5 115 10 NSSBDGA . 0133 0 075 600 z 3 4 3 a 115 30 111555064 . 0133 0 075 310 z 31 3 5 115 20 111115131164 . 0133 0 075 155 z 31 3 5 115 10 1115561164 . 0170 0 700 370 z 31 3 5 115 20 NHSGOM . 0170 0 700 500 z 31 3 5 115 10 NESAOM . 0 563 0 42s e90 z 31 3 5 115 20 Msskosa . 0 700 0 299 040 z 21 2 5 115 20 1 riwxlîfiîsuî. zw nunmss ma ms 011115115; 110 (Ta/ TS: Z5’C) mmxxsa Absomte Maxmum Rsnngs m? “ v, 130311011151 5157552 Mgx 1V! 1F 1:, V" 1P PD 1» 1m D1yJPac<1Max Moummg 1 “A, (MA) lmA) w; {mAl 1mw1 1'c1 1'c1 z 450 900 z s5 1640 —40'*0î00 z40N+100 z 250 35o s5 375 —40"'0100 ADNHDO z 450 900 s5 1040 JONHOO ADNHDO 250 350 35 375 -40N+100 -40N+100 ‘Dm’ E0318; z 2s0 400 s5 1000 z40m100 z4ow+1oo z z 150 200 z s5 54o 405.100 z40—»+100 r 5D ZÙU 85 ‘G5 —4DN+Α٠—4DN+‘1Ù r 35 ‘UD B5 ‘E3 —4DN+Α٠—4DN+‘1D r 3D ‘UD r E5 ‘U5 —4DN+1‘U r4DN+HD z z 15 30 z s5 53 z40N+110 —4DN+HD — — 3D ‘UD — 35 ‘U5 —4QN+“U —4D"‘+HÙ z z 15 30 z s5 52 5 z40w110 —4D*-+HO z z 35 10o z s5 133 z40w110 z40N+110 2000/1? ‘Q3153’; z z 30 100 z s5 105 z4ow110 JDNHTO z z 15 30 z s5 53 z40w110 ADNMWO z z 30 100 z s5 105 z40w110 —40N+110 z z 15 30 z s5 53 z40w110 z4ow+11o z z 30 100 z s5 105 z40«.110 z40w+110 z 40 150 z s5 100 z40w100 z40N+100 ammmnxnv . 065
 35. 35. anuouomv D66 (Ta=25’C) ÉKEE n°545 Cmomauclìv Coovdmam 7m 5E? JEÌE 1557*” 11 Package Pmdua Tvpe (1:13) T‘; T3; M Max “"25?? ?” 1mm 1mm) 111m M 11,, 1aegree1 nnswum 0310 0320 270 z 29 32 115 5 nuswuus 0310 0320 100 z 29 31 115 5 NHSWIMGH 0310 0320 35 z 29 31 115 5 NHSLMG ET] 0 410 0 390 90 z 2 9 3,1 115 5 11115004511 1 7 0133 0 075 s3 z 2.9 3 2 115 5 111150045 1' 0.133 0075 31 z 29 31 115 5 1111500454113 1’ 0190 0290 a5 z 29 31 115 5 v 1111500454115 1* 0214 0394 75 z 29 31 115 5 NHSBMG-NA 1‘ 0190 0190 a5 z 29 31 115 5 NHSGDAG 1A 0170 0700 195 31 35 115 5 NHSÀÙIÌG ‘ Ù 563 D A28 55 Z 9 31 115 5 . .m. ..z, _, 0 310 o 320 1500 z nsswmn 3 2 3 5 115 20 0 2s0 0 270 1500 z nssmssA 0 410 0.390 1400 z 3.2 3 5 115 20 nsswm 0 310 0 320 3300 2 9 3 3 m5 30 ‘ nsswsosn 0 310 0 320 1500 31 3 5 115 20 NESB5fi5C 1 i 0133 U075 178 > 36 4D 115 1D b NESGWÎ ‘i D17U U7DU 54G — 35 4D 115 1D ‘si! “q? ” L "H5A5U5D ‘ U 563 D A23 4DD — 31 3 5 ‘115 1D .1 rwximjmsurirîwm/1nuîwmsewmvrs/ nms 0011 15113511117 _ manina Absumle Maxvmum Ranngs 99W v1 510031111151 21:51: Mgx «v1 1, 1:, 1 V" 1" PD T, » T“ Dw/ PacHMaxl Mourmng (MA) lmA) (V) 1711M (mW) ("Cl ("C1 10A) z z 10 30 z a5 32 A0w100 z40—»+100 z z 10 30 z a5 3o Aowmo z40—»+100 z z 10 30 z a5 3o A0w100 z40—»+100 z z 10 30 z a5 31 A0w100 z40—»+100 z z 10 30 z a5 32 AONHOO z40—«+100 W ,7 Dnp z z 10 30 z a5 30 AONHOO z40w+100 3000/? U7u— z z 10 30 z a5 30 z40w.100 —ADN+WDO WWW z 10 30 z a5 30 -40w+100 -40«+100 - 10 30 a5 30 -40«+100 -40«+100 - 10 30 a5 35 -40N+100 -40«+100 z 10 30 a5 30 -A0N+100 -40N+100 z 35 100 a5 123 JDNHIO zaowmo 3000/9 z z 35 100 z a5 123 z40«+110 z40«+110 u7u— Flefiow 50 200 a5 105 AONHIÙ «Aowmo 2000/? - 30 100 a5 105 -40«+110 zaowmo z 15 50 a5 00 -A0N+100 -40N+10o îlg /7 ZSOO/ P ‘DEL z 15 50 z a5 50 ADNMDO -40w100 Reflow z z 15 30 z a5 53 zA0N+110 z40N+110 ‘ÉZÎVÎ 067 aAuammnv
 36. 36. anuouomv D68 [ii/ É z0mm.077022027050720207477727, 'wn: :1o1s1'7d 7.7707 mm 7. g: qwmesedmv m, Izaraw‘ 911577 mi? » W wnrrE 52g m 7.70 097700 W x 0200 0207: 0200 0200 v 0222 0207 0305 0270 037x07 m7 _ x 0207 020: 0220 0220 m, 777 v 0205 0305 0200 02:0 057 7 m 007x02 7 7 “E x 0207s 0207 02:0 0330 77.70 (a W v 0270 0295 02:9 0270 7 07 ‘m mm ’" v 0370 0250 0205 0257 02a 435. fi BLUE 070 Ram: w 74sh47s7m7 o 077 077 075 075 7x77 7.7» 0m 77777 7777: y 000 07o 070 00a ‘ ansa" Rank a 7sz0»aasnm7 #9514714» x 07a 07a 022 022 y 000 07a 07a 000 2 —w77 . 077m H4535N5n5nmJ 0777777770 x 027 027 020 020 v 00s 072 072 00s I _ fi n50 77m a {smwsasnmx x n57 n57 n73 n73 v n27 02: 02: 027 su 7:0 x00 070 suo 7:0 00 77.027 77777777 m 7077 79a 7700 0:0 WHITE NJSW17Z. NFSWITZ 775500.. NSSLOBBA, NESLDMÀ, NNSLDSG“, NNSLMG" m: 0. 7,7 .2. VINI! . v 03512 DRESD E3970 DAME 03x23 E3714 y Diana 03612 02710 03923 03590 OJASA 7x BLUE c CNSSBDBÈ NESBDM, NHSBOM axs ÙNJSAI727 NFSAI7Z7 A , v Rankwmòhflfifinm) 077 "5““2’“7"55“235 ,7 77-7“ 7,7 m. H, g‘ x 0007 M25 ma 77477 onnsaommnsnms , . oMEsAoMNHsAm. 7A 7 M ‘ c7727 0724 0742 c7757 mc F= "KL“5ES“59Y"MV 72707 ì/ eizznzîsîbîuungxînt. 0707:7025 x 0724 0770 0732 0742 v 0050 0007 0772 0007 eauruznmaxuzc numkîimwxvxrvwa mano mm. 7x70. 4100707770771 msnluwtavla1nìvc1 >aîa1cvtonm u. ” 10 07 c1 3707: auwîn Muse 0077x101 7770777 '701)s7a7n7v7:'sa1es 077700 7- 727; r 57:07 77 0.727025. 757257 1c 72797.7“ 069 aAuammnv
 37. 37. Automotìve ‘ C0 Ì “RÀTÉÌSQI ‘I1 % @ Ì — E . É "E W w m EMER- una HWM I 431 m ' m: 43| ma E a fin nana ‘ — 1 IME EEE% sa ' n IERI . È% , n Rank mm. I ' mm ' “ Sùrhcfmòkîlllfi _ nnnsamm. ÉE m v_ Eiìrfuìrmmnflipìî; .NNSEM&NÀ , nawanltxaxv mmzlvrvlsnmnuimmì Ilnnnvìnîwnfùîbcnurfisflaînhî ‘in m __ gwxzgcmrwnannazuuumrum wmummln subudhg u m»; ama nbunfikùhalun:
 38. 38. Automotìve Luminous lntensity- Luminous F| ux[à‘é Surface Moum Type LED ‘i-àfiîì] 5>7h|14:1àx0n1:7%/ mnsmuîdnnxvaw urvwoAs Hux end w nmmnus mamam Mesìnrsmewl aHw/ Mc: ma amm Mm (‘v ma, 072 MNICHIA 5>7/Rank Hm) 5g F8 P9 m0 m1 m2 m3 Productîvne Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max 180 2I4 255 303 360 428 510 mswm nrswm npsnnz ' nJsAm l> E g (Ts:25'C) g. 5>7/Ranktlrm o 5g P4 P5 P7 P8 P9 PIO ‘ PmvctTvDe Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max ‘m’ 90 107 127 15| 030 214 255 303 nszmzaa 150 nssnms a0 sw/ Hamx ma» E8 H T U V ProductType Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm nsswosu — — — — NSSWDGQ — — — 144D nsswoem 720 1000 1440 nnswoea 300 500 720 1000 — MEsLoMA — a 720 1000 M40 NHSLDM 35D 50D 72D 100D — nssanu — 300 nessun a a 150 m 300 NESGDM — — 550 750 H20 Nassau 2s0 390 500 730 - "asma 300 500 720 1000 a nssnuu 350 500 720 m0o a (Ta: z5!: ) î/7/Rank Lmcdì a»; . R3 3 T3 7 ProductType ("W Mm Max Mm Max Mm Max NHSBOSA se 125 17a 252 m (T5451?) 5>7/Rank(mì m4 m5 ma m7 ma ma ‘ Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max MA’ 510 e05 72o 55s 1018 wzm 1440 350 150 350 i 150 > E o 3 E E m (Ta: Z5'C) 5>7/Rank1mcdV w, v w x v MA) Max Mm Max Mm Max Mm Max 2000 2880 4000 5700 30 2000 2350 4000 — 30 2000 20 ID 2000 — — 20 10 420 000 852 30 420 ' 20 1550 20 10 20 — 20 KNICHIA 073
 39. 39. anuouomv 07A (Te =25‘C) 5‘/ 7/Rank (mcd) "a N o P o R Producl Type Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm naswucn x x x x naswoqs x x x 63 90 Mamma 23 32 A5 s: nasum x x x s3 su uasmun x Mamme x x x ne 2a NHSBMG-N: x x A5 s3 su Nassau-Ius x x 45 5a su Nassau-MA x x 45 53 su NHSGIMG x x x 115 Ieo nasmm - x A5 sa su 5>7/Rank Amcdì 31% T2 U1 U2 V1 V2 Product Type Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm nsswoean w 1000 1200 1440 1720 nssLmA 860 1000 1200 1440 1720 ìk7fiîaflk lmcdì "a o P o s T Product Type Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm nsswus x x x x x x uzswsosn x w w 72o nesasosc x x x x 104 w5c nssesosc x x x x 390 550 uasnsosn x x 25o 35o 500 72o îxuìmnimam: mshmnîìtmwsvamwurau ìmsws w Measuvemem aHawancs 15 mola ì-x 7/Hank (mcd) R s T u v ima) Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max ma 25m asn 50m 5 125 ma 5 x 5 125 ma 5 37 52 75 m4 5 37 52 x 5 125 x 5 125 5 125 5 230 320 x 5 125 5 (Ta: z5'C) 5> 7/Rank 4mm: v2 ww w2 g” Max Mm Max Mm. Max 2000 2400 Z880 20 2000 x x 20 (E125?) 5 > 7/Rank (mcd) T u v w x v m? “ Max Mm Max. Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max x x 2000 2880 4000 5760 30 1000 ma 2000 x x x 20 213 300 - m 78D m0 x x x x 10 x x x x x x 10 075 aAuammnv
 40. 40. LCD Backlìgîìting ‘ìîxîaî4x7°lx—fd)l*y7ì*fl*itìfitbî flìfil-îmUtIVy7-“}&54>T‘77 ma: camuna: Phone I-Nwzr/ Lapmp îvE/ ìzs TV/ Mnnilov îllfifik sme tmwumg ififlît Top Evvmhng 077
 41. 41. LCD Backlìgîvtirwg Product List LÎ2IÎÉI—É 5010109010001mx-Lto (Te/ TSEZFC) 5gg; H H _ _ mmaxxna Assume Maxmum Ralmgs ‘ 59a Cmomaucnv Coommam M H ‘F5 155"” 1, i" v" sxmanmam 295m: Package Pmducx Type Typ T” T“ ’ D"25;“"“V (mA) Mtx N] h 1:, V" 1" PD m» La 0w/ Pacx<Max1 Mourmng (X w (g) "V15 TV LÎÌÎ tdegFÉe> “m, 1mm lmA) «v1 (mA) (mW) wc) (‘c1 Top Emnttmg Type NSZW157AH 0300 0295 x 430 595 s4 120 s0 x x 90 120 x s5 57s AGNHOO x40w10o NF5W151A 0 300 0 295 x 3a 0 3 0 3 4 120 100 x x 200 400 x s5 000 40w100 JONHDO l y Mssw157A 0300 0295 95 290 30 34 120 su x x 150 200 x s5 510 40w100 JONHDO l NESW157A 0 300 0 295 4 4 13 5 30 34 120 40 x x 00 100 x s5 204 40w100 x40w100 5000/9 ‘g? ’ , _ e ow , _ o n g “ NHSW157A 0300 0295 23 70 31 34 120 20 x x 35 100 x s5 119 40w100 JONHDO g n: a. g o Nszwssm m 0300 0295 154 47 00 s4 120 60 x x 100 120 x 95 040 40w100 JONHDO g «n n x a g‘- ‘ nrzwssnz’ 0300 0295 230 72 00 s7 120 100 x x 150 200 x 95 1005 40w100 JONHDO g- u a Snde Emltting Type o s: Series U7D— Nsswzoea E32] 0 300 0 295 2 9 s1 3 0 3 3 120 20 50 5 35 100 5 x 115 —30*v+85 x40w100 3500/1» REHOW 0.6t s e y u c s ! nsswzosa LED o 300 0 295 2 s s o 3 o 3 3 120 20 50 5 35 100 5 x 115 —30N+B5 x40N+100 EDOO/ P ‘Q5; mm Package NSSWÌÙGB m C ÈCD D Z95 2 25 6 E 3 D 3 3 YZD ZC 5C 5 Z5 ED 5 — BZ 5 —3DN+85 —4DN+1DU GDCU/ P U 7 I: — Reflwv NSSWIOG C ÈCD D Z95 Ì 75 51 3 Z 3 5 H5 ZC 5C 5 Z5 ED 5 r BE —3DN+B5 —4DN+1UD ÎCDC/ P 1 mxmnmaurs, xaxzunounrmaawmgoms, Duw venosi/ W r mìwmrxmamuiìmwndsr1Jeve10pmewu1reva1ns51n («emme 3151415 «w 151515555 x .1 Ifllxlîefisvsnce D78 MNICHIA MNICHIA 079
 42. 42. LCD Backhgîvtnvg ChromatIcIty Diag ram [@1212 Cnlnv mnu rvagkueasufimxnrwmrv. m. amavi m m. cnovmniles un muse dîìvlàmi 11: Jwvnxvvmmni Cnlflmnn Cnlnr Rank . - o U m m e E BI7>7 nsn JÈiIî/7 asn 4 52524751!’ ‘Z w w g” w Z 5m E s” k un asn 40a 45D 5m ssa e047 550 m0 750 suo sso wmwmqnvmuvm 080 QJNICHIA w una cm, r. ..“ BH7>7 “y Surîace MoumTYhe n12 N52W1WAH. NFSMHWA. NSSWVTIA. NESW157A, "HSW157A, NS2W567R, NF2W557R, D M NSSWZOHB, NSSWNSB, NSSWZOÀB, IISSWIDJ 1,8 m 5.52 m susa m 5.57 omo 027m omo 02330 ama nzsaa omo amo ama m 02450 02550 527m 024m nzaen uzszn uzaan M5541 m5 u. nume: m saea m ‘ 02520 “m u29m M910 nzssn u29eu uzseu uzszn M793 uzsm “su” m m, H, 02520 nz72u uzsm uztîan uzszn una: 027m M720 M755 nzam x Rznk Shnz Rank SMS Rank ozasn mm 02950 mm nzseu M040 mm 029m M557 025917 02750 mm 030m 027m 02750 02900 02353 02870 ma 030m m m: m m; m 030m 02950 030m 03052 030m ma 03m 02590 0255s 03070 02900 usum uzwsn uzas: mm nzmu 02993 03mm cause u3I5n m 5m m 5m m 031m 03mm nzwsn m; M120 nzznn 03212 M070 canoa u3I5n 03mm nawsn 03250 0295: nzmau 03150 03133 03150 03155 03250 717mm: g:v1Hlagltntzuulwsnwmc comma mm “usum m m; oMce «non! w szwccnou QJNICHIA 0m Buuufluxnza 031
 43. 43. LCD Backlìghtirwg Luminous Flux [òfiîìl Suvface Mount Type LED (Ta/ T&=25‘C) 5> 7/Hank 0m) a» 7/Hank «m» 5a P4 P5 F6 P7 P8 F5 m0 P11 m2 m: m m5 m5 ‘ Pmdmwp" Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max “A7 90 m7 127 w51 18D 214 255 303 303 350 42a 510 e05 720 55s NS2W151AR 50 nFswIr/ A m0 NSSW1S7A 5o NESWI57A 40 l N m‘ 60 l (r; NFzwssm 100 5 o o m m g É x 5 ‘g. (TazîîfC) “à g‘ 5> 7/Hank 0m) 5> 775m 0m) g‘ 5a V630 V705 V720 V735 V750 V755 V750 V755 VBIO V825 V840 V855 I Pmdwfiwe Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max ‘m’ 590 705 720 735 750 755 780 795 795 ano 525 540 e55 570 nsswzoaa 20 awz/ nanxum) 5>7/Rankflm) 31a NW55D NW575 NWSDD NWs25 NWSSO NWe75 NW700 NW725 NW75O NW775 Nwsno NWa25 NWs50 ‘ Pmdm’ TV” Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max "W 550 575 e00 e25 e50 e75 70o 725 725 750 775 500 325 550 575 NHsw1s7A 20 nsswzocs 20 nsswzcua 2o (Taazmc) 5> 7/Rank Hmì “ad W425 W450 W475 W500 W525 W550 I Pmm“ TV“ Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max ‘m’ A25 A50 475 500 525 55o 575 Nsswm 20 5a74mm: sxuruzfismmgvmuxtalummous Fmx Measuvemenl aHowance 15 9% mìwmtmîaauxxiîùumav Deveìopmenv (Yhe mehmwnavv vank ws sumscx 10 chance 7 082 [INICHIA wNIcHIA 023
 44. 44. U V(U| tra Violet)
 45. 45. UV Product List [î21%—É Surface Moum Type LED E—7S&É 1n- - ‘ 5145 Peak Waveleflgth yen EÎE ffiwî 11 Package Pmduc1 Type A a Pa ’ "MVVV 11114) mm) (mW) TVp Max 2 9 V2 (V) 1V) (degree) 6 " Nc4uI:4A O 385“ 1550 14 5 17 2 110 500 NMUIZZA . 355“ 1200 14 5 173 110 500 1 axasx1 s2 9 "' ncsuoua . 355“ 400 3 7 4 3 115 500 Mcsuozaa . 305*“ 325 3.5 4 4 115 500 5 5x55x21 9 ussu123 . 375 ‘ 15 3 e 4 0 125 20 g nssuwun . 375 ‘ 5 5 36 4 0 110 20 Mssumnc LED . 365*‘ 4 5 3 e 4 0 110 20 Lamp Type LED 1» 5 Type NSPU51OOS . 375 ‘ “ 7 5 3 e 4 0 40 15 Cnn Type NSHU551A . 375 ‘ 5 5 3 e 4 0 100 20 NSHU551B . 355" 3 0 3 e 4 0 100 20 MsHu5s1A . 375“ 4 3 3 e 4 0 10 20 nsHu5s1a . 355“ 2 2 3 e 4 0 10 20 . — myxmnmsuî .1 11Ec505251 L01115 D86 MNICHIA 51411110125. N150 +111111510115,0111111155111: "2 55111150111 ns.1x1nmazc11nm1sxusx1xo11Vsm11asa11xna11s var>1r1ù1snmawa1ah1e n] x455: sawmwmmmmnìwauar PeakWaVmengmMeasu1en1e111a11uwan<e1szînm wìxuraawagrnnu 1.5.1 1111s 1. 35 wh1ch1a evamaled 1115.1 1Ecs0525 .5 1155501751 1La1151+w *75XuHMMQàI1,The1550151555151M 111m1aaVa111a1aa1naa112051:1175 (Ta/ Tkzfiîì) _ 1005x215 A5551015 Max1mum Ra1mgs 4 i? “ V11 5111551151115) 21157515 Mgx 1V) 1, 1:1“ V1, 1" PD L, La 01V/ Pa011Max1 M0ur111n9 (m, 111m) 1mA) 1V) 1mm 1W) 1'c) 1'c) — 70D IODD 85 12 D 4D N +35 4D N +| OD - 700 1000 55 121 10 w +55 -40 w +100 500/P — 700 1000 — 55 3 01 —10 w +55 +40 w +100 a a 700 1000 — 55 3 05 —10 w +55 +40 w +100 U7nw Refiow c — — 25 50 — 55 01 +30 w +135 40 w +100 400cm < a a 25 s0 z a5 01 +30 w +55 40 w +100 2500/P a a 25 50 z 55 01 +30 w +55 —40 w +100 — — 20 5o — 55 0 05 3o w +135 4o w +100 a 7gg — — 25 50 — 55 01 —30 w +55 40 w +100 — — 25 5o — 55 01 +30 w +135 40 w +100 ’ 7121+ F10W — — 25 s0 — 55 01 3o w +55 +40 w +100 — 25 50 55 01 —30 w +55 +40 w +100 MNICHIA 0117
 46. 46. UV Optical Power Output [#155173] Surface Moum Type LED 1v7—5>7/P0 Rank 1mw1 E8 ProductType P9021 P3022 P10021 P10022 Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max nuuuuA 1340 1400 1000 1740 1900 117N5>7/Po Rank 1mw1 PMÈÈTM PE0330 PE0330 P3031a P90310 Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max MuumA 1010 1120 1240 1370 1510 l 117 7/P0 Rank 1mvv1 PMÈÎMQ P7021 P7022 P8021 P5022 P0021 E Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max ncsucma - 350 370 Mcsuma 270 290 310 330 350 370 rwNsm/ Pu Rank 1mw1 E13 Product Type 6 7 3 a Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mssu12a — — 9 0 13 0 1135111000 5 5 9 5 13 5 Mssumc 3 4 4 a 0 3 9 s — La m p Ty p e L E D 1('7—5>7/P0 Pank 111W) Ex-‘E P1o0uc1 Type 3 A 5 6 7 Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm nsrurnocs — — — — 4a00 NSHU551A — 3020 42130 5040 NsHusmB — 1700 2400 3400 4300 nsHu591A 2360 3330 4720 6660 Nsuusma 1335 1350 2570 3700 — 1ta: nsuaqnnmsiprnz1ammnsvrs11xr1op111a1r>m7e1o01p01Meas01enmn1a11waum1s am 511011 E95 1A? MI- ‘ Z 1 1 1 1 1 , 1000110 . 15011010 I , 0511105110 ' L ' Zîìfiàîîì I ' ì . .1 1 +1, 12:11:20 I Nsvusmc: J 115110510 350 1170 190 410 030 450 470 4210 510 530 550 033 ÌZNICHIA 1111001110111111111 (Ts=25“C) m7 —5> 7/P0 Rank (mW) P1102! P11022 14;) Mm Max Mm Max 1900 2060 2240 500 [TS=25°C) 117Nì> 7/Po Rank (mw1 P9032a P90320 (‘k/ M Mm Max Mm Max 1510 1050 1a20 500 (T5:Z5'C) m7 7/P0 Rank(mW1 I P9022 P10021 P10022 P11021 P11022 MEN Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max Mm Max E 370 350 410 430 450 470 500 370 390 — — — — 500 (Ta=25°C) r <7N5> 7/Pa Pank 1mw1 10 11 13A) Mm Max Mm Max 13 0 19 2 27 2 20 13 5 1a z - 20 — — — 20 (Ta=25'C) m7N5>7/P0 Rank 114W) 7 a 9 (111141 Max Mm Max Mm Max 5300 9000 13600 15 5550 — — 20 — — 20 20 20 0.10 1 1011 ‘Il lxiînflmflxLEDînÉHWDLEDJIEIIELvaflsflmîklhQMKHAMWEILBGÀnvbtìîîllfirîîî. fiflìfiîîfiiîlhrîflfltîàîaìifibîìkt 1351401052» v. ÙThe 0201005 are uv11gm 1505 7110 150 remare: mense uv11g1110u1mg 0021311011 s0 precauuons 111051 be 10x01 10 01mm 100x100 0110010 a1 ma uv 110111 WWJ’! 011a10a0 ave: 00 11011001 d1rs<îl1v1n101he uv110111 01 100x 1111010011 a11 01:00:01 sxs1am WNICHIA 039
 47. 47. ÉIII" fina: Mi’! a F"; l: - a IAHlnua-IIInlanfltnuîlîhxflîlnulfiìnllnlullal nlnnlslàmrmunflam: Outline Dimensions [911121-115 3t MvswmsA. Nvsx(W. L)21sA-Hx. NCSW219A, NCSx(W. L)2ISA-Hx J NVSWIISA. Nvsx(W. L)11sA-Hx, NCSx(W1ElIISA. NCSMWLIIISA-Hx. NCSx(B. G.A)11! (E5111 U011. mm) Ncskus VE 7 7 1134114, " ”‘“ ’/ 112312., ..1:: '°—H—° 11112111111111141121 1221111111312 1121111131121 NSXLÌEÌWIBCCA, NSZxHflLUImJA-Hx. NSGEOKIA. NSSXIEGÌOBZ NS5x(W1L)l83A-Hx, NS3W1B3AR‘. NS3x(W. L)lB3AR-H32NS6W183AR". NS6x(W, L)| B3AR-H3". NSGAIBZ! ma 11.1.12. a1 21 m; 0111.11.21: 21 m; 1911,12 2o 21 NFsw157A, NFsx(W, L)157A-H3. NS2W157AR', NS2x(W, L)I57AR-H3". Mssw157A, Mssx(W, L)157A»H3. NEsw157A, NEsx(W, L)157A»H3. NHSW157A, NHSx(W. L)157A-H3 "" 1m; va111.11111—1 21 /2/2 NFzw557R, Nszw557R NsBWLno, NSBLHD-HZ m; 11111111120 21 2 2,21212 2 2 2 2,2121 m; Yoe-mme 2a 21 091
 48. 48. (iii Umt . mm) (iii Umt . mm) N52x(W. L)150A. NSsx(W. L)150A Ns2x(B. G.R)n95A. nszxrwuossa, nssmuzsaa NEsMoosD NJSx(W, A)I72,NFSx(W, A)172 nszmsa-H: ‘a > 3 43* .4 y u n‘: l i J E Z l y/ a 4 ‘ / ««« . - waéa: x Z 4 P444, "tra (r a’ MV' m" mi} Yowuwu vu z: m; ÎuLvaHx.0‘D 21 . m; Îvcumn: «u z» ‘ m; Yuwuavmmn 21 Vwww“ mi Îvcunw «u Z) ussmm nssMosaA NssMoIsc Nsx(2.S)AI23E, nssum Nsswoe-u, NSSx(W, B,R)o54. NHSx(W, B)046A, NHSX(W. L,B, G.A)MS. , . NEsx(W, LJos4A. NEsx(B. G.A)064. NHswMsH. nusam-nx r‘: x NHsx(VV. L.B. G)o64 Wwaflfiy ma Ymemwcedî 2; mîfimruwvcnxu u (Ribera/ me m n . ... m}; Vmmawcezn 2. Anìîuwcvmvcexnvw NSSxMUusxA Ì u; ‘H’: , , w; ukaefl ,4.. ';, “gaia; m: 'oewnnce: n 2) N m; Ynìamncetoîw m; Emanata 1) m; Ynìamvcetoîw (Dame-rame x0 2) 092 093
 49. 49. Surface Mount Type (Éfî Umt mm] ‘Éfî Umt mm] NESflEGÌSDÈDC NSSWZOBB NSSWZBEE NC4U134À, NC4U133A NCSUDJÀB, NCSUB33B NSSU1OUX r3 E“ _ ' K1 H é E e h _ fi= =w r r, , 7 n’ x ‘ , ,, g, m; rvA, uuu, A,’J g‘ JumHa, ’LV M“ m; rvA, uHu, A,’J u H“ J. «w ‘L u NSSWZDIIB NSSW203 E Ì %gjmbmm . «ha 4J‘D AN’JH 09A 095
 50. 50. Surface Mnum Type Packing Examples [W201] [Reel/ Tray] U —)lr/ Ì‘ l/ flfiàflîîlîl ‘k/ ‘HJÙVDCZÙIZU’ll/ IH/ (ETILEMÈIQLSÀh. M’/ —H»LZJUflìLî7e neeLs/ Treye smppeu wwth ueemnze m heaksealed molslurepronf bags. 71717)» ‘J-Ib Desccams Rea! flùau Sea! www/ w j/ Mowsmve P100’ Fon Bae e ìbg rwzmaîaznwrxn, a“ mamtmugv Mmsureproof Dags packed m cardboaru ooxes vwth corrugated san none fa’- Nlchua LED 09s QJNICHIA w4- Tray" ' (îUfifif7fllbìfibîfivaflnnìa Îvpe (Tu) <1" Brìnvd WCDB) ìmv Labe) w NI(HI/ XXXX LED TVPE Nxxxxxxxx x**xkkx LOT xxxxxx-OOO QTV. PCS RoHS Eîììmw Cauìwon Labo) lNIcHm XXXX LED TYPE NXXXXXXXX ncsocxxxuw RANK <><><> QTY. PDS k Mîtziiìmv {Uv LEDOI») {www m The cautlon Iabel quv LED omy) Ls attached (a me cardbuam box Handling Precautions DÌEÉIÉ] Ilfiîîflfl Dî77à47LEDU. ‘r- Wfiéflkflfiìîfufuféfilîfifl) x114tEÈETègHZJH. «îìfiwîfllzffiilfiéîwîìîflzìfl: Tîrfièfittrmilîv‘. ìmmmîssmîrîàîîèsvm. umili E/ Nfiliflìb «Jmilîmatìbîilfitîsblîîz Wnsfiîîifisîlzkaî»xsiluri»Ixflnìîî/ ‘iîotîeîràifiè/ x ìÈL/ tîe lMoisture Proof Package DAbsovhed mmsture m SMT packages can vapanze and expand dunng eewuervng, wmch can causa muenece dewemmetuen ene resuh m opllcal perîuvmancs degradalvon Pmducls ave packsd m malsture-proul bags tu mwnlmwze mcusuue abscrptmn durmg «renspercenan enu snorege. mcwueeu deswccams change «rom hlus 10 rsd m mmsturs ma vsnelratad bags. IBÉE D7’llxìfifiìiàîìfiàflluTÌEÙJ%#ÌKJÎJIL‘Jiìllllhfifitîîî 775V. fimìfllfiflìLEDîflîatflàllDUWÌJLÀÙEÉHÉ ÎE%Ì‘{: Ì’ETÉA. Ùîìàîìlîìiîàîtîhîîîfiîîìltîîîìîb îTe 5315713013117.80%HHUTtLiî%ElH155mm sazmvaoxuî‘ 7o % RHLITtL 1esnemuw Dasnmms. àlì. /<—*>îflilìwbîîémît. bìî M551Vqlzrîmbrassùunlflmîèmmtxotfiiàù. mm: '’—= ì>7Eì5l! Ll/5Te’’—î>>7U1Éîîtbîîe ’’ 4—>7i{‘îî65t5'C ZÀIÉHU: DÉÈWK Eìihmàbìflfifiîl}. fiflfifllìliîmîfiìîîflzm Qtuîififilififibîîévo Istorage DAfler upenlng me mmeuerepreer bag‘ me produci: shnuld go lhmugh me suldenng process wlthm the range of the cenm llons slaled below Unused rememmg LED: snemu ha stored with aeemcenae m e hermshcaHy sealed cumamsr. preveyemy the angina) mmstursmroaf hags far stovags Bslors Opemng Ammmum aeg. 5301:, SSDWnRHWHhLH 1 Vsar nom Dehvsvy Date Alter onemng Ammmum Eag sauro. s7U%RH, 5168 hours DAner me "Penod Anev opemnq‘ smrage urne has heen ex- ceeded ov dssvccanls are no Longer bme. the Dmducts shomd be baked Bakwng shoma onw be dune once Bakmg Ivealment 65i5'C, 224 houvs D70 prevem water condensanon. please avond large xemperalure end humndny llucwanons for me srorage condmons IHÎÎÌIZTITBHÎUNIIA fitflàlifilîfi*v— Ilîlliîfiî. îîmfiîlfllfifiìlfiî ìflzfazriwîfe lîlumwzlfipîu. Liîmmìfiìuzfìfl fiî-Ìlèfl-‘flfioîîàw un»? 77K 3919315. W914i: ilfififlîlzxfiflfim Iîì fiàlîfìwflàî. ‘ÌÈI%V)EHAIZJ5ÌEVJRE îifiîflfllîîxèfîkàe EÎEH%47DÉI Dfiffifliî. ÈÈÌ. klflVfi#BÌtWBîEÙllC? flhfl/ TTÉL‘e! f; îlîàfléfifi%fiî>. VHflIÀJîJìWÌDîCÈÌÉÀRLÈT. lElectrostatic Discharge (ESD) DThe nmuuccs ave ssnsmvs m stano smctncliv m suvge van- age. ESD can aemege a ehm and vts velnahwlvty When handhng (ha vmducls, me loHowwng measurss agamsz ewecuoexauc me- chavge ave suongw vecummended Ehmmanng me mavge Grounded wnslsuap. EsD loolwear. doxhss. and fioors Grounded workslannn eqmpmem end m1; ESD xabIe/ snew ma! made oc cunducnve maienals ÙProper gruundmg 15 reqweu for all devmes, efluwpmenl‘ end machmerv used m produa assembwy Surge pmtecnon summa be censwdered when deslgnmg commema) pruduus QJNICHIA 097
 51. 51. 098 Surface Mnum Type IÈFEHH’ Dîiîfiîfimfiî-{ÉW www-sassi {una I'5-‘/ ® I(&—>@ 741mm 120'cN15o°c 1501:4001: materia noi/ mm nor/ rum 350cm? #3325: ZALYCLTF ZSKYCHT 3741M? ! IìF-î 1014:1112: 1014x211’: MIEI) iîlî iìK7n771w®S5fl ÈEK7D7T1AV®SH (Nzumfl/ îîìî) 1#mmmxan4zmflugulkuxv. rmamnrce-exwrna. usa. eenumaumnxìerenrsru. unmnu. rumena». ì-‘emrsnwuxu. Kwezzfluansv‘. eLeumemunnnmvmmexaunuer. muznuzm‘. DÌÉÉÎÌQELEDHPD7U—#BEEÈÉÉCÙDÎ8NîTe DkEUDD-LDÌSÈ. ‘Jîlîl-Bàoìrèflfiflmlîfitzxudfiîfifl Éflcîfllîltfffilàîe ‘DEI-Alfil/ Tlhle Jflîl-ìîkàbîîe DixmtèfiafllîlilfiHîiflfiîillfibm. ‘TTÉL ‘a ‘Òtèìffi ETEÌSÈB. ìÌÈKD-‘IÉEJ-îèfilfit/ {Téìfle (XÎÈÉÙHÈE 2519715137214 ‘Nsîàlîîìt m: in s11133112;emsmxieamszaeatszmxfiflîà r‘ DU7n—-*I= B31:2EIî'rtLTTàue flkbtmfiìmat) D#Rì1fl7|3. HHNÉÌLkREÎLEDKZZFVZEnÌIìYIL ‘TUÉÈH. Gemma. 7U>rs1fitì5àuu1<7sàue Isoldering Conditions Dneeommenueu so1uermg condmons neuow so1uerrrrg Hand so1uerrng P! P! ttern® ttern® 35°C Max Preheal 120'cN15u°c 1500M z00'c 3 m Max Fra-beat ome 120 se: Mex 12o see Mex ‘ma “ma gnh’) Peak Iemperaluve 2A0‘c Mex 2001: Max Temperature 1‘ D 1 D1pp1n9 Ume 10 sec Max. ‘o ssc Max. Scherma nme C ‘“3‘EÌD", C‘; :;“X V“ Cnndmon He1erm Helerta 5m Ma Temvsvatura-pvohìe ® Temperature-preme © ‘ ‘ X‘ ì (N2 reHDw ‘s recommended) “"9 ""5 °" " n Racommsndsd mamma Landrlmus varv acnmdmq m m xyns 0! LED n {imam snlflerns vecnmmended pallemkî) a Ahhnngh Ihe vacommended sereenne conflmansare Susmhed 1nlheabmsvalfle ‘eorew e‘ han! sereemee‘ ‘re ‘masi ‘rossore (emnaraluvs ‘s uesreere re‘ (ha LEDs n m‘: umd cDDhnfl amo duwn ‘n. lemnamum enuveuv 0mm ‘r. mx (emnamum DAH SMT LED producls ere Flrlrse smaerrng evauame ÙNmmgsn renovv suldsnng ‘s racommended A1: lluw soldsung condnnnns can cause apnea! degvadanon DDo nDl vepmr LEDs aflsr soldenng 11 rspaw ‘s neeesserv e doublenena sokienng rror‘ snoum be used (H01 p1a1e shomo be used 1Hhs LED wmer‘ uouoenenu somermg ‘ror. ‘s nel ree ommended l Pnor ‘o reperr please conlum me‘ me LED characlevtsncs wm no! ne damagsd Dneuow smaerrng shomd no! be dona more (han 1WD nmes DDe nel aDDIv slrsss (o (ha LED whsn/ durlng soldsnng wnne Ihs LED ‘s hm DAner somenno, eo nut warp me cvcml buard Eàînvwwwgfiifi) TemDeraIure—Pr0fiIe (suroece or C1rcu1l Eoavdì IV7—>®/ Pst(em® Yl= :p<mw= IY7—‘/ @/F'snern® "Jwm eemmruamraueux"seme. Rewmmenflefl smdzvmq cundmnnsvalyamuvmnw (Dm: wpe e‘ LED x«n#m1xr1s—>®nfl. Genere‘ seme‘ 15 rewmmendvd Dallem 1:‘ NICHI/ IIMJRÈ DLEDEZÈRÌVJHIS. MVÌÈEÈEQEDTTÉIAeIIWWì? W Sîkiìlt. ììîîììfififlìfltìîwLEDiîìèèîflì ‘Jîîflzl. ÎTeMUJÈÈîEH. LEDHHOHÌìiFîîKbARk/1079a 7aÈ(Î)EHÌ5CÈÎÎÙWI; JEHTÈL‘Qi Jîàllxoîlî. FÈÎSÙÙJMÎÉÉDÌLTTÈUe DLEDHEWÉEHMK){Zxmîfiîfimtìmfififllmflfiìfi LTTàwe IThermaI Management ÙPrDper merme1 menegemeru ‘s 1mpurtant when deslgmng pmducîs w1lh LEDs LED emu (empevature ‘s affecled 17v PCB unerme1 reslstancs and LED spamng un me bnard messe de s‘gr‘ pmducts m e way that me LED m‘: lemperamve does n01 exceeu the max1mum Juncuan Temvsrature 1T» 11 ‘s neeesserv (o avmde ‘nrense heat genereuor‘ ano operate w“r“r‘ the max‘- rnurr‘ reungs gwsn rr‘ the speemeeuor‘. DDnve cuvrsnl shauld be oererrmneo 10v me surrounomg amb1- em remperarure (Te) 1o erssrpme me heal «rom me LED I}? D‘ Àfill: fV7DEIv7Hz: —IvtI! RìL«TTÈt. ‘ÌKDMIDÌÉEÌJ fifllfiìcàkaîu/ YWI- EUHIÈÌFÈÈÈÌLFÈÉÈÈDHE òîxòflèffflrfiîflìî‘. Hfiflflwhîèîfflfiflfiìiîflìflfi ttxlîuîìuît. fiwiìfinzoxuflx. fiaîaîualtîìrflfifiuèh îmfiîkfimîufihîlhwTàm ìfiîiìffiìîîélî. àefiaanvswmnum077cmLEmmxzuvrgrzurrm-a. ìbîiîfiìfilîîkfitlîlnt‘lìòflìmiîwîàw D’fl®fln= uu» iàìîkìîfiìfià? liìèmflbébîfflwîîe tua. Wmîîàfiiî eouflxmflllìflîàîîéw ‘Cleaning DM ‘s recommended (ha! ‘sopropw ancor-m be used as a so1ven1 for deamng the LEDs When usrng omer sewems, u snoum be cunhrmed neuarenenu whelher the selvems ‘M11 drsso1ve me package and me res‘r‘ Dr no‘ FreDn so1vems snou1e nel be use‘: (0 clean the LEDs because e: worldwmle regulauans Dunresomc cleamng ‘s nnl vecummendsd smce 1t may have ad— verse eflscts or‘ me LEDs dspsndlng or‘ the uluasoruc power erre haw LED ‘s essemmee 11 unreserve cleamng musL be ussd‘ the cusmmer ‘s advnssu m maks sure me LEDs w1H n01 D9 damagsd pr‘or 10 c1eemng D11 ‘s r‘o1 vecommsndsd lo use ‘sopreww e1oono1es a solvsnl 1o‘ c1eanrng on cerrarr‘ LEDs Far more 1nlormau0n aboul monsv c1ean1r1g methods al each LED‘ p1eese re1er ‘rs respeerrve spee ‘nearron shee! IEGDEÈTÈ Dzooezuafilfiîìàtmc)mas>7lurì>7ìxim> ìfiììflîfiflfiîfitllflflîbfiîèlfil 6î47îîffifiéhsLEDèt WÈÈGYDSÌBÉÌIE Zîmànîbfte 7712001 îîllfifiàflfzv- ‘f-îlàflîìî ' TbîfiîéìEC 608254 Edmonî 2L: M7. LEDNÌBÌÌIE —îînîìflîbkflflîofi7iliìîllîihfdEC 60825-1 Edm0n2 OTLEDMfiEfiMÈtIfl/ ks 13b. É+MÈÀCJDTUJÉQStDTIEC 608254 Edmonl 2t Vfifiîfifiètfifiìb. LEDfIîEEEUtCÉMBhYIAQTe znsmavmlîmwcmziîxîàuxs 1EC 62471130165 àMrLEDmux77rw711 mHÎVQìXNfl-Mîfilîlfite cxcîlmlsHt-îîeflìfiìîîififliîfluUX771I«—72L:1‘È àîfiîfiàùfllffe LEDWÌHÌJÌLÀÎHLLEDîràflfltîflfiìflfilîîiflfibtflîè kfilfltîfîlfiî‘. Hfibîîtfiìîìmìltfiòflîîlfiî. SÌET ÈL‘. D, ìfitflîîHbtififlîlflZàìlîfikflèììbeîtîfiàìlîîwî‘ Aîi-FÈL‘a 1123i hìA/ Lfîilfiéhéîiàflxifiilfll’: àllàéiîàmmfiléîfiflTflm lEye Safety D1.‘ 2005, me 1r‘1err‘euone1 E1ecrrrcal Commlssmn uEc) Dubhshed 1Ec 52m 2006 Phezomomgreel se1ecv 0! Iamps 2nd 1emp sys lems, wmer‘ added LEDs m 11s scope On the emer hznd‘ me 1Ec 503254 2007 1eser salety slandavd remuved LEDs1rom 1L: scope However meass be advnsed me: some cnunmes and vegmns neve adomed standavds osseo on me 1Ec 1eserse1ew standard IEC e0s25-1.z0112001‘ whrer‘ snll 1nc1udss LEDs 1n 11s scope M051 or Nme‘; LEDs can be elessmeu es belongvng ‘ruo erlhsv me Exempr Grouv or R15k sroup 1 Hrgh-nower LEDs. ma: emu hgm comanmng hme weve1engrhs, mav be classmed as Rnsk Group 2 messe pruceed wrm cauuon when vrewung dwecfly any LEDs dnven e‘ h1gh cunem, or vrewrng LEDs wnh npflca! ‘nsrrumems vvmm may greeuv mcrease (he damages m vour eves Dvrewrng a Hashmg hghl may cause eve drscomron When ‘usar poranng rhe LED ‘mo vour proaun. please be carevul (0 av01d edverse effecls un me human body caused by hght snmmeuen QNICHIA 099
 52. 52. "‘ . .- IIII‘, V , — . . . u unuann mnfl mnmmmmu: Outline Dimensions [flìîévfià ma Unn mm) NSPWSWDS NSPBJOUB, NSPGJOIJD Anodc m camuna a è «W A 2 ì É fi g '43‘ ‘ 35 NSPWJIDDS NSFx(B. G)31flB Avene mm camma f - LMAX camme E g; A, mm A n‘: 5 , E a , g % z ' ' ' 81s! ' A ' M ' ‘ i 35 H 35 5A mm 1041M x21 259m 42v 2m NSPBWS NSPACHOS Anode mm 53W“ a MAX Nm suwaeveu °"‘”"°’ ' a MAX Noi Smdeved QÉT m Yuevìnne LD z» a m m: mera/ me ‘a z, m: Yaìavawvcexl) a nsvmms Mspwsoons, NSPLSDODS Anode m“ y 1 5 MAX “m” a MM No! Smdeved _ a 454M Q 53 wRkYmeraMeADE m1
 53. 53. 102 ma Um mm) ma Umt mm) MsPxM, L)57ons, .NSPW570GS-K1 nsrxraxmîìazeAs Anude camma ee ì: klsmAxNaxsawdered 2 É m 74 wazxns 2m, 0 '21 ma «uyzminmmhw: una»wxxeamtanflmisxgnénlausv a” una anstarmnmn» mm Lmu m“ («keviuucsuu LLDsvJu wflmtsa u ‘m, m Mtémsvanuzù e m nìv wumbnv eflnimwgwessm: Jlfisswspvmucls XkèYDlEriI: É:D7l NSPx(B, G.Rl346KS NEPx(G. Rl346KS Nzvwmsxswrz»—Aaznxrîtlrv-fiusmzahszme m Yhsmuun adcmpmamnawNE7RJ4G<Ska= m. snnpunvssuvnNsWinfias ame Avvode Carhud: Camme i‘ JSMAX Nmsnmsrm u; “tsm/ Axwcvsamnvm “J j i I e 72 mgDS 25 su rwxmnnakvufianss‘ Ilnnvnemvtraanm Cm: m. r» vaken 10 m; hywvluuvvvhev ImH-Avvunv HwmvuaII-‘Eevueùpuuveh xuuvwnfiyaluuwnxwrxr m: 4 emaczne» Fnwhnre ve. .." mu snm‘ mm hvìrmwhafÈwwu eK ma www «u z» 72 mms m 25 5:1 - rxmvunmwiuwxmuhszu—x« mena imznlnxmm! Innmxemtrvcsln anta-mm‘: y mflwîeu Cm-w slfelhkbfivnd-sVj/ v‘FDWMD'€‘I1€l>ìmSM1vm5nVhP ensswmpxnvws bvmw mmbvv uvuvvnmuvqvsunvîllfizmweuwunls (fléVflu-Avmewpp MsPwsooas-na nspws1onseo1 Auode u, Camme 3 1 5 MAX E ì m 2931! l: éYu9vanra: oz wkèmemnzsuîzw NSPxM. L)5IODS, NSFBSWAS. NSPx(W. L)515DS NSPESWDS, NSPRSWCS Avmde un g Annds g MAX m “m” 5 e; MAX Camme a 15 u m : a S _ E r’! r r 3M e ‘ 1 7: e L 83 a3 mm 121105 Î m 285:! x2» 2m. —— mìfizcwuwvwmz) mswuaucmnzx NSPASIOES NEPGENJS Ama Armde Camme _ waM/ xxNoxsmueved tsmAxNoxsowdaraa E ‘c mesa» e «m A mnmevsnwzoz) (kkflwìnmucexnzw NSPUEWCS nod g e 5 MAX NSDW570GS-K1 camme a “Î i g‘ ; Amxîa 8 __ __ _ m1 Camme 3 9 i g «smx -4 7* è . 5 L 121m 5 — E r m 235m « 5 s 95:05 (iii? m 2623:! Pmteuwnn Dewce m Ycevìnce LD z» NSPWFEDDS NsHU551x Ano-m g Anime Carhud: a mew É É ’ Camode m5,‘ A «mi? Pvoxecuon Dsmce m m m: mera/ me x0 2, K m: Yaìnvawvcexl) a N5HU591X Stopper Detaìl 62xDA 45m *" ma»: mass u su a A A (Xii? Pvoleclmn Devrce 1” 1 o K VEQNHMMLDZ) wRkYMeraMeADE 103
 54. 54. L mp Type Packing Examples [mam] [Buìk Specìficaîion] N7 (SÉÉÉ) flèfifl {ma Umv mm) NSPx(W. L)R60CS-K1", NSPx(E, G)R6nCS', NSPRRGOBS” NsPx(W. L)R7nCs-K1 fimàrì Lane» prmeu un me Dag mnncum Email/ n %îfiìù‘xè W xxxx LED mi ryv LED Ann ewectrostatxc bag Tvne Nxmxxxx m 5335500 W mi m: XXXXXXVÒOO ‘ qw m; “ . . . yî %ÈÎ’JD Cauhon Labe! ausmmamx ÎÀÎL T/ ma» WìUJUîî Avwvvee<: vr: >svatwx: nags packed m navdooavzz nnxes wnh mvmgmezz mm: ons NSPwB cmsucs- vsvnnuuss- NSP»W‘, XRSCCS—KV" Ì” o“? l‘ ’/ A3 AK / / i I —H— ‘ ’“' 2 I '4‘“' aw» lana‘ dttacmîdtu mo box è” “T K g”? K ÀKNICHIA xxxx LED TYPE NXXXXXXXX vamp, ‘Wtuz msuuuwgmnxw ****‘** RANK <><><> à‘lfi*flvttùtlxî< /7&7“’2M! Îfi Jm. 904» QTK ps5 nxsmàhîfi Tuhes shwpped wnn deswccants m hezbseaìed mowslureruroaf bags Packing Examples [W911i [Tube] Xî-w/ Wfiîiflî www Desmams xxxx LED vuanxgawv (uv Lanmm rznaumr 5555511“ The cauhun wabeu (w LED omy) ws attached lo ma 71 555% cardboavd box Mcwsture w0c‘ m‘ flag Xxmwoo vcs ìmv Labo! MNKHIA XXXX LED î/ vîfìî/ ìiièìnNîkn. 40mm TVPE 855553“ Uicîwaî RAM 0% Nîmstuewycofbagspackedwn QTv. Pcs R cardboard boxes wm" corrugaled oanuows 10A
 55. 55. Lamp Type Packing Examples [#531911] [Taping] 7"—| :"/7'1EÉ1flì| Zl vvamuak Ammu Packing '25 x741. 1 25m nztuzt. 25 LEDs are cunlamed wuhm m a eencerunanke folded emme pack (ape w a Emma». ma 02mm 1o gamma 2t. Minimum emntv Iengm at both tape ends e m mank spaces * swamufimunv- FkfiEX7>5’— m: una Calhode weaa Ieaves me box wsx ì/ xrv Labe! MNKHIA XXXX LED TYPE NXXXXXXXX xauxxtaxx LOT xxxxxx—0<><> QTY. PCS RuHs î—t>7É4ÈîÈ °ackagwng box ‘o! ammo packs Antveìectrostatwc Bag L 5A» Labe 4" NICHIA XXXX LED TYPE NXXXXXXXX xtwxxxs RANK 0<><> QTY. PCS / ' awxrwîà Cavdboavd Box 106 QNICHIA Handling Precautions [-‘ . Fw alt 1E] I - F7 z-E77" D'J—F7z-E>7VMfiHÉîìtîfllllemlflìfiìmàîîfitîflmmu LILTTÉL‘. U-Pwx-Amfiyîfiîefitkàxìkfix- A îìufllîîîiue D'J—F7x—ì>7’u#Bî{mmizficîîàmu. DnHîbEu-Hfiîcz: mnmxrîsw îòtzxusnmfléwîw‘ îaxmnaztmyxîfa Ùsîfilzlîîîlîèîfià. lWIHI17Cu'J—F7v—A.0)E-; îtIEWl’ fiàfi1îémaU—F7|/ —AICXHzxfiiîìàìfifflfiîmlîfllfi mflîîlîgflîwîfiàììfiî. mfiîîîîfiîèflèîîfitîifliîa ILead Forming DWhen lurmmg waads, ma weaus should be beni al a puml a1 waasa 3mm 0mm ma base of ma spuxy bulh Da nel usa (ha base uf ma leadlrams as a lmcmm dunng wead vmmmg DLeaa cormmg snomu be dane helove semenng Due nm anmy any hendmg stress 1o me base al me mari The stress m ma base mav damage me LEDs chavactervsucs or u mav bveaklhe LEDs ÙWhsn mmmung (ha LEDs omo a pnmed cwcuvl baard. (ha holes on me cwcml boavd emme be sxacllv ahgned wum me weads o! rhe LEDs. w me LEDs are moumea wwh slress al me weads u causes delenorauon ov me epoxy vesm and (m5 wm degvade (he LEDs Iii’! DMÀMHÉTNÈÉELÉOCUTL7O%RHLLITIÌ)HXÌ%1*ÈLS#È EkÉEtL/ TTÉLM, Ìhlîilîmîlfltîlélfil. Ìîîàfilfiìwflffl») Nmlìlflbîtflfifigîìèîfìfib. lîiîfilîtlfitîiwe D‘l-FH5}îfilfiìîfixCEÈUSEQIZÈSSnSTEX-y*! Éîf ÎILÈFEHUFJEÀ HÉMÈUEUWWBTMÈESESITJÉ îitlîfflìîfibdtwl‘ «bÈmTÉLH ÙÈÀMÉEÎRVMVMBFETL}. EIV/ ‘flfllîflîlîfiìîîflzm flèmflififilìfiìbîîéua IStorage Dm: LEDs snomu be stured 213Gb m wsss 2nd 70%RH or wass aner bemg smpped 4mm Nlchla 2nd ma slurage ma Ilrmls ara a mnnths v the LEDs ara stoved 4m a mnnths e: more, they can be stared for a vear m a seeweu contamsr mm a nmogen atmo» sphers m: mmsture absarbenl matsnal (smca gs! deswccantsì ÙThe Isad pan may be aflscted by snvwonmsnts whwd’! cemam covroswe suhslancss Pwease avmd cendmons whnch mav causa ma LED m camme (avmsh m u-semorfirhus mrrosmn m dvscm- ovanon mav cause mmcuwzy durmg sonaenng upevanons k I5 vewmmsnded maune LEDs be used as soun as possmle. D70 prevem water condensanon. please avond large xemperalure end humndny lluuuanons for me srorage condmons IDEìt: flT6EUflL Dtflàiìfllflwfi-‘illîlififiî, ì?0}E1‘l’Hîi1hET Efilîltffiwîîa llumwtznvru. Llîmmisìzznl HNKE-î-àîfioîîàua Uxrxrìvîîlflfiîlìfi. îIHt. ilîtìîflltdcéfifilh R)? fiàlîiîwlîìàiîéîifimfimlzxéflfimlîì WEÈMHIZJ5VE#È fiEHS/ Dîìi Dlîfifiiîiàkkîfivf’? Vîmîllîjiîlîflàìhîîéua: 1:. îlîàhéflléî%cî>wîîfiîf îîìfitîìîbîiìîfilbìîa IEIectmstatic Discharge (ESD) LlThe pruducls ara sensmve (o stalwc aweemeuxy or surge vuH— age ESD san damags a amp and Its rellahwllty When handhng the Draducts, me ceuewmg msasuras agamst eweetrosuacue dws- charge ave suonguy recammsnded Ehmmatvng the marge Gmunded wnststrap‘ ESDmetwean cwmhes 3nd Hoors Grounded workslatmn eqmpmenx and come ESD lable/ sheH max made al canduclwe maleuals DProDer gruunamq ws reqmred for all dewces‘ eqmpmenn and maomnerv used m proauu assembw. Surge nroiecnon shomd be conswdered wnen deslgnmg commerma! pruauus QJNICHIA m7

×