افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان

Reihan Rabiei
Reihan RabieiDigital Marketer um Behsad

در بسیاری از سازمان‌هایی که می‌شناسیم، وقتی بحث از کاهش هزینه‌ها می‌شود ابتدا به سراغ حذف آموزش، غذا، سرویس رفت و آمد و یا خاموش کردن سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی می‌روند و بعد هم در گزارش به مقامات بالاتر با کمی! اغراق در گزارش ادعا می‌کنند که توانسته‌اند هزینه‌های خود را کاهش دهند. این موضوع به طور رسمی با ایجاد نارضایتی در کارکنان و در نتیجه کاهش بهره‌وری به طور غیر مستقیم باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود. بهترین و البته دشوارترین روش برای کاهش هزینه‌های یک سازمان، افزایش بهره‌وری، اثربخشی و کارآمدی افراد آن می‌باشد که با به‌کارگیری یک نظام اندازه‌گیری و شناسایی نقاط اتلاف کننده زمان و انرژی سازمان و پس از آن با طراحی اقدام اصلاحی و پیش‌گیرانه می‌توان به سازمان چابکی بخشید و لذت کار بهره‌ور را به همه افراد سازمان چشاند.وقتی که از یک نظام اندازه‌گیری صحبت می‌کنیم، می‌توان در ذیل این نظام از سامانه مدیریت زمان سازمان صحبت کرد. http://bit.ly/2K2pACN

‫صفحه‬1
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫با‬ ‫سازمانی‬ ‫وری‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫مختاری‬ ‫قاسم‬mokhtari@behsad.com
‫آواژ‬ ‫مجید‬avaj@behsad.com1
1.‫مقدمه‬
‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬‫سازمان‬‫می‬ ‫که‬ ‫هايی‬‫شناس‬‫ی‬‫هزينه‬ ‫کاهش‬ ‫از‬ ‫بحث‬ ‫وقتی‬ ،‫م‬‫می‬ ‫ها‬‫سرويس‬ ،‫غذا‬ ،‫آموزش‬ ‫حذف‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫شود‬
‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬‫و‬‫يا‬‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬‫می‬ ‫سرمايشی‬ ‫و‬ ‫گرمايشی‬ ‫های‬‫ب‬ ‫و‬ ‫روند‬!‫کمی‬ ‫با‬ ‫باالتر‬ ‫مقامات‬ ‫به‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫عد‬
‫اغراق‬‫می‬ ‫ادعا‬ ‫گزارش‬ ‫در‬‫توانسته‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫هزينه‬ ‫اند‬‫نارضايتی‬ ‫ايجاد‬ ‫با‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ .‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬
‫بهره‬ ‫کاهش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫در‬‫هزينه‬ ‫افزايش‬ ‫باعث‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫وری‬‫می‬ ‫ها‬‫به‬ .‫شود‬‫دشوارترين‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫ترين‬
‫هزينه‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫روش‬‫سازمان‬ ‫يک‬ ‫های‬،‫افزايش‬‫بهره‬‫می‬ ‫آن‬ ‫افراد‬ ‫کارآمدی‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ،‫وری‬‫به‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫يک‬ ‫کارگیری‬
‫اندازه‬ ‫نظام‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫اصالحی‬ ‫اقدام‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫کننده‬ ‫اتالف‬ ‫نقاط‬ ‫شناسايی‬ ‫و‬ ‫گیری‬‫گیرانه‬
‫می‬‫به‬ ‫توان‬‫کار‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫بخشید‬ ‫چابکی‬ ‫سازمان‬‫بهره‬‫وق‬ .‫چشاند‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ور‬‫اندازه‬ ‫نظام‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫تی‬‫گیری‬
‫می‬ ‫صحبت‬‫می‬ ،‫کنیم‬‫سامانه‬ ‫از‬ ‫نظام‬ ‫اين‬ ‫ذيل‬ ‫در‬ ‫توان‬‫مديريت‬ ‫های‬‫زمان‬‫سازمان‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫کرد‬ ‫صحبت‬ ‫سازمان‬‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ها‬
‫چنان‬‫سامانه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫پول‬ ‫رديابی‬ ‫برای‬ ‫که‬‫برای‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫حسابداری‬ ‫های‬‫و‬ ‫مديريت‬‫بی‬ ‫سرمايه‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫زمان‬ ‫رديابی‬‫بديل‬
‫سازمانی‬‫می‬ ‫محسوب‬‫نیز‬ ‫شود‬،‫نیازمند‬‫سامانه‬‫مديريت‬ ‫های‬‫ی‬‫بیرونی‬ ‫عوامل‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حسابداری‬ ‫نظام‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫اما‬ .‫هستند‬
‫انگیزه‬ ‫و‬‫آن‬ ‫استقرار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پیدايش‬ ‫بدو‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ،‫بسیار‬ ‫درونی‬ ‫های‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬‫سامانه‬ ،‫نمايد‬‫مديريت‬ ‫های‬
1
،‫صنايع‬ ‫مهندسی‬ ‫دکتری‬ :‫مختاری‬ ‫قاسم‬‫بهساد‬ ‫شرکت‬ ‫مديره‬ ‫هیئت‬ ‫ريیس‬ ،‫قم‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫هیئت‬ ‫عضو‬
‫بهساد‬ ‫شرکت‬ ‫مديرعامل‬ ،‫صنايع‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناس‬ :‫آواژ‬ ‫مجید‬
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫صفحه‬2
‫می‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬‫بیش‬ ‫اثربخشی‬ ‫دارای‬ ‫توانند‬‫سامانه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تری‬،‫باشند‬ ‫حسابداری‬ ‫های‬‫متاسفانه‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬
.‫نیستند‬ ‫برخوردار‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫زيادی‬ ‫کاربرد‬ ‫گستردگی‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫عوامل‬‫نوشتار‬ ‫اين‬‫ابتدا‬‫بررسی‬ ‫به‬‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫چرايی‬
‫راه‬ ‫و‬‫می‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫کارهای‬‫و‬ ‫پردازد‬‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسايی‬ ‫با‬ ‫سپس‬‫اين‬ ‫استقرار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫عوامل‬‫نوع‬‫سامانه‬‫نظام‬ ‫و‬
‫مديريتی‬،‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫تالش‬‫به‬‫راه‬ ‫يافتن‬ ‫در‬ ‫مديران‬‫حل‬‫عوامل‬ ‫اين‬ ‫مديريت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬.‫نمايد‬ ‫کمک‬
2.( ‫فردی؟‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫چرا‬‫س‬ ‫نقش‬‫ی‬‫ستم‬‫تا‬‫ی‬‫م‬‫ش‬‫ی‬‫ت‬‫فرد‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫در‬‫ی‬‫سازمان‬ ‫و‬)‫ی‬
‫ممکن‬‫مد‬ ‫در‬ ‫است‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬‫ي‬‫ک‬‫حرفه‬ ‫فرد‬‫ا‬‫ی‬‫ي‬‫ا‬‫مد‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫عملکرد‬‫ي‬‫ک‬‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ي‬‫ا‬‫مجموعه‬‫ا‬‫ی‬‫ت‬ ‫از‬‫ی‬‫م‬‫ها‬‫با‬
‫باش‬ ‫مواجه‬ ‫چالش‬‫ی‬‫د‬‫افراد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫ي‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ها‬‫يی‬‫د‬ ‫را‬‫ي‬‫ده‬‫باش‬‫ی‬‫د‬‫روزمرگ‬ ‫دچار‬ ‫که‬‫ی‬‫شده‬‫و‬ ‫اند‬‫ي‬‫ا‬‫بهره‬‫ور‬‫ی‬‫پا‬‫يی‬‫ن‬‫ی‬‫دارند‬.
‫ساختار‬‫پا‬‫ي‬‫ه‬‫ضرور‬ ‫و‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫مد‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬،‫ها‬‫ي‬‫ک‬‫وضع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بازخورد‬ ‫حلقه‬‫ی‬‫ت‬‫درک‬ ‫را‬ ‫موجود‬‫آن‬ ،‫کند‬‫وضع‬ ‫با‬ ‫را‬‫ی‬‫ت‬
‫مقا‬ ‫مطلوب‬‫ي‬‫سه‬‫برا‬ ‫و‬ ،‫کند‬‫ی‬‫فعل‬ ‫وضع‬ ‫رساندن‬‫ی‬‫اصالح‬ ‫اقدام‬ ،‫مطلوب‬ ‫وضع‬ ‫به‬‫ی‬‫م‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬‫ی‬‫توان‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫مکان‬‫ی‬‫زم‬‫را‬
‫هدف‬‫جو‬‫يی‬‫نام‬‫ی‬‫د‬‫برا‬ .‫ی‬‫ا‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬‫ي‬‫ن‬‫با‬ ،‫بازخورد‬ ‫حلقه‬‫ي‬‫د‬‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫شناسا‬‫يی‬‫متغ‬ .‫شوند‬‫ی‬‫رها‬‫يی‬‫مقدار‬ ‫که‬
‫آن‬‫تع‬ ‫ها‬‫یی‬‫ن‬‫کننده‬‫وضع‬‫ی‬‫ت‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫س‬ ‫هر‬ ‫البته‬ .‫باشد‬‫ی‬‫ستم‬‫ی‬،‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬‫برخ‬ ‫اما‬ ‫دارد؛‬‫ی‬‫متغ‬ ‫از‬‫ی‬‫رها‬‫اهم‬‫ی‬‫ت‬‫ب‬‫ی‬‫شتر‬‫ی‬
‫آگاه‬ ‫و‬ ‫دارند‬‫ی‬‫وضع‬ ‫از‬‫ی‬‫ت‬‫آن‬‫اولو‬ ،‫ها‬‫ي‬‫ت‬‫باالتر‬‫ی‬‫داشت‬ ‫خواهد‬.
‫به‬‫برا‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬‫ی‬‫مد‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫فرد‬ ‫سالمت‬‫ی‬،‫متغ‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫ی‬‫رها‬‫يی‬‫م‬ ‫همچون‬‫ی‬‫زان‬‫چرب‬ ،‫خون‬ ‫قند‬‫ی‬،‫خون‬ ‫فشار‬ ،‫خون‬
‫تمر‬ ‫ساعات‬ ،‫وزن‬ ‫تناسب‬‫ي‬‫ن‬‫ورزش‬‫ی‬‫چرب‬ ،‫روز/هفته‬ ‫در‬‫ی‬‫مصرف‬ ‫نمک‬ ‫و‬ ‫قند‬ ‫و‬‫ی‬‫متغ‬ ،‫روزانه‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫ا‬ .‫باشند‬‫ي‬‫ن‬‫متغ‬‫ی‬‫رها‬
‫وضع‬‫ی‬‫ت‬‫بازخورد‬ ‫حلقه‬ .‫دارند‬ ‫مطلوب‬‫ی‬‫وضع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫ی‬‫ت‬‫فعل‬‫ی‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫وضع‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بسنجد‬ ‫را‬‫ی‬‫ت‬‫مقا‬ ‫مطلوب‬‫ي‬‫سه‬‫کند‬
‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫مناسب‬ ‫اقدام‬ ‫و‬.
‫البته‬‫ا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫ي‬‫ن‬‫فرد‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫گونه‬‫ی‬،‫زندگ‬ ‫سبک‬‫ی‬‫مناسب‬‫ی‬‫ضرورت‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬‫ی‬‫متغ‬ ‫که‬ ‫ندارد‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬
‫اندازه‬ ‫را‬ ‫فوق‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫گروه‬ ‫سالمت‬ ‫مسئول‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫درست‬ .‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬‫ی‬‫باش‬ ‫افراد‬ ‫از‬‫ی‬،‫د‬‫قض‬‫ی‬‫ه‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوت‬.
‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫مد‬ ‫در‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫عملکرد‬‫با‬ ‫کدامند؟‬ ‫ها‬‫ي‬‫د‬‫بتوان‬‫ی‬‫م‬‫پرسش‬ ‫به‬‫ها‬‫ی‬‫ز‬‫ي‬‫ر‬‫ده‬ ‫پاسخ‬‫ی‬‫م‬:
‫در‬‫کارها‬ ‫چه‬ ،‫گذشته‬ ‫روز/هفته‬‫يی‬‫آ‬ ‫روز/هفته‬ ‫در‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫انجام‬‫ي‬،‫نده‬‫کارها‬ ‫چه‬‫يی‬‫در‬ ‫کار‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫شوند؟‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫قرار‬
‫برنامه‬ ‫از‬ ‫انحراف‬ ‫است؟‬ ‫انجام‬ ‫حال‬‫ق‬ ‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫ها‬‫ی‬‫مت‬‫شده‬ ‫تمام‬‫ي‬‫ک‬‫است؟‬ ‫بوده‬ ‫چقدر‬ ‫تاکنون‬ ‫پروژه‬
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫صفحه‬3
‫ي‬‫ک‬‫وضع‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫بازخورد‬ ‫حلقه‬‫ی‬‫ت‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫س‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ،‫بسنجد‬ ‫را‬‫ی‬‫ستم‬‫مقا‬‫ي‬‫سه‬‫اصالح‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ،‫کند‬‫ی‬
‫س‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬‫ی‬‫ستم‬( ‫زمان‬ ‫مديريت‬‫تا‬‫ي‬‫م‬‫ش‬‫ی‬‫ت‬)،‫م‬ ‫کمک‬‫ی‬‫کند‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫تعادل‬ ‫بازخورد‬‫ی‬‫س‬ ‫در‬‫ی‬‫ستم‬‫ا‬‫ي‬‫جاد‬‫آگاه‬ .‫شود‬‫ی‬‫و‬ ‫درست‬
‫وضع‬ ‫از‬ ‫بموقع‬‫ی‬‫ت‬‫فعل‬‫ی‬‫س‬‫ی‬،‫ستم‬‫اول‬‫ی‬‫ن‬‫ا‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫الزام‬‫ي‬‫ن‬‫بازخور‬‫د‬‫تعادل‬‫ی‬‫س‬ ‫است؛‬‫ی‬‫ستم‬‫(تايم‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬)‫شیت‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬
‫آگاه‬‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬‫ی‬.‫کند‬‫اين‬‫س‬‫ی‬،‫ستم‬‫متغ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫شما‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬‫م‬ ‫متمرکز‬ ،‫درست‬‫ی‬‫کند‬.
‫وجود‬‫ب‬ ‫فاصله‬‫ی‬‫ن‬‫وضع‬‫ی‬‫ت‬‫فعل‬‫ی‬‫ا‬ ‫تکاپو‬ ،‫مطلوب‬ ‫و‬‫ي‬‫جاد‬‫م‬‫ی‬‫کند‬‫ا‬ .‫ي‬‫ن‬‫م‬ ‫تکاپو‬‫ی‬‫تواند‬‫اصالح‬ ‫اقدام‬ ‫موجب‬‫ی‬‫وضع‬ ‫بهبود‬ ‫و‬‫ی‬‫ت‬
‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫ا‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫شود‬‫ي‬‫ن‬‫ا‬ ‫تکاپو‬‫ي‬‫جاد‬‫نشود‬‫ي‬‫ا‬‫س‬ ‫اصالح‬ ‫جهت‬ ‫در‬‫ی‬‫ستم‬‫هدا‬‫ي‬‫ت‬‫د‬ ‫بازخورد‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫موجب‬ ،‫نشود‬‫ي‬‫گر‬‫ی‬
‫م‬‫ی‬‫شود‬‫م‬ ‫که‬‫ی‬‫توان‬‫آن‬‫فرسا‬ ‫بازخورد‬ ‫را‬‫ي‬‫ش‬‫نام‬ ‫اهداف‬‫ی‬‫تقل‬ ‫را‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫انتظارات‬ .‫د‬‫ی‬‫ل‬‫م‬‫ی‬‫ده‬‫ی‬‫م‬‫توج‬ ‫و‬‫ی‬‫ه‬‫م‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬‫م‬‫قابل‬ ‫هدف‬ :
‫دست‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ست؛‬‫ا‬‫ي‬‫نجا‬‫بق‬ ‫با‬‫ی‬‫ه‬‫شرا‬ ‫االن‬ ‫است؛‬ ‫متفاوت‬ ‫جاها‬‫ي‬‫ط‬‫جا‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫خاص‬‫ی‬‫فعل‬ ‫وضع‬ ‫که‬ ‫آن‬‫ی‬‫مطلوب‬ ‫وضع‬ ‫به‬ ‫را‬
‫برسان‬‫ی‬،‫م‬‫فعل‬ ‫وضع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطلوب‬ ‫وضع‬‫ی‬‫نزد‬‫ي‬‫ک‬‫کرده‬‫ا‬‫ي‬‫م‬.
‫فرسا‬‫ي‬‫ش‬‫مد‬ ‫در‬ ‫اهداف‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫فرد‬ ‫سالمت‬‫ی‬،‫م‬ ‫موجب‬‫ی‬‫شود‬‫رژ‬ ،‫وزن‬ ‫بودن‬ ‫نامناسب‬‫ي‬‫م‬‫غذا‬‫يی‬،‫زندگ‬ ‫سبک‬ ‫و‬‫ی‬،‫فراموش‬ ‫را‬‫ي‬‫ا‬
‫توج‬‫ی‬‫ه‬‫کن‬‫ی‬‫م‬‫ناآگاه‬ .‫ی‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬‫ن‬ ‫ها‬‫ی‬‫ز‬‫زم‬‫ی‬‫نه‬‫برا‬ ‫را‬‫ی‬‫فرسا‬ ‫حلقه‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬‫ي‬‫ش‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫اهداف‬‫ی‬‫کند‬‫سطح‬ .
‫پا‬ ،‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫عملکرد‬‫يی‬‫ن‬‫م‬‫ی‬‫آ‬‫ي‬‫د‬‫کا‬ ‫همه‬ ‫و‬‫رکنان‬‫مد‬ ‫و‬‫ي‬‫ران‬‫آمده‬ ‫کنار‬ ‫آن‬ ‫با‬‫اند‬.
‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬‫تدر‬ ‫ما‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬‫ي‬‫ج‬‫ی‬‫ا‬‫ي‬‫جاد‬‫م‬‫ی‬‫شوند‬‫آن‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬‫بمان‬ ‫غافل‬ ‫ها‬‫ی‬‫م‬‫سالمت‬ ‫در‬ .‫فرد‬‫ی‬،‫برخ‬‫ی‬‫ب‬ ‫از‬‫ی‬‫مار‬‫ی‬‫ها‬
‫مدت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫مخف‬ ‫ها‬‫ی‬‫بمانند‬‫ي‬‫ا‬‫خف‬ ‫عالئم‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫توجه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫بروز‬‫ی‬‫آن‬ ‫به‬‫تشخ‬ .‫نشود‬ ‫ها‬‫ی‬‫ص‬‫ا‬ ‫زودهنگام‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ی‬‫مار‬‫ی‬‫ها‬
‫م‬‫ی‬‫تواند‬‫تسه‬ ‫را‬ ‫درمان‬‫ی‬‫ل‬‫ي‬‫ا‬‫حت‬‫ی‬‫امکان‬‫پذ‬‫ي‬‫ر‬‫ف‬ .‫کند‬‫عال‬‫هدف‬ ‫بازخورد‬ ‫حلقه‬ ‫بودن‬‫جو‬‫يی‬‫متغ‬ ‫داشتن‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫و‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬
‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫س‬‫ی‬،‫ستم‬‫م‬ ‫موجب‬‫ی‬‫شود‬‫س‬ ‫مسائل‬‫ی‬‫ستم‬‫تشخ‬ ‫زودهنگام‬ ‫را‬‫ی‬‫ص‬‫ده‬‫ی‬‫م‬.
3.‫پیش‬‫نیازهای‬‫استقرار‬ ‫برای‬ ‫الزم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫استمرار‬ ‫و‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬
‫(تايم‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫صرف‬ ‫به‬ ،‫ديگر‬ ‫سازمانی‬ ‫سامانه‬ ‫هر‬ ‫مانند‬ )‫شیت‬
‫بررسی‬‫پیش‬‫می‬ ‫نیازهای‬‫استقرار‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫که‬ ‫پردازيم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫استمرار‬ ‫و‬.‫بگیريم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سامانه‬
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫صفحه‬4
3.1.‫فرهنگ‬‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ،‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ،‫سازی‬
‫و‬ ‫پلیسی‬ ‫مقاصد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ،‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫استقرار‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫باور‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬
‫کم‬ ‫جريمه‬‫پ‬ )‫(زمان‬ ‫دزد‬ ‫و‬ ‫کاری‬‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نوع‬ ‫بدترين‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬ ‫بنابراين‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫ايجاد‬ ‫کردن‬ ‫یدا‬‫نوع‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخواهیم‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫قراردادن‬ ‫ابزار‬ ،‫سامانه‬‫کار‬ ‫فالن‬ ‫برای‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫بگويیم‬ ‫ها‬
‫نمی‬ ‫زمان‬ ‫بیشتر‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫که‬،‫است‬ ‫برده‬‫دقیقه‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬‫آورده‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫در‬ ‫شرط‬ ‫اولین‬ .‫ای‬
‫نسبت‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫بايد‬ ‫کارکنان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬‫آن‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اعتماد‬ ‫ها‬‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫و‬
.‫کنند‬ ‫امنیت‬ ‫احساس‬‫همان‬‫گزارش‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫می‬ ‫افراد‬ ‫پزشکی‬ ‫آزمايش‬ ‫نتايج‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫های‬‫باشد‬
‫ابتدا‬ ‫که‬‫می‬ ‫نمايش‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫عوارض‬‫همان‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫طور‬‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫چربی‬ ‫میزان‬ ‫فرد‬ ‫يک‬ ‫تنبیه‬ ‫با‬ ‫توان‬
‫نمی‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بازخواست‬ ‫با‬ ،‫کرد‬ ‫تنظیم‬‫عمل‬ ‫توان‬‫آن‬ ‫کرد‬‫را‬ ‫ها‬.‫بخشید‬ ‫بهبود‬،‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫اين‬
‫دروغ‬ ‫دست‬‫حرفه‬ ‫گوهای‬‫ناچار‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫رو‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬‫به‬‫برخورد‬‫آن‬ ‫با‬‫برخورد‬ ‫اين‬ ‫اما‬ .‫هستید‬ ‫ها‬
‫و‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫اثبات‬ ‫همکارانتان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اعتماد‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫پذيرفته‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫نزد‬ ‫زمانی‬
‫يک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بد‬ ‫فرد‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫استثنا‬ ‫يک‬ ‫شما‬ ‫برخورد‬ ‫که‬ ‫پذيرفت‬ ‫خواهند‬ ‫همگان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫رفتا‬ ‫کلی‬ ‫قاعده‬‫کارکنان‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫ر‬.
3.2.‫کارگیری‬ ‫به‬‫و‬ ‫سامانه‬‫گزارش‬‫ها‬‫آن‬ ‫ی‬‫در‬‫تصمیم‬‫سازمانی‬ ‫گیری‬
‫برنامه‬ ‫سامانه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬‫بود‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫کارخانه‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫تولید‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫ريزی‬‫ي‬‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫م‬‫ها‬
‫خواست‬‫ی‬‫فرم‬ ‫که‬ ‫م‬‫ب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫رايم‬‫ان‬‫م‬ ‫از‬ ‫مربوطه‬ ‫مسئول‬ .‫بیاورند‬‫ا‬:‫پرسید‬"‫فرم‬‫می‬ ‫را‬ ‫هايی‬‫کار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫خواهید‬
‫می‬‫فرم‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫های‬ISO!‫؟‬"‫گواهینامه‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫وجود‬ ‫سازمانی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫اين‬ .
ISO‫هم‬ ‫و‬ ‫چشم‬ ‫برای‬‫نمی‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫چشمی‬‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫يک‬ ‫واقعی‬ ‫ارزش‬ ‫اما‬ ،‫خواهد‬
‫تصمیم‬ ‫فرآيند‬ ‫در‬‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫گیری‬‫برای‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫حساب‬ ‫يک‬ ‫ارائه‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫سازی‬
‫می‬ ،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫خاص‬ ‫مشتری‬ ‫يک‬‫می‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫بعدی‬ ‫قرارداد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫فرآيند‬ ‫در‬ ‫توانیم‬
‫چانه‬‫اين‬ ‫يا‬ .‫نشويم‬ ‫قرارداد‬ ‫زيان‬ ‫محدوده‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫بیايیم‬ ‫کوتاه‬ ‫زنی‬‫که‬‫با‬‫ماه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫بررسی‬‫مختلف‬ ‫های‬
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫صفحه‬5
‫می‬ ‫افزايش‬ ‫او‬ ‫دريافتی‬ ‫خدمات‬ ‫حجم‬ ،‫ماه‬ ‫تیر‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫شويم‬ ‫متوجه‬ ‫مشتريان‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫يکی‬‫ماه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫يابد‬
،‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ،‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ .‫آوريم‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫رضايت‬ ‫بتوانیم‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫نیروی‬ ‫تخصیص‬ ‫با‬‫بايد‬
‫بهره‬ ‫بتوانیم‬‫دو‬ ‫وری‬‫اندازه‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫کار‬ ‫يک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫فرد‬‫روی‬ ‫چطور‬ ‫بايد‬ ‫که‬ ‫شويم‬ ‫متوجه‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫گیری‬
.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫بیشتری‬ ‫بازدهی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫افراد‬ ‫فردی‬ ‫توانايی‬ ‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫نقاط‬‫اين‬
‫گزارش‬ ‫از‬ ‫مديريتی‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫بخشد‬ ‫اعتبار‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ادامه‬ ‫و‬
.‫نمايد‬ ‫تضمین‬
3.3.‫نظام‬ ‫در‬ ‫اصالحات‬،‫اداری‬ ‫های‬‫تشويق‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫پرداخت‬
‫می‬ ‫سعی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ‫همواره‬‫کنند‬‫کنند‬ ‫مقاومت‬ ‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫مقابل‬ ‫در‬.‫راه‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫شايد‬‫های‬
.‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫برخورد‬ ‫و‬ ‫تنبیه‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫مقابله‬‫نويسندگان‬‫نوشتار‬ ‫اين‬‫گرفته‬ ‫ياد‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬‫ا‬‫ند‬‫هیچ‬ ‫که‬‫گاه‬
‫به‬ ‫بدون‬ ‫تنبیه‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫برخورد‬‫مکانیزم‬ ‫کارگیری‬‫نمی‬ ‫برخوردار‬ ‫مناسب‬ ‫بازخورد‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫توجیهی‬ ‫های‬‫فرد‬ ‫و‬ ‫باشد‬
‫ر‬ ‫تنبیه‬ ‫ديگری‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تنبیه‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫آشکار‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ‫تدريجی‬ ‫جنگ‬ ‫يک‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫جبران‬ ‫ا‬
.‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫خود‬
‫راه‬ ‫از‬ ‫يکی‬‫همراهی‬ ‫ايجاد‬ ‫های‬)‫همدلی‬ ‫لزومن‬ ‫نه‬ ‫(و‬‫نظام‬ ‫و‬ ‫سیستمی‬ ‫هدايت‬ ،‫افراد‬ ‫سازمانی‬‫آن‬ ‫مند‬‫تبعیت‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫سیستم‬ ‫از‬‫جايگزينی‬ ‫اساسی‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ،‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫باشد‬‫تکمیل‬ ‫يا‬ ‫و‬‫ورود‬ ‫ثبت‬ ‫سیستم‬
‫خر‬ ‫و‬‫و‬ ‫سیستم‬ ‫اين‬ ‫با‬ )‫ساعت‬ ‫(کارت‬ ‫وج‬‫مدير‬ ‫پروسه‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫ثبت‬ ‫فرآيند‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫يت‬‫می‬.‫باشد‬
‫سیستم‬ ‫وجود‬ ‫روزها‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫اين‬‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫شب‬ ‫نان‬ ‫از‬ ‫ساعت‬ ‫کارت‬ ‫های‬‫مهم‬ ‫ها‬‫اما‬ ،‫شده‬ ‫تر‬
‫شرکت‬ ‫همین‬‫جريمه‬ ‫رفتن‬ ‫زود‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫ديرکرد‬ ‫دقیقه‬ ‫ده‬ ‫بابت‬ ‫که‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫های‬‫می‬ ‫توبیخ‬ ‫و‬ ‫بازخواست‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫چنانی‬،‫کنند‬
‫اتالف‬ ‫مقابل‬ ‫در‬‫می‬ ‫سکوت‬ ‫خاطی‬ ‫کارمند‬ ‫همان‬ ‫ساعته‬ ‫چند‬ ‫وقت‬‫نمی‬ ‫قائل‬ ‫اهمیتی‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫اين‬ ‫در‬ .‫شوند‬‫الزم‬ ‫جا‬
‫شر‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫است‬‫کت‬‫آمدن‬ ‫زمان‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گفته‬ ‫ها‬‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫بايد‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کارمندانتان‬ ‫رفتن‬ ‫و‬
‫آن‬‫مهم‬ ‫ها‬‫نمی‬ ‫کار‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫فیزيکی‬ ‫حضور‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارمندی‬ .‫باشد‬ ‫تر‬‫ک‬‫آلوده‬ ‫با‬ ،‫ند‬‫فضای‬ ‫کردن‬
‫بیشتری‬ ‫آسیب‬ ‫وقت‬ ‫اتالف‬ ‫و‬ ‫بیکاری‬ ‫ويروس‬ ‫به‬ ‫کاری‬‫به‬ ‫نسبت‬‫می‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫نبودن‬‫رساند‬‫همین‬ ‫به‬ .
‫است‬ ‫الزم‬ ‫جهت‬.‫اندازه‬ ‫برای‬‫به‬ ‫همان‬ ‫فکر‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫فکری‬ ‫او‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫گیری‬‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫کارگیری‬
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫صفحه‬6
‫همان‬ ‫و‬ ‫است‬‫نظا‬ ‫به‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫پرداخت‬ ‫م‬
‫می‬‫نمی‬ ،‫شرکت‬ ‫دستمزد‬ ‫پرداخت‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫اتصال‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫مکانیزمی‬ ‫هیچ‬ ،‫باشد‬‫در‬ ‫تواند‬
‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫کشور‬ ‫کار‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫متناقض‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫خوشبختانه‬ .‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫آن‬ ‫ساختن‬ ‫اجرايی‬‫که‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ،‫باشد‬
‫تعريف‬"‫حضور‬ ‫زمان‬"‫به‬"‫گزارش‬ ‫زمان‬‫شده‬"‫شايد‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مبنا‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫حقوقی‬ ‫محاسبات‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫يابد‬ ‫تغییر‬
‫شرکت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫محسوب‬ ‫انقالبی‬ ‫بسیار‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫چنین‬ ‫ايجاد‬‫ناگهان‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫نتوانند‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫نخواهند‬ ‫ها‬
‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫حالت‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫سازند‬ ‫دگرگون‬"‫کار‬ ‫گزارش‬"‫از‬ ‫يکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ورودی‬‫ه‬‫سیستم‬ ‫ای‬‫و‬ ‫تشويق‬ ‫های‬
‫کارا‬،‫دارند‬ ‫مالی‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ .... ‫و‬ ‫نه‬.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫اجرايی‬ ‫تضمین‬ ‫يک‬
3.4.‫مدارا‬ ‫و‬ ‫قاطعیت‬
‫آدم‬‫حتی‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫عوارضی‬ ‫هیچ‬ ‫رفتار‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫رفتار‬ ‫بخواهیم‬ ‫ما‬ ‫طور‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫ماشین‬ ،‫ها‬
‫ما‬‫ظرفیت‬ ‫بودنش‬ ‫ماشین‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫شین‬‫شرايط‬ ‫و‬‫استفاده‬‫ا‬‫برخورد‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫ظرفیت‬ ‫آن‬ ‫خالف‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ی‬
،‫شود‬‫می‬ ‫لنگ‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫حسابی‬‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬ .‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫ظرفیت‬ ‫ايجاد‬ ‫مستلزم‬ ‫سازمانی‬ ‫تغییرات‬ ‫ايجاد‬ .‫گذارد‬
‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫ظرفیت‬ ‫ايجاد‬ ‫اين‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫سازی‬‫آ‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آيد‬‫صحبت‬ ‫ن‬‫شد‬‫و‬ ‫اراده‬ ‫نمايش‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ديگری‬ ‫بخش‬ .
‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫سازمان‬ ‫مديريت‬ ‫قاطع‬ ‫باور‬‫افراد‬ ‫باشد‬ ‫الزم‬ ‫شايد‬ ‫گاهی‬ .‫آيد‬‫استقرار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاوم‬
،‫سامانه‬"‫حذف‬"‫گرچه‬ .‫شوند‬"‫حذف‬"‫هیچ‬‫نمی‬ ‫گاه‬‫راه‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫گف‬ ‫و‬ ‫مدارا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کار‬‫و‬ ‫تگو‬
‫نگرانی‬ ‫درک‬‫گزينه‬ ‫ديگران‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫به‬ ‫اولیه‬ ‫های‬‫برای‬ ‫تری‬‫می‬ ‫سازمانی‬ ‫رشد‬ ‫ظرفیت‬ ‫ايجاد‬.‫باشد‬
4.‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬
‫می‬ ‫آن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫بروز‬ ‫موجب‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫هر‬ ‫انجام‬‫مقاومت‬ ‫عوامل‬ ،‫سیستم‬ ‫محدوده‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫شود‬
‫می‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬.‫باشند‬
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫صفحه‬7
4.1.‫مديريتی‬ ‫عوامل‬
‫بهبود‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫مدير‬ ‫اداره‬ ‫نیازمند‬ ‫تغییر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بديهی‬‫ی‬‫است‬‫اين‬ ‫شايد‬ .
‫مدي‬ ‫روزها‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫خود‬ ‫ران‬‫بهره‬ ‫افزايش‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫بهبود‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاوم‬ ‫عوامل‬ ‫ترين‬‫وری‬‫عوامل‬ .‫باشند‬
‫سیستم‬ ‫بهبود‬ ‫استقرار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫مديريتی‬‫می‬ ‫زير‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫ها‬:‫باشد‬
4.1.1.‫مديريت‬ ‫دانش‬ ‫فقر‬
‫سرشماری‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫يک‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫مديريت‬ ‫دانش‬ ‫شديد‬ ‫فقر‬ ‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫جامعه‬ ‫بزرگ‬ ‫معضالت‬ ‫از‬ ‫يکی‬
‫می‬ ‫مشخص‬ ‫جامعه‬ ‫اين‬ ‫در‬‫صنعت‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫شود‬‫يا‬ ‫و‬ ‫گران‬
‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫بازرگانان‬‫تحصیالت‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫فاقد‬ ‫کار‬ ‫ضمن‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫کالسیک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬‫مديريتی‬
‫نظام‬‫غیرنظام‬ ‫حتی‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫مند‬‫کارآمد‬ ‫غیر‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫مديريت‬ ‫بودن‬ ‫ذاتی‬ ‫مانند‬ ‫ادعاهايی‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ .‫هستند‬ ‫مند‬
‫خارجی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫مديريت‬ ‫مطالعات‬ ‫دانستن‬‫مديريت‬ ‫آموزش‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫درست‬ ‫ايرادات‬ ‫طرح‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ها‬
‫يادگ‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ )‫ندارد‬ ‫هم‬ ‫شکل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خارجی‬ ‫وجود‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫(که‬ ‫کشور‬‫منفی‬ ‫موضع‬ ‫دارای‬ ‫مديريت‬ ‫یری‬
‫هستند‬ ‫کالسیک‬ ‫مديريت‬ ‫دانش‬ ‫فاقد‬ ،‫کشور‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫هستند‬
‫بیش‬ ‫و‬‫شرکت‬ ‫اداره‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫تر‬‫می‬ ‫زيرمجموعه‬ ‫های‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫ادعا‬ ‫اين‬ .‫پردازند‬
‫شايستگی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫مديران‬‫يا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫انگیزه‬‫نشسته‬ ‫مديريت‬ ‫جايگاه‬ ‫در‬ ‫شخصی‬ ‫های‬‫اند‬
‫جايگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫مصداق‬‫نشسته‬ ‫دولتی‬ ‫بخش‬ ‫مديريت‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬
‫آن‬‫حکم‬ ‫ديگری‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫ها‬‫بوده‬ ‫فرما‬‫کلمه‬ ‫کاربردن‬ ‫به‬ ‫شايد‬ ،‫است‬"‫مدير‬".‫نباشد‬ ‫روا‬ ‫چندان‬ ‫هم‬
‫دار‬ ‫وجود‬ ‫تلخ‬ ‫حقیقت‬ ‫اين‬‫نتیجه‬ ‫برای‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫د‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫گیری‬‫فوتبال‬ ‫مانند‬ ‫ورزشی‬ ‫های‬
‫تیم‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫والیبال‬ ‫و‬‫به‬ ‫ملی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ورزشی‬ ‫های‬
‫کرده‬ ‫اقدام‬ ‫اول‬ ‫طراز‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫مربیان‬ ‫استخدام‬‫اين‬ ‫با‬ .‫اند‬‫سازمان‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫حال‬‫اقت‬ ‫های‬‫نه‬ ‫صادی‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مذموم‬ ‫امری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫خارجی‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تنها‬‫به‬ ‫حتی‬ ‫بلکه‬ ،‫شود‬‫کارگیری‬
‫کم‬ ‫نیز‬ ‫خارجی‬ ‫مشاوران‬‫می‬ ‫ما‬ ‫مديران‬ ‫مخیله‬ ‫در‬ ‫تر‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫مديريت‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫فقیرانه‬ ‫فضای‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫ما‬ .‫گنجد‬
.‫هستیم‬ ‫روبرو‬ ‫کشور‬
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫صفحه‬8
4.1.2.‫سا‬ ‫تغییرات‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مديران‬ ‫ذهنی‬ ‫مقاومت‬‫زمانی‬
‫مشکل‬ ،‫ارزی‬ !‫نوسانات‬ ،‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫شرايط‬‫سازمان‬ ‫آفرينی‬‫تحريم‬ ،‫عمومی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫باالدستی‬ ‫های‬... ‫و‬ ‫ها‬
‫بسیار‬‫خستگی‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫ی‬‫کرده‬ ‫درماندگی‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬‫آن‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫برخی‬ .‫است‬‫چالش‬ ‫ها‬‫های‬
‫بزرگ‬‫برای‬ ‫تری‬"‫زندگی‬"‫نمی‬ ‫شرايطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬‫ت‬‫به‬ ‫وانند‬"‫بهبود‬"‫هر‬ .‫کنند‬ ‫فکر‬
‫که‬ ‫چند‬"‫زندگی‬"‫راه‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫يک‬"‫مستمر‬ ‫بهبود‬"‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫طوالنی‬ ‫و‬‫مدتی‬ ‫کوتاه‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫آيد‬
‫ريشه‬ ‫مشکالت‬ ‫برای‬‫سازمان‬ ‫ای‬‫که‬ ‫شرايطی‬ ‫در‬ ‫گزاره‬ ‫اين‬ ‫اما‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬"‫اقتصادی‬ ‫جنگ‬"‫و‬"‫اضطرار‬"
‫می‬ ‫توصیف‬‫شود‬،‫قاب‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬‫چنان‬ ‫مديريت‬ ‫دانش‬ ‫فقر‬ ‫البته‬ .‫نیست‬ ‫پذيرش‬ ‫ل‬‫برشمرده‬ ‫چه‬
‫می‬ ‫باور‬ ‫اين‬ ‫تشديد‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ،‫شد‬‫می‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫شود‬‫به‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توان‬‫روش‬ ‫کارگیری‬‫مديريت‬ ‫علمی‬ ‫های‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫آگاهی‬ ‫آن‬ ‫چیستی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫اطمینان‬
‫می‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫مديران‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫که‬ ‫دانند‬‫بروز‬ ‫مستوجب‬ ‫مديريتی‬ ‫های‬
‫اليه‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫مقاومت‬‫سازمان‬ ‫ارشد‬ ‫مديران‬ ‫که‬ ‫شرايطی‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سازمانی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫خود‬ ‫ها‬
‫دغدغه‬‫کم‬ ،‫دارند‬ ‫بسیاری‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬‫ب‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫جديدی‬ ‫سازمانی‬ ‫مسئله‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫تمايل‬ ‫تر‬.‫سازند‬‫اين‬
‫واکنش‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫ايجاد‬ ‫از‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫حقیقت‬‫آن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬ ‫های‬
‫می‬‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫و‬ ‫ترسند‬‫دهند‬‫می‬ ‫هم‬ ‫درد‬ ‫که‬ ‫سری‬ ‫به‬ ‫حتی‬‫کند‬،.‫نبندند‬ ‫دستمالی‬
4.1.3.‫روش‬ ‫بهبود‬ ‫با‬ ‫سودآوری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ناباوری‬‫ها‬
‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫اقتصاد‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫ايجاد‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫را‬ ‫سودآوری‬ ،‫مختلف‬
‫روش‬‫می‬ ‫متصور‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬‫اين‬ ‫کشور‬ ‫اقتصاد‬ .‫شوند‬
‫بیش‬ ‫روزها‬‫بهره‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سود‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نذری‬ ‫سفره‬ ‫يک‬ ‫شبیه‬ ‫تر‬‫رانت‬ ‫از‬ ‫گیری‬‫يا‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫م‬ ‫صورت‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫و‬ ‫داللی‬‫ی‬‫حاصلی‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫سالم‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫مديری‬ ‫برای‬ ‫ويژگی‬ ‫اين‬ .‫گیرد‬
‫روابط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سودش‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫مديری‬ ‫برای‬ .‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫جدال‬ ‫و‬ ‫امیدی‬ ‫نا‬ ‫جز‬
‫به‬ ‫رانت‬ ‫و‬‫می‬ ‫دست‬‫روش‬ ‫اصالح‬ ‫نیز‬ ‫آورد‬.‫ندارد‬ ‫چندانی‬ ‫معنای‬ ‫ها‬
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫صفحه‬9
4.2.‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫عوامل‬
‫تغی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫همواره‬‫سیستم‬ ‫يک‬ ‫استقرار‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ارادی‬ ‫غیر‬ ‫حتی‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫ارادی‬ ،‫مقاومت‬ ‫اين‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مقاومت‬ ‫یر‬
‫شکل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫افراد‬ ،‫سازمان‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬‫می‬ ‫مقاومت‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬‫استقرار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫يا‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫وجود‬ .‫کنند‬
‫سیستم‬‫گاهی‬‫و‬ ‫است‬ ‫مقاومت‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫گاهی‬‫گزارش‬ ‫کیفیت‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬‫س‬ ‫های‬‫رديابی‬ ‫و‬ ‫مديريت‬ ‫یستم‬
‫می‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫اراده‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫شود‬‫وجود‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫يک‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ ‫ای‬
‫می‬ ‫آن‬ ‫استقرار‬ ‫شکست‬ ‫باعث‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫وجود‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬.‫شود‬
4.2.1.‫تنبل‬‫فرارکن‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ها‬
‫شنیده‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫عبارت‬ ‫اين‬‫ش‬ ‫فالن‬ ‫کارمند‬ ‫که‬ ‫ايم‬‫می‬ ‫دولتی‬ ‫رکت‬‫گويد‬"‫حقوق‬ ‫زدن‬ ‫کارت‬ ‫برای‬ ‫من‬
‫می‬‫کردن‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫گیرم‬"‫می‬ ‫نیز‬ ‫فرد‬ ‫اين‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫معادل‬ .‫که‬ ‫گويد‬"‫چه‬ ‫مگر‬‫می‬ ‫حقوق‬ ‫قدر‬‫دهند‬
!‫بکشم‬ ‫برايشان‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫بخواهم‬ ‫که‬"‫روزانه‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫که‬ ‫بخواهید‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫حاال‬
‫ثب‬ ‫آيا‬ .‫کنند‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫خود‬‫خواهند‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫دروغ‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گفته‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کرد؟‬ ‫خواهند‬ ‫ت‬
‫اين‬ .‫باشد‬ ‫خروجی‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫متناظر‬ ‫بايد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫حدی‬ ‫گفتن‬ ‫دروغ‬ ‫اما‬ ،‫کرد‬
‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫مقاومت‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ممکن‬ ‫ترتیب‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫است‬‫بها‬ ‫و‬‫نه‬‫های‬
‫تراشید‬ ‫خواهند‬ ‫مختلف‬.
4.2.2.‫بی‬‫حوصله‬‫ها‬
‫سیستم‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫مدت‬ ‫در‬‫ديده‬ ‫را‬ ‫زيادی‬ ‫افراد‬ ،‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫های‬‫ا‬‫ي‬‫انجام‬ ‫گزارش‬ ‫نوشتن‬ ‫حوصله‬ ‫که‬ ‫م‬
‫وقت‬ ‫صرف‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫کار‬5‫می‬ ‫فردا‬ ‫و‬ ‫امروز‬ ‫را‬ ‫آن‬ .‫ندارند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫روز‬ ‫دقیقه‬‫درست‬ ‫گزارش‬ ‫نهايت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬
‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫حسابی‬ ‫و‬‫بعضی‬ .‫ندارند‬‫اين‬ ‫ها‬.‫ديگر‬ ‫هستند‬ ‫طور‬
4.2.3.‫باال‬ ‫کاری‬ ‫تنوع‬ ‫با‬ ‫افراد‬
‫صالح‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫نفر‬ ‫بیست‬ ‫عصر‬ ‫تا‬ ‫صبح‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مديری‬ ‫برای‬-‫کرده‬ ‫مشورت‬‫پرسیده‬ ‫سئوال‬ ،‫اند‬‫اجازه‬ ،‫اند‬
‫گرفته‬‫جلسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫تلفنی‬ ‫و‬ ‫حضوری‬ ‫مختلف‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫چیزی‬ ‫هیچ‬ ،‫است‬‫نوشتن‬ ‫از‬ ‫تر‬
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫صفحه‬10
‫گزارش‬ ‫يک‬‫آن‬ ‫از‬ ‫جامع‬‫گذشته‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫چه‬‫می‬ ‫او‬ .‫نیست‬ ،‫است‬‫فرصت‬ ‫هم‬ ‫دقیقه‬ ‫يک‬ ‫حتی‬ ‫داند‬
‫نمی‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫نداشته‬ ‫آزاد‬‫کرده‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫بگويد‬ ‫تواند‬‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫يک‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬ .‫است‬
‫می‬ ‫او‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫محسوب‬ ‫فاجعه‬ ‫يک‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬‫خو‬ ‫وقت‬ ‫تواند‬‫به‬ ‫را‬ ‫د‬‫تر‬
‫طبقه‬‫می‬ ‫چون‬ ،‫کند‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫بندی‬.‫بنويسد‬ ‫گزارش‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خواهد‬
4.2.4.‫محافظه‬‫کارها‬
‫برخی‬‫آن‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫ندارند‬ ‫تمايل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ها‬‫نمی‬ ‫خوششان‬ ‫دادن‬ ‫پس‬ ‫حساب‬ ‫از‬ .‫بیاورد‬ ‫در‬ ‫سر‬ ‫ها‬‫و‬ ‫آيد‬
‫اين‬‫آن‬ ‫به‬ ‫مدير‬ ‫روز‬ ‫يک‬ ‫که‬‫اين‬ ‫کار‬ ‫فالن‬ ‫چرا‬ ‫بگويد‬ ‫ها‬‫پ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ،‫کشید‬ ‫طول‬ ‫قدر‬‫هم‬ ‫قبر‬ ‫اول‬ ‫شب‬ ‫اسخ‬
‫گزارش‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫دشوارتر‬ ‫برايشان‬‫می‬ ‫فهم‬ ‫غیرقابل‬ ‫و‬ ‫مبهم‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬‫اگر‬ .‫نويسند‬
!‫بنويسند‬
4.2.5.‫گربه‬‫ها‬
‫ماه‬ ‫يک‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ .‫کند‬ ‫مشغول‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫کاموا‬ ‫گلوله‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫گربه‬
‫گذا‬ ‫کار‬ ‫سر‬ ‫را‬ ‫همه‬ ‫پالن‬ ‫يک‬ ‫طراحی‬ ‫با‬‫برنامه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شته‬‫می‬ ‫حتی‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫ماژول‬ ‫يک‬ ‫نوشتن‬ ‫که‬ ‫نويسی‬‫تواند‬
‫ماه‬ ‫تا‬‫خود‬ ‫کار‬ ‫اطاله‬ ‫توجیه‬ ‫برای‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ،‫نباشد‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫اگر‬ .‫بدهد‬ ‫طول‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫ارائه‬ ‫کلی‬ ‫دلیل‬ ‫يک‬‫اين‬ ‫تلخ‬ ‫واقعیت‬ .‫کنند‬‫آن‬ ‫کار‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫جاست‬‫اندازه‬ ‫را‬ ‫ها‬‫گیری‬
‫آن‬ ‫وقت‬ ‫اتالف‬ ‫فاجعه‬ ‫عمق‬ ‫متوجه‬ ،‫نکنیم‬.‫بود‬ ‫نخواهیم‬ ‫ها‬
4.2.6.‫متشرعین‬
‫خود‬ ‫بچه‬ ‫و‬ ‫زن‬ ‫سفره‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫حالل‬ ‫نان‬ ‫بايد‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫باور‬ ‫خود‬ ‫وجود‬ ‫عمق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫کسانی‬ ،‫افراد‬ ‫اين‬
‫اين‬ ‫مشکل‬ ‫اما‬ .‫ببرند‬‫کرده‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫جاست‬‫می‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫ساعت‬ ‫يک‬ ‫اند‬‫حق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهند‬
‫اجح‬ ‫سازمان‬‫گزارش‬ ‫صحت‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫وجود‬ .‫باشند‬ ‫نکرده‬ ‫اف‬‫می‬ ‫آسیب‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫و‬ ‫زند‬
‫اين‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫خوشی‬ ‫دل‬ ‫چندان‬ ‫نیز‬ ‫خودشان‬ ‫البته‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫نسل‬ .‫ندارند‬ ‫سیستم‬ ‫گونه‬‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬
!‫است‬ ‫انقراض‬
‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬
‫صفحه‬11
5.‫نتیجه‬‫گیری‬
‫چالش‬ ‫و‬ ‫مزايا‬ ‫شد‬ ‫سعی‬ ‫نوشتار‬ ‫اين‬ ‫در‬‫مدير‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫های‬‫نويسندگان‬ ‫کلی‬ ‫هدف‬ .‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫يت‬
‫فراموش‬ ‫موضوع‬ ‫طرح‬‫شده‬"‫بهره‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ايجاد‬ ‫لزوم‬ ‫و‬ ‫وری‬‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ها‬"‫راه‬ ‫يک‬ ‫ارائه‬ ‫و‬‫بوده‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫کار‬
‫آن‬ ‫از‬ .‫است‬‫راه‬ ‫که‬ ‫جا‬‫بهره‬ ‫افزايش‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫کارهای‬‫کشو‬ ‫مشاوران‬ ‫و‬ ‫مديران‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫وری‬‫ر‬
‫سازمان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫راه‬ ‫خود‬ ‫های‬‫حل‬‫بهره‬ ‫افزايش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقتضی‬ ‫های‬‫کار‬ ‫به‬ ‫وری‬‫گذاشتن‬ ‫اشتراک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گیرند‬
‫بهره‬ ‫سطح‬ ،‫خود‬ ‫تجربیات‬.‫دهند‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫جامعه‬ ‫وری‬
‫رنم‬‫و‬‫ت‬‫شی‬‫م‬‫ی‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬
‫رپوژه‬‫ت‬‫ی‬‫ری‬‫مد‬
‫م‬‫ی‬‫تا‬‫به‬
https://behtime.ir/main/

Recomendados

تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وری von
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وریتاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وری
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وریReihan Rabiei
61 views8 Folien
سبک های مختلف مدیریت تیم von
سبک های مختلف مدیریت تیمسبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیمReihan Rabiei
53 views3 Folien
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی von
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژیمدیریت منابع انسانی و تکنولوژی
مدیریت منابع انسانی و تکنولوژیReihan Rabiei
120 views9 Folien
ارزیابی عملکرد کارکنان von
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنانReihan Rabiei
188 views6 Folien
مدیریت زمان von
مدیریت زمانمدیریت زمان
مدیریت زمانReihan Rabiei
40 views6 Folien
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم von
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایمارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایمReihan Rabiei
15K views7 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2 von
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2کسب و کار شما
77 views4 Folien
سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟ von
سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟
سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟chargoon
53K views7 Folien
افزایش بهره وری با بهتایم von
افزایش بهره وری با بهتایمافزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایمReihan Rabiei
5.6K views10 Folien
چطوری استخدام کنیم؟ von
چطوری استخدام کنیم؟چطوری استخدام کنیم؟
چطوری استخدام کنیم؟کسب و کار شما
34 views6 Folien
(Job evaluation) von
(Job evaluation)(Job evaluation)
(Job evaluation)Abdul Qayoom
16 views12 Folien
اصول تفویض اختیار مؤثر von
اصول تفویض اختیار مؤثراصول تفویض اختیار مؤثر
اصول تفویض اختیار مؤثرArshia Dekami
55 views12 Folien

Was ist angesagt?(8)

چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2 von کسب و کار شما
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
چگونه میتوان انگیزه را در کارکنان افزایش داد 2
سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟ von chargoon
سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟
سیستم ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟
chargoon53K views
افزایش بهره وری با بهتایم von Reihan Rabiei
افزایش بهره وری با بهتایمافزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایم
Reihan Rabiei5.6K views
اصول تفویض اختیار مؤثر von Arshia Dekami
اصول تفویض اختیار مؤثراصول تفویض اختیار مؤثر
اصول تفویض اختیار مؤثر
Arshia Dekami55 views
نرم افزار حقوق و دستمزد von Aharsoft
نرم افزار حقوق و دستمزد نرم افزار حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزد
Aharsoft46 views

Similar a افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان

سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه von
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهسیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهchargoon
234 views30 Folien
Diference_MIS_And_ERP von
Diference_MIS_And_ERPDiference_MIS_And_ERP
Diference_MIS_And_ERPMoussa Parvizi
229 views2 Folien
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول) von
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)کسب و کار شما
37 views5 Folien
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم) von
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)کسب و کار شما
31 views7 Folien
بروشور تبلیغاتی bbs von
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsali seyedi zadeh
359 views4 Folien
SAP ERP Presentation for IKCO von
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOPaniz Fazlali
761 views65 Folien

Similar a افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان(20)

سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه von chargoon
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاهسیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
سیستم مدیریت جامع منابع انسانی دیدگاه
chargoon234 views
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول) von کسب و کار شما
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت اول)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم) von کسب و کار شما
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
توسعه سازمانی و گروه باوری در مدیریت موفق (قسمت دوم)
SAP ERP Presentation for IKCO von Paniz Fazlali
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
Paniz Fazlali761 views
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار von Hanieh Kashfi
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
Hanieh Kashfi63 views
منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری von Frank Bruno
منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریمنافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
Frank Bruno148 views
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی von Sadegh Pourzadeh
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
انقلاب دیجیتال وظهور تجارت الکترونیکی
Sadegh Pourzadeh1.2K views
چرا تکنیک تحلیل داخلی-خارجی دیگر کارا نیست von Hossein Nourian, DBA
چرا تکنیک تحلیل داخلی-خارجی دیگر کارا نیستچرا تکنیک تحلیل داخلی-خارجی دیگر کارا نیست
چرا تکنیک تحلیل داخلی-خارجی دیگر کارا نیست
نوین محاسب 950128 von Reza Novin
نوین محاسب 950128نوین محاسب 950128
نوین محاسب 950128
Reza Novin112 views

Más de Reihan Rabiei

بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf von
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfبهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfReihan Rabiei
44 views26 Folien
امکانات بهتایم.pdf von
امکانات بهتایم.pdfامکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdfReihan Rabiei
26 views9 Folien
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین von
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینمعرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینReihan Rabiei
95 views7 Folien
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک von
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکبهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکReihan Rabiei
223 views3 Folien
اشتباهات مدیریت پروژه von
اشتباهات مدیریت پروژهاشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژهReihan Rabiei
977 views14 Folien
اسکرام von
اسکراماسکرام
اسکرامReihan Rabiei
439 views4 Folien

Más de Reihan Rabiei(18)

بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf von Reihan Rabiei
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfبهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
Reihan Rabiei44 views
امکانات بهتایم.pdf von Reihan Rabiei
امکانات بهتایم.pdfامکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdf
Reihan Rabiei26 views
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین von Reihan Rabiei
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینمعرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
Reihan Rabiei95 views
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک von Reihan Rabiei
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکبهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک
Reihan Rabiei223 views
اشتباهات مدیریت پروژه von Reihan Rabiei
اشتباهات مدیریت پروژهاشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژه
Reihan Rabiei977 views
دورکاری با بهتایم von Reihan Rabiei
دورکاری با بهتایمدورکاری با بهتایم
دورکاری با بهتایم
Reihan Rabiei629 views
مدیریت زمان پروژه با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
Reihan Rabiei9.1K views
مدیریت زمان با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت زمان با بهتایم مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم
Reihan Rabiei3K views
مدیریت پروژه با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت پروژه با بهتایممدیریت پروژه با بهتایم
مدیریت پروژه با بهتایم
Reihan Rabiei11.8K views
مدیریت زمان پروژه با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
Reihan Rabiei176 views
مدیریت زمان با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت زمان با بهتایممدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم
Reihan Rabiei45 views
کتابچه راهنمای مدیریت زمان von Reihan Rabiei
کتابچه راهنمای مدیریت زمانکتابچه راهنمای مدیریت زمان
کتابچه راهنمای مدیریت زمان
Reihan Rabiei81 views
مدیریت منابع انسانی von Reihan Rabiei
مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
Reihan Rabiei67 views
Project management2 - Behtime von Reihan Rabiei
Project management2 - BehtimeProject management2 - Behtime
Project management2 - Behtime
Reihan Rabiei49 views

افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان

 • 1. ‫صفحه‬1 ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫با‬ ‫سازمانی‬ ‫وری‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫مختاری‬ ‫قاسم‬mokhtari@behsad.com ‫آواژ‬ ‫مجید‬avaj@behsad.com1 1.‫مقدمه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬‫سازمان‬‫می‬ ‫که‬ ‫هايی‬‫شناس‬‫ی‬‫هزينه‬ ‫کاهش‬ ‫از‬ ‫بحث‬ ‫وقتی‬ ،‫م‬‫می‬ ‫ها‬‫سرويس‬ ،‫غذا‬ ،‫آموزش‬ ‫حذف‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ‫شود‬ ‫آمد‬ ‫و‬ ‫رفت‬‫و‬‫يا‬‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫خاموش‬‫می‬ ‫سرمايشی‬ ‫و‬ ‫گرمايشی‬ ‫های‬‫ب‬ ‫و‬ ‫روند‬!‫کمی‬ ‫با‬ ‫باالتر‬ ‫مقامات‬ ‫به‬ ‫گزارش‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫عد‬ ‫اغراق‬‫می‬ ‫ادعا‬ ‫گزارش‬ ‫در‬‫توانسته‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫هزينه‬ ‫اند‬‫نارضايتی‬ ‫ايجاد‬ ‫با‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ .‫دهند‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫بهره‬ ‫کاهش‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫در‬‫هزينه‬ ‫افزايش‬ ‫باعث‬ ‫مستقیم‬ ‫غیر‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫وری‬‫می‬ ‫ها‬‫به‬ .‫شود‬‫دشوارترين‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫ترين‬ ‫هزينه‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫روش‬‫سازمان‬ ‫يک‬ ‫های‬،‫افزايش‬‫بهره‬‫می‬ ‫آن‬ ‫افراد‬ ‫کارآمدی‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ،‫وری‬‫به‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫يک‬ ‫کارگیری‬ ‫اندازه‬ ‫نظام‬‫پیش‬ ‫و‬ ‫اصالحی‬ ‫اقدام‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫کننده‬ ‫اتالف‬ ‫نقاط‬ ‫شناسايی‬ ‫و‬ ‫گیری‬‫گیرانه‬ ‫می‬‫به‬ ‫توان‬‫کار‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫بخشید‬ ‫چابکی‬ ‫سازمان‬‫بهره‬‫وق‬ .‫چشاند‬ ‫سازمان‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ور‬‫اندازه‬ ‫نظام‬ ‫يک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫تی‬‫گیری‬ ‫می‬ ‫صحبت‬‫می‬ ،‫کنیم‬‫سامانه‬ ‫از‬ ‫نظام‬ ‫اين‬ ‫ذيل‬ ‫در‬ ‫توان‬‫مديريت‬ ‫های‬‫زمان‬‫سازمان‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫کرد‬ ‫صحبت‬ ‫سازمان‬‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ها‬ ‫چنان‬‫سامانه‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫پول‬ ‫رديابی‬ ‫برای‬ ‫که‬‫برای‬ ،‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫حسابداری‬ ‫های‬‫و‬ ‫مديريت‬‫بی‬ ‫سرمايه‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫زمان‬ ‫رديابی‬‫بديل‬ ‫سازمانی‬‫می‬ ‫محسوب‬‫نیز‬ ‫شود‬،‫نیازمند‬‫سامانه‬‫مديريت‬ ‫های‬‫ی‬‫بیرونی‬ ‫عوامل‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حسابداری‬ ‫نظام‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫اما‬ .‫هستند‬ ‫انگیزه‬ ‫و‬‫آن‬ ‫استقرار‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫پیدايش‬ ‫بدو‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ،‫بسیار‬ ‫درونی‬ ‫های‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫ها‬‫سامانه‬ ،‫نمايد‬‫مديريت‬ ‫های‬ 1 ،‫صنايع‬ ‫مهندسی‬ ‫دکتری‬ :‫مختاری‬ ‫قاسم‬‫بهساد‬ ‫شرکت‬ ‫مديره‬ ‫هیئت‬ ‫ريیس‬ ،‫قم‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫هیئت‬ ‫عضو‬ ‫بهساد‬ ‫شرکت‬ ‫مديرعامل‬ ،‫صنايع‬ ‫مهندسی‬ ‫کارشناس‬ :‫آواژ‬ ‫مجید‬
 • 2. ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫صفحه‬2 ‫می‬ ‫که‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬‫بیش‬ ‫اثربخشی‬ ‫دارای‬ ‫توانند‬‫سامانه‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫تری‬،‫باشند‬ ‫حسابداری‬ ‫های‬‫متاسفانه‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫نیستند‬ ‫برخوردار‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫زيادی‬ ‫کاربرد‬ ‫گستردگی‬ ‫از‬ ‫مختلف‬ ‫عوامل‬‫نوشتار‬ ‫اين‬‫ابتدا‬‫بررسی‬ ‫به‬‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫چرايی‬ ‫راه‬ ‫و‬‫می‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫کارهای‬‫و‬ ‫پردازد‬‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسايی‬ ‫با‬ ‫سپس‬‫اين‬ ‫استقرار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫عوامل‬‫نوع‬‫سامانه‬‫نظام‬ ‫و‬ ‫مديريتی‬،‫که‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫تالش‬‫به‬‫راه‬ ‫يافتن‬ ‫در‬ ‫مديران‬‫حل‬‫عوامل‬ ‫اين‬ ‫مديريت‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬.‫نمايد‬ ‫کمک‬ 2.( ‫فردی؟‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫چرا‬‫س‬ ‫نقش‬‫ی‬‫ستم‬‫تا‬‫ی‬‫م‬‫ش‬‫ی‬‫ت‬‫فرد‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫در‬‫ی‬‫سازمان‬ ‫و‬)‫ی‬ ‫ممکن‬‫مد‬ ‫در‬ ‫است‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬‫ي‬‫ک‬‫حرفه‬ ‫فرد‬‫ا‬‫ی‬‫ي‬‫ا‬‫مد‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫عملکرد‬‫ي‬‫ک‬‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ي‬‫ا‬‫مجموعه‬‫ا‬‫ی‬‫ت‬ ‫از‬‫ی‬‫م‬‫ها‬‫با‬ ‫باش‬ ‫مواجه‬ ‫چالش‬‫ی‬‫د‬‫افراد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫ي‬‫ا‬‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ها‬‫يی‬‫د‬ ‫را‬‫ي‬‫ده‬‫باش‬‫ی‬‫د‬‫روزمرگ‬ ‫دچار‬ ‫که‬‫ی‬‫شده‬‫و‬ ‫اند‬‫ي‬‫ا‬‫بهره‬‫ور‬‫ی‬‫پا‬‫يی‬‫ن‬‫ی‬‫دارند‬. ‫ساختار‬‫پا‬‫ي‬‫ه‬‫ضرور‬ ‫و‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫مد‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬،‫ها‬‫ي‬‫ک‬‫وضع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بازخورد‬ ‫حلقه‬‫ی‬‫ت‬‫درک‬ ‫را‬ ‫موجود‬‫آن‬ ،‫کند‬‫وضع‬ ‫با‬ ‫را‬‫ی‬‫ت‬ ‫مقا‬ ‫مطلوب‬‫ي‬‫سه‬‫برا‬ ‫و‬ ،‫کند‬‫ی‬‫فعل‬ ‫وضع‬ ‫رساندن‬‫ی‬‫اصالح‬ ‫اقدام‬ ،‫مطلوب‬ ‫وضع‬ ‫به‬‫ی‬‫م‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬‫ی‬‫توان‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫مکان‬‫ی‬‫زم‬‫را‬ ‫هدف‬‫جو‬‫يی‬‫نام‬‫ی‬‫د‬‫برا‬ .‫ی‬‫ا‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬‫ي‬‫ن‬‫با‬ ،‫بازخورد‬ ‫حلقه‬‫ي‬‫د‬‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫شناسا‬‫يی‬‫متغ‬ .‫شوند‬‫ی‬‫رها‬‫يی‬‫مقدار‬ ‫که‬ ‫آن‬‫تع‬ ‫ها‬‫یی‬‫ن‬‫کننده‬‫وضع‬‫ی‬‫ت‬‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫س‬ ‫هر‬ ‫البته‬ .‫باشد‬‫ی‬‫ستم‬‫ی‬،‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬‫برخ‬ ‫اما‬ ‫دارد؛‬‫ی‬‫متغ‬ ‫از‬‫ی‬‫رها‬‫اهم‬‫ی‬‫ت‬‫ب‬‫ی‬‫شتر‬‫ی‬ ‫آگاه‬ ‫و‬ ‫دارند‬‫ی‬‫وضع‬ ‫از‬‫ی‬‫ت‬‫آن‬‫اولو‬ ،‫ها‬‫ي‬‫ت‬‫باالتر‬‫ی‬‫داشت‬ ‫خواهد‬. ‫به‬‫برا‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬‫ی‬‫مد‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫فرد‬ ‫سالمت‬‫ی‬،‫متغ‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫ی‬‫رها‬‫يی‬‫م‬ ‫همچون‬‫ی‬‫زان‬‫چرب‬ ،‫خون‬ ‫قند‬‫ی‬،‫خون‬ ‫فشار‬ ،‫خون‬ ‫تمر‬ ‫ساعات‬ ،‫وزن‬ ‫تناسب‬‫ي‬‫ن‬‫ورزش‬‫ی‬‫چرب‬ ،‫روز/هفته‬ ‫در‬‫ی‬‫مصرف‬ ‫نمک‬ ‫و‬ ‫قند‬ ‫و‬‫ی‬‫متغ‬ ،‫روزانه‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫ا‬ .‫باشند‬‫ي‬‫ن‬‫متغ‬‫ی‬‫رها‬ ‫وضع‬‫ی‬‫ت‬‫بازخورد‬ ‫حلقه‬ .‫دارند‬ ‫مطلوب‬‫ی‬‫وضع‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫ی‬‫ت‬‫فعل‬‫ی‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫وضع‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بسنجد‬ ‫را‬‫ی‬‫ت‬‫مقا‬ ‫مطلوب‬‫ي‬‫سه‬‫کند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫مناسب‬ ‫اقدام‬ ‫و‬. ‫البته‬‫ا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫ي‬‫ن‬‫فرد‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫گونه‬‫ی‬،‫زندگ‬ ‫سبک‬‫ی‬‫مناسب‬‫ی‬‫ضرورت‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬‫ی‬‫متغ‬ ‫که‬ ‫ندارد‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫فوق‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫گروه‬ ‫سالمت‬ ‫مسئول‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫درست‬ .‫کند‬ ‫کنترل‬ ‫و‬‫ی‬‫باش‬ ‫افراد‬ ‫از‬‫ی‬،‫د‬‫قض‬‫ی‬‫ه‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متفاوت‬. ‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫مد‬ ‫در‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫عملکرد‬‫با‬ ‫کدامند؟‬ ‫ها‬‫ي‬‫د‬‫بتوان‬‫ی‬‫م‬‫پرسش‬ ‫به‬‫ها‬‫ی‬‫ز‬‫ي‬‫ر‬‫ده‬ ‫پاسخ‬‫ی‬‫م‬: ‫در‬‫کارها‬ ‫چه‬ ،‫گذشته‬ ‫روز/هفته‬‫يی‬‫آ‬ ‫روز/هفته‬ ‫در‬ ‫است؟‬ ‫شده‬ ‫انجام‬‫ي‬،‫نده‬‫کارها‬ ‫چه‬‫يی‬‫در‬ ‫کار‬ ‫قدر‬ ‫چه‬ ‫شوند؟‬ ‫انجام‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫انحراف‬ ‫است؟‬ ‫انجام‬ ‫حال‬‫ق‬ ‫است؟‬ ‫چقدر‬ ‫ها‬‫ی‬‫مت‬‫شده‬ ‫تمام‬‫ي‬‫ک‬‫است؟‬ ‫بوده‬ ‫چقدر‬ ‫تاکنون‬ ‫پروژه‬
 • 3. ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫صفحه‬3 ‫ي‬‫ک‬‫وضع‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫عمل‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫بازخورد‬ ‫حلقه‬‫ی‬‫ت‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫س‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ،‫بسنجد‬ ‫را‬‫ی‬‫ستم‬‫مقا‬‫ي‬‫سه‬‫اصالح‬ ‫اقدام‬ ‫و‬ ،‫کند‬‫ی‬ ‫س‬ .‫دهد‬ ‫انجام‬‫ی‬‫ستم‬( ‫زمان‬ ‫مديريت‬‫تا‬‫ي‬‫م‬‫ش‬‫ی‬‫ت‬)،‫م‬ ‫کمک‬‫ی‬‫کند‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬‫تعادل‬ ‫بازخورد‬‫ی‬‫س‬ ‫در‬‫ی‬‫ستم‬‫ا‬‫ي‬‫جاد‬‫آگاه‬ .‫شود‬‫ی‬‫و‬ ‫درست‬ ‫وضع‬ ‫از‬ ‫بموقع‬‫ی‬‫ت‬‫فعل‬‫ی‬‫س‬‫ی‬،‫ستم‬‫اول‬‫ی‬‫ن‬‫ا‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫الزام‬‫ي‬‫ن‬‫بازخور‬‫د‬‫تعادل‬‫ی‬‫س‬ ‫است؛‬‫ی‬‫ستم‬‫(تايم‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬)‫شیت‬‫ا‬‫ي‬‫ن‬ ‫آگاه‬‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫را‬‫ی‬.‫کند‬‫اين‬‫س‬‫ی‬،‫ستم‬‫متغ‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫شما‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬‫م‬ ‫متمرکز‬ ،‫درست‬‫ی‬‫کند‬. ‫وجود‬‫ب‬ ‫فاصله‬‫ی‬‫ن‬‫وضع‬‫ی‬‫ت‬‫فعل‬‫ی‬‫ا‬ ‫تکاپو‬ ،‫مطلوب‬ ‫و‬‫ي‬‫جاد‬‫م‬‫ی‬‫کند‬‫ا‬ .‫ي‬‫ن‬‫م‬ ‫تکاپو‬‫ی‬‫تواند‬‫اصالح‬ ‫اقدام‬ ‫موجب‬‫ی‬‫وضع‬ ‫بهبود‬ ‫و‬‫ی‬‫ت‬ ‫س‬‫ی‬‫ستم‬‫ا‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫شود‬‫ي‬‫ن‬‫ا‬ ‫تکاپو‬‫ي‬‫جاد‬‫نشود‬‫ي‬‫ا‬‫س‬ ‫اصالح‬ ‫جهت‬ ‫در‬‫ی‬‫ستم‬‫هدا‬‫ي‬‫ت‬‫د‬ ‫بازخورد‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬ ‫موجب‬ ،‫نشود‬‫ي‬‫گر‬‫ی‬ ‫م‬‫ی‬‫شود‬‫م‬ ‫که‬‫ی‬‫توان‬‫آن‬‫فرسا‬ ‫بازخورد‬ ‫را‬‫ي‬‫ش‬‫نام‬ ‫اهداف‬‫ی‬‫تقل‬ ‫را‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫انتظارات‬ .‫د‬‫ی‬‫ل‬‫م‬‫ی‬‫ده‬‫ی‬‫م‬‫توج‬ ‫و‬‫ی‬‫ه‬‫م‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬‫م‬‫قابل‬ ‫هدف‬ : ‫دست‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ست؛‬‫ا‬‫ي‬‫نجا‬‫بق‬ ‫با‬‫ی‬‫ه‬‫شرا‬ ‫االن‬ ‫است؛‬ ‫متفاوت‬ ‫جاها‬‫ي‬‫ط‬‫جا‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫خاص‬‫ی‬‫فعل‬ ‫وضع‬ ‫که‬ ‫آن‬‫ی‬‫مطلوب‬ ‫وضع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برسان‬‫ی‬،‫م‬‫فعل‬ ‫وضع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مطلوب‬ ‫وضع‬‫ی‬‫نزد‬‫ي‬‫ک‬‫کرده‬‫ا‬‫ي‬‫م‬. ‫فرسا‬‫ي‬‫ش‬‫مد‬ ‫در‬ ‫اهداف‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫فرد‬ ‫سالمت‬‫ی‬،‫م‬ ‫موجب‬‫ی‬‫شود‬‫رژ‬ ،‫وزن‬ ‫بودن‬ ‫نامناسب‬‫ي‬‫م‬‫غذا‬‫يی‬،‫زندگ‬ ‫سبک‬ ‫و‬‫ی‬،‫فراموش‬ ‫را‬‫ي‬‫ا‬ ‫توج‬‫ی‬‫ه‬‫کن‬‫ی‬‫م‬‫ناآگاه‬ .‫ی‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬‫ن‬ ‫ها‬‫ی‬‫ز‬‫زم‬‫ی‬‫نه‬‫برا‬ ‫را‬‫ی‬‫فرسا‬ ‫حلقه‬ ‫شدن‬ ‫فعال‬‫ي‬‫ش‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫اهداف‬‫ی‬‫کند‬‫سطح‬ . ‫پا‬ ،‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫عملکرد‬‫يی‬‫ن‬‫م‬‫ی‬‫آ‬‫ي‬‫د‬‫کا‬ ‫همه‬ ‫و‬‫رکنان‬‫مد‬ ‫و‬‫ي‬‫ران‬‫آمده‬ ‫کنار‬ ‫آن‬ ‫با‬‫اند‬. ‫بس‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬‫تدر‬ ‫ما‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬‫ي‬‫ج‬‫ی‬‫ا‬‫ي‬‫جاد‬‫م‬‫ی‬‫شوند‬‫آن‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬‫بمان‬ ‫غافل‬ ‫ها‬‫ی‬‫م‬‫سالمت‬ ‫در‬ .‫فرد‬‫ی‬،‫برخ‬‫ی‬‫ب‬ ‫از‬‫ی‬‫مار‬‫ی‬‫ها‬ ‫مدت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫مخف‬ ‫ها‬‫ی‬‫بمانند‬‫ي‬‫ا‬‫خف‬ ‫عالئم‬‫ی‬‫ف‬‫ی‬‫توجه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫بروز‬‫ی‬‫آن‬ ‫به‬‫تشخ‬ .‫نشود‬ ‫ها‬‫ی‬‫ص‬‫ا‬ ‫زودهنگام‬‫ي‬‫ن‬‫ب‬‫ی‬‫مار‬‫ی‬‫ها‬ ‫م‬‫ی‬‫تواند‬‫تسه‬ ‫را‬ ‫درمان‬‫ی‬‫ل‬‫ي‬‫ا‬‫حت‬‫ی‬‫امکان‬‫پذ‬‫ي‬‫ر‬‫ف‬ .‫کند‬‫عال‬‫هدف‬ ‫بازخورد‬ ‫حلقه‬ ‫بودن‬‫جو‬‫يی‬‫متغ‬ ‫داشتن‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫و‬‫ی‬‫رها‬‫ی‬ ‫کل‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫س‬‫ی‬،‫ستم‬‫م‬ ‫موجب‬‫ی‬‫شود‬‫س‬ ‫مسائل‬‫ی‬‫ستم‬‫تشخ‬ ‫زودهنگام‬ ‫را‬‫ی‬‫ص‬‫ده‬‫ی‬‫م‬. 3.‫پیش‬‫نیازهای‬‫استقرار‬ ‫برای‬ ‫الزم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫استمرار‬ ‫و‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫(تايم‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫صرف‬ ‫به‬ ،‫ديگر‬ ‫سازمانی‬ ‫سامانه‬ ‫هر‬ ‫مانند‬ )‫شیت‬ ‫بررسی‬‫پیش‬‫می‬ ‫نیازهای‬‫استقرار‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫که‬ ‫پردازيم‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫استمرار‬ ‫و‬.‫بگیريم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫سامانه‬
 • 4. ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫صفحه‬4 3.1.‫فرهنگ‬‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ،‫سازی‬ ‫فرهنگ‬ ،‫سازی‬ ‫و‬ ‫پلیسی‬ ‫مقاصد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫سازمان‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ،‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫استقرار‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫باور‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫بايد‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬ ‫کم‬ ‫جريمه‬‫پ‬ )‫(زمان‬ ‫دزد‬ ‫و‬ ‫کاری‬‫اين‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نوع‬ ‫بدترين‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬ ‫بنابراين‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫ايجاد‬ ‫کردن‬ ‫یدا‬‫نوع‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫بخواهیم‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫قراردادن‬ ‫ابزار‬ ،‫سامانه‬‫کار‬ ‫فالن‬ ‫برای‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫بگويیم‬ ‫ها‬ ‫نمی‬ ‫زمان‬ ‫بیشتر‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫که‬،‫است‬ ‫برده‬‫دقیقه‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬‫آورده‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫در‬ ‫شرط‬ ‫اولین‬ .‫ای‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫احساس‬ ‫بايد‬ ‫کارکنان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اين‬‫آن‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اعتماد‬ ‫ها‬‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫و‬ .‫کنند‬ ‫امنیت‬ ‫احساس‬‫همان‬‫گزارش‬ ‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫می‬ ‫افراد‬ ‫پزشکی‬ ‫آزمايش‬ ‫نتايج‬ ‫مثابه‬ ‫به‬ ‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫های‬‫باشد‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬‫می‬ ‫نمايش‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫عوارض‬‫همان‬ ‫و‬ ‫دهد‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫طور‬‫را‬ ‫او‬ ‫خون‬ ‫چربی‬ ‫میزان‬ ‫فرد‬ ‫يک‬ ‫تنبیه‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بازخواست‬ ‫با‬ ،‫کرد‬ ‫تنظیم‬‫عمل‬ ‫توان‬‫آن‬ ‫کرد‬‫را‬ ‫ها‬.‫بخشید‬ ‫بهبود‬،‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫وجود‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫اين‬ ‫دروغ‬ ‫دست‬‫حرفه‬ ‫گوهای‬‫ناچار‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫رو‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬‫به‬‫برخورد‬‫آن‬ ‫با‬‫برخورد‬ ‫اين‬ ‫اما‬ .‫هستید‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫اثبات‬ ‫همکارانتان‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫اعتماد‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫پذيرفته‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫نزد‬ ‫زمانی‬ ‫يک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بد‬ ‫فرد‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫استثنا‬ ‫يک‬ ‫شما‬ ‫برخورد‬ ‫که‬ ‫پذيرفت‬ ‫خواهند‬ ‫همگان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫رفتا‬ ‫کلی‬ ‫قاعده‬‫کارکنان‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫ر‬. 3.2.‫کارگیری‬ ‫به‬‫و‬ ‫سامانه‬‫گزارش‬‫ها‬‫آن‬ ‫ی‬‫در‬‫تصمیم‬‫سازمانی‬ ‫گیری‬ ‫برنامه‬ ‫سامانه‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫زمانی‬‫بود‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫کارخانه‬ ‫يک‬ ‫به‬ ‫تولید‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫ريزی‬‫ي‬‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫م‬‫ها‬ ‫خواست‬‫ی‬‫فرم‬ ‫که‬ ‫م‬‫ب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫رايم‬‫ان‬‫م‬ ‫از‬ ‫مربوطه‬ ‫مسئول‬ .‫بیاورند‬‫ا‬:‫پرسید‬"‫فرم‬‫می‬ ‫را‬ ‫هايی‬‫کار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫خواهید‬ ‫می‬‫فرم‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫های‬ISO!‫؟‬"‫گواهینامه‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫وجود‬ ‫سازمانی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫اين‬ . ISO‫هم‬ ‫و‬ ‫چشم‬ ‫برای‬‫نمی‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫چشمی‬‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫يک‬ ‫واقعی‬ ‫ارزش‬ ‫اما‬ ،‫خواهد‬ ‫تصمیم‬ ‫فرآيند‬ ‫در‬‫تصمیم‬ ‫و‬ ‫گیری‬‫برای‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫کتاب‬ ‫و‬ ‫حساب‬ ‫يک‬ ‫ارائه‬ ‫نمونه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫سازی‬ ‫می‬ ،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫خاص‬ ‫مشتری‬ ‫يک‬‫می‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫بعدی‬ ‫قرارداد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫فرآيند‬ ‫در‬ ‫توانیم‬ ‫چانه‬‫اين‬ ‫يا‬ .‫نشويم‬ ‫قرارداد‬ ‫زيان‬ ‫محدوده‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫بیايیم‬ ‫کوتاه‬ ‫زنی‬‫که‬‫با‬‫ماه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫بررسی‬‫مختلف‬ ‫های‬
 • 5. ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫صفحه‬5 ‫می‬ ‫افزايش‬ ‫او‬ ‫دريافتی‬ ‫خدمات‬ ‫حجم‬ ،‫ماه‬ ‫تیر‬ ‫در‬ ‫همیشه‬ ‫که‬ ‫شويم‬ ‫متوجه‬ ‫مشتريان‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫يکی‬‫ماه‬ ‫اين‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫يابد‬ ،‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ،‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬ .‫آوريم‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫رضايت‬ ‫بتوانیم‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫نیروی‬ ‫تخصیص‬ ‫با‬‫بايد‬ ‫بهره‬ ‫بتوانیم‬‫دو‬ ‫وری‬‫اندازه‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫کار‬ ‫يک‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫فرد‬‫روی‬ ‫چطور‬ ‫بايد‬ ‫که‬ ‫شويم‬ ‫متوجه‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫گیری‬ .‫شود‬ ‫انجام‬ ‫بیشتری‬ ‫بازدهی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫کار‬ ‫افراد‬ ‫فردی‬ ‫توانايی‬ ‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫نقاط‬‫اين‬ ‫گزارش‬ ‫از‬ ‫مديريتی‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫بخشد‬ ‫اعتبار‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫را‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ .‫نمايد‬ ‫تضمین‬ 3.3.‫نظام‬ ‫در‬ ‫اصالحات‬،‫اداری‬ ‫های‬‫تشويق‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫پرداخت‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫افرادی‬ ‫همواره‬‫کنند‬‫کنند‬ ‫مقاومت‬ ‫سامانه‬ ‫اين‬ ‫مقابل‬ ‫در‬.‫راه‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫که‬ ‫برسد‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫شايد‬‫های‬ .‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫برخورد‬ ‫و‬ ‫تنبیه‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫مقابله‬‫نويسندگان‬‫نوشتار‬ ‫اين‬‫گرفته‬ ‫ياد‬ ‫زمان‬ ‫مرور‬ ‫به‬‫ا‬‫ند‬‫هیچ‬ ‫که‬‫گاه‬ ‫به‬ ‫بدون‬ ‫تنبیه‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫برخورد‬‫مکانیزم‬ ‫کارگیری‬‫نمی‬ ‫برخوردار‬ ‫مناسب‬ ‫بازخورد‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫توجیهی‬ ‫های‬‫فرد‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫ر‬ ‫تنبیه‬ ‫ديگری‬ ‫جای‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تنبیه‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫آشکار‬ ‫و‬ ‫پنهان‬ ‫تدريجی‬ ‫جنگ‬ ‫يک‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫جبران‬ ‫ا‬ .‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫خود‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫يکی‬‫همراهی‬ ‫ايجاد‬ ‫های‬)‫همدلی‬ ‫لزومن‬ ‫نه‬ ‫(و‬‫نظام‬ ‫و‬ ‫سیستمی‬ ‫هدايت‬ ،‫افراد‬ ‫سازمانی‬‫آن‬ ‫مند‬‫تبعیت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫از‬‫جايگزينی‬ ‫اساسی‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ،‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫باشد‬‫تکمیل‬ ‫يا‬ ‫و‬‫ورود‬ ‫ثبت‬ ‫سیستم‬ ‫خر‬ ‫و‬‫و‬ ‫سیستم‬ ‫اين‬ ‫با‬ )‫ساعت‬ ‫(کارت‬ ‫وج‬‫مدير‬ ‫پروسه‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫ثبت‬ ‫فرآيند‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫يت‬‫می‬.‫باشد‬ ‫سیستم‬ ‫وجود‬ ‫روزها‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫اين‬‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫شب‬ ‫نان‬ ‫از‬ ‫ساعت‬ ‫کارت‬ ‫های‬‫مهم‬ ‫ها‬‫اما‬ ،‫شده‬ ‫تر‬ ‫شرکت‬ ‫همین‬‫جريمه‬ ‫رفتن‬ ‫زود‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫ديرکرد‬ ‫دقیقه‬ ‫ده‬ ‫بابت‬ ‫که‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫های‬‫می‬ ‫توبیخ‬ ‫و‬ ‫بازخواست‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫چنانی‬،‫کنند‬ ‫اتالف‬ ‫مقابل‬ ‫در‬‫می‬ ‫سکوت‬ ‫خاطی‬ ‫کارمند‬ ‫همان‬ ‫ساعته‬ ‫چند‬ ‫وقت‬‫نمی‬ ‫قائل‬ ‫اهمیتی‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫اين‬ ‫در‬ .‫شوند‬‫الزم‬ ‫جا‬ ‫شر‬ ‫اين‬ ‫به‬ ‫است‬‫کت‬‫آمدن‬ ‫زمان‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گفته‬ ‫ها‬‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫بايد‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کارمندانتان‬ ‫رفتن‬ ‫و‬ ‫آن‬‫مهم‬ ‫ها‬‫نمی‬ ‫کار‬ ‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫فیزيکی‬ ‫حضور‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارمندی‬ .‫باشد‬ ‫تر‬‫ک‬‫آلوده‬ ‫با‬ ،‫ند‬‫فضای‬ ‫کردن‬ ‫بیشتری‬ ‫آسیب‬ ‫وقت‬ ‫اتالف‬ ‫و‬ ‫بیکاری‬ ‫ويروس‬ ‫به‬ ‫کاری‬‫به‬ ‫نسبت‬‫می‬ ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫نبودن‬‫رساند‬‫همین‬ ‫به‬ . ‫است‬ ‫الزم‬ ‫جهت‬.‫اندازه‬ ‫برای‬‫به‬ ‫همان‬ ‫فکر‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫فکری‬ ‫او‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫گیری‬‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫کارگیری‬
 • 6. ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫صفحه‬6 ‫همان‬ ‫و‬ ‫است‬‫نظا‬ ‫به‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫سیستم‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫تضمین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫پرداخت‬ ‫م‬ ‫می‬‫نمی‬ ،‫شرکت‬ ‫دستمزد‬ ‫پرداخت‬ ‫نظام‬ ‫به‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫اتصال‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫مکانیزمی‬ ‫هیچ‬ ،‫باشد‬‫در‬ ‫تواند‬ ‫نمی‬ ‫نیز‬ ‫کشور‬ ‫کار‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫متناقض‬ ‫موضوع‬ ‫اين‬ ‫خوشبختانه‬ .‫باشد‬ ‫موثر‬ ‫آن‬ ‫ساختن‬ ‫اجرايی‬‫که‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ،‫باشد‬ ‫تعريف‬"‫حضور‬ ‫زمان‬"‫به‬"‫گزارش‬ ‫زمان‬‫شده‬"‫شايد‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫مبنا‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫حقوقی‬ ‫محاسبات‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫يابد‬ ‫تغییر‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫محسوب‬ ‫انقالبی‬ ‫بسیار‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫چنین‬ ‫ايجاد‬‫ناگهان‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫نتوانند‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫نخواهند‬ ‫ها‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫حالت‬ ‫اين‬ ‫در‬ .‫سازند‬ ‫دگرگون‬"‫کار‬ ‫گزارش‬"‫از‬ ‫يکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫ورودی‬‫ه‬‫سیستم‬ ‫ای‬‫و‬ ‫تشويق‬ ‫های‬ ‫کارا‬،‫دارند‬ ‫مالی‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ .... ‫و‬ ‫نه‬.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫اجرايی‬ ‫تضمین‬ ‫يک‬ 3.4.‫مدارا‬ ‫و‬ ‫قاطعیت‬ ‫آدم‬‫حتی‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫ما‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫عوارضی‬ ‫هیچ‬ ‫رفتار‬ ‫اين‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫رفتار‬ ‫بخواهیم‬ ‫ما‬ ‫طور‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫ماشین‬ ،‫ها‬ ‫ما‬‫ظرفیت‬ ‫بودنش‬ ‫ماشین‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫شین‬‫شرايط‬ ‫و‬‫استفاده‬‫ا‬‫برخورد‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫شرايط‬ ‫و‬ ‫ظرفیت‬ ‫آن‬ ‫خالف‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ی‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫لنگ‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫حسابی‬‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬ .‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫ظرفیت‬ ‫ايجاد‬ ‫مستلزم‬ ‫سازمانی‬ ‫تغییرات‬ ‫ايجاد‬ .‫گذارد‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫ظرفیت‬ ‫ايجاد‬ ‫اين‬‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫سازی‬‫آ‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آيد‬‫صحبت‬ ‫ن‬‫شد‬‫و‬ ‫اراده‬ ‫نمايش‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ديگری‬ ‫بخش‬ . ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫سازمان‬ ‫مديريت‬ ‫قاطع‬ ‫باور‬‫افراد‬ ‫باشد‬ ‫الزم‬ ‫شايد‬ ‫گاهی‬ .‫آيد‬‫استقرار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاوم‬ ،‫سامانه‬"‫حذف‬"‫گرچه‬ .‫شوند‬"‫حذف‬"‫هیچ‬‫نمی‬ ‫گاه‬‫راه‬ ‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تواند‬‫گف‬ ‫و‬ ‫مدارا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫کار‬‫و‬ ‫تگو‬ ‫نگرانی‬ ‫درک‬‫گزينه‬ ‫ديگران‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫به‬ ‫اولیه‬ ‫های‬‫برای‬ ‫تری‬‫می‬ ‫سازمانی‬ ‫رشد‬ ‫ظرفیت‬ ‫ايجاد‬.‫باشد‬ 4.‫سازمان‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫بروز‬ ‫موجب‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫هر‬ ‫انجام‬‫مقاومت‬ ‫عوامل‬ ،‫سیستم‬ ‫محدوده‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬.‫باشند‬
 • 7. ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫صفحه‬7 4.1.‫مديريتی‬ ‫عوامل‬ ‫بهبود‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫آن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫مدير‬ ‫اداره‬ ‫نیازمند‬ ‫تغییر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بديهی‬‫ی‬‫است‬‫اين‬ ‫شايد‬ . ‫مدي‬ ‫روزها‬‫مهم‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫خود‬ ‫ران‬‫بهره‬ ‫افزايش‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫بهبود‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاوم‬ ‫عوامل‬ ‫ترين‬‫وری‬‫عوامل‬ .‫باشند‬ ‫سیستم‬ ‫بهبود‬ ‫استقرار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫مديريتی‬‫می‬ ‫زير‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫ها‬:‫باشد‬ 4.1.1.‫مديريت‬ ‫دانش‬ ‫فقر‬ ‫سرشماری‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫يک‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫مديريت‬ ‫دانش‬ ‫شديد‬ ‫فقر‬ ‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫جامعه‬ ‫بزرگ‬ ‫معضالت‬ ‫از‬ ‫يکی‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫جامعه‬ ‫اين‬ ‫در‬‫صنعت‬ ‫و‬ ‫مهندسان‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫شود‬‫يا‬ ‫و‬ ‫گران‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫بازرگانان‬‫تحصیالت‬ ‫و‬ ‫مطالعات‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫فاقد‬ ‫کار‬ ‫ضمن‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫کالسیک‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬‫مديريتی‬ ‫نظام‬‫غیرنظام‬ ‫حتی‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫مند‬‫کارآمد‬ ‫غیر‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫مديريت‬ ‫بودن‬ ‫ذاتی‬ ‫مانند‬ ‫ادعاهايی‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ .‫هستند‬ ‫مند‬ ‫خارجی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫که‬ ‫مديريت‬ ‫مطالعات‬ ‫دانستن‬‫مديريت‬ ‫آموزش‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫درست‬ ‫ايرادات‬ ‫طرح‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ها‬ ‫يادگ‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ )‫ندارد‬ ‫هم‬ ‫شکل‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫خارجی‬ ‫وجود‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫(که‬ ‫کشور‬‫منفی‬ ‫موضع‬ ‫دارای‬ ‫مديريت‬ ‫یری‬ ‫هستند‬ ‫کالسیک‬ ‫مديريت‬ ‫دانش‬ ‫فاقد‬ ،‫کشور‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫بخش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫هستند‬ ‫بیش‬ ‫و‬‫شرکت‬ ‫اداره‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫حس‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫تر‬‫می‬ ‫زيرمجموعه‬ ‫های‬‫مورد‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫ادعا‬ ‫اين‬ .‫پردازند‬ ‫شايستگی‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫مديران‬‫يا‬ ‫و‬ ‫ها‬‫انگیزه‬‫نشسته‬ ‫مديريت‬ ‫جايگاه‬ ‫در‬ ‫شخصی‬ ‫های‬‫اند‬ ‫جايگاه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫مصداق‬‫نشسته‬ ‫دولتی‬ ‫بخش‬ ‫مديريت‬ ‫های‬‫انتخاب‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫آن‬‫حکم‬ ‫ديگری‬ ‫روابط‬ ‫و‬ ‫ضوابط‬ ‫ها‬‫بوده‬ ‫فرما‬‫کلمه‬ ‫کاربردن‬ ‫به‬ ‫شايد‬ ،‫است‬"‫مدير‬".‫نباشد‬ ‫روا‬ ‫چندان‬ ‫هم‬ ‫دار‬ ‫وجود‬ ‫تلخ‬ ‫حقیقت‬ ‫اين‬‫نتیجه‬ ‫برای‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫د‬‫زمینه‬ ‫در‬ ‫گیری‬‫فوتبال‬ ‫مانند‬ ‫ورزشی‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫اثبات‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫والیبال‬ ‫و‬‫به‬ ‫ملی‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫ورزشی‬ ‫های‬ ‫کرده‬ ‫اقدام‬ ‫اول‬ ‫طراز‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫مربیان‬ ‫استخدام‬‫اين‬ ‫با‬ .‫اند‬‫سازمان‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫حال‬‫اقت‬ ‫های‬‫نه‬ ‫صادی‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫مذموم‬ ‫امری‬ ‫تجربه‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫با‬ ‫خارجی‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تنها‬‫به‬ ‫حتی‬ ‫بلکه‬ ،‫شود‬‫کارگیری‬ ‫کم‬ ‫نیز‬ ‫خارجی‬ ‫مشاوران‬‫می‬ ‫ما‬ ‫مديران‬ ‫مخیله‬ ‫در‬ ‫تر‬‫سطح‬ ‫در‬ ‫مديريت‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫فقیرانه‬ ‫فضای‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫ما‬ .‫گنجد‬ .‫هستیم‬ ‫روبرو‬ ‫کشور‬
 • 8. ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫صفحه‬8 4.1.2.‫سا‬ ‫تغییرات‬ ‫شروع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫مديران‬ ‫ذهنی‬ ‫مقاومت‬‫زمانی‬ ‫مشکل‬ ،‫ارزی‬ !‫نوسانات‬ ،‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫شرايط‬‫سازمان‬ ‫آفرينی‬‫تحريم‬ ،‫عمومی‬ ‫و‬ ‫دولتی‬ ‫باالدستی‬ ‫های‬... ‫و‬ ‫ها‬ ‫بسیار‬‫خستگی‬ ‫دچار‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫ی‬‫کرده‬ ‫درماندگی‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬‫آن‬ ‫از‬ ‫ديگر‬ ‫برخی‬ .‫است‬‫چالش‬ ‫ها‬‫های‬ ‫بزرگ‬‫برای‬ ‫تری‬"‫زندگی‬"‫نمی‬ ‫شرايطی‬ ‫چنین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬‫ت‬‫به‬ ‫وانند‬"‫بهبود‬"‫هر‬ .‫کنند‬ ‫فکر‬ ‫که‬ ‫چند‬"‫زندگی‬"‫راه‬ ‫از‬ ‫سازمان‬ ‫يک‬"‫مستمر‬ ‫بهبود‬"‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫طوالنی‬ ‫و‬‫مدتی‬ ‫کوتاه‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫آيد‬ ‫ريشه‬ ‫مشکالت‬ ‫برای‬‫سازمان‬ ‫ای‬‫که‬ ‫شرايطی‬ ‫در‬ ‫گزاره‬ ‫اين‬ ‫اما‬ ،‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬"‫اقتصادی‬ ‫جنگ‬"‫و‬"‫اضطرار‬" ‫می‬ ‫توصیف‬‫شود‬،‫قاب‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬‫چنان‬ ‫مديريت‬ ‫دانش‬ ‫فقر‬ ‫البته‬ .‫نیست‬ ‫پذيرش‬ ‫ل‬‫برشمرده‬ ‫چه‬ ‫می‬ ‫باور‬ ‫اين‬ ‫تشديد‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ،‫شد‬‫می‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫شود‬‫به‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫توان‬‫روش‬ ‫کارگیری‬‫مديريت‬ ‫علمی‬ ‫های‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫آگاهی‬ ‫آن‬ ‫چیستی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫اطمینان‬ ‫می‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫مديران‬ ‫ديگر‬ ‫طرف‬ ‫از‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫که‬ ‫دانند‬‫بروز‬ ‫مستوجب‬ ‫مديريتی‬ ‫های‬ ‫اليه‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫مقاومت‬‫سازمان‬ ‫ارشد‬ ‫مديران‬ ‫که‬ ‫شرايطی‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سازمانی‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫خود‬ ‫ها‬ ‫دغدغه‬‫کم‬ ،‫دارند‬ ‫بسیاری‬ ‫ذهنی‬ ‫های‬‫ب‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫جديدی‬ ‫سازمانی‬ ‫مسئله‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫تمايل‬ ‫تر‬.‫سازند‬‫اين‬ ‫واکنش‬ ‫بروز‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫ايجاد‬ ‫از‬ ‫مديران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫حقیقت‬‫آن‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬ ‫های‬ ‫می‬‫می‬ ‫ترجیح‬ ‫و‬ ‫ترسند‬‫دهند‬‫می‬ ‫هم‬ ‫درد‬ ‫که‬ ‫سری‬ ‫به‬ ‫حتی‬‫کند‬،.‫نبندند‬ ‫دستمالی‬ 4.1.3.‫روش‬ ‫بهبود‬ ‫با‬ ‫سودآوری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ناباوری‬‫ها‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تعريف‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫کشور‬ ‫اقتصاد‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تغییرات‬ ‫ايجاد‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫را‬ ‫سودآوری‬ ،‫مختلف‬ ‫روش‬‫می‬ ‫متصور‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ‫که‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬‫اين‬ ‫کشور‬ ‫اقتصاد‬ .‫شوند‬ ‫بیش‬ ‫روزها‬‫بهره‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫سود‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نذری‬ ‫سفره‬ ‫يک‬ ‫شبیه‬ ‫تر‬‫رانت‬ ‫از‬ ‫گیری‬‫يا‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫م‬ ‫صورت‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خريد‬ ‫و‬ ‫داللی‬‫ی‬‫حاصلی‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫سالم‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫مديری‬ ‫برای‬ ‫ويژگی‬ ‫اين‬ .‫گیرد‬ ‫روابط‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سودش‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫مديری‬ ‫برای‬ .‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫جدال‬ ‫و‬ ‫امیدی‬ ‫نا‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫رانت‬ ‫و‬‫می‬ ‫دست‬‫روش‬ ‫اصالح‬ ‫نیز‬ ‫آورد‬.‫ندارد‬ ‫چندانی‬ ‫معنای‬ ‫ها‬
 • 9. ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫صفحه‬9 4.2.‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫عوامل‬ ‫تغی‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫همواره‬‫سیستم‬ ‫يک‬ ‫استقرار‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫ارادی‬ ‫غیر‬ ‫حتی‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫ارادی‬ ،‫مقاومت‬ ‫اين‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مقاومت‬ ‫یر‬ ‫شکل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گوناگون‬ ‫افراد‬ ،‫سازمان‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬‫می‬ ‫مقاومت‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬‫استقرار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫يا‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫وجود‬ .‫کنند‬ ‫سیستم‬‫گاهی‬‫و‬ ‫است‬ ‫مقاومت‬ ‫يک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫گاهی‬‫گزارش‬ ‫کیفیت‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬‫س‬ ‫های‬‫رديابی‬ ‫و‬ ‫مديريت‬ ‫یستم‬ ‫می‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫اراده‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫شود‬‫وجود‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سامانه‬ ‫يک‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫استقرار‬ ‫شکست‬ ‫باعث‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫وجود‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬.‫شود‬ 4.2.1.‫تنبل‬‫فرارکن‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ها‬ ‫شنیده‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫عبارت‬ ‫اين‬‫ش‬ ‫فالن‬ ‫کارمند‬ ‫که‬ ‫ايم‬‫می‬ ‫دولتی‬ ‫رکت‬‫گويد‬"‫حقوق‬ ‫زدن‬ ‫کارت‬ ‫برای‬ ‫من‬ ‫می‬‫کردن‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫گیرم‬"‫می‬ ‫نیز‬ ‫فرد‬ ‫اين‬ ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫معادل‬ .‫که‬ ‫گويد‬"‫چه‬ ‫مگر‬‫می‬ ‫حقوق‬ ‫قدر‬‫دهند‬ !‫بکشم‬ ‫برايشان‬ ‫را‬ ‫خودم‬ ‫بخواهم‬ ‫که‬"‫روزانه‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫که‬ ‫بخواهید‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫تصور‬ ‫حاال‬ ‫ثب‬ ‫آيا‬ .‫کنند‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫خود‬‫خواهند‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫دروغ‬ ‫به‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫گفته‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کرد؟‬ ‫خواهند‬ ‫ت‬ ‫اين‬ .‫باشد‬ ‫خروجی‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫متناظر‬ ‫بايد‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫گزارش‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫حدی‬ ‫گفتن‬ ‫دروغ‬ ‫اما‬ ،‫کرد‬ ‫کرد‬ ‫خواهند‬ ‫مقاومت‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫ممکن‬ ‫ترتیب‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫که‬ ‫است‬‫بها‬ ‫و‬‫نه‬‫های‬ ‫تراشید‬ ‫خواهند‬ ‫مختلف‬. 4.2.2.‫بی‬‫حوصله‬‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫مدت‬ ‫در‬‫ديده‬ ‫را‬ ‫زيادی‬ ‫افراد‬ ،‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫های‬‫ا‬‫ي‬‫انجام‬ ‫گزارش‬ ‫نوشتن‬ ‫حوصله‬ ‫که‬ ‫م‬ ‫وقت‬ ‫صرف‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫کار‬5‫می‬ ‫فردا‬ ‫و‬ ‫امروز‬ ‫را‬ ‫آن‬ .‫ندارند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫روز‬ ‫دقیقه‬‫درست‬ ‫گزارش‬ ‫نهايت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫حسابی‬ ‫و‬‫بعضی‬ .‫ندارند‬‫اين‬ ‫ها‬.‫ديگر‬ ‫هستند‬ ‫طور‬ 4.2.3.‫باال‬ ‫کاری‬ ‫تنوع‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫صالح‬ ‫و‬ ‫مراجعه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫نفر‬ ‫بیست‬ ‫عصر‬ ‫تا‬ ‫صبح‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫مديری‬ ‫برای‬-‫کرده‬ ‫مشورت‬‫پرسیده‬ ‫سئوال‬ ،‫اند‬‫اجازه‬ ،‫اند‬ ‫گرفته‬‫جلسه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫شرکت‬ ‫تلفنی‬ ‫و‬ ‫حضوری‬ ‫مختلف‬ ‫کوتاه‬ ‫های‬‫سخت‬ ‫چیزی‬ ‫هیچ‬ ،‫است‬‫نوشتن‬ ‫از‬ ‫تر‬
 • 10. ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫صفحه‬10 ‫گزارش‬ ‫يک‬‫آن‬ ‫از‬ ‫جامع‬‫گذشته‬ ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫او‬ ‫بر‬ ‫چه‬‫می‬ ‫او‬ .‫نیست‬ ،‫است‬‫فرصت‬ ‫هم‬ ‫دقیقه‬ ‫يک‬ ‫حتی‬ ‫داند‬ ‫نمی‬ ‫ولی‬ ‫است‬ ‫نداشته‬ ‫آزاد‬‫کرده‬ ‫کار‬ ‫چه‬ ‫بگويد‬ ‫تواند‬‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫يک‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫بايد‬ .‫است‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫محسوب‬ ‫فاجعه‬ ‫يک‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬‫خو‬ ‫وقت‬ ‫تواند‬‫به‬ ‫را‬ ‫د‬‫تر‬ ‫طبقه‬‫می‬ ‫چون‬ ،‫کند‬ ‫مديريت‬ ‫و‬ ‫بندی‬.‫بنويسد‬ ‫گزارش‬ ‫آن‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خواهد‬ 4.2.4.‫محافظه‬‫کارها‬ ‫برخی‬‫آن‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫کسی‬ ‫ندارند‬ ‫تمايل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ها‬‫نمی‬ ‫خوششان‬ ‫دادن‬ ‫پس‬ ‫حساب‬ ‫از‬ .‫بیاورد‬ ‫در‬ ‫سر‬ ‫ها‬‫و‬ ‫آيد‬ ‫اين‬‫آن‬ ‫به‬ ‫مدير‬ ‫روز‬ ‫يک‬ ‫که‬‫اين‬ ‫کار‬ ‫فالن‬ ‫چرا‬ ‫بگويد‬ ‫ها‬‫پ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫از‬ ،‫کشید‬ ‫طول‬ ‫قدر‬‫هم‬ ‫قبر‬ ‫اول‬ ‫شب‬ ‫اسخ‬ ‫گزارش‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ .‫است‬ ‫دشوارتر‬ ‫برايشان‬‫می‬ ‫فهم‬ ‫غیرقابل‬ ‫و‬ ‫مبهم‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬‫اگر‬ .‫نويسند‬ !‫بنويسند‬ 4.2.5.‫گربه‬‫ها‬ ‫ماه‬ ‫يک‬ ‫که‬ ‫مهندسی‬ .‫کند‬ ‫مشغول‬ ‫را‬ ‫خودش‬ ‫کاموا‬ ‫گلوله‬ ‫يک‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کسی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫گربه‬ ‫گذا‬ ‫کار‬ ‫سر‬ ‫را‬ ‫همه‬ ‫پالن‬ ‫يک‬ ‫طراحی‬ ‫با‬‫برنامه‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫شته‬‫می‬ ‫حتی‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫ماژول‬ ‫يک‬ ‫نوشتن‬ ‫که‬ ‫نويسی‬‫تواند‬ ‫ماه‬ ‫تا‬‫خود‬ ‫کار‬ ‫اطاله‬ ‫توجیه‬ ‫برای‬ ‫بار‬ ‫هر‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ،‫نباشد‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫اگر‬ .‫بدهد‬ ‫طول‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫کلی‬ ‫دلیل‬ ‫يک‬‫اين‬ ‫تلخ‬ ‫واقعیت‬ .‫کنند‬‫آن‬ ‫کار‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫جاست‬‫اندازه‬ ‫را‬ ‫ها‬‫گیری‬ ‫آن‬ ‫وقت‬ ‫اتالف‬ ‫فاجعه‬ ‫عمق‬ ‫متوجه‬ ،‫نکنیم‬.‫بود‬ ‫نخواهیم‬ ‫ها‬ 4.2.6.‫متشرعین‬ ‫خود‬ ‫بچه‬ ‫و‬ ‫زن‬ ‫سفره‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫حالل‬ ‫نان‬ ‫بايد‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫باور‬ ‫خود‬ ‫وجود‬ ‫عمق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫کسانی‬ ،‫افراد‬ ‫اين‬ ‫اين‬ ‫مشکل‬ ‫اما‬ .‫ببرند‬‫کرده‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫دو‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫جاست‬‫می‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫ساعت‬ ‫يک‬ ‫اند‬‫حق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫اجح‬ ‫سازمان‬‫گزارش‬ ‫صحت‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫وجود‬ .‫باشند‬ ‫نکرده‬ ‫اف‬‫می‬ ‫آسیب‬ ‫زمان‬ ‫مديريت‬ ‫سیستم‬ ‫های‬‫و‬ ‫زند‬ ‫اين‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫خوشی‬ ‫دل‬ ‫چندان‬ ‫نیز‬ ‫خودشان‬ ‫البته‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫اين‬ ‫نسل‬ .‫ندارند‬ ‫سیستم‬ ‫گونه‬‫حال‬ ‫در‬ ‫ها‬ !‫است‬ ‫انقراض‬
 • 11. ‫بهره‬ ‫افزايش‬‫ور‬‫ی‬‫سازمان‬‫ی‬‫مد‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫با‬‫ي‬‫ر‬‫ي‬‫ت‬‫زمان‬ ‫صفحه‬11 5.‫نتیجه‬‫گیری‬ ‫چالش‬ ‫و‬ ‫مزايا‬ ‫شد‬ ‫سعی‬ ‫نوشتار‬ ‫اين‬ ‫در‬‫مدير‬ ‫سامانه‬ ‫استقرار‬ ‫های‬‫نويسندگان‬ ‫کلی‬ ‫هدف‬ .‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫سازمانی‬ ‫زمان‬ ‫يت‬ ‫فراموش‬ ‫موضوع‬ ‫طرح‬‫شده‬"‫بهره‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫ايجاد‬ ‫لزوم‬ ‫و‬ ‫وری‬‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ها‬"‫راه‬ ‫يک‬ ‫ارائه‬ ‫و‬‫بوده‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫آن‬ ‫از‬ .‫است‬‫راه‬ ‫که‬ ‫جا‬‫بهره‬ ‫افزايش‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫کارهای‬‫کشو‬ ‫مشاوران‬ ‫و‬ ‫مديران‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫وری‬‫ر‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫راه‬ ‫خود‬ ‫های‬‫حل‬‫بهره‬ ‫افزايش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مقتضی‬ ‫های‬‫کار‬ ‫به‬ ‫وری‬‫گذاشتن‬ ‫اشتراک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گیرند‬ ‫بهره‬ ‫سطح‬ ،‫خود‬ ‫تجربیات‬.‫دهند‬ ‫افزايش‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫اقتصادی‬ ‫جامعه‬ ‫وری‬ ‫رنم‬‫و‬‫ت‬‫شی‬‫م‬‫ی‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬ ‫رپوژه‬‫ت‬‫ی‬‫ری‬‫مد‬ ‫م‬‫ی‬‫تا‬‫به‬ https://behtime.ir/main/