Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Newsletter ed maramures-nov_dec 2019

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Newsletter nr 8_august_2014_
Newsletter nr 8_august_2014_
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (15)

Ähnlich wie Newsletter ed maramures-nov_dec 2019 (20)

Anzeige
Anzeige

Newsletter ed maramures-nov_dec 2019

  1. 1. Buletindeinformare europeană Buletin informativ electronic editat de Centrul Europe Direct Maramureş 6 apariții/an Cuprinsul Newsletterului: • Campania „Ce Face EUropa pen- tru Mine?” la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare • Apel de proiecte ”HUSKROUA” • Campania „Ce Face EUropa pen- tru Mine?” la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini • Fondul pentru Azil, Migrație și In- tegrare • Pactul Ecologic European – Me- canismul pentru o tranziție echi- tabilă • Combatarea schimbărilor climati- ce • Util pentru TINEri: -- Fondul pentru Azil, Migrație și In- tegrare -- 10 ani de la intrarea în vigoare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene Informații despre drepturile de care beneficiem în Uniunea Europeană găsiți pe Portalul ”Europa ta”: http://europa.eu/youreurope/ citizens/index_ro.htm Pentru întrebări pe teme europene puteți suna gratuit la numărul unic european: 00.800.67.89.10.11 Anul XI, Nr. 6 Noiembrie - Decembrie 2019 Centrul EUROPE DIRECT Maramureş - proiect derulat de FUNDAŢIA CDIMM MARAMUREŞ, în parteneriat cu CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ - entitate afiliată Campania ”Ce face EUropa pentru mine?” la Colegiul Național „Vasile Lucaciu”, Baia Mare Joi, 28 noiembrie 2019, cu sprijinul reprezentanților Colegiului Național „Vasile Lucaciu”, am organizat un nou eveniment al campaniei de in- formare pentru tineri „Ce face EU- ropa pentru mine?”. Ne-a fost audiență un public numeros de tineri din ciclul gim- nazial și liceal, peste 100 de tineri care au fost foarte deschiși în a își exprima opiniile cu privire la Uni- unea Europeană. Am prezentant și navigat împreună prin platforma dedicată what-europe-does-for- me, am vizualizat informații legate de proiectele din județul Maramureș și cele incluse în fișele unice din secțiunea „În Viața Mea”. Tinerii au înțeles menirea platformei de a demonstra impactul pozitiv al UE asupra fiecărui cetăţean, precum și exemplele prezentate de schimbări pozitive în viaţa oamenilor, realizate cu contribuţia UE. Am povestit pe scurt despre pro- gramul Erasmus+, #DiscoverEU (ne-am bucurat să auzim că unii dintre participanți s-au înscris deja în acest program) și Corpul European de Solidaritate. La finalul sesiunii de informare Fundația CDIMM Maramureș a făcut o prezentare a proiectului ROBOT4ALL finanțat prin Programus Erasmus+. Cu această ocazie Fundația a donat Cercului de Robotică al acestui colegiu 2 kit-uri EL KIT 012 UNO Project Smart Robot Car Kit v 3.0. Cu această ocazie s-a prezentat platforma ”ROBOT4ALLAcademy” realizată în cadrul proiectului. Scopul general al acestui proiect este de a crea o strategie de integrare a programării și roboticii în școlile care oferă educație profesională. Această strategie se focalizează pe realizarea unei platforme online bazate pe Moodle, ”Robot4All Academy”, combinată cu un set de materiale didactice gratuite, ac- cesibile pentru profesori, pentru a-l utiliza în clasă sau în contextul activităților de după-amiază, cum ar fi Cercurile de robotică. Abordarea acestui proiect este centrată pe operarea cu limbajul de programare C++ și utilizarea componentelor hardware Arduino. Platforma interactivă “Robot4All-Academy” oferă: - Evaluare competențe de programare și robotică; Testare competențe de pro- gramare și robotică; Sistem de insigne pentru recompensare Mulțumim colectivului de cadre didactice și elevilor Colegiului Național ”Vasile Lucaciu” pentru sprijin și implicare în această activitate! Promitem că mai venim!
  2. 2. 2 Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 6/2019 Noiembrie - Decembrie 2019 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Apel de proiecte ”HUSKROUA” Al treilea apel pentru propuneri de proiecte din ca- drul Programului de Cooperare Transfrontalieră Unga- ria – Slovacia – România – Ucraina 2014 – 2020 a fost lansat în data de 14 noiembrie 2019 de către Ministerul pentru Afaceri Externe şi Comerţ din Ungaria, ca Au- toritate de Management a programului, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din Slova- cia, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice din Romania şi Ministerul pentru Dezvoltarea Economiei, Comerţului şi Agriculturii din Ucraina, care sunt Autorităţile Naţionale ale programului. Bugetul indicativ: 17.300.000 Euro. Prezentul apel de propuneri este deschis pentru pro- iecte din cadrul priorităților: 3.1; 6.1; 7.1; 8.1 şi 8.2 ale programului (Cultură, Mediu, Transport, Siguranță și Securitate), respectiv: 3.1. Promovarea culturii locale și conservarea patri- moniului istoric – Promovarea prin funcțiuni turistice a culturii și istoriei locale 6.1. Protecția mediului, atenuarea schimbărilor cli- matice și adaptarea la acestea – Utilizarea sustenabilă a mediului în regiunea transfrontalieră – conservarea resurselor naturale, acțiuni pentru reducerea emisiei de gaze cu efect de seră și a poluării râurilor 7.1. Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, dezvol- tarea de rețele și sisteme de comunicare și transport sustenabile și rezistente la fenomenele climatice – Dez- voltarea infrastructurii de transport pentru a îmbunătăți mobilitatea persoanelor și bunurilor 8.1. Provocări comune în domeniul siguranței și securității – Sprijinirea activităților comune de preve- nire a dezastrelor naturale și cauzate de către activitatea umană, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență 8.2. Provocări comune în domeniul siguranței și securității – Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de sănătate. Data limită de depunere a propunerilor: 13 februarie 2020 (ora 15:00 ora României). Propunerile trebuie trimise online, via sistemului electronic IMIS 2014-2020, Modulul de Aplicare, con- form regulilor din Secţiunea 2.3 din Ghidul aplicantu- lui. Potențialii aplicanți sunt rugați să verifice Manualul aplicantului (User’s Manual) pentru Modulul de Apli- care (Application Module) IMIS 2014-2020 pentru de- talii legate de procesul de depunere online. Documentele relevante pentru acest apel sunt dispo- nibile la următoarea adresa: https://huskroua-cbc.eu/calls/3rd-call-for-proposals „Ce Face EUropa pentru Mine?” la Liceul Teh- nologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini Miercuri, 11 decembrie 2019, la Liceul Tehnologic Agri- col „Alexiu Berinde” de la Seini, am organizat ultimul even- iment din acest an marca „Ce Face EUropa pentru Mine?”. Campania desfășurată de-a lungul anului 2019 a urmărit prezentarea platformei dedicate https://what-europe-does- for-me.eu. Am încercat să ne conexăm la teme de actuali- tate, cum a fost spre exemplu Ziua Internațională a Dreptu- rilor Omului (10 decembrie). Având în vedere că publicul prezent a fost constituit din tineri, am optat pentru câteva mențiuni generale legate de Programul Erasmus+, permisele de călătorie DiscoverEU (pentru cei care anul viitor vor împlini 18 ani) și Corpul European de Solidaritate. Am oferit scurte informații despre protecția drepturilor omului în Uniunea Europeană și am discutat rezultatele ultimului sondaj de tip Eurobarometru, conform căruia drepturile omului, li-bertatea de exprimare, egalitatea de gen sunt în topul listei valorilor fundamentale europene. Activitățile pe care le vom desfășura în parteneriat cu această instituție de învățământ vor continua și în anul 2020.
  3. 3. Centrul Europe Direct Maramureş Buletin informativ electronic 6/2019 Noiembrie - Decembrie 2019 Proiect finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România 3 Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Proiect finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM Maramureș, CJ Maramureș - entitate afiliată Pactul Ecologic European – Mecanismul pentru o tranziție echitabilă Îndeplinirea obiectivelor Pactului ecologic euro- pean va necesita investiții semnificative. Se estimează că atingerea obiectivelor actuale pentru 2030 privind clima și energia va necesita investiții anuale suplimen- tare în valoare de 260 de miliarde EURO, reprezentând aproximativ 1,5 % din PIB-ul din 2018. Aceste investiții vor necesita mobilizarea sectorului public și a celui privat. Comisia va prezenta, la începutul anului 2020, Planul de investiții pentru o Europă durabilă, menit să răspundă nevoilor de investiții. Cel puțin 25 % din bugetul pe termen lung al UE ar trebui să fie alocat acțiunilor climatice, iar Banca Europeană de Investiții, în calitate de bancă a Europei în domeniul climei, va oferi un sprijin suplimentar. Pentru ca sectorul privat să contribuie la finanțarea tranziției către o economie verde, Comisia va prezenta, în 2020, o strategie de finanțare verde. Lupta împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului este un efort comun, dar nu toate regiunile și statele membre pornesc din același punct. Mecanismul de tranziție echitabilă va sprijini regiu- nile care se bazează în mare măsură pe activități cu intensitate mare a emisiilor de dioxid de carbon. Acest mecanism îi va sprijini pe cetățenii cei mai vulnerabili pe parcursul tranziției, oferindu-le acces la programe de recalificare și la oportunități de angajare în noi sec- toare economice. Citește mai multe informații legate de Pactului eco- logic european aici: http://bit.ly/CEGreenDeal Combatarea schimbărilor climatice Uniunea Europeană obține deja progrese în ceea ce privește combatarea schimbărilor climatice. A început să modernizeze economia, reducând în același timp emisiile. Rămân însă multe de făcut. Uniunea Europeană este lider mondial în comba- terea schimbărilor climatice. Între 1990 și 2018 emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 23%, în timp ce economia a crescut cu 6️1%. Progresele realizate le aduc beneficii concrete cetățenilor, de exemplu: • Etichetele energetice îi ajută pe consumatori să aleagă produse care sunt mai eficiente din punct de vedere energetic. Gospodăriile europene economisesc în medie 150 de euro/an datorită unei proiectări mai ecologice a produselor; • Normele UE nou-adoptate vor reduce utiliza- rea materialelor plastice de unică folosință, care reprezintă 70% din deșeurile care se găsesc pe plajele europene; • Uniunea Europeană este singura economie importantă din lume care a adoptat legislație în toate sectoarele ce vizează reducerea emisi- ilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Acordul de la Paris.
  4. 4. Centrul de informare EUROPE DIRECT Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; web: http://europedirect.cdimm.org/ Informaţii despre Uniunea Europeană; organizarea de evenimente pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Fundaţia CDIMM Maramureş- Structura gazdă a Centrului Europe Direct Maramureș. Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/ fax: +40-262-224.870, 222.409; www.cdimm.org. Consultanţă în afaceri, cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie CDIMM Maramureș Radu BIG Vlad PASCU, Angela Mureșan Consiliul Județean Maramureș Răzvan MANȚA Radu LUCIAN Program cu publicul 9.00 - 16.00 Colecţia Buletinului informativ electronic o găsiţi la adresa: http://europedirect.cdimm.org/ newsletter Util pentru TINEri • Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare Apel de propuneri de proiecte „Acțiuni transnaționale pentru azil, migrație și integrare” în cadrul Programului „Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare” Se au în vedere șapte tematici/priorităţi: Tematica 1: Promovarea integrării persoanelor care au nevoie de protecție prin scheme de sponsorizare pri- vate/individuale; Tematica 2️: Orientarea socială a resortisanților nou sosiţi din țările terțe prin implicarea comunităților loca- le, inclusiv activități de mentorat și voluntariat; Tematica 3️: Integrarea socială și economică a feme- ilor migrante; Tematica 4️: Sensibilizare și campanii de informare cu privire la riscurile migrației neregulate în anumite țări terțe și în Europa; Tematica 5️: Sprijin pentru victimele traficului de per- soane; Tematica 6️: Protecția copiilor aflaţi în migrație; Tematica 7️: Proiecte transnaționale ale statelor mem- bre pentru formarea experților în domeniul azilului și imigrației. Aplicanţi/solicitanți eligibili: entităţi publice – autorități locale, regionale şi naţionale, servicii de ocupare, instituţii pentru servicii către tineri, instituţii de educație, ONG-uri, organizații internaţionale, enti- tăţi private (numai în calitate de parteneri), din statele membre ale UE cu excepția Danemarcei (pentru tema- tica 1 Elveția și Canada sunt eligibile ca parteneri fără finanțare). Termen depunere al propunerilor de proiecte: 30 Ia- nuarie 2020, ora 17.00 (ora Europei Centrale). Apelurile de proiecte pot fi accesate în cadrul porta- lului dedicat pentru finanțări al Comisiei Europene http://bit.ly/ApelFondAMI • 10 ani de la intrarea în vigoare a Cartei Drep- turilor Fundamentale a Uniunii Europene! Anul acesta se aniversează 10 ani de la intrarea în vigoare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene! • Fie ca Forța Drepturilor Fundamentale să fie întotdeauna cu noi! Consiliul Județean Maramureş - Entitate afiliată pentru Centrul Europe Direct Maramureș Str. Gh. Șincai nr. 46, 430311 Baia Mare; tel: +40-262-212.110; email: office@cjmaramures.ro; web: https://www.cjmaramures.ro/ CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREȘ Buletin informativ electronic 6/2019 Noiembrie - Decembrie 2019

×