Anzeige

fil-2.doc

6. Feb 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

fil-2.doc

  1. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 1 of 10 REPUBLIC OF THE PHILIPPINES OCCIDENTAL MINDORO STATE COLLEGE Sablayan, Occidental Mindoro Website: www.omsc.edu.ph Email address: omsc_9747@yahoo.com Tele/Fax: ((043) 457-0231 College of Teacher Education BACHELOR OF SECONDARY EDUCATION OBE COURSE SYLLABUS OMSC VISION Isang pangunahing institusyong pangmataas na edukasyon na lumilinang ng mga propesyonal na may kakayahang makipagsabayan sa pandaigdigang kalakaran, bukas sa pagbabago at may pagtugong lokal at panghabambuhay na mga mag-aaral. OMSC MISSION Ang OMSC ay may pananagutang lumikha ng matatalinong kaisipan at pantaong puhunan sa pamamagitan ng pagpapayabong ng mahusay na mga magsisipagtapos sa pamamaraan ng pagtuturong salig-hantungan, makabuluhang pananaliksik, katugunang teknikal sa mga pagpapayong paglilingkod, pakikipamayan at patuloy na paglikha. COLLEGE GOAL The College of Teacher Education is committed to develop future teachers who will help mold students to become enlightened, efficient and productive citizens. PAMAGAT NG KURSO: Sosyedad at Literatura/ Panitikang Panlipunan (SOSLIT) DESKRIPSYON NG KURSO: Ang SOSLIT ay isang kurso sa pag-aaral at paglikha ng panitikang Filipino na nakatuon sa kabuluhang panlipunan ng mga teksto ng literari at iba’t ibang bahagi ng kasaysayan ng bansang Pilipinas. Sinasaklaw nito ang mga isyung panlipunan na tinatalakay ng mga akdang Filipino tulad ng kahirapan, malawak na agwat ng mayayaman at mahihirap, reporma sa lupa, globalisasyon, pagsasamantala sa mga manggagawa, karapatang pantao, isyung pangkasarian, sitwasyon ng mga pangkat minorya at/o marhinalisado, at iba pa. (CMO No. 57, Serye 2017). KOWD NG KURSO: FO02 BILANG NG YUNIT: 3
  2. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 2 of 10 PREREQUISITES: Kontekswalisadong Komunikasyon sa Filipino. LAYUNIN NG PROGRAMA (Program Goal): The BSEd degree program aims to develop highly motivated and competent teachers specializing in the content and pedagogy for secondary education. PROGRAM OUTCOMES:  Articulate the rootedness of education in philosophical, socio-cultural, historical, psychological and political contexts.  Demonstrate mastery of subject matter discipline.  Facilitate learning using a wide range of teaching methodologies and delivery modes appropriate to specific learners and their environments.  Develop innovative curricula, instructional plans, teaching approaches and resources for diverse learners.  Apply skills in the development and utilization of ICT to promote quality, relevant, and sustainable educational practices.  Demonstrate a variety of thinking skills in planning, monitoring, assessing, and reporting learning processes and outcomes.  Practice professional and ethical teaching standards sensitive to the local, national and global realities.  Pursue lifelong learning for personal and professional growth through varied experiential and field-based opportunities. INAASAHANG MATUTUTUHAN (Course outcomes/learning competencies) : Sa pagtatapos ng kurso, inaasahang matututuhan ng mga mag-aaral ang sumusunod: (L1). Maipaliwanag ang sanhi at bunga ng mga suliraning panlipunan sa pamamagitan ng mga makabuluhang akdang pampanitikan. (L2). Matukoy ang mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki-pakinabang sa sanggunian sa panunuring pampanitikan. (L3). Matukoy ang mga katangian ng mahusay na akdang pampanitikan na may kabuluhang panlipunan. (L4). Maibuod ang mahahalagang pangyayari at/o kaisipan sa akdang binasa. (L5). Makasulat ng akademikong papel na nagsusuri sa kabuluhang panlipunan ng isang akdang pampanitikan. (L6). Makasulat ng sariling akdang pampanitikan na tumatalakay sa isang suliraning panlipunan. (L7). Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling panitikan. (L8). Maisaalang-alang ang kultura at iba pang aspetong panlipunan sa pagsasagawa ng pananaliksik. (L9). Mapahalagahan ang dinamikong ugnayan ng panlipunang realidad at ng panitikan. (L10). Makapag-ambag sa pagtaguyod ng wikang Filipino bilang wika ng panitikang pambansa na nakaugat sa realidad ng buhay at mga pangarap ng mamamayang Pilipino.
  3. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 3 of 10 BALANGKAS NG KURSO (Course Outline) Linggo (Week) Mga Layunin ng Kurso (Course Outcomes) Paksa (Topics) Sanggunian (References) Mga Gawaing Pampagtuturo at Pampagkatuto (Teaching/Learning Activities) Kagamitang Pampagtuturo (Resource Materials) Paraan ng Ebalwasyon (Assessment) 1  Naipapabatid ang pananaw at misyon ng kolehiyo at tunguhin ng programa  Orientation of students in the VMGO statements of the College and the Program Objectives  OMSC Student Handbook  Virtuwal na Talakayan  Laptop  Internet  PowerPoint Presentation  Dokumentasyon  Naiisa-isa ang mga kaalaman tungkol sa R.A. 9710  Magna Carta of Women (R.A. 9710  https://psa.gov.ph/c ontent/q-magna- carta-women- republic-act-no- 9710 2-3  Matukoy ang mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki- pakinabang na sanggunian sa panunuring pampanitikan  Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling panitikan  Mapahalagahan ang dinamikong ugnayan ng panlipunang riyalidad at ng panitikan  Makapag-ambag sa pagtataguyod ng wikang Filipino bilang wika ng panitikang pambansa.  Introduksyon sa Panitikan at Batayang Kaalaman sa Panunuring Pampanitikan  Buensuceso, Teresita Suarez et al. (2000). “Panitikang Filipino”. Manila: UST Publishing House.  Panganiban, Jose Villa et al. (2000). “Panitikan ng Pilipinas”. Manila: Bede’s Publishing House.  Talakayang Pangklase  Think-Pair-Share  Tanong-Sagot  Sipi ng “Katuturan, Anyo, Impluwensy a, Kahalagahan ng Panitikang Filipino”  Sipi ng Teorya ng Panitikan  Pamantayan sa Pagmamarka  Laptop  Pagtataya sa lawak ng kabatiran sa panitikang Filipino  Pagbuo ng Textula  Pagpapaliwanag sa mga katanungan  Komprehensibong pagpapaliwanag sa usaping pampanitikan
  4. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 4 of 10  Internet  PowerPoint Presentation 4-5  Matukoy ang mga katangian ng mahusay ng akdang pampanitikan na may kabuluhang panlipunan  Makasulat ng pangangatwiran ukol sa tradisyong panlipunan  Mapahalagahang ang dinamikong ugnayan ng panlipunang realidad at panitikan.  Panitikang Hinggil sa kahirapan  Reyes, Pedrito. “50 Kwentong Ginto ng 50 Batikang Kwentista Aklat I at II”. Manila. Ateneo de Manila University Press:2005  Talakayang Pangklase  Think-Pair-Share  Tanong-Sagot  Sipi ng Di Masilip Ang Langit ni Benjamin P. Pascual  Pamantayan sa Pagmamarka  Laptop  Internet  PowerPoint Presentation  Komprehensibong pagpapaliwanag sa usaping hinggil sa binasang akda  Pagpapaliwanag sa mga sitwasyon/kaisipan  Pagsasanay sa Talasalitaan 6-7  Maipaliwanag ang sanhi at bunga ng mga suliraning panlipunan sa pamamagitan ng mga makabuluhang akdang pampanitikan.  Maibuod ang mahahalagang pangyayari at/o kaisipan sa akdang binasa.  Mapahalagahan ang dinamikong ugnayan ng panlipunang realidad at ng panitikan.  Panitikan Hinggil sa Karapatang Pantao  Reyes, Pedrito. “50 Kwentong Ginto ng 50 Batikang Kwentista Aklat I at II”. Manila. Ateneo de Manila University Press:2005  Almario, Virgilio S. “Walong Dekada ng Mandaluyong Tulang Pilipino” Manila. PECO Printing Press. 1981  Talakayang Pangklase  Think-Pair-Share  Tanong-Sagot  Sipi ng Tata Selo (Mk) R. Sikat  Pamantayan sa Pagmamarka  Laptop  Internet  PowerPoint Presentation  Pagpapaliwanag sa mga katanungan  Pagsulat ng patalatang komposisyon
  5. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 5 of 10 8  Maipaliwanag ang sanhi at bunga ng mga suliraning panlipunan sa pamamagitan ng mga makabuluhang akdang pampanitikan.  Makasulat ng akademikong papel na nagsusuri sa kabuluhang panlipunan ng isang akdang pampanitikan.  Makasulat ng sariling akdang pampanitikan na tumatalakay sa isang suliraning panlipunan.  Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling panitikan.  Panitikan Hinggil sa Isyung Pangmanggagawa, Pangmagsasaka, at Pambansa  Reyes, Pedrito. “50 Kwentong Ginto ng 50 Batikang Kwentista Aklat I at II”. Manila. Ateneo de Manila University Press:2005  Almario, Virgilio S. “Walong Dekada ng Mandaluyong Tulang Pilipino” Manila. PECO Printing Press. 1981  Talakayang Pangklase  Think-Pair-Share  Tanong-Sagot  Sipi ng Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez  Sipi ng Republikang Basahan ni Teodoro A. Agoncillo  Pamantayan sa Pagmamarka  Laptop  Internet  PowerPoint Presentation  Pagpapaliwanag sa mga katanungan  Pagsasagawa ng pagsusuri hinggil sa akdang binasa  Pagsulat ng isang salaysay 9 MIDTERM EXAMINATION 10-11 Maipaghambing ang tungkuling ginagampanan ng babae noon at ngayon kaugnay ng suliraning panlipunan sa pamamagitan ng mga makabuluhang akdang pampanitikan.  M Maibuod ang mahahalagang  Panitikan Hinggil sa Isyung Pangkasarian  Reyes, Pedrito. “50 Kwentong Ginto ng 50 Batikang Kwentista Aklat I at II”. Manila. Ateneo de Manila University Press:2005  Talakayang Pangklase  Think-Pair-Share  Tanong-Sagot  Sipi ng Ang Babaeng Pilipina sa mga Makasaysay ang Sandali ni Martha  Pagpapaliwanag sa mga katanungan  Pagguhit  Pagsasagawa ng pagsusuri hinggil sa akdang binasa  Gawain gamit ang Venn Diagram
  6. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 6 of 10 pangyayari at/o kaisipan sa akdang binasa. Mailahad ang mahahalagang tungkuling ginagampanan ng lalaki at babae sa paghubog ng lipunan at pakikisangkot sa paglutas ng suliraning panlipunan gamit ang wika. Reyes  Pamantayan sa Pagmamarka  Laptop  Internet  PowerPoint Presentation 12 Maipaliwanag ang sanhi at bunga ng mga suliraning panlipunan sa pamamagitan ng mga makabuluhang akdang pampanitikan. Maibuod ang mga mahahalagang pangyayari at/o kaisipan sa akdang binasa. Makasulat ng sariling akdang pampanitikan na tumatalakay sa kalagayan ng pangkat minorya.  Panitikan Hinggil sa Sitwasyon ng mga Pangkat Minorya  https://ncca.gov.ph/ about-culture-and- arts/culture- profile/glimpses- peoples-of-the- philippines/mangya n/  Talakayang Pangklase  Think-Pair-Share  Tanong-Sagot  Sulyap sa Buhay ng Isang Pangkat Minorya  Ang mga Mangyan ng Mindoro  Pamantayan sa Pagmamarka  Laptop  Internet  PowerPoint Presentation  Pagpapaliwanag sa mga katanungan  Pagsusulit gamit ang matching type  Patalatang buod ng mga pangyayari at/o mahalagang kaisapan mula sa akdang binasa  Pagsulat ng sanaysay na tumatalakay sa sanhi at bunga
  7. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 7 of 10 13  Maipaliwanag ang sanhi at bunga ng mga suliraning panlipunan sa pamamagitan ng mga makabuluhang akdang pampanitikan.  Maibuod ang mahahalagang pangyayari at/o kaisipan sa akdang binasa.  Makasulat ng akademikong papel o makagawa ng isang presentasyon na nagsusuri sa suliraning panlipunan gamit ang isang akdang pampanitikan.  Mapahalagahan ang dinamikong ugnayan ng palipunang realidad at ng panitikan.  Panitikan Hinggil sa Diaspora/Migrasy on  Reyes, Pedrito. “50 Kwentong Ginto ng 50 Batikang Kwentista Aklat I at II”. Manila. Ateneo de Manila University Press:2005  Almario, Virgilio S. (2000). “Walong Dekada ng Tulang Pilipino”. Manila: PECO Printing Press.  Talakayang Pangklase  Think-Pair-Share  Tanong-Sagot  Sipi ng Lupang Tinubuan ni Narciso G. Reyes  Sipi ng Pandarayuha n ni Angelica Anzures  Pamantayan sa Pagmamarka  Laptop  Internet  PowerPoint Presentation  Pagpapaliwanag sa mga katanungan  Pagsasagawa ng pagsusuri hinggil sa akdang binasa  Pagsulat ng isang reaksyong papel  Gawaing Pananaliksik  Pagsasagawa ng isang panayam 14-15  Mailahad ang katuturan, uri at pamamaraan ng pagsulat ng tula bilang instrumento sa panunuring pampanitikan.  Makasulat ng sariling akdang pampanitikan na tumatalakay sa isang suliraning panlipunan.  Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling panitikan.  Worksyap sa Pagsulat ng Tula  Angeles, Feleciana S. et. al. (2000). “Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina”. Manila: Bookstore Publishing Corp.  Talakayang Pangklase  Think-Pair-Share  Tanong-Sagot  Ang tula at ang katuturan nito  Pamantayan sa Pagmamarka  Laptop  Pagtatasa gamit ang matching type  Gawain gamit ang Venn Diagram  Pagsasanay sa Pagsulat at pagbigkas ng Tula
  8. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 8 of 10  Internet  PowerPoint Presentation 16-17  Matukoy ang mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki- pakinabang sa sanggunian sa panunuring pampanitikan.  Makasulat ng sariling akdang pampanitikan na tumatalakay sa isang suliraning panlipunan.  Mapalalim ang pagpapahalaga sa sariling panitikan.  Makapag-ambag sa pagtaguyod ng wikang Filipino bilang wika ng panitikang pambansa na nakaugat sa realidad ng buhay at mga pangarap ng mamamayang Pililipino.  Worksyap sa Pagsulat ng Maikling kwento  Angeles, Feleciana S. et. al. (2000). “Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina”. Manila: Bookstore Publishing Corp.  Talakayang Pangklase  Think-Pair-Share  Tanong-Sagot  Mga bahagi, sangkap at element ng maikling kwento  Mga suhestiyon sa pagsulat ng maikling kuwento  Pamantayan sa Pagmamarka  Laptop  Internet  PowerPoint Presentation  Pagsasagawa ng pagsusuri hinggil sa akdang binasa  Pagsasanay sa Pagsulat ng maikling kwento  Pagsusulit 18 FINAL EXAMINATION SANGGUNIAN: (SUGGESTED LEARNING RESOURCES)  Almario, Virgilio S. (2000). “Walong Dekada ng Tulang Pilipino”. Manila: PECO Printing Press.  Angeles, Feleciana S. et. al. (2000). “Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina”. Manila: Bookstore Publishing Corp.  Buensuceso, Teresita Suarez et al. (2000). “Panitikang Filipino”. Manila: UST Publishing House.
  9. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 9 of 10  Panganiban, Jose Villa et al. (2000). “Panitikan ng Pilipinas”. Manila: Bede’s Publishing House.  Reyes, Pedrito. (2005). “50 Kwentong Ginto ng 50 Batikang Kuwentista Aklat 1 at 2”. Manila: Ateneo De. Manila University Press.  Pangiban, Jose V. & Matute, Genoveva E. (1987). “Panitikan ng Pilipinas Bagong Edisyon”. Manila: Bede’s Publishing House.  https://psa.gov.ph/content/q-magna-carta-women-republic-act-no-9710  https://ncca.gov.ph/about-culture-and-arts/culture-profile/glimpses-peoples-of-the-philippines/mangyan/ MGA PANGANGAILANGAN NG KURSO (COURSE REQUIREMENTS)  Mga Gawaing Pampagkatuto  Midterm at Faynal na Pagsusulit PAMAMARAAN NG PAGMAMARKA (GRADING SYSTEM) Module = 60% Mid-term ∕ Final Examination = 40% 100% *Final Rating = Midterm (40%) + Final Term (60%) MGA PATAKARAN NG KURSO (COURSE POLICIES) MGA PATAKARAN: 1. Ang mga mag-aaral na hindi aktibo mula sa pagsisimula ng klase ng walang sapat at malinaw na dahilan o ‘di kaya ay walang pabatid ay magiging “dropped” sa klase. 2. Ang lahat ng mga pangangailangan sa kurso ay dapat na maipasa sa takdang panahon. GRADONG DI-KOMPLETO: 1. Ang mga mag-aaral ng hindi nakakuha ng pagsusulit na mid-term o faynal ay makakatanggap ng gradong di-kompleto(incomplete). 2. Ang mga gradong di-kompleto ay dapat na maayos sa looban ng isang taon.
  10. Reference No.: OMSC-Form-COL-13 Effectivity Date: January 07, 2022 Revision No.02 Page 10 of 10 Prepared by: JUDE PATRICK F. ACIERTO, LPT Instructor Date: January 7, 2022 Endorsed to: MARY GOLD R. SALGADO, LPT Part-Time Instructor Date: January 7, 2022 Noted: OMEGA JOY B. DACAYANAN, MAT Program Head Date: January 7, 2022 Recommending Approval: MARY JOY D. JOSE, MADevED Director for Instruction Date: January 7, 2022 Approved: NORMA B. MUYOT, ChE, EdD Vice President for Academic Affairs Date: _______________________
Anzeige