Brochure3 - Behtime

Reihan Rabiei
Reihan RabieiDigital Marketer um Behsad
technology
‫اور‬‫ش‬‫م‬‫ی‬‫س‬‫ند‬‫مه‬‫ت‬‫ک‬‫ر‬‫ش‬
‫ود‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫اهن‬‫م‬‫ا‬‫س‬‫اهی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬‫ش‬‫ن‬‫ا‬‫د‬(‫اد‬‫س‬‫به‬)
‫رنم‬‫م‬‫ی‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬‫و‬‫ت‬‫شی‬
‫رپوژه‬‫ت‬‫ی‬‫ری‬‫مد‬
‫م‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬‫به‬
technology
‫نرم‬‫تـایـم‬ ‫افـزار‬‫مدیـریـت‬ ‫و‬ ‫شیـت‬
‫بهتـایـ‬ ‫پـروژه‬‫م‬
‫زمان‬ ‫و‬ ‫افتاده‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫بپرسید‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫اگر‬
‫نامه‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫اموری‬ ‫چه‬ ‫صرف‬ ‫شما‬ ‫همکاران‬‫پروژه‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫کمی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫به‬ ‫نادقیقی‬ ‫و‬ ‫مختصر‬ ‫گزارش‬ ‫بتواند‬ ‫شاید‬ ‫خود‬ ‫همکاران‬ ‫از‬‫در‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ .‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬
‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫سال‬ ،‫ماه‬ ،‫هفته‬ ‫پایان‬‫می‬ ‫باز‬ ‫پاسخ‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫بپرسید‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫ها‬‫به‬ ‫بلکه‬ ‫ماند‬
‫نمی‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬‫بهره‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تواند‬.‫آورد‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫حرفی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫وری‬
‫نمی‬ ‫وقتی‬‫نمی‬ ‫یقین‬ ‫به‬ ‫بگیریم‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫توانیم‬‫زمان‬ ‫وقتی‬ ‫بنابراین‬ .‫کنیم‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانیم‬
‫اندازه‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫صرف‬‫نمی‬ ‫گیری‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ،‫کنیم‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫های‬
‫اشتباه‬ ‫با‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫همراه‬ ‫زیادی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫پیش‬ ‫گاهی‬‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫آید‬‫م‬ ‫یک‬ ‫صرف‬‫می‬ ‫شتری‬‫وارد‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫جلسه‬‫شویم‬
‫کم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نارضایتی‬‫می‬ ‫خود‬ ‫کاری‬‫می‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫شنویم‬‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫گوییم‬
‫داده‬‫می‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫ایم‬‫این‬ ،‫گوید‬‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫هیچ‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نبرده‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫ها‬‫برای‬ ‫ای‬
.‫نداریم‬ ‫او‬
‫ا‬ ‫از‬ ‫مشکالتی‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫نوع‬ ‫ین‬
‫تایم‬ ‫ثبت‬ ،‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شیت‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫بهساد‬ ‫شرکت‬۱۶‫سال‬‫در‬ ‫تجربه‬ ‫متمادی‬ ‫سالیان‬ ‫دارای‬ ‫بهساد‬ .‫است‬ ‫سابقه‬‫تولید‬ ‫زمینه‬
‫نرم‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫افزارهای‬‫این‬ .‫است‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬
‫یکی‬ ‫نیز‬ ‫تجربی‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ،‫کارکرد‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫تئوریک‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫تیم‬ ‫مجهزترین‬ ‫از‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫محسو‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫افزارهای‬‫شویم‬ ‫ب‬.
‫مدت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫محصولیست‬ ‫بهتایم‬۱۶‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫سال‬‫و‬ ،‫ایم‬‫اکنون‬‫تجربه‬ ‫با‬‫طوالنی‬ ‫ای‬
.‫داریم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫معرفی‬ ‫قصد‬
‫افـزار‬ ‫نـرم‬ ‫کارکردهای‬
‫زمان‬ ‫مدیریت‬
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫برنامه‬‫ریزی‬
‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫محاسبه‬
‫افراد‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کارهای‬
‫کارآیی‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫افراد‬
‫افراد‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫اندازه‬‫افراد‬ ‫کارآیی‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ‫گیری‬
‫افـزار‬ ‫نـرم‬ ‫امکانات‬
‫پروژه‬ ‫تعریف‬‫ها‬
‫قراردادها‬ ‫تعریف‬
‫مشتریان‬ ‫تعریف‬
‫پروژه‬ ‫اختصاص‬‫افراد‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫سازمان‬
‫جدید‬ ‫فعالیت‬ ‫اختصاص‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫آگاهی‬
‫سر‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫آگاهی‬
‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫رسید‬
‫برنامه‬ ‫امکان‬‫روزانه‬ ‫ریزی‬
‫تایم‬ ‫ثبت‬‫کارکنان‬ ‫توسط‬ ‫شیت‬
‫گزارش‬‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫گیری‬
‫کار‬‫کنان‬
‫گزارش‬‫گزارش‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫ساز‬‫مورد‬ ‫های‬
‫شاخص‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫نظر‬‫مختلف‬ ‫های‬
‫نمودارساز‬-‫داشبوردساز‬
‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬ ‫قابلیت‬
‫سازمان‬
‫فایل‬ ‫پیوست‬ ‫امکان‬
‫همکاران‬ ‫بین‬ ‫چت‬ ‫قابلیت‬
‫بهتـایـم‬
‫کنند‬ ‫کار‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬،‫طور‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ‫بلکه‬
‫می‬ ،‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ .‫کنند‬ ‫کار‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مؤثر‬‫کار‬ ‫توان‬
‫پروژه‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫رساند‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬:‫شود‬ ‫انجام‬
‫فعالیت‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫تهیه‬‫ها؛‬
‫بهتایم‬‫یافته‬ ‫اختصاص‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫وظایفی‬‫وظایفتان‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬
‫می‬ ‫قرار‬‫دهد‬‫هشدار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫شوید‬ ‫نزدیک‬ ‫وظیفه‬ ‫آن‬ ‫تحویل‬ ‫موعد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬.‫دهد‬
‫فعالیت‬ ‫تخصیص‬‫کارکنان؛‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫محسوب‬ ‫چالش‬ ‫یک‬ ‫مدیران‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫شود‬‫فعالیت‬ ‫کدام‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫دانند‬‫را‬
‫این‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫اختصاص‬ ‫فرد‬ ‫کدام‬ ‫به‬‫صرف‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫که‬
‫همین‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫آن‬ ‫انجام‬‫فعالیت‬ ‫نادرست‬ ‫اختصاص‬ ‫با‬ ‫دلیل‬‫کاسته‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫سازمان‬ ‫کارایی‬ ‫از‬ ،‫ها‬
‫می‬‫زمان‬ ‫پیگیری‬ ‫جهت‬ ‫ابزاری‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫ساختن‬ ‫قدرتمند‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬
)‫شیت‬ ‫(تایم‬ ‫کارکنان‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزار‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫شود‬.‫با‬‫بهتایم‬‫را‬ ‫مختلف‬ ‫وظایف‬ ‫آسانی‬ ‫به‬
‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫تیمتان‬ ‫افراد‬ ‫به‬،‫آن‬ ‫برای‬‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫رسید‬ ‫سر‬ ‫تاریخ‬ ‫ها‬‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫ها‬
.‫کنید‬
‫فعالیت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫تخمین‬‫ها؛‬
‫این‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ک‬‫فعالیت‬ ‫ه‬‫آن‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مشخص‬ ‫ها‬‫به‬ ‫و‬‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫مختلف‬ ‫کارکنان‬‫شد‬‫آن‬ ‫وقت‬ ،‫است‬
‫شود‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫که‬‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫تکمیل‬‫می‬ ‫طول‬ ‫چقدر‬‫برنامه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ .‫کشد‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫ریزی‬‫زمان‬ ‫توانید‬
.‫بزنید‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬
‫زمـان‬ ‫مدیـریـت‬
‫فعالیت‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬‫داده‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اید؛‬
‫فعالیت‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬ ‫با‬‫می‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ها‬‫یک‬ ‫توانید‬‫این‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫تصویر‬‫صرف‬ ‫زمانتان‬ ‫که‬
‫می‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫زمان‬ ،‫توانید‬‫صرف‬ ‫های‬
‫فعالیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫کمتر‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫با‬ ‫های‬
‫اولویت‬.‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫باالتر‬ ‫های‬‫تایم‬‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکانی‬ ‫چنین‬ ‫بهتایم‬ ‫شیت‬
‫می‬.‫کند‬
‫داده‬ ‫تحلیل‬‫شده؛‬ ‫ثبت‬ ‫های‬
‫مقایسه‬ ‫از‬‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫ی‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ها‬‫توانید‬
‫به‬ ‫کارکنانتان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتری‬ ‫شناخت‬‫چه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بفهمید‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫دست‬
‫فعالیت‬‫ب‬ ‫نیاز‬ ‫هایی‬‫فعالیت‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫ه‬‫می‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫توانید‬
‫می‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کمتری‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫توانید‬‫دقیق‬ ‫ریزی‬‫استفاده‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تر‬
‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫بهتری‬ ‫برآوردهای‬ ،‫نمایید‬‫بهتر‬ ‫را‬ ‫رویتان‬ ‫پیش‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مشابه‬ ‫های‬
‫نمایید‬ ‫مدیریت‬.‫می‬ ،‫بهتایم‬ ‫گزارشات‬ ‫منوی‬ ‫در‬‫داده‬ ‫توانید‬‫و‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬
.‫کنید‬ ‫تحلیل‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫یا‬
‫مهارت‬ ،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫برنامه‬‫در‬ ‫خاص‬ ‫اهدافی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫وظایف‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫ریزی‬
‫محدودیت‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اصلی‬ ‫چالش‬ .‫است‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬‫داده‬ ‫های‬
.‫است‬ ‫شده‬
‫برنامه‬ ‫برای‬‫است؛‬ ‫الزم‬ ‫پروژه‬ ‫ریزی‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫تعریف‬‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫بهتایم‬ ‫پروژه‬‫می‬‫پروژه‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫تعریف‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬.‫کنید‬ ‫وصل‬ ‫مختلف‬ ‫قراردادهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫مهارت‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫افراد‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫از‬ ‫پس‬
‫توانایی‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬‫می‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫ر‬‫بهتایم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫که‬ ‫سد‬
‫می‬.‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫توانید‬
‫برنامه‬ ‫را‬ ‫وظایف‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬‫مهارت‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫افراد‬‫با‬ ،‫وظایف‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فهرست‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬
‫مهارت‬ ‫درباره‬ ‫تیم‬ ‫عضو‬ ‫هر‬‫موجب‬ ،‫رویکرد‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫هایشان‬‫می‬ ‫تیم‬ ‫انسجام‬‫شود‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬
‫فعالیت‬ ‫منوی‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫توانید‬‫تقسیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بندی‬‫تیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
.‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫پروژه‬
‫زمان‬.‫کنید‬ ‫بندی‬‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬ ‫با‬‫به‬ ‫تاریخ‬ ‫این‬ ‫یادآوری‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫سررسید‬ ‫تاریخ‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬
‫پ‬ ‫تیم‬‫پروژه‬ ،‫روژه‬.‫برسانید‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫مهلت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫پروژه؛‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬
،‫بهتایم‬ ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫قصد‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬
‫فعالیت‬.‫دارند‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫پیشروی‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬
‫تایم‬ ‫منوی‬،‫شیت‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬‫فعالیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫پروژه‬‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫فایل‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫همراه‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ،‫کنند‬
‫گزارش‬‫تایم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫شیت‬‫برنامه‬ ‫پروژه‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫ها‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬‫با‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
‫ا‬ ‫استفاده‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫ز‬‫می‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬‫پیش‬ ‫توانید‬‫پروژه‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بینی‬‫ضرردهی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬
‫گرفت‬ ‫قرار‬‫ه‬.‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬
‫پـروژه‬ ‫مدیـریـت‬
‫تیم؛‬ ‫وظایف‬ ‫کنترل‬
‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬،‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫گزارش‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بر‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫توانید‬
‫پروژه‬ ‫روی‬‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫را‬‫اعضای‬‫پروژه‬ ‫تیم‬‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫مشاهده‬‫ها‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬
،‫نمودارها‬‫داده‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫می‬ ‫ها‬‫و‬ ‫دهید‬ ‫شرح‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ذینفعان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫توانید‬
‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬‫برنامه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫های‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬
‫اندازه‬‫و‬ ‫اثـربـخشی‬ ‫میـزان‬ ‫گیـری‬
‫افـراد‬ ‫کارآیی‬
‫ابتدایی‬‫توانمندی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫ارائه‬ ،‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫هدف‬ ‫ترین‬‫و‬ ‫ها‬
‫شایستگی‬‫و‬ ‫انگیزش‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫های‬‫بهره‬ ‫افزایش‬‫وری‬‫است‬.‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬
‫می‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫روشی‬‫خروجی‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫تواند‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬:
‫کارکنان‬ ‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫شناسایی‬
‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫انفرادی‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬
‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫عادالنه‬‫کارکنان‬ ‫خدمات‬ ‫جبران‬ ‫های‬
‫ثبت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫زمان‬ ‫ردیابی‬‫تایم‬ ‫و‬ ‫ساعت‬‫داده‬ .‫نیست‬ ‫شیت‬‫می‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫طال‬ ‫معدن‬ ‫یک‬ ‫دهد‬
‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬‫می‬ ‫تیمتان‬ ‫و‬ ‫شما‬ ،‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫وری‬‫طور‬ ‫به‬ ‫توانید‬
‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫اضافی‬ ‫تالش‬ ‫صرف‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ،‫کارایی‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬.
‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫چگونه‬‫وری‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬‫دهد؟‬
،‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫با‬
‫می‬ ‫توزیع‬ ‫عادالنه‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫حجم‬.‫کنید‬
‫بهره‬ ‫موانع‬‫می‬ ‫را‬ ‫وری‬‫بینید‬.
‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫می‬ ‫تمرکز‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫که‬ ‫چه‬‫کنید‬.
‫می‬ ‫مصرف‬ ‫مولدتری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زمان‬‫کنید‬.
‫بـهتـایـم‬ ‫در‬ ‫گزارشـات‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫گزارشات‬‫بهتایم‬‫می‬.‫بپردازید‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫توانید‬
‫گزارش‬‫ساز‬‫بـهتـایـم‬
‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫نکردید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بهتایم‬ ‫گزارشات‬ ‫منوی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫خاصی‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫اگر‬
‫فوق‬‫العاده‬‫گزارش‬‫ساز‬‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫قادر‬.‫می‬ ‫یعنی‬‫توانید‬‫کلیک‬ ‫چند‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫تنها‬‫گزارشی‬
‫ستون‬ ‫و‬ ‫سطر‬ ‫با‬ ‫دلخواه‬‫شاخص‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫انتخابی‬ ‫های‬.‫بسازید‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫نمودارساز‬-‫بهتایم‬ ‫داشبوردساز‬
‫اگر‬‫نمودارهای‬‫نیاز‬ ‫پاسخگوی‬ ‫بهتایم‬ ِ‫د‬‫خو‬‫ت‬،‫نبود‬ ‫ان‬‫داشبورد‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬
.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫دلخواه‬‫نمودارساز‬‫قسمت‬ ‫در‬‫گزارشات‬‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬‫اجازه‬ ‫ها‬
‫تمام‬ ‫مشاهده‬‫گزارشات‬‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫داده‬.‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫توانید‬
‫با‬ ‫همراه‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬‫جزء‬ ‫به‬ ‫کل‬ ‫شدن‬ ‫ریز‬ ‫قابلیت‬.‫نمایید‬ ‫مشاهده‬
‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مختلف‬ ‫منوهای‬
‫ب‬‫ا‬‫از‬ ‫استفاده‬‫گزارشات‬‫بهتایم‬‫می‬‫متوجه‬ ‫توانید‬‫مورد‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوید‬‫چه‬ ‫نظرتان‬
‫فعالیت‬‫فعالیت‬ ‫آن‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫هایی‬‫بوده‬ ‫پروژه‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫اند؟‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫است؟‬ ‫داده‬‫و‬‫هر‬ ‫روی‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫کدام‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫زما‬ ‫چقدر‬ ‫ها‬‫است؟‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫ن‬
‫شامل‬ ‫مدیریت‬‫موارد‬ ‫این‬‫دوره‬ ،‫کاربران‬ ‫مدیریت‬ :‫است‬‫تایم‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫بررسی‬ ،‫زمانی‬ ‫های‬،‫شیت‬
‫فایل‬ ‫مدیریت‬...‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫بازگردانی‬ / ‫پشتیبان‬ ‫تهیه‬ ،‫ها‬
‫فعالیت‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ،‫کاربران‬ ،‫قراردادها‬ ‫تعریف‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫شود‬.
.‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫آدرس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬
‫دایره‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫لیستی‬،‫ای‬‫میله‬:‫شامل‬ ‫خطی‬ ‫و‬ ‫ای‬،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫بیشترین‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫ده‬
‫فعالیت‬ ‫سهم‬‫پروژه‬ ‫سهم‬ ،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ها‬،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ها‬‫نمودار‬‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫خطی‬
‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫شده‬‫نمودار‬ ،‫ها‬‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫خطی‬‫ها‬‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ...‫و‬
‫می‬.‫بینید‬
‫می‬ ،‫قرارداد‬ ‫هر‬ ‫رساندن‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬.‫نمایید‬ ‫تقسیم‬ ‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬‫هنگام‬
‫می‬ ‫پروژه‬ ‫تعریف‬‫همچنین‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫آن‬ ‫توانید‬
‫می‬‫پروژه‬ ،‫توانید‬.‫نمایید‬ ‫متصل‬ ‫مربوطه‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ،‫کاری‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫پایان‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نمایند‬.‫نماید‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫سیستم‬ ‫کاربران‬‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫توانند‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫(و‬ ‫روزانه‬
‫برنامه‬ )‫آینده‬ ‫روزهای‬.‫نمایند‬ ‫ریزی‬
‫مجموعه‬ ‫انجام‬ ‫نیازمند‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫قطعا‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شامل‬ ‫گام‬ ‫این‬ .‫هاست‬
‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫تعریف‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬‫هایی‬‫ست‬
.‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫که‬
‫نـرم‬ ‫از‬ ‫نمـایـی‬‫افـزار‬
‫برنامه‬‫روزانه‬ ‫ریزی‬
‫مدیریت‬
‫سیستم‬ ‫پایه‬ ‫تعاری‬
‫م‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬‫به‬
‫ی‬‫خ‬‫س‬‫ا‬‫پ‬
‫ای‬‫ـ‬‫ه‬‫از‬‫ـ‬‫ی‬‫ن‬‫هب‬‫ی‬‫ت‬‫ـ‬‫ی‬‫ـر‬‫ی‬‫مد‬‫ا‬‫م‬‫ـ‬‫ش‬
(‫ود‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫اهن‬‫م‬‫ا‬‫س‬‫ش‬‫ن‬‫ا‬‫د‬‫اهی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬)
09028010697
behsad@behsad.com-www.behsad.com
1 von 7

Recomendados

Project management - behtime von
Project management -  behtimeProject management -  behtime
Project management - behtimeReihan Rabiei
21 views8 Folien
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per... von
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...
مدیریت پروژه های تکنلوژی معلوماتی-محب الله امان ICT Project Management in Per...Muhibullah Aman
909 views51 Folien
Tour guide - behtime von
Tour guide - behtimeTour guide - behtime
Tour guide - behtimeReihan Rabiei
62 views20 Folien
مدیریت زمان von
مدیریت زمانمدیریت زمان
مدیریت زمانReihan Rabiei
40 views6 Folien
Msf Project Managment 2006 Part 2 von
Msf Project Managment 2006   Part 2Msf Project Managment 2006   Part 2
Msf Project Managment 2006 Part 2Abbas Shojaee MD, CHDA
388 views26 Folien
Project-Management-Training.pdf von
Project-Management-Training.pdfProject-Management-Training.pdf
Project-Management-Training.pdfAhmad Jafari
5 views14 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Brochure3 - Behtime

last cost eng. von
last cost eng.last cost eng.
last cost eng.saeid teymoori
56 views16 Folien
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM von
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPMچرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPMFarzane Yazdi
207 views11 Folien
Scrum von
ScrumScrum
ScrumAmir hosseinnemat
47 views32 Folien
استخدام کارآموز دارالترجمه von
استخدام کارآموز دارالترجمهاستخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمهalighobyshavi
54 views3 Folien
بروشور تبلیغاتی bbs von
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbsali seyedi zadeh
359 views4 Folien
111 von
111111
111AliTabatabaie1
2 views3 Folien

Similar a Brochure3 - Behtime(20)

چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM von Farzane Yazdi
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPMچرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
چرا مدیریت پروژه سازمانی را انتخاب کنیم؟EPM
Farzane Yazdi207 views
استخدام کارآموز دارالترجمه von alighobyshavi
استخدام کارآموز دارالترجمهاستخدام کارآموز دارالترجمه
استخدام کارآموز دارالترجمه
alighobyshavi54 views
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان von Reihan Rabiei
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمانافزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
افزایش بهره وری سازمانی با استقرار سامانه مدیریت زمان
Reihan Rabiei42 views
Equipment and human resource management in construction project von Babak Farahmand Shad
Equipment and human resource management in construction projectEquipment and human resource management in construction project
Equipment and human resource management in construction project
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه von chargoon
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهمجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
chargoon69 views
برون سپاریPpt von iran
برون سپاریPptبرون سپاریPpt
برون سپاریPpt
iran658 views
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian von A Zn Network
How to Sucess In Meeting - Amir.ZamanianHow to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
How to Sucess In Meeting - Amir.Zamanian
A Zn Network124 views
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case study von Seyedbahira Farzadkish
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case studyAnswer the question of s s technologies inc. organizational design case study
Answer the question of s s technologies inc. organizational design case study
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران von Amir Mahjoorian
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایرانعوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
عوامل موفقیت یا شکست طرح های معماری سازمانی در ایران
Amir Mahjoorian332 views
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان von JahangostarParsRaden
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکناننرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه von Yashar Gorgani
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژهسیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
سیستمهای اطلاعات مدیریت، فصل چهاردهم: مدیریت پروژه
Yashar Gorgani262 views

Más de Reihan Rabiei

بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf von
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfبهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfReihan Rabiei
44 views26 Folien
امکانات بهتایم.pdf von
امکانات بهتایم.pdfامکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdfReihan Rabiei
26 views9 Folien
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین von
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینمعرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینReihan Rabiei
95 views7 Folien
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک von
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکبهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکReihan Rabiei
223 views3 Folien
اشتباهات مدیریت پروژه von
اشتباهات مدیریت پروژهاشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژهReihan Rabiei
977 views14 Folien
سبک های مختلف مدیریت تیم von
سبک های مختلف مدیریت تیمسبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیمReihan Rabiei
53 views3 Folien

Más de Reihan Rabiei(20)

بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf von Reihan Rabiei
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdfبهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
بهترین جایگزین ترلو Trello.pdf
Reihan Rabiei44 views
امکانات بهتایم.pdf von Reihan Rabiei
امکانات بهتایم.pdfامکانات بهتایم.pdf
امکانات بهتایم.pdf
Reihan Rabiei26 views
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین von Reihan Rabiei
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاینمعرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه آنلاین
Reihan Rabiei95 views
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک von Reihan Rabiei
بهتایم جایگزین ترلو و اسلکبهتایم جایگزین ترلو و اسلک
بهتایم جایگزین ترلو و اسلک
Reihan Rabiei223 views
اشتباهات مدیریت پروژه von Reihan Rabiei
اشتباهات مدیریت پروژهاشتباهات مدیریت پروژه
اشتباهات مدیریت پروژه
Reihan Rabiei977 views
سبک های مختلف مدیریت تیم von Reihan Rabiei
سبک های مختلف مدیریت تیمسبک های مختلف مدیریت تیم
سبک های مختلف مدیریت تیم
Reihan Rabiei53 views
دورکاری با بهتایم von Reihan Rabiei
دورکاری با بهتایمدورکاری با بهتایم
دورکاری با بهتایم
Reihan Rabiei629 views
مدیریت زمان پروژه با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
Reihan Rabiei9.1K views
مدیریت زمان با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت زمان با بهتایم مدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم
Reihan Rabiei3K views
افزایش بهره وری با بهتایم von Reihan Rabiei
افزایش بهره وری با بهتایمافزایش بهره وری با بهتایم
افزایش بهره وری با بهتایم
Reihan Rabiei5.6K views
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم von Reihan Rabiei
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایمارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
ارزیابی عملکرد کارکنان با بهتایم
Reihan Rabiei15K views
مدیریت پروژه با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت پروژه با بهتایممدیریت پروژه با بهتایم
مدیریت پروژه با بهتایم
Reihan Rabiei11.8K views
مدیریت زمان پروژه با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت زمان پروژه با بهتایممدیریت زمان پروژه با بهتایم
مدیریت زمان پروژه با بهتایم
Reihan Rabiei176 views
مدیریت زمان با بهتایم von Reihan Rabiei
مدیریت زمان با بهتایممدیریت زمان با بهتایم
مدیریت زمان با بهتایم
Reihan Rabiei45 views
کتابچه راهنمای مدیریت زمان von Reihan Rabiei
کتابچه راهنمای مدیریت زمانکتابچه راهنمای مدیریت زمان
کتابچه راهنمای مدیریت زمان
Reihan Rabiei81 views
مدیریت منابع انسانی von Reihan Rabiei
مدیریت منابع انسانیمدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی
Reihan Rabiei67 views
ارزیابی عملکرد کارکنان von Reihan Rabiei
ارزیابی عملکرد کارکنانارزیابی عملکرد کارکنان
ارزیابی عملکرد کارکنان
Reihan Rabiei188 views
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وری von Reihan Rabiei
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وریتاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وری
تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهره‌وری
Reihan Rabiei61 views
Project management2 - Behtime von Reihan Rabiei
Project management2 - BehtimeProject management2 - Behtime
Project management2 - Behtime
Reihan Rabiei49 views

Brochure3 - Behtime

  • 2. technology ‫نرم‬‫تـایـم‬ ‫افـزار‬‫مدیـریـت‬ ‫و‬ ‫شیـت‬ ‫بهتـایـ‬ ‫پـروژه‬‫م‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫افتاده‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫امروز‬ ‫که‬ ‫بپرسید‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫مدیر‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫نامه‬ ‫به‬ ‫نگاهی‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫اموری‬ ‫چه‬ ‫صرف‬ ‫شما‬ ‫همکاران‬‫پروژه‬ ‫خروجی‬ ‫و‬ ‫ها‬‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫کمی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫نادقیقی‬ ‫و‬ ‫مختصر‬ ‫گزارش‬ ‫بتواند‬ ‫شاید‬ ‫خود‬ ‫همکاران‬ ‫از‬‫در‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ .‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫شما‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫سال‬ ،‫ماه‬ ،‫هفته‬ ‫پایان‬‫می‬ ‫باز‬ ‫پاسخ‬ ‫ارائه‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫بپرسید‬ ‫او‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫ها‬‫به‬ ‫بلکه‬ ‫ماند‬ ‫نمی‬ ‫وجه‬ ‫هیچ‬‫بهره‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫تواند‬.‫آورد‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫حرفی‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫کارهای‬ ‫اثربخشی‬ ‫و‬ ‫وری‬ ‫نمی‬ ‫وقتی‬‫نمی‬ ‫یقین‬ ‫به‬ ‫بگیریم‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫توانیم‬‫زمان‬ ‫وقتی‬ ‫بنابراین‬ .‫کنیم‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانیم‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫صرف‬‫نمی‬ ‫گیری‬‫پروژه‬ ‫به‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫تخصیص‬ ،‫کنیم‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سازمان‬ ‫های‬ ‫اشتباه‬ ‫با‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫همراه‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫پیش‬ ‫گاهی‬‫را‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫آید‬‫م‬ ‫یک‬ ‫صرف‬‫می‬ ‫شتری‬‫وارد‬ ‫او‬ ‫با‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫جلسه‬‫شویم‬ ‫کم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫نارضایتی‬‫می‬ ‫خود‬ ‫کاری‬‫می‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫و‬ ‫شنویم‬‫انجام‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫گوییم‬ ‫داده‬‫می‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫ایم‬‫این‬ ،‫گوید‬‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫هیچ‬ ‫هم‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نبرده‬ ‫زمانی‬ ‫که‬ ‫ها‬‫برای‬ ‫ای‬ .‫نداریم‬ ‫او‬ ‫ا‬ ‫از‬ ‫مشکالتی‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫نوع‬ ‫ین‬ ‫تایم‬ ‫ثبت‬ ،‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫خدمت‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شیت‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫بهساد‬ ‫شرکت‬۱۶‫سال‬‫در‬ ‫تجربه‬ ‫متمادی‬ ‫سالیان‬ ‫دارای‬ ‫بهساد‬ .‫است‬ ‫سابقه‬‫تولید‬ ‫زمینه‬ ‫نرم‬‫سازمان‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫افزارهای‬‫این‬ .‫است‬ ‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫موضوع‬ ‫یکی‬ ‫نیز‬ ‫تجربی‬ ‫و‬ ‫عملیاتی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ،‫کارکرد‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫تئوریک‬ ‫دانش‬ ‫بر‬ ‫تسلط‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫تیم‬ ‫مجهزترین‬ ‫از‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫محسو‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫افزارهای‬‫شویم‬ ‫ب‬. ‫مدت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫محصولیست‬ ‫بهتایم‬۱۶‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫سال‬‫و‬ ،‫ایم‬‫اکنون‬‫تجربه‬ ‫با‬‫طوالنی‬ ‫ای‬ .‫داریم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫معرفی‬ ‫قصد‬ ‫افـزار‬ ‫نـرم‬ ‫کارکردهای‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامه‬‫ریزی‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫قیمت‬ ‫محاسبه‬ ‫افراد‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫کارهای‬ ‫کارآیی‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫افراد‬ ‫افراد‬ ‫کار‬ ‫ساعت‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫اندازه‬‫افراد‬ ‫کارآیی‬ ‫و‬ ‫اثربخشی‬ ‫میزان‬ ‫گیری‬ ‫افـزار‬ ‫نـرم‬ ‫امکانات‬ ‫پروژه‬ ‫تعریف‬‫ها‬ ‫قراردادها‬ ‫تعریف‬ ‫مشتریان‬ ‫تعریف‬ ‫پروژه‬ ‫اختصاص‬‫افراد‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫جدید‬ ‫فعالیت‬ ‫اختصاص‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫آگاهی‬ ‫سر‬ ‫تاریخ‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫آگاهی‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫رسید‬ ‫برنامه‬ ‫امکان‬‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫تایم‬ ‫ثبت‬‫کارکنان‬ ‫توسط‬ ‫شیت‬ ‫گزارش‬‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫گیری‬ ‫کار‬‫کنان‬ ‫گزارش‬‫گزارش‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫ساز‬‫مورد‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫نظر‬‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نمودارساز‬-‫داشبوردساز‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫حضور‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬ ‫قابلیت‬ ‫سازمان‬ ‫فایل‬ ‫پیوست‬ ‫امکان‬ ‫همکاران‬ ‫بین‬ ‫چت‬ ‫قابلیت‬ ‫بهتـایـم‬
  • 3. ‫کنند‬ ‫کار‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬،‫طور‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ‫بلکه‬ ‫می‬ ،‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ .‫کنند‬ ‫کار‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مؤثر‬‫کار‬ ‫توان‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬‫فعالیت‬ ‫و‬ ‫ها‬.‫رساند‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬:‫شود‬ ‫انجام‬ ‫فعالیت‬ ‫کل‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫تهیه‬‫ها؛‬ ‫بهتایم‬‫یافته‬ ‫اختصاص‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫وظایفی‬‫وظایفتان‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫شروع‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫قرار‬‫دهد‬‫هشدار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،‫شوید‬ ‫نزدیک‬ ‫وظیفه‬ ‫آن‬ ‫تحویل‬ ‫موعد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬.‫دهد‬ ‫فعالیت‬ ‫تخصیص‬‫کارکنان؛‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫چالش‬ ‫یک‬ ‫مدیران‬ ‫اکثر‬ ‫برای‬ ‫مرحله‬ ‫این‬‫نمی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫شود‬‫فعالیت‬ ‫کدام‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫دانند‬‫را‬ ‫این‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫شکل‬ ‫بهترین‬ ‫به‬ ‫فعالیت‬ ‫آن‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫اختصاص‬ ‫فرد‬ ‫کدام‬ ‫به‬‫صرف‬ ‫کمتری‬ ‫زمان‬ ‫که‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫شود‬ ‫آن‬ ‫انجام‬‫فعالیت‬ ‫نادرست‬ ‫اختصاص‬ ‫با‬ ‫دلیل‬‫کاسته‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫سازمان‬ ‫کارایی‬ ‫از‬ ،‫ها‬ ‫می‬‫زمان‬ ‫پیگیری‬ ‫جهت‬ ‫ابزاری‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫ساختن‬ ‫قدرتمند‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ ‫بنابراین‬ .‫شود‬ )‫شیت‬ ‫(تایم‬ ‫کارکنان‬‫می‬ ‫محسوب‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزار‬ ‫بهترین‬ ‫از‬‫شود‬.‫با‬‫بهتایم‬‫را‬ ‫مختلف‬ ‫وظایف‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫تیمتان‬ ‫افراد‬ ‫به‬،‫آن‬ ‫برای‬‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫رسید‬ ‫سر‬ ‫تاریخ‬ ‫ها‬‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫کنید‬ ‫فعالیت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫تخمین‬‫ها؛‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫ک‬‫فعالیت‬ ‫ه‬‫آن‬ ‫اولویت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مشخص‬ ‫ها‬‫به‬ ‫و‬‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫مختلف‬ ‫کارکنان‬‫شد‬‫آن‬ ‫وقت‬ ،‫است‬ ‫شود‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫که‬‫فعالیت‬ ‫هر‬ ‫تکمیل‬‫می‬ ‫طول‬ ‫چقدر‬‫برنامه‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ .‫کشد‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫ریزی‬‫زمان‬ ‫توانید‬ .‫بزنید‬ ‫تخمین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫زمـان‬ ‫مدیـریـت‬ ‫فعالیت‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬‫داده‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫اید؛‬ ‫فعالیت‬ ‫زمان‬ ‫ثبت‬ ‫با‬‫می‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ها‬‫یک‬ ‫توانید‬‫این‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫تصویر‬‫صرف‬ ‫زمانتان‬ ‫که‬ ‫می‬ ‫کارهایی‬ ‫چه‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ،‫شود‬‫می‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬‫زمان‬ ،‫توانید‬‫صرف‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫کمتر‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬‫با‬ ‫های‬ ‫اولویت‬.‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫باالتر‬ ‫های‬‫تایم‬‫فراهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکانی‬ ‫چنین‬ ‫بهتایم‬ ‫شیت‬ ‫می‬.‫کند‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬‫شده؛‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫مقایسه‬ ‫از‬‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫ی‬‫آن‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫ها‬‫می‬ ‫ها‬‫توانید‬ ‫به‬ ‫کارکنانتان‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتری‬ ‫شناخت‬‫چه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫بفهمید‬ ‫و‬ ‫آورید‬ ‫دست‬ ‫فعالیت‬‫ب‬ ‫نیاز‬ ‫هایی‬‫فعالیت‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫ه‬‫می‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کمتری‬‫برنامه‬ ‫برای‬ ‫توانید‬‫دقیق‬ ‫ریزی‬‫استفاده‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تر‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫بهتری‬ ‫برآوردهای‬ ،‫نمایید‬‫بهتر‬ ‫را‬ ‫رویتان‬ ‫پیش‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫نمایید‬ ‫مدیریت‬.‫می‬ ،‫بهتایم‬ ‫گزارشات‬ ‫منوی‬ ‫در‬‫داده‬ ‫توانید‬‫و‬ ‫خود‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ .‫کنید‬ ‫تحلیل‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬ ‫یا‬
  • 4. ‫مهارت‬ ،‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫برنامه‬‫در‬ ‫خاص‬ ‫اهدافی‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫تیم‬ ‫یک‬ ‫وظایف‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ،‫ریزی‬ ‫محدودیت‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫اصلی‬ ‫چالش‬ .‫است‬ ‫مشخص‬ ‫زمانی‬‫داده‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫برنامه‬ ‫برای‬‫است؛‬ ‫الزم‬ ‫پروژه‬ ‫ریزی‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫پروژه‬ ‫از‬ ‫دقیقی‬ ‫تعریف‬‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫بهتایم‬ ‫پروژه‬‫می‬‫پروژه‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫توانید‬‫تعریف‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬.‫کنید‬ ‫وصل‬ ‫مختلف‬ ‫قراردادهای‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫مهارت‬.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫افراد‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬‫از‬ ‫پس‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫افراد‬ ‫شناسایی‬‫می‬ ‫آن‬ ‫زمان‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫ر‬‫بهتایم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫که‬ ‫سد‬ ‫می‬.‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫مختلف‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫توانید‬ ‫برنامه‬ ‫را‬ ‫وظایف‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬‫مهارت‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫افراد‬‫با‬ ،‫وظایف‬ ‫تعیین‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فهرست‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫درباره‬ ‫تیم‬ ‫عضو‬ ‫هر‬‫موجب‬ ،‫رویکرد‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫هایشان‬‫می‬ ‫تیم‬ ‫انسجام‬‫شود‬.‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬ ‫منوی‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫هر‬ ‫توانید‬‫تقسیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بندی‬‫تیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫پروژه‬ ‫زمان‬.‫کنید‬ ‫بندی‬‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬ ‫با‬‫به‬ ‫تاریخ‬ ‫این‬ ‫یادآوری‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫سررسید‬ ‫تاریخ‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫پ‬ ‫تیم‬‫پروژه‬ ،‫روژه‬.‫برسانید‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫مهلت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پروژه؛‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ،‫بهتایم‬ ‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫قصد‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫فعالیت‬.‫دارند‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫پیشروی‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫تایم‬ ‫منوی‬،‫شیت‬‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬‫فعالیت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫پروژه‬‫به‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ‫همراه‬‫می‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫تا‬ ،‫کنند‬ ‫گزارش‬‫تایم‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬‫شیت‬‫برنامه‬ ‫پروژه‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بتوانید‬ ‫ها‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬‫با‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫استفاده‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫ز‬‫می‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫های‬‫پیش‬ ‫توانید‬‫پروژه‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بینی‬‫ضرردهی‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬‫ه‬.‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫موقع‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫پـروژه‬ ‫مدیـریـت‬ ‫تیم؛‬ ‫وظایف‬ ‫کنترل‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬،‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫گزارش‬‫می‬ ‫بهتایم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بر‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫توانید‬ ‫پروژه‬ ‫روی‬‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫را‬‫اعضای‬‫پروژه‬ ‫تیم‬‫آن‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ،‫کنید‬ ‫مشاهده‬‫ها‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ،‫نمودارها‬‫داده‬ ‫نمودار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫می‬ ‫ها‬‫و‬ ‫دهید‬ ‫شرح‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ذینفعان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫توانید‬ ‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬‫برنامه‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫های‬.‫کنید‬ ‫ریزی‬
  • 5. ‫اندازه‬‫و‬ ‫اثـربـخشی‬ ‫میـزان‬ ‫گیـری‬ ‫افـراد‬ ‫کارآیی‬ ‫ابتدایی‬‫توانمندی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫بازخورد‬ ‫ارائه‬ ،‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫هدف‬ ‫ترین‬‫و‬ ‫ها‬ ‫شایستگی‬‫و‬ ‫انگیزش‬ ‫ایجاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫آنان‬ ‫های‬‫بهره‬ ‫افزایش‬‫وری‬‫است‬.‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫می‬ ‫جامع‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫روشی‬‫خروجی‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ‫این‬ ‫تواند‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬: ‫کارکنان‬ ‫بهبود‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫نقاط‬ ‫شناسایی‬ ‫برنامه‬ ‫تدوین‬‫انفرادی‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫عادالنه‬‫کارکنان‬ ‫خدمات‬ ‫جبران‬ ‫های‬ ‫ثبت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫زمان‬ ‫ردیابی‬‫تایم‬ ‫و‬ ‫ساعت‬‫داده‬ .‫نیست‬ ‫شیت‬‫می‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫طال‬ ‫معدن‬ ‫یک‬ ‫دهد‬ ‫بهره‬ ‫افزایش‬ ‫برای‬‫می‬ ‫تیمتان‬ ‫و‬ ‫شما‬ ،‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫وری‬‫طور‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫اضافی‬ ‫تالش‬ ‫صرف‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫انگیزه‬ ،‫کارایی‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬. ‫بهره‬ ‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫چگونه‬‫وری‬‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫کارکنان‬‫دهد؟‬ ،‫زمان‬ ‫ردیابی‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫توزیع‬ ‫عادالنه‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫حجم‬.‫کنید‬ ‫بهره‬ ‫موانع‬‫می‬ ‫را‬ ‫وری‬‫بینید‬. ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫می‬ ‫تمرکز‬ ،‫است‬ ‫مهم‬ ‫که‬ ‫چه‬‫کنید‬. ‫می‬ ‫مصرف‬ ‫مولدتری‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زمان‬‫کنید‬. ‫بـهتـایـم‬ ‫در‬ ‫گزارشـات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫گزارشات‬‫بهتایم‬‫می‬.‫بپردازید‬ ‫پروژه‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫گزارش‬‫ساز‬‫بـهتـایـم‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ،‫نکردید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بهتایم‬ ‫گزارشات‬ ‫منوی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫خاصی‬ ‫گزارش‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫فوق‬‫العاده‬‫گزارش‬‫ساز‬‫بود‬ ‫خواهید‬ ‫آن‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫قادر‬.‫می‬ ‫یعنی‬‫توانید‬‫کلیک‬ ‫چند‬ ‫زدن‬ ‫با‬ ‫تنها‬‫گزارشی‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ‫سطر‬ ‫با‬ ‫دلخواه‬‫شاخص‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫انتخابی‬ ‫های‬.‫بسازید‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نمودارساز‬-‫بهتایم‬ ‫داشبوردساز‬ ‫اگر‬‫نمودارهای‬‫نیاز‬ ‫پاسخگوی‬ ‫بهتایم‬ ِ‫د‬‫خو‬‫ت‬،‫نبود‬ ‫ان‬‫داشبورد‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫دلخواه‬‫نمودارساز‬‫قسمت‬ ‫در‬‫گزارشات‬‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫بهتایم‬‫اجازه‬ ‫ها‬ ‫تمام‬ ‫مشاهده‬‫گزارشات‬‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ،‫باشد‬ ‫شده‬ ‫داده‬.‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اطالعات‬ ‫توانید‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬‫جزء‬ ‫به‬ ‫کل‬ ‫شدن‬ ‫ریز‬ ‫قابلیت‬.‫نمایید‬ ‫مشاهده‬
  • 6. ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مختلف‬ ‫منوهای‬ ‫ب‬‫ا‬‫از‬ ‫استفاده‬‫گزارشات‬‫بهتایم‬‫می‬‫متوجه‬ ‫توانید‬‫مورد‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوید‬‫چه‬ ‫نظرتان‬ ‫فعالیت‬‫فعالیت‬ ‫آن‬ ،‫شده‬ ‫انجام‬ ‫هایی‬‫بوده‬ ‫پروژه‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫کسی‬ ‫چه‬ ‫اند؟‬‫انجام‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫است؟‬ ‫داده‬‫و‬‫هر‬ ‫روی‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫کدام‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫زما‬ ‫چقدر‬ ‫ها‬‫است؟‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫ن‬ ‫شامل‬ ‫مدیریت‬‫موارد‬ ‫این‬‫دوره‬ ،‫کاربران‬ ‫مدیریت‬ :‫است‬‫تایم‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫بررسی‬ ،‫زمانی‬ ‫های‬،‫شیت‬ ‫فایل‬ ‫مدیریت‬...‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫بازگردانی‬ / ‫پشتیبان‬ ‫تهیه‬ ،‫ها‬ ‫فعالیت‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ،‫کاربران‬ ،‫قراردادها‬ ‫تعریف‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫هایی‬‫شود‬. .‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫آدرس‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬ ‫دایره‬ ‫نمودارهای‬ ‫از‬ ‫لیستی‬،‫ای‬‫میله‬:‫شامل‬ ‫خطی‬ ‫و‬ ‫ای‬،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫بیشترین‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫ده‬ ‫فعالیت‬ ‫سهم‬‫پروژه‬ ‫سهم‬ ،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ها‬،‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫ها‬‫نمودار‬‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫خطی‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫شده‬‫نمودار‬ ،‫ها‬‫پروژه‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫صرف‬ ‫زمان‬ ‫خطی‬‫ها‬‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫می‬.‫بینید‬ ‫می‬ ،‫قرارداد‬ ‫هر‬ ‫رساندن‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫بهتر‬ ‫برای‬.‫نمایید‬ ‫تقسیم‬ ‫پروژه‬ ‫چند‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬‫هنگام‬ ‫می‬ ‫پروژه‬ ‫تعریف‬‫همچنین‬ .‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫افراد‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫تیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پروژه‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫می‬‫پروژه‬ ،‫توانید‬.‫نمایید‬ ‫متصل‬ ‫مربوطه‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫قراردادها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫تکمیل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫گزارش‬ ‫باید‬ ‫کارکنان‬ ،‫کاری‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫پایان‬ ‫نهایتا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫انجام‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫نمایند‬.‫نماید‬ ‫ثبت‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫کاربران‬‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫توانند‬‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫(و‬ ‫روزانه‬ ‫برنامه‬ )‫آینده‬ ‫روزهای‬.‫نمایند‬ ‫ریزی‬ ‫مجموعه‬ ‫انجام‬ ‫نیازمند‬ ‫سازمان‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫قطعا‬‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬‫شامل‬ ‫گام‬ ‫این‬ .‫هاست‬ ‫فعالیت‬ ‫تعریف‬‫پروژه‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫تعریف‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شده‬‫هایی‬‫ست‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫که‬
  • 7. ‫نـرم‬ ‫از‬ ‫نمـایـی‬‫افـزار‬ ‫برنامه‬‫روزانه‬ ‫ریزی‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫پایه‬ ‫تعاری‬ ‫م‬‫ی‬‫ا‬‫ت‬‫به‬ ‫ی‬‫خ‬‫س‬‫ا‬‫پ‬ ‫ای‬‫ـ‬‫ه‬‫از‬‫ـ‬‫ی‬‫ن‬‫هب‬‫ی‬‫ت‬‫ـ‬‫ی‬‫ـر‬‫ی‬‫مد‬‫ا‬‫م‬‫ـ‬‫ش‬ (‫ود‬‫ب‬‫ه‬‫ب‬‫اهن‬‫م‬‫ا‬‫س‬‫ش‬‫ن‬‫ا‬‫د‬‫اهی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫ف‬‫ا‬) 09028010697 behsad@behsad.com-www.behsad.com