Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)

682 Aufrufe

Veröffentlicht am

یک فعالیت بیانگر کاری است که در داخل یک فرایند کسب‌وکار توسط عاملی مشخص و درزمانی معین انجام می‌شود. هر فعالیت می‌تواند به‌خودی‌خود یک فرایند کامل را پوشش دهد یا اینکه قسمتی از یک فرایند باشد.

Veröffentlicht in: Software
  • Als Erste(r) kommentieren

فعالیت (Activity) و وظیفه (Task)

  1. 1. :‫منبع‬Business Process Management Systems BPMN Modeling and Reference Guide nd Notation (BPMN) VersionBusiness Process Model a۰.۲ : ‫ویرایش/ترجمه‬‫محمدی‬ ‫نگار‬–‫ذوقی‬ ‫مجید‬ ‫ماه‬ ‫دی‬3131 ( ‫فعالیت‬Activity)‫و‬( ‫وظیفه‬TASK)
  2. 2. 1 bpms.rayvarz.com ‫فعالیت‬(Activity): ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫بیانگر‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫یک‬ ‫داخل‬‫کسب‬ ‫فرایند‬‫وکار‬‫عاملی‬ ‫توسط‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫معین‬ ‫درزمانی‬ ‫و‬ ‫مشخص‬.‫شود‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫هر‬‫به‬ ‫تواند‬‫خودی‬‫یک‬ ‫خود‬ ‫را‬ ‫کامل‬ ‫فرایند‬‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫دهد‬ ‫پوشش‬ ‫به‬ .‫باشد‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬،‫هرحال‬ ‫فرایند‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تأثیری‬ ‫با‬ ‫بتواند‬ ‫باید‬ ‫فعالیت‬ ‫می‬‫تعیین‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫فرایند‬ ‫اهداف‬ ‫تأمین‬ ‫جهت‬ ‫در‬ )‫ارزش‬ ‫کردن‬ ‫(اضافه‬ ‫گذارد‬‫شده‬‫کند‬ ‫حرکت‬ ،‫اند‬. ‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫نیازمند‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫شدن‬ ‫انجام‬ ً‫ال‬‫معمو‬: 3-‫زمان‬:‫باز‬ ‫در‬ ‫باید‬‫ه‬‫شود‬ ‫انجام‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫معینی‬ ‫ی‬.
  3. 3. 2 bpms.rayvarz.com ۲-‫عامل‬:‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫سازمان‬ ‫عامل‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ممکن‬. 1-‫اطالعات‬:‫به‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫که‬ ‫ورودی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نیاز‬ ‫ورودی‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫نوعی‬‫تولید‬ ،‫کند‬ ‫کند‬ ‫خروجی‬. ‫فعالیت‬‫مرکب‬ ‫و‬ ‫اتمیک‬ ‫های‬: ‫به‬‫فعالیت‬ ‫طورکلی‬‫می‬ ‫را‬ ‫ها‬‫توان‬‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬‫اتمیک‬(atomic) (‫کوچک‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫شکسته‬ ‫غیرقابل‬)‫تر‬ ‫و‬‫مرکب‬(compound)(‫تجزیه‬‫کرد‬ ‫تقسیم‬ )‫پذیر‬: ‫فعالیت‬‫اتمیک‬ ‫های‬- Task: ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫این‬‫وظیفه‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫ها‬(Task)‫می‬ ‫مشخص‬‫شوند.از‬Task‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زمانی‬ ‫ها‬‫که‬ ‫شود‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫شکسته‬ ‫امکان‬ ‫فرایند‬ ‫جزئیات‬‫کوچک‬‫پیچیده‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫باشند؛‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫رفتار‬ ‫نبودن‬Task‫نیست‬. ‫مجموعه‬Task‫به‬ ‫باید‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬‫تعریف‬ ‫شفاف‬ ‫طور‬‫این‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ Task‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫درک‬ ‫از‬ ‫بتوان‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫مشخص‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫دهند‬‫وظایفشان‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ها‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫اینکه‬ ‫و‬Task‫کرد‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ،‫چیست‬ ‫ها‬.
  4. 4. 3 bpms.rayvarz.com ‫یک‬ ‫پردازش‬ ‫هنگام‬ ‫در‬Task‫دهنده‬ ‫انجام‬ ‫عامل‬ ،‫ی‬Task‫به‬ ‫باید‬‫نماید‬ ‫عمل‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬: 3- "‫ورودی‬ ‫اطالعات‬"‫اجراکننده‬ ‫عامل‬ ‫از‬ ‫را‬‫ی‬Task‫موردنیاز‬ ‫اطالعات‬ ‫(دریافت‬ .‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫قبلی‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬Task‫جاری‬( ۲-‫تحویل‬"‫خروجی‬ ‫اطالعات‬"‫اجراکننده‬ ‫عامل‬ ‫به‬‫ی‬Task‫مرحله‬ ‫در‬‫بعد‬ ‫ی‬. ‫فعالیت‬‫مرکب‬ ‫های‬(NonAtomic - Compound): ‫فعالیت‬‫آن‬ ‫شکستن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫ها‬‫پایین‬ ‫سطح‬ ‫توان‬‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫کرد؛‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫فرایند‬ ‫از‬ ‫تری‬ ‫فعالیت‬‫فرایند‬ ‫زیر‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫ها‬(sub-process)‫می‬ ‫شناخته‬‫که‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫فرایند‬ ‫زیر‬ ‫این‬ ‫خود‬‫دارای‬ ‫تواند‬ ‫باشند‬ ‫دیگر‬ ‫فعالیت‬ ‫چندین‬. ‫فعالیت‬‫خودکار‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫های‬: ‫نحوه‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬‫فعالیت‬ ‫شدن‬ ‫انجام‬ ‫ی‬‫می‬ ،‫ها‬‫آن‬ ‫توان‬‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫خودکار‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬. ‫فعالیت‬‫دستی‬ ‫های‬:
  5. 5. 4 bpms.rayvarz.com ‫فعالیت‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫انسانی‬ ‫عوامل‬ ‫توسط‬ ‫دستی‬ ‫های‬‫به‬ .‫شوند‬‫طور‬‫فرایند‬ ‫آغازین‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫مثال‬" ‫فروش‬"‫می‬ ‫موردنظر‬ ‫عامل‬‫تواند‬"‫مشتری‬"‫می‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫سفارش‬ ‫اطالعات‬ ‫فرم‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫فروش‬‫گردد‬. ‫فعالیت‬‫خودکار‬ ‫های‬: ‫فعالیت‬‫کاربردی‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫جزء‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫خودکار‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ .‫هستند‬ ‫سیستمی‬ ‫عناصر‬ ،‫خودکار‬ ‫های‬ (application)‫آن‬ ‫واکنش‬ ‫نتیجه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬‫می‬ ‫دریافت‬ ‫را‬.)‫برنامه‬ ‫اجزای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫(تعامل‬ ‫کند‬ ‫فعالیت‬ ‫کاربردهای‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫مسیر‬ ‫تعیین‬ ،‫خودکار‬ ‫های‬(Routing)،‫مسیریاب‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫هیچ‬‫وظیفه‬ ‫گونه‬‫به‬ ‫فقط‬ ‫بلکه‬ ‫ندارد‬ ‫خاصی‬ ‫ی‬‫جریان‬ ‫کنترل‬ ‫منظور‬(Flow control)‫قرار‬ ‫مورداستفاده‬ ‫می‬‫می‬ ‫جریان‬ ‫کنترل‬ ‫گیرد.این‬‫شرط‬ ‫بالک‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫تواند‬(if-then-else)‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫تشکیل‬ ‫فعالیت‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫بتوان‬ ‫شرط‬،‫مسیریابی‬ ‫فعالیت‬ ‫یک‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مکانیسمی‬‫را‬ ‫جریان‬ ‫کنترل‬ ‫عملیات‬ ‫توان‬‫امکان‬‫ساخت‬ ‫پذیر‬.

×