ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx

R
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
Ano ang iyong masasabi
sa mga sumusunod na
konsepto?
• Hilig
• Talento
• Pagpapasiya
• Birtud
• Hirarkiya ng
Pagpapahalaga
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
• Natutukoy ang mga gawain o karanasan
sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral
o may positibong impluwensiya sa sarili.
• Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng
bawat kasapi ng pamilya sa loob ng
• Nakabubuo ng iba’t ibang pakahulugan
tungkol sa pamilya gamit ang iba’t ibang
malikhaing pamamaraan.
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
A N G A K I N G P A M I L Y A
Ro s a r i o
J u l i e Ann F.
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
1. Anong mga katangian ng isang pamilya
ang isinasabuhay sa tula?
ang mga gampanin
ang
ang
isinasabuhay
mga gampanin
ng mga
sa tula?
ng mga
2. Ano-ano
magulang
Ano-ano
anak?
P a n g k a t a n g g a w a i n
“ANG AKING PANANAW
TUNGKOL SA PAMILYA”
Pangkat I
• Gumuhit ng larawan o di kaya’y gumupit ng
mga larawang maaaring magamit sa
paglalarawan ng inyong pamilya.
Pangkat II
• Pumili ng isang Tagalog o Ingles na awiting
naglalarawan sa inyong pamilya. Ipaliwanag
ang kaugnayan nito.
“ANG AKING PANANAW
TUNGKOL SA PAMILYA”
Pangkat III
• Sumulat ng dalawang saknong na tulang
naglalarawan sa inyong pamilya.
Pangkat IV
• Lumikha ng isang maikling dula ng
paglalarawan ng inyong pamilya.
“ANG AKING PANANAW
TUNGKOL SA PAMILYA”
1. Anong isang salita ang maaari mong
gamiting paglalarawan sa pamilya?
Bakit mo napili ang salitang ito?
2. Anong karanasan sa pamilya ang
nagbunsod sa iyo upang magkaroon
ng ganitong pananaw tungkol sa
pamilya?
3. Anong mahalagang mensahe ang
nais mong ipaabot sa iyong sariling
pamilya?
Ang Gampanin ng Bawat Pamilya
G A W A I N 1 :
P A N U T O :
Isa – isahin ang mga naiambag ng mga kasapi
ng iyong sariling pamilya para sa sarili, sa mga
kasapi ng pamilya at sa pamayanan.
P A M A M A R A A N:
1. Gumuhit sa notbuk ng isang bahay na
nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito.
2. Gamitin ang istruktura ng bahay at ang ilang
kagamitang naririto upang ilarawan mo ang bawat
kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang
kontribusyon nila sa iyo, sa iba pang kasapi ng
pamilya o sa buong pamilya.
3. Tiyaking mailalarawan mo ang lahat ng kasapi ng pamilya at
ang iyong sarili.
4. Matapos ito ay humanap ng isa pang kapwa mo mag-aaral o
kaibigan na pagbabahaginan mo ng iyong ginawa.
5. Itala sa iyong notbuk ang mahahalagang pangyayaring
naganap sa iyong ginawang pagbabahagi.
6. Pagkatapos ay sagutin ang sumusunod natanong:
a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain?
Ipaliwanag.
b. Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya
ang kanilang tungkulin? Ipaliwanag.
c. Paano mo napahahalagahan ang kontribusyon ng bawat
kasapi ng iyong pamilya sa iyo at sa iyong pamilya?
d. Anong mga katangian ang taglay mo ngayon ang namana
mo sa iyong pamilya?
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
1. Ano ang
nakaraang
iyong nahinuha sa
gawain tungkol sa iyong
pamilya?
2. Anong isang salita ang maglalarawan
sa iyong pamilya? Ipaliwanag.
3. Bakit mahalagang magampanan ng
pamilya
bawat miyembro ng iyong
ang kanilang kontribusyon o
gampanin?
Bilang isang anak na
bahagi ng isang pamilya,
magtala ng limang
gampanin o kontribusyon
sa loob ng iyong tahanan
na lubos na nakatutulong
upang mas mapalago ang
samahan ng iyong
pamilya.
Ang pamilya ay binubuo ng
isang lipunan na
magkakasama at
pinamamahalaan ng ama’t
ina na siya ring gumgabay sa
mga anak. Ang bawat kasapi
ng pamilya ay may mga
bahaging ginagampanan na
makatutulonhg upang
mapalago at mapanatiling
matatag ang kanilang
samahan
• Magdala ng larawan ng pamilya.
• Magdala ng gamit pang-sining katulad ng
crayon, lapis, marker, ruler ,short bond paper
at glue.
ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx
• Ito ay maituturing na grupo ng mga
tao, maaring magkadugo man o
hindi.
• Ang pamilya ay ang pinakamaliit at
pangunahing yunit ng lipunan.
• Ito ay binubuo ng ama, ina at anak sa
isang tahanan.
• Ayon kay Pierangelo Alejo (2004), ang
pamilya ay:
– pangunahing institusyon ng lipunan
– nabuo sa pagpapakasal ng isang b a b a e
at lalaki dahil sa walang pag-iimbot, puro
at romantikong pagmamahal
• Ibig sabihin, kapwa nangakong
magsasama hanggang sa wakas ng
kanilang buhay,
pag-aaruga
edukasyon
magtutulungan sa
at pagtataguyod ng
ng kanilang mga
magiging anak+
• Ayon p a rin sa kaniya, ang pamilya
ayisang kongkretong pagpapahayag
ng pagmamahal sa kapwa sa
pamamagitan ng kawanggawa,
kabutihang loob, at paggalang o
pagsunod.
Dalawang Uri ng Pamilya
Pamilya
Nuclear
Extended
Binubuo ng
ama, ina at
isang anak /
mga anak
Binubuo ng ama,
ina at isang anak
/ mga anak
kasama ang iba
pang miyembro
ng pamilya
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na
Institusyon?
Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao
(community of persons) na kung saan ang
maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay
ay nakabatay sa ugnayan.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na
Institusyon?
Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao
(community of persons) na kung saan ang
maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay
ay nakabatay sa UGNAYAN.
Pamilya
• misyon na bantayan, ipakita at ipadama ang
pagmamahal
• bawat gawain ay nagpapahayag ng
pagmamahal.
• Kung walang pagmamahal hindi
iiral, lalago at hindi makakamit
ng mg a miyembro ang kanilang
kaganapan.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na
Institusyon?
Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao
(community of persons) na kung saan ang
maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay
ay nakabatay sa ugnayan.
Ito ay itinatag bilang
isang malapit na
komunidad ng buhay
at pagmamahal.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng
is ang lalaki at babaeng nagpasiyang
magpakas al at magsama nang habangbuhay.
Ang pagpapakasal ng dalawang taong
nagmamahalan ang magpapatibay sa
isang pamilya,dito ipinakikita ng
pagsasama ng buhay at pagmamahal
ang pagbibitiw ng mga pangako na
nagpapatibay sa pagbibigay-halaga sa
tao bilang tao at hindi isinasaalang-
alang ang anumang mayroon ng isa.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang pagmamahal na
namamagitan sa mag-asawa
(conjugal love) ay
nakapagbibigay-buhay (dahil
nakatakda ito sa pagkakaroon ng
anak), kaya patungo ito sa
pagmamahal ng magulang
(paternal love).
Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng
isang lalaki at babaeng nagpasiyang mag-
pakas al at mag-sama nang habang-buhay.
Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng
is ang lalaki at babaeng nagpasiyang
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
magpakasal at magsama nang habangbuhay.
• Ang ugnayan ng m g a kasapi
nito ay pinagtitibay ng
pagmamahalan magkalayo
man sila sa iSa’t isa.
• Napananatili itong buo dahil
sa bigkis ng pagmamahal.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon
Ang pamilya ang una at pinakamahalag ang
yunit ng lipunan. Ito ang pundas yon ng
lipunan at patuloy na sumus uporta rito
dahil sa gampanin nitong magbig ay-buhay.
“Kung hindi maayos ang pamilya tiyak na
hindi rin maayos ang Lipunan.
Kung maayos ang lahat ng pamilya,
tiyak na magiging matiwasay ang
lipunan.”
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang pamilya ang orihinal na
paaralan ng pagmamahal.
• Sa pamilya, binibigyang halaga ang
kasapi dahil sa pagiging tao niya,
hindi dahil sa kaniyang
kontribusyon o magagawa sa
pamilya.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang ugnayang
dugo ang likas
n
b
a
ad
kia
t h
itiln
au
n
tu
kru
in
n
g
g
ang kapamilya
bilang parang
sarili (another
self),
may dignidad at may karapatang mahalin dahil sa
pagiging tao niya at hindi sa kung anong mayroon
siya (halimbawa, kapangyarihan, kagandahan, o
talento.)
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Umiiralsapamilyaangpagmamahalna lubusanat walang
hinihintaynakapalit(radicalandunconditionallove).
Sa pamilya,
ipinararanas sa tao
kung paano mahalin
upang ganap niyang
matutuhan kung
paano ang
magmahal.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
A n g pamilya a n g una at hindi mapapalitang
paaralan para sa panlipunang buhay (the first
a n d irreplaceable school of social life).
Ang pamilya ang
pinakaepektibon
g paraan upang
gawing makatao
at mapagmahal
ang lipunan+
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Nagagabayan ng batas ng malayang pagbibigay
(law of free giving ) ang ugnayan sa pagitan ng mga
miyembro nito.
Iginagalang ng bawat isa ang dignidad
ng kapwa miyembro, kaya’t ang
malayang pagbibigay ay ipinakikita
sa taos-pusong
pagtanggap, paglilingkod,
diyalogo, malalim na
pagkakaisa, at
pagtutulungan.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
Ang ugnayan na umiiral sa pamilya ang una at
hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang
buhay, ang halimbawa at ugat ng mga ugnayan
sa lipunan.
Ang mga pagpapahalagang
panlipunan na natutuhan sa tahanan
ay gagamitin ng bata sa pakikitungo
sa kaniyang kapwa.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
May panlipunan at pampolitikal na
gampanin ang pamilya.
HOS P I TALI TY
Paraan ng
pagbubukas
ng tahanan
sa kapwa
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institusyon?
May panlipunan at pampolitikal na
gampanin ang pamilya.
Gampaning
politikal
RH Bi l l
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institu
M
s
ay
hao
lag
n
a?
ng misyon ng pamilya ang
pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa
mabuting pagpapasiya, at paghubog ng
pananampalataya.
Ang tungkulin ng mga
magulang na magbigay
ng edukasyon ang
bukod-tangi at
pinakamahalagang
gampanin ng mga
magulang.
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
na Institu
M
s
ay
hao
lag
n
a?
ng misyon ng pamilya ang
pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa
mabuting pagpapas iya, at paghubog ng
pananampalataya.
Ang mga
pagpapahalagang
maitatanim sa puso ng anak
ang siyang magtuturo sa
kaniya na maging maingat
at maayos sa k n ng mga
Bakit ang Pamilya ay Isang Likas
sa regular na pagtuturo
tungkol sa pananampalataya
(hal. Q u ’ r a n sa mga Muslim at
Bibliya sa mga Kristiyano).
na Institusyon?
Ang mga magulang ay dapat na mamuno at
manguna sa pananalangin kasama ang anak,
magbasa at pabasahin ng mga aklat ang
mga anak tungkol sa
pananampalataya at mamuno
Pagtutulungan ng Pamilya
Ang pagtutulungan ay natural ding
dumadaloy sa pamilya sapagkat
kaligayahan ng bawat kasapi na makitang
mabuti ang kalagayan ng buong pamilya.
Pagtutulungan ng Pamilya
KilalaangpamilyangPilipino sapagkalinga sakanilangmga
anak.
Pagtutulungan ng Pamilya
Maituturing na labis na kabutihan ang hindi
talikuran ang isang kasapi ng pamilya sa oras
ng pangangailangan.
Ngunit mahalagang tandaan na ang
pagtulong ay may hangganan.
Pagtutulungan ng Pamilya
Ang pamilya, dumaan man sa maraming
mga pagbabago bunga ng modernisasyon,
ay mananatiling ln
ip
au
tn
ur
a
a
n
l.na institusyon ng
Mahalagang
hindi mabago
kasabay ng
panahon ang
p a g - iral ng
isang pamilya.
1 von 55

Recomendados

Ako ay Ako dahil sa Aking Pamilya von
Ako ay Ako dahil sa Aking PamilyaAko ay Ako dahil sa Aking Pamilya
Ako ay Ako dahil sa Aking PamilyaClarisse09
80K views15 Folien
Pamamahala sa sariling emosyon von
Pamamahala sa sariling emosyonPamamahala sa sariling emosyon
Pamamahala sa sariling emosyonMartinGeraldine
1.4K views8 Folien
Ang Pamilya Bilang Likas na Institusyon von
Ang Pamilya Bilang Likas na InstitusyonAng Pamilya Bilang Likas na Institusyon
Ang Pamilya Bilang Likas na InstitusyonKristine Joy Ramirez
33.5K views6 Folien
Mga sangkap ng dulang pantelebisyon von
Mga sangkap ng dulang pantelebisyonMga sangkap ng dulang pantelebisyon
Mga sangkap ng dulang pantelebisyonadrbuenaventura
36.5K views9 Folien
Pamana ng silangang asya von
Pamana ng silangang asyaPamana ng silangang asya
Pamana ng silangang asyaABL05
21.6K views21 Folien
Modyul 2 ESP Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya von
Modyul 2 ESP Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng PamilyaModyul 2 ESP Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Modyul 2 ESP Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng PamilyaLUDIVINABAUTISTA
515 views12 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Pamilya von
PamilyaPamilya
PamilyaEleazar Barnachea
56.3K views10 Folien
Ang alamat ni prinsesa manorah von
Ang alamat ni prinsesa manorahAng alamat ni prinsesa manorah
Ang alamat ni prinsesa manorahAllira Orcajada
41.4K views1 Folie
Modyul 9 von
Modyul 9Modyul 9
Modyul 9Jared Ram Juezan
138K views169 Folien
Ang pamilya ay isang likas na institusyon von
Ang pamilya ay isang likas na institusyonAng pamilya ay isang likas na institusyon
Ang pamilya ay isang likas na institusyonbananaapple2
3.6K views10 Folien
Ang pamilya bilang natural na institusyon von
Ang pamilya bilang natural na institusyon Ang pamilya bilang natural na institusyon
Ang pamilya bilang natural na institusyon Reinaliza Perido
229.8K views11 Folien
Linggo 6 Grade 7.pptx von
Linggo 6 Grade 7.pptxLinggo 6 Grade 7.pptx
Linggo 6 Grade 7.pptxJesselFernandez2
357 views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

Ang alamat ni prinsesa manorah von Allira Orcajada
Ang alamat ni prinsesa manorahAng alamat ni prinsesa manorah
Ang alamat ni prinsesa manorah
Allira Orcajada41.4K views
Ang pamilya ay isang likas na institusyon von bananaapple2
Ang pamilya ay isang likas na institusyonAng pamilya ay isang likas na institusyon
Ang pamilya ay isang likas na institusyon
bananaapple23.6K views
Ang pamilya bilang natural na institusyon von Reinaliza Perido
Ang pamilya bilang natural na institusyon Ang pamilya bilang natural na institusyon
Ang pamilya bilang natural na institusyon
Reinaliza Perido229.8K views
Pamana ng kabihasnang greek dula,panitikan von Noemi Marcera
Pamana ng kabihasnang greek dula,panitikanPamana ng kabihasnang greek dula,panitikan
Pamana ng kabihasnang greek dula,panitikan
Noemi Marcera36.3K views
Ang mga banta sa pamilyang pilipino von James Malicay
Ang mga banta sa pamilyang pilipinoAng mga banta sa pamilyang pilipino
Ang mga banta sa pamilyang pilipino
James Malicay7K views
Grade 9 Module in A.P. (First Quarter) von Kimberly Abao
Grade 9 Module in A.P. (First Quarter)Grade 9 Module in A.P. (First Quarter)
Grade 9 Module in A.P. (First Quarter)
Kimberly Abao101.1K views
Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna von SCPS
Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong AdarnaKaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna
Kaligirang Pangkasaysayan ng Ibong Adarna
SCPS150.8K views
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo von Evalyn Llanera
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyoModyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Modyul 7 mga kaisipang asyano sa pagbuo ng imperyo
Evalyn Llanera212.3K views
Kaligirang Kasaysayan ng Epiko von Mckoi M
Kaligirang Kasaysayan ng EpikoKaligirang Kasaysayan ng Epiko
Kaligirang Kasaysayan ng Epiko
Mckoi M110.1K views
Modyul 14 mahahalagang pamana ng mga sinaunang asyano sa daigdig von Evalyn Llanera
Modyul 14 mahahalagang pamana ng mga sinaunang asyano sa daigdigModyul 14 mahahalagang pamana ng mga sinaunang asyano sa daigdig
Modyul 14 mahahalagang pamana ng mga sinaunang asyano sa daigdig
Evalyn Llanera80.7K views

Similar a ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx

ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx von
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptxESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptxHappieMontevirgenCas
956 views13 Folien
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan von
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanPagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanMartinGeraldine
546 views9 Folien
Smile g8 lp1-q1-1.1 von
Smile g8 lp1-q1-1.1Smile g8 lp1-q1-1.1
Smile g8 lp1-q1-1.1Jely Bermundo
224 views7 Folien
Ang Isang Masaya at Buong Pamilya von
Ang Isang Masaya at Buong PamilyaAng Isang Masaya at Buong Pamilya
Ang Isang Masaya at Buong PamilyaCharmy Deliva
50.2K views17 Folien
Aralin 1 (ESP8).pptx von
Aralin 1 (ESP8).pptxAralin 1 (ESP8).pptx
Aralin 1 (ESP8).pptxPatrickMartinez43
52 views14 Folien
ang pamilya.pptx von
ang pamilya.pptxang pamilya.pptx
ang pamilya.pptxrusselsilvestre1
89 views11 Folien

Similar a ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx(20)

ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx von HappieMontevirgenCas
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptxESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
ESP MODULE 1(PAMILYA BILANG ISANG NATURAL NA INSITUSYON SA LIPUNAN).pptx
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan von MartinGeraldine
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanPagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
MartinGeraldine546 views
Ang Isang Masaya at Buong Pamilya von Charmy Deliva
Ang Isang Masaya at Buong PamilyaAng Isang Masaya at Buong Pamilya
Ang Isang Masaya at Buong Pamilya
Charmy Deliva50.2K views
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2 von Ivy Bautista
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Modyul 1-pagkilos-tungo-sa-pagmamahalan-ng-pamilya-2
Ivy Bautista884 views
Ang pamilya ay isang likas na institusyon von bananaapple2
Ang pamilya ay isang likas na institusyonAng pamilya ay isang likas na institusyon
Ang pamilya ay isang likas na institusyon
bananaapple24K views
Modyul 11 pamilyang asyano von 南 睿
Modyul 11  pamilyang asyanoModyul 11  pamilyang asyano
Modyul 11 pamilyang asyano
南 睿30.5K views
Esp 8 pamilya modyul 1 von Ivy Bautista
Esp 8 pamilya modyul 1Esp 8 pamilya modyul 1
Esp 8 pamilya modyul 1
Ivy Bautista9.3K views
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan von owshii
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanEsp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
owshii 700 views

Más de RiaPerez4

The Pioneers of.pptx von
The Pioneers of.pptxThe Pioneers of.pptx
The Pioneers of.pptxRiaPerez4
256 views10 Folien
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx von
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptxDOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptxRiaPerez4
34 views74 Folien
EMBRYONIC DEVT.pptx von
EMBRYONIC DEVT.pptxEMBRYONIC DEVT.pptx
EMBRYONIC DEVT.pptxRiaPerez4
5 views22 Folien
BIOMOLECULESedited.pptx von
BIOMOLECULESedited.pptxBIOMOLECULESedited.pptx
BIOMOLECULESedited.pptxRiaPerez4
11 views27 Folien
DARWINS THEORY.pptx von
DARWINS THEORY.pptxDARWINS THEORY.pptx
DARWINS THEORY.pptxRiaPerez4
6 views53 Folien
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx von
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptxCHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptxRiaPerez4
2 views17 Folien

Más de RiaPerez4(8)

The Pioneers of.pptx von RiaPerez4
The Pioneers of.pptxThe Pioneers of.pptx
The Pioneers of.pptx
RiaPerez4256 views
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx von RiaPerez4
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptxDOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
DOMAIN-KINGDOM-PHYLUM.pptx
RiaPerez434 views
EMBRYONIC DEVT.pptx von RiaPerez4
EMBRYONIC DEVT.pptxEMBRYONIC DEVT.pptx
EMBRYONIC DEVT.pptx
RiaPerez45 views
BIOMOLECULESedited.pptx von RiaPerez4
BIOMOLECULESedited.pptxBIOMOLECULESedited.pptx
BIOMOLECULESedited.pptx
RiaPerez411 views
DARWINS THEORY.pptx von RiaPerez4
DARWINS THEORY.pptxDARWINS THEORY.pptx
DARWINS THEORY.pptx
RiaPerez46 views
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx von RiaPerez4
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptxCHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
CHEMISTRY 8 MARCH 14,2023.pptx
RiaPerez42 views
Philosophy-LESSONS.pptx von RiaPerez4
Philosophy-LESSONS.pptxPhilosophy-LESSONS.pptx
Philosophy-LESSONS.pptx
RiaPerez4395 views
Electromagnetic Spectrum.ppt von RiaPerez4
Electromagnetic Spectrum.pptElectromagnetic Spectrum.ppt
Electromagnetic Spectrum.ppt
RiaPerez427 views

ESP8 WEEK 1-PAMILYA BILANG ISANG INSTITUSYON.pptx

 • 2. Ano ang iyong masasabi sa mga sumusunod na konsepto? • Hilig • Talento • Pagpapasiya • Birtud • Hirarkiya ng Pagpapahalaga
 • 12. • Natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o may positibong impluwensiya sa sarili. • Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng bawat kasapi ng pamilya sa loob ng • Nakabubuo ng iba’t ibang pakahulugan tungkol sa pamilya gamit ang iba’t ibang malikhaing pamamaraan.
 • 14. A N G A K I N G P A M I L Y A Ro s a r i o J u l i e Ann F.
 • 16. 1. Anong mga katangian ng isang pamilya ang isinasabuhay sa tula? ang mga gampanin ang ang isinasabuhay mga gampanin ng mga sa tula? ng mga 2. Ano-ano magulang Ano-ano anak?
 • 17. P a n g k a t a n g g a w a i n “ANG AKING PANANAW TUNGKOL SA PAMILYA” Pangkat I • Gumuhit ng larawan o di kaya’y gumupit ng mga larawang maaaring magamit sa paglalarawan ng inyong pamilya. Pangkat II • Pumili ng isang Tagalog o Ingles na awiting naglalarawan sa inyong pamilya. Ipaliwanag ang kaugnayan nito.
 • 18. “ANG AKING PANANAW TUNGKOL SA PAMILYA” Pangkat III • Sumulat ng dalawang saknong na tulang naglalarawan sa inyong pamilya. Pangkat IV • Lumikha ng isang maikling dula ng paglalarawan ng inyong pamilya.
 • 19. “ANG AKING PANANAW TUNGKOL SA PAMILYA” 1. Anong isang salita ang maaari mong gamiting paglalarawan sa pamilya? Bakit mo napili ang salitang ito? 2. Anong karanasan sa pamilya ang nagbunsod sa iyo upang magkaroon ng ganitong pananaw tungkol sa pamilya? 3. Anong mahalagang mensahe ang nais mong ipaabot sa iyong sariling pamilya?
 • 20. Ang Gampanin ng Bawat Pamilya G A W A I N 1 : P A N U T O : Isa – isahin ang mga naiambag ng mga kasapi ng iyong sariling pamilya para sa sarili, sa mga kasapi ng pamilya at sa pamayanan. P A M A M A R A A N: 1. Gumuhit sa notbuk ng isang bahay na nagpapakita ng mahahalagang bahagi nito. 2. Gamitin ang istruktura ng bahay at ang ilang kagamitang naririto upang ilarawan mo ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahahalagang kontribusyon nila sa iyo, sa iba pang kasapi ng pamilya o sa buong pamilya.
 • 21. 3. Tiyaking mailalarawan mo ang lahat ng kasapi ng pamilya at ang iyong sarili. 4. Matapos ito ay humanap ng isa pang kapwa mo mag-aaral o kaibigan na pagbabahaginan mo ng iyong ginawa. 5. Itala sa iyong notbuk ang mahahalagang pangyayaring naganap sa iyong ginawang pagbabahagi. 6. Pagkatapos ay sagutin ang sumusunod natanong: a. Ano ang iyong mga natuklasan sa natapos na gawain? Ipaliwanag. b. Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang tungkulin? Ipaliwanag. c. Paano mo napahahalagahan ang kontribusyon ng bawat kasapi ng iyong pamilya sa iyo at sa iyong pamilya? d. Anong mga katangian ang taglay mo ngayon ang namana mo sa iyong pamilya?
 • 24. 1. Ano ang nakaraang iyong nahinuha sa gawain tungkol sa iyong pamilya? 2. Anong isang salita ang maglalarawan sa iyong pamilya? Ipaliwanag. 3. Bakit mahalagang magampanan ng pamilya bawat miyembro ng iyong ang kanilang kontribusyon o gampanin?
 • 25. Bilang isang anak na bahagi ng isang pamilya, magtala ng limang gampanin o kontribusyon sa loob ng iyong tahanan na lubos na nakatutulong upang mas mapalago ang samahan ng iyong pamilya.
 • 26. Ang pamilya ay binubuo ng isang lipunan na magkakasama at pinamamahalaan ng ama’t ina na siya ring gumgabay sa mga anak. Ang bawat kasapi ng pamilya ay may mga bahaging ginagampanan na makatutulonhg upang mapalago at mapanatiling matatag ang kanilang samahan
 • 27. • Magdala ng larawan ng pamilya. • Magdala ng gamit pang-sining katulad ng crayon, lapis, marker, ruler ,short bond paper at glue.
 • 29. • Ito ay maituturing na grupo ng mga tao, maaring magkadugo man o hindi. • Ang pamilya ay ang pinakamaliit at pangunahing yunit ng lipunan. • Ito ay binubuo ng ama, ina at anak sa isang tahanan.
 • 30. • Ayon kay Pierangelo Alejo (2004), ang pamilya ay: – pangunahing institusyon ng lipunan – nabuo sa pagpapakasal ng isang b a b a e at lalaki dahil sa walang pag-iimbot, puro at romantikong pagmamahal
 • 31. • Ibig sabihin, kapwa nangakong magsasama hanggang sa wakas ng kanilang buhay, pag-aaruga edukasyon magtutulungan sa at pagtataguyod ng ng kanilang mga magiging anak+
 • 32. • Ayon p a rin sa kaniya, ang pamilya ayisang kongkretong pagpapahayag ng pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng kawanggawa, kabutihang loob, at paggalang o pagsunod.
 • 33. Dalawang Uri ng Pamilya Pamilya Nuclear Extended Binubuo ng ama, ina at isang anak / mga anak Binubuo ng ama, ina at isang anak / mga anak kasama ang iba pang miyembro ng pamilya
 • 34. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan.
 • 35. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa UGNAYAN. Pamilya • misyon na bantayan, ipakita at ipadama ang pagmamahal • bawat gawain ay nagpapahayag ng pagmamahal. • Kung walang pagmamahal hindi iiral, lalago at hindi makakamit ng mg a miyembro ang kanilang kaganapan.
 • 36. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao (community of persons) na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Ito ay itinatag bilang isang malapit na komunidad ng buhay at pagmamahal.
 • 37. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng is ang lalaki at babaeng nagpasiyang magpakas al at magsama nang habangbuhay. Ang pagpapakasal ng dalawang taong nagmamahalan ang magpapatibay sa isang pamilya,dito ipinakikita ng pagsasama ng buhay at pagmamahal ang pagbibitiw ng mga pangako na nagpapatibay sa pagbibigay-halaga sa tao bilang tao at hindi isinasaalang- alang ang anumang mayroon ng isa.
 • 38. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pagmamahal na namamagitan sa mag-asawa (conjugal love) ay nakapagbibigay-buhay (dahil nakatakda ito sa pagkakaroon ng anak), kaya patungo ito sa pagmamahal ng magulang (paternal love). Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang lalaki at babaeng nagpasiyang mag- pakas al at mag-sama nang habang-buhay.
 • 39. Nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng is ang lalaki at babaeng nagpasiyang Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? magpakasal at magsama nang habangbuhay. • Ang ugnayan ng m g a kasapi nito ay pinagtitibay ng pagmamahalan magkalayo man sila sa iSa’t isa. • Napananatili itong buo dahil sa bigkis ng pagmamahal.
 • 40. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon Ang pamilya ang una at pinakamahalag ang yunit ng lipunan. Ito ang pundas yon ng lipunan at patuloy na sumus uporta rito dahil sa gampanin nitong magbig ay-buhay. “Kung hindi maayos ang pamilya tiyak na hindi rin maayos ang Lipunan. Kung maayos ang lahat ng pamilya, tiyak na magiging matiwasay ang lipunan.”
 • 41. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal. • Sa pamilya, binibigyang halaga ang kasapi dahil sa pagiging tao niya, hindi dahil sa kaniyang kontribusyon o magagawa sa pamilya.
 • 42. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang ugnayang dugo ang likas n b a ad kia t h itiln au n tu kru in n g g ang kapamilya bilang parang sarili (another self), may dignidad at may karapatang mahalin dahil sa pagiging tao niya at hindi sa kung anong mayroon siya (halimbawa, kapangyarihan, kagandahan, o talento.)
 • 43. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Umiiralsapamilyaangpagmamahalna lubusanat walang hinihintaynakapalit(radicalandunconditionallove). Sa pamilya, ipinararanas sa tao kung paano mahalin upang ganap niyang matutuhan kung paano ang magmahal.
 • 44. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? A n g pamilya a n g una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay (the first a n d irreplaceable school of social life). Ang pamilya ang pinakaepektibon g paraan upang gawing makatao at mapagmahal ang lipunan+
 • 45. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Nagagabayan ng batas ng malayang pagbibigay (law of free giving ) ang ugnayan sa pagitan ng mga miyembro nito. Iginagalang ng bawat isa ang dignidad ng kapwa miyembro, kaya’t ang malayang pagbibigay ay ipinakikita sa taos-pusong pagtanggap, paglilingkod, diyalogo, malalim na pagkakaisa, at pagtutulungan.
 • 46. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? Ang ugnayan na umiiral sa pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay, ang halimbawa at ugat ng mga ugnayan sa lipunan. Ang mga pagpapahalagang panlipunan na natutuhan sa tahanan ay gagamitin ng bata sa pakikitungo
 • 47. sa kaniyang kapwa. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? May panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. HOS P I TALI TY Paraan ng pagbubukas ng tahanan sa kapwa
 • 48. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institusyon? May panlipunan at pampolitikal na gampanin ang pamilya. Gampaning politikal RH Bi l l
 • 49. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institu M s ay hao lag n a? ng misyon ng pamilya ang pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa mabuting pagpapasiya, at paghubog ng pananampalataya. Ang tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang gampanin ng mga magulang.
 • 50. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas na Institu M s ay hao lag n a? ng misyon ng pamilya ang pagbibig ay ng edukas yon, pagg abay sa mabuting pagpapas iya, at paghubog ng pananampalataya. Ang mga pagpapahalagang maitatanim sa puso ng anak ang siyang magtuturo sa kaniya na maging maingat at maayos sa k n ng mga
 • 51. Bakit ang Pamilya ay Isang Likas sa regular na pagtuturo tungkol sa pananampalataya (hal. Q u ’ r a n sa mga Muslim at Bibliya sa mga Kristiyano). na Institusyon? Ang mga magulang ay dapat na mamuno at manguna sa pananalangin kasama ang anak, magbasa at pabasahin ng mga aklat ang mga anak tungkol sa pananampalataya at mamuno
 • 52. Pagtutulungan ng Pamilya Ang pagtutulungan ay natural ding dumadaloy sa pamilya sapagkat kaligayahan ng bawat kasapi na makitang
 • 53. mabuti ang kalagayan ng buong pamilya. Pagtutulungan ng Pamilya KilalaangpamilyangPilipino sapagkalinga sakanilangmga anak.
 • 54. Pagtutulungan ng Pamilya Maituturing na labis na kabutihan ang hindi talikuran ang isang kasapi ng pamilya sa oras ng pangangailangan. Ngunit mahalagang tandaan na ang
 • 55. pagtulong ay may hangganan. Pagtutulungan ng Pamilya Ang pamilya, dumaan man sa maraming mga pagbabago bunga ng modernisasyon, ay mananatiling ln ip au tn ur a a n l.na institusyon ng Mahalagang hindi mabago kasabay ng panahon ang p a g - iral ng isang pamilya.