Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

RIZAL'S LIFE AND WORKS- MA'AM GIE.docx

 1. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 1 of 16 Republic of the Philippines OCCIDENTAL MINDORO STATE COLLEGE Mamburao, Occidental Mindoro Website: www.omsc.edu.ph Email address: cdoffice143@gmail.com Tele/Fax: (043) 491-1460 College of Business, Administration, and Management BACHELOR OF SCIENCE IN OFFICE ADMINISTRATION SECOND SEMESTER, A.Y. 2022-2023 OBE COURSE SYLLABUS OMSC VISION Isang pangunahing institusyong pangmataas na edukasyon na lumilinang ng mga propesyonal na may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang kalakaran, bukas sa pagbabago at may pagtugong lokal at panghabambuhay na mga mag-aaral. OMSC MISSION Ang OMSC ay may pananagutang lumikha ng matatalinong kaisipan at pantaong puhunan sa pamamagitan ng pagpapayabong ng mahusay na mga magsisipagtapos sa pamamaraan ng pagtuturong salig-hantungan, makabuluhang pananaliksik, katugunang teknikal sa mga pagpapayong paglilingkod, pakikipamayan at patuloy na paglikha. COLLEGE GOAL The College of Business, Administration and Management aims to build a pool of virtuous human capital and top-tier professionals in accountancy, business, hospitality and tourism, and office and public administration equipped with strong research, extension, and academic competencies. PAMAGAT NG KURSO: RIZAL’S LIFE AND WORKS DESKRIPSYON NG KURSO: Sang-ayon sa ipinag-uutos ng Batas Republika 1425, sákop ng kursong ito ang búhay at mga akda ng pambansang bayani ng bansa, si Jose Rizal. Ilan sa mga paksang sákop ay ang talambuhay ni Rizal at kaniyang mga isinulat, lalo na ang mga nobela niyang Noli me Tangere at El Filibusterismo, ilang mga sanaysay, at iba't ibang liham KOWD NG KURSO: OAG12 BILANG NG YUNIT: 3 PREREQUISITES: Wala
 2. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 2 of 16 BSOA PROGRAM GOAL: 1. Qualify for a career in office administration specifically in various general and specialized administrative support, supervisory, and managerial positions. 2. Acquire the competencies, skills, knowledge, and work values necessary for the self-employment. PROGRAM OUTCOMES: A graduate of BSOA should be able to:  Provide general administrative and clerical support to high-level executive guided by the Code of Ethics for Office Professionals.  Coordinate office management activities.  Manage office communications.  Organize files, information, and office supplies effectively.  Exhibit acceptable human relations skills in a diverse environment.  Engage in lifelong learning to keep abreast of the development in the international employment market. COURSE OUTCOMES: Sa pagtatapos ng aralin ang mga mag-aaral ay inaasahang:  Maipaliwanag ang kasaysayan ng Batas Rizal ang mahahalagang probisyon nito.  Kritikal na matása ang pagiging epektibo ng Kursong Rizal.  Matáya ang kaugnayan ng isang indibidwal sa kaniyang lipunan.  Masuri ang iba’t ibang panlipunan, pampolitika, pangekonomiya, at pangkulturang pagbabago na naganap noong ika-19 dantaon .  Maunawaan si Jose Rizal sa konteksto ng kaniyang panahon.  Masuri ang pamilya, kabataan, at panimulang edukasyon ni Rizal.  Magkaroon ng ebalwasyon sa mga tao at pangyayaring naging impluwensiya sa búhay ni Rizal noong siya‟y batà pa.  Maipaliwanag ang simulain ng asimilasyon na initaguyod ng Kilusang Propaganda.  Matáya ang kaugnayan ni Rizal sa iba pang Propagandista.  Masuri ang pagunlad ni Rizal bílang Propagandista at pagtatakwil sa asimilasyon.  Masuri ang mga dahilan ng pagkakabitay kay Rizal.  Masuri ang mga epekto ng pagkakabitay kay Rizal sa pamahalaan ng Espanyol at ang Rebolusyong Filipino.  Masuri ang mga ideya ni Rizal hinggil sa muling pagsulat sa kasaysayan ng Filipinas.  Mahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng pananaw ni Rizal at Morga tungkol sa Filipino at kulturang Filipino.  Matáya ang mahahalagang karakter sa nobela at ang kinakatawan nila.  Masuri ang kasalukuyang kalagayan ng Filipinas sa pamamagitan ng mga halimbawang nabanggit sa Noli.  Makita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga karakter, banghay, at tema ng Noli at El fili.  Mapahalagahan ang tungkulin ng kabataan sa pag-unlad at kinabukasan ng lipunan.  Matáya ang mga akda ni Rizal.  Matáya ang halaga ng pagunawa sa nakaraan.
 3. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 3 of 16  Makabuo ng mga argumento batay sa mga patunay.  Makapagbigay ng interpretasyon sa pananaw at opinyon tungkol sa “bayani” at “kabayanihan” sa konteksto ng kasaysayan at lipunang Filipino.  Matása ang mga konsepto ng “bayani” at “kabayanihan” sa konteksto ng lipunang Filipino.  Masuri ang halagahang nangibabaw sa iba‟t ibang representasyon ni Rizal bílang isang pambansang sagisag.  Maitaguyod ang halagahang nagsisilbing magandang halimbawa sa búhay ni Rizal. COURSE OUTLINE Linggo (Week) Mga Layunin ng Kurso (Course Outcomes) Paksa (Topics) Sanggunian Mga Gawaing Pampagtuturo at Pampagkatuto (Teaching/Learning Activities) Kagamitang Pampagtuturo Paraan ng Ebalwasyon (Assessment) 1 1. Naipababatid ang pananaw at misyon ng kolehiyo at ang tunguhin ng institusyon. 2. Naipababatid ang kahalagahan ng GAD. 3. Naipababatid ang nilalaman ng syllabus. OMSC Vision, Mission, Goals and Objectives of CBAM, Juvenile Delinquency (R.A 9344) Course Syllabus  Student handbook Revised Edition  www.depedro9.ph/files /download/2015DEPE DREG9GADORIENT ATIONfinal  www.lawphil.net/statut es/repacto/ra2002/ra_9 165_2002.html  www.newsinfo.inquire r.net/423789/r-a-8019  Malayang talakayan  Pulyeto ng OMSC  Powerpoint Presentation Pagsasaulo ng VMGO/ Dokumentasyon  Paggawa ng Comic Strip “Awareness on Juvenile Delinquency” 2 1. Mailalahad ang kasaysayan ng Batas Rizal ang mahahalagang probisyon nito 2. Kritikal na matása ang pagiging epektibo ng Kursong Rizal  Araling 1: Introduksiyon sa kurso  Republic Act 1425 Teksto ng RA 1425 http://www.gov.ph/1956/0 6/12/republic-act-no-1425/ Constantino, Renato. The Making of a Filipino: A Story of Philippine Colonial Politics. QC: R. Constantino, 1982, pp. 244-247. Jose B. Laurel Jr. “The Trials of the Rizal Bill,”  Lektura at talakayan gamit ang Google Meet o Messenger Group chat Gawaing Pangklase 1: Basahin ang “Batas Rizal” (RA 1425 Gawaing Pangklase  Learning modules  Internet sources  Formative assessment  Essay writing  Quiz
 4. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 4 of 16 Historical Bulletin. Vol. 4, No. 2 (1960): 130-139. Schumacher, John. “The Rizal Bill of 1956: Horacio de la Costa and the Bishops,” Philippine Studies, 59 No. 4 (2011): 529-553. Caroline S. Hau, “Introduksiyon” nása Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation, 1946- 1980: Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2000. Pp. 1-14. 2: Mag-isip- Magpangkat- Magbahagi: 3 3. Matáya ang kaugnayan ng isang indibidwal sa kaniyang lipunan 4. Masuri ang iba‟t ibang panlipunan, pampolitika, pangekonomiya, at pangkulturang pagbabago na naganap noong ika-19 dantaon 5. Maunawaan si Jose Rizal sa konteksto ng kaniyang panahon Aralin 2: Ang Filipinas sa ika-19 dantaon sa konteksto ni Rizal:  Pangekonomiya: sa pagtatapos ng Kalakalang Galeón, pagbubukás ng Suez Canal, pagbubukás ng mga daungan sa pandaigdigan g kalakalan, paglakas ng ekonomiya ng pagluluwas ng mga ani at mga monopolyo  Panlipunan: edukasyon, pagdami ng mga mestisong Chino, pagdami ng mga ingkilino Nelson, Gloria Luz. “Mga Pananaw Hinggil sa Ugnayan ng Talambuhay at Lipunan,” nása Diestro, D. et. al. Si Heneral Paciano Rizl sa Kasaysayang Pilipino. Los Baños: UPLB Sentro ng Wikang Filipino, 2006. C. Wright Mills. “The Promise,” The Sociological Imagination. Oxford: Oxford University Press, 1959. http://legacy.lclark.edu/~g oldman/socimagination.ht ml P. Sztompka. “Great Individuals as Agencies of  Lektura at talakayan gamit ang Google Meet/Messenger group chat Panonood ng pelikulang “Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon?”  Learning modules  Sanggunian Aklat at mga babasahin  Pelikula Maikling Pagsusulit: Graphic organizer / Repleksiyong papel tungkol sa pelikula
 5. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 5 of 16  Pampolitika: Liberalismo, paglakas ng mga repormang Bourbon, konstitusyong Cadiz  Dagdag na paksa: Pagtingin sa búhay ng isang indibidwal sa isang lipunan at lipunan sa búhay ng isang indibidwal Change” nása The Sociology of Social Change. Wiley, 1993. John Schumacher. “Rizal in the Context of the 19th Century Philippines” nása The Making of a Nation: Essays of Nineteenth- Century Filipino Nationalism. Lungsod Quezon: AdMU Press, 1991. Pelikula: “Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon?” sa direksiyon ni Eddie Romero (1976) 4 6. Masuri ang pamilya, kabataan, at panimulang edukasyon ni Rizal 7. Magkaroon ng ebalwasyon sa mga tao at pangyayaring naging impluwensiya sa búhay ni Rizal noong siya’y batà pa Aralin 3: Búhay ni Rizal:  Pamilya  Kabataan  Panimulang Edukasyon Coates, Austin. Rizal: Filipino Nationalist and Martyr. Hong Kong: Oxford University Press. Lungsod Quezon: Malaya Books, 1969; o salin sa Filipino ni Nilo Ocampo. Rizal: Makabayan at Martir. Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2007. Rizal, Jose. “Memoirs of a Student in Manila,” Seksiyong Apendiks ng Jose Rizal: Life, Works and Writings ni Gregorio Zaide.  Lektura at talakayan gamit ang Google Meet o Messenger Group chat  Gawaing Pangklase 1: Basahin ang “Memoirs of a Student in Manila,” Kabanata 1  Gawaing Pangklase 2: Lumikha ng timeline ng yugto ng kabataan at panimulang edukasyon ni Rizal  Gawaing Pangklase 3: Gumawa ng sariling pormat ng biodata  Learning module  Talahanayan/ Graphic Organizer  Online reources such as google meet, google classrom, and group chats.  Rubriks  Gagawa ang mga mag- aaral ng kanilang maikling sanaysay ng talambuhay at ihahambing ito sa pinagdaanan ni Rizal sa kaniyang kabataan.  Pagsulat ng sanaysay ukol sa iyong ina at ihalintulad siya kay Dona Teodora Alonzo  Sagutan ang mga kantanungan sa aralin
 6. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 6 of 16 at ilagay ang importanteng impormasyon ni Dr. Jose Rizal. 5 8. Maipaliwanag ang simulain ng asimilasyon na initaguyod ng Kilusang Propaganda 9. Matáya ang kaugnayan ni Rizal sa iba pang Propagandista 10. Masuri ang pagunlad ni Rizal bílang Propagandista at pagtatakwil sa asimilasyon 11. Masuri ang buhay ni Rizal, mataas na edukasyon at buhay sa ibang bansa Aralin 4: Búhay ni Rizal:  Mataas na Edukasyon  Búhay sa Ibang Bansa  Schumacher, John. The Propaganda Movement, 1880-1885: The Creation of a Filipino Consciousness, The Making of a Revolution. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1997.  Lektura at talakayan gamit ang Google Meet o Messenger Group chat  Gawaing Pangklase 1: Basahin ang talumpating pambrindis ni Rizal.  Gawaing Pangklase 2: Basahin ang pinakaunang isyu ng La Solidaridad at suriin ang nakasaad doong layunin; sagutan ang worksheet ng pagsusuri sa nakasulat na dokumento  Learning module  Talahanayan/ Graphic Organizer  Internet sources  Rubriks  Worksheet ng pagsusuri sa nakasulat na dokumento 6 12. Masuri ang mga dahilan ng pagkakabitay kay Rizal 13. Masuri ang mga epekto ng pagkakabitay kay Rizal sa pamahalaan ng Aralin 5: Búhay ni Rizal:  Pagkadestiyero, Paglilitis, at Pagkamatay Coates, Austin. Rizal: Filipino Nationalist and Martyr. Hong Kong: Oxford University Press, Lungsod Quezon: Malaya Books, 1969. Ileto, Reynaldo. “Rizal and the Underside of Philippine History” nása  Lektura at talakayan gamit ang Google Meet o Messenger Group chat  Gawaing Pangklase 1: Basahin ang Konstitusyon ng La Liga Filipina.  Gawaing Pangklase  Learning module  Internet sources  Rubriks  Graphic organizer para sa gawain para sa La Liga Filipina  Repleksiyong papel tungkol sa pelikula  Gumawa ng liham na naghihimok na iligtas
 7. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 7 of 16 Espanyol at ang Rebolusyong Filipino Filipinos and Their Revolution: Event, Discourse and Historiography. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1998, pp. 29-78. Petisyon ni Teodora Alonzo kay Camilo Polavieja, Manila, 28 Disyembre 1896. 2: Basahin ang mga huling liham ni Rizal sa kaniyang pamilya at kay Blumentritt  Gawaing Pangklase 3: Basahin ang liham ni Teodora Alonzo at Gobernador Heneral Polavieja  Panonood ng pelikula: - Opsiyon 1: Jose Rizal, GMA Films, sa direksiyon ni Marilou Diaz- Abaya - Opsiyon 2: Rizal sa Dapitan, sa direksiyon ni Tikoy Aguiluz si Rizal sa pagkabitay. 7-8 14. Masuri ang mga idea ni Rizal hinggil sa muling pagsulat sa kasaysayan ng Filipinas 15. Mahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng pananaw ni Rizal at Morga tungkol Aralin 6: Anotasyon ng “Sucesos de las Islas Filipinas” ni Antonio Morga Blumentritt, Ferdinand. Prologo sa kopya ng anotasyon ni Rizal sa Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio Morga (Manila: National Centennial Commission, 1962) Ocampo, Ambeth. “Rizal‟s Morga and views of Philippine History” nása Lektura at talakayan gamit ang Google Meet o Messenger Group chat Gawaing Pangklase 1: Basahin ang introduksiyon at hulíng kabanata ng Anotasyon ni Rizal sa Sucesos de las Islas  Learning module  Internet sources  Rubriks Pangkatang talakayan at presentasyong pasalita hinggil sa historyograpiya ni Rizal Paghahambing at pagkakaiba. (compare and contrast graphic organizer) Ikumpara ang kaibahan ng pananaw ni Dr. Jose P.
 8. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 8 of 16 sa Filipino at kulturang Filipino Philippine Studies Vol 46. Blg. 2 (1998). http://www.philippinestudi es.net/ojs/index.php/ps/arti c le/viewFile/662/663 Salazar, Zeus. “A Legacy of the Propaganda: The Tripatite View of Philippine History” nása Atoy Navarro at Flordeliza Lagbao-Bolante, mga ed. Mga Babasahin sa Agham Panlipunang Pilipino: Sikolohiyang Pilipino, Pilipinolohiya, at Pantayong Pananaw. Lungsod Quezon: C&E Publishing, 2007. http://www.bagongkasaysa yan.org/downloadable/zeu s_005.pdf Rizal, Jose. Historical events of the Philippines Islands by Dr. Antonio de Morga, published in Mexico in 1609, recently brought to light and annotated by Jose Rizal, preceded by a prologue by. Dr. Ferdinand Blumentritt. Manila: Jose Rizal National Centennial Commission, 1962) Filipinas ni Antonio Morga Gawaing Pangklase 2: Basahin ang “A Legacy of the Propaganda: The Tripartite View of Philippine History” ni Zeus Salazar Gawaing Pangklase 3: Gumawa ng talahanayan na naghahambing ng pagkakatulad at pagkakaiba ng pananaw ni Rizal at Morga sa kultura Rizal at Antonio Morga tungkol sa mga Filipino at kultura. Ipadala sa google classroom ang kasagutan.
 9. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 9 of 16 9 MIDTERM EXAMINATION 10-11 16. Matáya ang mahahalagang karakter sa nobela at ang kinakatawan nila 17. Masuri ang kasalukuyang kalagayan ng Filipinas sa pamamagitan ng mga halimbawang nabanggit sa Noli Aralin 7: Noli me Tangere Constantino, Renato. “Our task: to make Rizal obsolete” nása This Week, Manila Chronicle (14 Hunyo 1959) Daroy, Petronilo. Rizal contrary essays. Lungsod Quezon: Guro Books, 1968. Almario, Virgilio. Si Rizal: Nobelista. Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2008 Rizal, Jose. Noli me tangere. Salin ni Virgilio S. Almario o Soledad Maximo Locsin. Anderson, Benedict. Why Counting Counts: A Study of Forms of Consciousness and Problems of Language in Noli me tangere and El filibusterismo. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2008 Caroline S. Hau, “Introduksiyon,” nása Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation, 1946- 1980. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2000.  Lektura at talakayan gamit ang Google Meet o Messenger Group chat  Pangkatang Gawain:  Learning module  Internet sources  Rubriks  Vlog Pumili ng iyong nais na karakter mula sa nobelang Noli Me Tangere at ipaliwanag kung bakit mo ito nagustuhan sa pamamagitan ng paggawa ng Vlog. (Gayahin ang napiling karakter kalakil ang linya o kasabihan nito at ipadala sa facebook page) 12-13 18. Makita ang pagkakatulad at Aralin 8: El filibusterismo Daroy, Petronilo. Rizal contrary essays. Lungsod  Lektura at talakayan  Learning module Graphic organizer: Paghambingin ang
 10. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 10 of 16 pagkakaiba ng mga karakter, banghay, at tema ng Noli at El Fili 19. Mapahalagahan ang tungkulin ng kabataan sa pag- unlad at kinabukasan ng lipunan Quezon: Guro Books, 1968. Almario, Virgilio. Si Rizal: Nobelista. Lungsod Quezon: UP Press, 2008 Anderson, Benedict. Why Counting Counts: A Study of Forms and Consciousness and Problems of Language in Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Lungsoq Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2008 Reyes, Miguel Paolo. “El Filibusterismo and Jose Rizal as „Science Fictionist‟” nása Humanities Diliman, Vol. 10. Blg. 2 (2013). http://journals.upd.edu.ph/index .ph/humanitiesdiliman /article/view/4168/3774 Rizal, Jose. El filibusterismo. Salin ni Virgilio S. Almario o ni Soledad Maximo Locsin gamit ang Google Meet o Messenger Group chat  Gawaing Pangklase 1: Basahin ang dedikasyon sa Gomburza  Gawaing Pangklase 2: Pangkatang talakayan hinggili sa pagkakaiba ng Noli at El Filibusterismo  Internet sources  Rubriks pagkakatulad at pagkakaiba, at ipakíta ang mga nagpatuloy o pagbabago sa mga ideya ni Rizal na ipinahayag sa Noli at Fili 14-15 20. Matáya ang mga akda ni Rizal 21. Matáya ang halaga ng pag- unawa sa nakaraan 22. Makabuo ng mga argumento batay sa mga patunay Aralin 9: Ang Pilipinas: Pagkaraan ng Dantaon (Iba pang posibleng paksa: Liham sa Kababaihan ng Malolos / Ang Katamaran ng mga Filipino) Rizal, Jose. “The Philippines, a century hence,” mababása sa http://www.archive.org/stream/ philippinescentu00riza/philippi nescenu00riza_djvu.txt  Lektura at talakayan gamit ang Google Meet o Messenger Group chat sa “The Philippines a Century Hence”  Gawaing Pangklase 1:  Learning modyul  Internet sources  Grap  Rubriks  Pagsulat ng sanaysay: Sumulat ng tugon kay Jose Rizal bílang mga mag-aaral na nabúhay makaraan ang isang dantaon ng panahon ni Rizal  Alternatibo: Magbigay ng talumpati na magsisilbing tugon kay Rizal
 11. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 11 of 16 Pangkatang talakayan hinggil sa sanaysay at mga argumentong kaniyang inilahad 16 23. Makapagbigay ng interpretasyon sa pananaw at opinyon tungkol sa “bayani” at “kabayanihan” sa konteksto ng kasaysayan at lipunang Filipino 24. Matása ang mga konsepto ng “bayani” at “kabayanihan” sa konteksto ng lipunang Filipino Aralin 10: Si Jose Rizal at Nasyonalismong Filipino— Bayani at Kabayanihan Eugenio, Damiana. Philippine Folk Literature: The Epics. Lungsod Quezon: UP Press, 2001. Revel, Nicole. Ed. Literature of Voice: Epics in the Philippines. Lungsod Quezon: AdMU Press, 2005. Nolasco, Ricardo Ma. D. “Pinagmulan ng Salitang Bayani,” sa Diliman Review, Vol. 45, Blg. 2-3, 1997, pp. 14- 18. Salazar, Zeus A. “Ang Bayani Bílang Sakripisyo: Pagaanyo ng Pagkabayani sa Agos ng Kasaysayang Pilipino” nása Kalamidad, Rebolusyon, Kabayanihan: Mga Kahulugan Nito sa Kasalukuyang Panahon. Lungsod Quezon: ADHIKA ng Pilipinas, 1996. De Ocampo, Esteban. “Who Made Rizal Our Foremost National Hero, and Why?” nása Gregorio Zaide, Ed. Jose Rizal: Life, Works and Writings of a  Lektura at talakayan gamit ang Google Meet o Messenger Group chat hinggil sa nagbabagong mga anyo at kahulugan ng “bayani” at “kabayanihan” mula panahong prekolonyal hanggang kasalukuyan Gawaing Pangklase 1: Magbasá ng pilìng mga Epikong Filipino Gawaing Pangklase 2: Basahin ang “Ang Pinagmulan ng Salitang Bayani”
 12. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 12 of 16 Genius, Writer, Scientist and National Hero. 1984 ni Ricardo Nolasco (2001) Gawaing Pangklase 3: Pipili ang bawat pangkat ng kanilang sariling “bayani” batay sa kanilang batayan at ilalahad ito sa klase 17 25. Masuri ang kahalagahang nangibabaw sa iba‟t ibang representasyon ni Rizal bílang isang pambansang sagisag 26. Maitaguyod ang kahalagahang nagsisilbing magandang halimbawa sa búhay ni Rizal Aralin 11: Si Jose Rizal at Nasyonalismong Filipino— Pambansang Sagisag Joaquin, Nick. A Question of Heroes. Pasig: Anvil Publishing, 2005. (Ilang kabanata ukol kay Rizal, Bonifacio, at Aguinaldo) Lahiro, Smitha. “Writer, hero, myth, and spirit: the changing image of Jose Rizal,” mga papel ng Cornell University hinggil sa Timog-Silangang Asia. http://seasite.niu.edu/Tagalog/ Modules/Modules/PhilippineRe ligions/article_rizal.htm Lektura: Pamantayan ng pagiging pambansang bayani batay sa tinuloy ng National Heroes Committee na nilikha ng Executive Order No. 75, 1993. Gawaing Pangklase 1: Lumikha ng isang klaster dayagram na nagpapakíta ng pinakamahahalag ang bahagi ng búhay ni Rizal. Gawaing Pangklase 2:  Learning module  Internet sources  Rubriks Paggawa ng Collage/ Painting / Mural (Pangkatang gawain) Pangkatang Gawain 1: Magtanghal ng isang eksibit ng mga retrato ng ibaibang monumento ni Rizal sa Filipinas at sa ibang bansa. Magsulat ng maiikling deskripsiyon tungkol sa saligan at interpretasyon hinggil sa larawan at mga representasyon nito. Pangkatang Gawain 2: Pagsulat ng sanaysay o talumpati tungkol sa isang partikular na halagahang itinaguyod ni Rizal Pangkatang Gawain 3: Pagpili ng mga mag-aaral ng isang pangunahing isyu
 13. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 13 of 16 Lakbay-aral (mga maaaring puntahan: Dambanag Rizal, Calamba; Fort Santiago; Dambanag Dapitan gamit ang YouTube.) (hal. kabayanihan at pananaw hinggil sa sakripisyo, panitikan, at pambansang kamalayan; etika at konsepto natin ng pagiging pinunò; etnisidad, at identidad bílang kasapi ng isang nasyon) na tatalakayin sa isang pangkalahatang proyekto na magsasama-sama sa lahat ng idea na itatalaga ng guro (hal. isang pahayagan, poryektong audiovisual; isang komposisyong may liriks at musika; o isang painting/ mural.) MGA SANGGUNIAN: BOOKS:  Zaide, G. F., Zaide S. M. 2014. Jose Rizal: Life, Works and Writings of a Genius, Writer, Scientist and National Hero. ALL-NATIONS Publishing Co., Inc. Q.C., Philippines  Acibo and Adaza, Estela. 2000. Jose, P Rizal History, Life,Works and Role. National Book Store. Manila, Philippines.  Amoragandia, Acido L. and Galicanao, Adanza E., Jose Rizal: Life, Work and the Role in the Philippine Revolution. Rex Book Store. Manila, Philippines  De Cruz, Y and Zulueta F. 2001.Rizal, Buhay at Kaisipan. National Book Store. Manila, Philippines  P. Sztompka. “Great Individuals as Agencies of Change” nása The Sociology of Social Change. Wiley, 1993.  John Schumacher. “Rizal in the Context of the 19th Century Philippines” nása The Making of a Nation: Essays of Nineteenth-Century Filipino Nationalism. Lungsod Quezon: AdMU Press, 1991.  Pelikula: “Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon?” sa direksiyon ni Eddie Romero (1976)  Coates, Austin. Rizal: Filipino Nationalist and Martyr. Hong Kong: Oxford University Press. Lungsod Quezon: Malaya Books, 1969; o salin sa Filipino ni Nilo Ocampo. Rizal: Makabayan at Martir. Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2007.  Rizal, Jose. “Memoirs of a Student in Manila,” Seksiyong Apendiks ng Jose Rizal: Life, Works and Writings ni Gregorio Zaide.  Schumacher, John. The Propaganda Movement, 1880-1885: The Creation of a Filipino Consciousness, The Making of a Revolution. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila
 14. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 14 of 16 University Press, 1997.  Coates, Austin. Rizal: Filipino Nationalist and Martyr. Hong Kong: Oxford University Press, Lungsod Quezon: Malaya Books, 1969.  Ileto, Reynaldo. “Rizal and the Underside of Philippine History” nása Filipinos and Their Revolution: Event, Discourse and Historiography. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 1998, pp. 29-78.  Petisyon ni Teodora Alonzo kay Camilo Polavieja, Manila, 28 Disyembre 1896.  Blumentritt, Ferdinand. Prologo sa kopya ng anotasyon ni Rizal sa Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio Morga (Manila: National Centennial Commission, 1962)  Rizal, Jose. Historical events of the Philippines Islands by Dr. Antonio de Morga, published in Mexico in 1609, recently brought to light and annotated by Jose Rizal, preceded by a prologue by. Dr. Ferdinand Blumentritt. Manila: Jose Rizal National Centennial Commission, 1962)  Constantino, Renato. “Our task: to make Rizal obsolete” nása This Week, Manila Chronicle (14 Hunyo 1959)  Daroy, Petronilo. Rizal contrary essays. Lungsod Quezon: Guro Books, 1968.  Almario, Virgilio. Si Rizal: Nobelista. Lungsod Quezon: University of the Philippines Press, 2008  Rizal, Jose. Noli me tangere. Salin ni Virgilio S. Almario o Soledad Maximo Locsin.  Anderson, Benedict. Why Counting Counts: A Study of Forms of Consciousness and Problems of Language in Noli me tangere and El filibusterismo. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2008  Caroline S. Hau, “Introduksiyon,” nása Necessary Fictions: Philippine Literature and the Nation, 1946- 1980. Lungsod Quezon: Ateneo de Manila University Press, 2000.  Rizal, Jose. El filibusterismo. Salin ni Virgilio S. Almario o ni Soledad Maximo Locsin  Eugenio, Damiana. Philippine Folk Literature: The Epics. Lungsod Quezon: UP Press, 2001.  Revel, Nicole. Ed. Literature of Voice: Epics in the Philippines. Lungsod Quezon: AdMU Press, 2005.  Nolasco, Ricardo Ma. D. “Pinagmulan ng Salitang Bayani” sa Diliman Review, Vol. 45, Blg. 2-3, 1997, pp. 14-18.  Salazar, Zeus A. “Ang Bayani Bílang Sakripisyo: Pagaanyo ng Pagkabayani sa Agos ng Kasaysayang Pilipino” nása Kalamidad, Rebolusyon, Kabayanihan: Mga Kahulugan Nito sa Kasalukuyang Panahon. Lungsod Quezon: ADHIKA ng Pilipinas, 1996.  De Ocampo, Esteban. “Who Made Rizal Our Foremost National Hero, and Why?” nása Gregorio Zaide, Ed. Jose Rizal: Life, Works and Writings of a Genius, Writer, Scientist and National Hero. 1984  Joaquin, Nick. A Question of Heroes. Pasig: Anvil Publishing, 2005. (Ilang kabanata ukol kay Rizal, Bonifacio, at Aguinaldo) INTERNET:  C. Wright Mills. “The Promise,” The Sociological Imagination. Oxford: Oxford University Press, 1959. http://legacy.lclark.edu/~goldman/socimagination.html  Teksto ng RA 1425http://www.gov.ph/1956/06/12/republic-act-no-1425/  Ocampo, Ambeth. “Rizal’s Morga and views of Philippine History” nása Philippine Studies Vol 46. Blg. 2 (1998). http://www.philippinestudies.net/ojs/index.php/ps/artic le/viewFile/662/663  Salazar, Zeus. “A Legacy of the Propaganda: The Tripatite View of Philippine History” nása Atoy Navarro at Flordeliza Lagbao-Bolante, mga ed. Mga Babasahin sa Agham Panlipunang Pilipino: Sikolohiyang Pilipino, Pilipinolohiya, at Pantayong Pananaw. Lungsod Quezon: C&E Publishing, 2007. http://www.bagongkasaysayan.org/downloadable/zeu s_005.pdf
 15. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 15 of 16  Reyes, Miguel Paolo. “El Filibusterismo and Jose Rizal as Science Fictionist” nása Humanities Diliman, Vol. 10. Blg. 2 (2013). http://journals.upd.edu.ph/index.ph/humanitiesdiliman /article/view/4168/3774  Rizal, Jose. “The Philippines, a century hence,” mababása sa http://www.archive.org/stream/philippinescentu00riza/philippinescenu00riza_djvu.txt  Lahiro, Smitha. “Writer, hero, myth, and spirit: the changing image of Jose Rizal” mga papel ng Cornell University hinggil sa Timog-Silangang Asia. http://seasite.niu.edu/Tagalog/Modules/Modules/PhilippineReligions/article_rizal.htm COURSE REQUIREMENTS  Online Activities  Midterm/Final Examinations GRADING SYSTEM Modular and Online Activities =50% Midterm/Final Examinations =40% Project =10% 100% *Final Rating = Midterm (40%) + Final Term (60%) COURSE POLICIES 1. Attendance. A student is allowed a maximum of absences, which is equivalent to 10% (5.4 hours) only of the entire number of hours for the subject within the semester. Students are required to present admit to class slip from the Dean or Program Head after being absent in the previous meeting. Three (3), not necessarily consecutive, tardiness without further notice is equivalent to one (1) absence. 2. Class Participation. Involve yourself in class discussion, groupings and sharing of ideas as this will be a significant portion of your learning. One called and absent during the discussion will get automatic grade of 65 while those present but not able to answer will get a grade of 75%. 3. Quizzes. You are responsible to protect your work from being copied by your classmates. Make up quizzes are given for approved absences only. If you missed any quiz, you should see your instructor during his/her consultation hours to schedule the make-up quiz. 4. Formal Examination. There are two major examinations, e.i mid and final examinations. You may take special exam due to an approved absence, sickness, or an extremely unavoidable circumstance. Arrange the schedule with your instructor. Incomplete Grade:  Students who failed to do their module and passed it on the date of submission will receive an incomplete grade.
 16. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 16 of 16  Students who were not able to take the midterm/final examinations will receive an incomplete grade also.  Incomplete grade should be complied within one year. Prepared by: ROCINE R. GALLEGO Part-Time Instructor _______________ Date: Noted by: VIRGINIA M. LEIDO, DBM-HM Program Head, BSBA-FM Recommending Approval: LADYBIRD C. REGUDO, DBM-HM Dean, CBAM Mamburao _______________ Date: Approved by: NORMA B. MUYOT, ChE, EdD Vice President for Academic Affairs _______________ Date:
Anzeige